Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
Natural Language Processing Laboratory

ανακοινώσεις - announcements

μαθήματα - courses

έρευνα - research

δημοσιεύσεις - publications

συνέδρια - conferences

ενδιαφέροντες σύνδεσμοι - interesting links

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας - επικοινωνία

Research Group Members -Contacts

main header

 

Παράσταση και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Γιάνης Μαΐστρος - Στέλλα Μαρκαντωνάτου

(βιβλίο - σύγγραμμα)

Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2 - Επίπεδα Ανάλυσης της Φυσικής Γλώσσας

Κεφάλαιο 3 - Γραμματικές - Τεχνολογητές

Κεφάλαιο 4 - Ενοποιητική Γραμματική

Κεφάλαιο 5 - Λογική και λ-Λογισμός

Κεφάλαιο 6 - Γενετική Δύναμη των Γραμματικών Φορμαλισμών

γενική βιβλιογραφία ("genref.pdf")
βιβλιογραφία για την υπολογιστική γλωσσολογία ("coling-ref.doc")

Παράρτημα Ι: εισαγωγικό κείμενο για τις εφαρμογές της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας ("nlp-intro.doc")
Παράρτημα ΙΙ: οι ασκήσεις

όλο το βιβλίο περιέχεται στο συμπιεσμένο αρχείο: "courses.zip"