Τμήμα Μηχανικών & Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εργαστήριο Φυσικής Γλώσσας

Υπευθ. Καθ. Γιάννης Μαϊστρος

Ηρώων Πολυτεχνείου 9 15780,  Ζωγράφου   Αθήνα, Ελλάδα

Tel +302107721536       kfragos@ece.ntua.gr

Τωρινή Θέση Συνδεδεμένος ερευνητής Εργαστήριο Φυσικής Γλώσσας ΕΜΠ

Εκπαίδευση:  

Ενδιαφέροντα:

        Statistical Natural Language Processing, Statistics, Signal Processing, Neural networks

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις:

    Συνέδρια

    SF-HME system: A Hierarchical Mixtures-of-Experts classification system for spam filtering. Petros Belsis, Kostas Fragos, Stefanos Gritzalis, Christos Skourlas. To be appeared In 21st ACM Symposium on Applied Conference 23-27 April 2006, Dijon, France

 

A X2-Weighted Maximum Entropy Model for Text Classification, K. Fragos, I. Maistros, C. Skourlas. In  Proceedings of 2nd International Conference On Natural Language Understanding and Cognitive Science, Miami, Florida: 22-23 May 2005.

 

Discovering Collocations in Modern Greek Language, K. Fragos, I. Maistros, C. Skourlas. In Proceedings of 1st International Conference on Natural Language Understanding and Cognitive Science, Porto, Portugal: 13-14 April 2004.

 

Using Conditional Probabilities of Weighted Terms for a Lexicon Based Sense Disambiguation System,  K. Fragos, I. Maistros, C. Skourlas. In  Proceedings o 3rd WSEAS Conference in Informatics, Malta, June 2003

 

Using Wordnet Lexical Database and Internet to Disambiguate Word Senses,  K. Fragos, I. Maistros, C. Skourlas. In  Proceedings of  9th Panhellenic Conference in Informatics, Thessaloniki Greece, 20-22 Oct.  2003

 

Word Sense Disambiguation using WordNet relations, K. Fragos, I. Maistros, C. Skourlas.   In  Proceedings of  1st Balkan Conference in Iformatics, Thessaloniki Greece 20-22 Oct. (2003).

 Περιοδικά

     K. Fragos, I. Maistros. A Goodness of Fit Test Approach in Information Retrieval. To be appeared in the coming issue of the journal of “Information Retrieval”.

    K. Fragos, I. Maistros. Distributional Analysis of Related Synsets in WordNet for a Word Sense Disambiguation Task. In International Journal of Artificial Intelligence Tools, Vol. 14, No. 6 (2005) 919-934.

 

 My PhD Dissertation (in Greek Language)

 

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

"Σχηματοποίηση ΕΠΕΤ ΙΙ" EΜΠ  www.ilsp.gr/sximat.html (2001-2002)

"Multilingual Images", Institute of Language Systems Processing (ilsp) 2003

"Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση"

Κοινωνία της Πληροφορίας, Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2002-2003)

"Education  and Initial Vocational Training Program – Archimedes"  TEIA  2003-2005

 

Τελευταία Ενημέρωση 2005