Τα μαθήματα "Παράσταση κ' Επεξεργασία Γλωσσικής Γνώσης" θα γίνονται σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα

Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
Natural Language Processing Laboratory

ανακοινώσεις - announcements

μαθήματα - courses

έρευνα - research

δημοσιεύσεις - publications

συνέδρια - conferences

ενδιαφέροντες σύνδεσμοι - interesting links

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας - επικοινωνία

Research Group Members -Contacts

Μεταπτυχιακά Μαθήματα στην Παράσταση και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Παράσταση και Επεξεργασία Γλωσσικής Γνώσης (332)

Στις συναντήσεις / διαλέξειςπαρουσιάζονται τα θεμέλια, οι φορμαλισμοί και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την παράσταση και επεξεργασία της γλωσσικής γνώσης.

Οι σπουδαστές μελετώντας τη βιβλιογραφία της περιοχής, στο τέλος, παρουσιάζουν για μια υποπεριοχή μια εργασία επισκόπησης (review article) είτε υλοποιούν κάποια εφαρμογή (application program). {Αναλυτικότερα}

Προϋπόθεση η γνώση που περιέχεται στις Σημειώσεις - Σύγγραμμα "Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας": { html } ή { zip }

Υλικό Μελέτης:

Διδάσκοντες:

 

Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (597)

Στις συναντήσεις / διαλέξεις παρουσιάζονται θέματα της ευρύτερης ερευνητικής περιοχής της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (βασική / εφαρμοσμένη έρευνα) από μέλη της ερευνητικής ομάδας και τους σπουδαστές.

Οι σπουδαστές μελετώντας τη βιβλιογραφία μιας περιοχής της επιλογής τους, στο τέλος, παρουσιάζουν την περιοχή αυτή μέσω εργασίας επισκόπησης (review article) είτε υλοποιούν κάποια εφαρμογή (application program). {Αναλυτικότερα}

Προϋπόθεση η γνώση που περιέχεται στις Σημειώσεις - Σύγγραμμα "Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας": { html } ή { zip }

Υλικό Μελέτης: