Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
Natural Language Processing Laboratory

ανακοινώσεις - announcements

μαθήματα - courses

έρευνα - research

δημοσιεύσεις - publications

συνέδρια - conferences

ενδιαφέροντες σύνδεσμοι - interesting links

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας - επικοινωνία

Research Group Members -Contacts

ανακοινώσεις

Βιβλιογραφία για το ερευνητικό έργο και τις μεταπτυχιακές σπουδές (state of the art)

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (link)

Σημασιολογικό Διαδίκτυο (Semantic Web) (link)

Εννοιακοί Γράφοι (Conceptual Graphs) (link)

Για τις Οντολογίες και (link)

Πολυγλωσσική οργάνωση και άντληση πληροφορίας (infromation retrieval) (link)

Συλλογή Βιβλιογραφίας για την Ελληνική Γλωσσολογία

Για την "Κοινωνία της Πληροφορίας" (Information Society) και τις κοινωνικές επιπτώσεις της Πληροφορικής και των Υπολογιστών στην Κοινωνία (link)

 

Υπολογιστικά Εργαλεία

Σχηματοποίηση - Υφολογικός Ελεγκτής ΕΜΠ