[1] Ε. Φιλιππάκη-Warburton. Η σημασία της σειράς Ρήμα Υποκείμενο Αντικείμενο στα Νέα Ελληνικά. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 3ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, pages 135-158, Θεσσαλονίκη, 1985. Τομέας Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ΑΠΘ: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων.
[ bib ]
[2] Ε. Φιλιππάκη-Warburton. Η θεωρία των κενών κατηγοριών, το ελλείπον υποκείμενο και οι κλιτικές αντωνυμίες στη Νέα Ελληνική. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 6ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, pages 131 - 153, Θεσσαλονίκη, 1985. Τομέας Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Αφοί Κυριακίδη.
[ bib ]

This file has been generated by bibtex2html 1.75