Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
Natural Language Processing Laboratory

ανακοινώσεις - announcements

μαθήματα - courses

έρευνα - research

δημοσιεύσεις - publications

συνέδρια - conferences

ενδιαφέροντες σύνδεσμοι - interesting links

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας - επικοινωνία

Research Group Members -Contacts

Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ

ανακοίνωση
Διδάχθηκε σ' αυτή τη μορφή μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2006 - 07
     

περιεχόμενο

(doc)

ενότητα Α. Εισαγωγή στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας. Βασικές Γλωσσολογικές έννοιες: Επίπεδα ανάλυσης Φυσικής Γλώσσας, Συστατικά, Κανόνες Φραστικής Δομής (Phrase Structure Rules), απλές Γραμματικές Ορισμένης Πρότασης (Definite Clause Grammars: DCGs). Συντακτικά Δέντρα (Parsing Trees), εισαγωγή περιορισμών (συμφωνία όρων και υποκατηγοριοποίηση), σύθετες Γραμματικές Ορισμένης Πρότασης (DCG). Δομές Ιδιοτήτων (Feature Structures), Ενοποίηση (Unification). Ενοποιητικές Γραμματικές (Unification Grammars). Συντακτικοί Αναλυτές (Parsers). { Η παρούσα ιστοσελίδα καλύπτει αυτή την ενότητα.}

ενότητα Β. Επιλεγμένα θέματα από ανάλυση, σύγκριση και σχεδιασμό γλωσσών προγραμματισμού, τυπική περιγραφή του συντακτικού και της σημασιολογίας, επαλήθευση προγραμμάτων και απόδειξη ορθότητας, κυριότερα μοντέλα προγραμματισμού (συναρτησιακός, λογικός, προγραμματισμός με αντικείμενα). { Η ιστοσελίδα που καλύπτει αυτή την ενότητα είναι: http://courses.softlab.ntua.gr/pl2/ .}

διδάσκοντες
  Γιάνης Μαΐστρος (ενότητα Α), Νίκος Παπασπύρου (ενότητα Β)
εργασίες
 

Η επίδοση (βαθμολογία) των σπουδαστών ελέγχεται με εργασίες για την ενότητα Α και διαγώνισμα για την ενότητα Β (δες ιστοσελίδα). Η κατανομή της βαθμολογίας μεταξύ ενοτήτων Α και Β είναι 40 - 60% (επιλογή του σπουδαστή).
Οι εργασίες της ενότητας Α (περιέχονται στο σύγγραμμα ) - Δείτε ενδεικτικές λύσεις (όχι αντιπροσωπευτικές)

βιβλία - βοηθήματα
 

Το σύγγραμμα - σημειώσεις από τις παραδόσεις του Γ. Μαΐστρου: "Παράσταση και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας" (html, zip)

Natural Language Processing for Prolog Programmers, M ichael A. Covington - Natural Language Processing for Prolog Programmers - Prentice-Hall (textbook).

  • Οι απαντήσεις των ασκήσεων (μεμονωμένα προγράμματα) του βιβλίου του Covington (σε αναλυτική και συμπυκνωμένη μορφή). Επίσης, ολοκληρωμένες οι εφαρμογές σε περιβάλλον Prolog: "NLP-FILES.tar (128K), NLP-FILES.zip, NLP-applic_tar.Z" ( 44KB).
  • Η γραμματική της Αγγλικής Γλώσσας

Το σύγγραμμα - σημειώσεις του Θ. Παναγιωτόπουλου: "Λογικός Προγραμματισμός" (pdf)

υπολογιστικό περιβάλλον
 

Ο χώρος (ftp) με τα χρήσιμα αρχεία: http://glotta.ntua.gr/nlp/NLP/

Η Eliza του Weizenbaum, για DOS ("eliza.zip") και για Prolog ("elizapro.zip")

Το PC-Patr για Windows ("pcp097a9.zip", περιέχει εγχειρίδιο και άρθρο παρουσίασης του φορμαλισμού PATR II). Ένα παράδειγμα εφαρμογής ("applic.zip")

H Prolog {SWI, 610KB}, εγχειρίδιο χρήσης {"refman.pdf", 1MB}, και ολοκληρωμένες εφαρμογές { "NLP-FILES.tar (128K), NLP-FILES.zip, NLP-applic_tar.Z" ( 44KB), οι απαντήσεις του βιβλίου του Covington}, Οδηγίες για την Prolog.

GULP 3.1: Επέκταση της Prolog για Ενοποιητικές Γραμματικές (Unification-Based Grammar, .ps)

Πώς να χειριστείτε τους φορμαλισμούς: SGML/HTML/XML/RDF με την Prolog.