Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
Natural Language Processing Laboratory

ανακοινώσεις - announcements

μαθήματα - courses

έρευνα - research

δημοσιεύσεις - publications

συνέδρια - conferences

ενδιαφέροντες σύνδεσμοι - interesting links

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας - επικοινωνία

Research Group Members -Contacts

Τεχνικές Συντακτικής Ανάλυσης (Parsing Techniques)

(στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ")


Υλικό Μελέτης:

  • Michael A. Covington, Natural Language Processing for Prolog Programmers, Prentice Hall, 1994 {textbook}
  • Daniel Jurafsky & James H. Martin, Speech and Language Processing, Prentice Hall, 2000 {textbook}
  • Σημειώσεις (Parsers, Grammars)
  • Εφαρμογές σε φορμαλισμό PatrII: σελίδα

Υπολογιστικά Εργαλεία - Συστήματα

Προγράμματα σε Prolog (Covington) : αρχεία 1 και περισσότερα αρχεία 2

SWI Prolog, PCPatr (PAT II)

Εργασίες: