Αποτελέσματα
Αρχική σελίδα Στοιχεία χρήστη Επιλογή κειμένων  Προτάσεις Πληροφορίες

Πατώντας στο δεσμό (link) για την πρόταση μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για τη συγκεκριμένη πρόταση.

Προηγούμενη Σελίδα    Επόμενη Σελίδα     (Σελίδα 3 σε σύνολο 5 σελίδων - 1000 προτάσεις σε σύνολο 4868 προτάσεων)

Πρόταση Κείμενο Πρότασης
339503 Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες άνω των 25 ετών εμφανίζονται να προέρχονται σε μεγαλύτερη έκταση από πολυμελείς οικογένειες (4 μέλη και άνω) σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες των συμμετεχόντων.
339504 Στον αντίποδα βρίσκονται οι άνδρες, κυρίως οι άνω των 25 ετών, οι οποίοι εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά προέλευσης από νοικοκυριά μικρού μεγέθους.
339507 Την μικρότερη συμμετοχή έχουν οι άνδρες άνω των 25 ετών που προέρχονται από διμελή νοικοκυριά οι οποίοι ενώ έχουν ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο των επιχειρήσεων της ομάδας ίσο με 18,5% συμβάλλουν μόνο κατά 9,0% στο σύνολο των κλειστών επιχειρήσεων της ομάδας στην οποία ανήκαν.
339510 Η ομάδα που εμφανίζει τα σχετικά υψηλότερα ποσοστά κλειστών επιχειρήσεων είναι των γυναικών που προέρχονται από τα μεγάλα νοικοκυριά (6 μέλη και άνω).
339520 Τα σχετικά στοιχεία βρίσκονται συγκεντρωμένα στους πίνακες 7.5 και 7.6, από τους οποίους προκύπτει ότι: i) Οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από συμμετέχοντες τα νοικοκυριά των οποίων "προστατεύουν" 1-2 άτομα εμφανίζουν σχετικά υψηλότερο ποσοστό βιωσιμότητας, από ότι οι επιχειρήσεις των συμμετεχόντων με 3 και άνω προστατευόμενα μέλη (βλ. πίνακα 7.5).
339521 Ουσιαστικά, παρατηρείται θετική συσχέτιση μεταξύ των οικογενειακών βαρών (δηλαδή προστατευομένων μελών) και της αποτυχίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία φαίνεται να είναι εντονότερη για την ηλικιακή ομάδα άνω των 25 ετών.
297629 Για παράδειγμα, στο άνω μέρος του Σχήματος 7.21 παρουσιάζεται ένα οδικό σύστημα, ενώ στο κάτω μέρος του σχήματος παρουσιάζεται ο αντίστοιχος γράφος και η τελική μονοδρόμηση των οδών.
329193 Τα ως άνω χρηματικά εντάλματα αυτά δεν επανυποβλήθηκαν για θεώρηση.
329248 Με την 6/1994 πράξη του ίδιου, ως άνω Μονομελούς Κλιμακίου επιστράφηκε αθεώρητο το 605/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής της πιο πάνω Σχολής, ποσού δραχμών 1.203.907.
329336 Με την 78/1993 πράξη του 8ου Μονομελούς Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 783/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, το οποίο αφορούσε καταβολή του ειδικού επιδόματος των 18.000 δραχμών (παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 2065/1992) στο προσωπικό των κλάδων 27 και 28 του π.δ. 620/1978, με την αιτιολογία ότι το προσωπικό αυτό, ως εξομοιούμενο μισθολογικά με τους Καθηγητές Εφαρμογών των ΤΕΙ, αποκλείεται ρητά ως προς τη λήψη του άνω επιδόματος, με το εδαφ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 2166/1993.
310002 Ο μέσος αριθμός αλόγων των καραβανιών κυμαινόταν από 20 έως 50 (αναφέρονται όμως και καραβάνια ακόμη και άνω των 1.000 αλόγων).
329872 Με την 17/1994 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Θεσσαλονίκης επιστράφηκε αθεώρητο το 1184/1993 χρηματικό ένταλμα του ΟΑΕΔ Περιφερειακής Διεύθυνσης Μακεδονίας με την αιτιολογία ότι μη νόμιμα εντελλόταν δαπάνη ποσού δραχμών 3.104.571 για το χρονικό διάστημα από 11.9.1988 μέχρι 30.11.1992, αφού ο φερόμενος ως δικαιούχος του άνω χρηματικού εντάλματος υπάλληλος υπέβαλε τα σχετικά δικαιολογητικά για αναγνώριση της προϋπηρεσίας του στην Τσεχοσλοβακία και τον επανακαθορισμό του χρονοεπιδόματός του την 1.12.1992 (παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 2129/1993)
339058 Β) Υποπρόγραμμα για ανέργους μακράς διαρκείας, ηλικίας άνω των 25 ετών (κατά το 1986 έως 35 ετών, ενώ για τα υπόλοιπα έτη έως 50 ετών).
330679 δ) Βεβαίωση, αλλά όχι είσπραξη του φόρου από μεταβιβάσεις προς τους νέους αγρότες για μέγεθος εκμεταλλεύσεων μέχρι 2 ΜΑΕ και μείωση στο ήμισυ του φόρου για μεταβιβάσεις προς νέους αγρότες με εκμεταλλεύσεις άνω των 2 ΜΑΕ.
331871 Ανατολικής Ευρώπης, όταν τα μεταφορικά ανέρχονται άνω των 900.000 δραχμών.
339590 Η διαπίστωση αυτή υπονοεί ότι ο στόχος των εμπνευστών και χειριστών του ήταν η διάδοση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στα άτομα ανεξαρτήτως δημογραφικών χαρακτηριστικών - εκτός από τις ηλικίες μέχρι 18 ετών και άνω των 49 ετών - και θέσης τους στην αγορά εργασίας.
298008 (α) χωρητικότητες στις κορυφές, (β) κάτω και άνω όρια στις επιτρεπόμενες ροές διαμέσου των τόξων, (γ) χωρητικότητες των τόξων ίσες με 1 (τα λεγόμενα δίκτυα 0-1), (δ) τόξα δύο κατευθύνσεων (δηλαδή, μη κατευθυνόμενος γράφος), (ε) διαρροές από τα τόξα, κλπ κ.λπ.
339449 Πιο συγκεκριμένα, τα υψηλότερα ποσοστά βιωσιμότας εμφανίζουν οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από την ηλιακή ομάδα των 25 ετών και άνω, ενώ εκείνες που δημιουργήθηκαν από τους άνδρες παρουσιάζονται μακροβιότερες σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από τις γυναίκες.
339450 Για παράδειγμα, το 86% των επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν από την ηλικιακή ομάδα των 25 ετών και άνω εξακολουθούν να λειτουργούν και κατά το πρώτο εξάμηνο του 1991 ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν από συμμετέχοντες ηλικίας μέχρι 25 ετών είναι της τάξης του 84%.
339522 Η διαπίστωση αυτή οφείλεται σε ένα βαθμό στο ότι ο αριθμός των προστατευομένων μελών συναρτάται θετικά με την ηλικία των συμμετεχόντων. ii) Η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων (περίπου 90,0%) στο Πρόγραμμα Ν.Ε.Ε. προέρχεται από νοικοκυριά που διαθέτουν 1 ή 2 απασχολούμενα μέλη, αν και το ποσοστό αυτό ποικίλλει από 86,0% για τους άνδρες ηλικίας κάτω των 25 ετών, έως 96,0% για τις γυναίκες άνω των 25 ετών (βλ. πίνακα 7.6).
339524 Η εμπειρία από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα των επιμέρους δημογραφικών ομάδων ανάλογα με τον αριθμό των απασχολουμένων μελών φαίνεται να είναι αρνητική για τους επιχειρηματίες που τα νοικοκυριά τους διαθέτουν έναν απασχολούμενο, εκτός από την περίπτωση των ανδρών ηλικίας άνω των 25 ετών.
339525 Θετική φαίνεται να ήταν η εμπειρία των επιχειρηματιών ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας που το νοικοκυριό τους διαθέτει δύο απασχολούμενους, εκτός πάλι από την περίπτωση των ανδρών ηλικίας άνω των 25 ετών οι οποίοι φαίνεται να μην τα καταφέρνουν τόσο καλά με την επιχείρησή τους όπως οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους με το ίδιο οικογενειακό υπόβαθρο.
339558 Η πρώτη κατηγορία συγκροτείται κυρίως από συμμετέχοντες κάτω των 25 ετών από τους οποίους η πλειονότητα είναι γυναίκες, ενώ η δεύτερη κατηγορία αφορά κυρίως την ηλικιακή ομάδα των 25 ετών και άνω, η οποία συγκροτείται κυρίως από γυναίκες και σε μικρότερη έκταση από άνδρες.
339559 Πιό συγκεκριμένα, οι γυναίκες άνω των 25 ετών απόφοιτες δημοτικού σχολείου που έκλεισαν την επιχείρησή τους αποτελούν το ήμισυ του σύνολου των "αποτυχημένων" γυναικών επιχειρηματιών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες είναι 42,0% περίπου.
339561 Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. που αναγκάστηκαν να κλείσουν την επιχείρησή τους είναι κυρίως άνδρες άνω των 25 ετών.
339565 Συνοπτικά, από την προηγούμενη ανάλυση φαίνεται ότι τα ποσοστά των νέων επιχειρηματιών που σταμάτησαν τη δραστηριότητά τους είναι υψηλότερα για τις γυναίκες δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ηλικιακών ομάδων αλλά κυρίως για τις νέες γυναίκες κατόχους απολυτήριου μέσης εκπαίδευσης και τους άνδρες αποφοίτους δημοτικού σχολείου ηλικίας άνω των 25 ετών. 7.4.2.
339584 Στην κατηγορία των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων που τερμάτισαν την λειτουργία τους και ήταν υπάλληλοι γραφείου εμφανίζονται κυρίως οι γυναίκες άνω των 25 ετών, ενώ τέλος οι επιδοτηθέντες για την παροχή υπηρεσιών που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των άνω των 25 ετών.
339584 Στην κατηγορία των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων που τερμάτισαν την λειτουργία τους και ήταν υπάλληλοι γραφείου εμφανίζονται κυρίως οι γυναίκες άνω των 25 ετών, ενώ τέλος οι επιδοτηθέντες για την παροχή υπηρεσιών που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των άνω των 25 ετών.
339620 Κατά συνέπεια και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η διάρθρωση των επιχορηγηθέντων από το Π.Ε.Ν.Ε.Ε. συμφωνεί με τις γενικότερες τάσεις που επικρατούν στην αγορά εργασίας όσον αφορά την προηγούμενη ασχολία των αυτοαπασχολουμένων, συνάγεται το συμπέρασμα ότι το υπό αξιολόγηση πρόγραμμα κατά την εφαρμογή του ευρίσκεται σε διάσταση με τους προγραμματικούς του στόχους κυρίως σε ότι αφορά την κάλυψη των άνεργων μακράς διάρκειας, ηλικίας άνω των 25 ετών.
331960 Εδώ πρέπει να σημειωθεί, ότι ο Καν. 668/93 είναι αυστηρότερος των προηγουμένων στο θέμα αυτό, διότι ρητά παρέχεται στις αρμόδιες αρχές σαφής διακριτική ευχέρεια να κρίνουν το θέμα της πληρώσεως ή μη από τις επιχειρήσεις αυτές των ως άνω αιτουμένων από το νόμο, προϋποθέσεων.
314119 Παραδείγματος χάρη, ήδη κατά το β' μισό του 19ου αιώνα τα χωριά Χοροπάνι, Γιαννακοχώρι, Μαρίνα (Τσερμαρίνοβο), Άνω Κοπανός και Μονόσπιτα στην περιοχή ανάμεσα στην Έδεσσα και Νάουσα είχαν περάσει στην ιδιοκτησία πλούσιων χριστιανών γαιοκτημόνων, κατοίκων της Νάουσας.
298307 Το παρακάτω θεώρημα δίνει ένα άνω όριο (που δεν είναι απαραίτητα κοντά στην πραγματική τιμή).
298298 Για το λόγο αυτό προσπαθούμε να προσδιορίσουμε κάποια κάτω ή άνω όρια.
326256 Στο άνω μέρος της οθόνης προβάλλονται τα πλαίσια ως ακολούθως:
328908 Γ΄ της Φ038-58/31.3.1988 (ΦΕΚ 177 Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών και Οικονομικών που κυρώθηκε με το άρθρο 25 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Ά΄), αφού ήταν ο μόνος που υπηρετούσε στην ως άνω αντιπροσωπεία.
328707 Τα πορίσματα των ως άνω επιτοπίων ελέγχων και οι παρατηρήσεις των ελεγκτών, διαβιβάστηκαν με φροντίδα του Κλιμακίου στις ενδιαφερόμενες ελληνικές υπηρεσίες, οι οποίες στη συνέχεια απέστειλαν τις σχετικές απαντήσεις στον αρμόδιο τομέα του ΕΕΣ.
328903 Τα ως άνω χρηματικά εντάλματα δεν επανυποβλήθηκαν για θεώρηση.
329104 Τα παραπάνω έργα αποτελούσαν τμήματα των έργων "Αποχέτευση λυμάτων (Β΄ φάση)", προϋπολογισμού 150.000.000 δραχμών και "Αποχέτευση λυμάτων (Γ΄ φάση)", προϋπολογισμού 77.000.000 δραχμών, τα οποία είχαν ανατεθεί στον ίδιο ως άνω εργολάβο με έκπτωση 78%.
329115 ΜΕΣ Μακρακώμης-Σπερχειάδας "με την αιτιολογία ότι: α) δεν επισυνάπτονταν δικαιολογητικά νομιμότητας της εντελλόμενης δαπάνης και ειδικότερα, αναλυτικό πινάκιο αμοιβής, συγκριτικοί πίνακες μετά των εγκρίσεων και αιτιολογικών εκθέσεων σύνταξης αυτών, σχετικές βεβαιώσεις εμπρόθεσμης παράδοσης-παραλαβής των φάσεων της μελέτης, στοιχεία προσδιορισμού του συντελεστή κατά περίπτωση, αντίγραφα εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης για τα επιπλέον ποσά των ΣΠ και διπλότυπα είσπραξης τελών χαρτοσήμου 2% επί της συνολικής αμοιβής, β) η αύξηση της αμοιβής της μελέτης με ΣΠ άνω του 50% της αρχικής έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 716/1977.
333601 Γεωργίας αποφασίζει για τα χονδρά βοοειδή, βάρους άνω των 300
334382 Το 70% και άνω των αγροτών είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και επιδιώκουν δημιουργικές και παραγωγικές δραστηριότητες.
334383 Το 20% και άνω των αγροτών εμφανίζουν κατά περιόδους αδυναμία πληρωμών λόγω ειδικών συνθηκών και εκτάκτων αναγκών.
334509 Τα άγαμα ενήλικα παιδιά (άνω των 18 ετών) με δική τους εργασία περισσότερο των δύο ετών και ξεχωριστό νοικοκυριό, που στην Ελλάδα θα μείνουν χωριστά από την οικογένεια, μπορούν να λάβουν ατελώς οικοσκευή και αυτοκίνητο.
334575 Θα πρέπει να έχετε αποδεδειγμένη εργασία άνω των δύο ετών.
336145 Τώρα πέρα από αυτό ήθελα να σας πω ότι είχαμε μια συνάντηση πρόσφατα στις Βρυξέλλες με τους Κοινοτικούς υπαλλήλους, ελληνικής καταγωγής ή Έλληνες οι οποίοι είχαν προσκληθεί, το μεγάλο μέρος, δεν ήταν όλοι, ήταν από κάποια βαθμίδα και άνω, ήταν μια πολύ χρήσιμη συνάντηση.
337996 Στο πρώτο περιγράφονται και αναλύονται, για τον αστικό πληθυσμό, οι μεταβολές στον πληθυσμό 14 ετών και άνω, στο εργατικό δυναμικό, στην απασχόληση και στην ανεργία σε επίπεδο χώρας, όπως αυτές προκύπτουν από την εξέταση τριών δεικτών της αγοράς εργασίας: α) του συντελεστή συμμετοχής (δηλαδή του ποσοστού του πληθυσμού παραγωγικής ηλικίας που μετέχει στο εργατικό δυναμικό), β) του λόγου απασχόλησης-πληθυσμού (δηλαδή του ποσοστού του πληθυσμού παραγωγικής ηλικίας που απασχολείται) και γ) του συντελεστή ανεργίας (δηλαδή του ποσοστού των ανέργων στο εργατικό δυναμικό).
337999 Από την προηγούμενη παρατήρηση προκύπτει ότι υπάρχει μία σαφής αδυναμία υπολογισμού όλων των δεικτών της αγοράς εργασίας για τον αστικό τομέα της οικονομίας η οποία οφείλεται στο ότι δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί ο πληθυσμός ηλικίας 14 ετών και άνω ξεχωριστά για τον αγροτικό και τον μη-αγροτικό (αστικό) τομέα της οικονομίας.
338328 Ειδικά για την περίπτωση των ηλικιωμένων (άνω των 65 ετών) απασχολουμένων και τα υψηλά ποσοστά αυτοαπασχολουμένων που συναντώνται στις τάξεις τους (73% για τους άνδρες και 41% για τις γυναίκες), επισημαίνεται ότι αυτά πρέπει να σχετίζονται είτε με την πλημμελή ασφαλιστική τους κάλυψη, είτε με το γεγονός ότι στην περίπτωση της μη μισθωτής απασχόλησης τα χρονικά όρια και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι περισσότερο δυσδιάκριτα. 2.3.5.
340021 Η συσχέτιση αυτή είναι εντονότερη για τα άτομα άνω των 25 ετών σε σύγκριση με τα νεότερα και για τους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες.
340041 Ανάλογη είναι και η εικόνα για τους ιδιοκτήτες των κλειστών επιχειρήσεων εκτός από τους άνδρες άνω των 25 ετών και τις νέες γυναίκες, που εκτιμούν ότι είχαν περισσότερα προβλήματα συνεργασίας από ότι οι αντίστοιχες ομάδες στο σύνολο των συμμετεχόντων.
338193 Οπως διαπιστώνεται, ο ίδιος περίπου τρόπος για την κατάταξη των απασχολουμένων κατά θέση στο επάγγελμα χρησιμοποιείται και στην περίπτωση των απογραφών πληθυσμού με δύο βασικά διαφορές: α) στις απογραφές πληθυσμού ως κατώτατο όριο ηλικίας εκλαμβάνεται το 10ο έτος, ενώ στις έρευνες εργατικού δυναμικού το 14ο έτος και β) οι άμισθοι βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση ή τη γεωργική εκμετάλλευση χαρακτηρίζονται ως απασχολούμενοι στην μεν περίπτωση της απογραφής αν εργάσθηκαν τουλάχιστον 15 ώρες κατά την εβδομάδα την προηγηθείσα της απογραφής ή άνω των 90 ημερών το χρόνο, στη δε περίπτωση της έρευνας εργατικού δυναμικού αν εργάσθηκαν έστω και μία ώρα τηνπροηγούμενη εβδομάδα της απογραφής, εφόσον όμως τον υπόλοιπο χρόνο εργάζονταν συνήθως στην οικογενειακή επιχείρηση.
339064 Ενα ερώτημα που προκύπτει είναι το αν πράγματι το Π.Ε.Ν.Ε.Ε. είναι επιλεκτικό υπέρ των μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 25 ετών και άνω.
339070 Κατά συνέπεια μπορεί να υποστηριχθεί ότι γενικά το Π.Ε.Ν.Ε.Ε. ασκεί μικρή έστω, αναδιανεμητική λειτουργία υπέρ των ανέργων μακράς διαρκείας, ηλικίας 25 ετών και άνω.
339120 Συγκεκριμένα με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου πίνακα καταγράφονταν για κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας οι συνολικοί αριθμοί επιχορηγουμένων Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, ξεχωριστά όσοι ήταν κάτω των 25 ετών και όσοι ήταν άνω των 25 ετών.
339145 Συγκεκριμένα, για τα έτη 1986, 1987 και 1988 τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία περιορίζονται στην καταγραφή των εγκριθεισώναιτήσεων για υπαγωγή στο Π.Ε.Ν.Ε.Ε., κατά κατηγορία υποπρογράμματος [ (Α) κάτω των 25 ετών και (Β) άνω των 25 ετών], κατά περιοχή [ (1) Αττική, (2) Περιοχή Θεσσαλονίκης και (3) Λοιπή Χώρα] και κατά ευρύτερο τομέα οικονομικής δραστηριότητας [ (Ι) Μεταποίηση, (ΙΙ) Εμπόριο και (ΙΙΙ) Υπηρεσίες)].
339158 Το γεγονός ότι το υποπρόγραμμα Α που απευθύνεται στους νέους ηλικίας 18-25 ετών παρουσιάζει σχετικά υψηλότερη απορροφητικότη-τα, αποτελεί μια πρώτη ένδειξη ότι η ομάδα αυτή ηλικιών εμφανίζει μεγαλύτερη ζήτηση απ' ότι η ομάδα των ανέργων ηλικίας 26 ετών και άνω.
340178 Συγκεκριμένα μόνο το 11,9% των Ν.Ε.Ε. αναφέρουν τη δημιουργία πρόσθετης πλήρους απασχόλησης ενός ατόμου ενώ αυτοί που απασχολούν πλήρως 2 επιπλέον άτομα αποτελούν μόνο το 1,5% και εκείνοι που απασχολούν 3 άτομα και άνω, ανέρχονται μόλις στο 1,8% του συνόλου του δείγματος.
340199 Μόλις 0,32% απασχολούν 3 και άνω άτομα της κατηγορίας αυτής.
339179 Αντίθετα στην περιοχή Αττικής η συμμετοχή των επιχορηγημένων Ν.Ε.Ε. ηλικίας μικρότερης των 26 ετών στο σύνολο των επιχορηγημένων από το υποπρόγραμμα Α είναι μικρότερη από την αντίστοιχη συμμετοχή των Ν.Ε.Ε. ηλικίας άνω των 25 ετών στο υποπρόγραμμα Β (18,8% και 23,5% αντίστοιχα).
340389 Οι επιχειρήσεις με διάρκεια ζωής 2,5 ετών και άνω έφταναν στο 24% και εκείνες με αντίστοιχη διάρκεια 3 ετών και άνω αποτελούσαν το 20,5% του συνόλου.
340389 Οι επιχειρήσεις με διάρκεια ζωής 2,5 ετών και άνω έφταναν στο 24% και εκείνες με αντίστοιχη διάρκεια 3 ετών και άνω αποτελούσαν το 20,5% του συνόλου.
340423 Από την άλλη πλευρά οι νεότεροι άνδρες Ν.Ε.Ε. εμφανίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό προβλήματα οικονομικής διαχείρισης (44%) απ' ότι οι άνδρες ηλικίας 26 ετών και άνω (41,9%) ενώ στην περίπτωση των γυναικών συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο (31,7% και 43,1% αντίστοιχα).
339194 Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι η παραπάνω κατανομή των μεριδίων συμμετοχής κάθε νομού στο Π.Ε.Ν.Ε.Ε. είναι περίπου η ίδια, τόσο για το υποπρόγραμμα Α (κάτω των 25 ετών) όσο και για το υποπρόγραμμα Β (άνω των 25 ετών).
339222 Οπως προκύπτει από τον Πίνακα 5.15 οι νέοι ηλικίας 18-25 ετών που συμμετέχουν στο Π.Ε.Ν.Ε.Ε. σημειώνουν ελαφρώς μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής σε δραστηριότητες του μεταποιητικού τομέα από εκείνα των Ν.Ε.Ε. ηλικίας άνω των 25 ετών, σε όλη την περίοδο 1986-1988, για την οποία υπάρχουν διασταυρωμένα στατιστικά στοιχεία.
339271 Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη ορθολογική χρήση των διατιθεμένων πόρων στο πλαίσιο του Π.Ε.Ν.Ε.Ε., γιατί έτσι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος καταστρατήγησης της προϋπόθεσης της μακράς ανεργίας που θέτει το πρόγραμμα ειδικά για τα άτομα ηλικίας άνω των 25 ετών.
339644 Διαπιστώνεται ότι το ενλόγω ποσοστό είναι περίπου το ίδιο για τις δύο ομάδες ηλικιών (άνω των 25 ετών, και έως 25 ετών), δεν υφίστανται δε σημαντικές διαφοροποιήσεις και κατά φύλο.
339645 Επομένως ισχύουν και σε αυτή την περίπτωση οι παρατηρήσεις του προηγούμενου τμήματος ότι, εφόσον το Π.Ε.Ν.Ε.Ε. παραμείνει στις προγραμματικές του επιλογές σύμφωνα με τις οποίες συνιστά πρόγραμμα επιχορήγησης ανέργων και μάλιστα κυρίως μακράς διάρκειας (στην περίπτωση των ατόμων ηλικίας άνω των 25 ετών), πρέπει απαραιτήτως να ληφθούν διορθωτικά μέτρα ειδικής πιστοποίησης και της ανεργίας μακράς διάρκειας για την αποφυγή καταστρατηγήσεων και την ορθολογικότερη εφαρμογή του προγράμματος και προς αυτή την κατεύθυνση.
339652 Αν δε συνεξεταστεί και η διάρκεια επιδότησης της ανεργίας των ενλόγω Ν.Ε.Ε. διαπιστώνεται ότι και υπό αυτό το πρίσμα δεν φαίνεται να τηρείται το τεκμήριο της ανεργίας μακράς διάρκειας ούτε για τα άτομα ηλικίας άνω των 25 ετών για τα οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξή τους στο πρόγραμμα.
339642 Οπως διαπιστώνεται, η συμμετοχή των άνεργων μακράς διάρκειας (διάρκεια ανεργίας 12 μήνες και άνω) στο σύνολο των επιχορηγηθέντων Ν.Ε.Ε. ήταν ακόμη μικρότερη και έφτανε στο 9,6% για το σύνολο του δείγματος.
339276 Α) Υποπρόγραμμα για ανέργους ή νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας 18-25 ετών.Β) Υποπρόγραμμα για ανέργους μακράς διάρκειας, ηλικίας άνω των 25 ετών (κατά το 1986 έως 35 ετών, ενώ για τα υπόλοιπα έτη έως 50 ετών).
339278 Σε όλη όμως τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι προγραμματισμένες θέσεις για το υποπρόγραμμα επιχορήγησης των μακροχρονίων ανέργων ηλικίας άνω των 25 ετών ήταν περισσότερες από εκείνες που προορίζονταν για τους νέους ηλικίας 18-25 ετών.
347902 Ωστόσο, η ομάδα ηλικιών 31-35 ετών, είχε ποσοστό εγκύων μόνο 62% και η αναλογία έπεσε στο 54% στις γυναίκες άνω των 35 ετών.
339729 Τόσο δε για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες η ομάδα ηλικίας 25 ετών και κάτω εμφανίζει μεγαλύτερα ποσοστά συναφούς οικονομικής δραστηριότητας απ' ότι η ομάδα ηλικίας άνω των 25 ετών.
353511 Η ελεγχομένη υπηρεσία, εξ' άλλου, αντικρούοντας τους υπό τους διαφωνούσης Παρέδρου προβαλλομένους λόγους ισχυρίζεται (α) ότι μόνη αρμοδία δια την εκτίμηση και τον χαρακτηρισμό των ως άνω συνθηκών που δικαιολογούν την απ' ευθείας ανάθεση δημοσίου έργου είναι η
353528 Εξ' άλλου, ο σοβαρός επικείμενος κίνδυνος, η αποτροπή του οποίου δικαιολογεί, κατά τα ανωτέρω, την έκτακτη διαδικασία αναθέσεως, δεν είναι επιτρεπτό να οφείλεται, κατά την έννοια των παρατεθεισών διατάξεων, σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας η οποία αποφασίζει την ανάθεση δια της ως άνω διαδικασίας.
353538 Επί πλέον, τυχόν αναβολή της κατασκευής των ως άνω δρόμων θα προκαλέσει την πλήρη καταστροφή του οδοστρώματος κατά την χειμερινή περίοδο με όλες τις μετέπειτα συνέπειες για την κυκλοφορία ".
353548 Συνεπώς οι κρινόμενες δαπάνες, που αφορούν στην πληρωμή των πρώτων λογαριασμών των ως άνω, κατά την διαδικασία αυτή, ανατεθέντων τεσσάρων έργων είναι νόμιμες τα δε χρηματικά εντάλματα που εξεδόθησαν δια την εκκαθάριση των δαπανών τούτων είναι, εκ του λόγου τούτου, θεωρητέα.
353677 Προηγουμένως, στις 3 Σεπτεμβρίου 1993 το διοικητικό συμβούλιο του Νομαρχικού Ταμείου Αιτωλοακαρνανίας είχε εγκρίνει την απ' ευθείας αγορά του ως άνω οικοπέδου στην τιμή των 153.000.000 δραχμών, εν όψει του χαρακτηρισμού του οικοπέδου ως χώρου για την ανέγερση σχολικού κτιρίου και της εντάξεως της πιστώσεως για την ολοκλήρωση του έργου στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Νομαρχίας για το επόμενο έτος, 1994.
353720 Και ναι μεν ο Οργανισμός δύναται να επιχορηγεί τις νομαρχίες, για την άσκηση υπ' αυτών της ως άνω αρμοδιότητος, πλην, οι νομαρχίες, όταν ασκούν την αρμοδιότητα αυτή, δεν καθίστανται ιδιοκτήτες των οικοπέδων που αγοράζονται, αλλά διαμεσολαβούν απλώς ως αντιπρόσωποι του Οργανισμού που διαθέτει την επιχορήγηση.
353767 Επειδή, υπό του διαφωνούντος Επιτρόπου προβάλλεται ότι η κρινομένη δαπάνη δεν είναι νόμιμη διότι: α) δεν προηγήθηκε ο, κατ' άρθρον 35, παρ. 4 και 5 του ν.1884/1990, χαρακτηρισμός του ενισχυομένου, δια της ως άνω δαπάνης, σωματείου ως επιδιώκοντος πολιτιστικούς σκοπούς, β) διατίθεται δημόσιο χρήμα χωρίς να διασφαλίζεται η πράγματι προς θεραπεία δημοσίου σκοπού διάθεση αυτού και γ) παραβιάζεται η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων του προϋπολογισμού του ελεγχομένου νομικού προσώπου, λόγω της διαθέσεως της κρινομένης δαπάνης εκ κεφαλαίου του προϋπολογισμού του προσώπου τούτου φέροντος τον τίτλο "διάφορα". 5.
353777 Εκ τούτων παρέπεται ότι δια την ενίσχυση υπό του Κράτους ή άλλου φορέως δημοσίας εξουσίας, σωματείου επιδιώκοντος πολιτιστικούς σκοπούς δεν είναι αναγκαίος ο δια της ως άνω υπουργικής αποφάσεως προηγούμενος χαρακτηρισμός του σωματείου τούτου ως επιδιώκοντος πολιτιστικούς σκοπούς.
353843 Ταμείου έτους 1994 υπό το κεφάλαιο "επενδύσεις εκ του περιφερειακού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων", στην ειδικότερη παράγραφο διάφορα ", εν όψει δε της φύσεως και του χαρακτήρος της κρινομένης δαπάνης, ιδία δε του μη υποχρεωτικού χαρακτήρος αυτής, της αναλήψεώς της κατά διακριτική ευχέρεια και της δευτερευούσης σημασίας της σε σχέση με το κύριο πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων, δεν απητείτο ειδικότερος προσδιορισμός αυτής στον ως άνω προϋπολογισμό.
353877 Η εκδώσασα το ένταλμα Αρχή υποστηρίζει ότι το επίδικο ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί, διότι, λόγω της απειρίας των υπαλλήλων που εχειρίσθησαν το θέμα, ναι μεν στις συμβάσεις των ως άνω δικαιούχων δεν αναφέρονται τα στοιχεία που απαιτούνται από την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 1735/1987, πλην, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι τα επιτασσόμενα με τη διάταξη αυτή ετηρήθησαν και δεν υφίσταται δυνατότητα συμπληρώσεως των συμβάσεων.
353908 Γεώργιο Παπαϊωάννου, βεβαίωση της ως άνω διευθύντριας όπου αναφέρεται ότι ο εν λόγω ανάδοχος απασχολήθηκε από 1
353910 Επειδή, κατά την ομόφωνη κρίση του Τμήματος, από τις βεβαιώσεις που συνοδεύουν το ελεγχόμενο ένταλμα δεν προκύπτει ότι έγινε παρακολούθηση της τμηματικής προόδου του εκτελεσθέντος έργου από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσιακής μονάδος, στον οποίο, κατ' αντικείμενο, υπάγεται το αναληφθέν από τον καθένα των ανωτέρω προσώπων έργο, όπως ρητά ορίζεται από την προεκτεθείσα κοινή υπουργική απόφαση, αφού, από τα στοιχεία του φακέλου, δεν προκύπτει ότι οι υπογράφοντες σ' αυτές είναι προϊστάμενοι με την ως άνω έννοια, ούτε συγκεκριμενοποιείται το εκτελεσθέν κατά το ως άνω διάστημα από κάθε ανάδοχο έργο, ώστε από την παρακολούθηση αυτή να συνάγεται ότι έγινε πραγματικά τμηματική περαίωση του έργου από την οποία και μόνο υπάρχει δικαίωμα λήψεως τμηματικής αμοιβής από τον καθένα ανάδοχο.
353910 Επειδή, κατά την ομόφωνη κρίση του Τμήματος, από τις βεβαιώσεις που συνοδεύουν το ελεγχόμενο ένταλμα δεν προκύπτει ότι έγινε παρακολούθηση της τμηματικής προόδου του εκτελεσθέντος έργου από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσιακής μονάδος, στον οποίο, κατ' αντικείμενο, υπάγεται το αναληφθέν από τον καθένα των ανωτέρω προσώπων έργο, όπως ρητά ορίζεται από την προεκτεθείσα κοινή υπουργική απόφαση, αφού, από τα στοιχεία του φακέλου, δεν προκύπτει ότι οι υπογράφοντες σ' αυτές είναι προϊστάμενοι με την ως άνω έννοια, ούτε συγκεκριμενοποιείται το εκτελεσθέν κατά το ως άνω διάστημα από κάθε ανάδοχο έργο, ώστε από την παρακολούθηση αυτή να συνάγεται ότι έγινε πραγματικά τμηματική περαίωση του έργου από την οποία και μόνο υπάρχει δικαίωμα λήψεως τμηματικής αμοιβής από τον καθένα ανάδοχο.
353911 Επίσης ένεκα της ως άνω παραλείψεως αναγραφής στις εν λόγω συμβάσεις των στοιχείων της παραγράφου 2 του άρθρου 15 ν. 1735/1987 δεν μπορεί να συναχθεί, με πλήρη βεβαιότητα, ότι οι συμβάσεις αυτές είναι συμβάσεις μισθώσεως έργου υπό την εκτεθείσα έννοια αυτών που περιέχεται στο άρθρο 15 ν. 1735/1987.
354056 Φεβρουαρίου 1995 αιτήσεώς του προς τον Ο.Δ.Δ.Υ,, ο ως άνω αγοραστής εζήτησε την αναστροφή της πωλήσεως επικαλούμενος την διαπίστωση κατά τον τεχνικό έλεγχο ελλείψεων και βλαβών των οποίων η επισκευή είναι αδύνατη.
354064 Συνεπώς, παρανόμως απεφασίσθη υπό του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Δ.Δ.Υ η ως άνω αναστροφή της πωλήσεως και το εξεταζόμενο χρηματικό ένταλμα, που εξεδόθη προς εκτέλεση της αποφάσεως αυτής, πρέπει, για τον βασίμως προβαλλόμενο υπό του διαφωνούντος Παρέδρου λόγο, να μη θεωρηθεί.
354197 Ανάδοχος ανεδείχθη η Ζωή Γούση, η οποία και τελικώς προέβη στην προμήθεια και τοποθέτηση στα δύο ως άνω κτίρια του Ι.Κ.Α. κουρτινών και κουρτινόξυλων, ανά 300 μέτρων σε έκαστο, αξίας 1.900.000 και συνολικής αξίας 3.800.000 δραχμών.
354213 VI του ν. 2286/1995 περί απ' ευθείας αναθέσεων εκ λόγων επειγούσης ανάγκης, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα, δοθέντος ότι τα πραγματικά περιστατικά επί των οποίων στηρίζονται οι ισχυρισμοί αυτοί δεν δύναται να θεωρηθεί ότι στοιχειοθετούν "αυταπόδεικτα απρόβλεπτη κατάσταση" ως απαιτείται υπό της ως άνω διατάξεως προκειμένου να δικαιολογηθεί η υπό της διοικητικής αρχής απ' ευθείας ανάθεση της προμηθείας.
354281 Ι.Κ.Α. είναι αυτές που υφίσταντο κατά το προϊσχύον του ως άνω διατάγματος καθεστώς, ως τούτο είχε εφαρμοσθεί.
354305 Α. Νικολάου Ο.Ε. "και με αιτιολογία την αμοιβή της για τον καθαρισμό των χώρων του ως άνω νοσοκομείου κατά το χρονικό διάστημα από 5 Ιουλ. έως 4 Αυγ.1995. 2. - Επειδή η ως άνω Επίτροπος αρνήθηκε με την 29/25
354305 Α. Νικολάου Ο.Ε. "και με αιτιολογία την αμοιβή της για τον καθαρισμό των χώρων του ως άνω νοσοκομείου κατά το χρονικό διάστημα από 5 Ιουλ. έως 4 Αυγ.1995. 2. - Επειδή η ως άνω Επίτροπος αρνήθηκε με την 29/25
354309 Νομαρχιακό Νοσοκομείο Λιβαδειάς με το 3952/20 Νοεμβρ.1995 έγγραφό του επανέφερε το χρηματικό ένταλμα για θεώρηση ισχυριζόμενο ότι η δαπάνη είναι νόμιμη, καθόσον είναι ορθή η επιβάρυνση του Κ.Α.Ε. 0419, ενώ η ανάθεση του ως άνω έργου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.2072/1992, αφού στο νοσοκομείο από τις 26 οργανικές θέσεις έχουν καλυφθεί οι 13.
354317 Τέλος, η εφαρμογή της ως άνω διατάξεως του άρθρου 37 ν.2072/1992 τελεί υπό τον όρο της υπάρξεως κενών οργανικών θέσεων στους οικείους κλάδους και ειδικότητες το κόστος πληρώσεως των οποίων υπερβαίνει την εργολαβική αμοιβή. 4. - Επειδή εκ των στοιχείων του φακέλου προκύπτουν τα εξής:
354416 Σταμάτη, αντίστοιχα, αποσπασμένες υπαλλήλους του ως άνω
354431 Ήδη αρμόδιος για τις ως άνω αποσπάσεις εντός των ορίων του νομού είναι ο
354456 Στη συνέχεια, με την 9107/1419/9.3.1994 κοινή απόφαση του ως άνω Υπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών αποσπάσθηκε, κατ' εφαρμογή της διατάξεως της παρ.3 του άρθρου 30 του ν.1558/1985, στο Γραφείο του Γενικού
354466 Ελευθερίου, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο είναι νόμιμη εφόσον τηρήθηκε η διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 58 του ν.1943/1991 και δεν υπερέβη (αυτή) το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του ενός έτους απόσπασης και, συνεπώς, είναι νόμιμη και η εντελλόμενη με το ως άνω ένταλμα δαπάνη, που αφορά αποδοχές της ανωτέρω υπαλλήλου για το μήνα Νοέμβριο 1995.
354598 Υπουργείου Πολιτισμού εκδόθηκαν για την πληρωμή των φερομένων ως δικαιούχων των ως άνω ποσών.
354603 Συνεπώς, ως εκ της υπερβάσεως του προσήκοντος μέτρου κατά την θεραπεία της ως άνω λειτουργικής ανάγκης του Υπουργείου Πολιτισμού οι ελεγχόμενες δαπάνες δεν είναι νόμιμες. πλην τα εντάλματα πρέπει να θεωρηθούν λόγω συγγνωστής πλάνης διότι το Τμήμα εκτιμά ότι ήταν δυσχερής η εκ μέρους της Διοικήσεως εκτίμηση του ορίου, η υπέρβαση του οποίου θα καθιστούσε παράνομη τη δαπάνη προσκλήσεως των δημοσιογράφων.
354673 Υγιεινής με το ποσό των 83.000.000 δραχμών, για την καταβολή αναδρομικά στους υπαλλήλους του, του ως άνω ειδικού επιδόματος, δεν ευρίσκει έρεισμα στην κανονιστική απόφαση που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 7 παρ. 1 εδ. β' του ν. 2320/1995 και της οποίας η έκδοση, ως έγινε δεκτό ανωτέρω, είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 1 εδ. α' του v. 2320/1995, που παρέχει τη δυνατότητα καταβολής του επιδόματος αυτού, κατόπιν εκδόσεως κοινής αποφάσεως των Υπουργών
354703 Συνεδρίου στο Υπουργείο Πολιτισμού, με την 99/3.7.1995 πράξη επιστροφής, αρνήθηκε τη θεώρηση του 1042, οικ. έτους 1995, χρηματικού εντάλματος, ποσού δρχ. 2.425.276, που εκδόθηκε από την Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων στο ως άνω
354704 Υπουργείο και αφορά συμψηφιστική εξόφληση και μερική τακτοποίηση του 1/1977 προσωρινού χρηματικού εντάλματος του αυτού ως άνω Υπουργείου ποσού δρχ. 2.750.000, το οποίο εκδόθηκε για την αντιμετώπιση δαπανών λειτουργίας του νεοσυσταθέντος Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, με υπόλογο τον Λεωνίδα Αντωναρόπουλο, τότε μόνιμο και νυν συνταξιούχο δημόσιο υπάλληλο και φερόμενο ως δικαιούχο.
345422 Το 81% επί του συνόλου των θανάτων από καρκίνο παρατηρείται σε άτομα ηλικίας άνω των 54 ετών.
345423 Το 60% όλων των θανάτων από καρκίνο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρατηρείται σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών.
354729 Πολιτισμού διοικητική και οικονομική έρευνα για το ως άνω προσωρινό χρηματικό ένταλμα, ενώ στην από 8.6.1993 συνταχθείσα σχετική έκθεση μνημονεύονται οι διαπιστωθείσες και από τον διαφωνούντα Πάρεδρο ελλείψεις δικαιολογητικών, καθώς και η ανυπαρξία δικαιολογητικών για ποσό 324.000
354732 Τελικώς, προς μερική τακτοποίηση του ως άνω προσωρινού χρηματικού εντάλματος, εκδόθηκε, κατ' άρθρο 35 του ν.δ/τος 321/69, το 1042, οικ. έτους 1995, τακτικό, η εντελλόμενη δαπάνη του οποίου κατά τους βάσιμους λόγους διαφωνίας του Παρέδρου δεν είναι νόμιμη.
354759 Η άρνηση θεωρήσεως του εντάλματος βασίζεται στη θέση ότι: α) η ως άνω μελέτη έπρεπε να ανατεθεί υποχρεωτικά, κατ' άρθρο 11 παρ. 14 του ν. 716/1977, σε μελετητή που έχει την έδρα του στο νομό
354782 Ενόψει της ως άνω ευρείας συμμετοχής μελετητών, το Τμήμα κρίνει ότι, παρότι η πρόσκληση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος δεν δημοσιεύθηκε σε δεύτερη ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών, επιτεύχθηκε ο σκοπός, για τον οποίο ο νόμος απαιτεί την τήρηση του τύπου της δημοσιότητας και συνεπώς δεν πλήττεται εκ του λόγου τούτου η νομιμότητα της αναθέσεως της μελέτης, όπως αβασίμως υποστηρίζει η διαφωνούσα Επίτροπος.
354834 Επειδή, στη διάταξη του άρθρου 82, παρ. 1, εδ. α' του ως άνω π.δ/τος 30/1996, ορίζεται ότι τα τακτικά έσοδα της
354873 Αποφασίζει, ωσαύτως, περί της διενεργείας προμηθειών ή μισθώσεων μέχρι ποσού αξίας ίσης προς το 1000πλάσιον του εν λόγω τεκμαρτού ημερομισθίου και παραπέμπει εις την αρμοδίαν Επιτροπήν δια την διενέργειαν των σχετικών διαγωνισμών (εδ. ζ' της παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν.δ/τος 3710/1957 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 861/1979). η) Αποφασίζει επί παντός ζητήματος αφορώντος την εκτέλεσιν συμβάσεων προμηθειών και μισθώσεων, ιδία την τήρησιν των υπ' αυτών οριζομένων ή εκ των κανονισμών προβλεπομένων προθεσμιών ή την παράτασιν της ισχύος αυτών, την χορήγησιν προκαταβολών εις προμηθευτάς, εφ' όσον προβλέπεται υπό της συμβάσεως, την κήρυξιν προμηθευτών εκπτώτων και την κατάπτωσιν ή μη συμβατικών ρητρών, ως και την καταγγελίαν των σχετικών συμβάσεων (...). ιδ) Αναθέτει δι' αποφάσεώς του απεριορίστως ανακλητής, τινάς των ως άνω αρμοδιοτήτων του εις Συμβούλια ή Επιτροπάς του Ιδρύματος ή εις ανωτέρους υπαλλήλους ή Διευθυντάς Υπ/των.
354876 Ιδρύματος ασκεί τας κατά την κειμένην νομοθεσίαν αρμοδιότητάς του και δικαιοδοσίας, είτε δι' ειδικών αποφάσεων είτε δια γενικών, των τελευταίων τούτων δημοσιευομένων εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Αι ως άνω αρμοδιότητες ασκούνται υπό του Διοικητού και εις ας περιπτώσεις αι κείμεναι διατάξεις νόμων ή κανονισμών αναθέτουν ταύτας εις έτερον όργανον του Ιδρύματος ισχυουσών κατά τα λοιπά των διατάξεων τούτων (..). ".
354883 BIOLOGICAL από την εταιρεία ΒΙΑΝΕΧ Α.Ε., που είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος του ως άνω οίκου στην Ελλάδα.
354884 Σε εκτέλεση της αποφάσεως αυτής υπογράφηκε από την διευθύντρια της διευθύνσεως προμηθειών, ενεργούσης, βάσει της ως άνω αποφάσεως του διοικητή του Ι.Κ.Α., ως εκπροσώπου της διοικήσεως του Ιδρύματος και του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., το από 6.7.1995 συμφωνητικό προμηθείας στο Ι.Κ.Α. από την εν λόγω εταιρεία 100.000 δόσεων του εμβολίου ηπατίτιδας Β' με ανασυνδυασμένο DNA
354886 Με τα πραγματικά αυτά δεδομένα και σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί στην προηγούμενη σκέψη, το ως άνω συμφωνητικό, αν και δεν υπογράφεται από το διοικητή του
355030 Με την ως άνω
355035 Ελλάδος Π.742161/94, για την εξόφληση του Α' λογαριασμού της μελέτης με θέμα "Αναπαραστάσεως της Αστυνομίας για το εγκληματικό φαινόμενο", με την αιτιολογία ότι η απευθείας ανάθεση της μελετητικής εργασίας στο ως άνω Ινστιτούτο ήταν παράνομη, εφόσον αφενός δεν αποδεικνύεται ότι συνέτρεχαν λόγοι επείγουσας ανάγκης και απρόβλεπτες περιστάσεις, ενώ η σχετική αιτιολογία της υπουργικής απόφασης περί ανάθεσης ήταν αόριστη, δεν μπορούσε δε να εφαρμοσθεί η εξαίρεση της παρ. 20 περ. γ' του άρθρου 3 του ν. 1797/1988, που εφαρμόζεται στην προμήθεια ειδών που κατασκευάζονται για σκοπούς μελετών και προτύπων εφαρμογής και όχι στην ανάθεση των ίδιων των μελετών και προτύπων εφαρμογής κι αφετέρου δεν εκδόθηκε τιμολόγιο, αλλά απόδειξη παροχής υπηρεσιών, κατά παράβαση του άρθρου 12 παρ. 4 του π.δ. 186/1992.
355039 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις περ. ε', γ' και β' της άνω παραγράφου 20 του άρθρου 3 του ν. 1797/1988 απευθείας ανάθεση επιτρέπεται και όταν συντρέχουν λόγοι επείγουσας ανάγκης που οφείλεται σε απρόβλεπτες καταστάσεις (περ. ε') δηλαδή σε καταστάσεις που προέρχονται από γεγονότα, που δεν είναι δυνατόν εξ αντικειμένου να παραβλεφθούν από τα αρμόδια όργανα του Δημοσίου, έστω και αν αυτά επιδείξουν την επιμέλεια του μέσου συνετού ανθρώπου, αλλά και όταν τα υπό προμήθεια είδη κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραμάτων, μελετών και προτύπων εφαρμογών ή όταν οι υπό ανάθεση εργασίες επιδιώκουν τους ίδιους ως άνω σκοπούς (περ. γ') και τέλος για λόγους μοναδικότητας, όταν τα προς προμήθεια υλικά ή οι υπό ανάθεση εργασίες κατασκευάζονται ή παραδίδονται μόνο από ορισμένο προμηθευτή ή εργολάβο, αντίστοιχα (περ. β').
355039 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις περ. ε', γ' και β' της άνω παραγράφου 20 του άρθρου 3 του ν. 1797/1988 απευθείας ανάθεση επιτρέπεται και όταν συντρέχουν λόγοι επείγουσας ανάγκης που οφείλεται σε απρόβλεπτες καταστάσεις (περ. ε') δηλαδή σε καταστάσεις που προέρχονται από γεγονότα, που δεν είναι δυνατόν εξ αντικειμένου να παραβλεφθούν από τα αρμόδια όργανα του Δημοσίου, έστω και αν αυτά επιδείξουν την επιμέλεια του μέσου συνετού ανθρώπου, αλλά και όταν τα υπό προμήθεια είδη κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραμάτων, μελετών και προτύπων εφαρμογών ή όταν οι υπό ανάθεση εργασίες επιδιώκουν τους ίδιους ως άνω σκοπούς (περ. γ') και τέλος για λόγους μοναδικότητας, όταν τα προς προμήθεια υλικά ή οι υπό ανάθεση εργασίες κατασκευάζονται ή παραδίδονται μόνο από ορισμένο προμηθευτή ή εργολάβο, αντίστοιχα (περ. β').
355043 Για την απευθείας ανάθεση της άνω μελέτης στηρίχθηκε στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 20 περ. γ' και ε' του ν. 1797/1988, προβάλλοντας ότι η ανάθεση της μελέτης κρίνεται επείγουσα γιατί τα πορίσματα αυτής πρέπει να χρησιμοποιηθούν το ταχύτερο δυνατό στην εκπαίδευση των
355045 Κατά το πρώτο σκέλος της η ως άνω αιτιολογία, ανεξαρτήτως του ότι αορίστως προβάλλεται, δεν βρίσκει έρεισμα στα στοιχεία του φακέλου που προϋπήρχαν της εκδόσεως της αποφάσεως περί απευθείας αναθέσεις, αλλ' ούτε στο προβαλλόμενο εκ των υστέρων, με το 8038/1/84-ια/21-2-1996 έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως, περί ανάγκης εκσυγχρονισμού γενικά της εκπαίδευσης των αξιωματικών, ανασυγκρότησης των μάχιμων υπηρεσιών, ενημέρωσης της ηγεσίας, στήριξης νέας πολιτικής δημοσίων σχέσεων της Αστυνομίας και προσαρμογή αυτής στα νέα διεθνή και εθνικά δεδομένα - στόχοι τους οποίους διευκόλυνε η ανατεθείσα εργασία-, πέραν του ότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι είχαν ληφθεί υπόψη προς έκδοση της ως άνω αποφάσεως, πάντως δεν παρουσιάζουν επείγοντα χαρακτήρα οφειλόμενο σε απρόβλεπτες καταστάσεις, κατά την προεκτεθείσα έννοια, ώστε να επιτρέπουν την κατ' εξαίρεση απευθείας ανάθεση.
355045 Κατά το πρώτο σκέλος της η ως άνω αιτιολογία, ανεξαρτήτως του ότι αορίστως προβάλλεται, δεν βρίσκει έρεισμα στα στοιχεία του φακέλου που προϋπήρχαν της εκδόσεως της αποφάσεως περί απευθείας αναθέσεις, αλλ' ούτε στο προβαλλόμενο εκ των υστέρων, με το 8038/1/84-ια/21-2-1996 έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως, περί ανάγκης εκσυγχρονισμού γενικά της εκπαίδευσης των αξιωματικών, ανασυγκρότησης των μάχιμων υπηρεσιών, ενημέρωσης της ηγεσίας, στήριξης νέας πολιτικής δημοσίων σχέσεων της Αστυνομίας και προσαρμογή αυτής στα νέα διεθνή και εθνικά δεδομένα - στόχοι τους οποίους διευκόλυνε η ανατεθείσα εργασία-, πέραν του ότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι είχαν ληφθεί υπόψη προς έκδοση της ως άνω αποφάσεως, πάντως δεν παρουσιάζουν επείγοντα χαρακτήρα οφειλόμενο σε απρόβλεπτες καταστάσεις, κατά την προεκτεθείσα έννοια, ώστε να επιτρέπουν την κατ' εξαίρεση απευθείας ανάθεση.
355046 Αντιθέτως αποτελούν ζητήματα που συνάπτονται με την τρέχουσα λειτουργία της Αστυνομίας και τη διαρκή ανάγκη για ανανέωση αυτής, που μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως γίνεται δεκτό στο άνω έγγραφο, είχε καθυστερήσει για πολλά χρόνια.
355047 Εξάλλου εκ του οψίμως, αλλά και αορίστως προβαλλομένου ισχυρισμού, που περιέχεται στο ίδιο έγγραφο, ότι της απευθείας αναθέσεως της μελέτης είχε προηγηθεί άτυπη έρευνα αγοράς, δεν δύναται να συναχθεί ούτε ότι το Ελληνικό Ερευνητικό Ινστιτούτο αποτελούσε το μοναδικό φορέα, που μπορούσε ν' αναλάβει την ως άνω εργασία, υπό την έννοια της περ. β' της παρ. 20 του άρθρου 3 του ν. 1797/1988 - της οποίας εξάλλου δεν είχε γίνει επίκληση κατά την απευθείας ανάθεση -, ούτε ότι η ανατεθείσα εργασία αποτελεί μελέτη προτύπου εφαρμογής υπό την έννοια της περ. γ' της άνω παραγράφου.
355047 Εξάλλου εκ του οψίμως, αλλά και αορίστως προβαλλομένου ισχυρισμού, που περιέχεται στο ίδιο έγγραφο, ότι της απευθείας αναθέσεως της μελέτης είχε προηγηθεί άτυπη έρευνα αγοράς, δεν δύναται να συναχθεί ούτε ότι το Ελληνικό Ερευνητικό Ινστιτούτο αποτελούσε το μοναδικό φορέα, που μπορούσε ν' αναλάβει την ως άνω εργασία, υπό την έννοια της περ. β' της παρ. 20 του άρθρου 3 του ν. 1797/1988 - της οποίας εξάλλου δεν είχε γίνει επίκληση κατά την απευθείας ανάθεση -, ούτε ότι η ανατεθείσα εργασία αποτελεί μελέτη προτύπου εφαρμογής υπό την έννοια της περ. γ' της άνω παραγράφου.
355048 Κατά συνέπεια η απευθείας ανάθεση της ως άνω εργασίας δεν ήταν επιτρεπτή.
355150 Συνεπώς, αφ' ενός μεν, υπήχθη σ' αυτές το προσωπικό του εν λόγω Υπουργείου που υπηρετούσε στις πρώην Νομαρχίες, αφ' ετέρου δε ανήκει στους αιρετούς Νομάρχες η αρμοδιότητα εγκρίσεως των ως άνω δαπανών που αποτελούν πλέον δαπάνες εντασσόμενες στη δημοσιονομική διαχείριση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
355194 Επειδή, κατά την παρ. 11 του άρθρου 6 του ν. 2242/94, στις εκπονούμενες ειδικές χωροταξικές μελέτες, μελέτες γενικών πολεοδομικών σχεδίων, επέκτασης και αναθεώρησης οικισμών πληθυσμού άνω των 2.000 κατοίκων και πολεοδόμησης και επέκτασης σχεδίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων, που η προκήρυξη για την ανάθεσή της είχε γίνει πριν από τις 2.11.1989 για τις τρεις πρώτες κατηγορίες μελετών και πριν από τις 20.11.1989 για την τέταρτη κατηγορία και ειδικότερα για τις ποσότητες εργασιών που δεν είχα παραληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι τις παραπάνω ημερομηνίες, ο υπολογισμός των αμοιβών γίνεται σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 71943/6065/2.11.99, 71936/9767/2.11.89, 71937/9768/2.11.89 και 79003/10389/20.11.89 αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
355242 Επειδή, κατά το άρθρο 6 παρ. 11 του ν. 2242/1994, στις εκπονούμενες ειδικές χωροταξικές μελέτες, μελέτες γενικών πολεοδομικών σχεδίων, επέκτασης και αναθεώρησης οικισμών πληθυσμού άνω των 2.000 κατοίκων και πολεοδόμησης και επέκτασης σχεδίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων, που η προκήρυξη για την ανάθεσή τους είχε γίνει πριν από τις 2.11.1989 για τις τρεις πρώτες κατηγορίες μελετών και πριν από τις 20.11.1989 για την τέταρτη κατηγορία και ειδικότερα για τις ποσότητες των εργασιών που δεν είχαν παραληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι τις παραπάνω ημερομηνίες, ο υπολογισμός των αμοιβών γίνεται σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 71943/6056/2.11.1989, 71936/9767/2.11.1989, 71937/9768/ 2.11.1989 και 79003/10389/20.11.1989 αποφάσεις του Υπουργού
355250 Υ.Α.71937/9768/2.11.1989, δεν αποβάλλουν τον παράνομο χαρακτήρα τους, ούτε νομιμοποιούνται ως πράξεις εκτελέσεως της αποφάσεως αυτής, αλλά απλώς συμψηφίζονται με τα οφειλόμενα σύμφωνα με τον κανόνα αυτόν, όπως ειδικά προβλέπεται, άλλωστε από την παρ. 2 της παρατιθέμενης στο κείμενό του ως άνω Υπουργικής Αποφάσεως. β) Από τη διάρθρωση, τη συστηματική και το λογικό, αλλά και γραμματικό του περιεχόμενο ο κανόνας αυτός (άρθρ. 6 παρ. 11 ν. 2242/1994) καλύπτει όχι μόνο τις εκκρεμείς, κατά την ισχύ του, εργολαβικές συμβάσεις, αλλά και όσες είχαν διεκπεραιωθεί.
355253 Με την, από 29.9.1989, εργολαβική σύμβαση ανατέθηκε, έναντι κατ' αποκοπήν ποσού δρχ. 1.400.000, στους δικαιούχους μελετητές η εκπόνηση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Τσαριτσάνης (Ν. Λάρισας), πληθυσμού άνω των 2.000 κατοίκων.
355287 Επειδή, κατά τους λόγους διαφωνίας του Παρέδρου ως διατυπούνται στην πράξη επιστροφής των ελεγχομένων ενταλμάτων, για την απασχόληση προσωπικού υπό της Σχολής με σύμβαση μισθώσεως έργου έπρεπε να είχε προηγηθεί, γεγονός που δεν συνέβη, η έκδοση της κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 1735/1987 κοινής υπουργικής αποφάσεως, ενώ, εξάλλου, δεν πραγματοποιήθηκε η κατά το άρθρο 3, παρ. 4 του ν. 2190/1994 κοινοποίηση των ως άνω συμβάσεων αναθέσεως έργου στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
355289 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών προβάλλει, προς αντίκρουση των ως άνω λόγων μη θεωρήσεως, ότι η απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις αναθέσεως έργου από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
355316 Πρέπει όμως, τόσο στην περίπτωση αυτή, όσο και στην προηγούμενη να διαπιστώνεται, από το Δικαστήριο τούτο κατά την άσκηση της ελεγκτικής του αρμοδιότητας, ότι πράγματι πρόκειται περί επιστημονικού, τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού, ή προσωπικού για κάλυψη απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης. 'Άλλως, αν ήταν ανέλεγκτη δικαστικά η σχετική εκτίμηση του νομοθέτη, θα ανοίγονταν δυνατότητες καταστρατηγήσεως των εγγυήσεων που θεσπίζονται από το άρθρο 103 του Συντάγματος, εφ' όσον ο κοινός νομοθέτης θα μπορούσε να χαρακτηρίσει ελευθέρως, ως θέσεις ανήκουσες στις ως άνω εξαιρέσεις, θέσεις ουσιαστικώς μονίμου τακτικού προσωπικού.
355338 Εξάλλου, ναι μεν οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 1735/1987 δεν εφαρμόζονται επί των συμβάσεων έργου που καταρτίζονται κατά το άρθρο 1, παρ. 8 του ν. 2083/1992, πλην, οι εν λόγω διατάξεις, κατά το μέρος που εκφράζουν γενικές αρχές της εννόμου τάξεως ως προς τη διάκριση της συμβάσεως έργου από τη σύμβαση εργασίας, πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή της ως άνω διατάξεως του ν. 2083/1992. 8.
355375 (2.280.000 δραχμές για τρεις εξ αυτών, που ανέλαβαν τη φύλαξη του συγκροτήματος της οδού Πειραιώς, 2.124.000 για τον τέταρτο που ανέλαβε τη φύλαξη του ως άνω χώρου, 1.392.000 για την αναλαβούσα την καθαριότητα του συγκροτήματος της οδού
355377 Τα ελεγχόμενα εννέα χρηματικά εντάλματα εκδόθηκαν με φερόμενους ως δικαιούχους έκαστο από τους ως άνω αναδόχους για πληρωμή της αμοιβής του, τον μήνα Ιανουάριο 1996 τα 188 έως 191, για το μήνα Δεκέμβριο 1995 τα 192 έως 195 και για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 1995 το με αριθμό 196. 11.
355378 Επειδή, κατά την ομόφωνη κρίση του Τμήματος, οι ως άνω κατά το άρθρο 1, παρ. 8 του ν. 2083/1992 συμβάσεις που συνομολογήθηκαν από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με εννέα φυσικά πρόσωπα για τη φύλαξη ή την καθαριότητα εν γένει εγκαταστάσεων της Σχολής, δεν εμφανίζονται, εν όψει των στοιχείων που τις χαρακτηρίζουν, ως αμιγώς ή, έστω, προεχόντως συμβάσεις έργου, αλλά εμπεριέχουν στοιχεία που δεν διαφοροποιούν αυτές ουσιωδώς από τη σύμβαση εργασίας.
355381 Υπό το ως άνω όμως περιεχόμενο οι κρινόμενες συμβάσεις, ως μη διαφοροποιούμενες σαφώς της συμβάσεως εργασίας, δεν ευρίσκουν έρεισμα στη διάταξη του άρθρου 1, παρ. 8 του ν. 2083/1992 και, συνεπώς, δεν είναι νόμιμες.
355441 Λέσβου γίνεται για την εκτέλεση ειδικών αναγκών, που μνημονεύονται στην ως άνω προαναφερόμενη υπουργική απόφαση, η οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι οι βοηθοί επόπτες, όπως είναι και η φερόμενη ως δικαιούχος (την οποία και μνημονεύει ονομαστικά) "θα μετακινούνται εκτός έδρας με αλλεπάλληλες μετακινήσεις στους Οικισμούς των Δήμων και
355503 Πέραν τούτου, για την ως άνω εκτός έδρας μετακίνησή της, η φερόμενη ως δικαιούχος δικαιούται, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες περί δαπανών κινήσεως διατάξεις, εκτός από τα οδοιπορικά της έξοδα, που ανέρχονται στο ποσό των δραχμών 38.200 (αντίτιμο αεροπορικού εισιτηρίου), πλήρη ημερήσια αποζημίωση για τις 6 ημέρες, που διανυκτέρευσε εκτός έδρας (από 17 - 22.9.1995), και μισή ημερήσια αποζημίωση για την ημέρα επιστροφής στην έδρα της (23.9.1995), η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 περ. α' υποπ. ββ', 2 περ. β' και 4 της 2062225/6876/0022/1993 αποφάσεως του
355549 Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής. β) Το κατά τις ισχύουσες προϋποθέσεις καταβλητέο βοήθημα στον έχοντα χρόνο ασφαλίσεως 420 μηνών... αποτελείται από το άθροισμα των γινομένων, τα οποία προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό των κατά τα παραπάνω αποδοχών του επί συντελεστές: 1.30 Χ του τμήματος των αποδοχών των μέχρι δρχ. 15.000... 7.12 Χ του τμήματος των αποδοχών των από 25.001 και άνω.
355609 Ως δημόσια δε δαπάνη, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων νοείται, όχι μόνον η διάθεση χρήματος ανήκοντος στο υπό οργανική έννοια Κράτος ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αλλά και η δαπάνη που πραγματοποιείται μεν από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, πλην προέρχεται, εκ του κρατικού προϋπολογισμού και τείνει, με βάση τον σκοπό της επιχορηγήσεως προς το ως άνω νομικό πρόσωπο, στη θεραπεία σκοπού δημοσίου συμφέροντος.
355695 Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, με το οποίο εντέλλετο η πληρωμή ποσού δραχμών 88.106, για αποδοχές μονίμων υπαλλήλων του ως άνω Οργανισμού.
355696 Ως αιτιολογία της αρνήσεως προεβάλλετο ότι η εντελλόμενη με το προαναφερόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν ήταν νόμιμη, κατά το μέρος που αφορούσε πληρωμή διαφοράς αποδοχών στον υπάλληλο του ως άνω νομικού προσώπου Ν. Αγγελόπουλο, λόγω χορηγήσεως σ' αυτόν ανωτέρου μισθολογικού κλιμακίου και χρονοεπιδόματος εξ αναγνωρίσεως προϋπηρεσίας του α) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια
355698 Ο ως άνω Οργανισμός, σε αντικατάσταση του χρηματικού αυτού εντάλματος, υπέβαλε στην Πάρεδρο για θεώρηση, με το 2021/11-9-1995 έγγραφό του, το 588/1995 όμοιο (Χ.Ε.), ποσού δραχμών 39.117, για την καταβολή της ως άνω διαφοράς αποδοχών στον προαναφερόμενο υπάλληλό του, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης με αυτό δαπάνης.
355698 Ο ως άνω Οργανισμός, σε αντικατάσταση του χρηματικού αυτού εντάλματος, υπέβαλε στην Πάρεδρο για θεώρηση, με το 2021/11-9-1995 έγγραφό του, το 588/1995 όμοιο (Χ.Ε.), ποσού δραχμών 39.117, για την καταβολή της ως άνω διαφοράς αποδοχών στον προαναφερόμενο υπάλληλό του, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης με αυτό δαπάνης.
355703 (ΦΕΚ-Α', 194) συνάγεται ότι για την εξέλιξη των μονίμων υπαλλήλων του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 3 του νόμου αυτού και τη χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας του άρθρου 9 του ιδίου νόμου υπολογίζεται, εκτός από την υπηρεσία τους που παρασχέθηκε στους ως άνω φορείς με σχέση δημοσίου δικαίου, και η προϋπηρεσία τους στους φορείς αυτούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με την προϋπόθεση ότι η τελευταία αυτή προϋπηρεσία αναγνωρίζεται συντάξιμη από τον οικείο συνταξιοδοτικό φορέα ή έχει ληφθεί υπόψη για τη βαθμολογική ή με οποιοδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου.
355716 Σχολή με σύμβαση μισθώσεως έργου, δεν προκύπτει ότι έχει χαρακτηρισθεί με δικαστική απόφαση ως διανυθείσα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (εξαρτημένης) ούτε γίνεται επίκληση σχετικής νομοθετικής διατάξεως ούτε, τέλος, από την 9931/7-9-1995 βεβαίωση της ως άνω Σχολής με την οποία βεβαιώνεται ότι υπηρέτησε στη Σχολή αυτή "ως διοικητικός υπάλληλος του Ιδρύματος ακολουθώντας το ωράριο των δημοσίων υπαλλήλων με ανανεούμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου από 1Ύ/1973 μέχρι 31/7/1995..." προκύπτει ότι η αμοιβή του ήταν ανάλογη με αυτή των προσλαμβανομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, προϋπόθεση, η οποία θα πρέπει να συντρέχει σωρευτικά με τις λοιπές αναφερόμενες στη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 6 του Ν. 1813/1988, προκειμένου η προϋπηρεσία του αυτή να "λογίζεται" ως συντάξιμη.
355717 Με τα δεδομένα αυτά μη νόμιμα, ήτοι κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 1β' του Ν. 1505/1984 συνυπολογίσθηκαν οι ανωτέρω προϋπηρεσίες του για τη χορήγηση σ' αυτόν ανωτέρου μισθολογικού κλιμακίου και αυξημένου επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, κατ' ακολουθίαν δε δεν είναι νόμιμη και η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη για την πληρωμή σ' αυτόν διαφοράς αποδοχών εκ της ως άνω αιτίας, το οποίο (Χ.Ε.), κατόπιν τούτων, δεν πρέπει να θεωρηθεί.
355746 Γιαμουγιάννης Ε.Π.Ε. "λόγω προμήθειας από του ως άνω νοσηλευτικού ιδρύματος από αυτήν 44 κλιματιστικών μηχανημάτων. 2.
354709 Η Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων στο ως άνω Υπουργείο με το 4295/16.10.1995 έγγραφό της επανέφερε το χρηματικό ένταλμα για θεώρηση, ισχυριζόμενη ότι τα ελλείποντα δικαιολογητικά είναι πλέον αδύνατον να βρεθούν μετά πάροδο τόσων χρόνων δεδομένης και της συνταξιοδότησης του υπολόγου την 19.9.1984.
354715 Πολιτισμού, ως εποπτεύοντος το ως άνω νομικό πρόσωπο με υπόλογο τον υπάλληλο αυτού Λεωνίδα Αντωναρόπουλο και ορισθείσα προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού την 31.12.1977.
339739 Στο πλαίσιο δε των Ν.Ε.Ε. του ιδίου φύλου τόσο στην περίπτωση των ανδρών όσο και στην περίπτωση των γυναικών η αντίστοιχη συνάφεια της επαγγελματικής εμπειρίας των Ν.Ε.Ε. πριν και μετά την ένταξή τους στο πρόγραμμα ήταν μεγαλύτερη για την ομάδα ηλικιών 25 ετών και κάτω απ' ότι για εκείνη άνω των 25 ετών.
355847 Λάρισα "έναντι εξοφλήσεως του τρίτου λογαριασμού του έργου" κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου του τεχνολογικού εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας ", το οποίο έχει ανατεθεί στην ως άνω εταιρεία. 2.
355980 Επειδή με την επανεξεταζόμενη πράξη του παρόντος Τμήματος κρίθηκε ότι δεν ήταν νόμιμες οι δαπάνες που εντέλλονταν με τα 4710/9.10.1995 και 4715/9.10.1995, οικονομικού έτους 1995, χρηματικά εντάλματα του ως άνω Οργανισμού, ο οποίος αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (βλ. άρθρο 1 παρ. 1 Ν.Δ/τος 2963/1954), για καταβολή αποδοχών στις αιτούσες πολιτικούς μηχανικούς (Μ. Δημητρίου και Μ. Λουκέρη) από 18-30.9.1995 και ότι, κατ' ακολουθίαν, τα προαναφερόμενα χρηματικά εντάλματα δεν έπρεπε να θεωρηθούν, με την αιτιολογία ότι οι ανωτέρω πολιτικοί μηχανικοί μη νόμιμα κατατάχθηκαν σε προσωρινές θέσεις κατηγορίας
355981 ΠΕ πολιτικών μηχανικών στον ως άνω Οργανισμό, κατ' επίκληση των διατάξεων των άρθρων 10 και 11 του Ν. 2266/1994, γιατί δεν συνδέονταν με αυτόν με νόμιμες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή μίσθωσης έργου (βλ. ειδικότερα την επανεξεταζόμενη Πράξη του Τμήματος).
355982 Επειδή το Τμήμα, μετά από νέα έρευνα της υποθέσεως, με αφορμή την προαναφερόμενη αίτηση, δεν βρίσκει νόμιμο λόγο ν' αποστεί από αυτά που δέχθηκε με την ως άνω Πράξη του, με την οποία ορθώς ερμηνεύθηκαν και εφαρμόσθηκαν οι προαναφερόμενες διατάξεις του Ν. 2266/1994.
356036 "Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι, εφόσον δεν έχει εκδοθεί ο προβλεπόμενος στον ως άνω νόμο κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου, εξακολουθεί να ισχύει ο κατ' εξουσιοδότηση του προγενεστέρου και ήδη καταργηθέντος ν. 1797/1988 εκδοθείς κανονισμός προμηθειών, δηλαδή το π. διάταγμα 173/1990, όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 137/1991.
356051 Δεκεμβρίου 1995 διακήρυξη περί διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού, στο άρθρο 5ο παρ.4 της οποίας περιελήφθη ο ακόλουθος όρος: "
356070 Επειδή, ως προκύπτει εκ του πραγματικού που εξετέθη στην προηγούμενη σκέψη, η ανάθεση των εργασιών στη φερόμενη ως δικαιούχο εταιρία έγινε κατ' επίκληση του ως άνω όρου της διακηρύξεως, ο οποίος, όμως, κατά την ομόφωνη κρίση του
356073 Κατά συνέπεια, η ανάθεση στη φερόμενη ως δικαιούχο εταιρεία ήταν παράνομη, με αποτέλεσμα η συναφθείσα στη συνέχεια σύμβαση και η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη για την αμοιβή της εταιρείας, η οποία στηρίζεται στην ως άνω παράνομη σύμβαση, να μην είναι νόμιμη, του Δικαστηρίου τούτου μη δικαιουμένου, εν όψει του ανωτέρω πραγματικού και των προβαλλομένων λόγων διαφωνίας και αντικρούσεως, να αναζητήσει έτερο νομικό έρεισμα για τη δαπάνη.
356168 Ως δημόσια δε δαπάνη, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων νοείται, όχι μόνον η διάθεση χρήματος ανήκοντος στο υπό οργανική έννοια Κράτος ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αλλά και η δαπάνη που πραγματοποιείται μεν από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, πλην προέρχεται, εκ του κρατικού προϋπολογισμού και τείνει, με βάση τον σκοπό της επιχορηγήσεως προς το ως άνω νομικό πρόσωπο, στη θεραπεία σκοπού δημοσίου συμφέροντος.
356305 Τούτο συνάγεται, τόσο από τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της παρ. 3 του άνω άρθρου (25 του ν. 2190/1994), με την οποία ορίζεται ότι ο αριθμός των επαναπροσλαμβανομένων καθορίζεται από τις ανάγκες που "είχαν προσδιορισθεί" με τις σχετικές προτάσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων οργάνων, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 44 παρ. 3 του ν. 1882/1990 και "όπως οι ανάγκες αυτές θα επανεκτιμηθούν με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της
356410 Επιτροπή δεν είναι σύννομη γιατί α) δεν είχε λήξει η θητεία των αντικατασταθέντων με τα ως άνω μέλη υπαλλήλων, β) μη νομίμως αντικαταστάθηκε το μέλος της Επιτροπής αυτής Νικόλαος
356850 Ο "αγκώνας" συνδέει τον κάτω με τον άνω βραχίονα και ο "ώμος" συνδέει τον άνω βραχίονα με τη βάση.
355787 Η εν λόγω απόφαση όμως δεν εφαρμόσθηκε διότι η ένταξή της στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών έγινε μόλις στις 25.8.1995 και γνωστοποιήθηκε στο ως άνω νοσηλευτικό ίδρυμα στις 13.9.1995, ήτοι δύο σχεδόν μήνες μετά την απόφαση κατακύρωσης.
355801 Το δ.σ., με το 18/4.7.1996 πρακτικό του, έκανε δεκτή την ως άνω εισήγηση και αποφάσισε την ανάθεση της προμήθειας 44 κλιματιστικών μηχανημάτων αντί, των 34 προκηρυχθέντων, στην ως άνω εταιρεία, με την οποία συνήφθη η από 5.7.1996 σύμβαση.
355801 Το δ.σ., με το 18/4.7.1996 πρακτικό του, έκανε δεκτή την ως άνω εισήγηση και αποφάσισε την ανάθεση της προμήθειας 44 κλιματιστικών μηχανημάτων αντί, των 34 προκηρυχθέντων, στην ως άνω εταιρεία, με την οποία συνήφθη η από 5.7.1996 σύμβαση.
356850 Ο "αγκώνας" συνδέει τον κάτω με τον άνω βραχίονα και ο "ώμος" συνδέει τον άνω βραχίονα με τη βάση.
359599 Ποιος είναι ο αστρικός χρόνος στη Θεσσαλονίκη (φ = 40.5, λ = 23) όταν ο αστέρας Σ μεσουρανεί άνω; 2.11.
359600 Ποιο είναι το ύψος ενός αστέρα με δ = 30, όταν αυτός μεσουρανεί άνω στη Θεσσαλονίκη;
339756 Επίσης και οι νεώτεροι Ν.Ε.Ε. σε σχέση με εκείνους ηλικίας άνω των 25 ετών.
339774 Διαπιστώνεται επίσης ότι τα παραπάνω ευρήματα δεν εμφανίζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις κατά ηλικία στο πλαίσιο των Ν.Ε.Ε. του ιδίου φύλου παρά μόνο στην περίπτωση της αξιολόγησης του παράγοντα "ευέλικτο-ελεύθερο ωράριο" που υποδεικνύεται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις γυναίκες Ν.Ε.Ε. ηλικίας άνω των 25 ετών (17,3%) απ' ότι από τις γυναίκες ηλικίας 25 ετών και κάτω (7,1%).
362027 Στο άνω άκρο του κλάδου αυτού η διάμετρος του αστέρα φθάνει τη 1 ΑU, η ενεργός θερμοκρασία του κυμαίνεται μεταξύ 2500 Κ και 3000 Κ και η φωτεινότητά του είναι της τάξης των 104 L. Ο αστέρας είναι πλέον ένας ερυθρός υπεργίγαντας (Σχήματα 12.5γ και 12.6).
362046 Αντίθετα, ξεκινώντας από την αρχική θέση τους στην κύρια ακολουθία, η οποία βρίσκεται στο άνω αριστερό άκρο (αστέρες με μάζα μεγαλύτερη από 3 Μ είναι προγενέστερου φασματικού τύπου Ο, B ή Α), οι αστέρες αυτοί κινούνται βασικά προς τα δεξιά στο διάγραμμα Η - R για να φθάσουν στην περιοχή των ερυθρών γιγάντων.
363173 Από τον προσεγκέφαλο δημιουργούνται ο τελεγκέφαλος (εγκεφαλικά ημισφαίρια: φλοιός, βασικοί πυρήνες, οσφρητικοί λοβοί, πλευρικές κοιλίες, άνω τμήμα τρίτης κοιλίας) και ο διεγκέφαλος (αμφιβληστροειδής, θάλαμος, υποθάλαμος, επίφυση, υποθαλαμοϋποφυσιακή χοάνη, βάση της τρίτης κοιλίας).
363479 Αποτελείται από τον ερυθρό πυρήνα (ολοκληρώνει πληροφορίες σχετικές με το μυϊκό τόνο και τη στάση του σώματος) και από το άνω και κάτω διδύμιον (coliculus) του τετραδύμου, που σχετίζονται με οπτικά και ακουστικά αντανακλαστικά, αντίστοιχα.
363522 Καταστροφή του νωτιαίου μυελού σε κάποιο σημείο καθιστά ανενεργές τόσο τις αισθητικές όσο και τις κινητικές λειτουργίες των σωματικών περιοχών που νευρώνονται από το σημείο της καταστροφής και κάτω, και οδηγεί συνήθως σε παραπληγία (παράλυση κάτω άκρων) ή και τετραπληγία (παράλυση άνω και κάτω άκρων).
339814 Από αυτές οι περισσότερες αφορούν την ηλικιακή ομάδα των άνω των 25 ετών και κυρίως τους άνδρες (51,0%), ενώ το μικρότερο ποσοστό κλειστών επιχειρήσεων στον κλάδο εμφανίζουν οι γυναίκες άνω των 25 ετών (43,0%).
339814 Από αυτές οι περισσότερες αφορούν την ηλικιακή ομάδα των άνω των 25 ετών και κυρίως τους άνδρες (51,0%), ενώ το μικρότερο ποσοστό κλειστών επιχειρήσεων στον κλάδο εμφανίζουν οι γυναίκες άνω των 25 ετών (43,0%).
339815 Συνοπτικά, από την προηγούμενη ανάλυση προκύπτει ότι η σχετική ευκολία με την οποία φαίνεται να δημιουργείται μια επιχείρηση λιανικού εμπορίου, συνοδεύεται από μια ακόμη μεγαλύτερη ευκολία κλεισίματός της και μάλιστα η ευχέρεια αυτή φτάνει σε υψηλά επίπεδα όταν οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων αυτών είναι άνδρες άνω των 25 ετών.
364405 Η λέμφος που αθροίζεται από το άνω δεξί μέρος του σώματος χύνεται στη δεξιά υποκλείδιο φλέβα, ενώ η λέμφος που αθροίζεται από το υπόλοιπο σώμα χύνεται μέσω του θωρακικού αγωγού (το μεγαλύτερο λεμφικό αγγείο) στην αριστερή υποκλείδιο φλέβα.
339819 Ο κλάδος των υπηρεσιών φαίνεται να εξυπηρετείται κυρίως από άτομα ηλικίας άνω των 25 ετών στα οποία οι γυναίκες εμφανίζονται συχνότερα από ότι οι άνδρες.
359506 Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών άνω μεσουρανήσεων του γ ορίζει τη μονάδα μέτρησης χρόνου που ονομάζεται αστρική ημέρα.
359540 Το σημείο αυτό το ονομάζουμε μέσο Ήλιος και το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών άνω μεσουρανήσεων του μέσου Ηλίου το ονομάζουμε μέση ηλιακή ημέρα.
361846 (12.1) είναι γραμμικές ως προς τη μάζα, δεν μπορεί να προκύψει, με απαλοιφή της φωτεινότητας από αυτές, κάποιο άνω όριο για τη μάζα.
365863 Οι τέσσερις θάλαμοι της καρδιάς (δύο άνω κόλποι, δύο κάτω κοιλίες) επενδύονται από μονόστιβο πλακώδες ενδοθήλιο, το οποίο στηρίζεται επάνω σε ένα υποενδοθηλιακό στρώμα χαλαρού συνδετικού ιστού, πλούσιου σε κολλαγόνες ίνες, σε ελαστικές ίνες και λεία μυϊκά κύτταρα.
365162 Από το άνω όριό της διέρχονται αιμοφόρα τριχοειδή για τη θρέψη του χόνδρου και την οξυγόνωση.
365872 Καρδιακές βαλβίδες και καρδιακός σκελετός (άνω όψη). γ) Αυτόνομα, παλμογενεσιουργά κύτταρα, εντοπισμένα στο σημείο όπου ηάνω κοίλη φλέβα (superior vena cava) εισέρχεται στο δεξιό κόλπο.
365908 Το αίμα φθάνει στο δεξιό κόλπο μέσω της άνω και της κάτω κοίλης φλέβας, ενώ στον αριστερό κόλπο καταλήγουν τέσσερις πνευμονικές φλέβες.
366038 Η άνω και η κάτω κοίλη φλέβα καθώς και οι πνευμονικές εμπεριέχουν στα εγγύτερα προς την καρδιά σημεία και καρδιακούς (γραμμωτούς) μύες.
366126 Το αίμα του αριστερού κόλπου, ανακατεμένο με λίγο φλεβικό αίμα από τις πνευμονικές φλέβες, περνά στην αριστερή κοιλία και από εκεί στην αορτή, και στη συνέχεια στο άνω μέρος του σώματος.
361848 Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα αυτό τροποποιείται ελαφρά, αν λάβουμε υπόψη σχετικιστικά φαινόμενα, έτσι ώστε προκύπτει ένα άνω όριο της τάξης των 103-104 Μ. Αν όμως λάβουμε υπόψη ότι οι αστέρες δεν "κατασκευάζονται" αυθαίρετα, αλλά δημιουργούνται στη φύση με τη διαδικασία της βαρυτικής συστολής της μεσοαστρικής ύλης (δηλαδή κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο), τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την πειραματική σχέση μάζας - φωτεινότητας του Πίνακα 9.I.
366252 Οι βλεννογόνοι αδένες που ευρίσκονται στο κατώτερο τμήμα του οισοφάγου (κοντά στο στομάχι) δεν είναι αρκετοί, παράγουν δε μικρή ποσότητα βλέννας. ΄Έτσι, σε περιπτώσεις που ο όξινος χυλός ανεβαίνει από το στομάχι προς τα άνω, ο οισοφαγικός βλεννογόνος υφίσταται φθορά (πύρρωση).
366306 Εντοπίζονται κυρίως στο άνω ήμισυ του αυχένα, ενώ σπανίζουν στη βάση.
357567 Θεμελιακά η μήτρα απαρτίζεται από τη μηδενική ροπή (mi), τις πρώτες ροπές () και τις δεύτερες ροπές (άνω αριστερή 3¤3 υπομήτρα της) του συνδέσμου i.
366192 Χαρακτηριστικό στοιχείο της επιφάνειας της γλώσσας είναι οι θηλές, που διακρίνονται σε 4 τύπους: α) Νηματοειδείς: είναι κωνικές, επιμήκεις, χωρίς γευστικούς κάλυκες, διάσπαρτες σε όλη την άνω επιφάνεια της γλώσσας. β) Μυκητοειδείς: είναι ακανόνιστα τοποθετημένες ανάμεσα στις νηματοειδείς, έχουν λίγους γευστικούς κάλυκες. γ) Φυλλοειδείς: είναι ελάχιστα ανεπτυγμένες στον άνθρωπο.δ) Περιχαρακωμένες: είναι μεγάλες, πλατιές και με την επιφάνειά τους συχνά καλύπτουν τους άλλους τύπους θηλών.
366189 Η εμφάνιση της άνω γλωσσικής επιφάνειας αποτελεί διαγνωστικό στοιχείο για ορισμένες ασθένειες, όπως η οστρακιά και η κακοήθης αναιμία.
366438 Οι έξοδοι των εκφορητικών αγωγών ευρίσκονται στη βλεννογόνο επιφάνεια των μάγουλων, απέναντι από το δεύτερο γομφίο της άνω γνάθου (Σχήμα 216).
366466 Στα άνω πλάγια των κυττάρων υπάρχουν ζωνοδεσμοσώματα, ώστε να αποκλείεται η διείσδυση των ενζύμων ανάμεσα από τα κύτταρα.
363623 Ορισμένοι συμπαθητικοί, προγαγγλιακοί νευρώνες δεν συνάπτονται στα παρασπονδυλικά συμπαθητικά γάγγλια αλλά συνεχίζουν σε άλλα γάγγλια (π.χ. κοιλιακά, άνω μεσεντερικό, κάτω μεσεντερικό).
363548 (γ) Λεπτομέρεια των ανατομικών σχέσεων μεταξύ των μηνίγγων από μια ευρύτερη περιοχή του εγκεφάλου (β), από το άνω τμήμα του κρανίου (α).
364047 Εκκρίνουν την παραθορμόνη η οποία αυξάνει τη δράση των οστεοκλαστών, αυξάνει την επαναπορρόφηση Cα++ από τα άνω εσπειραμένα σωληνάρια και προκαλεί την παρασκευή ενός αναλόγου της βιταμίνης D3, που αυξάνει την απορρόφηση Cα++ από το έντερο.
365036 Υμενογενής οστεογένεση παρατηρείται στα πλατιά οστά του εγκεφαλικού και του προσωπικού κρανίου (μετωπικό, κροταφικό, βρεγματικό, τμήμα ινιακού, τμήμα άνω και κάτω γνάθων), ενώ το υπόλοιπο τμήμα των γνάθων και το κάτω τμήμα του ινιακού σχηματίζονται με χονδρογενή οστεογένεση.
364771 Σύρουμε απαλά την άνω πλάκα κατά τη διεύθυνση του βέλους (Β), οπότε το αίμα απλώνεται και σχηματίζει ένα λεπτό στρώμα.
365152 Λίγο πριν από τη γέννηση, η κάτω επίφυση του μηρού και η άνω της κνήμης εφαλατώνονται, ο χόνδρος αρχίζει να καταστρέφεται, αιμοφόρα αγγεία εισέρχονται στο εσωτερικό τους και ξεκινά η οστεοποίηση, στα λεγόμενα δευτερογενή κέντρα οστεοποίησης.
339829 Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια ελαφρά υπεροχή των ποσοστών βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που ανήκουν σε συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 25 ετών που οφείλεται κυρίως στους άνδρες αυτής της ηλικιακής ομάδας.
348246 Με ανάλογο τρόπο, αφαίρεση τμήματος ή και μεγαλύτερου μέρους του παχέος εντέρου περιορίζει και ελαχιστοποιεί σημαντικά τους πολύποδες του άνω εντερικού τόξου, οι οποίοι ίσως μετατρέπονταν σε κακοήθεις νεοπλασίες.
367415 Ο αγωγός του Mueller μετατρέπεται σε ωαγωγό, μήτρα, τράχηλο και άνω τμήμα κόλπου.
339830 Από την άλλη, οι γυναίκες που συμμετέχουν στον κλάδο εμφανίζουν ένα ελαφρώς αυξημένο ποσοστό κλειστών επιχειρήσεων το οποίο προέρχεται σε μεγαλύτερη έκταση από τις γυναίκες της ηλικιακής ομάδας 25 και άνω και λιγότερο από τις νεώτερες γυναίκες.
367882 Το άνω μέρος του εσωτερικού τμήματος χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλών μιτοχονδρίων.
339834 Αλλά οι γυναίκες άνω των 25 ετών και οι άνδρες κάτω των 25 εμφανίζονται συχνότερα να ήταν ιδιοκτήτες μιας κλειστής επιχείρησης από ότι οι άλλες ηλικιακές ομάδες.
339848 Το συγκεκριμένο είδος επιχείρησης φαίνεται να προτιμάται περισσότερο από του Ν.Ε.Ε. άνω των 25 ετών έναντι εκείνων κάτω των 25 ετών, καθώς και από τις γυναίκες έναντι των ανδρών.
339865 Τα υψηλότερα σχετικά ποσοστά των κλειστών επιχειρήσεων της κατηγορίας των εμπόρων-πωλητών φαίνεται να προέρχονται σε μεγαλύτερη έκταση από την ομάδα των άνω των 25 ετών έναντι της ομάδας των νεωτέρων συμμετεχόντων, ενώ οι άνδρες, κυρίως οι άνω των 25 ετών, φαίνεται να κινδυνεύουν να κλείσει η επιχείρησή τους περισσότερο από τις γυναίκες.
339865 Τα υψηλότερα σχετικά ποσοστά των κλειστών επιχειρήσεων της κατηγορίας των εμπόρων-πωλητών φαίνεται να προέρχονται σε μεγαλύτερη έκταση από την ομάδα των άνω των 25 ετών έναντι της ομάδας των νεωτέρων συμμετεχόντων, ενώ οι άνδρες, κυρίως οι άνω των 25 ετών, φαίνεται να κινδυνεύουν να κλείσει η επιχείρησή τους περισσότερο από τις γυναίκες.
339872 Ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά βιωσιμότητας στην ομάδα των ασκούντων επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών φαίνεται ότι είχαν οι επιχειρήσεις με ιδρυτές ηλικίας άνω των 25 ετών έναντι εκείνων κάτω των 25 ετών, περισσότερο δε με άνδρες από ότι με γυναίκες.
339873 Οι άνδρες άνω των 25 ετών είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό βιωσιμότητας των επιχειρήσεών τους έναντι των υπολοίπων δημογραφικών ομάδων.
366734 Κάθε μια απ αυτές αποτελείται από τρεις οστέινες προεξοχές: την άνω, τη μεσαία (αποτελούν προεξοχές του ηθμοειδούς οστού) και την κάτω (είναι προεξοχή του σφηνοειδούς).
366735 Η άνω προεξοχή καλύπτεται από οσφρητικό επιθήλιο, ενώ οι άλλες από αναπνευστικό.
366739 Οι παραρρινικοί κόλποι είναι τυφλές κοιλότητες στο μετωπικό, στο άνω γναθικό, στο ηθμοειδές και στο σφηνοειδές οστό (Σχήμα 237).
366740 Μολύνσεις στους κόλπους αυτούς χαρακτηρίζονται ως παραρρινοκολπίτιδες, ενώ η ιγμορίτιδα αποτελεί μόλυνση στις κοιλότητες του άνω γναθικού οστού.
366520 Ευρίσκεται στο άνω δεξί μέρος της σπλαχνικής κοιλότητας και ακουμπά στο διάφραγμα.
389121 Με την 91/1993 πράξη του 4ου Μονομελούς Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκαν αθεώρητα τα 1209 και 1210/1993 χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Εθνικού Ιδρύματος Αποκαταστάσεως Αναπήρων (ΕΙΑΑ), συνολικού ποσού δραχμών 14.679.471, με την αιτιολογία ότι μη νόμιμα εντελλόταν να πληρωθεί το ως άνω ποσό, ως επίδομα δυσμενών συνθηκών εκ ποσοστού 30%, το οποίο επιδικάστηκε στους φερόμενους σ' αυτά ως δικαιούχους υπαλλήλους του ιδρύματος με αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, αφού το Ίδρυμα άσκησε έφεση κατά των αποφάσεων αυτών και συνεπώς δεν υπάρχει δεδικασμένο από τις αποφάσεις αυτές που να δεσμεύει το Ίδρυμα και το Ελεγκτικό Συνέδριο που θεωρεί μη νόμιμες τις δαπάνες.
366851 Ο αριστερός πνεύμονας διαθέτει δύο διάκριτους λοβούς (lobes) (άνω και κάτω), ενώ ο δεξιός έχει τρεις (άνω, μεσαίος, κάτω).
373150 Ο δακτύλιος πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένος, ώστε το άνω μέρος της αυλάκωσης να είναι μόλις κάτω από το άνω μέρος του.
381075 Όλοι οι συνάδελφοι του Τομέα είναι άνω των 20.
389171 Σε αντικατάσταση του ως άνω χρηματικού εντάλματος εκδόθηκε νέο με κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. δραχμών 514.106.
389202 Σε αντικατάσταση του ως άνω χρηματικού εντάλματος εκδόθηκε το 1456/1993 όμοιο, με μειωμένο το ποσό κατά δραχμές 5.015.000, το οποίο και θεωρήθηκε.
389206 Με τα πρακτικά της 8ης Συν./22.2.1994 του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Θέμα Ά΄) κρίθηκε ότι δεν είναι νόμιμες οι εντελλόμενες με τα 2050,2198 και 2448 χρηματικά εντάλματα, προς πληρωμή δαπάνες, συνολικού ποσού δραχμών 3.469.882, του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, που αφορούσαν καταβολή αμοιβών εργαστηριακών εξετάσεων σε ιδιωτικά εργαστήρια νοσηλευομένων του ως άνω Νοσοκομείου-ασφαλισμένων του ΙΚΑ, με την αιτιολογία ότι οι εν λόγω δαπάνες δεν έπρεπε να βαρύνουν το Νοσοκομείο αλλά απευθείας το ΙΚΑ.
389269 Για τον ίδιο λόγο α) Με την 26/1993 πράξη του 5ου Μονομελούς Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκαν αθεώρητα τα 999-1002, 1004 και 1005/1993 χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Ταμείου Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ), αφού η αξίωση για ποσό 557.603 δραχμών είχε υποπέσει στην τριετή παραγραφή, της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν.δ. 496/1974, β) με την 32/1994 πράξη του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε μη θεωρητέο το 612/1993 χρηματικό ένταλμα του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΤΑΥΑΥΚΥ), αφού η αξίωση ασφαλισμένου στο ως άνω Ταμείο γιατρού για την επιστροφή κρατήσεων που είχαν γίνει υπέρ του ΤΑΥΑΥΚΥ, ετών 1986, 1987 και 1988, είχε υποπέσει στην τριετή παραγραφή (άρθρο 13 παρ. 2 του από 31.1.1955 β.δ., ΦΕΚ 41 τ.
389899 Ο ένας αποτελεί ουσιαστικά τη μετεξέλιξη της σημερινής χωματερής στα Άνω Λιόσια.
389901 Ακούστηκαν κατά καιρούς διάφορες τοποθεσίες, οι οποίες προκάλεσαν κάθε φορά τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων και της αυτοδιοίκησης. - Η δεύτερη αναφέρεται σε ένα ΧΥΤΑ, εκτός των Άνω Λιοσίων, στην ευρύτερη περιοχή του Αυλώνα.
381077 Άρα ο Κων/τίνος Μητσοτάκης είναι άνω των 20.
391467 Τα νέα επιτόκια καταθέσεων της Τράπεζας Αττικής, που θα ισχύουν από την Τρίτη 7 Ιανουαρίου, είναι τα εξής: - Για ποσόν μέχρι 20 εκατ. δρχ. και για περίοδο μέχρι τρεις μήνες είναι 11,25%, ενώ για περίοδο από 6 μήνες μέχρι ένα χρόνο είναι 11,50%. - Για ποσόν από 20-100 εκατ. δρχ. και για περίοδο μέχρι τρεις μήνες είναι 11,50%, ενώ για περίοδο από 6 μήνες μέχρι ένα χρόνο είναι 11,75%. - Για ποσόν άνω των 100 εκατ. δρχ. το επιτόκιο είναι διαπραγματεύσιμο.
391468 Από τις 2 Ιανουαρίου τα νέα επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων, για ποσά από 1 εκατ. δρχ. και άνω, διαμορφώνονται σε 12,25% για τρίμηνη διάρκεια, σε 12,50% για εξάμηνη και 12,75% για ετήσια.
389162 Τα ως άνω χρηματικά εντάλματα αντικαταστάθηκαν από άλλα, τα οποία και θεωρήθηκαν με συνολική μείωση της πληρωτέας δαπάνης κατά δραχμές 3.074.415.
394771 Στο εξής θα φορολογείται ως τεκμαρτό εισόδημα ολόκληρη η δεύτερη κατοικία άνω των 100 τ.μ., αντί των 120 τ.μ. που ίσχυε έως τώρα. - Στους ιπτάμενους και τους ναυτικούς:
394776 Πιο συγκεκριμένα, για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις με τζίρο έως 750 εκ. δρχ. το ποσοστό της έκπτωσης μειώνεται στο 2%, για εκείνες με τζίρο έως 3 δισ. μειώνεται στο 1% και γι' αυτές με τζίρο άνω των 3 δισ. στο 0,5%.
389140 Τα ως άνω χρηματικά εντάλματα επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν τελικά με συνολική μείωση των πληρωτέων ποσών κατά δραχμές 1.332.753.
389169 Τα ως άνω χρηματικά εντάλματα επανυποβλήθηκαν με συνολική μείωση των πληρωτέων ποσών κατά δραχμές 782.344 και θεωρήθηκαν.
366851 Ο αριστερός πνεύμονας διαθέτει δύο διάκριτους λοβούς (lobes) (άνω και κάτω), ενώ ο δεξιός έχει τρεις (άνω, μεσαίος, κάτω).
395847 Ο ως άνω φορολογούμενος έχει αφορολόγητο ποσό 60.000.000 δρχ.
395855 Ο ως άνω φορολογούμενος έχει συνολικό αφορολόγητο ποσό 135.000.000 δρχ.
395858 Αν ο ως άνω φορολογούμενος δεν είχε ανήλικο παιδί, το αφορολόγητο ποσό θα ήταν 60 εκ. 60 εκ. = 120 εκ.
395864 Ο ως άνω φορολογούμενος έχει συνολικό αφορολόγητο ποσό 120.000.000 (60 εκ.+60 εκ. της συζύγου).
395872 Με τις προτεινόμενες αυτές αυξήσεις τεκμαρτής δαπάνης δεν θίγονται οι μισθωτοί που έχουν τα ως άνω αυτοκίνητα και σκάφη, καθ' όσον τα φορολογούμενα εισοδήματά τους καλύπτουν τα ποσά των τεκμηρίων αυτών και έτσι δεν υπάρχει μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση.
395887 Ο ως άνω φορολογούμενος, εάν και τα προηγούμενα χρόνια δήλωνε περίπου τα ίδια εισοδήματα από την άσκηση της επιχείρησής του δεν έχει διαθέσιμο φορολογούμενο εισόδημα προηγουμένων χρήσεων για να επικαλεσθεί την ανάλωσή του και έτσι αυτός θα φορολογηθεί για το αυξημένο ποσόν 17.800.000 δρχ., που προκύπτει από την τεκμαρτή δαπάνη του αυτοκινήτου και του σκάφους.
366943 Οι νεφρώνες που ευρίσκονται πλησίον του φλοιομυελικού ορίου έχουν πολύ μεγάλες αγγύλες Henle, ενώ οι νεφρώνες που ευρίσκονται στο άνω τμήμα του φλοιού, έχουν μικρότερες.
367232 Τα μελανοκύτταρα (melanocytes) στον άνθρωπο είναι μεγάλα, σφαιροειδή κύτταρα με επιμήκεις κυτταροπλασματικές προεκβολές προς τα άνω στρώματα της επιδερμίδας.
397148 Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μιλτιάδη Παπαϊωάννου, ο ΟΕΚ θα χορηγεί δάνεια επισκευής (υπάρχουσας) κατοικίας ύψους από 2 εκ. δρχ. σε άγαμους και έγγαμους δικαιούχους με ένα παιδί, 2,5 εκ. δρχ. σε δικαιούχους με 2 ή 3 παιδιά και 3 εκ. δρχ. με 4 προστατευόμενα παιδιά και άνω.
397154 Οι δικαιούχοι με ένα παιδί θα λάβουν δάνειο ύψους 3,5 εκ. δρχ. με επιτόκιο 4%, με δύο παιδιά 4 εκ. δρχ. και 2%, με 3 παιδιά 4,5 εκ. και 2%, και με 4 παιδιά και άνω 6 εκ. δρχ. και επιτόκιο 1%.
397164 Οι δικαιούχοι που προστατεύουν ανάπηρο μέλος με αναπηρία 67% και άνω προσκομίζουν επιπλέον επικυρωμένα δικαιολογητικά για το ποσοστό αναπηρίας. 7.
397174 Για πιο αναβαθμισμένη μορφή σύνδεσης (Static PPP) θα ισχύει εφάπαξ τέλος 5.000 δραχμές και μηνιαίο πάγιο 10.000, ενώ για χρήση άνω των 50 ωρών χρεώνονται και 10 δραχμές ανά λεπτό.
367253 Η άνω επιφάνεια της δερμίδας έχει πολλές προεξοχές (δερμικές θηλές) που συνδέονται με αντίστοιχες εσοχές της επιδερμίδας.
389907 Η πρόταση αυτή αξιοποιεί, αντικειμενικά, τα πορίσματα της μελέτης του Πανεπιστημίου Θράκης και παράλληλα προβλέπει αύξηση της δυναμικότητας του ΧΥΤΑ που σχεδιάζεται για τα Άνω Λιόσια.
391657 Η χοληδόχος κύστη είναι μικρή, έχει σχήμα αχλαδιού και βρίσκεται ακριβώς κάτω από το συκώτι, στο άνω δεξιό μέρος της κοιλιακής χώρας και μετά την κατανάλωση λιπαρών τροφών συμπιέζει χολή μέσω πόρων προς το λεπτό έντερο για να βοηθήσει την πέψη.
399335 Για κατοικία επιφάνειας άνω των 300 τ.μ. ο συμπληρωματικός φόρος είναι 6%. - Τεκμήριο θεωρείται και η δευτερεύουσα κατοικία αν η επιφάνειά της υπερβαίνει τα 100 τ.μ. - Εισοδήματα από κινητές αξίες (τόκους ομολογιών, έντοκων και χρεωγράφων) μπορεί να σας απαλλάξουν από το "πόθεν έσχες". - Μην αφαιρείτε από το εισόδημά σας το φόρο που παρακρατήθηκε για να βρείτε το φορολογητέο.
394812 Η καθιέρωση ενιαίας λίστας φαρμάκων για όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία και το Δημόσιο, η ιατροφαρμακευτική κάλυψη των μακροχρόνια ανέργων (άνω των 55 χρόνων) η επιδότηση 30.000 νέων θέσεων εργασίας και η άμεση προώθηση του Προεδρικού Διατάγματος για τη νομιμοποίηση της παραμονής και εργασίας των μεταναστών στη χώρα μας, είναι η δέσμη μέτρων που θα υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον, από το υπουργείο Εργασίας.
394834 Οι άνεργοι άνω των 55 χρόνων
401781 Για να θεμελιωθεί βέβαια η ως άνω ευθύνη του Δημοσίου, απαιτείται να κριθεί από το δικαστήριο ότι η πράξη, παράλειψη ή υλική ενέργεια είναι παράνομη και να αποδειχθεί ότι υπάρχει πρόσφορος αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος ανάμεσα στη φερόμενη ως παράνομη συμπεριφορά των οργάνων και της ζημίας που έχει προκληθεί.
394835 Ο κ. Παπαϊωάννου αναφερόμενος σε άνεργους άνω των 55 χρόνων, υπογράμμισε ότι σε πολυνομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο, παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εφόσον: - Οι άνεργοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για ένα συνεχές δωδεκάμηνο και έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.000 μέρες εργασίας στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ ή οποιουδήποτε άλλου οργανισμού κύριας ασφάλισης.
396036 Ήδη υπάρχουν 146 άτομα ηλικίας άνω των 59 ετών που θα συνταξιοδοτηθούν ή μπορούν να θεσπιστούν κίνητρα (προσυνταξιοδοτικό καθεστώς) να αποχωρήσουν.
396748 Ο σκιώδης υπουργός Οικονομικών Γκόρντον Μπράουν λέγεται ότι ήθελε να αυξήσει τη φορολογία για τα εισοδήματα άνω των 100.000 λιρών ετησίως ­40 εκατομμύρια δραχμές­ από το 40% στο 50%.
398204 Ένα ακόμη πιο σοβαρό πλήγμα δέχεται η συνοχή και ενότητα της ΠΑΣΚΕ μετά την ευθεία προειδοποίηση στελεχών της από το χώρο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ότι στην περίπτωση που επιχειρηθεί να επιβληθεί "εκ των άνω" πρόεδρος στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του συνδικαλιστικού τομέα (σ.σ. του ΠΑΣΟΚ) τότε ενδεχόμενη διαφοροποίησή τους θα αφαιρούσε την αυτοδυναμία της ΠΑΣΚΕ στη ΓΣΕΕ...
399333 Ειδικά για τις οικογενειακές δαπάνες, οι αποδείξεις που θα προσκομίσετε στην Εφορία ύψους 1 εκατ. δρχ., πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του πωλητή και το ονοματεπώνυμο σας αν αφορούν ποσόν 10.000 δρχ. και άνω. - Μην ξεχάσετε να αναγράψετε τις δαπάνες που πραγματοποιήσατε για ακίνητα μέσα στο 1996 και συγκεκριμένα στον πίνακα 5. - Το τεκμήριο ιδιοκατοίκησης χρήζει ιδιαίτερης προσοχής αν δεν θέλετε να πληρώσετε παραπανίσιο φόρο.
367375 Ακολουθώντας το μεσεντέριο που κρατά το έντερο ανέρχονται προς τα άνω και ευρίσκουν τα γεννητικά επάρματα (Σχήμα 283).
368060 Κάθε ένα απ αυτά έχει σχήμα κυλινδρικό και φέρει στην άνω επιφάνεια 50-100 στερεοβλεφαρίδες, των οποίων το ύψος αυξάνει μονότονα από τη μια πλευρά προς την άλλη.
400926 Δεν θα χορηγηθεί κάρτα προσωρινής άδειας σε όσους έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή πλημμέλημα και με φυλάκιση άνω του 1 έτους (σ.σ. πλην του αδικήματος της παράνομης εισόδου στη χώρα).
400925 Η ως άνω προθεσμία των δύο (2) μηνών δύναται να παραταθεί για δύο (2) μήνες με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
411547 Η πρώτη απόπειρα του Δήμου Άνω Λιοσίων να εμποδίσει τα αυτοκίνητα με τα υπολείμματα εκδηλώθηκε τον περασμένο Αύγουστο και τότε το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με την παρέμβαση του εισαγγελέα προς την αστυνομική αρχή της πόλης.
405515 Στη Γερμανία έχει 3.980 υποκαταστήματα σουπερμάρκετ με διάφορες ονομασίες και ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 19 δισ. μάρκων.
413014 Ειδική επιδότηση ανεργίας με καταβολή αυξημένου κατά 60% επιδόματος για 18 μήνες σε άνδρες άνω των 54 ετών και σε γυναίκες άνω των 50 ετών
413014 Ειδική επιδότηση ανεργίας με καταβολή αυξημένου κατά 60% επιδόματος για 18 μήνες σε άνδρες άνω των 54 ετών και σε γυναίκες άνω των 50 ετών
416007 Κανονικά λειτουργεί από σήμερα η χωματερή στα Άνω Λιόσια και για τα στερεά απόβλητα που απομένουν από την επεξεργασία τους στις εγκαταστάσεις στην Ψυτάλλεια και τη Μεταμόρφωση.
417027 Ο Γ. Αναστόπουλος είχε αγοράσει τον Απρίλιο του 1994 από το σουπερμάρκετ "Βικτώρια" στα Άνω Πατήσια ένα πακέτο παξιμάδια "Kρίσπις" με ημερομηνία λήξης τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς.
417530 Στην AEK ξέρουν ότι το πλεονέκτημα έδρας δίνει σχεδόν πάντα τίτλο και κάνουν από τώρα σχέδια για το ντέρμπι της 1ης Μαρτίου (ο Ιωαννίδης έχει για ευαγγέλιο τον πίνακα που βλέπετε άνω).
404218 Τα κεφάλαια, όπως σημειώνεται στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων, επέκταση του δικτύου καταστημάτων, ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών συστημάτων, συμμετοχή σε αυξήσεις κεφαλαίου των θυγατρικών της και διατήρηση του δείκτη φερεγγυότητας στα επίπεδα άνω του 14%.
419112 Η διάρκεια του δανείου είναι 15 χρόνια, το ποσόν ανέρχεται σε 5 εκατ. και άνω και εξοφλείται με τριμηνιαίες δόσεις.
405662 "Κλειστή" για τους δήμους και τις κοινότητες της Ανατολικής Αττικής η χωματερή των Άνω Λιοσίων.
409613 Οι επισκέπτες έφθασαν από κάθε γωνιά της Αμερικής και με κάθε διαθέσιμο τρόπο για να κατακλύσουν τα ξενοδοχεία και τις πανσιόν της πρωτεύουσας, που είχαν καλύψει άνω του 90 τοις εκατό της χωρητικότητάς τους και την περασμένη Παρασκευή ήταν μάλλον δύσκολη η ανεύρεση ενός "αξιοπρεπούς" δωματίου.
410791 Στο υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 15 ετών έκλεισε το 1996 η (καταγεγραμμένη) ανεργία, παρασύροντας έτσι και τον μέσο όρο τους έτους στο υψηλό ποσοστό του 7,47%, ενώ η πραγματική ανεργία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας κυμαίνεται άνω του 10,2%.
411536 Σε ομηρία και πάλι η πρωτεύουσα από το Δήμο Άνω Λιοσίων, αυτή τη φορά για τα στερεά υπολείμματα που απομένουν από τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού των αστικών λυμάτων που λειτουργούν στην Ψυτάλλεια και τη Μεταμόρφωση.
398796 Το Μαυροβούνιο κατέχει 30 έδρες - επί συνόλου 138 - στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο και τις μισές από τις 40 έδρες στην Άνω Βουλή.
411537 Το πολεοδομικό γραφείο των Άνω Λιοσίων έβγαλε την περασμένη Δευτέρα απόφαση με βάση την οποία απαγορεύεται η εναπόθεση των αποβλήτων στη χωματερή, γιατί - όπως υποστηρίζει - η κατηγορία αυτή δημιουργεί προβλήματα στο χώρο της υγειονομικής ταφή.
411542 Η διοίκηση της EYΔAΠ πρόκειται να υποβάλει, πιθανότατα και σήμερα, προσφυγή κατά της απόφασης του Δήμου Άνω Λιοσίων, η οποία θα κατατεθεί στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο και αναμένεται να συζητηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.
411544 Για τη διάθεση των στερεών υπολειμμάτων στα Άνω Λιόσια έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση και έχει γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
425977 Αναγκαίες προϋποθέσεις για την προώθηση του προγράμματος είναι: - Η παροχή εκπτώσεων τουλάχιστον 30%, επί της δηλούμενης τιμής, από ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις σε μικρές ομάδες τουριστών (τεσσάρων ατόμων και άνω) που θα πραγματοποιούν περισσότερες από δύο διανυκτερεύσεις.
418550 Αυτό προκύπτει από την ετήσια σε πανεθνική κλίμακα δημοσκόπηση των εταιρειών δημοσκοπήσεων - μελών της Gallup International που έγινε σε 49 χώρες (Στην Ελλάδα από την ICAP Gallup στα σπίτια με πανελλαδικό δείγμα 2.000 ανδρών και γυναικών άνω των 18 χρόνων).
430992 Επιπροσθέτως η κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν προσδοκά απορρόφηση των ανέργων μέσω της ανάπτυξης, αφού έχει επιλέξει μια πολιτική βραδείας ανάκαμψης, αν όχι ύφεσης, ενώ για τη διατήρηση της απασχόλησης απαιτούνται ρυθμοί ανάπτυξης άνω του 2,5% ετησίως (σ.σ. αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,2% το 1996).
431001 Το μέτρο αφορά 9.000 θέσεις εργασίας. - Την επιδότηση μακροχρόνια (άνω των 12 μηνών) ανέργων γυναικών ηλικίας 15-64 ετών για τη δημιουργία 4.000 θέσεων εργασίας.
432286 Το τμήμα 4-7 εκατ. φορολογείται με συντελεστή 30%, από 7-15 εκατ. φορολογείται με 40% και από εισόδημα 15 εκατ. και άνω με συντελεστή 45%.
432505 Η κατάσταση αυτή άλλαξε ριζικά ιδίως κατά τη δεκαετία του '80 όταν λόγω εφαρμογής της ΑΤΑ και του περιορισμού ή του μη υπολογισμού αυτής για τους μισθούς από ένα ποσό και άνω, μειώθηκε η υπάρχουσα μέχρι τότε μισθολογική διαφορά υπέρ των δικαστών.
422237 Θα υποστηρίξει, όμως, ότι η κάθοδος των επιτοκίων δανεισμού των επιχειρήσεων, το σταθερό καθεστώς φορολογίας τους, η "σκληρή" δραχμή, η ανάπτυξη με ρυθμούς 3% και άνω και η συγκράτηση των τιμολογίων των ΔΕΚΟ υποχρεώνει και τις επιχειρήσεις σε σταθερότητα τιμών των προϊόντων τους. - Για την Ανεργία, τα μέτρα που ελήφθησαν λειτούργησαν μόνο ως "ασπιρίνες", κατά την έκφραση κυβερνητικού παράγοντα.
367451 Πρόκειται για μεγάλα κύτταρα με οξύ, πολύπλοκα διαμορφωμένο άνω άκρο, στο οποίο φαίνονται να συνδέονται με τις κορυφές τους οι ώριμες σπερματίδες.
437847 Ο πρωθυπουργός επέλεξε μια υποβαθμισμένη περιοχή της Δυτικής Αττικής, τα Άνω Λιόσια, για να προβάλει το "κοινωνικό πρόσωπο" της κυβέρνησής του, αλλά και για να επαναβεβαιώσει την πολιτική της στο ακέραιο, δείχνοντας έτσι ότι δεν σκοπεύει να την αλλάξει, υποχωρώντας στις απεργιακές κινητοποιήσεις και στην "εσωκομματική αντιπολίτευση".
438419 Σας μεταφέρουμε τα αισθήματα έντονης ανησυχίας και αγανάκτησης των κατοίκων της περιοχής των Άνω Αμπελοκήπων, που δημιουργούνται από την πολιτική του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τους τελευταίους ελεύθερους χώρους:
368043 Ο υμενώδης κοχλίας διελαύνει τον οστέϊνο και δημιουργεί τρία τμήματα: προς τα άνω την αιθουσαία κλίμακα (scala vestibuli), στη μέση τη μεσαία κλίμακα (scala media ή κοχλιακό αγωγό) και προς τα κάτω την τυμπανική κλίμακα (scala tympani) (Σχήμα 320).
368080 Δομή ακουστικής ακρολοφίας (άνω), και επεξήγηση της λειτουργίας της (κάτω).
368188 Γευστικός κάλυκας (άνω) και διάταξη θηλών στη γλώσσα (κάτω).
442979 Όλοι ανεξαρτήτως οι ενδιαφερόμενοι άνω των 18 ετών μπορούν να επιλέξουν τη μέθοδο φοίτησης εξ αποστάσεως:
370255 Όταν ο σίδηρος θερμανθεί πάνω από το άνω κρίσιμο σημείο του, παραμένει στη θερμοκρασία αυτή για αρκετό χρόνο, και στη συνέχεια ψυχθεί στον ατμοσφαιρικό αέρα, κάτω από προκαθορισμένες ελεγχόμενες συνθήκες, τότε μεταβάλλεται η εσωτερική του δομή.
435624 Τις ποσότητες που έφερναν στην Ελλάδα τις έκρυβαν σε διάφορες ερημιές κοντά στους τσιγγάνικους καταυλισμούς στις περιοχές των Άνω Λιοσίων, του Ζεφυρίου και του Μενιδίου.
412248 Αντίστοιχα, η νομαρχία Ανατολικής Αττικής, με πρόσφατη μελέτη που κατέθεσε στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, ζητεί την άμεση αντιμετώπιση του θέματος, επισημαίνοντας ότι το 60% των απορριμμάτων διατίθεται ανεξέλεγκτα και μόλις το 40% οδηγείται στη χωματερή των Άνω Λιοσίων.
446532 Περίπου 3 δισ. δρχ. είναι επενδεδυμένα σε μετοχές της Τραπέζης της Ελλάδος, της Εθνικής, της Εμπορικής, αλλά και του OTE, καθώς το Ταμείο "υποχρεώθηκε" να αγοράσει μετοχές όταν η κυβέρνηση προωθούσε τη μερική ιδιωτικοποίηση. - Στο Δημόσιο υπάρχουν άλλα 15 Ταμεία Αρωγής, τα αποθεματικά των οποίων ανέρχονται άνω των 100 δισ. δρχ. - Το Μετοχικό Ταμείο των δημοσίων υπαλλήλων έχει διαθέσιμο άνω των 70 δισ. δρχ. κατατεθειμένα κυρίως σε έντοκα γραμμάτια. - Το TΣMEΔE έχει αποθεματικά πολύ πάνω των 100 δισ. δρχ. και μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτών είναι τοποθετημένα σε ακίνητα ή μετοχές.
446532 Περίπου 3 δισ. δρχ. είναι επενδεδυμένα σε μετοχές της Τραπέζης της Ελλάδος, της Εθνικής, της Εμπορικής, αλλά και του OTE, καθώς το Ταμείο "υποχρεώθηκε" να αγοράσει μετοχές όταν η κυβέρνηση προωθούσε τη μερική ιδιωτικοποίηση. - Στο Δημόσιο υπάρχουν άλλα 15 Ταμεία Αρωγής, τα αποθεματικά των οποίων ανέρχονται άνω των 100 δισ. δρχ. - Το Μετοχικό Ταμείο των δημοσίων υπαλλήλων έχει διαθέσιμο άνω των 70 δισ. δρχ. κατατεθειμένα κυρίως σε έντοκα γραμμάτια. - Το TΣMEΔE έχει αποθεματικά πολύ πάνω των 100 δισ. δρχ. και μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτών είναι τοποθετημένα σε ακίνητα ή μετοχές.
437000 Κατ' επέκταση εάν το σπίτι σας μαζί με την αποθήκη είναι άνω των 150 τ.μ., αλλά εάν αφαιρεθεί η αποθήκη τα τ.μ. πέφτουν κάτω από το όριο αυτό, δηλώνοντας την αποθήκη ως "κενή" πέφτετε κάτω από το όριο και δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε το έντυπο Ε-8.
438422 "Πρέπει να παρέμβει ο Δήμος Αθηναίων για να ευπρεπιστεί ο χώρος" γράφει η εφημερίδα του πολιτιστικού συλλόγου των Άνω Αμπελοκήπων.
448602 Αν και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν πλέον πληθυσμό άνω από 12.000 δεν έχουν ένα μόνιμο χώρο έκφρασης και δημιουργίας.
450583 Επίσης μειώνονται τα Επιτόκια Καταθέσεων που ισχύουν από 24 Φεβρουαρίου 1997, κατά 0,75 της μονάδας και έχουν ως ακολούθως: - Επιτόκιο Ταμιευτηρίου 9,50% - Επιτόκιο Προνομιακής Εμπορικής α. από 1.000.001 δρχ. έως 10.000.000 δρχ. 10,25% β. από 10.000.001 δρχ. έως 30.000.000 δρχ. 10,75% γ. από 30.000.001 δρχ. και άνω 11,00%
450585 Επιτόκια καταθέσεων λογαριασμών "Ταμιευτηρίου Στέγης". α. μέχρι 10 εκατ. δρχ. 10,00% β. από 10 εκατ. και άνω 10,50%
426258 Ωστόσο, δεν αποτελεί τεκμήριο η δαπάνη για οικιακή βοηθό αν έχετε εσείς ή άλλο πρόσωπο που συνοικεί και σας βαρύνει αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ηλικία άνω των 65 ετών.
426290 Αν έχετε αγοράσει μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να επισυνάψετε δήλωση του ν. 1599/86 (παλαιού νόμου 105) τόσο δική σας όσο και εκείνου που σας πούλησε το αυτοκίνητο, και στις οποίες θα έχετε αναγράψει τα πλήρη στοιχεία. - Η δαπάνη μόνο σε μετρητά για αγορά πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών (αφορά και τα τζετ σκι), καθώς και αεροσκαφών αναγράφεται στους κωδικούς 721-722, ενώ επισυνάπτετε τη σχετική αναλυτική κατάσταση και τα αποδεικτικά στοιχεία αγοράς. - Η δαπάνη σε μετρητά για αγορά κινητών πραγμάτων, καθώς και όσων αποτελούν ενιαίο σύνολο, αξίας άνω του 1 εκατ. δρχ., αναγράφεται στους κωδικούς 723-724.
426300 Για αγορά πρώτης κατοικίας επιφάνειας άνω των 120 τ.μ., στους κωδικούς αυτούς θα γράψετε μόνο το ποσό της αξίας του σπιτιού που αντιστοιχεί στα επιπλέον πέραν του αφορολογήτου τετραγωνικά μέτρα, αλλά στην αναλυτική κατάσταση και στα δικαιολογητικά πρέπει να εμφανίζεται η πλήρης αξία της αγοράς.
426412 Αποφασίζομεν και διατάσσομεν εκσυγχρονιστικώς: α) Απαγορεύονται οι κατ' ιδίαν ή οι δημόσιες συγκεντρώσεις άνω των πέντε γαϊδάρων. β) Απαγορεύεται πανελληνίως το γκάρισμα άνευ αποχρώντος ουσιώδους λόγου. γ) Απαγορεύεται η μαζική διακίνησις γαϊδάρων στις επαρχιακές και εθνικές οδούς άνευ αστυνομικής συνοδείας. δ) Απαγορεύεται η συζήτησις, ή διακίνησις, και η προπαγάνδισις γαϊδουρινών ιδεών ή γαϊδουρινού πληροφοριακού υλικού. ε) Απαγορεύεται το αντεθνικό και αντικοινωνικό άσμα:
427351 Αναγκαίες προϋποθέσεις για την προώθηση του προγράμματος είναι: - Η παροχή εκπτώσεων τουλάχιστον 30%, επί της δηλούμενης τιμής, από ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις σε μικρές ομάδες τουριστών (τεσσάρων ατόμων και άνω) που θα πραγματοποιούν περισσότερες από δύο διανυκτερεύσεις.
453758 Επίσης μειώνονται τα Επιτόκια Καταθέσεων που ισχύουν από 24 Φεβρουαρίου 1997, κατά 0,75 της μονάδας και έχουν ως ακολούθως: - Επιτόκιο Ταμιευτηρίου 9,50% - Επιτόκιο Προνομιακής Εμπορικής α. από 1.000.001 δρχ. έως 10.000.000 δρχ. 10,25% β. από 10.000.001 δρχ. έως 30.000.000 δρχ. 10,75% γ. από 30.000.001 δρχ. και άνω 11,00%
453760 Επιτόκια καταθέσεων λογαριασμών "Ταμιευτηρίου Στέγης". α. μέχρι 10 εκατ. δρχ. 10,00% β. από 10 εκατ. και άνω 10,50%
453771 Το επιτόκιο μειώνεται σε 16%-17,50% ανάλογα με το σκοπό του δανείου. - Επιτόκιο Καταθέσεων Ταμιευτηρίου, 9,75% ετησίως. - Επιτόκιο Τρεχούμενου Λογαριασμού αυξημένου επιτοκίου (Προνομιακού) κλιμακωτό: - 8% για μέσα υπόλοιπα μέχρι 1.000.000 - 11,75% για κάθε ποσόν κατάθεσης άνω του 1.000.000.
453780 Καταθέσεις για ποσά από 1.000.000 δρχ. και άνω.
427597 Η υπερτροφία του προστάτη είναι η πιο χαρακτηριστική, καθώς η πάθηση ταλαιπωρεί το 50% των ανδρών άνω των 50 ετών.
455206 Για ποσά άνω των 25 εκ. δρχ. και τυχόν διάρκεια πέραν του έτους το επιτόκιο είναι διαπραγματεύσιμο.
455722 Εγώ, ο υπογεγραμμένος, Θόδωρος, μπάτλερ του Προέδρου, βεβαιώ ότι ο υποψήφιος (τάδε): α) Έχει αντέξει αδιαμαρτύρητα 10 φορές και άνω την ίδια ιστορία που διηγείται ο Πρόεδρος β) Φροντίζει συστηματικά και φιλότιμα να γελάει στα σωστά σημεία. γ) Έχει συμφωνήσει επανειλημμένα ότι το μόνο φαΐ, που αξίζει τον κόπο στη γη είναι η σπανακόπιτα και δ) Έχει καταδικάσει επισήμως το μητσοτακισμό και τις παραφυάδες του!
447136 Για οφειλές άνω των 25 εκ. επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού, ενώ για οφειλές κάτω του 1 εκ. δρχ. δεν επιβάλλεται ποινή.
447334 Άνω Τούμπα της Θεσσαλονίκης.
450605 Καταθέσεις για ποσά από 1.000.000 δρχ. και άνω.
457806 Αμέσως θα επιληφθεί ο κ. Σημίτης, ώστε να βρεθεί λύση στο πρόβλημα της φορολόγησης των συντάξεων, αλλά και να επεκταθεί η καταβολή του Ειδικού Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης σε συνταξιούχους από 63 χρόνων και άνω από τα 65 που σήμερα ισχύει (οι συνταξιούχοι ζητούν να καταβάλλεται το ΕΚΑΣ από τα 60 χρόνια και μετά).
457874 Σε κάθε δήμο με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων συστήνεται υποχρεωτικά ταμειακή υπηρεσία.
457875 Σε κάθε δήμο άνω των 80.000 συστήνεται θέση γενικής διεύθυνσης.
457876 Μεταβιβάζονται στους δήμους που έχουν πληθυσμό άνω των 4.000 κατοίκων οι κρατικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί και λαμβάνεται μέριμνα για το προσωπικό τους.
450596 Το επιτόκιο μειώνεται σε 16%-17,50% ανάλογα με το σκοπό του δανείου. - Επιτόκιο Καταθέσεων Ταμιευτηρίου, 9,75% ετησίως. - Επιτόκιο Τρεχούμενου Λογαριασμού αυξημένου επιτοκίου (Προνομιακού) κλιμακωτό: - 8% για μέσα υπόλοιπα μέχρι 1.000.000 - 11,75% για κάθε ποσόν κατάθεσης άνω του 1.000.000.
463468 "Φαίνεται πως εδώ το οφσάιντ πιάνεται - συμπλήρωσε ο απόμαχος τερματοφύλακας, νυν νούμερο δύο στον πάγκο Γιώργος Παντζιαράς - μόνο άμα είναι από... τέσσερα μέτρα και άνω!
464619 "Ίσως θα μπορούσε να βγει μια κάρτα ηλικιωμένων για τους άνω των 65 χρόνων, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, και να μην πληρώνουν το εισιτήριο", απαντούσε.
450620 Έτσι, οι εφοριακοί που θα παραλαμβάνουν τις δηλώσεις θα έχουν υποχρέωση να ελέγχουν κάθε είδους δωρεά που αφορά ποσά από 500.000 δρχ. και άνω.
453795 Έτσι, οι εφοριακοί που θα παραλαμβάνουν τις δηλώσεις θα έχουν υποχρέωση να ελέγχουν κάθε είδους δωρεά που αφορά ποσά από 500.000 δρχ. και άνω.
466179 Γιατί θέλει έναν κόσμο που να κατοικείται από ξανθούς, γαλανομάτηδες με ύψος άνω του 1, 90.
428635 Παρ' όλα αυτά ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης (3% και άνω) πιθανόν να μην αρκούν για την πρόληψη περαιτέρω ανόδου της ανεργίας, "όσο οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να αναδιοργανώνονται".
430931 Ο Γέλτσιν εμφανίστηκε στην τηλεόραση με αφορμή τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Άνω Βουλής Εγκόρ Στρόγεφ.
457361 Η "Iζβέστια" ανέφερε και ονόματα υποψηφίων διαδόχων, στα οποία περιλαμβάνεται ο προσωπάρχης του Κρεμλίνου Ανατόλι Τσουμπάις, και ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (Άνω Βουλή), Γιεγκόρ Στρόγεφ, που κατά τις πηγές της εφημερίδας "συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες".
465679 Τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου αποφυλακίστηκε αφού είχε εκτίσει τα 3/5 της ποινής, με την υποχρέωση να εμφανίζεται δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα Άνω Πατησίων.
466328 Τα μέλη της μειονότητας είναι άοπλα ", τόνισε ο βουλευτής Βαγγέλης Ντούλες, επισκεπτόμενος χθες το πρωί τα χωριά στην Άνω Δρόπολη.
450842 Αξώμης (Αιθιοπία και Ερυθραί) κ. Πέτρος, Κένιας κ. Ειρηναίος, Λεοντοπόλεως κ. Τίτος, Ζιμπάμπουε κ. Χρυσόστομος, Χαρτούμ (Σουδάν και Άνω Αίγυπτος) κ. Διονύσιος και φυσικά ο ίδιος.
479084 EΛME Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου:
479804 Ο πρώην καθηγητής του πανεπιστημίου της δεκαετίας του '80, μαζί με τους "οπλισμένους" με σφυρίχτρες συντρόφους του, έκανε άνω κάτω τους τελευταίους μήνες το Βελιγράδι και ξεχώρισε γρήγορα εξαιτίας του πολιτικού του ύφους και λόγου.
481104 Ό,τι στοίχημα θέλετε ότι με 80% και άνω θα ψηφίσουν όλοι την αυτοκατάργησή τους ως έθνος.
451927 Έχω την πλήρη κυριότητα ενός οικοπέδου 2 στρεμμάτων, σε περιοχή εντός σχεδίου πόλεως, στο Άνω Καλαμάκι.
487410 Η πλευρά Γεωργάκη πάντως υποστηρίζει ότι επί περίπου έξι μήνες ζητεί ενημέρωση για συναλλαγές ύψους άνω των 5 δισ. δρχ. που της αποδίδονται και κατ' αυτήν ουδέποτε έχουν γίνει.
489486 Επίσης μειώνονται τα Επιτόκια Καταθέσεων που ισχύουν από 24 Φεβρουαρίου 1997, κατά 0, 75 της μονάδας και έχουν ως ακολούθως: - Επιτόκιο Ταμιευτηρίου 9, 50% - Επιτόκιο Προνομιακής Εμπορικής α. από 1.000.001 δρχ. έως 10.000.000 δρχ. 10, 25% β. από 10.000.001 δρχ. έως 30.000.000 δρχ. 10, 75% γ. από 30.000.001 δρχ. και άνω 11, 00%
466324 Ίδια τύχη είχε και το χωριό Βρυσερά, στην περιοχή της Άνω Δρόπολης που αριθμεί 1.600 κατοίκους, όλοι Βορειοηπειρώτες, βρίσκεται 5 χιλιόμετρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα.
456736 Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι εισφορές σε γη για περιοχές Α και Β κατοικίας άνω των 2.000 κατοίκων παραμένουν στα σημερινά επίπεδα, αλλά αυξάνονται οι εισφορές σε χρήμα.
456752 Το 50% των Ελλήνων, κυρίως άνω των 30 ετών, υπολογίζεται ότι φέρει στον οργανισμό του το μικρόβιο που ονομάζεται ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, που ευθύνεται για το 95% των ελκών του δωδεκαδακτύλου, το 80% των ελκών του στομάχου, καθώς και για ένα μεγάλο ποσοστό καρκίνου και λεμφώματος στομάχου και το σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων χρονίας ενεργού γαστρίτιδας.
438466 Οι κάτοικοι της Ριζούπολης, των Άνω Πατησίων, του Προμπονά παλεύουν εδώ και χρόνια για να γίνει η "Θερμίς", χώρος πρασίνου και σχολεία, για να μεταβληθεί η Ασβεστοκάμινος σε χώρο αθλοπαιδιών, ο Ποδονίφτης σε οικολογικό πάρκο και να μη μετατραπεί η περιοχή τους σε ένα τεράστιο συνεργείο.
491502 Αίσθηση προκάλεσε ο γεγονός ότι στην υπόθεση ενεπλάκησαν δημοτικοί και νομαρχιακοί σύμβουλοι, οι οποίοι διαγκωνίστηκαν με τους αστυνομικούς προκειμένου να υποστηρίξουν το "δικαίωμα" των μελών του ως "άνω σωματείου να παρελάσουν με στρατιωτική στολή.
438700 Και διερωτήθηκε "γιατί είναι άνω ποταμών, ο πρωθυπουργός, να θέλει « υπάκουο » λαό μετά την επιδρομή κατά της τσέπης του πολίτη, που ο ίδιος εξαπέλυσε μέσα από το σκληρότερο προϋπολογισμό λιτότητας των τελευταίων ετών".
444590 Από το σύνολο των αρχηγών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, το 60% περίπου (για την ακρίβεια το 57%) είναι ηλικίας άνω των 55 ετών, ενώ το 30% περίπου είναι άνω των 65 ετών.
492885 Υπολογίζοντας ότι θα είναι περισσότεροι από 1.000, έχουν την άποψη πως τους "παίρνει" ν' ανηφορίσουν όλοι μαζί προς Καλογρέζα μεριά, σε σχηματισμό πορείας, να πάρουν μαζί τους πανό και λάβαρα και να πάνε να καθίσουν σε ένα από τα δύο άνω διαζώματα του OAKA, φτιάχνοντας έναν πραγματικό πυρήνα υποστήριξης για την ομάδα τους!
493086 Η τουρκική κυβέρνηση προχωρεί στην αγορά μέχρι και 145 επιθετικών ελικοπτέρων για τις ανάγκες του στρατού, αξίας άνω των τριών δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την εβδομαδιαία εξειδικευμένη εφημερίδα "Αμυντικά Νέα" ( "Defence News") και ως εκ τούτου έξι αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες εντείνουν τις προσπάθειές τους για να πάρουν τη δουλειά.
493926 Ο χώρος των Άνω Λιοσίων, όπου έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, είναι άβατο για την Ελληνική Αστυνομία.
472775 Συνολικά αντιπροσωπεύουν το 5% του ελλαδικού πληθυσμού και άνω του 9% του ενεργού πληθυσμού.
463220 Κάντε το Ωδείο (της Λάρισας όπου μιλούσε ο κ. Σημίτης) βουλκανιζατέρ και βάλτε τον Τσουκάτο να φτιάξει το τρακτέρ "," Βάλτε στο Παιδείας τον Τσουκάτο, να κάνει τα σχολεία άνω κάτω "," Βάλτε τον Τσουκάτο στο Παιδείας, να φτάσουν τα μπλόκα στην Ακαδημίας ". - Για Λαμπράκη και Ψυχάρη:"
465136 Οι αλβανικές αρχές επέβαλαν από χθες απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 8 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, ενώ όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση στο εξής θα απαγορεύονται και η συναθροίσεις άνω των τεσσάρων ατόμων.
473633 Το ξέρετε ότι οι άνω των 65 ξοδεύουν 6 φορές περισσότερα χρήματα από ό,τι τα παιδιά από την ώρα που γεννιούνται μέχρι τα 18 τους χρόνια. - Οπότε είναι αντιοικονομικό και να ζουν... - Ναι, με τον τρόπο που ζούμε σήμερα.
489488 Επιτόκια καταθέσεων λογαριασμών "Ταμιευτηρίου Στέγης". α. μέχρι 10 εκατ. δρχ. 10,00% β. από 10 εκατ. και άνω 10,50%
485962 Ακόμη, στην εγκύκλιο που δόθηκε χθες από το υπουργείο σημειώνεται ότι: - Τα ποσά ενοικίου χρησιμοποιούνται και για περιπτώσεις που πρέπει να αναγράψετε τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης προς οποιονδήποτε τρίτο, εκτός των συζύγων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ή από γονείς ηλικίας άνω των 65 ετών στα παιδιά που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. - Αν σε κάποιο νομό δεν έχει προσδιοριστεί καθαρό εισόδημα για ορισμένα προϊόντα, τότε πρέπει να λάβετε υπόψη τη μέση τιμή καθαρού γεωργικού εισοδήματος του προϊόντος αυτού που προκύπτει για όλη την επικράτεια. - Αν στους πίνακες δεν περιλαμβάνονται κάποιες εκμεταλλεύσεις ή προϊόντα, θα λάβετε υπόψη τις τιμές που ισχύουν για παραπλήσιες ή συγγενείς εκμεταλλεύσεις ή καλλιέργειες. - Αν επικαλείστε επαναχαρακτηρισμό περιοχής (όπως ημιορεινή αντί ορεινή), με βάση απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί για το λόγο αυτό στις νομαρχίες πρέπει να συνυποβάλλετε φωτοαντίγραφο της σχετικής απόφασης του νομάρχη ή του περιφερειακού διευθυντή επαναχαρακτηρισμού του δήμου ή της κοινότητας.
489508 Επιτόκια Καταθέσεων - Επιτόκιο Καταθέσεων Ταμιευτηρίου, 9,75% ετησίως. - Επιτόκιο Τρεχούμενου Λογαριασμού αυξημένου επιτοκίου (Προνομιακού) κλιμακωτό: 8% για μέσα υπόλοιπα μέχρι 1.000.000 11,75% για κάθε ποσόν κατάθεσης άνω του 1.000.000.
489517 Καταθέσεις για ποσά από 1.000.000 δρχ. και άνω.
498052 Το πρακτορείο μετέδωσε ακόμη ότι οι επιχειρήσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες διεξάγονται εν μέρει με αεροπορική υποστήριξη, επικεντρώθηκαν σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 2.500 μέτρων.
494630 Οι επιθέσεις με πέτρες εναντίον τους δεν είναι σπάνιο φαινόμενο στον καταυλισμό των Τσιγγάνων στα Άνω Λιόσια.
494641 Η διακίνηση ναρκωτικών στα Άνω Λιόσια έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, ενώ στην περιοχή υπάρχει το άβατον για την Αστυνομία.
494681 Στα Άνω Λιόσια τους ξέρουν όλοι.
494684 Έχουν μάλιστα στείλει υπόμνημα στο δήμο το οποίο υπογράφεται από τους κατοίκους Τσιγγάνους των Άνω Λιοσίων.
498537 Χαμογελαστοί όμως και γεμάτοι από την πρωτόγνωρη εμπειρία - αν και χάρη στο δάσκαλό τους τον Δημήτρη Ντούσα, έχουν επισκεφτεί, στο παρελθόν, τα παιδιά στα Άνω Λιόσια - ήταν και οι μαθητές του σχολείου της Καλλιθέας.
499690 Ο κ. Καλινδέρης ανέφερε ότι η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη είναι μία από τις συχνότερες παθήσεις των ανδρών ηλικίας άνω των 40 ετών.
499691 Υπολογίζεται ότι ένας στους δύο άνδρες άνω των σαράντα, τρεις στους τέσσερις άνω των 60 και όλοι στα 80 θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα με τη διόγκωση του προστατευτικού αδένα.
499010 Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνω των 33 ετών ανυπότακτοι εξωτερικού θα εξαγοράζουν τη θητεία.
500642 Ο Πασένοβ δολοφόνησε τη 19χρονη τα ξημερώματα της Τετάρτης με ένα μαχαίρι, αφού εισέβαλε στο δώμα της πολυκατοικίας, στην οδό Αχαρνών 443, στα Άνω Πατήσια.
500621 Και σε 29 δείγματα με βάρος άνω των 10 γραμμαρίων, η περιεκτικότητα σε καθαρή ηρωίνη ήταν από 37-82%.
500790 Ο κ. Καλινδέρης ανέφερε ότι η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη είναι μία από τις συχνότερες παθήσεις των ανδρών ηλικίας άνω των 40 ετών.
500791 Υπολογίζεται ότι ένας στους δύο άνδρες άνω των σαράντα, τρεις στους τέσσερις άνω των 60 και όλοι στα 80 θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα με τη διόγκωση του προστατευτικού αδένα.
500791 Υπολογίζεται ότι ένας στους δύο άνδρες άνω των σαράντα, τρεις στους τέσσερις άνω των 60 και όλοι στα 80 θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα με τη διόγκωση του προστατευτικού αδένα.
499691 Υπολογίζεται ότι ένας στους δύο άνδρες άνω των σαράντα, τρεις στους τέσσερις άνω των 60 και όλοι στα 80 θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα με τη διόγκωση του προστατευτικού αδένα.
494687 Ο κυρ-Παντελής μένει σε ένα διώροφο στην Αγία Ελένη Άνω Λιοσίων: "
496163 Η ZYBEΛ, δεύτερη σε μέγεθος επιχείρηση του κλάδου, αποτελεί πιόνι στρατηγικής σημασίας, αφού η πρώτη και μεγαλύτερη "Αθηναϊκή Ζυθοποιία" (Amstel, Heineken) υπολογίζεται ότι έχει αποσπάσει μερίδιο αγοράς άνω του 80% και η είσοδος νέων παικτών είναι βέβαιο ότι θα αναθερμάνει τον ανταγωνισμό.
506275 Με την υπ' αριθμόν 9.339 της 7ης Απριλίου 1997 απόφασή του το τμήμα ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, όπου προσέφυγε η εκκαθαρίστρια του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Βόρειας Ελλάδας, "Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε.", εντέλλεται τα εξής: - "Απαγορεύει προσωρινά στους τρεις πρώτους των καθ' ων (Κ. Ι. Βελλίδη, Γ. Κουρή και Αικ. Βελλίδη) και σε οποιονδήποτε τρίτον, να μεταβιβάσουν σχετικά δικαιώματα στη χρησιμοποίηση του υπ' αριθμόν 28740 σήματος που αναφέρεται και περιγράφεται στο σκεπτικό, προς κυκλοφορία από αυτούς εφημερίδας με το διασχηματισμό και τη μορφή της εφημερίδας « Μακεδονία » που κυκλοφορούσε στη Θεσσαλονίκη ως τις 4 Ιουλίου 1996, καθώς και τη διενέργεια σχετικών διαφημίσεων. -" Επιτρέπει στην « Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε. » να κατάσχει στα χέρια των άνω καθ' ων ή τρίτου τα κυκλοφορούντα φύλλα. - "Απειλεί για μη συμμόρφωση με προσωποκράτηση μιας ημέρας και χρηματική ποινή ως ένα εκατομμύριο δραχμές για τον καθένα. -" Υποχρεώνει την « Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε. » να ασκήσει τακτική αγωγή εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσης ".
506844 Ειδικά, οι πελάτες που έχουν συνολική σχέση με μέσο μηνιαίο υπόλοιπο άνω των 5 εκατ. δρχ., δεν θα επιβαρύνονται ούτε με τη μηνιαία αυτή χρέωση.
507035 Για να έχει τέτοια ιπποδύναμη θα πρέπει το δίκυκλο να είναι τουλάχιστον 250 κυβικών εκατοστών, αν είναι δίχρονο ή και άνω των 600 αν είναι τετράχρονο και μονοκύλινδρο.
498525 Ο Σωτήρης είναι στα 14, ζει στα Άνω Λιόσια και μετά την Α' Δημοτικού σταμάτησε το σχολείο.
498519 Εκεί, νωρίς χθες το πρωί, οι μαθητές υποδέχτηκαν 20 τσιγγανόπουλα από την περιοχή των Άνω Λιοσίων που τα συνόδευαν κοινωνικοί λειτουργοί και δάσκαλοι, που δουλεύουν μαζί τους, από την οργάνωση "Σώστε τα Παιδιά".
489532 Έτσι, οι εφοριακοί που θα παραλαμβάνουν τις δηλώσεις θα έχουν υποχρέωση να ελέγχουν κάθε είδους δωρεά που αφορά ποσά από 500.000 δρχ. και άνω.
508427 Οι μεγαλύτερες εκπτώσεις άνω του 50% αφορούν ταξίδια από και προς τα αεροδρόμια του Παρισιού και του Άμστερνταμ και στους υπερατλαντικούς προορισμούς του Καναδά (Μόντρεαλ, Τορόντο).
492488 Όταν όμως το εύρος της διαμέτρου είναι άνω των 3 εκατοστών μιλάμε για χάλαση των τοιχωμάτων, που μέσα μπορεί να έχουν δημιουργηθεί και θρόμβοι, μας εξήγησε ο κ. Παγκράτης.
512052 Για την προετοιμασία και εισαγωγή τοξικομανών άνω των 21 ετών στην Ανοικτή Κοινότητα "Διάβαση" (Σταυροπούλου 29, πλ.
512134 Το "18 Άνω" είναι το μοναδικό δημόσιο ψυχιατρικό κέντρο απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ που λειτουργεί στην Αθήνα υπό τη διεύθυνση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου της Αθήνας.
503359 Τηλεφωνική, με προσωπικές συνεντεύξεις στην πρωτεύουσα σε άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω.
500748 Στο πλαίσιο εφαρμογής του κλιμακωτού ωραρίου αναμένεται να ισχύσει και φέτος η απαγόρευση της τροφοδοσίας καταστημάτων και επιχειρήσεων που βρίσκονται στο γνωστό μας εσωτερικό δακτύλιο, με φορτηγά ωφέλιμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων, από τις 7.30 έως τις 10 π.μ. και από τις 4 έως τις 6 μ.μ.
502031 Στην Εκτελεστική Επιτροπή λόγω των αξιωμάτων τους στο παρελθόν μετέχουν οι πρώην πρόεδροι Μ. Έβερτ και Κ. Μητσοτάκης, ο κ. Βαρβιτσιώτης ως διεκδικητής της ηγεσίας (παλαιότερα) που συγκέντρωσε ποσοστό άνω του 20%, ο κ. Τσαλδάρης ως πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Δήμας ως γραμματέας της Κ.Ο. και ο κ. Σιούφας ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
505973 Σύμφωνα με την κ. Παναγόπουλου-Μαράτου "η καλύτερη λύση, εφ' όσον δεν υπάρχει συμφωνία γονέων, είναι ένα είδος οικογενειακού δικαστηρίου στο οποίο δικάζει δικαστής εξειδικευμένος στο οικογενειακό δίκαιο, συμμετέχουν λειτουργοί ψυχικής υγείας ως ειδικοί και γίνεται πάντα κεκλεισμένων των θυρών ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και τα παιδιά (αν είναι άνω των 12 ετών) και εφ' όσον έχουν κριθεί ότι μπορούν η επιθυμούν να εκφράσουν τη γνώμη τους".
514663 Έτσι, ο ενεργός ρόλος του φιλικού περιβάλλοντος (8%) εντοπίζεται περισσότερο στις μεγάλες ηλικίες, από 55 ετών και άνω.
514667 Θα πρέπει, τέλος, να επισημανθεί ότι οι ηλικίες άνω των 55 ετών αναφέρουν την "προσωπική εμπειρία" σε ποσοστό υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου του συνολικού πληθυσμού - δεδομένο που μπορεί να μην υποδηλώνει απλώς κάποια βιοκοινωνική συνθήκη αυτής της γενιάς.
515268 Λόγω της άρνησης των εναγομένων να αναγνωρίσουν την επί του άνω ακινήτου κυριότητά μας και να μας αποδώσουν τη νομή του, έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε τούτο δικαστικώς ".
508166 "Επιτόκιο προνομιακού Εμπορικής: - από 1.000.001 δρχ. έως 10.000.000 δρχ. 9,75% από 10,25% - από 10.000.001 δρχ. έως 30.000.000 δρχ. 10,25% από 10,75% - από 30.000.001 δρχ. και άνω 10,5% από 11%
516031 Σχηματίζονται δύο ομάδες, 18-34 ετών και 35 έως 65 ετών και άνω.
516033 Αντιθέτως, οι μεγαλύτερες ηλικίες της δεύτερης ομάδας "κεντροδεξιών" και "δεξιών" πολιτών (άνω των 35 ετών, άτομα) έχει τονισμένη τη φιλοδικτατορική στάση, θεωρώντας ότι το καθεστώς των απριλιανών "έκανε βασικά καλό στην Ελλάδα" σε ποσοστά από 25% έως 33%.
517385 Ο κ. Πρωτόπαπας υπενθύμισε και τα μέτρα κοινωνικής προστασίας που έχει λάβει το υπουργείο (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για ανέργους άνω των 55 χρόνων, αύξηση κατά 10% του επιδόματος ανεργίας, ειδική επιδότηση ανεργίας κ.λπ.).
517504 Αυτές οι συσχετίσεις εξηγούν σε μεγάλο βαθμό και τις διαφορές μεταξύ ηλικιών και ομάδων (τυπικής) μόρφωσης στους Πίνακες 1 και 2: οι άνδρες, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και ιδιαίτερα οι άνω των 55 ετών, τα αγροτικά στρώματα και ο πληθυσμός με κατώτερο επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης, αποτελούν ομάδες στις οποίες η σχετική πλειοψηφία, αντίθετα με τα δεδομένα στο σύνολο του πληθυσμού, πολώνεται στην "απόλυτη" συμφωνία με την άποψη της αποφυλάκισης (στις επαγγελματικές ομάδες του πληθυσμού, ίδια στάση παρουσιάζουν οι "συνταξιούχοι" και οι "αυτοαπασχολούμενοι", κατηγορίες μαζικές με ποσοστό 40% περίπου στο σύνολο του δείγματος).
518694 Το διεθνές Δίκτυο Κέντρων Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων περιλαμβάνει 100 κέντρα άνω των 250 πρωτοβουλιών σε όλο τον πλανήτη.
518698 Το κέντρο μας μέχρι στιγμής έχει περιθάλψει άνω των 700 θύματα βασανιστηρίων που έρχονται στη χώρα μας ως πρόσφυγες από τις χώρες της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής.
518873 Τα άλλα μου εγγονάκια Γεώργιον, Νικόλαον και Ανδρέαν αγαπώ εξίσου πάρα πολύ, αλλά δεν έχω άλλην περιουσίαν για να τους αφήσω και η κατάτμησις της άνω περιουσίας μου εις μερίδια εξ αδιαιρέτου θα απέβαινεν εις βάρος της αξίας τής εν λόγω οικίας δι' ο και τους δίδω την ευχήν μου διά καλήν προόδον και προκοπήν.
518875 Εις τον αγαπημένον μου υιόν Ανδρέαν διά τον οποίον αφιέρωσα την ζωήν μου και αφωσιώθην εις την ανατροφήν του κατά την παιδικήν και μετέπειτα ηλικίαν, έδωσα το προϊόν της πωλήσεως του εκ 4 κυρίων δωματίων κα λοιπών βοηθητικών χώρων διαμερίσματός μου της επί των οδών Ηριδανού και Γρηβογιώργου πολυκατοικίας ως και 100 χρυσάς λίρας εκ μισθωμάτων της ως άνω εν Ψυχικώ και της επί οδού Γκύζη 58 οικίας μου.
513552 Στις ηλικιωμένες ομάδες του πληθυσμού (άνω των 65 ετών), το εξίσου υψηλό ποσοστό ελλείψεως αντιδικτατορικών αναφορών οφείλεται, σε σημαντικό βαθμό, και στην απουσία μνήμης ( "δεν θυμάμαι") ­ ένας εύλογος παράγων, δηλαδή, που εμφανίζεται, όπως είδαμε, και στη μνήμη της ηλικιακής αυτής ομάδας, σχετικά με τη χρονολογία επιβολής της χούντας.
513575 Ιδιαίτερα, η αποξένωση της "Δεξιάς" (θέσης 9-10 της κλίμακας Α-Δ), δεν θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως αποτέλεσμα της υπεραντιπροσώπευσης σ' αυτή των ηλικιωμένων (άνω των 65 ετών), δεδομένου ότι μια παρόμοια ηλικιακή συνθήκη χαρακτηρίζει και την ομάδα της "Αριστεράς" (θέσεις 1-2) η οποία όμως έχει ριζικά διαφορετικό γνωστικό πρότυπο.
518878 Αφ' ης δε μετωκήσαμεν εις Ελλάδα εν όσω μεν κατοικούσαμεν εις μεμισθωμένην οικίαν επί μισθώματι έπραττον το ίδιον, δηλαδή εκράτουν μόνον ολίγα, όταν δε κατοικήσαμεν εις την ως άνω ιδιόκτητον οικίαν μου εν Ψυχικώ διευκολύνετο ο υιός μου διότι απηλλάσσετο μισθωμάτων άτινα, διά μίαν τόσον μεγάλην και πολυτελήν οικίαν, ως κατέστη μετά την μεγέθυνσιν της επί δανείω, όπερ έλαβον εκ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, επί υποθήκη της, κατά μετριώτερους υπολογισμούς θα ανήρχοντο εις 6.000 δρχ. μηνιαίως.
515990 Η στήριξη της δημοκρατικής διακυβέρνησης έχει υψηλά ποσοστά στις ηλικίες μέχρι 34 ετών, ενώ η αυταρχική στάση χαρακτηρίζει περισσότερο τις γενιές του Εμφυλίου και της μετεμφυλιακής περιόδου (55 ετών και άνω), οι οποίες αντιπροσωπεύουν και το 37% του συνόλου του εκλογικού σώματος της Ν.Δ.
521489 Η ευθύνη των ως άνω στρατιωτικών επιχειρήσεων και πράξεων βαρύνει αποκλειστικώς την ελληνικήν κυβέρνησιν.
507817 Αναφορικά με τα τεχνικά προβλήματα, ο κ. Κανελλόπουλος εξέφρασε τις διαφωνίες του και ανέφερε ότι οι περιφερειακές υπηρεσίες στο Βόλο και την Ηγουμενίτσα παρουσιάζουν ποσοστό πληρότητας άνω του 65%, το κτίριο του ΣΔΟΕ Αττικής θα ετοιμαστεί σύντομα και οι υπάλληλοι θα στεγαστούν μέχρι τότε στο Γαλάτσι και τον Πειραιά (σ.σ. εκεί στεγάζονταν η YΠEΔA και η EYTE, αντίστοιχα), καθώς και ότι το κτίριο της Θεσσαλονίκης είναι ήδη έτοιμο.
525598 Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μ. Παπαϊωάννου, οι συνταξιούχοι, τα άτομα άνω των 60 ετών και τα νέα ζευγάρια έως 35 ετών για να επιδοτηθούν από τον ΟΕΚ θα πρέπει να έχουν ετήσιο εισόδημα (1996) έως 2,5 εκ. δρχ.
525604 Όλα τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 3.000 δρχ. το μήνα για το πρώτο παιδί, 4.000 δρχ. για το δεύτερο, 5.000 για το τρίτο και 6.000 δρχ. για το τέταρτο και άνω.
525958 Παρακολούθησε στα Άνω Λιόσια το φιλικό Ακράτητου - ΑΕΚ 0-3 (Κωστής 2, Μπορμπόκης), πέρασε απαρατήρητος (λίγοι ΑΕΚτζήδες στο γήπεδο) και σήμερα, λέει, θα πάει στο γήπεδο για να δώσει αβγά και λαμπάδες στους παίκτες...
526903 Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μ. Παπαϊωάννου, οι συνταξιούχοι, τα άτομα άνω των 60 ετών και τα νέα ζευγάρια έως 35 ετών για να επιδοτηθούν από τον ΟΕΚ θα πρέπει να έχουν ετήσιο εισόδημα (1996) έως 2,5 εκ. δρχ.
520416 Η αντίδραση αυτή δεν είναι πάντως ορατή στα αποτελέσματα για την Άνω Βουλή, όπου το κυβερνών κόμμα αυξάνει τη δύναμή του, τουλάχιστον σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα.
520586 Ίσως πείτε, βέβαια, ότι ο Σάγκαντιν "ονειρεύεται", αν νομίζει ότι στη Ρώμη θα είναι λιγότερη η πίεση του Τύπου προς τους παίκτες του, τη στιγμή που στο φάιναλ φορ θα διαπιστευθούν άνω των 500 εκπροσώπων των ΜΜΕ.
527644 Στη Γλυφάδα, τη Βούλα, τη Νέα Σμύρνη και το Παλαιό Φάληρο έχουμε άνοδο, ενώ στασιμότητα παρατηρείται στο Ελληνικό, το Καλαμάκι, τη Βάρκιζα και την Άνω Γλυφάδα.
527683 Πάντως, τέτοιου είδους προνόμια παρέχονται για ποσά άνω των πέντε εκατομμυρίων δραχμών.
528313 Και οι άνω των 65 ετών πολίτες δέχονται το διάλογο, σε ποσοστό 54,3%.
529095 Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μ. Παπαϊωάννου, οι συνταξιούχοι, τα άτομα άνω των 60 ετών και τα νέα ζευγάρια έως 35 ετών για να επιδοτηθούν από τον ΟΕΚ θα πρέπει να έχουν ετήσιο εισόδημα (1996) έως 2,5 εκ. δρχ.
529101 Όλα τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 3.000 δρχ. το μήνα για το πρώτο παιδί, 4.000 δρχ. για το δεύτερο, 5.000 για το τρίτο και 6.000 δρχ. για το τέταρτο και άνω.
526909 Όλα τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 3.000 δρχ. το μήνα για το πρώτο παιδί, 4.000 δρχ. για το δεύτερο, 5.000 για το τρίτο και 6.000 δρχ. για το τέταρτο και άνω.
530259 Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μ. Παπαϊωάννου, οι συνταξιούχοι, τα άτομα άνω των 60 ετών και τα νέα ζευγάρια έως 35 ετών για να επιδοτηθούν από τον ΟΕΚ θα πρέπει να έχουν ετήσιο εισόδημα (1996) έως 2, 5 εκ. δρχ.
530265 Όλα τα ανωτέρω ποδά προσαυξάνονται κατά 3.000 δρχ. το μήνα για το πρώτο παιδί, 4.000 δρχ. για το δεύτερο, 5.000 για το τρίτο και 6.000 δρχ. για το τέταρτο και άνω.
522986 Ίσως πείτε, βέβαια, ότι ο Σάγκαντιν "ονειρεύεται", αν νομίζει ότι στη Ρώμη θα είναι λιγότερη η πίεση του Τύπου προς τους παίκτες του, τη στιγμή που στο φάιναλ φορ θα διαπιστευθούν άνω των 500 εκπροσώπων των ΜΜΕ.
520398 Κρίσιμες χαρακτηρίζονται από όλους οι εκλογές που έγιναν την περασμένη Κυριακή στην Κροατία για την Άνω Βουλή και για την τοπική αυτοδιοίκηση.
534189 Η Συνθήκη των Παρισίων προβλέπει την αποστρατικοποίησιν της Δωδεκανήσου, η δε Συνθήκη της Λοζάννης των υπολοίπων νήσων. Αι στρατιωτικαί ενέργειαι της Ελλάδος εις τας νήσους αποτελούν παραβίασιν των ως άνω συνθηκών.
534207 Ο κ. Ντεμιρέλ συνεφώνησε με την ως άνω πρότασιν του κ. Καραμανλή, δια τα θέματα του FIR και της υφαλοκρηπίδος ».
534758 Ξάνθη (7/5, « Άνω κάτω »), Θεσσαλονίκη (8/5, « Μύλος »), Χανιά (10/5, « Γιώτιν κλαμπ »), Ρέθυμνο (11/5, « Μετρόπολις »), Ηράκλειο (12/5, « Ηριδανός »), Βόλος (14/5, « Καφέ Σαντάν), Αθήνα (15/5, « Xάι Χατ Kαφέ » μαζί με τον Ζωρζ Πιλαλί), Καρδίτσα (16/5, « Ραστώνη »), Γιάννενα (17/5) και πάλι Αθήνα, Περιστέρι (18/5, « Γούντστοκ »).
537669 Σύμφωνα με τον ΟAΣA, σοβαρές καθυστερήσεις προκαλούνται στα δρομολόγια των γραμμών ΑΘήνα - Μενίδι (A10 και B10), ΑΘήνα - Άγιοι Ανάργυροι (Γ10), ΑΘήνα - Πετρούπολη (A11), ΑΘήνα - Άνω Λιόσια (A12 και B12), Αθήνα - Περιστέρι (A13, B13, A14, B14), ΑΘήνα - Ζωοδ.
538317 Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Μπόρις Νεμτσόφ ανακοίνωσε προχθές τη λήψη δραστικών μέτρων για την εφαρμογή προεδρικού διατάγματος που απαγορεύει την πώληση οινοπνευματωδών με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα άνω των 12 βαθμών, από υπαίθριες καντίνες.
540711 Ο μέσος αριθμός αύξησης ετησίως φτάνει το 7,6%, ενώ σχεδόν το 50% των καταγμάτων το '92 αφορούσε σε άτομα ηλικίας άνω των 80 ετών.
540753 Ελλάδα - Άνω - κάτω στον κόμβο Συγγρού και Καλλιρρόης - 10/05/1997
533384 Τώρα το 45% των χρηστών έχει ηλικία άνω των 40 ετών, ενώ και η σχέση ανδρών-γυναικών έχει βελτιωθεί αισθητά με τις γυναίκες να αποτελούν πλέον το 41%, τουλάχιστον όσον αφορά τις HΠA.
529820 Με την ανεργία σκαρφαλωμένη άνω του 10%, παραμονές κοινωνικού διαλόγου με άγνωστες τις κυβερνητικές προθέσεις απέναντι στα δικαιώματα (εργασιακά, ασφαλιστικά, αμοιβών των εργαζομένων) δημοσκόπηση της εταιρείας P.R.C. εκπέμπει πολιτικοσυνδικαλιστικά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες.
545473 Οι ηλικιακές ομάδες που βρίσκονται εκτός παραγωγικής διαδικασίας (18-24 και άνω των 65) είναι ελαφρώς πιο αισιόδοξες, αφού το 32,7% και το 24,9% αντίστοιχα, πιστεύουν ότι η θέση των εργαζομένων στο μέλλον θα είναι καλύτερη.
545478 Η έρευνα ήταν τηλεφωνική και πήραν μέρος 825 άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών.
545498 Και ενώ η χωματερή των Άνω Λιοσίων παραμένει κλειστή, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-OTA) πραγματοποιεί σήμερα στάση εργασίας από τη 1 μ.μ. ως τις 3 μ.μ. και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή, συμπαραστεκόμενη στους 100 συναδέλφους της από τον EΣΔKNA που ζητούν τη μονιμοποίησή τους.
545563 Συνήθως οι υποθέσεις αυτού του τύπου καταλήγουν σε καταδικαστική απόφαση και ο δράστης καταδικάζεται σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης άνω των 20 χρόνων. 4
534061 Εν όψει των ως άνω αμφιβολιών, έκρινα ως επιβαλλομένην την χορήγησιν προφορικής αδείας εις τον πλοίαρχον (Τ) Π. Παναγιωταρέαν διά την ιδιωτικήν μετάβασίν του εις Λονδίνον προς συνάντησιν μετά του τέως βασιλέως. »
546955 Σε πολλές περιοχές η δυσοσμία είναι έντονη, ενώ κανείς δεν γνωρίζει αν τελικά θα ανοίξει η χωματερή των Άνω Λιοσίων.
548319 Συνεχή αύξηση, σε όλες τις ηλικίες, παρουσιάζει η θνησιμότητα από καρκίνο του μαστού, έχει δε σχεδόν πενταπλασιαστεί από το 1961 ως το 1994 σε γυναίκες άνω των 50 χρόνων.
544636 Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι που κρατούν για τρίτη συνεχή μέρα κλειστή τη χωματερή των Άνω Λιοσίων δεν προτίθενται να την ανοίξουν μέχρι την Τετάρτη, αν ο υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Αλ.
541726 Με τα νέα στοιχεία, ανατρέπεται η σημερινή εικόνα του εμπορικού ισοζυγίου και μειώνεται το έλλειμμά του κατά 350 δισ. δρχ. ή άνω του 1% του AEΠ.
549646 Οι φορείς που επιχορηγούνται με ποσόν άνω των 100 εκατ. δρχ. θα υποβάλουν επιχειρησιακά σχέδια.
549860 Μεταξύ των ασθενών με ήπια υπέρταση, ο κίνδυνος εμφάνισης ενός καρδιαγγειακού επεισοδίου όπως η καρδιακή προσβολή, κυμαίνεται σε ποσοστό 30% και άνω για άτομα ηλικίας 65-74 ετών.
548441 Τα σκουπίδια εξακολουθούν να παραμένουν στους δρόμους της Αθήνας, καθώς οι εργαζόμενοι στη χωματερή των Άνω Λιοσίων συνεχίζουν την απεργία τους.
549980 Τα σκουπίδια εξακολουθούν να παραμένουν στους δρόμους της Αθήνας, καθώς οι εργαζόμενοι στη χωματερή των Άνω Λιοσίων συνεχίζουν την απεργία τους.
551816 Αντιθέτως, στους άνω των 55 ετών τα ποσοστά είναι μοιρασμένα:
551884 Η εξήγηση Καραμανλή φαίνεται ωστόσο ότι πείθει κάποιους από τις ηλικίες άνω των 55 που είχαν συνδεθεί και περισσότερο μαζί του.
551891 Αντιθέτως, στους άνω των 55 ετών τα ποσοστά είναι μοιρασμένα:
551809 Η εξήγηση Καραμανλή φαίνεται ωστόσο ότι πείθει κάποιους από τις ηλικίες άνω των 55 που είχαν συνδεθεί και περισσότερο μαζί του.
527642 Ζήτηση οικοπέδων υπάρχει σε περιοχές με υψηλό συντελεστή δόμησης, όπως η Άνω Γλυφάδα και η Τερψιθέα, ειδικότερα στα σημεία πάνω από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης.
508167 Η Τράπεζα Αττικής διαμορφώνει τα επιτόκιά της ως εξής: - Επιτόκιο καταθέσεων ταμιευτηρίου 9,25% - Επιτόκιο τρεχούμενου 7,5% - Επιτόκιο τρεχούμενου λογαριασμού αυξημένου επιτοκίου (προνομιακού) κλιμακωτό: - 7,5% για μέσα υπόλοιπα μέχρι 1.000.000 - 11% για κάθε ποσό κατάθεσης άνω του 1.000.000
512135 Ο ενήλικας χρήστης που απευθύνεται στο "18 Άνω" εντάσσεται αρχικά στο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης.
511764 Η δεύτερη πιο "δημοφιλής" κατηγορία, καθώς έχει ήδη απορροφήσει κεφάλαια άνω του 1,8 τρισ. δρχ. το μέγιστο μέρος του ενεργητικού τους (περίπου 85% σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία) επενδύεται σε πολυετή ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και το υπόλοιπο σε καταθέσεις, swaps κ.λπ.
512382 Οι ηλικίες 65 ετών και άνω, παρά την υστέρησή τους σε μορφωτικό "κεφάλαιο", διαφοροποιούνται κατ' ουσίαν μόνον από μία εύλογη έλλειψη μνήμης (11,4% "δεν θυμάται" το χρόνο).
466846 Το ποσοστό των γυναικών που έχουν δύο παιδιά παραμένει αμετάβλητο, γύρω στο 38-39%, ενώ αντιθέτως μειώνεται το ποσοστό των γυναικών με τρία παιδιά από 13, 39% σε 12% και των γυναικών με τέσσερα και άνω από 7, 1% σε 4, 8%.
471866 Εκτός εάν γίνουν όλα άνω κάτω με απρόοπτες εξελίξεις που θα ανοίξουν το δρόμο για την ενότητα στον κεντροδεξιό χώρο.
555210 Κατασκευή πλήρως εξοπλισμένου και επιπλωμένου κτιρίου διοίκησης του πάρκου, φυτωρίου και θερμοκηπίου για το Δήμο Άνω Λιοσίων.
555218 Πανόραμα, Συκιές, Νεάπολης, Μετέωρα, Επτάλοφος, Άνω Πόλη μένουν πολλές ώρες τη μέρα χωρίς νερό.
553981 Ο καταυλισμός των τσιγγάνων στα Άνω Λιόσια που ξέρατε μέχρι τώρα ή ίσως και να μην ξέρατε, γιατί αμφιβάλλω αν θα είχατε περάσει από το άγονο τοπίο, εκεί πίσω από τον ΟΔΔΥ, δεν υπάρχει πια.
552474 Οι φορείς που επιχορηγούνται με ποσόν άνω των 100 εκατ. δρχ. θα υποβάλουν επιχειρησιακά σχέδια.
555289 Σωστή βλέπει την πολιτική της πολιτείας στα ναρκωτικά το 18,3%, με τους άνδρες σε ποσοστό 19,7%, τις γυναίκες 17%, τους μεταξύ 18-34 ετών 16,1%, τους μεσήλικες 35-64 ετών με 19,6%, και τους άνω των 65 ετών να αντιπροσωπεύουν το 18,9%. - Στο ίδιο δείγμα από το 56,1% που λέει « όχι » στο διαχωρισμό σκληρών - μαλακών, το 49,4% είναι άνδρες, το 62,1% γυναίκες, 44% 18-34 ετών, 63,9% μεταξύ 35-64 και άνω των 65 ετών το 58,6%.
555290 Στην ίδια κατηγορία από το 38,8% που απαντά καταφατικά, το 46,7% είναι άνδρες έναντι 31,7% των γυναικών, ενώ 51,2% είναι νέοι (18-34 ετών) 30,2% μεσήλικες (35-64 ετών) και άνω των 65 37,6%. - Με μεγάλη διαφορά 67,6% έναντι 17,7% οι κάτοικοι της Αττικής συμφωνούν να χορηγούνται υποκατάστατα.
555291 Από τους πρώτους, 71,5% είναι άνδρες, 64,2% γυναίκες, 69,1% 18-34 ετών, 64,9% 35-64 ετών και 72% άνω των 65 ετών.
555293 Ηλικιακά οι 18-34 ετών είναι 15,8% και οι άνω των 65 13,7%. - Τέλος, οι γυναίκες (63,3%) φέρονται να μη θέλουν περισσότερο την αποποινικοποίηση του χασίς, έναντι 53,5% των ανδρών, ενώ ηλικιακά την απορρίπτουν άνω των 65 (62,2%) και ακολουθούν οι μεταξύ 35-64 ετών (61,3%), και οι μεταξύ 18-34 ετών (53,3%).
555293 Ηλικιακά οι 18-34 ετών είναι 15,8% και οι άνω των 65 13,7%. - Τέλος, οι γυναίκες (63,3%) φέρονται να μη θέλουν περισσότερο την αποποινικοποίηση του χασίς, έναντι 53,5% των ανδρών, ενώ ηλικιακά την απορρίπτουν άνω των 65 (62,2%) και ακολουθούν οι μεταξύ 35-64 ετών (61,3%), και οι μεταξύ 18-34 ετών (53,3%).
555295 Ηλικιακά το 41,5% είναι 18-34 ετών, 32,4% 35-64 ετών και 31,3% άνω των 65 ετών.
553986 Στις 11 Απριλίου η... μετακόμιση έγινε, αλλά μόνο για 25 οικογένειες που ήταν τσιγγάνοι - δημότες των Άνω Λιοσίων.
553991 Χώρος Δήμου Άνω Λιοσίων, γράφει η ταμπέλα.
555288 Από άποψη ηλικίας, η συντριπτική πλειοψηφία 80,3% είναι 18-34 ετών και ακολουθούν οι άνω των 65 ετών με ποσοστό 75,8% και οι μεταξύ 35-64 ετών μέχρι 71,2%.
555289 Σωστή βλέπει την πολιτική της πολιτείας στα ναρκωτικά το 18,3%, με τους άνδρες σε ποσοστό 19,7%, τις γυναίκες 17%, τους μεταξύ 18-34 ετών 16,1%, τους μεσήλικες 35-64 ετών με 19,6%, και τους άνω των 65 ετών να αντιπροσωπεύουν το 18,9%. - Στο ίδιο δείγμα από το 56,1% που λέει « όχι » στο διαχωρισμό σκληρών - μαλακών, το 49,4% είναι άνδρες, το 62,1% γυναίκες, 44% 18-34 ετών, 63,9% μεταξύ 35-64 και άνω των 65 ετών το 58,6%.
492486 Τα ανευρύσματα της κοιλιακής αορτής δεν είναι πολύ σπάνια, όπως μας ανέφερε χθες ο αγγειοχειρουργός Νικόλαος Παγκράτης, καθώς παρουσιάζονται στο 3-5% των ατόμων ηλικίας συνήθως άνω των 60 ετών και συνήθως συνοδεύονται από άλλες αγγειακές παθήσεις.
494596 Μια από τις παράγκες των Τσιγγάνων στον καταυλισμό τους στα Άνω Λιόσια.
494595 Στο άβατον του καταυλισμού στα Άνω Λιόσια η απόγνωση συναντά τη "μαγκιά" κάποιων Τσιγγάνων που δεν τους θέλουν ούτε οι ομόφυλοί τους.
444590 Από το σύνολο των αρχηγών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, το 60% περίπου (για την ακρίβεια το 57%) είναι ηλικίας άνω των 55 ετών, ενώ το 30% περίπου είναι άνω των 65 ετών.
446531 Για την ταμειακή διαχείριση, τα ποσά (εισροή εισφορών, εκροή συντάξεων) τα σχετικά κονδύλια διακινούνται άτοκα στις εμπορικές Τράπεζες. - Το Ταμείο Προνοίας των δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με τον πρόεδρο του κ. Θανάση Ντερέκα έχει διαθέσιμα άνω των 80 δισ. δρχ., από τα οποία μόλις τα 20 έχει επενδεδυμένα σε ομόλογα, ενώ τα υπόλοιπα σε έντοκα γραμμάτια.
370293 Η διαδικασία σκληρύνσεως των περισσοτέρων χαλύβων περιλαμβάνει τη θέρμανση των σε θερμοκρασία μόλις μεγαλύτερη από το άνω κρίσιμο σημείο, τη παραμονή μέσα στο κλίβανο όσο κατά περίπτωση χρειάζεται και τη "ταχεία" ψύξη τους στο αλατόνερο, στο λάδι ή στο καθαρό νερό.
558052 Για ποιο λόγο προχωρήσατε σε 24ωρη απεργία και κλείσατε τη χωματερή των Άνω Λιοσίων και σήμερα το μεσημέρι διαφοροποιήσατε τη στάση σας και αποφασίσατε την αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων.
373099 Η παροχή θερμότητας από το σίδηρο ρυθμίζεται ανάλογα με το μήκος λαβής μέχρι 0,08 ίντσες, μέση ρύθμιση για μήκη μέχρι 0,18, και υψηλή ρύθμιση για μήκη άνω του 0,18 ίντσες.
373150 Ο δακτύλιος πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένος, ώστε το άνω μέρος της αυλάκωσης να είναι μόλις κάτω από το άνω μέρος του.
561730 Με αυτά τα δεδομένα « εχθρός » της κινητικότητας στην αγορά εργασίας, και μάλιστα σε μια χώρα με ποσοστό αγροτικού πληθυσμού άνω του 20% το οποίο συνεχώς μειώνεται, και με τους αγρότες από τον πρωτογενή τομέα να πιέζουν ώστε να μετακινηθούν στο δευτερογενή και τον τριτογενή, αρνητικός παράγων δηλαδή στη διαδικασία απορρόφησης αυτών των πιέσεων και τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στους ίδιους τους (μακροχρόνια) ανέργους, είναι ο επίσημος κρατικός μηχανισμός εξεύρεσης εργασίας...
339874 Αντίθετα, το μερίδιο των κλειστών επιχειρήσεων των γυναικών άνω των 25 ετών είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο μερίδιό τους στο σύνολο των επιχειρήσεων (32,0% έναντι 28,0%). 9.2.
552770 Χθες τον ανέσυραν νεκρό, καθώς το σώμα του είχε θαφτεί κάτω από τόνους σκουπιδιών, στη χωματερή Άνω Λιοσίων.
552774 Άνθρωποι και σκουπίδια είχαν γίνει ένα εκεί στη χωματερή των Άνω Λιοσίων για 32 ώρες.
569737 Την απαλλαγή των εργοδοτών, κατά 50%, από τις ασφαλιστικές εισφορές για την πρόσληψη ανέργων άνω των 50 ετών.
570298 Την απαλλαγή των εργοδοτών από το 50% των εισφορών, που υποχρεούνται να καταβάλλουν στα αντίστοιχα ταμεία, όταν προσλαμβάνουν ηλικιωμένους (άνω των 50 ετών) ανέργους.
555762 Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή κάθε ομάδας είναι: - Ετήσιος προϋπολογισμός τουλάχιστον 500 εκ. δραχμών. - Γήπεδο χωρητικότητας 8.000 θέσεων, με εγγυημένη την πληρότητά του στους αγώνες που θα μεταδίδονται τηλεοπτικά. - Διεθνές αεροδρόμιο και ένα τουλάχιστον ξενοδοχείο 5 αστέρων. - Πληθυσμός άνω των 200.000 κατοίκων.
556366 Στην τροπολογία περιλαμβάνονται σαφώς οι εργαζόμενοι στους συνδέσμους της αποκομιδής και των χωματερών, οι οποίοι είχαν κλείσει, την προηγούμενη εβδομάδα, το χώρο αποκομιδής των απορριμμάτων στα Άνω Λιόσια, με αίτημα τη μονιμοποίηση των 100 εργαζομένων στην αυτεπιστασία.
572701 Οι παλιοί είναι οι μεγάλοι σε ηλικία, άνω των τριάντα, που συμπλήρωσαν πενταετία κι έμειναν (Βαζέχα, Βάντσικ, Αποστολάκης) καθώς και αυτοί που έχουν θητεία τεσσάρων χρόνων και βάλε (Καπουράνης, Γ.Χ.
573164 Που άνω θρώσκει, αλλά γύρω του κοπρίζει χωρίς ενδοιασμό.
573769 Οι παλιοί είναι οι μεγάλοι σε ηλικία, άνω των τριάντα, που συμπλήρωσαν πενταετία κι έμειναν (Βαζέχα, Βάντσικ, Αποστολάκης) καθώς και αυτοί που έχουν θητεία τεσσάρων χρόνων και βάλε (Καπουράνης, Γ.X.
575179 Για λήψη δανείων άνω των 500.000 δρχ. είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας.
575865 Η μείωση του μη μισθολογικού κόστους (εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές) για τους ηλικιωμένους ανέργους (άνω των 50 ετών), τους νέους ανέργους (όσους δεν έχουν αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία) και ορισμένους κλάδους που περνούν κρίση (κλωστοϋφαντουργία, χαλυβουργία κ.λπ.).
575955 Πελάτες που είναι τακτικοί στις πληρωμές τους, κάτοχοι πιστωτικών καρτών, αλλά και γενικότερα χρήστες με μακρά χρονική παρουσία στο δίκτυο, οι οποίοι πληρώνουν « παχυλούς » λογαριασμούς (άνω των 25.000 δραχμών μηνιαίως κατά μέσο όρο), επιδοτούνται από τους service providers και προμηθεύονται τις καινούριες συσκευές σε τιμές λίγο υψηλότερες από αυτές που ισχύουν για τους νέους συνδρομητές.
556411 Από άποψη ηλικίας, η συντριπτική πλειοψηφία 80,3% είναι 18-34 ετών και ακολουθούν οι άνω των 65 ετών με ποσοστό 75,8% και οι μεταξύ 35-64 ετών μέχρι 71,2%.
556412 Σωστή βλέπει την πολιτική της πολιτείας στα ναρκωτικά το 18,3%, με τους άνδρες σε ποσοστό 19,7%, τις γυναίκες 17%, τους μεταξύ 18-34 ετών 16,1%, τους μεσήλικες 35-64 ετών με 19,6%, και τους άνω των 65 ετών να αντιπροσωπεύουν το 18,9%. - Στο ίδιο δείγμα από το 56,1% που λέει « όχι » στο διαχωρισμό σκληρών - μαλακών, το 49,4% είναι άνδρες, το 62,1% γυναίκες, 44% 18-34 ετών, 63,9% μεταξύ 35-64 και άνω των 65 ετών το 58,6%.
554065 Μετά την επίσκεψη - στήριξη του πρωθυπουργού στον δήμαρχο Άνω Λιοσίων και σε συνδυασμό με την άρνησή του να εξετάσει τα προβλήματά τους, γι' αυτούς τους ανθρώπους (Ρομά σημαίνει "άνθρωποι" στη γλώσσα - τους), εκεί, στα Άνω Λιόσια, διαμορφώνεται ένα "γκέτο Σημίτη" ».
578926 Το προϊόν αυτό αφορά μη επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια άνω των 10.000.000 δρχ., διάρκειας μέχρι 15 χρόνια. 3.
554065 Μετά την επίσκεψη - στήριξη του πρωθυπουργού στον δήμαρχο Άνω Λιοσίων και σε συνδυασμό με την άρνησή του να εξετάσει τα προβλήματά τους, γι' αυτούς τους ανθρώπους (Ρομά σημαίνει "άνθρωποι" στη γλώσσα - τους), εκεί, στα Άνω Λιόσια, διαμορφώνεται ένα "γκέτο Σημίτη" ».
555197 Σε ένα χρόνο, τα 500 από τα 1.600 συνολικά στρέμματα της χωματερής των Άνω Λιοσίων θα παραδοθούν ως πάρκο πολλαπλής χρήσης στους κατοίκους του δήμου και όχι μόνο.
581269 Οι γυναίκες και ιδιαίτερα οι μη εργαζόμενες, οι ηλικίες από 45 ετών και άνω, η χαμηλότερη κοινωνικά/οικονομικά τάξη, οι με μόρφωση Δημοτικού και οι κάτοικοι αγροτικών/ημιαστικών περιοχών.
555200 Ο δήμαρχος Άνω Λιοσίων Ν. Παπαδήμας και ο Μ. Λιτσαρδάκης, αντιπρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων (EΣΔKNA), παρουσίασαν σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου την πρώτη φάση των έργων αποκατάστασης της χωματερής.
556412 Σωστή βλέπει την πολιτική της πολιτείας στα ναρκωτικά το 18,3%, με τους άνδρες σε ποσοστό 19,7%, τις γυναίκες 17%, τους μεταξύ 18-34 ετών 16,1%, τους μεσήλικες 35-64 ετών με 19,6%, και τους άνω των 65 ετών να αντιπροσωπεύουν το 18,9%. - Στο ίδιο δείγμα από το 56,1% που λέει « όχι » στο διαχωρισμό σκληρών - μαλακών, το 49,4% είναι άνδρες, το 62,1% γυναίκες, 44% 18-34 ετών, 63,9% μεταξύ 35-64 και άνω των 65 ετών το 58,6%.
583459 Οι σφαίρες που καρφώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο αυτοκίνητο του αυτόπτη μάρτυρα Βασίλη Κυριακού έκαναν άνω κάτω τον ογκώδη φάκελο της δικογραφίας για τη δολοφονία του Κ. Περατικού από τη « 17 Νοέμβρη ».
584387 Από τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων αυτών, που αποτελούν ασφαλές δείγμα για τη συναγωγή αποτελεσμάτων αναφορικά με την πορεία των εταιρειών του κλάδου (και στο οποίο περιλαμβάνονται εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω των 550 εκατομμυρίων δραχμών το 1996), φαίνεται επίσης ότι η αύξηση αυτή της κερδοφορίας οφείλεται σε μια σειρά εταιρειών που κατάφεραν με την επιχειρηματική τους δράση να παρασύρουν προς τα « πάνω » το σύνολο του κλάδου.
584466 Οι σφαίρες που καρφώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο αυτοκίνητο του αυτόπτη μάρτυρα Βασίλη Κυριακού έκαναν άνω κάτω τον ογκώδη φάκελο της δικογραφίας για τη δολοφονία του Κ. Περατικού από τη « 17 Νοέμβρη ».
585390 Η υπουργός Ανάπτυξης Βάσω Παπανδρέου, μιλώντας στην τελετή για τα σαράντα χρόνια του διυλιστηρίου, είπε μεταξύ άλλων ότι ο όμιλος της ΔΕΠ την προσεχή πενταετία θα πραγματοποιήσει συνολικές επενδύσεις άνω των 230 δισεκατομμυρίων δραχμών.
556413 Στην ίδια κατηγορία από το 38,8% που απαντά καταφατικά, το 46,7% είναι άνδρες έναντι 31,7% των γυναικών, ενώ 51,2% είναι νέοι (18-34 ετών) 30,2% μεσήλικες (35-64 ετών) και άνω των 65 37,6%. - Με μεγάλη διαφορά 67,6% έναντι 17,7% οι κάτοικοι της Αττικής συμφωνούν να χορηγούνται υποκατάστατα.
556414 Από τους πρώτους, 71,5% είναι άνδρες, 64,2% γυναίκες, 69,1% 18-34 ετών, 64,9% 35-64 ετών και 72% άνω των 65 ετών.
587530 Η δυνατότητα και ο χρόνος μεταφοράς του καζίνου εξαρτάται, σύμφωνα με τις ίδιες προτάσεις, από την πορεία των επενδύσεων (συνολικού ύψους 50 δισ. δρχ.) που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν οι επιχειρηματίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η κατασκευή μεγάλου συνεδριακού κέντρου σε κομβικό σημείο της Αττικής και η δημιουργία ξενοδοχειακού συγκροτήματος άνω των 500 κλινών.
556416 Ηλικιακά οι 18-34 ετών είναι 15,8% και οι άνω των 65 13,7%. - Τέλος, οι γυναίκες (63,3%) φέρονται να μη θέλουν περισσότερο την αποποινικοποίηση του χασίς, έναντι 53,5% των ανδρών, ενώ ηλικιακά την απορρίπτουν άνω των 65 (62,2%) και ακολουθούν οι μεταξύ 35-64 ετών (61,3%), και οι μεταξύ 18-34 ετών (53,3%).
556416 Ηλικιακά οι 18-34 ετών είναι 15,8% και οι άνω των 65 13,7%. - Τέλος, οι γυναίκες (63,3%) φέρονται να μη θέλουν περισσότερο την αποποινικοποίηση του χασίς, έναντι 53,5% των ανδρών, ενώ ηλικιακά την απορρίπτουν άνω των 65 (62,2%) και ακολουθούν οι μεταξύ 35-64 ετών (61,3%), και οι μεταξύ 18-34 ετών (53,3%).
556418 Ηλικιακά το 41,5% είναι 18-34 ετών, 32,4% 35-64 ετών και 31,3% άνω των 65 ετών.
560945 Το τέλος αυτό είναι για I.X. μέχρι 1.200 κυβ. εκ. 8%, από 1.201-1.800 κυβ. εκ. 12% και από 1.801 και άνω 16% επί της εργοστασιακής (συν ασφάλιστρα και μεταφορά) τιμής του αυτοκινήτου.
560061 Μοναδική προϋπόθεση: η κράτηση θα πρέπει να γίνει από ομάδα τεσσάρων ατόμων και άνω και να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο διανυκτερεύσεις.
563076 Η μεγάλη ζήτηση, η πληθώρα εντολών σε διαφορετικές τιμές και η αδυναμία αποδοχής όγκου συναλλαγών άνω των 40 δισ. δρχ. αποτέλεσαν τις τρεις βασικές αιτίες μπλοκαρίσματος του συστήματος.
591161 Επομένως τα αυτοκίνητα παλιάς τεχνολογίας θα έχουν τότε « ηλικία » άνω των 15 ετών, ενώ, επιπλέον, το κόστος μετατροπής των κινητήρων που αντέχουν στο χρόνο θα είναι αρκετά μικρότερο από τα ποσά των 400 χιλιάδων που έχουν γραφτεί κατά καιρούς.
339893 Η εξέταση του ύψους του αρχικού κεφαλαίου κατά οικονομική ομάδα δείχνει ότι οι ιδιοκτήτες των κλειστών επιχειρήσεων ηλικίας κάτω των 25 ετών διέθεσαν κατά μέσον όρο περισσότερο αρχικό κεφάλαιο από ότι οι άνω των 25 ετών.
572279 Όμως, τώρα, με τις νεότερης τεχνολογίας συσκευές θα καταγράφονται ασθενέστεροι σεισμοί, έντασης από 2, 5 Ρίχτερ και άνω.
572290 Και από την αξιολόγηση των στοιχείων αποδείχθηκε ότι είναι το πλέον αξιόπιστο πρόδρομο φαινόμενο σε περίπτωση ισχυρού σεισμού (από 6, 5 Ρίχτερ και άνω).
576837 Για λήψη δανείων άνω των 500.000 δρχ. είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας.
577005 Η χώρα μας έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, άνω του 10,4%, με πρωταθλήτρια βεβαίως την Ισπανία, η οποία εμφανίζει διπλάσιο ποσοστό.
577010 Παράλληλα, η καταγγελία μιας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου δεν απαιτείται να είναι αιτιολογημένη. - Πρόσθετα το όριο 2% ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις άνω των 50 εργαζομένων, ενώ για τις μικρότερες εταιρείες, οι οποίες απασχολούν περίπου το 70% του εργατικού δυναμικού, το όριο αυτό φτάνει να ξεπερνά και το 10% (π.χ. μια επιχείρηση 50 ατόμων μπορεί να απολύει έως και 5 εργαζόμενους το μήνα), ενώ για τις επιχειρήσεις μέχρι 20 άτομα δεν ισχύει κανένα όριο! - Επίσης οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα χρησιμοποιούν χωρίς όριο το μέτρο της διαθεσιμότητας (τρεις μήνες το χρόνο μέχρι το 50%, κάθε φορά, του προσωπικού στο οποίο καταβάλλει το μισό βασικό μισθό).
580852 Η υπουργός Ανάπτυξης Βάσω Παπανδρέου, μιλώντας στην τελετή για τα σαράντα χρόνια του διυλιστηρίου, είπε μεταξύ άλλων ότι ο όμιλος της ΔΕΠ την προσεχή πενταετία θα πραγματοποιήσει συνολικές επενδύσεις άνω των 230 δισεκατομμυρίων δραχμών.
579975 Η υπουργός Ανάπτυξης Βάσω Παπανδρέου, μιλώντας στην τελετή για τα σαράντα χρόνια του διυλιστηρίου, είπε μεταξύ άλλων ότι ο όμιλος της ΔΕΠ την προσεχή πενταετία θα πραγματοποιήσει συνολικές επενδύσεις άνω των 230 δισεκατομμυρίων δραχμών.
583380 Από τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων αυτών, που αποτελούν ασφαλές δείγμα για τη συναγωγή αποτελεσμάτων αναφορικά με την πορεία των εταιρειών του κλάδου (και στο οποίο περιλαμβάνονται εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω των 550 εκατομμυρίων δραχμών το 1996), φαίνεται επίσης ότι η αύξηση αυτή της κερδοφορίας οφείλεται σε μια σειρά εταιρειών που κατάφεραν με την επιχειρηματική τους δράση να παρασύρουν προς τα « πάνω » το σύνολο του κλάδου.
606187 Όπως υπογράμμισε ο κ. Παπαϊωάννου για την επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων ειδικών κατηγοριών και ανέργων ηλικίας άνω των 55 χρόνων θα ληφθούν ειδικά μέτρα για την προώθηση της απασχόλησής τους σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνικούς φορείς.
582077 Η υπουργός Ανάπτυξης Βάσω Παπανδρέου, μιλώντας στην τελετή για τα σαράντα χρόνια του διυλιστηρίου, είπε μεταξύ άλλων ότι ο όμιλος της ΔΕΠ την προσεχή πενταετία θα πραγματοποιήσει συνολικές επενδύσεις άνω των 230 δισεκατομμυρίων δραχμών.
586648 « Θα ηθέλαμε πραγματικώς πάρα πολύ μιαν τοιαύτην επίσημον ημέραν να μη υποχρεωνόμεθα μετά θλίψεως εις την ως άνω δυσάρεστον διαπίστωσιν με την μόλις προ ολίγων ημερών βεβιασμένην κύρωσιν υπό της Βουλής των Ελλήνων μιας πολυσυζητημένης συνθήκης ισοπεδωτικής ευρωπαϊκής κατευθύνσεως.
611075 Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών, η απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου, θα ισχύσει από τις 18 Ιουλίου έως τις 14 Σεπτεμβρίου 1997 με στόχο τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας, τη μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων, καθώς και την περιστολή των τροχαίων ατυχημάτων.
586788 Η υπουργός Ανάπτυξης Βάσω Παπανδρέου, μιλώντας στην τελετή για τα σαράντα χρόνια του διυλιστηρίου, είπε μεταξύ άλλων ότι ο όμιλος της ΔΕΠ την προσεχή πενταετία θα πραγματοποιήσει συνολικές επενδύσεις άνω των 230 δισεκατομμυρίων δραχμών.
600309 Πέρυσι έλαβα ποσοστό άνω του 50% στις εκλογές της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών ". - Είπατε με άλλα λόγια προηγουμένως ότι είστε θύματα της μαφίας της Αστυνομίας, των οικονομικών συμφερόντων, που προστατεύονται με το αζημίωτο απ' αυτήν.
601679 Έχει σήμερα κάλυψη όγκου για κατοίκους άνω των 7 εκατομμυρίων.
613357 Σε πρώτη φάση το κίνητρο αυτό θα δοθεί στους ιδιοκτήτες οχημάτων άνω των 22 ετών, τα οποία υπολογίζεται ότι είναι περίπου 160.000.
613358 Στη συνέχεια σχεδιάζεται να επεκταθεί και σε "νεότερα" οχήματα, ηλικίας 18 ετών και άνω.
613359 Τα οχήματα ηλικίας άνω των 18 ετών υπολογίζεται ότι ξεπερνούν σήμερα τις 500.000.
603146 Εστίες φωτιάς αναφέρθηκαν: - Άνω Τούμπα (περιοχή Μαλακοπής) - Δερβένι (στα Λαγυνά - η φωτιά έφτασε ως τα κράσπεδα του δρόμου Θεσσαλονίκης -
603572 Από τότε που ξεκίνησε η περεστρόικα, όλα έγιναν άνω κάτω "!
605517 Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, σημειώνουν, χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία χρήματα του προϋπολογισμού της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι.
605586 Χθες, στη συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που εξετάζει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, τόσο ο υφυπουργός Ανάπτυξης Μ. Χρυσοχοΐδης, όσο και ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου Σ. Κοσμίδης ανακοίνωσαν ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να καταστήσει υποχρεωτικό τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, έργων και προμηθειών, ύψους άνω των 500 εκατομμυρίων δραχμών, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι μπορεί να ανταποκριθεί σ' αυτή την αποστολή το ανώτατο δικαστήριο.
607718 Διοικητικά μέτρα όπως: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα σε οφειλέτες, μη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, αφαίρεση πινακίδων και αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτων για τέλη κυκλοφορίας, εισφοράς τονάζ κ.λπ., μη θεώρηση φορολογικών στοιχείων (τιμολόγια, ΔΠΥ για χρέη άνω του 1 εκατ. δρχ.) και αναστολή λειτουργίας καταστημάτων (άρθρο 48 Ν. 2065/92).
619799 Σύμφωνα με την οδηγία που ψηφίστηκε, από την ημερομηνία αυτή απελευθερώνεται το 28% της αγοράς για συγκεκριμένη κατηγορία μεγάλων βιομηχανιών ή επιχειρήσεων με ετήσια κατανάλωση άνω των 40 γιγαβατωρών.
619801 Σταδιακά και μέχρι το 2006 το ποσοστό απελευθέρωσης θα φτάσει το 35%, ενώ θα αυξάνουν και οι καταναλωτές που μπορούν να συμμετάσχουν στην απελευθερωμένη αγορά (κατανάλωση άνω των 9 γιγαβατωρών).
619833 Και ότι, τέλος πάντων το ως άνω απόφθεγμα, που πιπιλίζεται αιώνες τώρα από τις εξουσίες, είναι και αυτό ένα ύστερο κατασκεύασμα από το Ρωμαίο σατιρικό ποιητή Ιούλιο Ιουβενάλη (γύρω στα τέλη του πρώτου μ.X. αιώνα);
621798 Ο ΣYN διά του Γ. Δραγασάκη ζήτησε να κατατεθεί ο κατάλογος των μεγαλοοφειλετών που θα ωφεληθούν με τις νέες ρυθμίσεις με ποσόν άνω του 1 δισ.
607716 Ποινική δίωξη, σύμφωνα με το άρθρο 25 Ν. 1882/90 για χρέη άνω των 100.000 δρχ.
611974 Οι ως άνω ενστάσεις υποβλήθηκαν, όμως, εκπρόθεσμα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης του έργου, με συνέπεια την απόρριψή τους.
624992 Έτσι, υποστηρίζουν στη Χαριλάου Τρικούπη, η Ρηγίλλης είναι υποχρεωμένη να στραφεί σε θέματα ύφους και ήθους, στη διαχείριση, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι σε ποιοτικές έρευνες ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης εμφανίζεται να συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά (άνω του 90%) ως προς την αποδοχή των πολιτών στα θέματα αυτά. - Στη Ρηγίλλης, αντιθέτως, υποστηρίζουν ότι ο στόχος τους είναι ένας:
611478 Στην Άνω Βουλή, από τους 40 βουλευτές παρόντες ήταν 31.
613348 Έτοιμο έως το Σεπτέμβριο θα είναι το νομοσχέδιο για την απόσυρση νέου τύπου που αναμένεται να ισχύσει από το επόμενο έτος για τα αυτοκίνητα ηλικίας άνω των οκτώ ετών.
590077 Θα αυξηθεί συνεπώς η ζήτηση για ισόγειους χώρους άνω των 300 τ.μ.
589620 Στην Άνω Κορσική εφημέριος της Μητρόπολης κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκου.
590082 Στην Ομόνοια τα διαμερίσματα ηλικίας 10 ετών και άνω κοστίζουν από 230 έως 300 χιλ. δρχ. ανά τ.μ., στη Βικτώρια 220 έως 270 χιλ. δρχ. και στο Μοναστηράκι 230-280 χιλ. δρχ. το τετραγωνικό.
590092 Οι κατοικίες ηλικίας 10 και άνω ετών στις εν λόγω περιοχές κοστίζουν από 300 έως 380 χιλ. δρχ. το τ.μ., με εξαίρεση την περιοχή του Μεγάρου Μουσικής, όπου ξεκινούν από 350 και φθάνουν τις 450 χιλ. δρχ. ανά τ.μ.
590129 « Αυτή τη στιγμή η τάση της αγοράς είναι για αγορές σκαφών από 40 πόδια και άνω » λέει ο Μ. Γκιόλμαν, του ομώνυμου γραφείου.
590156 Χαρακτηριστικό, άλλωστε, είναι το γεγονός ότι από τις βιομηχανίες της χώρας που παρουσιάζουν κύκλο εργασιών άνω του 1 δισ. δρχ., μόνο το 45% κατάφερε να βελτιώσει σε πραγματικές τιμές (δηλαδή πάνω από τον ετήσιο πληθωρισμό) τον κύκλο εργασιών του και ακόμα λιγότερες βιομηχανίες τα καθαρά τους κέρδη.
596593 « Άνω σχώμεν τας καρδίας...
568253 Αξίζει να σημειωθεί ότι « παρά το γεγονός πως έχουν εγκριθεί άνω των 200 νομικών κειμένων για την προστασία του περιβάλλοντος ο τομέας αυτός παραμένει ένας λίαν αμφισβητούμενος χώρος.
595254 Δεν θα απαιτείται πλέον η προσκόμιση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας για την κίνηση κεφαλαίων άνω των 10.000 ECU.
568986 Την απαλλαγή των εργοδοτών, κατά 50%, από τις ασφαλιστικές εισφορές για την πρόσληψη ανέργων άνω των 50 ετών.
630430 Συνένωση της ομώνυμης κοινότητας με αυτή της Άνω Λευκίμμης.
631027 Ξέσπασμα ψυχής, παραλήρημα, η περίφημη "Παπαδιά" · χορός που ζωντανεύει σε κάθε γλέντι στα Άνω Ραδοβίζια και τα Τζουμέρκα της Άρτας και ενίοτε σε περιοχές των Ιωαννίνων.
600052 Μείωση κατά 20% παρέχεται για παιδιά από 5 έως 12 ετών, για νέους έως 24 ετών και ηλικιωμένους άνω των 60 ετών.
631632 Τελικώς αποφασίστηκε η κοινότητα των 583 κατοίκων της Πωγωνιανής να συνενωθεί με κοινότητες των 30-40 κατοίκων, για να αποτελέσει έδρα του δήμου Άνω Πωγωνίου.
339909 Επιπλέον, όπως ίσως είναι αναμενόμενο, οι νέοι επιχειρηματίες της ηλικιακής ομάδας άνω των 25 ετών προσφεύγουν συχνότερα στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς από ότι οι νεότεροι.
616005 Έτσι η ετήσια απόδοση του λογαριασμού φτάνει πλέον στο 10,47% για ποσά άνω των 2 εκατ. δρχ.
613720 Κατέχει ένα διαμέρισμα 130 τ.μ. στην Αθήνα, μονοκατοικία 210 τ.μ. σε οικόπεδο 350 τ.μ. στην Άνω Βούλα και δύο διαμερίσματα 90 και 81 τ.μ. στην Άρτα.
618303 Ως προς τα όρια ηλικίας ο Μ. Παπαϊωάννου προτείνει να χορηγηθεί το EKAΣ στους συνταξιούχους άνω των 60 ετών, κάτι που θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό με επιπλέον 10 δισ. δρχ.
619006 Σύμφωνα με την οδηγία που ψηφίστηκε, από την ημερομηνία αυτή απελευθερώνεται το 28% της αγοράς για συγκεκριμένη κατηγορία μεγάλων βιομηχανιών ή επιχειρήσεων με ετήσια κατανάλωση άνω των 40 γιγαβατωρών.
619008 Σταδιακά και μέχρι το 2006 το ποσοστό απελευθέρωσης θα φτάσει το 35%, ενώ θα αυξάνουν και οι καταναλωτές που μπορούν να συμμετάσχουν στην απελευθερωμένη αγορά (κατανάλωση άνω των 9 γιγαβατωρών).
624638 (με σημαντική αύξηση του αφορολογήτου), θα παραμείνουν "ανενόχλητα" τα εισοδήματα μεταξύ 5-8 εκατ. δρχ. και θα επιβαρυνθούν εισοδήματα άνω των 8-10 εκατ. δρχ.
633600 Ο μικρός παρασύρθηκε από φορτηγό αυτοκίνητο στις 4 Αυγούστου σε διασταύρωση της Άνω Ηλιούπολης Θεσσαλονίκης και παρά τις προσπάθειες των γιατρών επί μια εβδομάδα ξεψύχησε, χωρίς να γνωρίζει κανείς τίποτε γι' αυτόν αφού δεν τον είχαν αναζητήσει.
633868 Τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει έτοιμη και τη λίστα των μεγαλοοφειλετών - με χρέη άνω των 5 εκατ. δρχ. - του Δημοσίου.
637476 "Ολοι οι Νοτιοαφρικανοί ηλικίας άνω των 40 χρονών θυμούνται ακριβώς σε ποιο σημείο βρισκόντουσαν και τι έκαναν την ημέρα εκείνη που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της Νότιας Aφρικής", λέει ο ολλανδός συγγραφέας.
638146 Ο γενικός γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων, καθηγητής Παναγιώτης Γεωργιάδης, θα παραδώσει στο υπουργείο Οικονομικών και αυτό θα δημοσιοποιήσει την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου κατάλογο με τα ονόματα 5.000 μεγάλων οφειλετών του Δημοσίου, με χρέη άνω των 5 εκατ. δρχ.
638246 Ήδη, η πρόταση έχει "μετασχηματιστεί" σε νομοσχέδιο, που προβλέπει μείωση των ισοβίων σε φυλάκιση 21 ετών, παραγραφή των μικρότερων ποινών, ενώ οι ποινές άνω των 10 ετών μειώνονται σε 5 έτη.
634288 Οι λιθοσφαιρικές πλάκες είναι άκαμπτες και αποτελούνται από το φλοιό της γης και τμήμα του άνω μανδύα.
636166 Θεωρείται, πλέον, βέβαιο ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο τέλος του χρόνου σε επίπεδα άνω του 5%, έναντι 4,2, που προβλέπει το πρόγραμμα σύγκλισης.
636366 "Όλοι οι Νοτιοαφρικανοί ηλικίας άνω των 40 χρονών θυμούνται ακριβώς σε ποιο σημείο βρισκόντουσαν και τι έκαναν την ημέρα εκείνη που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της Νότιας Αφρικής", λέει ο ολλανδός συγγραφέας.
641946 Για την ώρα φαίνεται πως η ρότα μας, σε σχέση με τις ανάγκες του αναγνωστικού κοινού, δεν πέφτει έξω ". - Εκ των άνω συνάγεται ότι έχετε δημιουργήσει έναν πυρήνα αναγνωστών που σας στηρίζει.
622251 Θα δοκιμάσει την υποψήφια ενδεκάδα για την Ευρώπη. - Κυκλοφορούν σήμερα τα διαρκείας του Ολυμπιακού για το άνω διάζωμα στο Ολυμπιακό στάδιο.
641391 Σημείωσε όμως ότι τα κονδύλια θα διατεθούν στα Άνω Λιόσια, όπου διοχετεύονται τα σκουπίδια των δύο τρίτων της Αττικής.
641382 Από τις ποσότητες αυτές 400 τόνοι καταλήγουν στα Άνω Λιόσια, με βάση προγραμματικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων.
642221 Στα έγγραφα του υπουργείου παρουσιάζεται επίσης αναλυτικά ο σχεδιασμός του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και γίνεται ενημέρωση σχετικά με τα έργα που προωθούνται στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.
641722 Συγκεκριμένα, με την απόφαση του προέδρου της Βουλής επιβλήθηκαν τα εξής πρόστιμα: - Σε 1.153 υποψήφιους βουλευτές που δεν δημοσίευσαν στον Τύπο κατάσταση των εκλογικών τους δαπανών επιβλήθηκε πρόστιμο 545.000 δραχμών που αντιστοιχεί στο 5% της ετήσιας βουλευτικής αποζημίωσης, πριν όμως από την αναδρομική αναπροσαρμογή της που έγινε πριν από λίγες ημέρες. - Σε 1.257 υποψήφιους βουλευτές που δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση στη Βουλή εκλογικών εσόδων και δαπανών επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 1.090.000 δραχμών, ίσο με το 10% της ετήσιας αποζημίωσης. - Σε πέντε υποψήφιους βουλευτές, που δέχθηκαν χρηματοδότηση άνω του ενός εκατομμυρίου δραχμών από το ίδιο πρόσωπο, επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 1.090.000 δραχμών.
637276 Θεωρείται, πλέον, βέβαιο ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο τέλος του χρόνου σε επίπεδα άνω του 5%, έναντι 4,2, που προβλέπει το πρόγραμμα σύγκλισης.
643248 Το υδάτινο πάρκο της Θεσσαλονίκης, συνολικού κόστους άνω των 2,5 δισ. δρχ., ανήκει στους Χαράλαμπο και Ιωάννη Αραμπατζίδη οι οποίοι έχουν την εταιρεία πλαστικών ΤΥΠΟΠΛΑΣΤ, καθώς και στο Νικόλαο Μπάρμπα ο οποίος διατηρεί καταστήματα ειδών ρουχισμού.
643210 Τη μείωση της προείσπραξης του φόρου εισοδήματος που βεβαιώθηκε εις βάρος του, εφόσον κατά το τρέχον έτος τα εισοδήματά του έχουν μειωθεί κατά 25% και άνω, σε σύγκριση με αυτά του προηγούμενου έτους και με τις προϋποθέσεις που αναφέρει ο νόμος (άρθρο 53 του ν. 2238/94).
642105 Έχουν, επίσης, ως δεδομένο, βάσει ιστορικών στατιστικών στοιχείων, ότι περίπου ανά 15ετία (15 χρόνια ύφεση, 15 χρόνια έξαρση), τα 150 σεισμογενή ρήγματα της χώρας δίνουν από 13 έως 27 μεγάλους σεισμούς, δηλαδή δονήσεις άνω των 6 Ρίχτερ, εξαιρουμένων των μετασεισμών.
649997 Ο Σωτήρης Βοργιάς, σωστός σε γενικές γραμμές, είχε δικαίωμα να τιμωρήσει μια-δυο φορές τον γκολκίπερ Κουρκούνα με έμμεσο (για κατάχρηση κατοχής της μπάλας, άνω των έξι δευτερολέπτων...), αλλά δεν το χρησιμοποίησε.
642098 Από το 1996 διανύουμε περίοδο μέγιστης σεισμικότητας, αποκάλυψαν, χθες, οι σεισμολόγοι, που περιμένουν μέσα στη 15ετία δεκατρείς έως 27 μεγάλοι σεισμοί, άνω των 6 Ρίχτερ, να πλήξουν τη χώρα...
642131 Η λαϊκή ρήση "τα πάχη μου τα κάλλη μου" φαίνεται ότι ασκεί ακόμη επιρροή στις Ελληνίδες, εφόσον τα υψηλότερα ποσοστά εξαιρετικά υπέρβαρων γυναικών ηλικίας άνω των 18 ετών παρατηρούνται στη χώρα μας (33,2%) και μας ακολουθούν κατά σειρά η Πορτογαλία (28,5) ενώ οι πιο αδύνατες γυναίκες βρίσκονται στη Γαλλία (15,5), τη Δανία (16,5), τη Γερμανία (16,5) και την Ιρλανδία (16,9%).
625003 Η κυβέρνηση πρότεινε την επέκταση του συστήματος προμηθειών (μέσω των διακομματικών επιτροπών) και για τα εξοπλιστικά προγράμματα και δήλωσε ότι σε αυτή τη διαδικασία θα υπάγονται όλες ανεξαιρέτως οι προμήθειες άνω των 5 δισ. και όσες είναι υψηλής τεχνολογίας, άνω του 1 δισ.
652905 K. Μητσοτάκη για υποχρεωτική στράτευση και των γυναικών στα 18, ώστε "να ανακουφιστεί το εκπαιδευτικό σύστημα στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης". - Και η ένσταση αντισυνταγματικότητας, που υπέβαλε η γραμματέας του KKE Αλέκα Παπαρήγα και απερρίφθη κατά πλειοψηφία, για τη διάταξη βάσει της οποίας προβλέπεται δυνητικά η καταβολή διδάκτρων για όσους άνω των 25 ετών φοιτήσουν στους ελεύθερους κύκλους σπουδών των AEI.
652924 Πάντως ο υφυπουργός Παιδείας Ι. Ανθόπουλος την απέρριψε, λέγοντας ότι αφενός είναι δυνητική και αφετέρου ότι τα δίδακτρα αφορούν μόνο όσους είναι άνω των 25 ετών και είναι ήδη επαγγελματίες.
652938 "Στις δημοτικές θα κριθεί το θέμα της Κεντροαριστεράς, που δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συμφωνίες κομμάτων εκ των άνω, αλλά πρέπει να γίνει από τις τοπικές κοινωνίες" λέει, και ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι υπάρχει ανάγκη να βγουν δήμαρχοι καταξιωμένοι, πλατιά αποδεκτοί και ας μην είναι κατ' ανάγκη κομματικά μέλη του ΠAΣΟK.
646204 "Περίπου ένα με ενάμιση χρόνο πριν τους μεγάλους σεισμούς, δηλαδή άνω των 6 Ρίχτερ", εξηγεί ο κ. Χουλιάρας, "έχει παρατηρηθεί ότι σταματούν οι μικρές σεισμικές δονήσεις της τάξεως των 2-3 Ρίχτερ, που αποτελούν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.
652976 Στις δημοτικές θα κριθεί το θέμα της Κεντροαριστεράς που δεν μπορεί να γίνει μόνο με τις συμφωνίες κομμάτων εκ των άνω, αλλά πρέπει να γίνει και από τις τοπικές κοινωνίες.
654475 Δύο οδηγοί αθωώθηκαν γιατί είχαν βρεθεί με περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα τους μέχρι 0,8 τοις χιλίοις, δηλαδή μόλις 0,3 άνω του επιτρεπτού ορίου.
659390 Παράλληλα, ο κ. N. Παπαϊωάννου καταθέτει στο τραπέζι του Κοινωνικού Διαλόγου πρόταση για χορήγηση του EKAΣ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 60 ετών.
624999 Ειδικότερα αναφέρονται σε προτάσεις όπως ότι όλες οι προμήθειες ύψους άνω των 500 εκατ.
649795 Το έγκλημα έγινε στο σπίτι του ζεύγους στην Άνω Τούμπα προχθές το πρωί.
652682 Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Α. Καλύβης, αναπληρωτής γραμματέας της ΓΣEE, αν για τα εισοδήματα του 1996 γινόταν πλήρης αναπροσαρμογή (τιμαριθμοποίηση) τα τελευταία χρόνια θα προέκυπτε όφελος, μόνο για τη φετινή εκκαθάριση, άνω των 450 δισ. δρχ. για τους φορολογούμενους.
652678 Για το επιπλέον εισόδημα δεν γίνεται αναφορά, αλλά τεκμαίρεται ότι θα υπάγεται στον ίδιο συντελεστή (45%) που υπάγονται σήμερα τα εισοδήματα άνω των 15 εκ. δρχ.
652812 Σχημάτισε έτσι ένα εκκρεμές μήκους άνω των 10 χιλιομέτρων, με έκδηλη την ανησυχία πιθανού εκτροχιασμού.
665322 Τέλος, από το νέο χρόνο θα καταργηθεί το τέλος 2%, υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης, που επιβάλλεται στις συντάξεις άνω των 100.000 δρχ.
665541 Εθελοντικά άνδρες και γυναίκες άνω των 65 και 50 ετών αντίστοιχα ".
667639 Όλοι σήμερα στο χωριό Καλλονή Τροιζηνίας (δίπλα στη βρυσούλα) να διαδηλώσουμε κατά της αναγκαστικής συνένωσης των κοινοτήτων Δρυόπης και Άνω Φανουρίου με το Γαλατά!
667670 Καποδίστριας ", όλοι οι κάτοικοι της Άνω δεξιά Καστανοχωματίτσας Τρικάλων προειδοποιούν ότι θα αποκλείσουν την εθνική οδό Παρισίων - Μονακό.
667753 Στα δημοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων εκλέγεται πενταμελές τοπικό συμβούλιο.
670369 Οι Κοινότητες που θα έχουν απογραφικό πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων, θα εκλέγουν 5μελές Τοπικό Συμβούλιο και ο πρόεδρός του θα είναι και δημοτικός σύμβουλος.
671040 Κλίμα συναίνεσης ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, για να προχωρήσουν προγραμματικές συμφωνίες, μέσω των οποίων ο OTE θα προμηθευθεί υλικά αξίας άνω των 600 δισεκατομμυρίων δραχμών από εγχώριες βιομηχανίες, διαπιστώνει η διοίκηση του οργανισμού.
654037 Με βάση αυτή τη συμφωνία ο Ολυμπιακός θα διαφημίζει στη φανέλα του το ως άνω χρονικό διάστημα τη συγκεκριμένη εταιρεία, σε Ελλάδα και Ευρώπη.
664443 Η ίδια, όμως, ηγεσία, σύμφωνα με χθεσινές δηλώσεις του γενικού γραμματέα EOT Νίκου Σκουλά, επείγεται να αποποιηθεί το κράτος τον ρόλο του επιχειρηματία και, έτσι, με ορίζοντα μιας τριετίας βγάζει "στο σφυρί" σχεδόν το σύνολο της περιουσίας (αξίας άνω του 1 τρισ. δρχ.) του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
664603 Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, που δόθηκε με αφορμή το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αισθητικής Κοσμητολογίας, που αρχίζει στις 19 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα έρευνας που έγινε σε 600 γυναίκες άνω των 15 ετών που ζουν στην Αθήνα και τον Πειραιά σχετικά με τις δίαιτες αδυνατίσματος.
659410 Συνολικά η αναπροσαρμογή των συντάξεων στις 100.000 δρχ. αναμένεται να κοστίσει άνω των 75-80 δισ. δρχ. και χωρίς να υπολογίζονται οι 300.000 συνταξιούχοι του ΟΓΑ, πόσο μάλιστα τώρα που θα μετατραπεί σε Ταμείο Ασφάλισης των αγροτών, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη... 29.500 δρχ. το μήνα.
671157 Βασικό άρθρο του νόμου, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι το δεύτερο, το οποίο προβλέπει ότι άδεια για τέτοια εταιρεία εκδίδεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι άνω των 18 ετών, έχει λευκό ποινικό μητρώο για συγκεκριμένα αδικήματα, έχει υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία ή έχει απαλλαγεί νομίμως.
672472 "Οι πάντες συμφωνούν ότι σήμερα πρέπει να επεκτείνουμε τον ρόλο του κράτους στην οικονομία και εργαζόμαστε προς αυτή τη κατεύθυνση προσεκτικά", είπε ο Ρώσος πρόεδρος κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, δηλαδή της Άνω Βουλής.
673925 Σύμφωνα με στοιχεία εταιρείας παροχής επιχειρηματικών πληροφοριών, εντός του 1997 εμφανίστηκαν στην αγορά διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές ποσού 16 εκατ. δρχ. και πάνω από εκατό ακάλυπτες επιταγές συνολικής αξίας άνω των 370 εκατ. δρχ., ενώ είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής σε βάρος της εταιρείας Μινιόν AEBE ύψους άνω των 35 εκατ. δρχ.
673925 Σύμφωνα με στοιχεία εταιρείας παροχής επιχειρηματικών πληροφοριών, εντός του 1997 εμφανίστηκαν στην αγορά διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές ποσού 16 εκατ. δρχ. και πάνω από εκατό ακάλυπτες επιταγές συνολικής αξίας άνω των 370 εκατ. δρχ., ενώ είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής σε βάρος της εταιρείας Μινιόν AEBE ύψους άνω των 35 εκατ. δρχ.
647171 Τελικά στο νοσοκομείο παρέμειναν για νοσηλεία 70 άτομα, εκ των οποίων 11 παιδιά ηλικίας άνω των 10 ετών και, όπως μας διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του ιδρύματος Ευθύμιος Σταυρόπουλος, η δυσεντερία είναι ελαφράς μορφής και δεν διατρέχει κανένας ιδιαίτερο κίνδυνο.
660876 Για κοινότητες άνω των 300 κατοίκων θα είναι 3μελές, με πάρεδρο που είναι θα είναι και δημοτικός σύμβουλος.
663511 Οι οφειλέτες με χρέη άνω των 5 εκατ. δρχ. ανέχονται κατ' εκτίμηση σε 25.000, τα ονόματα των οφειλετών που απεστάλησαν από 52 ΔΟΥ ανέρχονται σε 9.500 και το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε σε 4.462.
682200 Προτείνουμε μάλιστα η ως άνω γνωμάτευση να συμπεριληφθεί από την EΣHEA στον κώδικα της Δεοντολογίας.
625003 Η κυβέρνηση πρότεινε την επέκταση του συστήματος προμηθειών (μέσω των διακομματικών επιτροπών) και για τα εξοπλιστικά προγράμματα και δήλωσε ότι σε αυτή τη διαδικασία θα υπάγονται όλες ανεξαιρέτως οι προμήθειες άνω των 5 δισ. και όσες είναι υψηλής τεχνολογίας, άνω του 1 δισ.
625473 Και αν η μάχη για το πρώτο έχει αρχίσει, για το δεύτερο απαιτείται μια πραγματική επανάσταση εκ των άνω.
628357 Ψαρών με 438 κατοίκους, Κλεισούρας του νόμου Καστοριάς με 610, Τύμφης Ιωαννίνων με 915, Αργιθέας Καρδίτσας με 966, Οινούσσες Χίου με 686, Ορεινό Πρεβέζης με 854, Άνω Πωγωνίου Ιωαννίνων με 937.
628791 "Σε κάθε πρώην κοινότητα θα συσταθεί και θα έχει σημαντικές αρμοδιότητες το Τοπικό Συμβούλιο, το οποίο θα είναι 5μελές για πρώην κοινότητες άνω των 500 κάτοικων.
628805 Σε πρώην κοινότητες άνω των 1.000 κάτοικων μπορεί να υπάρχει υπάλληλος του δήμου συνεχούς και πλήρους απασχόλησης.
628813 "Υποχρεωτικά θα εκπροσωπούνται οι πρώην κοινότητες άνω των 300 κατοίκων με δημοτικούς συμβούλους.
684127 Οι αλλαγές θα γίνουν στις γραμμές που διέρχονται από την Πανεπιστημίου, δηλαδή τις Αττική-Μοσχάτο (1), Άνω Κυψέλη-Καισαριανή (2), Ερυθρός-Πατήσια (3), Άγιος Αρτέμιος-Κυψέλη (4), Πλατεία Παπαδιαμάντη-Τζιτζιφιές (5), Ιπποκράτους-Φιλαδέλφεια (6), Πανεπιστημίου-Αλεξάνδρας (7), Πετράλωνα-Άνω Κυψέλη (9), Κολιάτσου-Νέα Ελβετία (11), Αθήνα-Περιστέρι (12) και Λαμπρινή-Ψυχικό (13).
628846 Σε 18 μήνες, στις εγκαταστάσεις στα Άνω Λιόσια θα συγκεντρώνονται 1.250 τόνοι σκουπιδιών την ημέρα - το ένα τρίτο της συνολικής ημερήσιας "παραγωγής" - και από αυτά μόνον το 25% θα καταλήγει στους ΧΥΤΑ.
685185 Το εισιτήριο να αυξηθεί από τις 100 δραχμές στις 120, δηλαδή αύξηση 20% αν και η κυβέρνηση έχει δηλώσει την πρόθεσή της να μην επιβληθούν - μεσοσταθμικές - αυξήσεις άνω του 2%.
628854 Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην αποκατάσταση των παλιών χωματερών στο Σχιστό και τα Άνω Λιόσια.
628860 Στη χθεσινή εκδήλωση παραβρέθηκαν και μίλησαν ο περιφερειάρχης Αττικής Ν. Μιχαλόπουλος, ο νομάρχης Αθηνών Δ. Ευσταθιάδης, ο δήμαρχος Άνω Λιοσίων, εκπρόσωπος της TEΔKNA και ειδικοί επιστήμονες.
689465 Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 500.000 άνδρες (άνω των 21 χρόνων) πάσχουν από μόνιμη ή παροδική δυσλειτουργία στύσης.
629807 Σε ιατρική έκθεση του επιμελητή της Α Χειρουργικής Κλινικής κ. Γ. Τριάντου, αναφέρεται ότι ο Αγαπητάκης "έφερε εκχυμώσεις αριστερής και δεξιάς τραχηλικής χώρας, προσθίου θωρακικού τοιχώματος, μώλωπες στην άνω δεξιά γνάθο, εκδορά στο αριστερό κάτω άκρο, χωρίς εμφανή νευρολογική συνδρομή".
631068 Αλεξάνδρεια, Σέλι, Παναγία Σουμελά Ημαθίας, Δρυμός Θεσσαλονίκης, Νέα Πέραμος Καβάλας, Βλάστη και Σιάτιστα Κοζάνης, Σαμαρίνα, Σμίξη, Δοτσικό και Αβδέλλα Γρεβενών, Άνω Πορόια Σερρών, Ψαράδες και Σκοπός Φλώρινας, Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής, Λιβάδεια Κιλκίς.
632470 Σ' αυτόν ανήκουν οι κοινότητες Σκορτσινού, Γρεκού, Άνω και Κάτω Γαρδίκι, Ανεμοδούρι, Ρούτσι, Πετρίνα, Σπανέικα Σούλαρι, Φαλαισία και Μονή Αμπελακίου.
695908 Θετικό αποτέλεσμα η επενδυτική τράπεζα είχε να παρουσιάσει την τελευταία εφταετία, ενώ από πέρσι εφαρμόζεται πρόγραμμα οργανωτικής αναδιάρθρωσης με σταδιακή κάλυψη από το Δημόσιο ζημιών και επισφαλών απαιτήσεων άνω των 500 δισεκατομμυρίων δραχμών.
631919 Από το παράρτημα περί κανονισμών του συνεδρίου της IAAF, που διοργανώθηκε στην Αθήνα, προέκυψαν και δαπάνες άνω των 200 εκατ., αφού τα πάντα σε σχέση με αυτό το συνέδριο επιβάρυναν την Ελλάδα!
633043 Τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει έτοιμη και τη λίστα των μεγαλοοφειλετών - με χρέη άνω των 5 εκατ. δρχ. - του Δημοσίου.
339923 Εκτός από τη μειωμένη δυνατότητα των ιδιοκτητών κλειστών επιχειρήσεων να παίρνουν δάνεια ανάλογου ύψους με τους ιδιοκτήτες ανοικτών επιχειρήσεων, το ύψος του δανείου που παίρνουν οι συμμετέχοντες της ηλικιακής ομάδας κάτω των 25 ετών και οι άνδρες είναι μικρότερο από τα αντίστοιχα της ηλικιακής ομάδας άνω των 25 ετών και των γυναικών. 9.2.3.
339947 Τα παρουσιαζόμενα εισοδηματικά στοιχεία - είτε ως ποσοστιαία κατανομή κατά κλιμάκια από 100 χιλ. δρχ. μέχρι και άνω των 50 εκατ. δρχ., είτε ως απόλυτα μέσα μεγέθη κατά κλιμάκια - είναι εκφρασμένα σε τιμές 1990, δεν υπάρχει επομένως πρόβλημα διαχρονικής σύγκρισης.
339953 Μόνο το υπόλοιπο 20,0% έχει καθαρά έσοδα άνω των 5 εκατ. δρχ.
339978 Εάν εξετάσουμε όμως τις απαντήσεις των ιδιοκτητών κλειστών επιχειρήσεων σε σχέση με τον ανταγωνισμό, θα δούμε ότι ενώ για το 29,0% του συνόλου ο ανταγωνισμός αποτελεί ουσιαστική αιτία της διακοπής λειτουργίας της επιχείρησής τους, οι γυναίκες κυρίως οι άνω των 25 ετών, καθώς και οι άνδρες οι κάτω των 25 ετών, απαντούν συχνότερα στη σχετική ερώτηση.
339984 Οι γυναίκες, κυρίως οι άνω των 25 ετών, τα αναφέρουν συχνότερα από τους άνδρες.
339986 Η συχνότητα εμφάνισης της συγκεκριμένης δυσκολίας για αυτούς που έχουν κλείσει την επιχείρησή τους είναι μεγαλύτερη στην ηλικιακή ομάδα άνω των 25 ετών και στους άνδρες.
701168 Με το νόμο που εισηγήθηκε ο Αμερικανός γερουσιαστής Αλφόνς ντ' Αμάτο το 1996, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν κυρώσεις σε ξένες επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων στον ενεργειακό τομέα του Ιράν ή της Λιβύης.
339987 Μάλιστα, η συχνότερη εμφάνιση των οικονομικών προβλημάτων ως δυσκολία ανάπτυξης/επιβίωσης της επιχείρησης γίνεται στην ομάδα των ανδρών ηλικίας άνω των 25 ετών ιδιοκτητών κλειστών επιχειρήσεων, όπου σχεδόν ο ένας στους δύο θεωρεί τα οικονομικά προβλήματα ως αιτία διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησής του.
703344 Κι αυτό γιατί, όπως προαναφέραμε, το μέτρο αφορά βεβαιωμένα χρέη άνω των 100.000 δρχ. σε δήμο, κοινότητα ή νομαρχία.
340002 Η δυσκολία αυτή αναφέρεται συχνότερα από την ηλικιακή ομάδα των 25 ετών και άνω καθώς και από τις γυναίκες.
340100 Μάλιστα, οι γυναίκες 25 ετών και άνω εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό δυσαρεστημένων από την οικονομική τους κατάσταση.
712146 Από την άλλη πλευρά, καταγράφεται μια - προσωρινή - επιστροφή των "ραντιέρηδων", αφού στην αγορά όλοι οι μεγάλοι επενδυτές, που διαθέτουν ποσά άνω των 50-100 εκατ. δρχ., "κυνηγούν" τοποθετήσεις διάρκειας ενός-δύο μηνών με επιτόκια 20-40%.
712148 Επίσης, στις 20 Νοεμβρίου θα δημοπρατηθούν έντοκα γραμμάτια ετήσιας διάρκειας 120 δισ. δρχ., με επιτόκια τα οποία, με τα σημερινά δεδομένα, θα κινηθούν άνω του 11%.
713919 Οι οδηγοί των ως άνω ειδικών οχημάτων άμεσης ανάγκης που εκτελούν υπηρεσία σύμφωνα με τον προορισμό τους και ειδοποιούν σχετικώς με τις συσκευές ηχητικής ή φωτεινής σηματοδοτήσεως και τους άλλους οδηγούς που χρησιμοποιούν την οδό, δεν υποχρεούνται να τηρήσουν τις διατάξεις των άρθρων 13-43 του ΚΟΚ, υπό την κυρία προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούν κίνδυνο σε αυτούς.
713920 Οι ως άνω διατάξεις ρυθμίζουν τα περισσότερα θέματα κυκλοφορίας των οχημάτων, όπως τα όρια επιτρεπόμενης ταχύτητος, την τήρηση αποστάσεων μεταξύ των οχημάτων, την παραχώρηση προτεραιότητος κ.ο.κ.
713922 Επομένως, ο οδηγός του ως άνω οχήματος εκτός της γενικής του υποχρεώσεως να μην δημιουργεί κίνδυνο από την οδήγηση του ειδικού οχήματος κατά τη ρητή και γραμματική διάταξη του νόμου, θα πρέπει να σταματήσει προ του ερυθρού σηματοδότου.
340102 Εάν γίνει δεκτή η υπόθεση αυτή τότε από την προηγούμενη ανάλυση συνάγεται ότι κυρίως οι γυναίκες άνω των 25 ετών βρίσκονται κοντά στο να κλείσουν την επιχείρησή τους, ενώ ένα 14,0% των ιδιοκτητών επιχειρήσεων που λειτουργούν ίσως σκέπτονται να τερματίσουν την επιχειρηματική του δραστηριότητα στο εγγύς μέλλον.
714868 Η πρόταση της "Κομισιόν" για τον έλεγχο της ισχύος των κινητήρων των μοτοσικλετών, που πέρασε στα "ψιλά" των εφημερίδων, έγινε, όπως ισχυρίζονται οι ως άνω Αδελφοί, προκειμένου να γίνουν οι μοτοσικλέτες περισσότερο... ασφαλείς!
714871 Αν το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (που αντιδρά σθεναρά) περάσει αυτό το "μέτρο", οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών (και οι ρεπλίκες στις χώρες - μέλη) θα στρέψουν την προσοχή τους στα επιβατικά αυτοκίνητα απαγορεύοντας ίσως την κατασκευή και διάθεση οχημάτων με κινητήρες άνω των 70 (;) ίππων!
672638 Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, που εγκρίθηκε, προβλέπεται: - Η καθιέρωση του ελέγχου από το Ελεκτικό Συνέδριο της νομιμότητας των διαδικασιών για τις προμήθειες, αξίας άνω των 500 εκατ. δρχ. και των δημοσίων έργων, αξίας άνω του 1 δισ. δρχ.
672638 Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, που εγκρίθηκε, προβλέπεται: - Η καθιέρωση του ελέγχου από το Ελεκτικό Συνέδριο της νομιμότητας των διαδικασιών για τις προμήθειες, αξίας άνω των 500 εκατ. δρχ. και των δημοσίων έργων, αξίας άνω του 1 δισ. δρχ.
672643 Σε έργα αξίας άνω του ποσού αυτού, η μαθηματική μέθοδος θα προσδιορίζει από ποιους θα ζητείται αιτιολόγηση. - Η καθιέρωση αυστηρών κριτηρίων κατάταξης στα μητρώα εργοληπτικών επιχειρήσεων, με σκοπό την απομάκρυνση αφερέγγυων πλειοδοτών, με βάση τις χρηματοπιστωτικές δυνατότητες. - Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν τη σύνταξη τεχνικών προμηθειών, καθώς και την έλλειψη γνώσεων γύρω από τα στοιχεία της αγοράς.
671618 Στο τραπέζι έπεσαν συγκεκριμένα νούμερα, οι πληροφορίες μάλιστα ανέφεραν ότι προτάθηκε από τον κ. Βαρδινογιάννη στον Γεωργιάδη ποσόν άνω των 70 εκατομμυρίων το χρόνο.
677333 Απ' τη Νεάπολη κι απ' την Άνω Πόλη...
678443 Σε φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας υπόκεινται: α) Ο άγαμος που έχει ακίνητη περιουσία άνω των 60 εκατ. δρχ. σύμφωνα με τις ισχύουσες αντικειμενικές τιμές. β) οι έγγαμοι, εφόσον η περιουσία τους ξεπερνά τα 120 εκατ. δρχ.
716260 Στον ανταγωνισμό της βασικής εκδόσεως στη μεγάλη κατηγορία και άνω, η BMW έριξε πρόσφατα τη νέα έκδοση της σειράς "5".
716328 Η προς τα άνω επέκταση της γκάμας του Peugeot 406, φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί.
716329 Μετά το λανσάρισμα των εκδόσεων κυλινδρισμού 1,6-1,8-2,0 λίτρων, η σειρά αυτή δεν έγινε απλά πιο πλούσια σε μοντέλα αλλά και σε εξοπλισμό, αφού οι προς τα άνω εκδόσεις της διαθέτουν όλα σχεδόν τα γνωστά στοιχεία εξοπλισμού.
719783 Αντικειμένων λαϊκής τέχνης στο Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου (Γουναροπούλου 6, Άνω Ιλίσια), ως 31/1. ** Έργων του Αργύρη Κωνσταντίνου και της Γιολάντας Ζαχαράκη στο Σπίτι της Κύπρου (Ηρακλείτου 10), ως 29/12. ** Έργων της Daniele Gilbert στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (Σίνα 31), ως 22/12. ** Αγιογραφίας της Κωνσταντίνας Λυμπέρη στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ηλιούπολης (Μπουμπουλίνας 35), ως 20/12.
678769 Έπρεπε να μας δίνει πέναλτι όποτε κάθε Νορβηγός άνω του 1.75 μ. έμπαινε στη μεγάλη περιοχή.
733224 Τα έξοδα μεταφοράς καθώς και οποιαδήποτε διαφορά τιμής - προς τα άνω, εννοείται - είναι δικά του.
733420 Τι να σου πω, βρε Περικλή, δεν έχομ' αποπάτους! κι είναι η έλλειψις αυτή σπουδαία και μεγάλη, γιατί, καθώς σου έλεγα, οι άνω Αγγλογάλλοι, αν στην Αθήνα είχαμε πέντ' έξη αναγκαία, ποτέ δεν θα κατέβαινε στον νουν των η ιδέα να τρέχουν στον Λυκαβηττό δήθεν για περιπάτους, ενώ κυρίως έψαχναν να εύρουν αποπάτους, κι εκεί τον χωροφύλακα συνήντησαν τυχαίως, τις έδωκαν, τις έφαγαν και απέδρασαν ταχέως.
722879 Άλλωστε δεν είναι τυχαία η επέκταση των αποκαλυπτικών θεωρήσεων στη Ρωσία και των χιλιαστικών εκδοχών στις ΗΠΑ, καθώς στη μεν πρώτη επιχειρείται η εκ των άνω πειθάρχηση της γεωργίας στις απαιτήσεις της βιομηχανίας, ενώ στις δεύτερες με το τέλος τόσο του εμφυλίου πολέμου όσο και της επέκτασης στη Δύση αρχίζει η νέα εποχή με τη συντριβή του Ινδιάνου από τον λευκό.
728265 Η ζωή και η καλλιτεχνική πορεία του ζωγράφου Κώστα Μαλάμου, ο οποίος σήμερα είναι άνω των 80 ετών, παρουσιάζονται στις σελίδες του λευκώματος "Κώστας Μαλάμος.
763221 Κατέληξε ότι σήμερα δεν υπάρχει μαζική κουλτούρα, όπως είχαν προμηνύσει τόσο η συντηρητική κριτική (που συμπυκνώθηκε στην έννοια "Κοινωνία της μάζας") όσο και η αριστερή κριτική (ο μονοδιάστατος άνθρωπος του Μαρκούζε): αμφότερες είχαν υποτιμήσει τη σημασία των πολιτιστικών αντιστάσεων και διαψεύσθηκαν εκ των πραγμάτων: μαζική κουλτούρα ως κάτι που επιβάλλεται εκ των άνω στο σύνολο της κοινωνίας, δεν υπάρχει.
732588 Αλλά από τους Ελλαδίτες που είναι ήδη ευκατάστατοι έμποροι όταν φθάνουν στον ξένο τόπο, οι περισσότεροι είναι αστοί δεύτερης γενιάς και άνω.
771735 Ασφαλώς, από ένα επίπεδο και άνω, δεν υπάρχει ουσιαστικά ανταγωνισμός μεταξύ των διαφορετικών συγγραφέων.
738267 Εις την Βορειοδυτικήν Μακεδονίαν, αι ελληνικαί δυνάμεις, ήτοι το Γ' Σώμα Στρατού, κατέλαβον από 1ης μέχρι 5ης Νοεμβρίου τα επί αλβανικού εδάφους μεθοριακά υψώματα άτινα υπέρκεινται από ανατολών της ως άνω κοιλάδος του ποταμού Δεβόλη.
720824 Συναυλία του Νίκου Ξυδάκη στο υπαίθριο θέατρο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Άνω Λιοσίων, 8 μ.μ.
722816 Ο Σολωμός (νεανικά ιταλικά, Η γυναίκα της Ζάκυθος), και ο Κάλβος ( "Εις Σούλι") - ο Βαλαωρίτης (Αθανάσης Διάκος) και ο Παλαμάς (Η Φλογέρα του Βασιλιά) - ο Πλάτων Ροδοκανάκης (De profundis), ή ο Όμηρος Μπεκές (Ο πανηγυρικός της αγάπης) - οι Παπατσώνης ( "Adventus", "Gigantes Gog et Magog", Σεφέρης ( "Μνήμη, Α'"), Ελύτης (Αξιόν Έστι), Εμπειρίκος (Οκτάνα) - ο Σινόπουλος (Νεκρόδειπνος), ο Παπαδίτσας (Εν Πάτμω), ο Λειβαδίτης ( "Οι σάλπιγγες της Αποκαλύψεως"), ο Καρούζος ( "Ακανθίας", "Άνω Ιερουσαλήμ") και άλλοι, βρήκαν στον λόγο της Αποκάλυψης μια πηγή, απ' όπου άντλησαν ιδέες, μοτίβα, εικόνες, λέξεις.
741546 Ο υπαινιγμός είναι καθαρός: οι δύο άξονες της σύνθεσης προσδιορίζουν τον διττό διάλογο, κοσμικού - θρησκευτικού (αριστερά - δεξιά) και ουράνιου - γήινου (άνω - κάτω), με αλληλεπιδράσεις του ενός στον άλλον.
773626 (Φυσικά στους ελληνικούς εκδοτικούς οίκους δεν υπάρχουν επιμελητές - ή μήπως υπάρχουν και δεν τους έχω πάρει χαμπάρι - γι' αυτό και κυκλοφορούν πάμπολλα βιβλία ελλήνων μυθιστοριογράφων των τετρακοσίων και άνω σελίδων τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν περιορισθεί τουλάχιστον κατά ένα τέταρτο).
768060 Υπάρχουν βωμολοχίες αλλά όχι βωμολοχική διάθεση ", υπογραμμίζει ο σκηνοθέτης, και προσθέτει ότι το έργο θα είναι κατάλληλο για νέους άνω των 18 ετών.
788758 Να σημειωθεί ότι, με σκοπό την διαφύλαξη και διάδοση της πνευματικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς του μεγάλου ζωγράφου, αγιογράφου και καλλιτέχνη Φώτη Κόντογλου, ιδρύθηκε το Κέντρο Παράδοσης "Φώτης Κόντογλου" (σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), Βιζυηνού 16, Άνω Πατήσια, τηλ. 2282.426.
795205 Δαπανηρή για τους επιγενόμενους, στ' όνομα της φθήνιας για τους σημερινούς κατοίκους: α) Όλο το κόστος της υποδομής που δήθεν "γλυτώσαμε" (υπόνομοι ομβρίων, πυκνότερο πράσινο με μείωση συντελεστή δομήσεως, γκαράζ πολυκατοικιών, άνω / κάτω διαβάσεις αστικών οδών, και περιφερειακές λεωφόροι) αρχίζουν να το πληρώνουν πολλαπλάσιο τα παιδιά-μας, με τις απρόβλεπτες (;) πλημμύρες, τους ανεξήγητους (;) καύσωνες, και την απίστευτη (;) δίωρη διάρκεια μετακινήσεως για 15 χιλιόμετρα μες στην Πόλη.
796777 Διότι η αισθητική των video-clips δεν επηρεάζει μόνο το ντύσιμο και το φέρσιμο των βλαστών της ελληνικής κοινωνίας, αλλά "και την ίδια τη διαφήμιση, η οποία κατ' εξοχήν καθορίζει στιλ", όπως έλεγε ο έλλην δημιουργός video-clips Νίκος Σούλης, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του άνω των 200 clips.
771813 Το σημαντικό αυτό στοιχείο ανατρέπει πολλές από τις θεωρίες που σχετίζονται με την αρχαία ναυπηγική και που αποδίδουν τα εμπορικά πλοία άνω των 75 τόνων στην εποχή μετά από τον 1ο αιώνα π.Χ.
776300 Εδώ και 10 περίπου χρόνια ένας σημαντικός αριθμός μουσείων στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα πήραν την πρωτοβουλία να ενσωματώσουν στον σχεδιασμό και στην πολιτική τους ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα που να διευκολύνουν την εξοικείωση των παιδιών - συνήθως ηλικίας 6 και άνω ετών - με τα εκθέματά τους.
776400 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω.
804517 Δεν είναι η ίδια η ηρωίδα που εξομολογείται, αλλά το φάντασμά της που απομακρύνεται για λίγο από την επιτύμβια στήλη και περιδιαβάζει τον Άνω Κόσμο, "μουδιασμένο" ακόμη από το σχοινί του θανάτου.
782452 Η δεύτερη ομάδα, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες άνω των 40, ανοίγει νωρίς την τηλεόραση και αρέσκεται ιδιαίτερα σε προγράμματα τα οποία είναι διαμορφωμένα στα πρότυπα των παλιών ελληνικών ταινιών και της εμπορικής τηλεόρασης των ΗΠΑ (π.χ. τηλεπαιχνίδια, "Τόλμη και γοητεία", "Η λάμψη" κλπ.).
783870 Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και μια άλλη σιαγόνα η οποία ανακαλύφθηκε το 1991 στο Ναμανίζι της Γεωργίας, ηλικίας ίσως και άνω των 1,5 εκατομμυρίων χρόνων.
807610 Τέλος, η ελβετική εταιρεία έχει ένα δικαίωμα επιλογής για ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση του μεριδίου της άνω του 50%, υπό τον όρο όμως της αλλαγής της κοινοτικής νομοθεσίας.
682953 Ο αριθμός των μελών των δημοτικών συμβουλίων καθορίζεται ανάλογα με τον πληθυσμό όπως ορίζει η υπάρχουσα νομοθεσία, όμως στον αριθμό αυτό προστίθεται και ένας ακόμα δημοτικός σύμβουλος για κάθε πρώην κοινότητα άνω των 300 κατοίκων.
682770 Το δυσμενές μέλλον του αγροτικού τομέα, που όμως έχει τεράστια σημασία για την παραγωγή εισοδημάτων (συμμετέχει κατά 15% στο AEΠ), επιβεβαιώνεται και από τους αριθμούς: - Ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας από το 27% του ενεργού πληθυσμού που ήταν το 1981 περιορίστηκε στο 18,7% το 1991. - Από τους 668.766 απασχολούμενους στον αγροτικό τομέα, ποσοστό 35% ήτοι 230.276 άτομα είναι άνω των 55 ετών και 47.515 (7%) είναι πάνω από 65 ετών.
682955 Σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα (πρώην κοινότητα) άνω των 300 κατοίκων θα εκλέγεται 5μελές τοπικό συμβούλιο με πρόεδρο δημοτικό σύμβουλο.
808647 Επισημαίνεται ότι η ανυπαρξία μιας τέτοιας εταιρείας αφήνει ακόμη και σήμερα ένα μεγάλο μέρος της αγροτικής γης ανεκμετάλλευτο (άνω των 4 εκατ. στρμμ.).
808662 Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμο να δημιουργηθεί μία αυτοτελής Α.Ε., θυγατρική της ΑΤΕ, στο κεφάλαιο της οποίας θα μετέχουν η ΚΕΔ, συνεταιριστικές οργανώσεις, τράπεζες και φυσικά η ΑΤΕ με ποσοστό άνω του 51%.
683707 Τα Ύ όλων των κρουσμάτων εμφανίζονται σε γυναίκες άνω των 50 ετών, ενώ το 10-15% των περιπτώσεων οφείλεται σε γενετικό παράγοντα.
683712 Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού είναι σημαντικό να μάθουν οι γυναίκες να αυτοεξετάζουν το μαστό τους με ψηλάφηση και οπτικό έλεγχο, ενώ η μαστογραφία πρέπει να αποτελεί μέρος του συνηθισμένου τσεκ-απ των γυναικών 50 ετών και άνω, γιατί μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση κάποιου όγκου μικρής διαμέτρου, ο οποίος έχει μεγάλη πιθανότητα ίασης.
683717 Να συμμετέχετε σε οργανωμένα προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, αν είστε άνω των 50 ετών.
800746 Με αυτόν τον τρόπο, από τις σελίδες του "ημερολογίου" αναφαίνεται σε όλες του τις διαστάσεις το "φαινόμενο" Όσκαρ Ουάιλντ: η φιλαρέσκεια και η αποδοχή, ο θρίαμβος και η πτώση, η ισότιμη, από την κοινωνία, καταδίκη αυτού που ξεπερνά το όριο του μετρίου είτε προς τα άνω είτε προς τα κάτω, ο εμπαιγμός του προσώπου και η αμφισβήτηση του έργου, ο εξευτελισμός.
797098 Τον κ. Γιάννο Παπαντωνίου, σε απευθείας σύνδεση από την Κάτω Κηφισιά και την άνω υπεροψία του (για πολλοστή φορά μέσα σε λίγες ημέρες), την κ. Παπαζώη ζωντανά από το...
804465 Υπάρχει όμως διάχυτη η διάθεση, η ανάμνηση του Άνω Κόσμου.
810490 Περισσότερες από 200 ελληνικές εταιρείες παρασκευής ειδών διατροφής είχαν πέρυσι τζίρο άνω του 1 δισ. δρχ. εκάστη και άνω του 1 τρισ. δρχ. ως σύνολο
810490 Περισσότερες από 200 ελληνικές εταιρείες παρασκευής ειδών διατροφής είχαν πέρυσι τζίρο άνω του 1 δισ. δρχ. εκάστη και άνω του 1 τρισ. δρχ. ως σύνολο
810492 Εβδομήντα οκτώ εταιρείες είχαν κέρδη κάθε μία άνω των 100 εκατ. δρχ. και όλες μαζί "μοιράζονται" κοντά στα 50 δισ. δρχ. από τη "σοδειά" του 1992
810500 Οι επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 δισ. δρχ. ήταν, συγκεκριμένα, 214 κάθε εταιρικής μορφής:
810502 Όλες μαζί πραγματοποίησαν πωλήσεις άνω του 1 τρισ. δρχ.
810506 Ναι, σωστά διαβάζετε και υπολογίζετε: το 24% των επιχειρήσεων της βιομηχανίας με πωλήσεις άνω του 1 δισ. δρχ. είναι εταιρείες ειδών διατροφής.
810508 Στο σύνολο των ελληνικών βιομηχανιών με πωλήσεις άνω του 1 δισ. δρχ. οι πωλήσεις των βιομηχανιών τροφίμων καλύπτουν ένα ανάλογο ποσοστό: πλησιάζουν το 25%.
810511 Η βιομηχανία τροφίμων είναι, για το 1992, ο κλάδος με τα υψηλότερα κέρδη και με τον υψηλότερο αριθμό εταιρειών με κέρδη άνω των 100 εκατ. δρχ.
810444 Το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών φθάνει το 20% σε ορισμένες περιοχές της μεγαλούπολης (στο βορειοδυτικό τμήμα της Ιταλίας, το νοτιοδυτικό τμήμα της Αγγλίας, τις μεγάλες πόλεις), ενώ παραμένει κάτω από το 10% σε μεγάλα τμήματα της Ανατολικής Ευρώπης (στον Νότο της Γιουγκοσλαβίας, τη Ρουμανία, το δυτικό τμήμα της Πολωνίας, το βόρειο και το νοτιοανατολικό τμήμα της Ρωσίας).
810515 Ένα στοιχείο είναι ίσως αρκετό για να επιβεβαιώσει αυτή την πορεία και να καταδείξει το μέγεθος της επενδυτικής - εκσυγχρονιστικής προσπάθειας που κατεβλήθη από τον κλάδο αυτόν το 1992: ενώ στο σύνολο των ελληνικών βιομηχανιών με πωλήσεις άνω του 1 δισ. δρχ. τα καθαρά πάγια το 1992 σημείωσαν αύξηση 32,5%, τα συνολικά καθαρά πάγια των 200 μεγαλύτερων ιδιωτικών βιομηχανιών τροφίμων την ίδια χρονιά αυξήθηκαν κατά 46,1%.
810556 125 εταιρείες είχαν πωλήσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου δρχ
810613 Η βελτίωση της κερδοφορίας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, αν συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι η μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ελληνική βιομηχανία, δηλαδή περίπου 850 επιχειρήσεις που είχαν κάθε μία κατά το 1992 πωλήσεις αξίας άνω του 1 δισ. δραχμών, αύξησαν - παρά την ύφεση - τις συνολικές πωλήσεις τους σε ποσοστό εφάμιλλο του πληθωρισμού του 1992.
810529 Οι 78 εταιρείες με κέρδη, κάθε μία, άνω των 100 εκατ. δρχ. κέρδισαν συνολικά 48.983.000.000 δραχμές το 1992 και διέθεσαν μεγάλο μέρος από αυτό για τις ανάγκες της αυτοχρηματοδότησής τους.
811519 Για υπαλλήλους ηλικίας άνω των 41 ετών, η αποζημίωση αυξάνεται σε μισθό μιας εβδομάδας για κάθε χρόνο που εργάστηκαν μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής.
807438 Για τα προϊόντα που δεν έχουν πλέον ζωή άνω της διετίας.
811080 Και τέλος, πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι το χρηματικό ποσόν που ζητείται ως αμοιβή από τα διάφορα γραφεία θεωρείται από τους επαγγελματίες μεσίτες "απάτη", δεδομένου ότι καταναλωτές που έχουν καταβάλει ποσά από 20.000 δρχ. και άνω δεν έχουν καμία προστασία.
811768 Δεν έχω αναπηρία ή ασθένεια άνω 65%.
812019 Στις αποδείξεις δαπανών ποσού άνω των 10.000 δρχ. θα πρέπει να είναι γραμμένο το ονοματεπώνυμο του αγοραστή και αν αυτές έχουν εκδοθεί από ταμειακή μηχανή θα πρέπει να έχουν σφραγισθεί στο πίσω μέρος με την επωνυμία της επιχείρησης.
812030 Εάν ο νέος νόμος φορολογίας θα με φορολογήσει πέραν των όσων με φορολογεί από τις συντάξεις μου, στην περίπτωση που κάνω έναρξη τής με το ως άνω αντικείμενο δραστηριότητας.
811575 Ο εργοδότης οφείλει να δώσει εξάμηνη προειδοποίηση σε οιονδήποτε εργαζόμενο άνω των 45 ετών που απασχολείται στην επιχείρησή του για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών.
807264 Ανεξάρτητοι ειδήμονες των ιδιωτικοποιήσεων παρατηρούν από την πλευρά τους ότι πράγματι αυτή η δυνατότητα της μεταπώλησης του 5% θα δώσει κέρδος στον "στρατηγικό επενδυτή", τον οποίο συμφέρει μάλλον να τις πωλήσει στο Χρηματιστήριο, όπου - λένε - θα έχει κέρδη άνω του 15%.
808064 Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούν δύο σημαντικά διαπραγματευτικά ατού: πρώτον, τις εισαγωγές αρνιών από τη Βουλγαρία - και δεύτερον, το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των αρνιών εγχώριας παραγωγής είναι μεγάλα, δηλαδή άνω των 10-12 κιλών, και τα λεγόμενα "ψιλά" αρνιά, δηλαδή βάρους κάτω των 10 κιλών, είναι λίγα.
807891 Η έδρα της Φράνκα ΑΕ βρίσκεται στα Άνω Λιόσια και αντικείμενο της λειτουργίας της είναι "η παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή τυποποιημένων ειδών διατροφής".
808537 Η Airbus κατέχει τώρα το 30% της παγκόσμιας αγοράς στα αεροσκάφη άνω των 100 θέσεων, ξεπερνώντας την αμερικανική McDonnell Douglas.
808899 Έτσι, π.χ., άνω του 80% των πόρων του προσωρινού Ταμείου Συνοχής, που αφορούν το περιβάλλον, διατίθεται για το έργο του Ευήνου (μεταφορά νερού στον Μόρνο, για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας της Αθήνας).
809360 Κατά τους ισχυρισμούς του Μπαρντόν, στον Γκαμπινί ενεχείρισε ο Σιάρ το ως άνω ποσόν προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι έρευνες, καθιστάμενες ούτω ενδελεχέστερες.
814151 Όσο για τη σύμβαση, ο κ. Αρφάνης υποστήριξε ότι είναι αστεία η σύνδεσή της με τον διαγωνισμό του 1987, αφού ο διαγωνισμός εκείνος αφορούσε ένα έργο αξίας άνω των 500 δισ. δρχ. με αυτοχρηματοδότηση και αντισταθμιστικά οφέλη.
809714 Διαθέσιμα στοιχεία για 40 από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες του κλάδου, με πωλήσεις κάθε μία άνω του 1 δισ. δρχ. το 1993 και συνολικές πωλήσεις της τάξεως των 120 δισ. δρχ., δείχνουν πραγματική αύξηση των πωλήσεων των μεγάλων αυτών εταιρειών ως συνόλου.
809968 Στις περιπτώσεις αυτές δε θα ισχύουν γεωγραφικές κλιμακώσεις στο ποσοστό της επιχορήγησης, με εξαίρεση τα αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης στη Θράκη και τους ισχύοντες περιορισμούς στην περιοχή Α. Μάλιστα για τις πολύ μεγάλες βιομηχανικές επενδύσεις άνω των 25 δισ. δραχμών η διαδικασία υπαγωγής τους θα γίνεται κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων και περιορισμών του αναπτυξιακού νόμου, μετά από εξέταση και έγκριση ειδικού διυπουργικού οργάνου.
814933 Τώρα αν είστε οπαδός του τζιπ και θέλετε να υπολογίσετε την τιμή ενός αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τζιπ, ακολουθείτε την ίδια οδό, μόνο που όταν θα φθάσετε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα υπολογίσετε το 80% των συντελεστών που ισχύουν από την περασμένη Τετάρτη, δηλαδή ως τα 900 κυβικά είναι 8%, από τα 901 ως τα 1.400 είναι 16%, από 1.401 ως 1.600 ανέρχεται σε 20%, από 1.601 ως 1.800 καθορίστηκε σε 28%, από 1.801 ως 2.000 σε 36% και από 2.001 και άνω κυβικά εκατοστά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 60%.
816419 Αφού επρόκειτο για σύναξη άνω των δέκα ατόμων, χρειαζόταν απαραιτήτως άδεια συγκέντρωσης από τις αρμόδιες αρχές - κάτι που κανείς δε είχε προνοήσει...
810372 Προς ανατολάς ο κεντροευρωπαϊκός άξονας συνδέεται με έναν δευτερεύοντα άξονα που εκτείνεται από τη Δύση προς την Ανατολή, από τη Σαξωνία ως την Άνω Σιλεσία.
817264 Το μεγαλύτερο κομμάτι του χαρτοφυλακίου των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της στεγαστικής πίστης αποτελείται από δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, δηλαδή με επιτόκιο το ύψος του οποίου δεν παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια αποπληρωμής αλλά αναπροσαρμόζεται - προς τα άνω ή τα κάτω ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.
689336 Ο ίδιος ο κ. Χατζής είπε ότι η πλειονότητα των νέων ανέργων είναι γυναίκες (230 άτομα) άνω των 40 ετών, που εργάζονταν στην τέταρτη σε δύναμη κλωστική βιομηχανία στην Ελλάδα και στην όγδοη από πλευράς εκσυγχρονισμού.
817597 Με πωλήσεις άνω των 5 δισ. δρχ. το 1993 η Ιντερμπετόν ασφαλώς θα προβάλει ισχυρότερη το 1994 και πολύ περισσότερο το 1995.
817606 Στους σχεδιασμούς του κ. Π. Παντελιάδη, ιδιοκτήτη της "Μετρό", είναι η δημιουργία χονδρεμπορικών καταστημάτων cash and carry σε όλες τις πόλεις με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων.
818020 Την πεποίθηση ότι η συμμετοχή της Προοδευτικής ΑΤΕ, κατά μεγάλο ποσοστό, στην κοινοπραξία "Καζίνο Αθηνών ΑΕ", στον Φλοίσβο, θα επηρεάσει δραστικά τα μεγέθη της προς τα άνω στα επόμενα χρόνια εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλός της κ. Κωνσταντίνος Κούτλας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης, έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων.
684299 Ο Μιχάλης Μιχαηλίδης είναι, αντίθετα, πολύ γνωστός στην Ευρώπη, όπου από το 1959 έχει πραγματοποιήσει άνω των 32 ατομικών εκθέσεων, έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 50 ομαδικές εκθέσεις, έχει συχνά κερδίσει βραβεία σε σημαντικότατους διαγωνισμούς και ακόμα συχνότερα αποσπάσει ευνοϊκά σχόλια.
819089 Ένα μεγάλο μέρος του κοινοτικού στόλου έχει ηλικία άνω των 10 ετών, ενώ ειδικά η Ελλάδα, που κατέχει την πρώτη θέση στην ΕΟΚ από πλευράς αριθμού πλοίων, διαθέτει πολλά ηλικίας άνω των 15 ετών γι' αυτό πολλοί θεωρούν ότι οι πιθανότητες ατυχημάτων είναι μεγαλύτερες από ό,τι για άλλα κράτη με νεότερα πλοία.
819089 Ένα μεγάλο μέρος του κοινοτικού στόλου έχει ηλικία άνω των 10 ετών, ενώ ειδικά η Ελλάδα, που κατέχει την πρώτη θέση στην ΕΟΚ από πλευράς αριθμού πλοίων, διαθέτει πολλά ηλικίας άνω των 15 ετών γι' αυτό πολλοί θεωρούν ότι οι πιθανότητες ατυχημάτων είναι μεγαλύτερες από ό,τι για άλλα κράτη με νεότερα πλοία.
819098 Όσο πιο παλιά είναι τα πλοία τόσο καλύτερα κατηρτισμένο πλήρωμα χρειάζονται, αλλά συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, παρ' ότι το 50% των πετρελαιοφόρων είναι ηλικίας άνω των 15 ετών και το 50% από αυτά παρουσιάζουν ελλείψεις.
819839 Με σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται πλέον τρία επίπεδα εισαγωγής εντολών στο σύστημα: α) Εντολές αξίας ως 15 εκατ. δρχ. μπορούν να εκτελούν όλοι οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της χρηματιστηριακής εταιρείας. β) Εντολές αξίας από 15 ως 70 εκατ. δρχ. θα μπορούν να εκτελούν μόνο οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι με ειδικό κλειδί, και γ) Από 70 εκατ. δρχ. και άνω, δυνατότητα εντολής θα έχουν άτομα εξουσιοδοτημένα από το διοικητικό συμβούλιο της ΑΧΕ και με τον κωδικό ασφαλείας του διευθύνοντος συμβούλου.
820087 Με βάση αυτή την αύξηση του κόστους η "πεπατημένη" θα οδηγούσε τις περισσότερες των τραπεζών να αναπροσαρμόσουν προς τα άνω τα επιτόκια των χορηγήσεων περισσότερο προς τις επιχειρήσεις και λιγότερο προς τους ιδιώτες καταναλωτές.
687538 Τα επιτόκια από άνω του 10% μειώθηκαν στο 6%.
694859 Οι κλήσεις 2ης ζώνης (45-80 χιλιόμετρα) φθηναίνουν κατά 14,17% και οι πιο μακρινές της 3ης ζώνης (άνω των 80 χιλιομέτρων, π.χ. Αθήνα-Πάτρα, Αθήνα-Αλεξανδρούπολη) φθηναίνουν κατά 8,41%.
692710 Η μείωση του χρόνου εργασίας αφορά επιχειρήσεις που έχουν προσωπικό άνω των 10 υπαλλήλων.
695144 Να σημειωθεί ότι πρόσφατα στη Γαλλία η France Telecom χορήγησε στο κράτος 25 δισ. φράγκα (άνω του 1,5 τρισ. δρχ.) προκειμένου το δημόσιο να αναλάβει την συνταξιοδότηση των υπαλλήλων της.
697987 Αυτό που επιστεύετο μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '90, ότι δηλαδή ο βαθμός της χρόνιας απόφραξης της αρτηρίας - για βλάβες άνω του 70% - αποτελούν παράγοντα αιφνιδίου θανάτου, σήμερα πλέον δεν είναι αποδεκτό, επισήμανε ο κ. Κρεμαστινός.
822820 Εισροές άνω των 150 δισ. από το Ταμείο Συνοχής
823829 Από τον λόγο αυτόν μόνον η Εθνική Τράπεζα έχει λαμβάνειν ένα κολοσσιαίο ποσόν (άνω των 350 δισ. δρχ.).
824843 Τα έργα του ΥΠΕΧΩΔΕ και οι ανθρώπινοι πόροι προβλέπεται να πάρουν από το Πακέτο Ντελόρ ΙΙ άνω των τεσσάρων τρισ. δραχμών, αλλά εδώ δύσκολα θα εντοπισθεί ο ξένος δάκτυλος για να του αποδοθούν ευθύνες για τις καθυστερήσεις.
697123 Πέρασε και από εκεί ο πρωθυπουργός, όπου τον περίμεναν εκτός από τους στρατιώτες και πέντε δήμαρχοι πόλεων της Βουλγαρίας, που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με επικεφαλής τον Βλαντιμίρ Μοσκόβ, δήμαρχο της πόλης Κότσε Ντέλτσεφ, που είναι το Άνω Νευροκόπι.
698319 Με το νόμο που εισηγήθηκε ο Αμερικανός γερουσιαστής Αλφόνς ντ' Αμάτο το 1996, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν κυρώσεις σε ξένες επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων στον ενεργειακό τομέα του Ιράν ή της Λιβύης.
698762 Εγκαταλείφθηκε, επίσης, η ιδέα να διαφοροποιηθούν (να γίνουν υψηλότερα) τα τεκμήρια για τις πολυτελείς μάρκες αυτοκινήτων, που έχουν τον ίδιο κυβισμό με τα κοινά Ι.Χ. άνω των 1.800 κυβ. εκατοστών.
699653 Από τους νικητές αυτής της αναμέτρησης θα προέλθουν τα 2/3 της Άνω Βουλής ενώ το 1/3 της σύνθεσής της θα το ορίσει ο ίδιος ο πρόεδρος Ζερουάλ...
700377 Με την εφαρμογή της μεθόδου επαληθεύονται στον άνθρωπο παλαιότερες πειραματικές παρατηρήσεις, ότι βαριές στενώσεις των στεφανιαίων αγγείων, άνω του 80%, δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη υπεραιμίας, δηλαδή των αύξηση της στεφανιαίας ροής σε καταβολή σωματικής άσκησης, όταν δηλαδή το μυοκάρδιο χρειάζεται περισσότερο οξυγόνο.
700386 Η ασβέστωση των στεφανιαίων υφίσταται στο 37% των ασθενών και είναι συχνότερη σε γυναίκες άνω των 60 ετών (64%).
826879 Και αυτό γιατί η σχετική έρευνα έγινε και στις 12 χώρες - μέλη, σ' ένα εντυπωσιακό δείγμα 7.300 ενηλίκων, άνω των 18 ετών.
826957 Τέσσερα υπουργεία, δύο κρατικοί οργανισμοί, ο ΕΟΤ, η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ μαζί με τις δημοτικές αρχές συντόνισαν - και αυτό για τα ελληνικά μέτρα είναι άθλος - τις εργασίες που ανέλαβαν και με πλήθος εργολάβων, τεχνιτών, ειδικών διακοσμητών και άνω των 40 ιδιωτικών εταιρειών παρουσιάζουν τώρα τα προγραμματισμένα έργα, συνολικού κόστους υπέρ τα 15 δισ., που βεβαίως δε θα είναι μόνο για το διήμερο της διάσκεψης.
700402 Αυτό που επιστεύετο μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '90, ότι δηλαδή ο βαθμός της χρόνιας απόφραξης της αρτηρίας - για βλάβες άνω του 70% - αποτελούν παράγοντα αιφνιδίου θανάτου, σήμερα πλέον δεν είναι αποδεκτό, επισήμανε ο κ. Κρεμαστινός.
703464 (Η έρευνα - τηλεφωνική - έγινε στην περιφέρεια πρωτευούσης σε 807 πολίτες άνω των 18 ετών).
828826 Η συνεχής αποκατάσταση του δείκτη φερεγγυότητας σε επίπεδα άνω του ελαχίστου ορίου, του 8%, σημαίνει δίχως άλλο ότι όλες οι τράπεζες, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους, χρειάζεται να βρίσκονται με το όπλο παρά πόδας.
702169 Πιστεύεται ότι αυτές με τη σειρά τους έχουν μολύνει πολλά άτομα, τουλάχιστον 70, από ηλικίας 13 ετών και άνω.
829687 Μισθωτός του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που έχει λίγα χρόνια στη μισθωτή εργασία, αν είναι κάτοχος επιβατικού αυτοκινήτου άνω των 12 ίππων, θα φορολογηθεί εφέτος όχι για το εισόδημα που απέκτησε, το οποίο δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 1.600.000, αλλά με βάση την τεκμαρτή δαπάνη του αυτοκινήτου, η οποία για το αυτοκίνητο των 12 ίππων είναι 2.600.000, των 13 ίππων είναι 3.100.000 κ.ο.κ.
703462 Οι φόβοι για ενδεχόμενη σύρραξη βρίσκουν έδαφος κυρίως στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, σε όσους είναι χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου και στους ηλικιωμένους: 45,4% σε όσους έχουν οικογενειακά εισοδήματα κάτω των 250.000 δρχ., 45,1% σε όσους το εκπαιδευτικό τους επίπεδο δεν υπερβαίνει το δημοτικό και 40,3% σε όσους είναι άνω των 65 ετών, Αλλά και στις γυναίκες (39,5%).
715622 Κατά τα άλλα μην ξεχνάτε ότι πρόκειται πάντα για ένα μεγάλο αυτοκίνητο: με μήκος 4 μέτρων και 63,7 εκατοστών, πλάτος 1 μ. και 71,1 εκατ. και βάρος άνω του 1,285 τόνου, στην ελαφρύτερη έκδοση.
714500 Από τότε που ο νόμος στην Αργεντινή απαγόρευσε να οδηγούν οι ηλικιωμένοι άνω των ογδόντα χρόνων, ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της F-1 Χουάν Μανουέλ Φάντζιο, ογδόντα δύο χρόνων σήμερα, χρησιμοποιεί μόνιμα... οδηγό ". - Εξίσου κακό με το 1992 θα είναι το 1993 για το Γκρούπο Φίατ και οι μέτοχοι ανησυχούν για το μέλλον της εταιρείας, οι πωλήσεις της οποίας στην Ιταλία έχουν πέσει κατά 20%.
715747 Γνωρίζοντας πολύ καλά τα πλεονεκτήματά του η Ελληνική αντιπροσωπεία οργάνωσε άρτια και με μεγάλη επιτυχία ένα διήμερο δοκιμής στην μαγευτική Άνω Χώρα της Ναυπακτίας, σε απόσταση αναπνοής από φημισμένες ειδικές διαδρομές του Ράλι Ακρόπολις (όπως Λιμνίτσα, Κρυονέρια κ.λπ.) με αποτέλεσμα να γευθούμε (και μάλιστα να χορτάσουμε) τις εκτός δρόμου αρετές του.
830074 ΣΥΜΦΩΝΑ με τον φορολογικό νόμο, προστατευόμενα πρόσωπα είναι (εκτός από τη σύζυγο) τα ανήλικα άγαμα παιδιά, τα ενήλικα άγαμα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε ανεγνωρισμένες σχολές, τα παιδιά που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, καθώς και τα παιδιά που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας ή παρουσιάζουν φυσική ή πνευματική αναπηρία άνω του 67%.
830076 Ακόμη, τις ενδείξεις αυτές θα τις συμπληρώσουν φορολογούμενοι με παιδιά που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ανεξαρτήτως ηλικίας, με παιδιά που παρουσιάζουν αναπηρία άνω του 67% ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή είναι νεφροπαθή ή τυφλά.
830077 Προστατευόμενα πρόσωπα σύμφωνα με τον νόμο είναι ακόμη οι ανιόντες και των δύο συζύγων, οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή χήροι, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία άνω του 67%, και οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα ως τον τρίτο βαθμό, οποιουδήποτε από τους συζύγους.
830079 Τα πρόσωπα που αναφέρθηκαν παραπάνω (παιδιά, γονείς, αδελφοί και αδελφές) θεωρείται ότι προστατεύονται από τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν, το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις 300.000 δρχ. ή τις 600.000 δρχ. και παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.
830082 Ακόμη, όλοι οι φορολογούμενοι που προστατεύουν παιδιά με αναπηρία 67% και άνω ή παιδιά με μεσογειακή αναιμία, παιδιά νεφροπαθή ή τυφλά, θα έχουν έκπτωση από το εισόδημα 500.000 δρχ.
340108 Είναι χαρακτηριστικό ότι οι νέοι άνδρες εμφανίζονται ως οι περισσότερο αισιόδοξοι για την αύξηση της απασχόλησης, ενώ οι γυναίκες άνω των 25 ετών εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά αρνητικών προβλέψεων για την απασχόληση.
340110 Και σε αυτή την περίπτωση οι νεότεροι είναι περισσότερο αισιόδοξοι από εκείνους άνω των 25 ετών.
340134 Στο βαθμό που έτσι έχουν τα πράγματα, οι κάτοχοι κλειστών επιχειρήσεων της ηλικιακής ομάδας άνω των 25 ετών φαίνεται να ζημιώθηκαν περισσότερο από το κλείσιμο της επιχείρησής τους από ότι οι νεώτεροι συμμετέχοντες αυτό δε συμβαίνει συχνότερα για τους πιο "ηλικιωμένους" άνδρες από ότι για στις γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας.
340171 Η μεταποίηση εμφανίζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή και στα κλιμάκια συνολικής απασχόλησης των 4 και άνω ατόμων (12,1%) ενώ τα ποσοστά των υπηρεσιών και του εμπορίου είναι 9,1% και 4,5% αντίστοιχα.
340215 Αυτοί με 3 άτομα και άνω κάλυπταν πολύ μικρότερα ποσοστά.
340453 Αντίθετα στην περίπτωση των γυναικών οι άνω των 25 ετών πρώην επιχειρηματίες είναι σε μικρότερο βαθμό απασχολούμενες (31%) και σε μεγαλύτερο βαθμό άνεργες (25,4%) απ' ότι οι κάτω των 25 ετών (38,5% και 16,9% αντίστοιχα).
340452 Συγκεκριμένα στη μεν περίπτωση των ανδρών πρώην επιχειρηματιών εκείνοι που είναι άνω των 25 ετών είναι σε μεγαλύτερο βαθμό απασχολούμενοι (93%) απ' ότι οι κάτω των 25 ετών (82%) και σε μικρότερο βαθμό άνεργοι (4,7% σε σχέση με 16% αντίστοιχα).
340516 Σύμφωνα με το σχετικό ορισμό της Ε.Σ.Υ.Ε., οι περιοχές της χώρας κατατάσσονται ανάλογα με το πληθυσμιακό τους μέγεθος σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: σε αστικές (10.000 και άνω κατοίκους), σε ημιαστικές (2.000 έως 9.999 κατοίκους) και σε αγροτικές (κάτω των 2.000 κατ.).
341039 Σε αναλύσεις εκατοντάδων στομάχων 15 ειδών πτηνών μόνο σε 4 είδη βρέθηκαν ακέραια σπέρματα των παραπάνω φυτικών ειδών σε ποσοστό άνω του 10%.
830531 Ακόμη κατά την ίδια χρονική περίοδο η εταιρεία έχει μειοδοτήσει σε διαγωνισμούς έργων προϋπολογισμού άνω των 30 δισ. δρχ., ενώ έχει προεπιλεγεί για τα έργα των αρδευτικών δικτύων φράγματος Σμοκόβου, προϋπολογισμού 9 δισ. δρχ., και για την κατασκευή των οδικών σηράγγων παράκαμψης Πατρών, προϋπολογισμού 8 δισ. δρχ.
830533 Ήδη η Τεχνοδομή έχει εξαγοράσει βιομηχανία σκυροδέματος καθώς και οικόπεδο έξι στρεμμάτων στην περιοχή των Άνω Λιοσίων Αττικής.
341059 Οι τάξεις μεγέθους έγιναν με γεωμετρική πρόοδο όπου το άνω όριο κάθε τάξης είναι 4 φορές εκείνο της προηγούμενης.
831263 Η Πορτογαλία εξαρτά την οικονομία της (σε ποσοστό άνω του 25%) από την κλωστοϋφαντουργία, η οποία περιλαμβάνεται στις νέες ρυθμίσεις της GATT, η Γαλλία και η Γερμανία επιδεικνύουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για τις ρυθμίσεις περί τηλεπικοινωνιών, η Βρετανία περί της αεροναυπηγικής και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών κ.ο.κ.
348633 Από την ως άνω ανάλυση προκύπτει ότι τα πιστωτικά έσοδα κάλυψαν το 67% του συνόλου των εισπράξεων (έναντι 59,7%, 61%, 55,3% των προηγούμενων οικονομικών ετών 1992,1991 και 1990).
353466 Στην ίδια ως άνω πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Π. ορίστηκε ότι η αποζημίωση θα χορηγηθεί εφόσον η προαναφερόμενη εταιρία παραιτηθεί όλων των αγωγών, δικογράφων και απαιτήσεών της κατά του Ο.Λ.Π. και δηλώσει υπευθύνως ότι δεν εισέπραξε ασφάλισμα για το κλαπέν φορτίο, σε περίπτωση δε που αυτό εισπραχθεί θα αποδοθεί στον
339279 Κατά συνέπεια και σε συνδυασμό με την ηλιακή σύνθεση της ανεργίας στην χώρα μας, μπορεί να υποστηριχτεί ότι γενικά το Π.Ε.Ν.Ε.Ε. ασκεί μια, μικρή έστω, αναδιανεμητική λειτουργία υπέρ των ανέργων μακράς διαρκείας, ηλικίας 25 ετών και άνω.
831906 Η Airbus κατέχει τώρα το 30% της παγκόσμιας αγοράς στα αεροσκάφη άνω των 100 θέσεων, ξεπερνώντας την αμερικανική McDonnell Douglas.
832660 Εκπρόσωποι της εταιρείας εξηγούν ότι "άνω του 50% των ελλήνων οδηγών" χρησιμοποιούν τα ελαστικά της, ενώ ταυτόχρονα η εξαγωγική δραστηριότητα αυξάνεται με υψηλούς ρυθμούς.
339388 Ο αριθμός αυτός είναι της τάξης των 40 και άνω παρατηρήσεων.
284646 Για τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης και τη φύλαξη του ειδικού ως άνω στοιχείου, εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι σχετικές με τα φορολογικά στοιχεία διατάξεις του Κ.Φ.Σ.
834636 "Εφόσον η επιχείρηση εξυγιανθεί και λειτουργήσει με ορθολογικά δεδομένα, θα επωφεληθεί το σύνολο του κλάδου", είναι η γνώμη του ιδιοκτήτη μιας άλλης από τις 12 εμποροβιομηχανικές εταιρείες ξυλείας της χώρας που το 1993 είχαν πραγματοποιήσει πωλήσεις άνω του ποσού του 1 δισ. δραχμών.
834741 Μεγάλη σημασία έχει για τον ευρωπαίο αυτοκινητιστή η τιμή μεταπώλησης και η τεχνική υποστήριξη, που επηρεάζει την αξία του αυτοκινήτου προς τα άνω, αν είναι καλή, και προς τα κάτω, αν είναι κακή.
811961 Οι μισθωτοί δεν αποδέχονται την ως άνω ερμηνεία.
812716 Οι αυξήσεις αφορούν την επιβάρυνση των μεγάλων καταναλώσεων, άνω των 51 κ.μ. νερού το τρίμηνο, και βασίζονται στη λογική των κοινωνικών κριτηρίων και των ανταποδοτικών τελών.
284686 Ο οικον. έφορος, στον οποίο υποβάλλονται τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου με βάση την αρχική εγκριτική του απόφαση και αφού διαπιστώσει, από το προσκομιζόμενο σε αυτόν προσωρινό βιβλίο ατελείας, ότι οι αναγραφόμενες στο σχετικό πίνακα ποσότητες και είδη καλύπτονται από τις εγκριθείσες με την αρχική απόφασή του ποσότητες: α) Θεωρεί τον πίνακα αγοράς σε κάθε σελίδα και στα τρία αντίτυπα και συντάσσει επ' αυτών εντολή προς τον προμηθευτή των αγαθών, για την παράδοση των αναγραφόμενων σε αυτόν αγαθών, χωρίς φόρο, συσχετίζοντας τα πρωτότυπα αυτού με το φάκελο απαλλαγής των υλικών και αντικειμένων κατασκευής του σκάφους. β) Το δεύτερο αντίτυπο του παραπάνω αναλυτικού πίνακα αγοράς παραδίδει στην ενδιαφερόμενη ναυπηγική επιχείρηση, για την προμήθεια των αγαθών. γ) Το τρίτο αντίτυπο, του ίδιου ως άνω πίνακα, αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της παρ. 1 του άρθρου 16 της παρούσας, προκειμένου αυτό να συσχετισθεί με τον τηρούμενο φάκελο ατελείας, για να ληφθεί υπόψη από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης των υλικών και αντικειμένων. 3.
835828 Στις βεβαιώσεις που θα λάβουν ή έχουν ήδη λάβει οι κάτοχοι καρτών δε θα διακρίνονται ποιες αγορές με κάρτες έγιναν για καταναλωτικά αγαθά και ποιες για μη καταναλωτικά αγαθά, δηλαδή για αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, σκάφη αναψυχής, πίνακες ζωγραφικής, κοσμήματα και άλλα κινητά αντικείμενα αξίας άνω του 1 εκατ. δρχ.
836537 Οι υπόλοιποι θα περάσουν από "κόσκινο" προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα και η ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες των προγραμμάτων, κυρίως του ιδιωτικού τομέα, ενώ οι επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας με προσωπικό άνω των 300 ατόμων θα έχουν την ευχέρεια να αναλάβουν μόνες τους την κατάρτιση του προσωπικού τους.
284700 Η αρμόδια ως άνω τελωνειακή αρχή αποστέλλει με απόδειξη αντίγραφο της έκθεσης - επιμέτρησης: α) στον αρμόδιο, σύμφωνα με την παραγρ. 6 του άρθρου 17, οικον. έφορο. β) στην πλοιοκτήτρια επιχείρηση και γ) στη ναυπηγική επιχείρηση.
284713 Αν η ναυπήγηση του σκάφους καθυστερεί αδικαιολόγητα, η αρμόδια τελωνειακή αρχή εφαρμόζει τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 86 της Τ. 3300/47/84 Α.Υ.Ο, και με έγγραφο της γνωστοποιεί την ενέργειά της αυτή στον αρμόδιο ως άνω οικον. έφορο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί στον άμεσο καταλογισμό του φόρου που αναλογεί στην αξία των εγχώριων αγαθών που αγοράστηκαν χωρίς φόρο.
284981 Το γεγονός, ότι η διακοπή της ως άνω Σύμβασης συνέπεσε με απρόβλεπτη αυξημένη ζήτηση των παραπάνω δηλώσεων από τον Απρίλιο τ.έ. και μετά. ζ.
284986 Οι φωτοτυπημένες ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις ισχύουν παράλληλα με τις κυκλοφορούσες σήμερα δηλώσεις, που συντάσσονται επί ειδικού σφραγιστού χάρτη. 3.
837103 Σε ποσοστό άνω του 90% μάλιστα ήταν βραχυπρόθεσμος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πορεία των επιχειρήσεων μετά την απορρύθμιση των τελευταίων μηνών.
837303 Η αναμονή για βελτίωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας τροφοδότησε εν μέρει την αύξηση αυτή, που έδωσε όμως στον δείκτη Ρ/Ε, δηλαδή στη σχέση κερδών *προς τιμή, ένα υψηλό μέγεθος, άνω του 47 για την ανώνυμη μετοχή - ένα από τα υψηλότερα του κλάδου και πολύ πάνω από τον μέσο όρο.
284987 Φωτοτυπημένες δηλώσεις του Ν.Δ. 1Ο5/1969, που θα συντάσσονται μετά την 20ή Ιουλίου 1988, δεν είναι νόμιμες και δεν έχουν καμιά ισχύ, έστω και αν έχει επικολληθεί επ' αυτών το ως άνω τέλος χαρτοσήμου των πενήντα (50) δραχμών. 4.
838125 Δηλαδή αν ένα ζευγάρι προχωρήσει σε μεταβίβαση με γονική παροχή αντί για κληρονομιά περιουσίας άνω των 24 εκατομμυρίων δραχμών, τότε το κέρδος που θα αποκομίσει θα είναι 1.225.000 δραχμές.
286093 Στους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και των Κλάδων ΠΕ, ΤΕ Πληροφορικής και των αντίστοιχων προσωρινών τους Κλάδων ΔΕ Προσωπικού Η/Υ και των αντίστοιχων προσωρινών τους Κλάδων, 'ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Φοροτεχνικών και των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων διοικητικού προσωπικού, στους τεχνικούς του πρώην αντίστοιχου Κλάδου ΔΕ5 και στους οδηγούς του Πρώην αντίστοιχου κλάδου ΔΕ6. α) Με υπηρεσία μέχρι 5 ετών, δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) δρχ. β) Με υπηρεσία άνω των 5 ετών δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) δρχ. 2.
293797 Η πολύτιμη λοιπόν, η πάντα γνήσια ίσαμε τώρα τουλάχιστον ελληνική παράδοση, που στους πνευματικούς ιδιαίτερα ανθρώπους του τόπου μας πέφτει το δύσκολο καθήκον, το βίωμα, όχι μόνο να την κρατήσουν, αλλά να δοκιμαστούν π άνω σ' αυτήν, για να την ομολογήσουν με δικά τους λόγια, και δικές τους δυνάμεις και δική τους ανάρρωση, μπορεί να γίνει αληθινά το σωστό στήριγμα σε μια εποχή αμφιγνωμίας, αμφισβήτησης και αμφιβολίας, γιατί αντιπροσωπεύει μια διαρκή πάλη και περιέχει κάθε μορφή περιπέτειας και δοκιμασίας, κυριαρχίας ενδοξότατης του Έθνους και υπερήφανης ταπείνωσης στο σύνολό της.
838907 Άλλοι όμως έχουν τη γνώμη ότι "κάτι που πάει καλά δε χρειάζεται να το φέρνεις άνω κάτω".
839673 ECU ενώ προβλεπόταν να απορροφηθούν άνω των 45 εκατομμυρίων.
840084 Λιάπη για την προστασία του καταναλωτή το συμβατικό ετήσιο επιτόκιο, τον τόκο υπερημερίας (όταν έχει καθυστερήσει η πληρωμή δόσης άνω του εξαμήνου συνήθως) καθώς επίσης και το ύψος της ετήσιας συνδρομής (μία φορά τον χρόνο) για κάθε κάρτα στην οποία γίνονται συνδρομητές.
840087 Σε περίπτωση που καθυστερήσει την πληρωμή των δόσεων για χρονικό διάστημα άνω των 5 ή 6 μηνών, για παράδειγμα, ενημερώνεται και για το πρόσθετο επιτόκιο υπερημερίας, που επιβαρύνει το αρχικό ποσόν χρέωσης.
287974 Τα ως άνω ισχύουν και σε μηχανογραφημένα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος οικον. έτους 1990. 5.
812472 Η φορολογητέα αξία αποτελεί και την τεκμαρτή δαπάνη κτήσεως σε περίπτωση απόκτησης δεύτερης κατοικίας ή πρώτης άνω των 120 τ.μ.
836655 Όταν ο άγαμος αγοράζει σπίτι αξίας άνω των 20 εκατομμυρίων δραχμών το φορολογικό κέρδος είναι 1.040.000 δραχμές.
841751 Υπολογίζεται ότι άνω του 70% των ενοικιαστών γραφείων και καταστημάτων στην Ισπανία πληρώνουν ενοίκια που είναι πολύ κατώτερα της τρέχουσας εμπορικής αξίας.
812880 ΤΕ ", πέραν των έργων που έχει κατασκευάσει ή κατασκευάζει αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, έχει μειοδοτήσει σε έργα συνολικής αξίας 4 δισ. δρχ. περίπου, κατέχει ένα" γράμμα προθέσεως "αξίας 110 εκατ. δολαρίων και βρίσκεται στο στάδιο προεπιλογής για έργα αξίας άνω των 130 εκατ. δολαρίων.
842818 Η τρίτη αυτή τάση ίσως σηματοδοτήσει μάλιστα και το γύρισμα (προς τα άνω) της αγοράς.
842871 Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την έκθεση είναι ότι τα ιζήματα μεγάλου βάθους (άνω των 1.000 μέτρων) στη Μεσόγειο επηρεάζονται από τα σωματίδια ανθρωπογενούς προελεύσεως που μεταφέρονται μέσω της ατμόσφαιρας και διαχέονται εν μέρει μέσω της σκόνης από τη Σαχάρα.
835133 Αυτή τη διαφοροποίηση των δύο ειδών ακινήτων επαναφέρει και προβάλλει η τελευταία ερμηνευτική εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών που εκδόθηκε σχετικά με το θέμα της υποχρεωτικής μετατροπής των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές για όσες εταιρείες είχαν επενδύσεις σε γήπεδα και εγκαταστάσεις σε ποσοστό άνω του 60% των ιδίων κεφαλαίων τους (μετοχικό κεφάλαιο συν τα πάσης φύσεως αποθεματικά).
843279 Για την τήρηση του λογαριασμού δεν απαιτείται ελάχιστο όριο κατάθεσης, ενώ στους καταθέτες με μέσο μηνιαίο υπόλοιπο άνω των 10 εκατ. δραχμών παρέχεται δωρεάν συνδρομή για ένα χρόνο της πιστωτικής κάρτας Cretabank Visa.
813181 Από το ποσόν αυτό άνω του 1/3 (36,9%), περίπου 42,36 δισ. δρχ., θα διατεθεί για τη βελτίωση των μεταφορών, ενώ το 26,3%, περίπου 30 δισ. δρχ., θα απορροφηθεί από τον πρωτογενή τομέα.
813182 Οι τομείς υγεία - πρόνοια και ανθρώπινοι πόροι θα απορροφήσουν άνω των 23 δισ. δρχ. και το περιβάλλον 5,8 δισ. δρχ.
844201 Οι περισσότερες, αναλογικά με τον πληθυσμό, βρίσκονται στην Ιταλία, στην Ελλάδα και στο Βέλγιο, ενώ εκείνες που απασχολούν άνω των 100 εργαζομένων συναντώνται στο "πλουσιότερο τρίγωνο της ΕΟΚ", αυτό των Λουξεμβούργου - Γερμανίας - Δανίας.
844241 Αμέσως μετά την υπογραφή θα καταστεί δυνατόν να εισπράξει η Ελλάδα τις πρώτες προκαταβολές για την εκτέλεση έργων που περιλαμβάνονται στο ΚΠΣ, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας θα φθάσουν τα 200 δισ. δρχ., ενώ ως το τέλος τρέχοντος έτους θα εισπραχθούν άνω των 450 δισ. δρχ.
844245 Έτσι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, η Ελλάδα αναμένεται να εισπράξει μέσω των Κ.Π. άνω των 320 δισ. δρχ.
813197 Άνω των 11 δισ. δρχ.
843073 Είκοσι έξι εταιρείες του κλάδου της βιομηχανίας μη μεταλλικών ορυκτών πραγματοποίησαν το 1993 καθαρά κέρδη άνω του ποσού των 100 εκατ. δραχμών και μέχρι του ποσού των 7,3 δισ. δρχ. για την εταιρεία με τα μεγαλύτερα κέρδη.
842370 Ενισχύσεις άνω των 22 δισ. δρχ. προβλέπει το πρόγραμμα του ΕΟΜΜΕΧ
843636 Η άνω των 200.000 κατόχων κάρτα αυτομάτου αναλήψεως μετρητών θα μετατραπεί σε κάρτα αγορών στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
846286 Από την άλλη πλευρά, όμως, η κεντρική τράπεζα της Γαλλίας για να διατηρήσει την πολιτική στήριξης του φράγκου ξόδεψε κατά τη διάρκεια της τελευταίας κρίσης άνω των 300 δισ. σε ξένο συνάλλαγμα.
813576 Οι διαχειριζόμενοι το ενεργητικό του αμοιβαίου πιστεύουν ότι μέσα στην τρέχουσα δεκαετία οι εταιρείες που παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες βελτιώνουν - αποκαθιστούν τον περιβάλλοντα χώρο ή αποτρέπουν τη χειροτέρευσή του, θα σημειώσουν αύξηση κερδών άνω του μέσου όρου.
814545 Ως πρώτη διαδρομή του FastShip προτείνεται η πλεύση από το βελγικό λιμάνι Ζέεμπριγκε προς τη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια, οι τοπικές αρχές της οποίας σχεδιάζουν επένδυση άνω των 4 εκατ. δολαρίων για την κατασκευή μιας ειδικής μαρίνας υποδοχής.
814325 Η διοίκηση της Εμπορικής Τραπέζης έχει ήδη συζητήσει το θέμα της αυξήσεως με όλους σχεδόν τους θεσμικούς και ιδιώτες μετόχους που κατέχουν ποσοστό άνω του 1% (όχι παραπάνω από 15) και εκτιμά ότι το σύνολο σχεδόν αυτών των μετόχων θα συμμετάσχει στην αύξηση διατηρώντας τουλάχιστον τα ποσοστά που κατείχε στην Τράπεζα.
847566 Πάντως σε ό,τι αφορά τη δεύτερη εταιρεία η πρόσφατη εξαγγελία για την υλοποίηση των μεγάλων έργων φαίνεται να επηρεάζει την πορεία της τιμής της μετοχής της προς τα άνω.
816867 Συγκεκριμένα, η Ένωση Τραπεζών πρότεινε πρόσφατα στην κυβέρνηση να καθιερώσει την υποχρεωτική αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των συναλλασσομένων όταν διακινούν, μέσω τραπεζών, ποσά άνω των 4 εκατ. δρχ. σε μετρητά.
820301 Βασικό προϊόν που παράγει η εταιρεία είναι η λευκή κρυσταλλική ζάχαρη, ποιότητας Standard (ΕΟΚ, κατηγορία ΙΙ), από επεξεργασία ζαχαροτεύτλων, που αποτελεί ποσοστό άνω του 90% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας.
849339 Από 1ης Ιανουαρίου 1995 μπορούν να υποβάλλονται αγωγές εξώσεων, είτε λόγω της συμπλήρωσης 12ετίας στη χρήση του ακινήτου ανεξαρτήτως εμβαδού είτε λόγω της συμπλήρωσης 9ετίας στη χρήση του ακινήτου σε κατοικίες εμβαδού άνω των 90 τ.μ.
849343 Από 1ης Ιανουαρίου 1996 μπορούν να κατατίθενται αγωγές εξώσεων, είτε λόγω συμπλήρωσης 9ετίας στη χρήση του μισθίου ανεξαρτήτως εμβαδού είτε λόγω συμπλήρωσης 5ετίας στη χρήση του μισθίου σε κατοικίες εμβαδού άνω των 90 τ.μ.
817333 Επίσης τα νοικοκυριά που καταναλώνουν από 801 κιλοβατώρες και άνω θα επιβαρυνθούν με 6.750 δραχμές το δίμηνο. π
818119 Ο όμιλος Underberg, με πωλήσεις άνω του 1 δισ. μάρκων, συμμετέχει κατά 50% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Interfine Tobacco με έδρα το Rheinberg.
850137 Στην Ιρλανδία καθιερώνονται διατάξεις εργατικής νομοθεσίας για την προστασία όσων εργάζονται άνω των οκτώ ωρών εβδομαδιαίως και ως τις 24.
820170 Σπατάλες άνω των 17 τρισ. δραχμών μέσα σε τρία χρόνια.
851328 Τα ανωτέρω επηρεάζουν τις τιμές παραγωγού "προς τα πάνω", γιατί εκτός αυτών η "Ελαιουργική" ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει το παρθένο ελαιόλαδο άνω των 700 δρχ. το κιλό.
820304 Η εταιρεία επεξεργάζεται ετησίως άνω των 3 εκατ. τόνων τεύτλων και έχει τη δυνατότητα να παράγει, σύμφωνα με τα ισχύοντα δεδομένα, περισσότερους από 310.000 τόνους ζάχαρης, καλύπτοντας έτσι ένα ποσοστό περισσότερο από το 90% του συνόλου των αναγκών της εγχώριας κατανάλωσης.
851897 Παρατήρησε εξάλλου ότι "τα υψηλά επιτόκια αποθαρρύνουν δυνάμει επενδυτές που σήμερα μπορούν να έχουν πραγματικές αποδόσεις κεφαλαίων ως και άνω του 10% χωρίς κίνδυνο" και τόνισε πως "η πολιτική της σκληρής δραχμής μειώνει το κόστος εισαγωγών και δυνάμει τουλάχιστον βοηθάει την εξυγίανση και ορθολογικοποίηση των επιχειρήσεων που θέλουν να μείνουν ανταγωνιστικές.
852626 Για παράδειγμα, όταν η Βρετανία μπήκε στο ΕΝΣ, πείστηκε από τους υπουργούς Οικονομικών και τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών των χωρών που ήδη συμμετείχαν να μην επιμείνει σε ισοτιμία άνω των τριών γερμανικών μάρκων ανά στερλίνα και δέχθηκε τελικά το 2,95.
852988 Ποσοστό άνω του 50% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο ΟΤΕ έχει καλές προοπτικές για να επενδύσει κάποιος, ενώ το 40% θεωρεί την αγορά μετοχών του ΟΤΕ μια καλή μακροχρόνια επένδυση.
852991 Ακόμη, μεγάλο ποσοστό, άνω του 80% των ερωτηθέντων, θεωρεί ότι μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να μπει στην "ατζέντα" οικογενειακού συμβουλίου, ενώ μόνο ο ένας στους τρεις ερωτηθέντες δήλωσε ότι θα σκεφθεί το όλο θέμα και θα λάβει τις αποφάσεις κατά μόνας.
853000 Το 25% από αυτούς που δήλωσαν ότι θα αγοράσουν μετοχές του ΟΤΕ από το ευρύ κοινό προτίθεται να διαθέσει ποσόν άνω των 500.000 δρχ., ενώ από τους ήδη δραστηριοποιούμενους επενδυτές της ίδιας κατηγορίας το 32% προτίθεται να επενδύσει ποσόν άνω των 500.000 δρχ.
853000 Το 25% από αυτούς που δήλωσαν ότι θα αγοράσουν μετοχές του ΟΤΕ από το ευρύ κοινό προτίθεται να διαθέσει ποσόν άνω των 500.000 δρχ., ενώ από τους ήδη δραστηριοποιούμενους επενδυτές της ίδιας κατηγορίας το 32% προτίθεται να επενδύσει ποσόν άνω των 500.000 δρχ.
820307 Το δίκτυο διανομής για καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της υποστηρίζεται από 16 αποθηκευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, μέσω των οποίων διακινείται ποσοστό άνω του 50% της συνολικής παραγόμενης ποσότητας της ζάχαρης.
822704 Οι αλλοδαποί που πραγματοποιούν παραδόσεις αγαθών, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές αγαθών και πωλήσεις εξ αποστάσεων άνω των 4,2 εκατ.
824867 Δηλαδή από τα 600 δισ. δρχ. του Πακέτου Ντελόρ ΙΙ η απορροφητικότητα είναι άνω του 55%.
824866 Επιπλέον έχουν αρχίσει να εκτελούνται σε όλη τη χώρα έργα ύψους άνω των 300 δισ. δρχ. και απομένουν άλλα τόσα.
854271 Ο κ. Γιαννακίδης υποστηρίζει ακόμη ότι "το ένα τρίτο των καλλιεργούμενων εκτάσεων, περίπου 12 εκατ. στρέμματα, νοικιάζονται με συνολική αξία ενοικίων άνω των 200 δισ. δραχμών.
824933 Ο σύλλογος μάλιστα των μηχανικών κατηγορεί τον γενικό γραμματέα, οδοντίατρο κ. Ε. Γιαννακούλια, ότι ενδιαφέρθηκε μόνο για την αξιοποίηση κονδυλίων στην αγορά καινούργιας πολυτελούς Μερτσέντες για τον ίδιο αλλά και ελικοπτέρου αξίας άνω των 300 εκατομμυρίων.
825772 Για ποσά άνω των 10.000 ECU (2.870.000 δρχ.) και ως 20.000 ECU (5.740.000 δρχ.) απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας. 8.
825814 Αν κατεδαφιζόταν το τεράστιο γιαπί, το κόστος θα αυξανόταν αισθητά, πιθανόν άνω των 2 δισ. δρχ.
826383 Το ίδιο ισχύει και για τη σύγκριση των ευρωπαϊκών κρατών μεταξύ τους που παρουσιάζουν πολύ διαφορετικά ποσοστά ανεργίας: πολύ υψηλά στην Ισπανία (23,5% του ενεργού πληθυσμού τον Φεβρουάριο), στη Φιλανδία (17,9%) και στην Ιρλανδία (14,8%), άνω του 10% στη Γαλλία, στη Δανία, στο Βέλγιο και στην Ιταλία, κάτω από 10% στη Σουηδία, στη Βρετανία, στη Γερμανία, στην Αυστρία και στην Πορτογαλία, ενώ στο Λουξεμβούργο πέφτει στο 3,7%.
857079 Η εταιρεία διαθέτει εργοστάσιο, συνολικής έκτασης άνω των 15.000 στρεμμάτων, στη βιομηχανική περιοχή Κιλκίς, με τρεις γραμμές παραγωγής με ποικιλία λειτουργιών, ενώ απασχολεί αυτή την περίοδο 232 εργαζομένους.
857178 Και αυτό γιατί τα χρηματιστηριακά γραφεία καλούνται να πληρώσουν το 60% της αξίας του Αυτοματοποιημένου Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών, δηλαδή ποσόν άνω των 600 εκατ. δρχ.
857184 Μάλιστα ως εναλλακτική λύση προτείνει να ισχύσει ως "πλαφόν" το ποσοστό 0,35% για συναλλαγές άνω των 100 εκατομμυρίων.
827061 Το σλόγκαν είναι κάτω από τα κεφάλια ενός νέου και μιας νέας που ταξιδεύουν με τρένο και στο άνω μέρος, με έντονο μπλε χρώμα, η γνωστή σημαία της ΕΕ, αλλά στη θέση των 12 αστεριών - που από τον Ιανουάριο θα γίνουν 16 - βρίσκονται 12 χρυσού χρώματος προφυλακτικά!
828787 Σύμφωνα με έγγραφο της αρμόδιας Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τραπέζης της Ελλάδος, απαιτούνται γύρω στα 26 δισ. δρχ., από τα οποία τα 17 δισ. δρχ. είναι απολύτως αναγκαία για την κάλυψη πιθανών ζημιών από δάνεια σε επιχειρήσεις που έχουν χορηγηθεί την περίοδο της "Επιτροπείας", ενώ τα υπόλοιπα 9 δισ. δρχ. θα χρησιμεύσουν για την αποκατάσταση του δείκτη φερεγγυότητας σε επίπεδα άνω του ελαχίστου ορίου, του 8%.
829752 Διατηρήθηκαν ως εκπιπτόμενα ποσά από το καθαρό εισόδημα μόνον οι λεγόμενες οικογενειακές δαπάνες, με κάποια αναδιάρθρωση στη σύνθεση και το ύψος τους, θεσπίστηκε αφορολόγητο ποσόν χωρίς δικαιολογητικά για όσους έχουν φυσική ή πνευματική αναπηρία άνω του 67%, ενώ στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους εδόθη ως ειδικό πριμ μείωση του φόρου για τα προστατευόμενα παιδιά.
829358 Αγορά αντικειμένων μεγάλης αξίας, δωρεές άνω των 100.000 δρχ. και δόσεις για απόσβεση δανείων καπέλο
829701 Έτσι, για παράδειγμα, μισθωτός του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που έχει λίγα χρόνια στη μισθωτή εργασία, αν είναι κάτοχος επιβατικού αυτοκινήτου άνω των 12 ίππων, θα φορολογηθεί εφέτος όχι για το εισόδημα που απέκτησε, το οποίο δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 1.600.000, αλλά με βάση την τεκμαρτή δαπάνη του αυτοκινήτου, η οποία για το αυτοκίνητο των 12 ίππων είναι 2.600.000, των 13 ίππων είναι 3.100.000 κ.ο.κ.
829919 Εφόσον ο φορολογούμενος ή ο άλλος σύζυγος ή κάποιο από τα πρόσωπα που συνοικούν με τον φορολογούμενο και τον βαρύνουν έχει ηλικία άνω των 65 ετών ή παρουσιάζει αναπηρία διανοητική ή σωματική άνω του 67%.
829919 Εφόσον ο φορολογούμενος ή ο άλλος σύζυγος ή κάποιο από τα πρόσωπα που συνοικούν με τον φορολογούμενο και τον βαρύνουν έχει ηλικία άνω των 65 ετών ή παρουσιάζει αναπηρία διανοητική ή σωματική άνω του 67%.
830088 Παρουσιάζει αναπηρία φυσική ή πνευματική άνω του 67%.
845340 Η Εθνική Ασφαλιστική έχει προχωρήσει σε διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια λογισμικού (software) προϋπολογισμού άνω των 200 εκατ. δραχμών, αφού ήδη είδε να έχει σημαντικά αποτελέσματα ένα πρόσφατο εγχείρημα: ένα πληροφοριακό σύστημα βελτίωσε σημαντικά τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών της εταιρείας.
847514 Τραπεζικά στελέχη, αναφερόμενα στη δυνατότητα που έχει ο αποταμιευτής να καταθέσει το συνάλλαγμα που αγόρασε σε λογαριασμό προθεσμίας άνω του ενός έτους, υπεστήριξαν ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει σε ελληνική τράπεζα, αφού ακόμα ισχύουν περιορισμοί για τις κατηγορίες καταθέσεων σε συνάλλαγμα.
863424 Για υδρεύσεις - αποχετεύσεις 5,94 δισ. δρχ. και για κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές άνω των 6,64 δισ. δρχ.
863505 Στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο επιχειρηματικός κόσμος πληρώνει άνω του 50% των φόρων εισοδήματος που συγκεντρώνει το κράτος, έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών στη συνάντηση εκπροσώπων του με δημοσιογράφους την περασμένη Τετάρτη.
844129 Παράλληλα ένα συγκριτικό πλεονέκτημα των "μικρών", που προνομιακό πεδίο δράσης τους είναι η αγορά της Αττικής, είναι το γεγονός ότι η κατηγορία του πληθυσμού στην οποία απευθύνονται τοποθετείται στα μεσαία και άνω εισοδήματα, δηλαδή δεν αντιμετωπίζει οικονομική κρίση και ως εκ τούτου έχει τη δυνατότητα "να πίνει ακριβό κρασί", όπως έλεγε χαρακτηριστικά στέλεχος μεγάλης οινοβιομηχανίας.
846881 Έκτον, έχουμε μόνο τρεις ελληνικές εταιρείες με τζίρο άνω των 10 δισ. δρχ., όσες ήταν και το 1993.
863961 Ένα μόνον στοιχείο είναι αρκετό για να κατανοηθεί πλήρως η δράση των ξένων επενδυτών: η άνοδος των τιμών εντοπίζεται κυρίως σε "χαρτιά" εταιρειών που διαθέτουν χρηματιστηριακή αξία άνω των 10-15 δισ. δρχ.
864079 Σε δημοσκόπηση εκείνης της εποχής το 53% όλων των Σουηδών άνω των 16 ετών είχαν απαντήσει ότι θα ψήφιζαν "όχι" αν γινόταν δημοψήφισμα για την ένταξη στην ΕΟΚ εκείνη την ημέρα.
845293 Η εταιρεία Oracle παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά στην Ελλάδα η ύφεση της αγοράς πληροφορικής δεν επιτρέπει συνεχή πορεία προς τα άνω.
866072 Από 1.700 δολάρια τον τόνο και άνω, το "πρόσθετο τίμημα" θα αυξάνεται κατά 2,5 mills για κάθε αύξηση της τιμής του αλουμινίου κατά 100 δολάρια τον τόνο ".
866186 Για μεγαλύτερα ποσά, άνω των 2.000 ECU, τόσο σε δραχμές όσο και σε συνάλλαγμα, ο ταξιδιώτης έχει την υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση κατά την έξοδό του από τη χώρα, καταθέτοντας επίσης και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας με την ένδειξη "μεταφορά συναλλάγματος" όταν το ποσό υπερβαίνει τα 10.000 ECU.
844743 Ασφαλώς για έναν περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων, κυρίως από 20 χρόνια υπηρεσίας και άνω, οι αυξήσεις φθάνουν και τις 10.000 δρχ. τον μήνα.
845339 Ο όμιλος του Τιτάνα προωθεί τη μεγαλύτερη επένδυση πληροφορικής που έγινε ποτέ στον ιδιωτικό τομέα (αν εξαιρέσουμε τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών), προϋπολογισμού άνω του ενός δισ. δραχμών.
847527 Από τους επιμέρους κλαδικούς δείκτες ο μοναδικός που παρουσιάζει μεταβολή προς τα άνω συγκρινόμενος με το κλείσιμο του 1993 είναι ο δείκτης των τραπεζών, ο οποίος έκλεισε στις 1.034,58 μονάδες και ήταν κατά 29,51 μονάδες (2,94%) αυξημένος σε σχέση με την τιμή στις 31.12.1993.
847839 Σε 15 χρόνια το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών θα αυξηθεί, από το 20% που είναι τώρα, στο 23%.
847655 Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το ως άνω ποσόν θα αυξηθεί και θα φθάσει ως και τα 3,5 εκατ. δρχ.
867504 Σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός Εμπορίου: (1) Ακίνητα που διατίθενται για τοποθέτηση ασφαλιστικών αποθεμάτων γίνονται δεκτά σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και περιορισμούς: α) να βρίσκονται εντός σχεδίων πόλεων με πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων, β) η αξία του ακινήτου, βάσει συμβολαίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει την αντικειμενική του αξία, προσαυξημένη μέχρι του 30%, γ) η αξία εκτίμησης, κατά το άρθρο 9 του νόμου 2190/20, δεν μπορεί επίσης να υπερβαίνει την αντικειμενική αξία, προσαυξημένη μέχρι του 30%, δ) τα παραπάνω ακίνητα γίνονται δεκτά στο 75% της αξίας εκτίμησής τους (δηλαδή η αξία ενός ακινήτου που προορίζεται για ασφαλιστική τοποθέτηση θα είναι ίση με το 75% της αξίας εκτίμησής του). (2) Η τοποθέτηση ασφαλιστικών αποθεμάτων σε μετοχές ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο ή σε μετοχές προς ίδρυση νέων ανωνύμων εταιρειών επιτρέπεται μετά από προηγούμενη έγκριση του υπουργού Εμπορίου, η οποία δίδεται κατόπιν υποβολής αιτήσεως από την ενδιαφερόμενη εταιρεία.
867576 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Στατιστικής των Ασφαλιστικών Εταιρειών ο κλάδος του αυτοκινήτου όχι μόνο δεν υπήρξε κερδοφόρος, αλλά παρουσίασε σύνολο ζημιών άνω των 7 δισεκατομμυρίων, έναντι 3,9 δισεκατομμυρίων το 1993.
849667 Με αυτή την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η εισαγωγή των υφισταμένων ή των κατόπιν αυξήσεως του κεφαλαίου εκδιδομένων μετοχών των ως άνω επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο επιτρέπεται να πραγματοποιείται απευθείας από τους φορείς του Δημοσίου χωρίς διορισμό αναδόχου.
868902 Η πρώτη κίνηση για τον περιορισμό του φαινομένου αυτού έγινε από τη σημερινή πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ με τον νόμο 2229/94, με τον οποίο αφενός καταργήθηκε η δυνατότητα των συμφωνημένων τιμών μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών και αναδόχων για τις συμπληρωματικές εργασίες και αφετέρου εισήχθη ειδική διαδικασία έγκρισης για υπερβάσεις άνω του 20% του συμβατικού ποσού.
868904 Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτές, η ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών στον ανάδοχο οποιουδήποτε έργου, προϋπολογισμού κατά τη μελέτη άνω των 5 εκατ.
849668 Στην περίπτωση αυτήν επιτρέπεται να ορισθεί ότι οι φορείς του Δημοσίου οι οποίοι είναι μέτοχοι πριν από την εισαγωγή των ως άνω μετοχών στο Χρηματιστήριο ενεργούν ως ανάδοχοι και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναδόχου ".
853761 Όλα εξαρτώνται λοιπόν αυτό τις δυτικές τράπεζες που εργάζονται στη Κεντρική Ευρώπη και οι οποίες όμως δεν αναλαμβάνουν χρηματοδοτικούς κινδύνους άνω της δεκαετίας.
851141 Ο οποίος έλεγε μέχρι πρότινος ότι είναι αδύνατον να υπάρξει ανάπτυξη της οικονομίας σε ποσοστά άνω του 2% ετησίως χωρίς να δημιουργηθούν έντονες πληθωριστικές τάσεις.
853879 Συγκεκριμένα, για ετήσιο καθαρό εισόδημα ως 1.600.000 δραχμές ο συντελεστής είναι μηδέν, από 1.600.001 ως 2.000.000 ο συντελεστής είναι 2%, από 2.000.001 ως 2.500.000 δραχμές 3%, από 2.500.001 ως 3.000.000 δραχμές 4,5%, από 3.000.001 ως 3.500.000 δραχμές 6%, από 3.500.001 ως 4.500.000 δραχμές 8%, από 4.500.001 ως 5.500.000 δραχμές 12%, από 5.000.001 ως 7.000.000 δραχμές 16%, από 7.000.001 ως 10.000.000 δραχμές 20%, από 10.000.001 ως 15.000.000 δραχμές 24% και από 15.000.001 και άνω ο συντελεστής είναι 30%.
853886 Αν ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος έχει ένα παιδί, τότε η παρακράτηση μειώνεται κατά 15%, με δύο παιδιά κατά 25%, με τρία η μείωση είναι 40% και με τέσσερα και άνω 55%.
870153 Η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων RENFE παρέχει έκπτωση 40% σε όσους άνω των 60 διαθέτουν τη δική της "χρυσή κάρτα" και η Iberia μειώνει τα εισιτήρια κατά 25% στις εσωτερικές πτήσεις μόνο.
870430 Κατά τα άλλα, οι πλέον μανιώδεις καπνιστές είναι ηλικίας από 40 ετών και άνω...
870438 Στα συμπεράσματα αυτά καταλήγει πανελλαδική έρευνα, που έγινε για λογαριασμό μεγάλης εταιρείας του κλάδου και σύμφωνα με την οποία οι πλέον φανατικοί καπνιστές είναι ηλικίας 40 ετών και άνω.
870444 Στους 100 καπνιστές οι 15 είναι ηλικίας ως 25 ετών, άλλοι 15 είναι μεταξύ 25 και 29 ετών, οι 30 είναι από 30 ως 39 ετών, ενώ από 40 ετών και άνω είναι το 40% των καπνιστών.
870910 "Στην περίπτωση που ο εργοδότης προβαίνει μέσα στον ίδιο μήνα σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας περισσοτέρων των πενήντα μισθωτών ή διακόπτεται η λειτουργία της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης που απασχολούσε κατά τη διακοπή περισσότερους από πενήντα μισθωτούς, οι άνεργοι δικαιούνται από τον ΟΑΕΔ: α) Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, που δε συμψηφίζεται με το επίδομα τακτικής ανεργίας, στην περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης κατά τον χρόνο της απόλυσης ή διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης οφείλει δεδουλευμένες αποδοχές δύο τουλάχιστον μηνών. β) Επιμήκυνση του χρόνου τακτικής επιδότησης ανεργίας για άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών ή πολύτεκνους ή ευρισκόμενους πλησίον του χρόνου συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για σύνταξη γήρατος. γ) Ένταξη κατά προτεραιότητα στα προγράμματα απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης του ΟΑΕΔ. δ) Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση εφόσον ο άνεργος επιθυμεί να μετεγκατασταθεί σε περιοχή εκτός του νομού που λειτουργούσε η επιχείρηση, η οποία προχώρησε στις μαζικές απολύσεις ή διέκοψε τη λειτουργία της. ε) Παροχές ασθενείας σε χρήμα και είδος για τα επόμενα δύο έτη από την καταγγελία της σύμβασης".
870959 Ποσόν άνω των 100 εκατ. δολαρίων θα χορηγηθεί ως το τέλος του 1994 στη Μολδαβία μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει άλλα 45 εκατ.
854112 Η πίεση από την κοινή γνώμη έχει υποχρεώσει τις εταιρείες να κρατήσουν στην Αμερική χαμηλότερα "οικειοθελώς" τις τιμές τους, αυτοδεσμευόμενες να μην επιβάλλουν αυξήσεις άνω του πληθωρισμού, μια τακτική που υιοθέτησε η μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία του κόσμου (Merck).
854932 Με αυτά - επαναλαμβάνουμε, σύμφωνα με τον ισολογισμό - πραγματοποίησε πωλήσεις αξίας άνω των 3 δισ. δραχμών.
854332 Γενικόλογος υπήρξε επ' αυτών μιλώντας στην Ολομέλεια εκ μέρους της Επιτροπής και ο κ. Μπρους Μίλαν, αρμόδιος για την Περιφερειακή Πολιτική, η οποία περιλαμβάνει άνω του 60% του συνόλου των χρηματοδοτήσεων.
873141 Σε περίπτωση καταθλιπτικού άγχους και μελαγχολίας: μαγγάνιο-χαλκός (ή μαγγάνιο-κοβάλτιο, για όσους είναι άνω των 40 χρόνων).
873330 Οι περισσότερες έγιναν σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 χρόνων, οι οποίοι χωρίς αυτές θα περνούσαν την υπόλοιπη ζωή τους στηριζόμενοι σε μπαστούνια για να περπατάνε ή καθισμένοι σε αναπηρικές καρέκλες.
873350 Κατά την εγχείρηση αφαιρείται η άρρωστη ή τραυματισμένη κοτύλη (κοιλότητα στην πύελο) το άνω άκρο του μηριαίου οστού (κεφαλή), καθώς και μικρό τμήμα της πυέλου.
873425 Τένις: η χαρά της προσπάθειας "Πρόκειται για ένα άθλημα που χρειάζεται ειδική προετοιμασία, διότι διεγείρει με βίαιο τρόπο τα άνω άκρα και το καρδιαγγειακό σύστημα", λέει ο δρ Νικολέ.
873429 Θα αποφύγετε έτσι την ανάπτυξη τενοντίτιδος στον αγκώνα, πόνου στη μέση και στην πλάτη και τους μύες, καθώς και καρδιακά προβλήματα, από τα οποία κινδυνεύουν κυρίως όσοι είναι άνω των 35 χρόνων.
855697 Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, στις 30-6-1993 ο ελληνικός εμπορικός στόλος, που αφορά μόνο τα πλοία άνω των 100 κόρων, αποτελείτο από 2.129 πλοία συνολικής χωρητικότητας 28.434.255 κόρων, έναντι 2.081 πλοίων χωρητικότητας 24.467.406 κόρων κατά την αντίστοιχη ημερομηνία του 1992.
856226 Και ενώ υπολογίζαμε ότι το 1992 το έλλειμμα του ισοζυγίου δε θα υπερέβαινε το 1 δισ. δολάρια, η χρονιά φαίνεται να έχει κλείσει τελικά με έλλειμμα άνω των 2 δισ. δολ.
859590 Ασφαλώς για έναν περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων, κυρίως από 20 χρόνια υπηρεσίας και άνω, οι αυξήσεις φθάνουν και τις 10.000 δρχ. τον μήνα.
859406 θα επιβαρυνθούν με αυξήσεις ως 2%, ενώ τα νοικοκυριά με καταναλώσεις 400 κιλοβατώρες και άνω θα επιβαρυνθούν με αυξήσεις ως 25%.
874379 Η νόσος συνήθως προσβάλλει ανθρώπους ηλικίας άνω των 60 χρόνων και η συχνότητά της αυξάνεται με την ηλικία.
875778 Οι Ελβετοί ψηφίζουν σήμερα Κυριακή για να επιλέξουν τα 200 μέλη της Κάτω Βουλής και τα περισσότερα από τα 46 μέλη της Άνω Βουλής.
860547 Αντίθετα, χρειάζονται ειδικό πιστοποιητικό πενταετούς ισχύος τα εξής έργα τέχνης: α) Πίνακες αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου γαλλικών φράγκων. β) Αγάλματα και βιβλία του περασμένου αιώνα, κοσμήματα κατασκευασμένα προ 50 ετών, παλιά νομίσματα και συλλογές αξίας μεγαλύτερης από 332.000 φράγκα. γ) Σχέδια, χαρακτικά, λιθογραφίες, ψηφιδωτά, χάρτες ηλικίας δύο αιώνων και πλέον, καθώς και καρτ ποστάλ αξίας άνω των 100.000 φράγκων. δ) Χειρόγραφα και υλικό αρχείου ηλικίας άνω των 50 χρόνων.
860547 Αντίθετα, χρειάζονται ειδικό πιστοποιητικό πενταετούς ισχύος τα εξής έργα τέχνης: α) Πίνακες αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου γαλλικών φράγκων. β) Αγάλματα και βιβλία του περασμένου αιώνα, κοσμήματα κατασκευασμένα προ 50 ετών, παλιά νομίσματα και συλλογές αξίας μεγαλύτερης από 332.000 φράγκα. γ) Σχέδια, χαρακτικά, λιθογραφίες, ψηφιδωτά, χάρτες ηλικίας δύο αιώνων και πλέον, καθώς και καρτ ποστάλ αξίας άνω των 100.000 φράγκων. δ) Χειρόγραφα και υλικό αρχείου ηλικίας άνω των 50 χρόνων.
860547 Αντίθετα, χρειάζονται ειδικό πιστοποιητικό πενταετούς ισχύος τα εξής έργα τέχνης: α) Πίνακες αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου γαλλικών φράγκων. β) Αγάλματα και βιβλία του περασμένου αιώνα, κοσμήματα κατασκευασμένα προ 50 ετών, παλιά νομίσματα και συλλογές αξίας μεγαλύτερης από 332.000 φράγκα. γ) Σχέδια, χαρακτικά, λιθογραφίες, ψηφιδωτά, χάρτες ηλικίας δύο αιώνων και πλέον, καθώς και καρτ ποστάλ αξίας άνω των 100.000 φράγκων. δ) Χειρόγραφα και υλικό αρχείου ηλικίας άνω των 50 χρόνων.
860913 Το σύστημα εγκαταστάθηκε, αλλά για να ελεγχθεί πρέπει η ΥΠΑ να εγκαταστήσει σειρά πομποδεκτών - άνω των 200 - σε βουνοκορφές και άλλα σημεία της χώρας, ώστε να καλυφθούν οι επικοινωνίες.
860959 Η Alenia προσέφερε το 20%, η Westinghouse το 12% και η "Ένωση Προμηθευτών" άνω του 60%.
879600 Ο πόλεμος που διεξάγουν οι φανατικοί ισλαμιστές της Ισλαμικής Ομάδας και της Τζιχάντ κατά της αιγυπτιακής κυβέρνησης του προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ έχει τώρα περιοριστεί σε μερικές περιοχές της Άνω Αιγύπτου.
881068 Τέλος, οι θεσμοί στη Ρωσία δημιουργούν αβεβαιότητα για ένα ακόμη ζήτημα: πρόκειται για την Άνω Βουλή που επίσης ανανεώνεται στις 17 Δεκεμβρίου, αλλά δεν έχει ακόμη θεσπισθεί ο νόμος που ορίζει τη σχετική διαδικασία.
881070 Και επειδή χωρίς την Άνω Βουλή η Δούμα δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί πλήρως, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εμπλοκές στην ομαλή εξέλιξη των "δημοκρατικών διαδικασιών".
863207 Εισροές άνω των 150 δισ. το 1995
830083 Με τη συμπλήρωση των ενδείξεων του πίνακα 2.2 το σύνολο των ιατρικών εξόδων που εδαπάνησαν οι φορολογούμενοι για τα πρόσωπα αυτά θα εκπέσει από το εισόδημά τους και ακόμη θα έχουν έκπτωση 500.000 δρχ. εφόσον τα πρόσωπα που θα αναγραφούν στον πίνακα αυτόν παρουσιάζουν αναπηρία φυσική ή πνευματική άνω του 67%, είναι τυφλά, νεφροπαθή ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία (άρθρο 8 παρ. 7 Ν.Δ. 3323/55). β. Επιπτώσεις στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους
886119 Αντιθέτως, είναι πασίγνωστον ότι ένα πακέτο μετοχών που αντιστοιχεί σε ποσοστό 51% και άνω έχει εντελώς διαφορετική αξία, αφού δίνει στον επενδυτή όχι μόνον (προσδοκώμενα) κέρδη, αλλά και τον έλεγχο επί της συγκεκριμένης εταιρείας.
830107 Η μείωση του φόρου που έχει δοθεί στους φορολογουμένους αυτής της κατηγορίας είναι: 20.000 δρχ. για κάθε παιδί αν ο φορολογούμενος έχει ως δύο παιδιά. 30.000 δρχ. για κάθε παιδί αν έχει τρία παιδιά. 40.000 δρχ. για κάθε παιδί αν έχει τέσσερα παιδιά και άνω.
830121 Τις ενδείξεις 003 και 004 θα συμπληρώσουν όλοι οι φορολογούμενοι και όχι μόνον οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι εφόσον έχουν παιδί άγαμο ή που βρίσκεται σε κατάσταση χηρείας ανεξάρτητα από ηλικία, εφόσον παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω ή είναι τυφλό, νεφροπαθής ή έχει μεσογειακή αναιμία.
830123 Στην τελευταία αυτή περίπτωση η αναγραφή των προσώπων αυτών είναι αναγκαία μόνον εφόσον τα πρόσωπα αυτά παρουσιάζουν αναπηρία φυσική ή πνευματική σε ποσοστό άνω του 67%, είναι τυφλοί, νεφροπαθείς, έχουν μεσογειακή αναιμία κλπ.
830127 Από το συνολικό εισόδημα θα αφαιρεθούν τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των προσώπων που τον βαρύνουν (σύζυγος, παιδιά, ανιόντες, άγαμοι ή διαζευγμένοι αδελφοί και αδελφές με αναπηρία 67% και άνω κλπ.).
830166 Δωρεές ποσού άνω των 80.000 δρχ. εφόσον δεν έχουν κατατεθεί στο ΤΠΔ ή σε τράπεζα δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση ούτε κατά το μέρος που αφορά τις 80.000 δρχ.
830390 Έτσι, με βάση τα εφετινά προσωρινά στοιχεία, οι εμποροβιοτέχνες συμμετέχουν στο δηλωθέν εισόδημα κατά ποσοστό 16,3%, ενώ η συμμετοχή τους κατά τα οικονομικά έτη 1991-93 ήταν 13,5%, 15,5% και 16% αντιστοίχως, δηλαδή με βάση τα προσωρινά στοιχεία των εφετινών δηλώσεων παρουσιάζεται μια μικρή αύξηση στη συμμετοχή στο σύνολο του εισοδήματος, ενώ η συμμετοχή τους στο σύνολο του φόρου εμφανίζεται εφέτος μειωμένη έναντι της περιόδου που αναφέρθηκε παραπάνω, δηλαδή εφέτος συμμετέχουν στο σύνολο του φόρου κατά ποσοστό 17,5% ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν κατά ποσοστό άνω του 20%.
830434 Άλλες ρυθμίσεις που απασχολούν το υπουργείο Οικονομικών είναι: - Να δεσμεύεται και το 50% των καταθέσεων όσων χρωστούν στο Δημόσιο άνω των 10 εκατ. δραχμών και καθυστερούν την καταβολή των χρεών. - Να κατάσχονται οι εισπράξεις ορισμένων ημερών των επιχειρήσεων που έχουν χρέη προς το Δημόσιο και με σκοπό την εξόφληση των χρεών τους.
830635 Από αυτούς άνω του 40% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, ανώτατα διοικητικά στελέχη και προσωπικό γραφείου.
831890 Η Επιτροπή έστειλε στην Αθήνα επιστολή η οποία επισημαίνει ότι το δίπλωμα ιατρού προϋποθέτει σπουδές άνω των τεσσάρων ετών κατά το κοινοτικό Δίκαιο, ενώ κατά το ελληνικό Δίκαιο άνω των πέντε.
831354 Στο Λεκανοπέδιο της Αττικής προβλέπεται η άμεση έναρξη κατασκευής - επέκτασης του δικτύου μέσης πίεσης για άλλα 90 χλμ., το οποίο θα διατρέχει τους δήμους Αιγάλεω, Αλίμου, Άνω Λιοσίων, Βουλιαγμένης, Βύρωνα, Γαλατσίου και Παπάγου.
893693 "Ή αυτός (ο Γκλιγκόρωφ) θα γίνει" Άνω Mακεδονία "ή εμείς" κάτω Νέα Δημοκρατία "".
893696 "μπος" οδήγησε στο "Άνω Mακεδονία".
894457 ΠΕΝΤΕ χρυσά αστέρια στο άνω αριστερό άκρο της κινέζικης σημαίας διασκεδάζουν κάπως την κόκκινη μονοτονία της.
862767 Η αύξηση της ζήτησης και οι θετικές προοπτικές του κλάδου οδήγησαν τις τιμές του αλουμινίου σε επίπεδα άνω των 1.600 δολαρίων ο τόνος, τιμή που επιτρέπει στις εταιρείες του κλάδου να λειτουργούν επικερδώς. - Η Coca Cola πρόκειται να επενδύσει 110 εκατ. δολάρια στη Ρωσία τα επόμενα τρία χρόνια προκειμένου να διπλασιάσει την παραγωγή της μονάδας της στη Μόσχα και να δημιουργήσει νέες μονάδες στη Νότιο και Ανατολική Ρωσία.
831890 Η Επιτροπή έστειλε στην Αθήνα επιστολή η οποία επισημαίνει ότι το δίπλωμα ιατρού προϋποθέτει σπουδές άνω των τεσσάρων ετών κατά το κοινοτικό Δίκαιο, ενώ κατά το ελληνικό Δίκαιο άνω των πέντε.
833174 Η πρόβλεψη αυτή αποδεικνύεται και από το περιεχόμενο της επιστολής της Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο το δίπλωμα γιατρού προϋποθέτει σπουδές άνω των τεσσάρων ετών κατά το Κοινοτικό Δίκαιο, ενώ παράλληλα δε συμφωνεί με τα πέντε χρόνια που εφαρμόζονται στην Ελλάδα.
898693 Ως παράδειγμα φέρει τη δική του εξαγγελία για δωρεάν σπίτια στους πολύτεκνους, τα οποία όμως θα πάρουν μόνον όσοι έχουν από... επτά παιδιά και άνω!
833175 Για το θέμα των γιατρών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι η Κοινοτική Οδηγία 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Υπουργών δεν έχει ενσωματωθεί ορθά στην ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα στον Ν. 2071/92, ο οποίος μεταξύ άλλων ορίζει ότι η ειδικότητα μπορεί να χορηγηθεί σε αυτούς που ασκούν το ιατρικό επάγγελμα για χρονικό διάστημα άνω των πέντε ετών.
834871 Στις μεγάλες κατηγορίες, με κυβισμούς από 1.600 κ.εκ. και άνω, αρχίζουν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ ελληνικών και ευρωπαϊκών τιμών και το ερώτημα είναι αν μια τέτοια αντιμετώπιση (με βάση τον κυβισμό) ανταποκρίνεται στις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδιώξεις της πολιτείας. 15.
834873 Κάποτε θα μειωθούν και οι τιμές των μεγάλων τουλάχιστον αυτοκινήτων (1.600 κ.εκ. και άνω) που οι τιμές τους σήμερα περιέχουν φορολογικές επιβαρύνσεις 75% και 100% και είναι εξ αυτού πολύ ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες χώρες και απρόσιτα στο ευρύ κοινό.
903516 Ο υπουργός Παιδείας εδώ και έναν χρόνο δρομολόγησε ένα ευρύ πρόγραμμα επισκευών των σχολείων της μειονότητας, ύψους άνω του 1 δισ. δρχ.
836657 Όταν το σπίτι είναι αξίας άνω των 30 εκατομμυρίων δραχμών οι έγγαμοι γλιτώνουν φόρο 1.300.000 δραχμές.
863774 Υπό ορισμένες προϋποθέσεις είναι δυνατή η αξιοποίηση των ως άνω πηγών.
863863 Οι σοσιαλδημοκράτες, απέχοντας άνω της δεκαετίας από την άσκηση της εξουσίας, επέδειξαν στο εθνικό αλλά και το κοινοτικό επίπεδο την αναμενόμενη άλλωστε απειρία και αδεξιότητα.
864156 Έχει όμως το επιχείρημα αυτό το τέλειο αντεπιχείρημα: τη γειτονική Δανία - τη μικρότερη μετά το Λουξεμβούργο χώρα της ΕΟΚ η οποία όχι μόνον έκανε το Μάαστριχτ άνω - κάτω, αλλά κατάφερε κιόλας να επιβάλει στους υπολοίπους Ένδεκα την απόφασή της να πάρει το Μάαστριχτ α-λα καρτ και όχι πακέτο.
866461 Η ΕΚΤΙΝΑΞΗ του δολαρίου και της στερλίνας προς τα άνω, καθώς και η συνεχιζόμενη ανοδική πορεία του μάρκου, ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς του συναλλάγματος στην Αθήνα για τον μήνα Νοέμβριο
866473 Με ελάχιστες διακυμάνσεις συνεχίστηκε και αυτό τον μήνα η σταθερά προς τα άνω πορεία του γερμανικού μάρκου στην Αθήνα.
866969 Στις περιοχές αμιγούς κατοικίας για το τμήμα του συντελεστή ως 0,8 μπορεί να μεταφερθεί το 20% του συντελεστή δόμησης, για το τμήμα από 0,8 ως 1,2 το 15% και άνω του 1,2 το 10%.
867178 Παράλληλα εντός του Νοεμβρίου θα έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με διαβεβαιώσεις που δόθηκαν την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες στον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Γ. Ρωμαίο, όλα τα έργα που έχει υποβάλει η κυβέρνηση για εφέτος, προϋπολογισθείσης δαπάνης άνω των 100 δισ. δρχ.
910944 Ήτοι, όσοι από τους υποψήφιους αυτής της κατηγορίας έχουν βαθμολογία ίση με 264 μονάδες και άνω και όχι ίση με 400-704 μονάδες και άνω που - όπως φαίνεται στον πίνακα - ήταν, κατά φορέα, η βάση για τις θέσεις που επεδίωξαν.
910944 Ήτοι, όσοι από τους υποψήφιους αυτής της κατηγορίας έχουν βαθμολογία ίση με 264 μονάδες και άνω και όχι ίση με 400-704 μονάδες και άνω που - όπως φαίνεται στον πίνακα - ήταν, κατά φορέα, η βάση για τις θέσεις που επεδίωξαν.
911356 Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις με φυλάκιση άνω των δύο ετών για λαθρεμπορία και παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος.
867354 Πρόκειται για την "κακή" συνήθεια 800.000 Σουηδών (το ένα δέκατο του πληθυσμού της χώρας) να τρίβουν στο χέρι τους λίγο νοτισμένο ταμπάκο, να το κάνουν μπαλάκι, να το βάζουν στο στόμα τους (οι ειδήμονες συστήνουν μεταξύ του άνω χείλους και ούλου) και να το φτύνουν μόλις πάρουν την απόλαυση που επιζητούν.
868576 Ο νυν γενικός διευθυντής του ΟΤΕ κ. Δ. Κουρεμένος αναφέρθηκε στις προόδους του ΟΤΕ και στους στόχους του 1993, που είναι η τοποθέτηση άνω των 350.000 νέων τηλεφώνων, η λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού δακτυλίου Αθηνών, Ρόδου και Θεσσαλονίκης, που θα βελτιώσουν την ποιότητα των τηλεπικοινωνιών και το δίκτυο υποδομής.
913297 Η ομάδα μας δεν απεδέχθη τις προσκλήσεις των ΜΜΕ προκειμένου να απαντήσει στα ως άνω, πιστεύοντας ότι δεν πρέπει να παραβιάσει την πάγια δεοντολογία σύμφωνα με την οποία οι κριτικές σε επιστημονικά θέματα γίνονται μόνο σε συνέδρια ή με επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά.
913981 Μάνου ότι οι εταιρείες αυτές αφορούν τα μεγάλα έργα προϋπολογισμού άνω των 25 δισ. δρχ., ο κ. Σαββίδης διευκρίνισε ότι τα έργα αυτού του μεγέθους αποτελούν περίπου το 80% των εκτελουμένων έργων!
914150 Αυτή είναι νέα, το εισόδημά της είναι 1.530.000 δρχ. και έχει ανάπηρη την κόρη της με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% αλλά είναι νέα.
914291 Δεύτερον είναι οι μικροπωλητές που "κατεβαίνουν" κάθε Κυριακή στο Μοναστηράκι, ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται άνω των 10.000, ενώ μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό, γύρω στους 500 διέθεταν κάποιες άδειες.
914577 Οι υπηρεσίες του τρίτου Διαμερίσματος (Άνω και Κάτω Πετράλωνα, Θησείο, Βοτανικός, μέρος του Μεταξουργείου, Κεραμεικός και η περιοχή του Ρουφ) στεγάζονται σε ένα ενοικιαζόμενο κτίριο στο Θησείο.
914591 Η περιοχή του πέμπτου Διαμερίσματος έχει πολλά προβλήματα και μάλιστα ορισμένες γειτονιές του (περιλαμβάνει τις περιοχές Προμπονά, Ριζούπολη, Λαμπρινή, Αλυσίδα, Άνω Πατήσια, Κυπριάδου και Κολιάτσου) έχουν περιληφθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Γειτονιές σε κρίση".
915028 Μεγαλύτερη ήταν η μείωση των διαξονικών φορτηγών άνω των 3,5 τόνων και των λεωφορείων, που ξεπέρασε το 40%, ενώ για τα φορτηγά άνω των τριών αξόνων η μείωση πλησίασε το 10%.
915028 Μεγαλύτερη ήταν η μείωση των διαξονικών φορτηγών άνω των 3,5 τόνων και των λεωφορείων, που ξεπέρασε το 40%, ενώ για τα φορτηγά άνω των τριών αξόνων η μείωση πλησίασε το 10%.
915728 Οι υγειονομικές υπηρεσίες της Νομαρχίας Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας 169) βρίσκονται επί ποδός, λοιπόν, κάθε ημέρα από τις 8.00 το πρωί ως τη μία το μεσημέρι, προκειμένου να εμβολιάσουν κατά της γρίπης πρωτίστως τον ευπαθή πληθυσμό, ηλικιωμένους άνω των 70 ετών και πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις (καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς, υπερτασικούς, άτομα με χρόνια πνευμονοπάθεια, αναιμία και μεταβολικά νοσήματα).
917236 Ένας στους πέντε Ευρωπαίους είναι σήμερα άνω των 60 ετών, ενώ το 2020 ένα ηλικιωμένο άτομο θα αντιστοιχεί σε δύο του ενεργού πληθυσμού.
917241 Σήμερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κατοικούν περισσότεροι από 60 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών, αναλογία που πλησιάζει τον έναν στους πέντε.
917242 Υπολογίζεται ότι γύρω στο 2010 τα άτομα που θα είναι άνω των 60 ετών θα αποτελούν το ένα τέταρτο του πληθυσμού.
917266 Στο σύνολο των χωρών της Ευρώπης το 53,4% των ατόμων που ζουν μόνα τους είναι άνω των 65 ετών.
917270 Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, η κατά κεφαλήν δαπάνη για την υγεία πολλαπλασιάζεται για τα άτομα που είναι άνω των 65 ετών.
917272 Στην Ιταλία το κόστος περίθαλψης των ατόμων άνω των 65 ετών είναι 2,2 φορές μεγαλύτερο από το κόστος για άτομα κάτω των 65.
917282 Έρευνα που έγινε στη Βρετανία έδειξε ότι περισσότεροι από τα 4/5 των αγάμων, χήρων και διαζευγμένων ηλικιωμένων άνω των 65 ετών βρίσκονταν κάτω από το όριο της φτώχειας.
869287 Αντιστοίχως από την Αυστρία υπολογίζεται αύξηση της τουριστικής κίνησης προς τη χώρα μας της τάξεως του 7%, από τη Δανία 4-5%, από τη Φιλανδία γύρω στο 10%, από τη Νορβηγία άνω του 10%, από την Ολλανδία γύρω στο 8%, από την Ισπανία γύρω στο 20% και από την Ιταλία γύρω στο 10%.
869517 Συγκεκριμένα, για ποσά ως 1 εκατ. δραχμές το επιτόκιο διαμορφώνεται σε 15%, για ποσά από 1 εκατ. δρχ. ως 10 εκατ. δρχ. σε 15,5%, από 10 εκατ. δρχ. ως 25 εκατ. δρχ. σε 16% και για ποσά άνω των 25 εκατ. δραχ. σε 17%.
870081 Η Ελλάδα και πάλι τελευταία στο σύστημα παροχών προς τους ανθρώπους άνω των 60 ετών
870101 Η SAS προσφέρει εισιτήρια standby σε πολύ χαμηλή τιμή στους άνω των 60.
870124 Όσοι είναι άνω των 65 μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 38% την ειδική κάρτα (Stichting Museumjaarkaart) με την οποία μπορούν να μπαίνουν δωρεάν σε περίπου 400 μουσεία της χώρας.

Προηγούμενη Σελίδα    Επόμενη Σελίδα     (Σελίδα 3 σε σύνολο 5 σελίδων - 1000 προτάσεις σε σύνολο 4868 προτάσεων)