Αποτελέσματα
Αρχική σελίδα Στοιχεία χρήστη Επιλογή κειμένων  Προτάσεις Πληροφορίες

Πατώντας στο δεσμό (link) για την πρόταση μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για τη συγκεκριμένη πρόταση.

Προηγούμενη Σελίδα    Επόμενη Σελίδα     (Σελίδα 2 σε σύνολο 5 σελίδων - 1000 προτάσεις σε σύνολο 4868 προτάσεων)

Πρόταση Κείμενο Πρότασης
1534296 Σύμφωνα με την κατηγορία «διαφαίνεται ότι υπεύθυνα υπηρεσιακά όργανα της ΔΑΥ (Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης) που συμμετείχαν είτε ως εισηγητές είτε ως γνωμοδοτούντες στις προβλεπόμενες διαδικασίες για την προμήθεια κατασκευή στην εγχώρια βιομηχανία ειδών επίγειου εξοπλισμού αεροσκαφών F16 C/D BLΟCΚ/50 -30, εμφάνισαν ως συμφέρουσα την προσφορά της εταιρείας GEΤ ENCTINEERING AE, στην οποία και τελικά κατοχυρώθηκε η προμήθεια, αποκρύψαντες οι ανωτέρω αθεμίτως το γεγονός, ότι ενώ η εν λόγω εταιρεία είχε κοστολογήσει τουλάχιστο τα 14 τεμάχια του υλικού που προσέφερε συνολικά με 150.366.300 δραχμές (οπότε με ΦΠΑ 18% η δαπάνη ανερχόταν σε 177.432.234 δραχμές).
1484458 Όσοι επιθυμούν να έλθουν σε επαφή με τις ανωτέρω υπηρεσίες, καλό θα είναι να επικοινωνούν πρώτα, προκειμένου να αποφύγουν τυχόν διαδηλώσεις.
1468754 «Τα ανωτέρω (αναφέρεται σε στοιχεία και... άλλοθι των εμπλεκομένων) που πληγώνουν κάθε έννοια νομιμότητας και μπορούν να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι στην Ανατολική Αττική είναι δυνατή η ηλεκτροδότηση κάθε αυθαίρετου, αποτελούν επαρκείς ενδείξεις σε βάρος του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, ότι τέλεσε την πράξη της παράβασης καθήκοντος κατ' εξακολούθηση».
109963 Η ανωτέρω Συνθήκη αποτελεί από νομική άποψη, τον ακρογωνιαίο λίθο του εδαφικού καθεστώτος μεταξύ της Τουρκίας και των γειτονικών της χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο.
1657308 Επισημαίνει ακόμη ο κ. Γεωργακόπουλος, του οποίου υποθέσεις χειριζόταν ο κ. Γεράκης (προσφάτως μάλιστα του είχε ασκήσει ποινική δίωξη) ότι: «χάριν εξυπηρετήσεως της ανωτέρω αλλοδαπής, παραβιάσθηκε η ελληνική νομοθεσία, ταπεινώθηκε η Αστυνομία και οι υπηρετούντες σ' αυτήν αποκαρδιώνονται, όταν διαπιστώνουν ότι ο φρουρός του νόμου τους επισείει την απειλή ποινικής διώξεως αν δεν συμμορφωθούν σε προφανώς παράνομες εντολές του».
1661438 Ηδη το θέμα των ανωτέρω ενοριών απασχολεί, ως μη έδει, επί πεντηκονταετίαν σχεδόν δύο Ιεράς Μητροπόλεις των Εκκλησιών ημών, και δίδει τροφήν εις τους θέλοντας να παρουσιάσουν αυτάς ως διϊσταμένας και διαφωνούσας.
1657306 Η απειλή ασκήσεως βίας σαφώς εκδηλούται με την ανωτέρω φράση.
1672933 Παρά ταύτα ανακοινούμεθα υμίν, ότι η περί ημάς Ιερά Σύνοδος των Τιμιωτάτων εν Χριστώ Αδελφών συνδιασκεψαμένη εν τη προμνησθείση Συνεδρία Αυτής συνωδά ταις διατάξεσιν του άρθρου 9 παραγρ. 1 και 2 του Νόμου 590/77 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» και λαβούσα υπ' όψιν τόσον τας ανωτέρω μνημονευθείσας αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας επιτασσούσας τα εν προκειμένω νομικώς δέοντα, όσον και τας Υμετέρας απόψεις, επιθυμούσα δ' όπως διαφυλαχθώσιν ασινείς αι μεταξύ αμφοτέρων των ημετέρων Εκκλησιών, αγασταί σχέσεις, ήχθη εις την Απόφασιν, όπως παρορώσα, ει και ουχί άνευ δυσφορίας, διά τας αναποφεύκτους εις την ποιμαντικήν υπέρ του Λαού μέριμναν Αυτής συνεπείας, το σοβαρόν ποιμαντικόν ζήτημα, όπερ επέβαλε το πάλαι την λήψιν των ανωτέρω Συνοδικών Αποφάσεων άρη την ισχύν των ληφθεισών αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου α) της Διαρκούς της κζ', κθ' Σεπτεμβρίου 1952 και β) της Ιεραρχίας της κστ' Φεβρουαρίου 1980 και ανακαλέση ταύτας, επανεντάσσουσα τας ενορίας των χωρίων 1) Βλαχέρνα, 2) Γραμμενίτσα, 3) Ελεούσα, 4) Καλαμιά, 5) Κεραμάτες, 6) Κωστακιοί, 7) Ρόκκα και 8) Χαλκιάδες, εις την εξ ης απεσπάσθησαν Ιεράν Μητρόπολιν Νικοπόλεως και Πρεβέζης.
1672933 Παρά ταύτα ανακοινούμεθα υμίν, ότι η περί ημάς Ιερά Σύνοδος των Τιμιωτάτων εν Χριστώ Αδελφών συνδιασκεψαμένη εν τη προμνησθείση Συνεδρία Αυτής συνωδά ταις διατάξεσιν του άρθρου 9 παραγρ. 1 και 2 του Νόμου 590/77 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» και λαβούσα υπ' όψιν τόσον τας ανωτέρω μνημονευθείσας αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας επιτασσούσας τα εν προκειμένω νομικώς δέοντα, όσον και τας Υμετέρας απόψεις, επιθυμούσα δ' όπως διαφυλαχθώσιν ασινείς αι μεταξύ αμφοτέρων των ημετέρων Εκκλησιών, αγασταί σχέσεις, ήχθη εις την Απόφασιν, όπως παρορώσα, ει και ουχί άνευ δυσφορίας, διά τας αναποφεύκτους εις την ποιμαντικήν υπέρ του Λαού μέριμναν Αυτής συνεπείας, το σοβαρόν ποιμαντικόν ζήτημα, όπερ επέβαλε το πάλαι την λήψιν των ανωτέρω Συνοδικών Αποφάσεων άρη την ισχύν των ληφθεισών αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου α) της Διαρκούς της κζ', κθ' Σεπτεμβρίου 1952 και β) της Ιεραρχίας της κστ' Φεβρουαρίου 1980 και ανακαλέση ταύτας, επανεντάσσουσα τας ενορίας των χωρίων 1) Βλαχέρνα, 2) Γραμμενίτσα, 3) Ελεούσα, 4) Καλαμιά, 5) Κεραμάτες, 6) Κωστακιοί, 7) Ρόκκα και 8) Χαλκιάδες, εις την εξ ης απεσπάσθησαν Ιεράν Μητρόπολιν Νικοπόλεως και Πρεβέζης.
1672919 Εξ αιτίας ποίας ενεργείας και ποίου λόγου ημών εξηγάγετε το «απογοητευτικόν συμπέρασμα» ως ανωτέρω εκτίθεται;
1661445 Όθεν, πεποιθότες ότι η Υμετέρα Μακαριότης θέλει μεριμνήσει περί των ανωτέρω μετά της προσιούσης Αυτή συνέσεως και σπουδής, περιπτυσσόμεθα Αυτήν φιλήματι αδελφικώ και διατελούμεν μετά βαθείας την εν Κυρίω αγάπης και τιμής.
1664545 Εφόσον παρουσιάζονται σοβαρές ή βαριές βλάβες μόνο σε τοίχους πλήρωσης, η χορηγούμενη Σ.ς. ανέρχεται στις 25.000 δρχ. ανά τ.μ. κτιρίου κατά τα λοιπά ως ανωτέρω.
1707044 Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών δεν είναι σε γνώση κανενός άλλου στοιχείου από την ομάδα του Ινστιτούτου Φυσικής του Στερεού Φλοιού της Γης ή άλλη ομάδα που να έρχεται σε αντίθεση με τα ανωτέρω».
1682390 Ο ανωτέρω όρος ισχύει για δεκαπέντε (15) χρόνια από τη λήψη της πρώτης δόσης του δανείου.
1685879 Τις απαντήσεις στα ανωτέρω κρίσιμα ερωτήματα θα βρείτε στο τέταρτο διεθνές φεστιβάλ κόμιξ της «Βαβέλ».
1722872 6. Συγγενής α' βαθμού (σύζυγος, γονείς, τέκνα) κάποιου από τα ανωτέρω πρόσωπα.
38985 Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι στη διάρκεια των συνεντεύξεων ορισμένοι από τους υπαλλήλους αναφέρθηκαν σε ελλιπή δική τους πληροφόρηση για το νομοθετικό έργο του υπουργείου του οποίου ήσαν ανώτερα διοικητικά στελέχη.
1721806 Οι ανωτέρω ρυθμίσεις αφορούν τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά από τον ΟΕΚ και όχι τα μικτά δάνεια ΟΕΚ-Τραπεζών.
1714935 Η ανωτέρω έκταση κηρύχθηκε αναδασωτέα με σχετική απόφαση του γενικού γραμματέα περιφέρειας.
49915 Ήταν άδικο από τη σύλληψή του το ισχύον σύστημα των γενικών εξετάσεων για την εισαγωγή στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
40600 Κι αν κάτι πρέπει καλά να καταλάβουμε όλοι μας δεν είναι τα ανώτερα... μαθηματικά των προπονητών (με τέτοια μοιάζουν στα μάτια σας αυτά τα ματς απ, έτσι δεν είναι;), αλλά το ρίσκο που παίρνει ο Παναθηναϊκός προκειμένου να κυλήσει το νερό στ' αυλάκι.
52211 Μία προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας έδειξε πόσο άδικο και σαθρό είναι το ισχύον σύστημα των γενικών εξετάσεων για την εισαγωγή στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
1715609 Παράλληλα, με ανακοίνωσή του ο Τραπεζικός Όμιλος Λάτση αναφέρει ότι προτίθεται να ανταποκριθεί στο αίτημα του Δ.ς. του ΧΑΑ για την προσαρμογή της προσφοράς του, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί η τήρηση όλων των όρων της ανωτέρω αποφάσεως του Δ.ς. του ΧΑΑ από όλα τα συμμετέχοντα στη δημόσια διαδικασία μέρη.
84514 Ένας κατάπλους ο οποίος εδώ και περίπου μήνα έχει ανάψει φωτιές όχι μόνο στο δικό μας αρμόδιο υπουργείο της Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά και σε ολόκληρη την κυβέρνηση, αφού ανώτερα στελέχη της δέχονται καθημερινά πιέσεις για το ξένο κρουαζιερόπλοιο, η πλοιοκτήτρια του οποίου, αγγλοαμερικανικών συμφερόντων, Fiducia Shipping Company S.Α. που εδρεύει στον Παναμά, με φυλλάδιο που εξέδωσε πρόσφατα στο Μαϊάμι της Φλώριδας κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση ότι με πρόφαση το καμποτάζ απαγορεύσει το κατάπλου στον Πειραιά στο πλοίο της, ενώ οι εκπρόσωποί της στη χώρα μας απειλούν να προσφύγουν στα διεθνή δικαστήρια.
1664547 ε. Ειδικά προκειμένου περί ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τα ανωτέρω δάνεια θα χορηγούνται μετά από τεχνικό έλεγχο της μελέτης επισκευής που θα υποβάλλεται στους αρμόδιους ΤΑς αφού θα έχει προηγηθεί έγκριση της μελέτης από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
94524 Είναι σε σωστή κατεύθυνση, αλλά αφήνουν πολλά κενά και πλήθος ερωτήματα οι ανακοινώσεις του υπουργού Παιδείας για την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, τις αλλαγές στο Λύκειο και τις αλλαγές στο σύστημα των εξετάσεων για την εισαγωγή στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
1671903 Παρά τον δηκτικό τρόπο αναφοράς των ανωτέρω είναι καιρός ν' αρχίσει ένας διάλογος που θα ξεκαθαρίζει και θα κάνει γνωστό ποιος είναι ο τελικός στόχος του πολιτικού λόγου και ποια μέσα είναι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει για την επίτευξη αυτού του στόχου κάθε οργανισμός.
1539561 Πρέπει να δημιουργήσει υπηρεσίες ελέγχου και να εκπαιδεύσει υπηρεσίες για την υλοποίηση των ανωτέρω.
100301 Στην ίδια ομάδα, μέρος της ανωτέρω μείωσης αντισταθμίστηκε από την αύξηση των τιμών στα είδη: κρέας χοιρινό νωπό, ψάρια νωπά και φρούτα νωπά.
137718 Υπέρ της έκθεσης και ειδικότερα υπέρ της συγκεκριμένης ανωτέρω πρότασης του κ. Δημητρακόπουλου τοποθετήθηκε και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΝ Α. Αλαβάνος, ο οποίος στην παρέμβασή του αναφέρθηκε και στη θετική για τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη θέση του αρμόδιου επιτρόπου κ. Κίνοκ.
105760 Διενεργείται έλεγχος των χρήσεων 1989 ως 1994, ενώ σιωπηρά έχουν παραμεριστεί 3 ανώτερα στελέχη και από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να παραπεμφθούν στο πειθαρχικό 6 υπάλληλοι από την οικονομική υπηρεσία.
1728933 Το Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας (HIRC) έχει την δυνατότητα να σας βοηθήσει να βρείτε εταίρους για διεθνή συνεργασία με στόχο την από κοινού εκπόνηση έργου στο ανωτέρω πρόγραμμα.
56381 Στα ανώτερα όργανα του κόμματος επικρατεί σήμερα η μετριοκρατία:
67180 Την ίδια μέρα, ωστόσο, νωρίς το πρωί, ο κ. Θ. Πάγκαλος, που συνοδεύει τον κ. Στεφανόπουλο, θα' χει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ωριαία συνάντηση με ανώτερα στελέχη για ζητήματα Ευρώπης, του υπουργείου Εξωτερικών, και στη συνέχεια 40λεπτη, περίπου, συνάντηση με τον κ. Γουόρεν Κρίστοφερ, υπουργό Εξωτερικών.
1675908 Τα ανωτέρω αντικείμενα παρεδόθησαν από τον διαιτητή στον παρατηρητή του αγώνα, σε προσωρινή διακοπή του αγώνα.
202133 Ψάχνει τώρα το υπουργείο Παιδείας να βρει χρήματα, ώστε να δώσει πρόσθετη επιχορήγηση στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για να απορροφήσουν τους πλεονάζοντες εισακτέους.
203026 Κύριε Σταματόπουλε, ο αριθμός των σπουδαστών και των φοιτητών που εισάγονται είναι ο αριθμός, ακριβώς, που είχαν ζητήσει και εδέχοντο τα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
198931 Έτσι η προπόρευση της Ν.Δ. έναντι του ΠΑΣΟΚ σε τέσσερις μείζονες περιφέρειες (τρεις της Μακεδονίας και εκείνη της Πελοποννήσου) δεν στάθηκε ικανή να επιφέρει ένα συνολικά καλύτερο αποτέλεσμα επιρροής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αφού, σε πολλές από τις ελάσσονες εκλογικές περιφέρειες αυτών των ευρύτερων περιοχών, η ΠΟΛ.ΑΝ. κατέγραψε ποσοστά επιρροής αισθητά ανώτερα του εθνικού μέσου όρου της, επιβεβαιώνοντας έτσι τη γενέθλια καταγωγή της σε σκληρούς πυρήνες του συντηρητικού χώρου (Σέρρες, Κιλκίς, Καστοριά, Χαλκιδική, Φωκίδα, Αργολίδα, Λακωνία και, φυσικά, Μεσσηνία).
1716748 Οι ανωτέρω συρμοί μετέφεραν φιλάθλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι μετέβαιναν στο ΟΑΚΑ και προκαλούσαν τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
89675 Πώς να αισθάνονταν χθες άραγε κάποιοι, που πριν από μερικά χρόνια έλεγαν μετά μανίας προς τα ανώτερα κλιμάκια του ΠΑΟ, χωρίς να ερωτηθούν μάλιστα, ότι αυτός ο παίκτης δεν... κάνει, γιατί δημιουργεί προβλήματα, είναι ανυπάκουος και δεν μαρκάρει στο κέντρο;
103642 Όλο το χειμώνα παρακολουθούσε τον ταχυπόδαρο Έλληνα και είχε μιλήσει γι' αυτόν στα ανώτερα κλιμάκια, όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις: στον πρόεδρο Ρόμπερτ Κόαρ και τον ιδιοκτήτη-μεγαλοβιομήχανο Τζακ Γουόκερ.
131031 Δεν νομίζω ότι κάτι ανάλογο μπορεί να συνέβη στα... ανώτερα κλιμάκια του κόμματος.
140982 Μία ειλικρινής συγγνώμη από την Ολυμπιακή Αεροπορία προς τους επιβάτες της που ταλαιπωρούνται στα αεροδρόμια, ήταν το πρώτο εμφανές αποτέλεσμα της έκρηξης του υπουργού Μεταφορών Χάρη Καστανίδη, ενώ την ίδια στιγμή ανώτατα, ανώτερα, μεσαία και κατώτερα στελέχη της εταιρείας προσπαθούν να μαντέψουν ποιοι θα είναι τελικά εκείνοι που θα περάσουν από το λεπίδι για να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα.
1720168 «...Σε κάθε περίπτωση δεν εφαρμόζεται εφεξής κάθε γενική ή ειδική διάταξη των ανωτέρω γενικών πολεοδομικών σχεδίων, ζωνών οικιστικού ελέγχου ή άλλων σχεδίων χρήσεων γης, που αντίκειται ή ρυθμίζει διαφορετικά θέματα, που ρυθμίζονται με τα Ειδικά Σχέδια του παρόντος άρθρου...».
1691039 «Ως επίκεντρο ο ανωτέρω μάρτυρας υποδεικνύει την κυκλική περιοχή με κέντρο 240 χλμ. δυτικά των Αθηνών, δηλαδή ανοιχτά του Πατραϊκού Κόλπου.
1101340 Σύμφωνα με τον Nezeus (Δες ανωτέρω), μία χώρα βρίσκεται σε κατάσταση ανταγωνιστικότητας κόστους όταν μία σχετική μείωση του κόστους παραγωγής, της επιτρέπει να αυξήσει τις εξαγωγές της, να κερδίσει μερίδια στις ξένες (και την εθνική) αγορές και να βελτιώσει το εμπορικό της ισοζύγιο.
263418 Στα ανώτερα φυτά, που αποτελούν άλλωστε το κύριο αντικείμενο της φωτομορφογενετικής έρευνας, το φυτόχρωμα έχει ανιχνευθεί (φυσιολογικά, φασματοφωτομετρικά, ανοσοκυτοχημικά ή με απομόνωση) σε όλα τα όργανα και τμήματα του φυτού, όπως σε σπέρματα (έμβρυα και κοτυληδόνες), ρίζες, βλαστούς, φύλλα, μίσχους, κολεόπτιλα, υποκοτύλια, βλαστητικούς οφθαλμούς, ανθοδόχες, ταξιανθίες και καρπούς.
1101542 Οι ανωτέρω πιστώσεις χρησιμοποιούνται για συναλλαγές μεγάλης κλίμακας και μεγάλων περιόδων.
270128 Ένιωθε πως είχε καθήκον να οδηγεί τα παιδιά στ' ανώτερα, στα ηθικά, σ' εκείνα τα ιδανικά που πίστευε και υπηρετούσε ο ίδιος.
272799 Ο Κρικόπουλος χάρηκε για τις προόδους του και του ευχήθηκε και σ' ανώτερα.
1101550 Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω όσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη αποθεματοποίησης του προϊόντος και η διάρκεια αποπληρωμής εκ μέρους του τελικού αγοραστή, τόσο μεγαλύτερης διάρκειας είναι η παρεχόμενη πίστωση.
1101708 Σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα1, το εμπορικό έλλειμμα του 1989 διευρύνθηκε κατά 19,1% έναντι του 1988 και αυτό οφείλεται στο ότι οι μεν εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 11,1%, ενώ οι εξαγωγές μόλις κατά 9%.
276120 Η κοσμική ακτινοβολία είναι η ροή σωματιδίων εξωγήινης προέλευσης, πολύ μεγάλης ενέργειας, (πρωτόνια, α-σωματίδια, ελαφροί πυρήνες), η οποία παρατηρείται στα ανώτερα στρώματα της γης, στην ατμόσφαιρα και στον κοσμικό χώρο.
276250 Φυτοβένθος - Θαλάσσια Αγγειόσπερμα από τα ανώτερα φυτά επιλέχθηκε το πλέον κοινό είδος της παράκτιας ζώνης, η Posidonia oceanica, που είναι ευρέως εξαπλωμένη στα παράλια της Μεσογείου, παρουσιάζοντας τεράστια βιομάζα.
225263 Η Βάση Γνώσης του DART-1, αποτελείται από ένα σύνολο κανόνων παραγωγής, που αντιστοιχίζουν τις πιθανές παραβιάσεις στην ακολουθία εκτέλεσης των πρωτοκόλλων επικοινωνίας στα ανώτερα επίπεδα, σε συγκεκριμένες συνιστώσες του δικτύου που ευθύνονται για τη βλάβη αυτή στα κατώτερα επίπεδα.
190189 Το αθροιστικό ποσοστό του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. δεν υπερβαίνει το 65%, αφού, ταυτόχρονα, οι τέσσερις μικρότεροι κομματικοί σχηματισμοί εμφανίζονται σταθερά να διεκδικούν ποσοστά σαφώς ανώτερα του ορίου (3%) επί τη βάσει του οποίου δικαιούνται από 6 τουλάχιστον έδρες στη Βουλή της 23ης Σεπτεμβρίου.
230208 Επί πλέον τα ελατήρια συμπιέσεως και μάλιστα τα ανώτερα καταπονούνται και σε δυνάμεις πιέσεως από τα καυσαέρια.
276724 Οι χαμηλότερες συγκεντρώσεις των ραδιονουκλιδίων στα ανώτερα τροφικά επίπεδα θα μπορούσαν να εξηγηθούν ως εξής:
244828 Κύριο συστατικό του κυτταρικού τοιχώματος στα ανώτερα φυτά είναι η κυτταρίνη που σχηματίζει "μικροϊνίδια" με διάμετρο 35 Α. Σε πολλά φυτικά κύτταρα η σύνθεση της κυτταρίνης γίνεται στον εξωκυττάριο χώρο από ένζυμα προσκολλημένα στην πλασματική μεμβράνη με δομικούς λίθους UDΡ-γλυκόζη.
244831 Η ύπαρξη γλυκοπρωτεϊνών πλούσιων σε υδροξυ-προλίνη έχει βρεθεί σαν συστατικό του κυτταρικού τοιχώματος σε πολλά ανώτερα φυτά καθώς και σε φύκη.
305444 Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές και τα συνδικαλιστικά τους σωματεία, οι μαθητές και τα δικά τους συμβούλια, οι σύλλογοι των γονέων και κηδεμόνων, οι επιθεωρήσεις του υπουργείου και οι οργανισμοί που ανήκουν σ' αυτό - όπως ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), τα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, οι πρυτανείες και οι καθηγητές τους, οι φοιτητικοί σύλλογοι και οι κομματικές οργανώσεις νεολαίας, η Ιδιωτική Εκπαίδευση, Κατώτερη, Μέση και Ανώτερη, οι σπουδαστές, οι μαθητές κτλ. - είναι πηγές πληροφόρησης που ο τομέας της παιδείας οφείλει να καλύπτει σε μόνιμη βάση.
310580 Η παθητική αυτή αντίσταση όμως είχε αποτελέσματα ανώτερα πολλές φορές και από την ενεργητική, γιατί τόνωνε το ψυχικό σθένος του λαού.
291343 Η επικρατούσα σήμερα άποψη είναι ότι τ' ανώτερα κέντρα νοήσεως που έχουν αναπτυχθεί στο νεοφλοιό των εγκεφαλικών ημισφαιρίων δρουν ανασταλτικώς προς την εκδήλωση βίας.
262801 Η κατηγορία των διευθυνόντων και ανώτερων διοικητικών στελεχών παρουσιάζει συνολικά σημαντική μείωση (- 18,2%), η συμμετοχή όμως των γυναικών στην κατηγορία αυτή αυξήθηκε (απόλυτα 4,9%, κατά φύλο στη κατηγορία 2,9%, αλλά στην κατανομή ανά 100 γυναίκες δεν μετεβλήθη καθόλου και είναι μόνο 0,7%^ αντίθετα μεταξύ των ανδρών τα ανώτερα διοικητικά στελέχη είναι 2,2%). πιθανόν να οφείλεται στη δυνατότητα των παντρεμένων γυναικών να συνταξιοδοτούνται μετά από 15 χρόνια υπηρεσίας.
315529 Οι άντρες, ιδίως όσοι ανήκαν στα μεσαία και τα ανώτερα στρώματα των αστικών κέντρων, είχαν εγκαταλείψει τις παραδοσιακές ενδυμασίες και είχαν ντυθεί τα "φράγκικα", το γαμπριάτικό τους κουστούμι ήταν επίσης φράγκικο.
316058 Η κατάσταση της χηρείας, όπου βρίσκεται τώρα, του επιτρέπει να ανεβεί στα ανώτερα εκκλησιαστικά αξιώματα.
291341 Αντιθέτως στον Άνθρωπο, όπως και στα υπόλοιπα ανώτερα Πρωτεύοντα θηλαστικά, το μεγαλύτερο τμήμα του εγκεφάλου των, τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, αποτελούνται από τον εξελικτικώς ανώτερο νευρικό ιστό, τον νεοφλοιό.
312829 Στο "Ελληνομουσείο" των Αμπελακίων σπούδαζαν τα ελληνικά γράμματα τα ελληνόπουλα της κωμόπολης και της περιοχής, όχι μόνο τους αρχαίους συγγραφείς, τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και την ιστορία, αλλά και ανώτερα στοιχεία μαθηματικών και φιλοσοφία.
328310 Η εργατιά και οι άνεργοι, η προσφυγιά, το αλλοεθνές στοιχείο, όλα ανάκατα και με τη δυναμική τάση κάπως, κάποτε να ταχτοποιηθούν και να διαφοροποιηθούν σε αντιπαράθεση με τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, - μια διαδικασία που αποκρυσταλλώθηκε και στην ανεπανάληπτη ίσως, γι' αυτούς ακριβώς τους λόγους, αρχιτεκτονική της Θεσσαλονίκης-, δίνουν το "πανόραμα" της παλιάς "μεταπρατικής" πόλης και εξακολουθούν ως τις μέρες μας, με τις αναγκαίες ρυθμίσεις και προσαρμογές, να επηρεάζουν τη φυσιογνωμία της (όμορφα το 'πε ο λαϊκός στιχουργός, πως η Θεσσαλονίκη είναι η μεγάλη φτωχομάνα).
313362 Η εμφάνιση της κοσμικής ζωγραφικής στο εσωτερικό των οντάδων συμβαδίζει με τις τάσεις εξευρωπαϊσμού που αναπτύχθηκαν στα ανώτερα στρώματα της οθωμανικής κοινωνίας την εποχή του Αχμέτ του Γ'.
320464 Μετά την κατάπαυση των εχθροπραξιών του αγώνα για την ελευθερία (1821-1827), κατά τη διάρκεια του οποίου, όπως είπαμε, είχαν ανασταλεί οι προσπάθειες για τη λαϊκή εκπαίδευση, πολύ σύντομα η παράδοση ξαναβρήκε τη συνέχειά της, φτάνοντας σε επίπεδα πολύ ανώτερα των προεπαναστατικών χρόνων.
322238 Σε σύντομο χρονικό διάστημα άρχισαν να προκαλούνται αντιδράσεις, οι οποίες ενέπλεκαν ανώτερα κλιμάκια της Οργάνωσης και του Μακεδονικού Γραφείου του ΚΚΕ, στην περιοχή Θεσσαλονίκης.
340645 Τα ανώτερα φυτά, αντίθετα με τα ομοιόθερμα ζώα, δεν είναι σε θέση να διατηρούν τα κύτταρα και τους ιστούς τους σε μια σταθερή, άριστη θερμοκρασία και ως εκ τούτου η θερμοκρασία των φύλλων, του βλαστού και της ρίζας απέχει συνήθως μερικούς βαθμούς από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος αέρα ή εδάφους.
262769 Συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεωνΗ συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή της Ελλάδας παρουσιάζει μια μικρή αύξηση κατά την τελευταία δεκαετία (1984-1994), παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να παραμένει πολύ μικρό το ποσοστό των γυναικών που συμμετέχουν στα ανώτερα επίπεδα της πολιτικής διαδικασίας.
54538 Σκοποί των ανωτέρω πρώτων δύο σωματείων αντίστοιχα είναι η νόμιμη άμυνα των Μουσουλμάνων κατά πάσης αντιθρησκευτικής ενέργειας (άρθρο 2), η συνένωσις απάντων των εν Ελλάδι Μουσουλμάνων Ελλήνων υπηκόων, κεκτημένων τα πολιτικά αυτών δικαιώματα, εχόντων πίστιν εις τας διατάξεις του Κορανίου, σεβομένων τας παραδόσεις, τα δόγματα και άπαντα τα ήθη και έθιμα του μουσουλμανισμού και υπεραμυνόμενων τούτων (άρθρο 2).
360173 Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρουμε στις §8.3 και §8.4 και δείχνουμε στο Σχ. 8.3, αυτή η κατανομή θερμοκρασίας δεν ισχύει για τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας του Ηλίου, όπου η θερμοκρασία είναι αύξουσα συνάρτηση της απόστασης από την επιφάνεια.
360875 Συμφώνα με το πρότυπο αυτό οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου του Ήλιου περνούν από τα ανώτερα στρώματά του (εκεί δηλ. που βρίσκεται η ζώνη μεταφοράς) και παραμορφώνονται από τη διαφορική του περιστροφή.
243285 Όπως είναι φανερό, η κληρονομική μεταβίβαση του DNA αυτού γίνεται μητρικά, για τα ανώτερα ζώα και τον άνθρωπο, αφού από τα δύο γεννητικά κύτταρα, μόνο του ωάριου τα μιτοχόνδρια χρησιμοποιούνται κατά την εμβυογένεση.
263079 Αντίθετα, η αύξηση στους πολυκύτταρους οργανισμούς και ιδιαίτερα στα ανώτερα φυτά είναι εξαιρετικά περίπλοκη.
263093 Σε πολυκύτταρους οργανισμούς σαν τα ανώτερα φυτά, είναι ολοφάνερο πως η χρησιμοποίηση του αριθμού των κυττάρων σαν αυξητικής παραμέτρου είναι ιδιαίτερα επίπονη αν όχι αδύνατη.
274697 "και σ' ανώτερα... και σ' ανώτερα!" ο ένας, και ο άλλος:
263482 Αντίθετα με τη μεγάλη πλειοψηφία των ζωικών οργανισμών, τα ανώτερα φυτά δεν διαθέτουν δικούς τους μηχανισμούς κίνησης.
362143 Σήμερα όμως ο μηχανισμός αυτός είναι γνωστό ότι οφείλεται, βασικά, στο ότι στα ανώτερα στρώματα των Κηφειδών, όπου η θερμοκρασία είναι σχετικά χαμηλή (Τ 104 Κ), ο εκθέτης, s, της θερμοκρασίας στο νόμο του Κramer έχει την τιμή s = 10 και όχι s = 3.5 (που ισχύει για μεγάλες θερμοκρασίες, βλέπε §7.5.1).
274697 "και σ' ανώτερα... και σ' ανώτερα!" ο ένας, και ο άλλος:
362417 Στα Πρωτόζωα, το πρωτόπλασμα χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλή διαφοροποίηση οργανιδίων, τα οποία επιτελούν όλες τις πολύπλοκες λειτουργίες (κίνηση, προστασία, ερεθιστικότητα, κ.α.) που επιτελούνται και από ανώτερα ζώα.
276630 Στο φυτοπλαγκτόν οι παράγοντες συγκέντρωσης ανέρχονται μέχρι 1χΕ+05 Σε σχέση με τα ανώτερα τροφικά επίπεδα, (Ψάρια) το πλαγκτόν επίσης παρουσιάζει υψηλότερες συγκεντρώσεις φυσικών ραδιονουκλιδίων.
363459 Όλες οι αισθητικές οδοί από τα κυριότερα αισθητήρια όργανα (εκτός της μύτης) περνάνε από το θάλαμο και μέσω αυτού διαβιβάζονται προς τα ανώτερα αισθητικά κέντρα του εγκεφάλου.
363468 Ουσιαστικά το σύστημα αυτό συνδέει τον υποθάλαμο με ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου (μέσω του θαλάμου) και ελέγχει τις συναισθηματικές μας αντιδράσεις (φωνή, φόβος, γέλιο, κλπ) ώστε να προσαρμόζονται ως κοινωνικά ανεκτή συμπεριφορά.
276723 Από την βιβλιογραφία πολύ λίγα ραδιονουκλίδια έχουν βρεθεί με αυξημένες συγκεντρώσεις στα ανώτερα τροφικά επίπεδα (Pendleton et al, 1964, Pendleton et al, 1965), όπως και αντίστοιχα ελάχιστα βαρέα μέταλλα παρουσιάζουν αύξηση των συγκεντρώσεών τους από χαμηλότερο σε υψηλότερο επίπεδο (Bernhard and Andreae, 1984).
1101717 Από τον ανωτέρω Πίνακα προκύπτει ότι το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδος χαρακτηρίζεται από μόνιμη ελλειμματικότητα.
1101735 Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω έχει επέλθει μια ριζική ανακατανομή στην διάρθρωση των ελληνικών εξαγωγών μεταξύ αγροτικών και βιομηχανικών, υπέρ των δεύτερων.
1101739 Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των, ανά κατηγορία, στοιχείων εξαγωγών κατευθύνεται στην ΕΟΚ και μόνο η κατηγορία 9 της ΤΤΔΕ "είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα" στρέφονται σχεδόν εξ ολοκλήρου προς τις τρίτες χώρες.
1101767 Ιδιαίτερα μάλιστα αν λάβει κανείς υπόψη ότι η ανωτέρω διάκριση ανάγεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης της οικονομικής πολιτικής και ότι οι σύγχρονες διεθνείς συνθήκες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην διεθνή συμπεριφορά των εθνικών οικονομιών.
341259 Η κατάληψη της στεριάς από τα ανώτερα φυτά φαίνεται πως εξαρτήθηκε από την εξελικτική ανάπτυξη στοματικών μηχανισμών για τον έλεγχο των υδατικών απωλειών σε περιβάλλοντα όπου το νερό αποτελεί περιοριστικό παράγοντα.
361839 Το αποτέλεσμα είναι ότι η πίεση ακτινοβολίας υπερβαίνει τη βαρυτική, καταστρέφεται η υδροστατική ισορροπία και τα ανώτερα στρώματα του αστέρα αποτινάσσονται.
341297 Σχετικά τώρα με την πιθανότητα ύπαρξης μηχανισμών ανάλογων με τη C4 φωτοσύνθεση στα υδρόβια ανώτερα φυτά, από τα 27 είδη αγγειοσπέρμων που ελέγχθηκαν δεν βρέθηκε κανένα με τις δομικές και λειτουργικές απαιτήσεις της C4 φωτοσύνθεσης.
345202 Διασταυρώσεις ανάμεσα σε διαφορετικά είδη και γένη, που ήταν πριν αδύνατες στα ανώτερα ζώα, εκτελούνται τώρα εύκολα σε καλλιέργειες σωματικών κυττάρων.
387482 Στα ανώτερα στρώματα, καλλιεργεί κοινωνικές σχέσεις και προβάλλει κοινωνικά τον άντρα της, είναι συχνά η ιδιαίτερη γραμματέας και τηλεφωνήτριά του.
347063 Οι υπέργειες δοκιμές πυρηνικών όπλων που έγιναν σε διάφορα κράτη είχαν σαν αποτέλεσμα την παραγωγή τεράστιων ποσοτήτων προϊόντων ραδιενεργών διασπάσεων, πολλά από τα οποία υπάρχουν ακόμα στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.
361956 Στην υψηλότερη αυτή θερμοκρασία αρχίζει η "καύση" του Η στα ανώτερα στρώματα, σε ένα φλοιό που περιβάλλει τον αδρανή πυρήνα Ηe που εξακολουθεί να συστέλλεται.
362022 (11.5)) και η βαρυτική έλξη που εξασκεί στα ανώτερα στρώματα μεγαλύτερη (g GΜ/R2).
362023 Η βαρυτική αυτή έλξη αντισταθμίζεται, όταν η θερμική πίεση στα ανώτερα στρώματα γίνει και αυτή μεγαλύτερη.
400675 Έτσι, στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου έρχονταν από το νότιο Αιγαίο σχετικά θερμές μάζες εμπλουτισμένες σε μεγάλο βαθμό από υγρασία, οι οποίες καθώς ανέβαιναν στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, βοηθούμενες ίσως και από το ανάγλυφο της περιοχής, δημιουργούσαν καταιγιδοφόρα σύννεφα, τα οποία προκαλούσαν συνεχείς και ραγδαίες βροχές.
363506 Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα νωτιαία αντανακλαστικά και παρέχει νευρικές οδούς προς και από τα ανώτερα νευρικά κέντρα.
362346 Η αντίδραση αυτή γίνεται ταχύτατα (~1 sec) και η παραγόμενη ενέργεια θερμαίνει και εκτινάσσει τα ανώτερα στρώματα του αστέρα στο διάστημα.
363190 Στα ανώτερα ερπετά και θηλαστικά, αυτές οι δομές επικαλύπτονται από το νεοπάλλιον, που ουσιαστικά συνιστά τα εγκεφαλικά ημισφαίρια.
363767 Στα ανώτερα σπονδυλόζωα υπάρχουν κυρίως τα καλυκοειδή κύτταρα (goblet cells) του λεπτού εντέρου και του αναπνευστικού συστήματος που παράγουν βλέννα (Σχήμα 85).
363932 Τα νευροεκκριτικά κύτταρα του υποθάλαμου διεγείρονται από ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου και εκκρίνουν ειδικά πεπτίδια που λέγονται εκλυτικοί ήαπελευθερωτικοί (releasing) και ανασταλτικοί (inhibiting) παράγοντες, που με τη σειρά τους προκαλούν ή αναστέλλουν την έκκριση ορμονών από την υπόφυση, με την οποία συνδέονται με τηνυποθαλαμοϋποφυσιακή χοάνη (influndibulum).
364667 Τα λεμφοζίδια (lymph nodules) είναι πολυάριθμα στο αναπνευστικό, πεπτικό και απεκκριτικό σύστημα, τοποθετημένα στα ανώτερα τμήματα του ιδίου ελάσματος του χαλαρού συνδετικού ιστού.
366254 Στα ανώτερα τμήματά του υπάρχουν και γραμμωτοί μυς, οι οποίοι αντικαθίστανται από λείους καθώς πλησιάζουμε τον καρδιακό σφικτήρα του στομάχου.
472894 Άντε και σ' ανώτερα!
368555 Όποιες και αν είναι οι οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες, στο έδαφος των οποίων ρίζωσαν και βλάστησαν οι θέσεις των Ελλήνων για τον κόσμο και τη ζωή, οι θέσεις αυτές αξιολογικά αυτονομούνται, κατά κάποιο τρόπο, και αποκτούν τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί εκφράζουν την αγωνία ενός ολόκληρου πολιτισμού να πετύχει ευστοχότερες μορφές κοινωνικής οργάνωσης, ανώτερα επίπεδα ζωής και ουσιαστικότερες συνθήκες ανθρώπινης τελείωσης.
383847 Δίνουν το απαραίτητο ερμηνευτικό πλαίσιο για να συμπεράνουμε τα κατώτερα και τα ανώτερα όρια των εννοιών που μπορεί ένα παιδί να εκδηλώσει σ ένα έργο.
360995 Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μεγάλης συχνότητας μιας έκλαμψης φθάνει στη Γη σε 8 περίπου λεπτά και ιονίζει έντονα τα ανώτερα στρώματα της ιονόσφαιρας, στην περιοχή του Ισημερινού.
430063 Όπως μας είπαν χθες ανώτερα στελέχη του οργανισμού, αυτή τη στιγμή ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στη φάση υλοποίησης του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος στην ιστορία του.
527273 Μεταξύ των ιδρυτών του νέου αυτού κόμματος, το τρίτο που δημιουργείται από αντιφρονούντα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος, από το 1992 που ανήλθε στην εξουσία, περιλαμβάνονται πρώην ανώτερα στελέχη του κόμματος του Μπερίσα και των κυβερνήσεων που σχηματίστηκαν τα τελευταία χρόνια, όπως ο Ντασαμίρ Σέχι, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Μπασκίμ Κοπλίκου, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, ο Άλφρεντ Σερέκι πρώην υπουργός Εξωτερικών και ο Ντιλμπέρ Μπριόνι, πρώην υπουργός αρμόδιος για τις ιδιωτικοποιήσεις και προσωπικός φίλος του προέδρου Μπερίσα.
529443 Με δεδομένο το γεγονός ότι ανώτερα στελέχη του Κόμματος Ευημερίας δηλώνουν εδώ και μέρες ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν να περάσει η οκταετής εκπαίδευση από τη Βουλή, μπορεί να γίνει αντιληπτό το τι ετοιμάζεται.
499083 Οι καθολικοί ήταν προσανατολισμένοι στην Αυστρία, οι ορθόδοξοι στην Ελλάδα και οι εξισλαμισμένοι μουσουλμάνοι ήταν άρρηκτα δεμένοι με το κυρίαρχο καθεστώς, εφόσον τ' ανώτερα στρατιωτικά και πολιτικά αξιώματα της Πύλης παραχωρούνταν σε μουσουλμάνους Αλβανούς.
388013 Στο έργο του Τι είναι η Τέχνη, που αναφέρθηκε και προηγούμενα, αναπτύσσει τη θέση, όπως ειπώθηκε, πως το καλύτερο έργο είναι εκείνο που μεταδίδει στο πλατύ κοινό τα ανώτερα αισθήματα φιλαλληλικής αγάπης και συμπαράστασης, 1898.
394221 Χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας είναι ότι τα περισσότερα χρήματα ξοδεύουν οι έχοντες, δηλαδή τα υψηλά εισοδηματικά κλιμάκια, όπως τα διευθυντικά και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμποροι.
500212 Τα του ανασχηματισμού ανέφεραν χθες σε πρωτοσέλιδα άρθρα τους όλες οι εφημερίδες των Σκοπίων και ιδιαίτερα η "Nόβα Mακεντόνια", η οποία επικαλούμενη ανώτερα στελέχη της Ένωσης Σοσιαλδημοκρατών, διευκρίνιζε ότι στην κυβερνητική αυτή αλλαγή θα απομακρυνθούν τουλάχιστον 5-6 σημερινοί υπουργοί, χωρίς όμως να αναφέρει ονόματα.
538455 Το επίδομα αυτό χορηγείται για πρώτη φορά και αντικαθιστά τα ευεργετήματα που είχαν οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔ με την προώθησή τους σε ανώτερα του εισαγωγικού μισθολογικά κλιμάκια, τα οποία εξαντλούσαν στο ήμισυ σχεδόν της υπαλληλικής τους σταδιοδρομίας, με αποτέλεσμα να μην έχουν περαιτέρω οικονομικά κίνητρα. - Νοσοκομειακό:
517629 "Τιμωρημένοι και ατιμώρητοι συνεργάτες της χούντας όχι μόνο διδάσκουν στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και εκλέγονται κοσμήτορες και ακαδημαϊκοί, προεδρεύουν σε συνέδρια, συμμετέχουν σε επιτροπές, μας μιλούν από την τηλεόραση, απονέμουν ή και οι ίδιοι παίρνουν κρατικά και άλλα βραβεία και τιμές", έγραφε ο Φάνης Κακριδής πριν από δέκα ακριβώς χρόνια ( "Kάθαρσις", περ.
394217 Όσο για εκείνους που έχουν... έφεση στο σπορ είναι τα διευθυντικά και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμποροι.
529860 Διαφαίνεται μία σοβαρή διχοτόμηση έτσι της κοινωνικής βάσης των εργαζομένων ως προς το συνδικαλιστικό τους όργανο, μία διχοτόμηση που αφορά τα ανώτερα στρώματα των εργαζομένων από τη μια, τα περισσότερο εξασφαλισμένα, και τα χαμηλότερα στρώματα από την άλλη, τα λιγότερο εξασφαλισμένα και χειρότερα αμειβόμενα. 8.
394774 Για τα ανώτερα πληρώματα ο φορολογικός συντελεστής θα είναι 8% για το 1997 και 10% για το 1998 και εφεξής. - Στις εξαγωγικές επιχειρήσεις:
529937 Οι αρχιτέκτονες αυτής της πολιτικής χρησιμοποιούν τη δικαιολογία της αμεροληψίας ως προς τον ανώνυμο φορολογούμενο, με τη "λαμπρή" επινόηση ότι σε μια φωτογραφία ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού, οι νεαροί φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται να εξασφαλίζουν περισσότερα καθαρά οφέλη μέσω του προϋπολογισμού της ανώτατης παιδείας από όσα οι ενήλικοι φορολογούμενοι που δεν φοιτούν και, ακόμα χειρότερα αυτοί οι νεαροί φοιτητές αποφοιτούν και έχουν εισοδήματα ανώτερα του μέσου όρου!
406283 Λαθρεμπόριο που έδωσε ώθηση στον γκανγκστερισμό, οδηγώντας αναπόφευκτα σε αιματηρές συγκρούσεις και δολοφονίες ανάμεσα στις διάφορες συμμορίες, που ήθελαν να αποκτήσουν το μονοπώλιο και να ελέγχουν τις διάφορες περιοχές, με επικεφαλής το Σικάγο, "την πιο κακή πόλη" της Αμερικής, εκεί όπου κυριαρχούσαν η βία και ο νόμος του πολυβόλου, όπου η διαφθορά είχε διαβρώσει τα ανώτερα στρώματα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της πόλης, κι όπου οι ένοπλες συγκρούσεις ανάμεσα στους ιταλούς και τους ιρλανδούς γκάνγκστερ είχαν μετατραπεί σε αληθινό πόλεμο.
438926 Και εις ανώτερα...
453568 Τώρα ξέρω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε πάντα τα καλύτερα, να διεκδικούμε τα ανώτερα, όχι για τον εαυτό μας αλλά για τον τόπο μας.
468215 Αναλαμβάνει την οργάνωση ειδικού προγράμματος για ανώτερα στελέχη, ώστε να εξασφαλισθεί η καλύτερη εκτίμηση των αναγκών των πολιτών.
469831 Είναι μια γυναίκα με προσωπικότητα, με μια πορεία αξιοζήλευτη σε ένα χώρο όπως τα ανώτερα Μαθηματικά, που για πολλούς φαίνονται... κινέζικα.
469846 Γιατί δεσποινίς επιμελήτρια ασχολείστε με τ' ανώτερα μαθηματικά και δεν μπαίνετε στο...
605178 Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν αποκλείεται οι πολιτικοί του αντίπαλοι να "θυμηθούν" τα σκάνδαλα στα οποία είναι αναμεμειγμένος και να ζητήσουν την ποινική δίωξη του Μπερίσα, όπως υπαινίχθηκε χθες ανώτερο στέλεχος του αυριανού κυβερνητικού συνασπισμού, το οποίο τόνισε μάλιστα ότι "κανονικά θα πρέπει ο Μπερίσα και ορισμένα ανώτερα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος να μπουν φυλακή και τα υπόλοιπα να υποχρεωθούν να πληρώσουν τα λεφτά που έχουν φάει από τον κοσμάκη".
608088 Και σ' ανώτερα κύριοι...
610765 Το σημαντικό όμως είναι ότι οι διαδηλώσεις αυτές, που έγιναν για λογαριασμό των Αλβανών του Γκόστιβαρ, οργανώθηκαν ουσιαστικά από οπαδούς του Μπερίσα, αλλά σε αυτές - τουλάχιστον την πρώτη ημέρα - συμμετείχαν και ορισμένα ανώτερα στελέχη του Σοσιαλιστικού κόμματος.
531273 Σε περιπτώσεις επιδείξεως ιδιαίτερης σκληρότητας ή επιχειρήσεως εις βάρος ζώου πράξεων ιδιαιτέρως απεχθών ή υποτροπής σε σχέση με το αυτό ή παρόμοιο ή της αυτής φύσεως αδίκημα ή συστηματικής ή κατ' εξακολούθησιν διαπράξεως αδικημάτων εκ των προβλεπομένων στον παρόντα νόμο ή εφόσον εκ της πράξεως προήλθε ο θάνατος ή μόνιμη αναπηρία του ζώου ή προέκυψε μεγάλος αριθμός παθόντων ζώων, τα κατώτατα και ανώτερα όρια των παραπάνω ποινών διπλασιάζονται
489285 Τώρα ξέρω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε πάντα τα καλύτερα, να διεκδικούμε τα ανώτερα, όχι για τον εαυτό μας αλλά για τον τόπο μας.
636305 Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη εναντίον του διοικητή Ασφαλείας Αττικής υποστράτηγου Γιάννη Παπαδάκη και άλλων αξιωματικών για δύο υποθέσεις που από μόνες τους είναι ικανές να σκιαγραφήσουν το λυσσαλέο πόλεμο που εξελίσσεται στα ανώτερα κλιμάκια του σώματος.
637414 Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη εναντίον του διοικητή Ασφαλείας Αττικής υποστράτηγου Γιάννη Παπαδάκη και άλλων αξιωματικών για δύο υποθέσεις που από μόνες τους είναι ικανές να σκιαγραφήσουν το λυσσαλέο πόλεμο που εξελίσσεται στα ανώτερα κλιμάκια του σώματος.
367423 Λίγο αργότερα κατέρχονται οι ωοθήκες, οι αγωγοί του Mueller έχουν συνενωθεί στη βάση τους και δίδουν την μήτρα, ενώ στα ανώτερα σημεία δίδουν τους ωαγωγούς.
647795 Στα έγγραφα αυτά, ανώτερα στελέχη του υπουργείου εισηγούνται αφαιρέσεις ιθαγενειών από τουρκόφωνους Έλληνες της Θράκης, επειδή αρνούνται να συνεργασθούν με τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες στο επίπεδο της παροχής πληροφοριών και επειδή τυχαίνει να είναι ευφυείς!
648479 Στα έγγραφα αυτά, ανώτερα στελέχη του υπουργείου εισηγούνται αφαιρέσεις ιθαγενειών από τουρκόφωνους Έλληνες της Θράκης, επειδή αρνούνται να συνεργασθούν με τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες στο επίπεδο της παροχής πληροφοριών και επειδή τυχαίνει να είναι ευφυείς!
347524 Τα πάσχοντα άτομα μπορεί να έχουν επίπεδα φαινυλλανίνης στο αίμα 50 έως 100 φορές ανώτερα από το φυσιολογικό.
1110020 Θα μπορούσαμε να έχουμε μια σχέση εργασίας με το νέο καθεστώς και να επιδιώξουμε τους ανωτέρω στόχους.
1125493 Τα ανωτέρω προτεινόμενα μέτρα μοιάζουν αναγκαία και σαφώς απέχουν από τις αμερικανικές ακρότητες, όπου τα φαινόμενα ή οι καταγγελίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης έχουν πάρει ακραίες εκδοχές, με αποτέλεσμα:
1132360 Τα ανωτέρω σημειώνονται σε χαιρετιστήριο μήνυμα, προς το συνέδριο της ΓΣΕΕ, του γραφείου Συνεργασίας Συνδικάτων Ελλάδας και Αλβανίας τονίζοντας επίσης ότι ελπίζουν οι σύνεδροι να ενώσουν τη φωνή τους «με τη φωνή αυτών που καταδικάζουν τη βία της Σερβίας στο Κοσσυφοπέδιο».
1145437 Παρακαλούμε εφ' όσον διαπιστωθεί η αδικαιολόγητη αποχή κατά τα ανωτέρω από προσωρινούς αναπληρωτές ή ωρομισθίους που υπάγονται στην αρμοδιότητά σας (στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) να προβείτε σε καταγγελία της σύμβασής τους, αφού προηγουμένως τους ενημερώσετε για την πρόθεση της υπηρεσίας».
998939 Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος δεν έτυχε απαλλαγής με το Ν. 634/1977, γιατί η κατά στρέμμα αγοραία αξία, όπως αυτή προσδιορίστηκε από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ, ξεπερνούσε το ποσό του 1.000.000 δρχ., ακόμα κι αν αυτή μετά τη μείωση του 20% ή 25% κατά περίπτωση σύμφωνα με το Ν. 2343/1995 προσδιοριστεί σε ποσό μικρότερο του ανωτέρω, δεν θα τύχει απαλλαγής: π.χ.
999389 Οι μέχρι της θέσεως της επιχειρήσεως υπό εκκαθάριση εκπρόσωποι αυτής οφείλουν να παρέχουν στον εκκαθαριστή όλες τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τα αποδεικτικά μέσα που είναι απαραίτητα για την επιτυχή υπέρ της επιχειρήσεως έκβαση κάθε δίκης ή διαιτησίας, η οποία είναι ήδη εκκρεμής κατά τα ανωτέρω ή θα ανοιχθεί στο μέλλον.
687237 Αν όμως συμβεί το αντίθετο, τότε μόνο ο πρωθυπουργός και τα ανώτερα κομματικά όργανα μπορούν να την επιβάλλουν.
702343 Ο συνολικός μέσος όρος των προσδοκώμενων ποσοστών ετήσιας αύξησης διαμορφώνεται σε 20,5%, δηλαδή σε επίπεδα σημαντικά ανώτερα του πληθωρισμού.
999630 Η κατά τα ανωτέρω υποχρέωση των προσώπων αυτών, για υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού ή Προσωπικού, ισχύει, ανεξάρτητα από την υποβολή ή την υποχρέωση υποβολής ίδιας δήλωσης, με άλλη ιδιότητά τους, σε άλλη υπηρεσία ή όργανο, πλην του Υπουργείου Οικονομικών.
538298 Και οι δυο νόμοι στηρίζονται σε ένα σύστημα αναλογικής με στοιχεία πλειοψηφικού, τα οποία όμως είναι ισχυρότερα στο νόμο του 1996. 2) Στο νόμο περί γενοκτονίας, ο οποίος απαγορεύει σε όλους εκείνους που υπήρξαν στελέχη του πρώην Κομουνιστικού Κόμματος - μεταξύ των οποίων αρχηγοί και ανώτερα ηγετικά στελέχη των σημερινών πολιτικών κομμάτων - να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές.
567231 Σύμφωνα με τον αν. καθηγητή και πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του IΣTAME Πέτρο Πιζάνια, η έρευνα κατέγραψε επίσης « τρεις σχετικά νέες για την ελληνική κοινωνία πολιτικές ιδεολογίες - οικολόγους, σοσιαλδημοκράτες και φιλελεύθερους (βλέπε νεοφιλελεύθερους) - οι οποίες παράγονται κυρίως από τα μεσαία και ανώτερα στρώματα ».
732608 Εκεί όμως η νοοτροπία αυτή δεν οφείλεται στον εθνικό χαρακτήρα ή στο φυλετικό κύτταρο - οφείλεται, όπως είπαμε, σε νοοτροπίες κοινής ιστορικής προέλευσης, που οδηγούν πολλούς ανθρώπους από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα στην επιδίωξη βιοπορισμού χωρίς κόπο και προσπάθεια, όπως ακριβώς οδηγούν πολλούς από τα ανώτερα στην επιδίωξη πλουτισμού χωρίς μακρόπνοες επενδύσεις.
782230 Το όνομά της ήταν Ασπασία και σήμερα, που οι γυναίκες πρωθυπουργοί έχουν πάψει να αποτελούν παράδοξο φαινόμενο και η ποικιλομορφία στα ανώτερα αξιώματα έχει γίνει πλέον μόδα, ο μοναδικός της ρόλος στην κλασική μας κληρονομιά θα πρέπει να τονισθεί.
541640 Σύμφωνα με στοιχεία της ALPHA Trust, ο μόνος δείκτης που κινείται σε σαφώς ανώτερα επίπεδα από το γενικό είναι αυτός των τραπεζών.
567699 Tο ΠAΣΟK - με την ευρεία έννοια που περιλαμβει και τα ανώτερα κυβερνητικά στελέχη που μπορεί να μην είναι μέλη - έχει μεταβληθεί σήμερα σε ένα χώρο, όπου άτομα και ομάδες ανταγωνίζονται με στόχο την καταλεηλάτηση των διάφορων κοινοτικών κονδυλίων.
815722 Το αξίωμα του ευρωπαίου διαμεσολαβητή θεσπίστηκε με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία αναγνώρισε την ανάγκη ύπαρξης ενός ανεξάρτητου προσώπου που θα ερευνά όλες τις υποθέσεις κακοδιοίκησης από τα ανώτερα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
827369 Για ποιο λόγο άραγε οι γυναίκες αποκλείονται από τα ανώτερα αξιώματα της Ένωσης;
849065 Η αξία του συνίσταται στο ότι δείχνει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να συγκρατήσει τις δαπάνες του προϋπολογισμού και επίσης στο ότι μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα (ανώτερα ως ποσοστό του ΑΕΠ από το πραγματικό επιτόκιο) μπορούν να ανακόψουν την ανοδική πορεία του δημόσιου χρέους.
849275 Στο θέμα αυτό υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ ΣτΕ και Ελεγκτικού Συνεδρίου. β) Κατάταξη ειδικών κατηγοριών υπαλλήλων σε ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια (πτυχιούχοι ΤΕΙ, δικαστικοί υπάλληλοι που εντάχθηκαν με ευεργετικές διατάξεις στην κατηγορία ΠΕ αν και δεν έχουν πτυχίο Ανώτατης Σχολής). γ) Επέκταση του bonus που χορηγείται σε υπαλλήλους ορισμένων υπουργείων και στους υπαλλήλους των λοιπών υπουργείων με τη σύσταση ειδικών λογαριασμών, οι οποίοι θα μειώσουν τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.
853616 Έφθασε μάλιστα στο σημείο να πει ότι ο πραγματικός σοσιαλισμός εμπεριέχει ανθρωπιστικά στοιχεία, όπως είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανεργίας, ανώτερα από αυτά που βρίσκουμε στις κατά κύριο λόγο ατομικιστικές αξίες του καπιταλισμού.
857395 Ως γνωστόν, μόνον οι πρώτοι κάθε τάξης αποκτούν πρόσβαση στα ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας και ο κ. Τουμπόν δεν ήταν καν στους πρώτους δεκαπέντε.
567829 Το ΠAΣΟK - με την ευρεία έννοια που περιλαμβάνει και τα ανώτερα κυβερνητικά στελέχη που μπορεί να μην είναι μέλη - έχει μεταβληθεί σήμερα σε ένα χώρο, όπου άτομα και ομάδες ανταγωνίζονται με στόχο την καταλεηλάτηση των διάφορων κοινοτικών κονδυλίων.
572890 Όμως, όπως προκύπτει από τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών, σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε χαλάρωση στα κριτήρια, η κυβερνητική προτίμηση στρέφεται στη χρησιμοποίηση της εξοικονόμησης για θέσπιση φορολογικών ελαφρύνσεων, τόσο προς τις επιχειρήσεις και τα ανώτερα στελέχη τους όσο και προς τους εργαζόμενους.
864601 Για να καταλήξουμε όμως εδώ, χρειάστηκε προηγουμένως να επισκεφθεί τέσσερις φορές τις Βρυξέλλες, μέσα σε λίγες εβδομάδες, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Γ. Ρωμαίος προκειμένου να απεμπλακεί η όλη υπόθεση από τα ανώτερα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
866602 Την επίσημη έναρξη του συνεδρίου θα κάνει ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος - Αλέξανδρος Μαγκάκης και σε αυτό θα πάρουν μέρος υπουργοί, διπλωμάτες, πανεπιστημιακοί και ανώτερα στελέχη της διοίκησης από τις τέσσερις χώρες της Διεύρυνσης και την Ελλάδα, ενώ έχει προγραμματιστεί να μιλήσει και η σουηδή επίτροπος Αννίτα Γκραντίν.
572933 Όμως, όπως προκύπτει από τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών, σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε χαλάρωση στα κριτήρια, η κυβερνητική προτίμηση στρέφεται στη χρησιμοποίηση της εξοικονόμησης για θέσπιση φορολογικών ελαφρύνσεων, τόσο προς τις επιχειρήσεις και τα ανώτερα στελέχη τους όσο και προς τους εργαζόμενους.
871774 Ανώτερα στελέχη της τράπεζας του Χονγκ Κονγκ μιλούν κάπως αορίστως για ένα "τρίποδο" σχήμα στην Ασία, την Αμερική και την Ευρώπη.
574008 Το ΠΑΣΟΚ - με την ευρεία έννοια που περιλαμβάνει και τα ανώτερα κυβερνητικά στελέχη που μπορεί να μην είναι μέλη - έχει μεταβληθεί σήμερα σε ένα χώρο, όπου άτομα και ομάδες ανταγωνίζονται με στόχο την καταλεηλάτηση των διάφορων κοινοτικών κονδυλίων.
880652 Η Καθολική Εκκλησία βοήθησε αρκετά τον Βαλέσα, λέγοντας στους Πολωνούς να μην εκλέξουν εκείνους που κατείχαν ανώτερα αξιώματα επί κομμουνιστικού καθεστώτος.
588707 Μάλιστα, κατά τον Παπαντωνίου αυτός είναι ο στόχος και του κοινωνικού διαλόγου στη χώρα μας, καθώς « αυτές οι ιδέες, αυτές οι αντιλήψεις (σ.σ. οι ` ` δεξιές'') είναι οι μόνες που οδηγούν τους εργαζόμενους σε ανώτερα επίπεδα, καθώς οδηγούν σε αύξηση της απασχόλησης και θα προχωρήσουμε με διάλογο όπως διακήρυξε ο πρωθυπουργός ».
589207 Αυτές οι ιδέες, αυτές οι αντιλήψεις είναι οι μόνες που οδηγούν τους εργαζομένους σε ανώτερα επίπεδα... και χρειάζεται να προχωρήσουν και εδώ, μέσα από το διάλογο... ».
599904 Στη συνέχεια, ανώτερα στελέχη του OTE παρουσίασαν στα μέλη του ΣBBE τις νέες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρει ο OTE, εστιάζοντας το ενδιαφέρον στην καταλυτική επίδρασή τους για την αποδοτική λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης.
602462 Και δεν λείπει ποτέ από τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας!
631325 Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά ανώτερα τραπεζικά στελέχη, υπό το νέο καθεστώς, η κατάθεση, μια συναλλαγή που δεν απέφερε άμεσο κέρδος, μετατρέπεται σε πηγή εσόδων.
909687 Η μείωση του όζοντος στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας πάνω από την Ελλάδα έφθασε σε κάποια στιγμή, τον περασμένο Ιανουάριο, στο 10%!
631224 Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά ανώτερα τραπεζικά στελέχη, υπό το νέο καθεστώς, η κατάθεση, μια συναλλαγή που δεν απέφερε άμεσο κέρδος, μετατρέπεται σε πηγή εσόδων.
642230 Το πού αρχίζει και πού τελειώνει ένα φυσιολογικό φαινόμενο, δηλαδή το ποια είναι τα ανώτερα φυσιολογικά όρια μιας βιολογικής παραμέτρου, εξήγησε, και συγκεκριμένα του σακχάρου αίματος, είναι ένα θέμα που συζητείται.
943832 Και εις ανώτερα.
950165 Εύγε και εις ανώτερα.
794361 Στην Αθήνα μελέτησε πιάνο, ανώτερα θεωρητικά και πήρε μαθήματα σύνθεσης από τον Αντώνη Αντωνίου.
794363 Από το 1984 είναι μέλος της Σύγχρονης Ορχήστρας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και διδάσκει ανώτερα θεωρητικά σε αθηναϊκό ωδείο.
858115 Έτσι και οι δύο πλευρές θα είναι ικανοποιημένες και η λειτουργία του διεθνούς οργανισμού δεν θα διαταραχθεί από το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης ακυβερνησίας στα ανώτερα κλιμάκιά του.
858923 Και τα δύο ανώτερα στελέχη της εταιρείας θα μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο της Bull, στο οποίο προεδρεύει ο Ζαν-Μαρί Ντεκαρπαντρί.
868225 Ανώτερα στελέχη της εταιρείας προσπάθησαν να ρίξουν τις ευθύνες στο προηγούμενο αφεντικό της ΝΤ, ενώ ο τελευταίος - και όχι μόνον αυτός - υποστηρίζει ότι η κρίση οφείλεται στο μεγάλο βάρος που έδωσε ο τηλεπικοινωνιακός γίγαντας στην κατάκτηση αγορών του εξωτερικού (μεταξύ των οποίων και της Ελλάδος).
881436 Πηγές των μυστικών υπηρεσιών είχαν από πέρυσι εκφράσει υποψίες ότι ορισμένα ανώτερα στελέχη της CIA επιθυμούσαν να παρακάμψουν τις σχετικές έρευνες δεδομένου πως θεωρούσαν ότι ενδεχομένως θα είχαν εκρηκτικά αποτελέσματα, άλλες όμως πηγές αρνήθηκαν τέτοιες προσπάθειες.
1004721 Ήδη οι τιμές των οικονομικότερων PS/2 έπεσαν από 20 ως και 44%, ενώ και στα ανώτερα μοντέλα οι μειώσεις μερικές φορές ξεπερνούν το 30%.
1008159 Από κει και πέρα, στα ανώτερα μηχανήματα υπάρχουν πολλές άλλες γραμματοσειρές, όπως Souvenir, Optima, Rockwell κ.λπ.
1016014 - Με πρωτοβουλία μου, υλοποιήσαμε μια σειρά από ενέργειες με τα R1 και R1 Slim Line, με στόχο την διείσδυσή τους στα ανώτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα.
1027055 Η Θάληστρις ζήτησε από τον Αλέξανδρο να κάνει παιδιά μαζί της, γιατί ήλπιζε πως αυτά έχοντας ανώτερους γονείς θα γίνονταν ανώτερα σε όλα.
1028438 Τα ανώτερα τμήματα των ινιακών κονδύλων σχηματίζονται από το βασικό τμήμα.
880324 Ο αμερικανός επιστήμονας Ντάνιελ Άλμπριτον της αμερικανικής Υπηρεσίας Ωκεανολογικών και Ατμοσφαιρικών Ερευνών εξήγησε ότι η ποσότητα του χλωρίου στα ανώτερα στρώματα θα φτάσει στο ανώτερο δυνατό σημείο της στις αρχές του επόμενου αιώνα και ότι αυτό θα έχει ως συνέπεια την έκθεση του στρώματος του όζοντος σε μεγάλους κινδύνους μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια.
1035697 Στα ανώτερα μέλη εμφανίζονται συχνά ερυθριωμένοι ορίζοντες.
1036197 Στα ανώτερα 100 m της τομής παρατηρούνται ενίοτε μεγάλες συνήθως κοιλότητες με φαινόμενα διάβρωσης - διάλυσης των τοιχωμάτων που προσδίδουν στο πέτρωμα "ανώμαλη" όψη (πρώιμη καρστικοποίηση).
881400 Πηγές που σχετίζονται με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αποκαλύπτουν τώρα ότι ο Πίτσους και άλλα ανώτερα στελέχη τής CIA είχαν αρνηθεί στο FBI την πρόσβαση σε πληθώρα εγγράφων που η CIA είχε αποκτήσει από τις μυστικές υπηρεσίες της τότε Ανατολικής Γερμανίας μετά την κατάρρευση του Τείχους και την επανένωση της Γερμανίας.
1036644 Η βιοκοινωνία της ενότητας Αδ και το πάχος αυτής, προσδιορίζουν ηλικία του εν λόγω δαπέδου (ανώτερα στρώματα της ενότ.
1036683 Τεφροί, νηρητικοί "ωολιθικοί" ασβεστόλιθοι (κυρίως ασβεσταρενίτες και ασβεστορρουδίτες και σπανιώτερα ασβεστολουτίτες) με παρεμβολές συμπαγών δολομιτών, μεσοστρωματώδεις (στρώματα της τάξεως των 80 cm) περιέχοντες, τουλάχιστον στα ανώτερα στρώματα, Selliporella donzellii SARTONI & CRESCENTI, Neoteutloporella gallaeformis RADOICIC, Protopeneroplis striata WEYNSCHENK, Pfenderella arabica REDMOND, Valvulina ?
1038022 Τα ανώτερα στρώματα της υπό του b1 ανθρακικής σειράς είναι νηρητικοί ασβεστόλιθοι (ασβεσταρενίτες και ασβεστορρουδίτες και σπανίως ασβεστολουτίτες), τεφροί (στην κορυφή υπόλευκοι), "ωολιθικοί", σε στρώματα πάχους 60_-_90 cm, εντός των οποίων παρεμβάλλονται στρώματα συμπαγών δολομιτών.
1038375 Το τελευταίο φαίνεται να ισχύει και για την πλατφόρμα Παρνασσού, όπως μαρτυρεί η παρουσία του Protopeneroplis trochangulata (βλ. σχετικά) στα ανώτερα στρώματα με Labyrinthina mirabilis (ενότητα Αα), καθώς και της Salpingoporella aff. steinhauseri, ενώ έχει ήδη εξαφανιστεί η Clypeina jurassica.
887407 Μπράβο, μπράβο, και εις ανώτερα!
903864 Μπράβο της και εις ανώτερα!
908273 Οι χαμηλές συγκεντρώσεις σε βιομάζα κατά την τελευταία δεκαετία και η βαθιά ευφωτική ζώνη υποδηλώνουν ότι η λίμνη Τριχωνίδα δεν ακολουθεί μια εμφανή μετάβαση σε ανώτερα τροφικά επίπεδα.
926277 Νομικοί, ανώτερα στελέχη, χρηματιστές, δημοσιογράφοι και άλλοι επαγγελματικά επιτυχημένοι βέβαια πυκνώνουν τώρα τις τάξεις όσων περιμένουν για θεραπεία στον προθάλαμο των ψυχιάτρων και η Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ οργανώνει σεμινάρια "εκφόρτισης" για τους ήδη πιεσμένους από το multitasking διευθυντές.
916330 Ανεξάρτητα, ωστόσο, από τι θα πούνε τα ανώτερα δικαστήρια, όπου οπωσδήποτε θα φθάσει το ζήτημα αυτό, όχι ίσως με την ευκαιρία της συγκεκριμένης απόφασης - ο λαμπρός συνάδελφος Νικ. Γεωργάς με πληροφόρησε πως ο εργοδότης συμμορφώθηκε με την απόφαση και δεν έδωσε συνέχεια στη διένεξη - αλλά με άλλες που αναμφισβήτητα θα ακολουθήσουν, η απόφαση αυτή, όπως άλλωστε και κάθε αξιόλογη απόφαση, όποιας δικαιοδοτικής βαθμίδας, δεν θα πάψει ποτέ να έχει την αυτοτελή αξία της και τη σαγήνη της και να προκαλεί έτσι συζητήσεις και να είναι αυτή που κατάφερε μια ισχυρή ρωγμή σε ένα κέλυφος ανισότητας.
1046882 Τα ονομαστικά μακροπρόθεσμα επιτόκια δεν θα πρέπει να είναι ανώτερα από δύο εκατοστιαίες μονάδες των μέσων επιτοκίων των τριών χωρών με τα μικρότερα επιτόκια.
1029907 (1975a,β) διαπιστώνουν, μετά από έρευνες που πραγματοποίησαν στην Τουρκία, ότι τα παιδιά των κατώτερων κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων παρουσιάζουν, σε σχέση με τους συνομηλίκους τους από ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, χαμηλότερες τιμές σε παραμέτρους της σωματικής τους ανάπτυξης, καθώς επίσης και σχετική καθυστέρηση στη σκελετική τους ανάπτυξη και στους ρυθμούς εμφάνισης των δευτερογενών χαρακτηριστικών της ήβης.
1031557 Ο άνθρωπος δεν ξεχωρίζει μορφολογικά από τα ανώτερα Πρωτεύοντα (ανθρωποειδείς πιθήκους) και τους Πογκίδες.
1035551 Τιθώνιοι ασβεστόλιθοι με κοράλλια, Nerinea και Ellipsactinia, ακολουθούμενοι από ασβεστολίθους με γαστερόποδα, μεταξύ των οποίων Nerineidae, από ωολιθικούς ασβεστολίθους με ωοειδή μεγαλυτέρων διαστάσεων από εκείνα του Ιουρασικού, στα ανώτερα στρώματα των οποίων παρεμβάλλονται λεπτά αργιλοβωξιτικά στρώματα αργίλου και πισσολιθικός βωξίτης.
1077961 Αφού εμείς τα 'χομε για πέταμα; - Μα εμένα δε με πειράζει να τα πάρεις μόνο μήπως δεν επιτρέπεται..... μάλιστα και ως αλφαβητάρια, άκουσα να λένε, πως τούτα είναι ανώτερα από τα τωρινά.
1035561 Στη συνέχεια λαμβάνει χώρα η μαιστρίχτιος επίκλυση του DE LAPPARENT, με την απόθεση στιφρών, κονδυλωδών ασβεστολίθων με "rosalines", πελαγικής φάσεως, που περιέχουν στα ανώτερα στρώματά τους πυριτικούς κονδύλους.
1036417 Αυτοί είναι καθ' όλα αντίστοιχοι (μακροσκοπικώς και μικροφασικώς) με το δάπεδο του b2 της τομής "Άνθιμος", δηλαδή με τους Ασβεστολίθους Διστόμου σε φάση βιοκατασκευασμένου περιθωρίου. από τη γεωλογία συμπεραίνεται ότι πρόκειται για τα ανώτερα στρώματα (πιθανώς περι τη βάση του ανωτέρου Πορτλανδίου).
1029881 Αντίθετα, στις προβιομηχανικές κοινωνίες το φαινόμενο της παχυσαρκίας είναι περισσότερο εμφανές στα ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα.
1041235 Προβιβάστηκα στα ανώτερα cours της κόρης Vivier.
1043126 Καταλήγει κατά κανόνα σε απόλυτα - εν αντιθέσει με στατιστικά - συμπεράσματα και έχει τη μεγάλη αρετή ότι, καθώς δεν παύει ποτέ να αναφέρεται άμεσα στους ίδιους τους αριθμούς, μένει κατά κάποιο τρόπο διαισθητικά κοντύτερα στις θεμελιώδεις αλήθειες τους τα αποτελέσματά της είναι με αυτή την έννοια πιο ουσιαστικά, ανώτερα θα λέγαμε.
1045768 Ο ραδιενεργός άνθρακας 14 παράγεται από την κοσμικής ακτινοβολίας στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.
1046037 Διαιρούνται στα ανώτερα ή ένανθα και στα κατώτερα ή άνανθα.
1046734 Από το 1973 η σχέση των εξαγωγών προς τις εισαγωγές κυμαίνεται σε ποσοστά ανώτερα από 40%.
1128467 Όλα τα ανώτερα πνευματικά πράγματα, αυτά που δεν μπορούμε να τα μολύνουμε, να τα κηλιδώσουμε.
1069382 Καλή καριέρα, εις ανώτερα.
1069676 Ήταν οικογενείας ως παιδάκι και σχολιαζόταν από ανώτερα και κατώτερα στρώματα της επαρχιακής κοινωνίας για δύο πράγματα: επειδή ήταν πολύ γλωσσομαθής και επειδή πήγαινε με άντρες, αν και εθνικόφρων.
1094948 Καλεσμένοι ήταν στελέχη μεσαία προς τα ανώτερα του Τραστ.
1087797 Τα ανώτερα δικαστήρια μελέτησαν τα άπαντα του Σαντ και κατέληξαν σε οριστική απόφαση το 1958.
1173201 Στη Γαλλία ο χαρακτηριστικός ένθερμος υποστηρικτής του ευρώ είναι άτομο ηλικίας 18-24 ετών που ανήκει στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα και ψηφίζει ή το (κυβερνών) Σοσιαλιστικό Κόμμα ή την Ένωση για τη Γαλλική Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
1178423 Το γύρισμα της ταινίας έχει ήδη κρατήσει 15 μήνες (ρεκόρ για αμερικανική ταινία), σε συνθήκες απόλυτης μυστικότητας, έτσι που ούτε τα ανώτερα στελέχη της «Γουόρνερ» να γνωρίζουν τι ακριβώς κάνει ο σκηνοθέτης.
1183580 Όσον αφορά πάντως τα ανώτερα και μεσαία στελέχη, ενδεικτικό είναι ότι η πολυεθνική εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων KPMG, που ανέλαβε να «ανακαλύψει» 120 ανθρώπους για τη στελέχωση της Telenor (στρατηγικό επενδυτή της Cosmote), είχε να διαλέξει ανάμεσα σε 600 υποψηφίους.
1185790 Αισθητά καλύτεροι από τους Αμερικανούς μαθητές στα ανώτερα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες είναι Έλληνες και Κύπριοι μαθητές, όπως προκύπτει από τον Τρίτο Διεθνή Διαγωνισμό Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών που έγινε πριν από μία τετραετία, τα αποτελέσματα όμως κοινοποιήθηκαν χθες.
1185801 Γενικά Μαθηματικά, Γενική Φυσική Επιστήμη, Ανώτερα Μαθηματικά και Φυσική.
1185811 Και στις δύο τελευταίες εξετάσεις οι Κύπριοι μαθητές ήταν κάτω από την απόδοση των Αμερικανών, παρ' όλο που στα ανώτερα μαθηματικά και φυσική έγραψαν πολύ καλά.
1180156 Τα ανώτερα μέλη της Ενωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας αντιμετωπίζουν κατηγορία απευθείας από τη Βουλή και απειλούνται με φυλάκιση αν δεν υποβάλουν τα ονόματα που απαιτούνται μέσα στις επόμενες 14 μέρες.
1188332 Πλεόνασμα του εξωτερικού εμπορίου, εμπορική παραγωγή σε αύξηση, αύξηση προσφοράς απασχόλησης για ανώτερα υπαλληλικά στελέχη, και για το 1998 προβλέψεις για επενδύσεις στις επιχειρήσεις.
1187812 Όπως μετέδωσε το Ασοσιέιτεντ Πρες, ο διεθνής διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις θεματικές ενότητες, Γενικά Μαθηματικά, Γενική Φυσική Επιστήμη, Ανώτερα Μαθηματικά και Ανώτερη Φυσική.
1100230 Ο χάρτης δεν είναι λοιπόν σταθερός, δεδομένου ότι όσο περισσότερο περνάμε σε ανώτερα στάδια ολοκλήρωσης, τόσο περισσότερο συναντάμε μεταβιβάσεις εθνικής εξουσίας σε κοινοτικούς θεσμούς.
1202807 Ότι δηλαδή ιεραρχικώς ανώτερα κλιμάκια - κάτω από τη γενική κατακραυγή - μπορούν και παρεμβαίνουν πυροσβεστικώς.
1202765 Έτσι που ιεραρχικώς ανώτερα κρατικά όργανα να επαναφέρουν την τροχιά στην προγραμματισμένη κατεύθυνση.
1189791 Ό,τι και να συμβαίνει από τα δύο, οι παρομοιώσεις που δίνουν στην κυβέρνηση τα ανώτερα κομματικά στελέχη και οι στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού, καθόλου δεν την κολακεύουν.
1222249 Και εις ανώτερα...
1230532 Συσκέψεις επί συσκέψεων χθες και σήμερα στα ανώτερα κυβερνητικά κλιμάκια, καθώς είναι πανθομολογούμενη η ανάγκη για νοικοκύρεμα των τροφοδοτούμενων από τον προϋπολογισμό δημόσιων οργανισμών, αλλά η διαφωνία είναι στο πώς.
1234770 Στην έρευνα πήραν μέρος συνολικά 1.090 καθηγητές κοινοτικών χωρών και βάσει των απαντήσεών τους διαμορφώθηκε ο κατάλογος με τις επιλογές - προτάσεις των «κορυφαίων» για τα καλύτερα Ανώτερα και Ανώτατα Μορφωτικά Ιδρύματα των χωρών - μελών.
1238863 Δεν θα περιλαμβάνει μόνο κατώτερα ή ανώτερα εν ενεργεία στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.
1207380 Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, ανώτερα κλιμάκια του Π. Ν. εξετάζουν την «ουρά» της όλης υπόθεσης, η οποία, όπως φαίνεται, επεκτείνεται και σε άλλα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα οποία συχνά επισκέπτονταν το Π. Ν.
1262216 Και σ' ανώτερα.
1262702 Πρόσθεσε μάλιστα ότι «μπορούμε να βασιζόμαστε στα ανώτερα κλιμάκια της στρατιωτικής ιεραρχίας, που ποτέ δεν μας πρόδωσαν».
1283747 Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι «στην κατεύθυνση των οδηγιών από τα ανώτερα κλιμάκια του κράτους, ξεκίνησε μια συντονισμένη προσπάθεια συλλογής πληροφοριών σχετικά με τα στρατόπεδα της οργάνωσης PKK στο εσωτερικό και το εξωτερικό, τις πηγές χρηματοδότησης, και τους χώρους και τις χώρες όπου βρίσκονται οι ηγέτες της».
277056 Θαλάσσια Αγγειόσπερμα (Ανώτερα Φυτά) - Posidonia oceanica.
1100486 Παρά την υιοθέτηση των μέτρων αυτών εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μερίδια αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις παγκόσμιες αγορές μεταποιημένων προϊόντων, αν και μένουν ανώτερα από εκείνα των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, μειώνονται.
1104303 Παράλληλα, ανώτερα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος πρωτοστάτησαν σε μια διαδήλωση διαμαρτυρίας 2.000 περίπου ατόμων που οργανώθηκε στο κέντρο των Τιράνων, με επικεφαλής μια ομάδα φοιτητών από το Κοσσυφοπέδιο και στη διάρκεια της οποίας διαδηλωτές πετροβόλησαν τη γιουγκοσλαβική πρεσβεία στην αλβανική πρωτεύουσα.
1391342 Έτσι, όσοι τυχαίνει να προέρχονται από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, θα φοιτούν στα καλά ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια, και αναπόφευκτα θα αποδειχθούν οι περισσότερο «ανθεκτικοί» στις εξεταστικές διαδικασίες.
1104427 «Δεν είναι δυνατόν τα έσοδα των δύο μεγαλύτερων ιδιωτικών καζίνων στην Ελλάδα να είναι ίσα ή και ανώτερα των μεγαλύτερων καζίνων που λειτουργούν στη διεθνή «Μέκκα του τζόγου», το Λας Βέγκας»!
1107829 Με αντίποινα για τους νεκρούς του περασμένου Σαββατοκύριακου απειλεί ο Απελευθερωτικός Στρατός του Κοσσυφοπεδίου και την ίδια στιγμή ανώτερα πολιτικά στελέχη των Αλβανών της περιοχής αυτής κάνουν έκκληση για την άμεση επέμβαση της διεθνούς κοινότητας και ιδιαίτερα του ΝΑΤΟ, ενώ από την άλλη πλευρά ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς φέρεται να ενισχύει το στρατό του με πρόσφυγες από την Κροατία και τη Βοσνία.
197017 Αν λέγαμε... και σ' ανώτερα;
1117136 Η κυβέρνηση κατηγόρησε αμέσως την Καθολική Εκκλησία ότι «είχε γίνει όργανο των εχθρών του λαού που είχαν στόχο να πλήξουν την επανάσταση σε συνεργασία με τα ανώτερα στελέχη του κλήρου» και διέταξε την απέλαση 132 καθολικών ιερέων, που στην πλειονότητά τους ήταν Ισπανοί.
1287368 Και εις ανώτερα!
1299984 Και εις ανώτερα!
1287693 Δηλαδή τα ανώτερα έθνη έχουν το δικαίωμα στη σφαγή των καθυστερημένων για να τα εκπολιτίσουν.
1298840 Και εις ανώτερα!
181385 Ο ηγέτης του ΡΚΚ τόνισε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα του Κουρδιστάν κρατεί ανώτερα στελέχη της Πατριωτικής Ένωσης του Κουρδιστάν, καθώς και τη σύζυγο του Τζαλάλ Ταλαμπανί, ηγέτη της οργάνωσης αυτής.
53709 Αλλά συμφωνούμε, εφ' όσον το κράτος αναλάβει πλήρως τις ευθύνες του, ώστε: - Να μπορούν να σπουδάζουν όλοι όσοι θέλουν, χωρίς κανέναν περιορισμό, στα ελληνικά Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, για να πάψει και αυτή η ιδιότυπη μετανάστευση χιλιάδων νέων, που απελπισμένα ψάχνουν πανεπιστημιακή μόρφωση στα πιο απίθανα ξένα ιδρύματα. - Να μη φύγει συνάλλαγμα δισεκατομμυρίων για σπουδές στο εξωτερικό, με το οποίο χρηματοδοτούμε ακόμη και τα πλέον ασήμαντα ανά τον κόσμο πανεπιστήμια, κρατικά και ιδιωτικά, των οποίων όμως τα πτυχία αναγνωρίζονται στην Ελλάδα.
1697657 Με μια δέσμη 11 νέων μέτρων, σημαντικότερα εκ των οποίων θεωρούνται τα ανωτέρω, η κυβέρνηση επιδιώκει την ενίσχυση της διαφάνειας στο Χρηματιστήριο, με στόχο την προστασία του επενδυτικού κοινού από φαινόμενα χειραγώγησης και χρηματιστηριακά παιχνίδια.
198912 Χαρακτηριστική περίπτωση ως προς αυτό αποτελούν η Α και η Β περιφέρεια της Θεσ/νίκης, όπου το ΔΗΚΚΙ συγκεντρώνει ποσοστά αισθητά ανώτερα του εθνικού μέσου όρου του σε μικρούς περιφερειακούς δήμους της συμπρωτεύουσας και της ενδοχώρας της.
1313098 Ισχύει για τις υπηρεσίες και τα προγράμματα προληπτικής ιατρικής, όπου εκεί έχουν το προβάδισμα τα ανώτερα στρώματα.
1399384 Έτσι, το αυτοκίνητο σχεδιάζεται να γίνει πάλι ένα είδος πολυτελείας για τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, όπως συνέβαινε προπολεμικά.
1443976 Κανείς διοικητής μονάδας δεν θα παίξει την καριέρα του με το να καλύψει έναν παλιό φαντάρο, εφόσον ξέρει ότι αν κάτι τέτοιο φθάσει στα ανώτερα και ανώτατα κλιμάκια της ιεραρχίας, τότε θα έχει κακό τέλος.
1392808 Και δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί τα ονόματα των επίορκων αξιωματικών οι οποίοι είναι υπό δίωξη για το σκέλος της δικογραφίας που αφορά «διαπλοκή» τους με εμπόρους ναρκωτικών, αλλά και για το τεράστιο θέμα της «προστασίας» με το αζημίωτο των διαφόρων «πολιτιστικών κέντρων» της Αθήνας από κατώτερα και ανώτερα αστυνομικά όργανα.
1399388 Διότι βέβαια είναι τα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα που μπορούν ν' αγοράσουν τα αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας.
1399390 Γι' αυτό άλλωστε και αυξάνει η εκλογική επιρροή τους πάνω στα μεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώματα που καθορίζουν το εκάστοτε αποτέλεσμα των εκλογών.
1404206 H μειοψηφία, το 20%, απάντησε ότι κανένας επιχειρηματικός κλάδος δεν θα δει συνολικά τις μετοχές του σε ανώτερα επίπεδα.
1451594 Μερικά από αυτά είναι: «Ο ρόλος της Ελλάδας στο γεωπολιτικοστρατιωτικό γίγνεσθαι στον 21ο αιώνα», με εισηγητή το διεθνολόγο Αθ. Δρούγο, «Το απόρρητο στον κόσμο των πληροφοριών», με εισηγητή το δημοσιογράφο Π. Κασιμάτη (και εις ανώτερα), «Θέματα προπαγάνδας» από το μορφωτικό (!) ακόλουθο Ευστ.
1408032 Συχαρητήρια, εις ανώτερα...
1447679 Εκεί, την επομένη, συναντά κάποια ανώτερα στελέχη του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου του Κουρδιστάν που του ζητούν να πάει αμέσως στο Ναϊρόμπι να συναντήσει τον Οτσαλάν.
1446118 Μπράβο του και... εις ανώτερα!
1493956 Τα ανώτερα στελέχη ενός σταθμού ή μιας εφημερίδας παίρνουν το δημοσιογραφικό και οπτικό υλικό, το αξιολογούν μαζί με την ουσία του θέματος και εν συνεχεία το εντάσσουν στα δελτία ειδήσεων και στην ύλη μιας εφημερίδας, αφού βεβαίως μονταριστεί.
1518579 Σπάμε το φραγμό της εισαγωγής στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
1495141 Ο εισαγγελέας Ν. Σανιδάς δεν απέφυγε πάντως και αξιολογικές κρίσεις επί αυτών των αποφάσεων που εκδόθηκαν από ανώτερα δικαστήρια:
1479551 Η δυσκολία είναι στα ανώτερα κλιμάκια.
1462531 Οδυνηρή ισοπαλία ήταν η χθεσινή για τα Γιάννινα, που ήταν ανώτερα της Δόξας Βύρωνα.
1542693 Ανώτερα στελέχη της Αγροτικής Τράπεζας φέρονται αναμεμειγμένα σε παράνομες χρηματιστηριακές δραστηριότητες, ενώ η διοίκηση της τράπεζας κατηγορήθηκε από συνδικαλιστική παράταξη για προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου.
1550147 Από την άποψη αυτή, την οριακότερη θέση κατέχει η περιφέρεια Τρικάλων, η οποία επελέγη αντί της Μαγνησίας, αφού τα ποσοστά του KKΕ στην πρώτη, εκτός των εκλογών του '77 και του '81, είναι σταθερά ανώτερα της δεύτερης.
1534798 Η στροφή της πλειονότητας των επενδυτών στην περιφέρεια και ιδιαίτερα σε εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, φαινόμενο των τελευταίων ημερών, συνετέλεσε τα μέγιστα στη συγκράτηση του ενδιαφέροντος γύρω από τη χρηματιστηριακή αγορά και μια διαφαινόμενη επανάκαμψη στα λεγόμενα «βαριά χαρτιά» θα ωθήσει τον γενικό δείκτη προς ανώτερα επίπεδα.
1526602 Σήμερα το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που η μεγαλύτερη επιρροή του, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών της Κυριακής, βρίσκεται στα μεσαία και ανώτερα αστικά στρώματα, στρώματα που κατεξοχήν έλκονται από την εκάστοτε εξουσία και γι' αυτόν το λόγο ευκολότερα μεταλλάσσονται.
1508712 Κάθε που προκηρύσσονται ορισμένες θέσεις, οι αιτήσεις είναι πολλαπλάσιες των θέσεων και ασφαλώς αυτοί που ζητάνε δουλειά δεν ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, ανήκουν στις λαϊκές τάξεις και αυτές οι λαϊκές τάξεις εκφράζονται κατεξοχήν από το ΠΑΣΟΚ.
1552418 Αν πετύχει αυτό το στόχο το υπουργείο Παιδείας, θα μπορεί να θριαμβολογεί ότι τήρησε την υπόσχεσή του να εισάγονται όλοι οι απόφοιτοι Λυκείου στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
1564197 Η πρώτη θέση, όπου ταξίδευαν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας μπανανών, είχε χαλιά στους διαδρόμους και κόκκινες βελούδινες πολυθρόνες που μπορούσαν να αλλάζουν θέση.
1550161 Γρεβενά, Πρέβεζα), στις οποίες, από τη δεκαετία του '80 και μετά, η Αριστερά, με βασικό κορμό το KKE, σημειώνει σαφή αύξηση της επιρροής της, με ποσοστά κατά κανόνα ανώτερα του εθνικού της αντίστοιχου.
1568582 Στο συμπέρασμα αυτό οδηγεί η συμπεριφορά της αγοράς, όπως διαφάνηκε άλλωστε και από τη χθεσινή νηνεμία (σε πλήρη αντίθεση με την προχθεσινή θυελλώδη συνεδρίαση) που οδήγησε, ύστερα από μικρές διακυμάνσεις, το γενικό δείκτη στα ελαφρώς ανώτερα επίπεδα των 4.591, 3 μονάδων, με κέρδη 0, 13%.
1580724 Όλα τα σενάρια βέβαια, όσο και αν προέρχονται από ανώτερα τραπεζικά ή κυβερνητικά στελέχη, δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν ή να αποδειχθούν, καθώς τα «επιχειρηματικά σχέδια» που συνοδεύουν τις δεσμευτικές προτάσεις εξαγοράς των τριών διεκδικητών της Ιονικής παραμένουν σε γνώση μόνο των ιδίων και της J.Ρ.
1565753 Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, αρχές Μαΐου έρχεται στη Λευκωσία πολυμελής ελλαδική αποστολή, την οποία θα απαρτίζουν υπουργοί και ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης.
1599588 Σχεδόν σε όλες τις βαθμίδες του εγκλήματος, από τις μεμονωμένες ή τις στοιχειωδώς οργανωμένες, αλλά ακόμη και σε ανώτερα επίπεδα, το ελληνικό στοιχείο είναι σαφέστατα αναμεμιγμένο και με διαφορετικούς ρόλους ανά περίσταση.
1607081 - Για πρώτη φορά με τόσο συγκεκριμένες διατάξεις μπαίνει επί τάπητος και η άρση του αποκλεισμού ή της μειωμένης συμμετοχής των γυναικών από προαγωγές ή από τα υπηρεσιακά συμβούλια στα οποία οι άνδρες παίρνουν τη μερίδα του λέοντος, ανεξάρτητα αν υπάρχουν και γυναίκες συνάδελφοί τους με τα ίδια ή ανώτερα προσόντα.
1506348 Παράγοντες, ωστόσο, της χρηματιστηριακής αγοράς, που διαβλέπουν και αυτοί μακροχρόνια πορεία ανόδου, επισημαίνουν με έμφαση ότι «η Σοφοκλέους έχει προεξοφλήσει σχεδόν στο σύνολό της την ειρήνευση στο Κόσοβο και επιζητεί άλλες ειδήσεις για να σταθεροποιηθεί σε ανώτερα επίπεδα».
1606532 ΦΕΤΟς είναι η πρώτη σχολική χρονιά που ουσιαστικά εφαρμόζεται η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με τις εξετάσεις στη Γ' και τη Β' Λυκείου, που μετρούν για την εισαγωγή στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
1624854 Καλύτερο «μποναμά» από τα 109 λίμιτ απ που στόλισαν κυρίως το δέντρο της περιφέρειας, όπου το γλέντι πήρε διαστάσεις και τη θεαματική άνοδο του Γενικού Δείκτη κατά 3, 81%, (ανέκαμψε στις 5.624, 55 μονάδες) ασφαλώς δεν θα μπορούσαν να αναμένουν οι χιλιάδες των επενδυτών που για μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν παραμείνει εγκλωβισμένοι σε ανώτερα επίπεδα τιμών.
1592090 Αφιερώνουν πολύ χρόνο σε πειράματα, παρατηρούν την ανάπτυξη ζώων και φυτών σε συνθήκες απουσίας βαρύτητας, καταγράφουν τις μεταβολές της πίεσης στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα...
1684834 ΕΠΙΠΛΕΟΝ, είναι έτοιμη να γίνει δεκτή στο Τσάμπιονς Λιγκ (διάβαζε ΟΝΕ), ενώ διαθέτει πολύ ισχυρή εξέδρα: τους αμέτρητους επενδυτές (ή και τζογαδόρους) του Χρηματιστηρίου, οι οποίοι καθημερινώς ανεβάζουν τον πήχυ όλο και πιο ψηλά, σημειώνοντας ρεκόρ ανώτερα από αυτά της Τσιαμήτα (430 δισ. χθες ο τζίρος στη Σοφοκλέους).
1635181 Μόνο 20% από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα ανώτερα στελέχη δεν έχουν ή δεν είχαν καμία βοήθεια, έναντι 56% των υπαλλήλων παροχής υπηρεσιών και του 43% των εργατικών νοικοκυριών.
1629361 Σε μια γενικότερη θεώρηση, πάντως, η αγορά φαίνεται να έχει εγκλωβιστεί στα στενά όρια των 5.600 και 5.800 μονάδων, καθώς λείπουν όχι μόνο εκείνα τα οικονομικά νέα που μπορούν να δημιουργήσουν το υπόβαθρο για άνοδο πάνω από τα όρια των 6.000 μονάδων, άλλα δεν φαίνεται να υπάρχουν και τα επενδυτικά κεφάλαια, πάνω στα οποία στηρίζεται και «χτίζεται» οποιαδήποτε κίνηση σε ανώτερα επίπεδα.
1595383 Θετική, πάντως, θεωρείται η ένδειξη ότι ο Γενικός Δείκτης τείνει να σταθεροποιηθεί σε επίπεδα ανώτερα των 5.700 μονάδων, όπου και εκτιμάται ότι δημιουργείται μια νέα βάση πριν εκδηλωθεί, όπως δείχνουν τα πράγματα, ένα δεύτερο ανοδικό ρεύμα που θα οδηγήσει την αγορά πάνω από το όριο των 6.000 μονάδων.
1685247 Η ανάλυση των τελευταίων εκλογικών αποτελεσμάτων έδειξε ότι εκφράζει περισσότερο τα μεσαία και ανώτερα εισοδηματικά στρώματα και έχει δυσκολίες στα χαμηλά και τον αγροτικό κόσμο.
1633680 Τα αποτελέσματα ήταν περισσότερο από ορατά, αφού μέσα σε ελάχιστα λεπτά η αγορά ανέκαμψε θεαματικά, με τις τραπεζικές μετοχές και τα άλλα blue chips (όπου, άλλωστε εκδηλώθηκε ισχυρή στήριξη) να εγγράφουν κέρδη και να οδηγούν το Δείκτη σε ελαφρώς ανώτερα (+0,65%) από τα προχθεσινά επίπεδα με το κλείσιμο στις 5.224,67 μονάδες.
1714309 9. Η εν λευκώ εξουσιοδότηση της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (EKAΜ) να δράσει κατόπιν σχεδίου που η ίδια θα έχει εκπονήσει χωρίς παρεμβάσεις της τελευταίας στιγμής από άλλης αστυνομικής υπηρεσίας στελέχη, ανώτερα ή κατώτερα, όπως έγινε στη Νιόβης, όπου οι άνδρες της EKAΜ εισέβαλαν στο διαμέρισμα και περίμεναν νέες εντολές.
1704293 Στη CIA, η αναλογία των γυναικών είναι 15% στα ανώτερα κλιμάκια, διπλάσια από όσο πριν από πέντε χρόνια.
1622502 Σημασία έχει τα κόμματα να δείξουν ανώτερα από τις σκοπιμότητες και να δουν τη μετα-ΟΝΕ εποχή.
1465891 Δεν πιστεύει σε «ανώτερα» και «κατώτερα» έθνη.
1473170 Ενώ ταυτόχρονα θα επιδιώξει να συγκρατήσει ψηφοφόρους προερχόμενους από ανώτερα εισοδηματικά στρώματα οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη ελαφρύνσεων με κινήσεις στο χώρο των διαρθρωτικών αλλαγών που υποσχέθηκε όταν ανακοίνωσε τον περασμένο Μάρτιο την υποτίμηση της δραχμής.
1728289 Στόχος του Venture 2002 είναι η ενθάρρυνση και η προώθηση νέων επιχειρηματικών προσπαθειών στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδος.
1714053 Έγιναν χωρίς αντιδράσεις, διότι ο υπουργός Παιδείας έκανε δύο σημαντικές υποχωρήσεις: α) δέχτηκε για φέτος την επανεξέταση των μαθητών που θα αποτύγχαναν, β) μόνο αν είναι υπέρ των μαθητών ο βαθμός της Β' Λυκείου θα υπολογιστεί στην τελική βαθμολογία του απολυτηρίου, με την οποία θα γίνεται η εισαγωγή στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
297 Όταν βλέπω τις καμπύλες της γραφικής σου παράστασης, το μυαλό μου φτάνει στο μέγιστο κάτω φράγμα της άνω φραγμένης σκέψης μου.
1479575 Η δυσκολία είναι στα ανώτερα κλιμάκια.
1618 Βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο αποκατάστασης και ανάπλασης της χωματερής Άνω Λιοσίων, με προϋπολογισμό 4,6 δις δρχ.
1628 Παράλληλα ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας σε συνεργασία με το Δήμο Άνω Λιοσίων προχωρεί στην ανέγερση του Κέντρου Εργαζόμενης Νεότητας καθώς και ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού, δύο σημαντικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 900 εκατ. δρχ.
1629 Υπογράφεται σε λίγες μέρες η προγραμματική συμφωνία μεταξύ ΙΚΑ και Δήμου Άνω Λιοσίων για την κατασκευή κτιρίου του ΙΚΑ που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Δήμου Άνω Λιοσίων, Φυλής και Ζεφυρίου.
1729521 Τα βακτήρια δεν θεωρούνται μόνο αποδομητές της νεκρής ύλης αλλά και ως ζωτικός συνδετικός κρίκος της ζωής στη θάλασσα, διοχετεύοντας ένα μεγάλο μέρος του άνθρακα, που διαφορετικά θα χανόταν, σε ανώτερα τροφικά επίπεδα.
1630 Υπογράφτηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και Δήμου Άνω Λιοσίων για τη δημιουργία στα Άνω Λιόσια του "Σπιτιού των Βαρέων Αθλημάτων".
1630 Υπογράφτηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και Δήμου Άνω Λιοσίων για τη δημιουργία στα Άνω Λιόσια του "Σπιτιού των Βαρέων Αθλημάτων".
1632 Ολοκληρώνεται η μελέτη για τη δημιουργία του Βιοτεχνικού Πάρκου των Άνω Λιοσίων και ως τον Ιούνιο ξεκινούν νέα έργα, προϋπολογισμού 2 δις δρχ.
1634 Εφαρμόζονται σε συνεργασία ΟΑΕΔ και Δήμου Άνω Λιοσίων προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης και αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού με κόστος προγράμματος 300 εκατ. δρχ.
1635 Τέλος στο χώρο της εκπαίδευσης κατασκευάζονται ήδη 2 διδακτήρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Άνω Λιοσίων ενώ αναμένεται σύντομα η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, Νομαρχίας Δυτ.
1566861 Η Ν.Δ. συνεχίζει να έχει πρόβλημα στα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα.
1629 Υπογράφεται σε λίγες μέρες η προγραμματική συμφωνία μεταξύ ΙΚΑ και Δήμου Άνω Λιοσίων για την κατασκευή κτιρίου του ΙΚΑ που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Δήμου Άνω Λιοσίων, Φυλής και Ζεφυρίου.
1484722 Καταλήγει να αποτελεί λεπτομέρεια, εν όψει των ανωτέρω, το ότι η έννοια της «βαρείας αμελείας» είναι άγνωστη στο ελληνικό ποινικό δίκαιο.
1613 Η επίσκεψή μου σήμερα στο Δήμο των Άνω Λιοσίων θα πρέπει να εκληφθεί ως μια ακόμα επαναβεβαίωση της Κυβερνητικής βούλησης για προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των συμπολιτών μας που αν και βρίσκονται τόσο κοντά στο κέντρο της Αθήνας, αισθάνονται μερικές φορές - άλλοτε δικαιολογημένα κι άλλοτε όχι - αρκετά μακριά μας.
1614 Γνωρίζω ότι η περιοχή των Άνω Λιοσίων που τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε μία από τις περιοχές υποδοχής πληθυσμών που προέρχονται από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και από παλιννοστούντες 'Έλληνες του Πόντου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με σημαντικότερα τους υψηλούς δείκτες ανεργίας, τη περιβαλλοντική υποβάθμιση, τις ελλείψεις στον τομέα των υποδομών.
1511814 Αστυνομικοί της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης διενήργησαν επί τόπου έρευνες στα γραφεία της χρηματιστηριακής εταιρείας και πήραν καταθέσεις από ανώτερα στελέχη της.
1165584 Υπήρξε ένα από τα αγαπημένα της μπαλέτα, γιατί, όπως και στο ρόλο της Μαρίας από την «Πηγή του Μπαξισαράι», χορογραφία Ροτσισλάβ Ζαχάροφ, ή της Ιουλιέτας από το «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Λεονίντ Λαβρόβσκι, η ηρωίδα διαπνέεται από τα ανώτερα αισθήματα μιας αγνής και πιστής ύπαρξης.
3522 Είμαστε περήφανοι, πρώτα απ' όλα, για την κατασκευή του συγκροτήματος εργατικών κατοικιών στον Δήμο Άνω Λιοσίων, που φέρει το όνομα του αείμνηστου φίλου και συντρόφου Γιώργου Γεννηματά.
1513 Ομιλία στα Άνω Λιόσια 11-2-97
1514 Ομιλία του Πρωθυπουργού στα Άνω Λιόσια
3498 Η έναρξη των έργων αποκατάστασης και ανάπλασης των παλιών χωματερών στο Σχιστό και τα Άνω Λιόσια, ώστε τα 2.500 στρέμματα τους να γίνουν μια όαση πρασίνου ψυχαγωγίας και αθλητισμού.
3482 Όμως και ο πολεοδομικός σχεδιασμός των οικισμών της Δυτικής Αττικής προχωρεί ικανοποιητικά, ενώ ιδιαίτερα πρέπει να εξαρθεί η σημασία του έργου του υπερτοπικού πάρκου πόλης στα Άνω Λιόσια.
11375 Επίσης σε παθήσεις ή αδυναμία των άνω άκρων, όπως συμβαίνει σε νευρολογικές παθήσεις ή σε προχωρημένη ηλικία.
3502 Έχει εγκριθεί η χωροθέτηση του νέου χώρου υγειονομικής ταφής στα Άνω Λιόσια.
3507 Η χωματερή των Άνω Λιοσίων, με την σημερινή εικόνα, πρέπει να τελειώνει.
3462 Έτσι, πλάι στις νέες εμπορικές δραστηριότητες και την προβλεπόμενη άνθιση του τομέα των υπηρεσιών, δημιουργούνται δύο νέα βιομηχανικά πάρκα - στην Μάντρα και Άνω Λιόσια - και γενικότερα ορθολογικοποιούνται οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες.
7903 - Προγράμματα και έργα για τη βελτίωση της τεχνικής υποδομής συνολικού ύψους άνω των 20 δις δρχ., όπως είναι οι βιολογικοί καθαρισμοί, οι αποχετεύσεις και η διαχείριση απορριμμάτων, τα οποία αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στην περιοχή, στηρίζουν την τουριστική αξιοποίηση και εκπληρώνουν αιτήματα δεκαετιών για τους κατοίκους.
7930 - Η ειδική μέριμνα για ανέργους άνω των 55 ετών, καθώς και η ρύθμιση για την προσωρινή παραμονή αλλοδαπών αποτελούν βασικά σημεία της πολιτικής μας αυτής.
3508 Τα Άνω Λιόσια δεν μπορεί να είναι ο σκουπιδότοπος του Λεκανοπεδίου.
8132 Όποιος πιστεύει πως προσβάλλεται από ανέκδοτα... - που θίγουν πολιτικές πεποιθήσεις π.χ. Ανδρεϊσμός, Σημιτισμός, Μιλτιαδισμός κ.λπ. - που διακωμωδούν θρησκευτικά πιστεύω όπως το ότι μερικοί πιστεύουν ότι πραγματικά υπάρχει Θεός - που διαταράσσουν την ψυχολογική και πνευματική κατάσταση κάθε ανθρώπου με μακροσκελείς προτάσεις εξαναγκάζοντας τον αναγνώστη να πρέπει να ξοδέψει φαιά ουσία για να βγάλει νόημα αφού τις διαβάσει πέντε-έξι φορές γιατί αυτός ο Χριστιανός - άμα λέτε για μένα είμαι Βουδιστής - δεν βάζει ποτέ κόμμα, τελεία, παύλα ή οποιαδήποτε άλλα σημεία στίξης όπως: άνω τελεία, παρενθέσεις, αγκύλες, εισαγωγικά, θαυμαστικά ερωτηματικά, διαλυτικά πάνω από τη λέξη γαϊδουράκι και άλλα πολλά έχοντας ως συνέπεια την οξεία φρενίτιδα μετά από έκθεση στη συγκεκριμένη html πέρα του μισάωρου (εκεί ρε, να πήξετε) - που δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των σκυλαραπ... ε..
1515 Άνω Λιόσια, 11 Φεβρουαρίου 1997
13195 Είναι η όγδοη χρονιά που ο δήμος Άνω Λιοσίων πρωτοστατεί στη διοργάνωση ενός μεγάλου τουρνουά, που τόσο επιτυχημένο έχει αποδειχθεί στο παρελθόν και έχει εξελιχθεί σε σκακιστική γιορτή της περιοχής και ολόκληρης της Αττικής.
13194 Το πρώτο (ίσως και μεγαλύτερο) διεθνές τουρνουά της χρονιάς ξεκινά στις 11 Ιανουαρίου στα Άνω Λιόσια Αττικής.
16068 Στην επίμαχη όμως κλίμακα τριφασικών παροχών από 1.600 και άνω κιλοβατώρες ανά τετράμηνο, που όπως αποδείχθηκε πλήττει σημαντική μερίδα των καταναλωτών, το πάγιο αυξήθηκε από 2.397 σε 6.600 δραχμές (ποσοστό 175%)!
13211 Το τουρνουά στα Άνω Λιόσια θα μπορούσε να γίνει η αρχή.
20199 Πήγα στον Μπιθικώτση, που μόλις είχε νοικιάσει ένα σπίτι στην Άνω Νέα Σμύρνη με θέα στη θάλασσα. - Γρηγόρη, το και το.
21899 Ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος του Κοινοβουλίου επισήμανε ότι η Δούμα (Κάτω Βουλή) συμφώνησε να ξανασυζητήσει το θέμα ύστερα από αίτημα του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (Άνω Βουλή).
24753 Ηλικία άνω των 21.
19864 Έτσι, το ανώτερο τιμολόγιο θα πληρώνουν, για το σύνολο της κατανάλωσης, μόνον όσα νοικοκυριά καταναλώνουν άνω των 2.000 KWh το τετράμηνο.
21196 Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ αρχίζουν από σήμερα 48ωρη απεργία, με αιτήματα τη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας (διεκδικούν αυξήσεις άνω του 10%), αντιμετώπιση του ασφαλιστικού προβλήματος κ.ά.
711 Σ' ότι αφορά τον τρίτο άξονα, για το ανθρώπινο δυναμικό, θ' αναφερθώ στο ΤΕΙ Ηπείρου με έδρα την Άρτα, όπου εκτελέστηκαν κι' εκτελούνται έργα άνω των 2 δις.
1726712 «ΕΜΕΙς, όμως, έχουμε... τον καλό κόσμο», έλεγε η Βλάχου το 1981, όταν ο Α. Παπανδρέου είχε σαρώσει στις εκλογές και ήθελε να επισημάνει την επιρροή της Ν.Δ. στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα.
3490 Το μεγάλο βέβαια περιβαλλοντικό πρόβλημα που απασχολεί την Δυτική Αττική είναι αναμφισβήτητα αυτό της σώρευσης του συνόλου σχεδόν των απορριμμάτων του Λεκανοπεδίου στα Άνω Λιόσια.
1428080 Στον ΟΠΑΠ (τα ανώτερα στελέχη του Οργανισμού) είναι βέβαιοι ότι οι δύο υπερτυχεροί του κυριακάτικου διαγωνισμού του Τζόκερ θα καθυστερήσουν να εμφανίσουν τους αντιπροσώπους τους (συνήθως δικηγόρους) για να εισπράξουν τα αμύθητα κέρδη τους.
1476609 Μπράβο τους και εις ανώτερα.
5389 Η δυνατότητα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, η διευκόλυνση της εισόδου νέων στην επαγγελματική ζωή με τη σύνδεση κατάρτισης-παραγωγής, η επιχορήγηση εργοδοτών για την πρόσληψη νέων ηλικίας 20-29 ετών με έμφαση στις γυναίκες, η ενθάρρυνση της επαγγελματικής κινητικότητας, η δημιουργία γραφείων ενημέρωσης ανέργων και εργοδοτών, αλλά και η ειδική μέριμνα για άνεργους άνω των 55 ετών, καθώς και η ρύθμιση για την προσωρινή παραμονή αλλοδαπών αποτελούν βασικά σημεία της πολιτικής μας.
1132607 Στο μεταξύ, ο Βρετανός υφυπουργός Εξωτερικών Τόνι Λόιντ πραγματοποίησε χτες μονοήμερη επίσκεψη στα Σκόπια και συναντήθηκε με τα ανώτερα στελέχη της πολιτικής τους ηγεσίας, στα οποία μετέφερε τις αποφάσεις που έλαβε την περασμένη Δευτέρα η «ομάδα επαφής» στο Λονδίνο σχετικά με την κρίση στο Κοσσυφοπέδιο.
1172030 Με την εισαγωγή του «πλουτόμετρου», που θα ορίζει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, όπως είναι επόμενο, οι κοινωνικές παροχές θα συρρικνωθούν δραστικά για τα μεσαία και ανώτερα στρώματα.
22967 Ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και το βελγικό υπουργείο Γεωργίας, το οποίο είχε απαγορεύσει από το 1989 την εισαγωγή όλων των βοοειδών άνω των έξι μηνών από τη Βρετανία.
25292 Αν δεν αναβληθούν οι εκλογές, όπως ζητά η Άνω Βουλή προκειμένου να υποχρεώσει τη Δούμα να αναθεωρήσει την απόφασή της, ο Μπαρίς Γέλτσιν θα περάσει έναν πολύ θερμό Ιούνιο.
25462 Επιπλέον άνω του 70% πιστεύουν ότι οι φοιτητικές παρατάξεις είναι έντονα κομματικοποιημένες, ενώ άνω του 57% πιστεύουν ότι τα στελέχη του κινήματος κινούνται στη βάση ιδιοτελών κινήτρων προσωπικής προβολής.
30157 Η ιδιόρρυθμη αγορά των Άνω Λιοσίων είναι μια από τις περίπου 200 που εξακολουθούν να λειτουργούν στην Αττική.
25462 Επιπλέον άνω του 70% πιστεύουν ότι οι φοιτητικές παρατάξεις είναι έντονα κομματικοποιημένες, ενώ άνω του 57% πιστεύουν ότι τα στελέχη του κινήματος κινούνται στη βάση ιδιοτελών κινήτρων προσωπικής προβολής.
29958 Για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων - όταν οριστικοποιηθεί το συνολικό κόστος - το υπουργείο Οικονομικών μελετά το γαλλικό φόρο αλληλεγγύης, δηλαδή φορολογία της κινητής και ακίνητης περιουσίας άνω των 200 εκατ. δρχ., για να εξεύρει πόρους που θα στηρίξουν τους ανέργους αλλά και τους χαμηλοσυνταξιούχους, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ στην Ε στα μέσα της εβδομάδας.
45111 Η κυβέρνηση της Βρετανίας θα ανακοινώσει σήμερα τις λεπτομέρειες του σχεδίου θανάτωσης των βοοειδών ηλικίας άνω των 30 μηνών, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της ασθένειας των τρελών αγελάδων.
45113 Αρχικά προβλέπεται η θανάτωση 15.000 αγελάδων την εβδομάδα, οι οποίες έχουν περάσει το στάδιο παραγωγής γάλακτος και είναι ηλικίας άνω των 30 μηνών.
15237 Η άρνηση κάποιων δήμων να εγγράψουν στα δημοτολόγια τους Τσιγγάνους, η ανεργία και η έλλειψη στέγης, αφού στην πλειονότητά τους οι άνθρωποι αυτοί συνεχίζουν να ζουν σε σκηνές, ενώ το μόνο που θέλουν είναι ένα κομμάτι γης για να κτίσουν, είναι μερικά από τα προβλήματα που αντιλήφθηκε ο κ. Κορτιάντε, ο όποιος στάθηκε βέβαια και στο κάμπινγκ των Άνω Λιοσίων, δηλώνοντας πως η οργάνωση ROMANIBAXT (Δίκτυο Συλλόγων Ρομά) είναι έτοιμη να βοηθήσει προκειμένου να φτάσει εκεί, όπως και σε άλλους καταυλισμούς, ένας αγωγός νερού, μια τηλεφωνική γραμμή ή να φτιαχτούν τουαλέτες που δεν υπάρχουν.
37358 Ορισμένοι πολιτικοί, όπως ο τότε γενικός γραμματέας της CDU (Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα), τώρα υπουργός Άμυνας, Φόλκερ Ρίε, ο πρωθυπουργός του κρατιδίου της Βαβαρίας Στόιμπερ και μια σειρά από άλλους, έκαναν το ζήτημα των αλλοδαπών αντικείμενο της προεκλογικής τους εκστρατείας και ουσιαστικά υποδαύλισαν εκ των άνω κάθε πράξη βίας που ακολούθησε.
15261 Τέλος, ο κ. Δημητράς επισήμανε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία επιστημονικής έρευνας που να δείχνουν υψηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας των Τσιγγάνων απ' ό,τι στον υπόλοιπο πληθυσμό και κάλεσε επίσης τον πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη να κάνει ένα βήμα, να αφήσει το γραφείο του και να επισκεφτεί το κάμπινγκ στα Άνω Λιόσια, τον καταυλισμό στον Ασπρόπυργο για να δει από κοντά τα προβλήματα και να καταλάβει.
34910 Θα τεθούν σε εφαρμογή μέτρα προστασίας της ατμόσφαιρας σε πόλεις άνω των 250.000 κατοίκων και θα περιορίζεται η κυκλοφορία σε ορισμένες ζώνες, στις οποίες θα μπορούν να κυκλοφορούν μόνο καθαρά αυτοκίνητα.
33255 Βασιλείου ηλικίας άνω των 30 μηνών.
34907 Από το έτος 2000 σε όλη τη Γαλλία, θα λειτουργεί σε πόλεις άνω των 100.000 κατοίκων σύστημα συναγερμού για την ποιότητα του αέρα.
35863 Αναπαράσταση του Μυστικού Δείπνου από μικρά παιδιά στον Σαν Τζώρτζη, η περιφορά του επιταφίου να δίνει την αφορμή για ανηφόρισμα στην Άνω Σύρα, Ανάσταση στην Ερμούπολη και την Κυριακή του Πάσχα, βόλτες με τα ποδήλατα στην ορεινή Σύρο.
47713 Θα έρθουν εδώ οι γύφτοι, θα γίνει όπως τα Άνω Λιόσια.
48544 Η απόφασή του να χτυπήσει τους Χεζμπολά εγκυμονεί άμεσα και τον κίνδυνο σύγκρουσης με τη Συρία που στο Λίβανο διατηρεί δύναμη άνω των 40.000 ανδρών.
38914 Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το πρώτο δίμηνο φέτος η (επίσημη) ανεργία ξέφυγε άνω του 9% (η πραγματική ανεργία υπολογίζεται άνω του 10%), κυρίως λόγω της έκρηξης που σημείωσε η ανεργία στις τουριστικές περιοχές.
48860 Πριν από τον υπουργό Εργασίας - Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο δήμαρχος Άνω Λιοσίων Ν. Παπαδήμας, ο αντιπρόεδρος του ΟΕΚ Ν. Φελέκης, καθώς και το μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ και γεν. γραμματέας του ΥΠΕΘΟ Μ. Παπαϊωάννου.
54379 Οι μακροχρόνια ανεργία (άνω των 12 μηνών) προστίθενται σε ειδική κατηγορία ατόμων που προστατεύεται από τον ν. 2190/94 (άτομα με ειδικές ανάγκες, αγωνιστές της εθνικής αντίστασης κ.λπ.).
37936 Ένα σχολείο, ένας δήμος, ένα σωματείο, ένας σύλλογος, έτσι επειδή έχει κάποια επαφή ή επειδή κάποιος ευαισθητοποιήθηκε, καλεί σε συμπαράσταση για το λαό της Ρουάντας ή των Άνω Λιοσίων!
48864 Σημειώνεται ότι η σύγχρονη πόλη - Γ. Γεννηματάς είναι ένα εκτεταμένο στεγαστικό πρόγραμμα, που αποτελεί σταθμό στην ιστορία του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και προσδοκάται να συμβάλει στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής Άνω Λιοσίων.
38991 Το 97% των υπαλλήλων είναι 41 ετών και άνω, ενώ η πλειοψηφία των στελεχών (71%) έχουν ηλικία μικρότερη των 40 ετών.
44656 Εν τω μεταξύ, διευκρινίστηκε επίσης και ότι - παρόμοια με τον άνω εγκέφαλο - και στο κοιλιακό όργανο υπάρχουν περιοχές, των οποίων ο κυτταρικός εξοπλισμός ειδικεύεται σε συγκεκριμένες λειτουργίες.
44682 Ας σημειωθεί ότι κατά νόμο, οι συστάσεις του Francis Yοung, δικαστικού επόπτη της DEA, είναι δεσμευτικές για την ως άνω υπηρεσία.
51398 Έτσι, σύμφωνα με ερμηνευτική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (σ.σ. αφορά το Ν. 2320/95 με τον οποίο ρυθμίζονται ορισμένες συνταξιοδοτικές διατάξεις), τα όρια ηλικίας κατοχυρώνονται και δεν αυξάνονται μετά την 1/1/96, αφού θεμελιωθεί πλέον το δικαίωμα και οι υπάλληλοι μπορούν να αποχωρήσουν όποτε επιθυμούν, εφ' όσον, βέβαια, έχουν συμπληρώσει την προβλεπόμενη από το νόμο ηλικία. - Η ηλικία συνταξιοδότησης των υπαλλήλων που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1997, δηλαδή όσων συμπληρώνουν τον ελάχιστα απαιτούμενο χρόνο παραμονής στην υπηρεσία, είναι η εξής: α. Για τις μητέρες που έχουν προσληφθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982 και κατά τη συμπλήρωση της 15ετίας έχουν ανήλικα ή ανίκανα παιδιά κατά ποσοστό 50% και άνω ή ανίκανο σύζυγο κατά ποσοστό 67% και άνω, το 42ο-44 1/2ο έτος ανάλογα με το όριο που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης της 15ετίας, π.χ. μητέρα που συμπληρώνει 15ετία το 1993 έχει ηλικία συνταξιοδότησης το 42 1/2 έτος, αν συμπληρώνει 15ετία το 1994 έχει το 43ο έτος, το 1995 έχει το 43 1/2, το 1996 το 44ο έτος και το 1997 το 44 1/2 έτος.
51398 Έτσι, σύμφωνα με ερμηνευτική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (σ.σ. αφορά το Ν. 2320/95 με τον οποίο ρυθμίζονται ορισμένες συνταξιοδοτικές διατάξεις), τα όρια ηλικίας κατοχυρώνονται και δεν αυξάνονται μετά την 1/1/96, αφού θεμελιωθεί πλέον το δικαίωμα και οι υπάλληλοι μπορούν να αποχωρήσουν όποτε επιθυμούν, εφ' όσον, βέβαια, έχουν συμπληρώσει την προβλεπόμενη από το νόμο ηλικία. - Η ηλικία συνταξιοδότησης των υπαλλήλων που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1997, δηλαδή όσων συμπληρώνουν τον ελάχιστα απαιτούμενο χρόνο παραμονής στην υπηρεσία, είναι η εξής: α. Για τις μητέρες που έχουν προσληφθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982 και κατά τη συμπλήρωση της 15ετίας έχουν ανήλικα ή ανίκανα παιδιά κατά ποσοστό 50% και άνω ή ανίκανο σύζυγο κατά ποσοστό 67% και άνω, το 42ο-44 1/2ο έτος ανάλογα με το όριο που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης της 15ετίας, π.χ. μητέρα που συμπληρώνει 15ετία το 1993 έχει ηλικία συνταξιοδότησης το 42 1/2 έτος, αν συμπληρώνει 15ετία το 1994 έχει το 43ο έτος, το 1995 έχει το 43 1/2, το 1996 το 44ο έτος και το 1997 το 44 1/2 έτος.
60725 Ειδικά για την Αττική προβλέπονται έξι σταθμοί μεταφόρτωσης, από τους οποίους έχουν ήδη οριστεί οι τρεις (Ελαιώνας, Σχιστό και Υμηττός), δύο ΧΥΤΑ, από τους οποίους έχουν οριστεί μόνο τα Άνω Λιόσια, καθώς και τη δημιουργία εργοστασίων ανακύκλωσης.
60726 Ο δήμος Άνω Λιοσίων θέτει όρο να οριστούν οι δύο θέσεις ΧΥΤΑ μέχρι το τέλος του χρόνου, ο οποίος ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί. 1996 *Ανατίθεται στο Πολυτεχνείο η βαθμονόμηση 3 θέσεων στη βόρεια (Βαρνάβα, Γραμματικό και Αυλώνα) και 4 στη νότια Αττική (Δύο στο Κορωπί, Κερατέα και Μαρκόπουλο).
48846 Γιαννόπουλος, με την ομιλία του κατά την τελετή θεμελίωσης του οικισμού Γ. Γεννηματάς στην περιοχή Πανοράματος στα Άνω Λιόσια.
62096 Αναφέρθηκαν μάλιστα και σε μελέτες που είχαν γίνει σε προσομειωτή και έδειξαν ότι τα καυσαέρια που βγαίνουν σε ύψος άνω των 3 μέτρων διασπείρονται γρηγορότερα στον αέρα διευκολύνοντας την αναπνοή των πολιτών.
62253 Με βάση τα ως άνω εκτεθέντα, προκύπτει ότι χώρησε παράβαση του Εσωτερικού Κόμματος Προμηθειών ΟΤΕ και ότι ο πρώτος φάκελος των προσφορών των οίκων Ζήμενς Α.Ε. και Ιντρακόμ, στους οποίους κατακυρώθηκε η προμήθεια, δεν είναι σύμφωνος κατά περιεχόμενο με τους εκτεθέντας απαράβατους όρους της Διακήρυξης που σχετίζονται με τον φάκελο αυτό.
60709 Το 1985 έφθασε στα όρια κορεσμού, αλλά οι δήμαρχοι της περιοχής κατάφεραν να κλείσει μόλις το 1990. 1965 *Ξεκινάει η λειτουργία της χωματερής Άνω Λιοσίων, η οποία σήμερα δέχεται περίπου 3.500 τόνους την ημέρα.
1510446 (Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται στο 12% στο σύνολο του εργατικού δυναμικού, που φτάνει τα 4,4 εκατ. άτομα, αν και το ποσοστό αυτό είναι πλασματικό, αφού στο ανωτέρω εργατικό δυναμικό συναθροίζονται: αγρότες, δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί κ.λπ.).
54406 Γενικευμένες μειώσεις 20% για όλους τους επιβάτες θα ισχύσουν σε λίγες πτήσεις εσωτερικού, αλλά οι προσφορές είναι μεγαλύτερες για ηλικίες μεταξύ 12-24 ετών και άνω των 60 ετών, για τα μέλη οικογενειών και τα μέλη ομάδων άνω των 12 ατόμων.
54386 Στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν: α. Επιδοτούμενοι άνεργοι του ΟΑΕΔ των νομών στους οποίους η εγγεγραμμένη ανεργία υπερβαίνει τον αντίστοιχο μέσο εθνικό όρο. β. Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 45 ετών κάτοικοι των νομών του εδαφίου α. γ. Ιδιωτικές επιχειρήσεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και εκείνες που λειτουργούν σε νήσους του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, που μπορούν να απασχολήσουν ανέργους οι οποίοι αναφέρονται στα εδάφια α και β. δ. Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 150 άτομα και εισάγονται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης.
54406 Γενικευμένες μειώσεις 20% για όλους τους επιβάτες θα ισχύσουν σε λίγες πτήσεις εσωτερικού, αλλά οι προσφορές είναι μεγαλύτερες για ηλικίες μεταξύ 12-24 ετών και άνω των 60 ετών, για τα μέλη οικογενειών και τα μέλη ομάδων άνω των 12 ατόμων.
38914 Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το πρώτο δίμηνο φέτος η (επίσημη) ανεργία ξέφυγε άνω του 9% (η πραγματική ανεργία υπολογίζεται άνω του 10%), κυρίως λόγω της έκρηξης που σημείωσε η ανεργία στις τουριστικές περιοχές.
49594 Και ενώ ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Αμρ Μούσα αναμένεται να επισκεφθεί αύριο την Αθήνα για επαφές με την ελληνική κυβέρνηση, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση το πογκρόμ συλλήψεων και σκληρών ανακρίσεων που έχουν εξαπολύσει από την ημέρα της επίθεσης οι αρχές ασφαλείας στο Κάιρο, την Γκίζα και την Άνω Αίγυπτο: τα ντόπια μέσα ενημέρωσης μιλούν για σημαντικό αριθμό συλλήψεων υποστηρικτών της Γκαμαά αλ Ισλαμίγια στις περιοχές της Μένια, του Ασιούτ, του Σουχάγκ και του Μπενί Σουίφ, παραδοσιακά κέντρα των Αιγυπτίων φανατικών ισλαμιστών.
60723 Με αυτό τον όρο ο δήμος Άνω Λιοσίων αποδέχεται να είναι η σημερινή χωματερή ένας από τους τρεις ΧΥΤΑ. 1993 *Ο νέος υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Κώστας Λαλιώτης αποκλείει την περίπτωση της Ριτσώνας, επισημαίνοντας ότι ένας νομός δεν είναι δυνατόν να στέλνει τα σκουπίδια του εκτός των γεωγραφικών του ορίων. 1994 *Η ΤΕΔΝΚΑ επιβεβαιώνει την πρόταση για τρεις ΧΥΤΑ και το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ ξεκινάει τη διαδικασία για την εξεύρεση θέσεων.
52334 Αυτές οι περιπτώσεις δεν είναι λίγες και οι περισσότεροι είναι άνω των 38 ετών.
62591 Με καταμετρημένες τις ψήφους των 150 τοπικών συμβουλίων (για τα οποία πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία), οι Εργατικοί του Τόνι Μπλερ κερδίζουν 1.729 έδρες, παρουσιάζοντας αύξηση μεγαλύτερη των 454 εδρών, και οι Φιλελεύθεροι 624 έδρες (αύξηση άνω των 150 εδρών), ενώ οι Συντηρητικοί διατήρησαν μόλις 503 έδρες, χάνοντας περίπου 560.
54271 Στα πλέον επικίνδυνα τρομοκρατικά στοιχεία που δρουν στην περιοχή της Μίνυα της Άνω Αιγύπτου, το προπύργιο των ισλαμιστών, θεωρεί η ασφάλεια της χώρας ότι συγκαταλέγονται οι τέσσερις καταζητούμενοι εκτελεστές που - πάντα σύμφωνα με τις παραπάνω εφημερίδες - είναι οι:
63227 Γι' αυτό φαίνεται, ο Δήμος Άνω Λιοσίων φυλάει τη χωματερή του σαν τα μάτια του...
59286 Αν είστε άνω των 30, το πιθανότερο είναι να τους αγνοείτε, παρότι το ύφος τους (κάτι ανάμεσα στον Λέοναρντ Κοέν, τον Τομ Γουέιτς και τον Νικ Κέιβ) δε θα σας ξενίσει.
60719 Ο τότε υπουργός Εσωτερικών Θ. Κατριβάνος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και προβλέπει ότι σε λίγα χρόνια τα σκουπίδια θα έχουν οξύτερες διαστάσεις και από το νέφος. 1991 *Κλείνει η χωματερή του Σχιστού και όλα τα απορρίμματα της Αττικής οδεύουν πλέον προς τα Άνω Λιόσια. 1991 *Ο ΕΣΔΚΝΑ αναθέτει στο μελετητικό γραφείο Παρασκευόπουλου τη διερεύνηση της καταλληλότητας δύο θέσεων, στον Αυλώνα και τις Μηλιές Γραμματικού, που είχαν προεγκριθεί από τη νομαρχία. 1992 *Προστίθενται να μελετηθούν δύο θέσεις στη Ριτσώνα και μία κοντά στο Βαρνάβα.
61187 Εισηγείται επίσης διατήρηση της μη υπαγωγής στο τεκμήριο προσδιορισμού της ετήσιας δαπάνης των περιπτώσεων που αναφέρονται στα κτηματικά ομόλογα του Δημοσίου, ομόλογα του Δημοσίου, τίτλοι εταιρειών με συμμετοχή του Δημοσίου άνω του 50%, μετοχές εταιρειών που είναι εισαγμένες στο Χρηματιστήριο, αμοιβαία κεφάλαια, κ.ά.
65565 Και μην ξεχνάτε ότι για πιστωτικά υπόλοιπα άνω των 250.000 δρχ. πρώτα παραλαμβάνεται το εκκαθαριστικό και εφ' όσον γίνει η διασταύρωση για τυχόν χρέη σας και παρακρατηθεί το σχετικό ποσόν, μπορείτε να εισπράξετε και τα χρήματα.
63209 Το έργο διάθεσης των απορριμμάτων που πρόκειται να δημιουργηθεί στα Άνω Λιόσια έχει προϋπολογισμό 4 δισ. δρχ. και οι συμμετοχές στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από τον ΕΣΔΚΝΑ (Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής) ξεπέρασαν τις 30.
50665 Οργάνωσε την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζάς της, ΚΟΜΙΤ, φροντίζοντας όμως να μην επιτρέψει ποσοστό μερίσματος άνω του 3% για τον κάθε μέτοχο.
74987 Με βάση τα ως άνω εκτεθέντα προκύπτει ότι χώρησε παράβαση, του Εσωτερικού Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΕ και ότι ο πρώτος φάκελος των προσφορών των οίκων Ζίμενς Α.Ε. και Ιντρακόμ στους οποίους κατακυρώθηκε η προμήθεια, δεν είναι σύμφωνος κατά περιεχόμενο με τους εκτεθέντας απαράβατους όρους της Διακήρυξης που σχετίζονται με το φάκελο αυτό.
65800 Άνευ ειδικοτέρου κατ' αυτοκίνητον προσδιορισμού αναγράφονται λεπτομερώς τα ανευρεθέντα πράγματα έχοντα αυτολεξεί: α) Οκτακόσια εβδομήκοντα οκτώ (878) φυσίγγια διαμετρήματος 7, 62. β) είκοσι ένα (21) φυσίγγια πιστολίου διαμετρήματος 7, 65, γ) είκοσι ένα (21) φυσίγγια πιστολίου 7, 62, δ) δεκατέσσερα φυσίγγια κυνηγίου 12 mm, ε) ένας στρατιωτικός φακός, στ) μια πυξίδα ιταλικής προέλευσης και μία στρατιωτική, ζ) μία σφυρίχτρα (κοινή) χρώματος μαύρου, η) δύο φορητοί ασύρματοι (CB) εμπορίου μετά καλωδίου φόρτισης, θ) ένα στρατιωτικό σακίδιο μετά μεταλλικής θήκης, ι) μία ξιφολόγχη τυφεκίου μετά μεταλλικής θήκης, ια) ένα αμφίστομο μαχαίρι με λάμα μήκους 18 εκ. σε πλαστική θήκη, ιβ) ένας συρματοκόπτης (ψαλίδα), ιγ) ένα ζεύγος διοπτρών κυνηγετικού τύπου 7X50 πρασίνου χρώματος, ιδ) μια φωτογραφική μηχανή μάρκας WIZEN μετά φιλμ εντός θήκης, ιε) ένα μαχαίρι με ξύλινη λαβή με λάμα 18 εκ. μετά θήκης, ιστ) ένα δίχτυ παραλλαγής, ιζ) ένας στρατιωτικός σάκος μετά ετικέτας υπό στοιχεία ΛΟΓΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ιη) έξι μπαλάσκες πάνινες των τεσσάρων θηκών εκ των οποίων τέσσερις λασπωμένες, ιθ) εννέα φόρμες στρατιωτικές (άνω) εκ των οποίων πέντε (5) λερωμένες, επτά (7) στρατιωτικές φόρμες (κάτω) εκ των οποίων πέντε λερωμένες και μία φαιοπράσινη στολή (άνω κάτω), κ) πέντε (5) ζεύγη μπότες εκ των οποίων τέσσερις (4) χρώματος μαύρου και μία χρώματος καφέ (άρβυλα) κα) δύο τριχιές, κβ) ένα τζιν παντελόνι λερωμένο, κγ) δύο (2) στρατιωτικά τζάκετ παραλλαγής χωρίς επένδυση, κδ) δύο (2) πλαστικά αδιάβροχα παραλλαγής, κε) έξι (6) στρατιωτικές ζώνες κστ) έξι (6) μάλλινες κουκούλες στρατιωτικές, κζ) ένα καπέλο παραλλαγής πράσινο, κη) μία (1) μπαλάσκα των δύο θηκών, κθ) ένα (1) στρατιωτικό παγούρι, λ) τέσσερα (4) σακβουαγιάζ εκ των οποίων χρώματος μαύρου και ένα μπλε, λα) ένα (1) πουλόβερ μάλλινο άσπρο, λβ) μία (1) αθλητική φόρμα (άνω και κάτω), λγ) ένα μπουφάν δερμάτινο, λδ) 4 ζεύγη κάλτσες, λε) 3 υποκάμισα λστ., 1 ηλεκτρικό μηχανισμό (τρόμπα) ελαστικών και λζ) 3 φανέλες εκ των οποίων δύο στρατιωτικές.
65800 Άνευ ειδικοτέρου κατ' αυτοκίνητον προσδιορισμού αναγράφονται λεπτομερώς τα ανευρεθέντα πράγματα έχοντα αυτολεξεί: α) Οκτακόσια εβδομήκοντα οκτώ (878) φυσίγγια διαμετρήματος 7, 62. β) είκοσι ένα (21) φυσίγγια πιστολίου διαμετρήματος 7, 65, γ) είκοσι ένα (21) φυσίγγια πιστολίου 7, 62, δ) δεκατέσσερα φυσίγγια κυνηγίου 12 mm, ε) ένας στρατιωτικός φακός, στ) μια πυξίδα ιταλικής προέλευσης και μία στρατιωτική, ζ) μία σφυρίχτρα (κοινή) χρώματος μαύρου, η) δύο φορητοί ασύρματοι (CB) εμπορίου μετά καλωδίου φόρτισης, θ) ένα στρατιωτικό σακίδιο μετά μεταλλικής θήκης, ι) μία ξιφολόγχη τυφεκίου μετά μεταλλικής θήκης, ια) ένα αμφίστομο μαχαίρι με λάμα μήκους 18 εκ. σε πλαστική θήκη, ιβ) ένας συρματοκόπτης (ψαλίδα), ιγ) ένα ζεύγος διοπτρών κυνηγετικού τύπου 7X50 πρασίνου χρώματος, ιδ) μια φωτογραφική μηχανή μάρκας WIZEN μετά φιλμ εντός θήκης, ιε) ένα μαχαίρι με ξύλινη λαβή με λάμα 18 εκ. μετά θήκης, ιστ) ένα δίχτυ παραλλαγής, ιζ) ένας στρατιωτικός σάκος μετά ετικέτας υπό στοιχεία ΛΟΓΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ιη) έξι μπαλάσκες πάνινες των τεσσάρων θηκών εκ των οποίων τέσσερις λασπωμένες, ιθ) εννέα φόρμες στρατιωτικές (άνω) εκ των οποίων πέντε (5) λερωμένες, επτά (7) στρατιωτικές φόρμες (κάτω) εκ των οποίων πέντε λερωμένες και μία φαιοπράσινη στολή (άνω κάτω), κ) πέντε (5) ζεύγη μπότες εκ των οποίων τέσσερις (4) χρώματος μαύρου και μία χρώματος καφέ (άρβυλα) κα) δύο τριχιές, κβ) ένα τζιν παντελόνι λερωμένο, κγ) δύο (2) στρατιωτικά τζάκετ παραλλαγής χωρίς επένδυση, κδ) δύο (2) πλαστικά αδιάβροχα παραλλαγής, κε) έξι (6) στρατιωτικές ζώνες κστ) έξι (6) μάλλινες κουκούλες στρατιωτικές, κζ) ένα καπέλο παραλλαγής πράσινο, κη) μία (1) μπαλάσκα των δύο θηκών, κθ) ένα (1) στρατιωτικό παγούρι, λ) τέσσερα (4) σακβουαγιάζ εκ των οποίων χρώματος μαύρου και ένα μπλε, λα) ένα (1) πουλόβερ μάλλινο άσπρο, λβ) μία (1) αθλητική φόρμα (άνω και κάτω), λγ) ένα μπουφάν δερμάτινο, λδ) 4 ζεύγη κάλτσες, λε) 3 υποκάμισα λστ., 1 ηλεκτρικό μηχανισμό (τρόμπα) ελαστικών και λζ) 3 φανέλες εκ των οποίων δύο στρατιωτικές.
1500410 _ Η επιστροφή του προσωπικού, που θα αναλάβει τις ανωτέρω τέσσερις προσδιορισμένες αποστολές, θα γίνει με την επίβλεψη της διεθνούς παρουσίας ασφαλείας και θα περιορίζεται σε ένα μικρό αριθμό που θα συμφωνηθεί (εκατοντάδες και όχι χιλιάδες).
16037 Το μόνο που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή είναι να συγκρίνει τις καταναλώσεις άνω των 1.600 κιλοβατώρων το τετράμηνο με τα τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών των καταναλωτών.
79225 Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ απέκλεισε το ενδεχόμενο να κλείσει και πάλι η χωματερή των Άνω Λιοσίων, αφού υπάρχει χρονοδιάγραμμα.
16039 Αν για παράδειγμα ένας διαθέτει σπίτι άνω των 150 τετραγωνικών και η κατανάλωσή του ξεπερνά τις 1.600 κιλοβατώρες το τετράμηνο, τότε κατά πάσα πιθανότητα θα ανήκει σε υψηλότερη εισοδηματική κατηγορία από τον καταναλωτή με την ίδια κατανάλωση που διαθέτει σπίτι 90 τετραγωνικών.
70475 Αυτό διαμορφώθηκε μετά συνεχείς παρατηρήσεις εδώ και είκοσι χρόνια (από το 75 έως και το '95) για τις ημέρες με θερμοκρασία από 37 βαθμούς και άνω στο σταθμό της Νέας Φιλαδέλφειας.
70476 Διαπιστώνεται λοιπόν ότι η μέση τιμή των ημερών με θερμοκρασία από 37 βαθμούς και άνω όλο αυτό το διάστημα είναι 12 ημέρες.
70479 Αναμένεται λοιπόν φέτος οι μέρες με θερμοκρασία 37 βαθμούς και άνω να είναι συνολικά περί τις 12.
75505 Η πλέον κρίσιμη, όμως, σύσκεψη γίνεται αύριο με θέμα τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στο Χρηματιστήριο από την απόφαση για ονομαστικοποίηση των μετοχών των εταιρειών που προμηθεύουν το Δημόσιο ή λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς για την εκτέλεση δημοσίων έργων προϋπολογισμού άνω του 1 δισ. δρχ.
70491 Για την ιστορία, το καλοκαίρι με το χειρότερο καύσωνα ήταν το 1987, όταν τον Ιούλιο επί 12 συνεχόμενες ημέρες η θερμοκρασία παρέμεινε πάνω από 37 βαθμούς, για οκτώ από αυτές άνω των 40 βαθμών, ενώ για μία μόνο ο υδράργυρος κτύπησε 44 βαθμούς Κελσίου.
78939 Στο άνω διάζωμα οι πιτσιρικάδες ένιωθαν πιο άνετα και το 'δειξαν καλύτερα στο τέλος, συμπαρασύροντας ολόκληρο το θέατρο σε πανηγυρική ορθοστασία υπό τον πιο δυνατό ηλεκτρικό ήχο που έχει ακουστεί στο Ηρώδειο μέχρι σήμερα.
65587 Αττικής όσο και ο Δήμος Άνω Λιοσίων, αφού στην περιφέρειά τους, με το κλείσιμο της σημερινής χωματερής, θα ανοίξει, ακριβώς δίπλα, μια νέα.
16051 Έτσι, στην παρούσα φάση θα έπρεπε να περιοριστεί η κατανάλωση στην κατηγορία άνω των 1.600 κιλοβατώρων, που ενώ αποτελεί το 6%-8% των καταναλωτών, συμμετέχει με 25%-30% στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.
1443008 Πολιτική που εφαρμόζεται κυρίως στα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα.
1484964 Όσοι επιθυμούν να έλθουν σε επαφή με τις ανωτέρω υπηρεσίες, καλό θα είναι να επικοινωνούν πρώτα, προκειμένου να αποφύγουν τυχόν διαδηλώσεις.
98952 Συγκεκριμένα, κατά την ανακοίνωση, από τον Ιούνιο οι νέες και ανανεούμενες καταθέσεις και δάνεια από μη κατοίκους Ελλάδος (κυρίως σε συνάλλαγμα) με διάρκεια άνω των δύο ετών θα περιλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού των υποχρεωτικών καταθέσεων των τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος.
1062667 Πέντε διαφορετικές τάξεις του μορίου της ανοσοσφαιρίνης έχουν αναγνωρισθεί στα περισσότερα ανώτερα θηλαστικά: οι IgG, IgA, IgM, IgD και IgE.
967523 Τα ανώτερα στελέχη που συγκροτούν το κόμμα, την κυβέρνηση και τους εξαρτημένους οργανισμούς και επιχειρήσεις.
978113 Απ' τους 17.933 ευρωπαίους νόμιμα εργαζόμενους το 25% εργάζεται σε επιστημονικά επαγγέλματα, το 5,3% είναι διευθυντές, και ανώτερα διοικητικά στελέχη, το 31% είναι υπάλληλοι γραφείου και το 18% απασχολούνται στον τομέα των υπηρεσιών, ενώ μόνο το 0,7% απασχολείται σε βαριές κι ανθυγιεινές εργασίες.
78400 Προληπτικός έλεγχος για έργα άνω των 60 εκ. - 17/05/1996
78407 Ο υπουργός δήλωσε ότι προωθείται η ίδρυση του θεσμού της Ανεξάρτητης Αρχής για όλες τις προμήθειες και τα έργα του Δημοσίου αξίας άνω των 60 και 120 εκατομμυρίων αντίστοιχα, χωρίς όμως να μπορεί να καθορίσει την ακριβή ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου.
87547 Η επιχειρούμενη κατάργηση της προσωποκράτησης σε συνδυασμό με τα προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης ανέργων άνω των 54 χρόνων (Μαντούδι, Κασσάνδρα, Ελευσίνα, Σκαραμαγκάς), τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά το ΙΚΑ, την υγειονομική κάλυψη με 10 ένσημα το χρόνο (Πέραμα, Πάτρα) και η τυχόν προώθηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας (αύξηση των νοσηλίων που καταβάλλουν τα ταμεία) αναμένεται να προκαλέσουν νέα οικονομικά προβλήματα στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, οι οποίοι εξάλλου, έχουν αρνητικούς ισολογισμούς και συσσωρευμένα ελλείμματα.
83104 Η νέα γραμμή τραμ, που προβλέπει η μελέτη της κρατικής εταιρείας Αττικό Μετρό, θα ξεκινά από το κέντρο της Αθήνας και θα καταλήγει στα Άνω Πατήσια, στον υπάρχοντα σταθμό του Ηλεκτρικού.
95358 Άλλη μία περίπτωση, εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα: πρόσφατα έγινε γνωστός ένας νόμος που τιμωρεί τους ανήλικους εγκληματίες άνω των 12 ετών.
101929 Οι πρώτες προϋποθέσεις που τίθενται ώστε να δικαιούται κάποιος συνταξιούχος το ειδικό αυτό επίδομα είναι να είναι ηλικίας άνω των 65 χρόνων, με σύνταξη κάτω των 100.000 δρχ.
83115 Επί της Αγίας Λαύρας το τραμ θα φτάνει μέχρι την οδό Παρτρίτη, όπου και θα γυρίζει, φτάνοντας στο τέρμα του, δίπλα στο σημερινό σταθμό του Ηλεκτρικού, στα Άνω Πατήσια.
95363 Επιτρέψτε μου τώρα να απαντήσω στις παρατηρήσεις σας σχετικά με τις τιμωρίες για τα παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών.
100263 Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη για τη χορήγηση επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης στους χαμηλοσυνταξιούχους άνω των 65 ετών ή αναπηρίας, που κυμαίνεται από 2.850 έως 11.400 δραχμές το μήνα, μείον τις κρατήσεις, αποκαλύπτουν την τραγική κατάσταση στην οποία έχει οδηγηθεί το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας.
103445 Ωστόσο είχαν αποφασίσει κάτι καινούργιο, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα, κάτι σαν το Αττικό Μετρό ή τον Οργανισμό για την Ανέγερση του Μουσείου Ακρόπολης, για την ταχύτερη προώθηση της μελέτης και κατασκευής του έργου της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, προϋπολογισμού άνω των 25 δισ..
100294 Υποχώρησε μεν, αλλά διατηρήθηκε άνω του 9% ο πληθωρισμός το Μάιο.
650612 Είναι οι πρώτοι στους καταλόγους που εκδόθηκαν χθες από το υπουργείο Παιδείας για τα Ανώτερα και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.
653097 Και εις ανώτερα.
655696 Έτσι, τα ανώτερα στελέχη που τοποθετούνται στη διοίκηση σύντομα αφοπλίζονται, είτε με το καλό είτε με το άσχημο.
109836 Τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα παρεμποδίζουν πολύ συχνά τη διέλευση των λεωφορείων στο Κορωπί, την οδό Γκίνης στο Χαλάνδρι, στις οδούς Γ. Ζωγράφου και Αναπαύσεως στου Ζωγράφου, στις οδούς Ακαδημίας, Ομήρου, Δημοσθένους, Αγίου Γεωργίου, Σιβιτανιδείου και Δαβάκη στην Καλλιθέα, καθώς και στην οδό Μητροπόλεως στα Άνω Λιόσια από όπου περνούν συχνά αρθρωτά λεωφορεία.
663996 Η συνέντευξη όμως του Κίρο Γκλιγκόροφ, καθώς και άλλες που δόθηκαν το τελευταίο διάστημα από τον ίδιο και από άλλα ανώτερα στελέχη της πολιτικής ηγεσίας των Σκοπίων, δείχνει ότι είτε οι σχέσεις και κυρίως οι διαφορές της χώρας με τους άλλους βαλκανικούς γείτονές της εξακολουθούν να βρίσκονται σε κακό σημείο, είτε η κατάσταση στο εσωτερικό της χειροτερεύει, ιδιαίτερα καθώς οι επόμενες εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν οποιαδήποτε στιγμή, από αυτό μέχρι το επόμενο φθινόπωρο.
684523 Η απόρριψη, ουσιαστικά, της αστυνομικής εκδοχής, από τον κ. Ρωμαίο σημαίνει ότι η ευθύνη για τη χαφιέδικη παρουσία στη συνεδρίαση της EΣAK δεν μπορεί να περιοριστεί σ' έναν απλό αστυνομικό και αυτή διαχέεται στα ανώτερα αστυνομικά κλιμάκια, όπου πρέπει και να διερευνηθεί.
111071 Η έρευνα / δημοσκόπηση έγινε από την εταιρεία Martel ΕΠΕ σε δείγμα 800 ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω, στο διάστημα 6-7 Ιουνίου, στην Αθήνα
112479 Η κρίσιμη διαφορά σε σχέση με τις προαναφερθείσες έρευνες της MRB μετά την άνοιξη του '91 είναι ότι, τότε, η διαφορά του πρώτου κόμματος (ΠΑΣΟΚ) από το δεύτερο (Ν.Δ.), καταγραφόταν με σαφήνεια με ποσοστά της τάξεως του 5% και άνω.
112501 Με ποσοστά 20% και άνω υπέρ του άλλου κόμματος και του λευκού - άκυρου, οι ηλικίες αυτές παρουσιάζουν την πρόσθετη ιδιομορφία να έχουν, διαχρονικά, χαμηλή αποδοχή του δικομματισμού και αξιοσημείωτα ποσοστά μη ταξινομήσιμης πολιτικής ταυτότητας. *Πολιτικός επιστήμων, ευρευνητής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.
80125 Η πρόσφατη απόφαση του εισαγγελέα Εφετών Λάμπρου Καράμπελα να ξεκινήσει ανακριτική διαδικασία προκειμένου να ερευνηθεί η νομιμότητα των συμβάσεων που υπεγράφησαν το 1994 για την προμήθεια άνω του ενός εκατομμυρίου ψηφιακών παροχών από τις εταιρείες Ζίμενς και Ιντρακόμ προκάλεσε ισχυρό σοκ σε διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας στον ΟΤΕ.
101122 Εν τω μεταξύ, ο δήμαρχος Άνω Λιοσίων εμμένει στη θέση του που αποτελεί και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στην πόλη, ότι δεν πρόκειται να ανοίξει η χωματερή πριν δρομολογηθεί λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου.
101108 Η χωματερή των Άνω Λιοσίων παραμένει κλειστή για τέταρτη ημέρα και τα σκουπίδια στους δρόμους του λεκανοπεδίου συσσωρεύονται, εγκυμονώντας, επισημαίνουν οι ειδικοί, κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
101125 Η ΤΕΔΚΝΑ και ο ΕΣΔΚΝΑ απαιτούν από την κυβέρνηση να παρέμβει με δεσμευτικές εγγυήσεις προς τον Δήμο Άνω Λιοσίων, οι οποίες θα αφορούν την αυστηρή τήρηση των προθεσμιών όλων των φάσεων του έργου, με καθοριστική αφετηρία τις άμεσες χωροθετήσεις. - Το ακατοίκητο νησί Άγιος Γεώργιος του Αργοσαρωνικού προτείνει ως χώρο διαχείρισης των απορριμμάτων ο Αντώνης Σαμαράς, πρόεδρος της Πολιτικής Άνοιξης. - Οι κάτοικοι του Αυλώνα έχουν δίκιο.
90572 Σήμερα συνεδριάζει το διευρυμένο νομαρχιακό συμβούλιο Αθηνών-Πειραιώς για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ενώ σήμερα εκπνέει η προθεσμία που έχει δώσει ο Δήμος Άνω Λιοσίων για τη χωροθέτηση των ΧΥΤΑ.
94547 Άλλες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι: - Η μεταβίβαση των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών στους δήμους άνω των 5.000 κατοίκων. - Εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, θα μπορούν και δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων να χωρίζονται σε δημοτικά διαμερίσματα. - Οι υπάλληλοι των δήμων με συμβάσεις αορίστου χρόνου θα μπορούν αν το θέλουν να μονιμοποιούνται.
94547 Άλλες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι: - Η μεταβίβαση των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών στους δήμους άνω των 5.000 κατοίκων. - Εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, θα μπορούν και δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων να χωρίζονται σε δημοτικά διαμερίσματα. - Οι υπάλληλοι των δήμων με συμβάσεις αορίστου χρόνου θα μπορούν αν το θέλουν να μονιμοποιούνται.
103217 Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσε ο Κώστας Λαλιώτης στο δήμαρχο Άνω Λιοσίων κατά τη συνάντηση που είχαν το απόγευμα του Σαββάτου.
102090 Σε αντίθεση, δηλαδή, με τα ισχύοντα στην Ελλάδα, όπου η κατά τ' άνω χρηματοδότηση επιτρέπεται, στην Ιταλία είναι ή ήταν απαγορευμένη.
103226 Σχετικά με το επιχείρημα των κατοίκων του Αυλώνα, ότι η θέση που προτείνεται για ΧΥΤΑ βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή, το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ παραθέτει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η απόσταση από κατοικημένη περιοχή είναι 6, 5 χιλιόμετρα, όταν η σημερινή χωματερή των Άνω Λιοσίων βρίσκεται σε ευθεία απόσταση 14 χιλιομέτρων από την Ομόνοια.
137499 Η χρήση των ταχύπλοων επιτρέπεται σε άτομα άνω των 18 χρόνων, με άδεια χειριστή και την υποχρέωση να κινούνται σε απόσταση από τις ακτές, μακριά από πλαζ, πέρα από σημαδούρες, και να σέβονται την ησυχία των άλλων.
137509 Συχνά πυκνά, οι λιμενικές αρχές κάνουν συστάσεις στους χειριστές των τζετ σκι και μέσω του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας επιβάλλουν αυστηρά μέτρα. - Απαγορεύεται η κυκλοφορία τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τις μεσημεριανές ώρες. - Απαγορεύεται η εκκίνηση από τις ακτές, ενώ ορίζεται ακριβώς η θαλάσσια περιοχή που αυτά θα κινούνται. - Οι χρήστες δεν θα πρέπει να απομακρύνονται περισσότερο από 100 μ. από την ακτή και όταν το σκάφος έχει ταχύτητα άνω των 15 κόμβων να έχουν άδεια ταχυπλόου. - Δεν επιτρέπεται η έλξη ατόμων για σκι.
138471 Στο σαλόνι του άνω καταστρώματος ο Νιάρχος είχε μια χορεύτρια του Τουλούζ Λωτρέκ, στο μεγάλο σαλόνι, το κεντρικό, δύο πίνακες του Ρενουάρ (Δυο αδελφές και Κορίτσι με καπέλο), στη μικρή εσοχή έξω από το σαλόνι Ο γέρο Κλόουν του Ronault και στην καμπίνα του, πάνω από το κρεβάτι του μια θαυμάσια μελέτη του Manet για την Ολυμπία σε υδατόχρωμα.
104616 Σε 11 από τις 18 χώρες, όπου διεξήχθη η έρευνα, οι κυβερνήσεις παρέχουν δίκτυο ασφαλείας για τα παιδιά που μειώνουν τον αριθμό αυτών που ζουν στη φτώχεια σε ποσοστό άνω του 10%.
99243 Ωστόσο, ο δήμαρχος Αθηναίων με ανακοίνωση του μας καθησύχασε ότι ο δήμος θα φανεί συνεπής στην απόφασή του να διατηρήσει την πόλη καθαρή, και άφησε υπονοούμενα για το δήμαρχο Άνω Λιοσίων ότι δεν διάλεξε την καλύτερη ημέρα για να περάσει τα δικά του μηνύματα.
139787 Φαίνεται για παράδειγμα ότι 24 πτήσεις έλαβαν χρόνο απογείωσης από τις Βρυξέλλες (το αποκαλούμενο CTOT) με καθυστέρηση άνω των 60 λεπτών από την ώρα που γράφει το εισιτήριο.
144528 Βασική αλλαγή στο αρχικό κείμενο είναι ότι αυξήθηκε, από 30 σε 70, ο αριθμός των κατ' έτος συνταξιοδοτουμένων (20 εικαστικοί, 20 ηθοποιοί και χορευτές, 15 μουσικοί και 15 λογοτέχνες), ότι εξαιρούνται από το δικαίωμα συνταξιοδότησης όσοι έχουν έσοδα άνω των 6 εκ. το χρόνο - θα τους δίνεται ένα τιμητικό εφάπαξ 2 εκ. δρχ. - και θα κρίνονται από μια Επιτροπή Συνταξιοδότησης συγγραφέων και καλλιτεχνών, η οποία θα λαμβάνει υπόψη της τις εισηγήσεις τεσσάρων ειδικών πενταμελών επιτροπών (συγγραφέων, εικαστικών, μουσικής, θεάτρου, κινηματογράφου και χορού).
113906 Για παράδειγμα, το Μενίδι, που ανήκει στην Ανατολική Αττική και παράγει 350 τόνους σκουπιδιών την ημέρα, θα μπορεί να χρησιμοποιεί τον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων, με τον όρο ότι ίσες ποσότητες από άλλες περιοχές, π.χ. την Αγία Παρασκευή, θα πηγαίνουν στο χώρο της Ανατολικής Αττικής.
145916 Την ώρα που ο Παύλος Γιαννακόπουλος κυνηγούσε τη Λόλα Βράνκοβιτς, για να πιέσει τον άντρα της να παραμείνει στην Ελλάδα, η διοίκηση των Καβαλίερς έκανε μία πιο έξυπνη κίνηση: ετοίμασε ένα πολυετές συμβόλαιο για τον Στόικο, συνολικής αξίας άνω των 12 εκ. δολαρίων!
113904 Μετά τα νέα δεδομένα είναι πιθανό να δοθούν πρόσθετα αντισταθμιστικά οφέλη στο Δήμο Άνω Λιοσίων, δεδομένου ότι θα δέχεται μεγαλύτερο όγκο απορριμμάτων.
148375 Οι δικαιούχοι που έχουν ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα άνω των 4.000.000 δρχ. θα δανειοδοτηθούν μέσω προγράμματος επιδότησης επιτοκίου, από στεγαστικά κεφάλαια των τραπεζών.
118008 Εκ των άνω συνάγεται ότι ο Πολίτης με τα πενιχρά οικονομικά του δεν καλύπτει το κόστος έκδοσης.
148551 Έτσι, καλείται τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο προσέφυγε το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, να εκδώσει επείγουσα απόφαση, πριν οι αστυνομικές σχολές γίνουν άνω κάτω.
151797 Ανεβλήθη, επίσης, η συζήτηση στην Κτηνιατρική Επιτροπή σχετικά με την πρόταση ν' απαγορευτεί η χρήση εντοσθίων και του νευρικού συστήματος (νωτιαίου μυελού) από αμνοερίφια από αμνοερίφια άνω του έτους και της σπλήνας άνω των έξι μηνών.
151797 Ανεβλήθη, επίσης, η συζήτηση στην Κτηνιατρική Επιτροπή σχετικά με την πρόταση ν' απαγορευτεί η χρήση εντοσθίων και του νευρικού συστήματος (νωτιαίου μυελού) από αμνοερίφια από αμνοερίφια άνω του έτους και της σπλήνας άνω των έξι μηνών.
125555 Η έρευνα έγινε σε 750 ασθενείς άνω των 71 ετών, στους οποίους χορηγήθηκαν δύο διαφορετικοί τύποι φαρμάκων.
130407 Τα πράσινα λιβάδια, οι πεντακάθαροι σταθμοί μεταφόρτωσης και τα σύγχρονα εργοστάσια ανακύκλωσης απέχουν παρασάγγας από την εικόνα που έχει ο μέσος Αθηναίος για τη σημερινή τριτοκοσμική εικόνα από τη χωματερή των Άνω Λιοσίων.
147808 Οι ΤΟΥΡΚΟΙ έκαναν άνω κάτω το ιστιοπλοϊκό Ράλι Αιγαίου με πολεμικά τους
154341 Επίσης, ο επιπολασμός της διαταραχής έχει συσχετισθεί με την πληθυσμιακή πυκνότητα σε πόλεις με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου, η συσχέτιση είναι ασθενέστερη για πόλεις 100-500 χιλιάδων κατοίκων και ανύπαρκτη σε πόλεις κάτω των 10 χιλιάδων κατοίκων...
131207 Ύστερα από ένα ολονύκτιο πανηγύρι σ' όλη τη Γερμανία - όπου όμως έγιναν και θλιβερά επεισόδια - η Φρανκφούρτη υποδέχτηκε χθες τα Πάντσερ της σε μια ανεπανάληπτη φιέστα άνω από 30.000 Γερμανοί φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ρέμερ του ιστορικού κέντρου της Φρανκφούρτης για να αποθεώσουν τους παίκτες της Εθνικής Γερμανίας που παρουσιάστηκαν στον εξώστη του δημαρχείου με το τρόπαιο τού Euro '96.
133205 Η πρώτη στην περιοχή Ασμήνι και η δεύτερη στην κοινότητα Άνω Βάθειας.
134334 Άρα, το ίδρυμα δεν προσδοκά θεαματικά αποτελέσματα από τη ρύθμιση των οφειλών (άνω των 450 δισ. δρχ.) που ανακοίνωσε μέσα στην εβδομάδα ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ευάγγελος Γιαννόπουλος.
138749 Κατά την ως άνω περίοδο χάριτος θα καταβάλλεται υπό των δανειοληπτών μόνο τόκος.
138747 "Tα ποσά των δανείων θα χορηγούνται στο σύνολό τους έντοκα υπέρ του δανειστού ΟΕΚ με ετήσιο επιτόκιο που καθορίζεται ως εξής: α) 9% για μεμονωμένα άτομα ή οικογένεια χωρίς παιδιά. β) 8% για δικαιούχους με 1 προστατευόμενο παιδί. γ) 7% για δικαιούχους με 2 προστατευόμενα παιδιά. δ) 6% για δικαιούχους με 3 προστατευόμενα παιδιά και άνω."
151363 Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε στη συμπρωτεύουσα, όπως μεταξύ άλλων υπέρηχοι άνω κοιλίας και αξονική τομογραφία, έδειξαν καρκίνο της ουράς του παγκρέατος με μεταστάσεις στο ήπαρ.
158757 Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προβλέπει την επιβολή στα πλοία αναψυχής άνω των έξι μέτρων: - μηνιαίου τέλους 500 δρχ. ανά μέτρο για τα σκάφη με σημαία της Ελλάδας ή άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 1.000 δρχ. ανά μέτρο για τα σκάφη με σημαία άλλων χωρών, και - ετήσιου τέλους 3.000 δρχ. ανά μέτρο για τα ελληνικά και κοινοτικά σκάφη και 6.000 δρχ. ανά μέτρο για τα σκάφη με σημαία άλλων χωρών.
158771 Πλοία ή πλοιάρια αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, ολικού μήκους άνω των 6 μέτρων, που πλέουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας υπέρ του Γαλάζιου Ταμείου.
170037 Τον υπουργό Πολιτισμού Σταύρο Μπένο καλεί ο δήμαρχος της Άνω Σύρου Γιώργος Πάπιτσης να επισκεφτεί το νησί, ώστε να δει από κοντά την προσπάθεια που καταβάλλουν οι Συριανοί για να κρατήσουν τον τόπο τους κέντρο πολιτισμού και ιστορίας.
170038 Έξι εκθέσεις λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Άνω Σύρο και βέβαια το μουσείο του Μάρκου Βαμβακάρη που με πολύ κόπο και αγάπη στήθηκε στη γενέτειρα του πατριάρχη του ρεμπέτικου.
170041 Ακόμη στην Άνω Σύρα λειτουργούν εκθέσεις λαογραφίας και παραδοσιακών επαγγελμάτων, χειροτεχνίας των μελών του ΚΑΠΗ Άνω Σύρου, το ιστορικό αρχείο του δήμου και έκθεση Συριανών ζωγράφων στο Πνευματικό Κέντρο.
170041 Ακόμη στην Άνω Σύρα λειτουργούν εκθέσεις λαογραφίας και παραδοσιακών επαγγελμάτων, χειροτεχνίας των μελών του ΚΑΠΗ Άνω Σύρου, το ιστορικό αρχείο του δήμου και έκθεση Συριανών ζωγράφων στο Πνευματικό Κέντρο.
170043 Την ίδια στιγμή οι αρχαιολογικοί χώροι που βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου Άνω Σύρου:
170046 Εδώ και δυο χρόνια ο δήμος περιμένει την έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού για να αρχίσει το έργο - που έχει ενταχθεί στο Β κοινοτικό πλαίσιο στήριξης - της αναπαλαίωσης και συντήρησης των παραδοσιακών μικρών δρόμων της Άνω Σύρου.
170049 Εγκρίθηκαν όμως ήδη κάποιες άδειες που ουδεμία σχέση έχουν με την αρχιτεκτονική της Άνω Σύρου και γι' αυτό ο δήμος, με απόφαση του συμβουλίου του, προτείνει να υπάρξει αντιπρόσωπος του υπουργείου στην αρχιτεκτονική επιτροπή της Πολεοδομίας, ώστε να γίνονται σωστά οι αναπαλαιώσεις, αλλά και να μην είναι χρονοβόρα η διαδικασία.
170470 Έτσι, λοιπόν, επιβιώνουν τα μονομερή συμβόλαια για ορισμένες περιπτώσεις αθλητών, άνοιξε διάπλατα η πόρτα για τους κοινοτικούς και στην A2 κατηγορία, ενώ καθιερώνονται τα ελεύθερα συμβόλαια για τους παίκτες άνω των 21 ετών και μειώνεται ο χρόνος διάρκειάς τους σε 3, το πολύ, χρόνια.
156605 Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ελληνικών υπηρεσιών, ουσιαστικότερες απ' αυτές θεωρούνται οι συμφωνίες με τη Βοσνία και το Αζερμπαϊτζάν, ενώ η συμφωνία με την Αλβανία τοποθετείται άνω του μέσου όρου στην κλίμακα.
175333 Δεν δικαιούνται σύνταξη, αλλά εφάπαξ χρηματικό βραβείο 2 εκ. δρχ. όσοι έχουν ατομικά εισοδήματα άνω των 6 εκ. δρχ. το χρόνο.
158755 Εμπνευσμένη από το φόρο που επιβλήθηκε στα καύσιμα, για την άντληση πόρων, οι οποίοι θα διετίθεντο σε έργα προστασίας του περιβάλλοντος, η κυβέρνηση σχεδιάζει την επιβολή φόρου στα πλοία ή πλοιάρια αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των έξι μέτρων και τα έσοδα που θα προκύψουν, να διατεθούν σε έργα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος
173119 (άνω διάζωμα) και 3.000 δρχ.
176586 Τα επιτόκια καταθέσεων μειώνονται από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 1996 ως εξής: - Επιτόκιο Ταμιευτηρίου από 12% σε 11,50% - Επιτόκιο Τρεχούμενου Λογαριασμού από 9% σε 8,50% - Επιτόκιο Προνομιακού Εμπορικής από 1.000.001 δρχ. έως 10.000.000 δρχ. από 12,75% σε 12,25% από 10.000.001 δρχ. έως 30.000.000 δρχ. από 13,25% σε 12,75% από 30.000.001 δρχ. και άνω από 13,50% σε 13,00% - Επιτόκια Καταθέσεων λ/σμού Ταμιευτήριο Στέγης μέχρι 10 εκατ. δρχ. από 12,50% σε 12,00% από 10 εκατ. δρχ. και άνω από 13% σε 12,50%
176586 Τα επιτόκια καταθέσεων μειώνονται από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 1996 ως εξής: - Επιτόκιο Ταμιευτηρίου από 12% σε 11,50% - Επιτόκιο Τρεχούμενου Λογαριασμού από 9% σε 8,50% - Επιτόκιο Προνομιακού Εμπορικής από 1.000.001 δρχ. έως 10.000.000 δρχ. από 12,75% σε 12,25% από 10.000.001 δρχ. έως 30.000.000 δρχ. από 13,25% σε 12,75% από 30.000.001 δρχ. και άνω από 13,50% σε 13,00% - Επιτόκια Καταθέσεων λ/σμού Ταμιευτήριο Στέγης μέχρι 10 εκατ. δρχ. από 12,50% σε 12,00% από 10 εκατ. δρχ. και άνω από 13% σε 12,50%
180747 Συγκεκριμένα, βραχυπρόθεσμα δάνεια 17%, ΔΕΚΟ 18,25%, επαγγελματικής πίστης 18,5%, καταθέσεων ταμιευτηρίου 11,25%, λογαριασμών Save Plus 12% (από 1-5 εκατ. δρχ.), 12,5% (από 5-50 εκατ. δρχ.) και 12,75% (πάνω από 50 εκατ. δρχ.), τρεχούμενων λογαριασμών 8,25%, Check Plus 9,25% (1-5 εκατ.), 9,75% (5-10 εκατ.) και 10,25% (άνω των 10 εκατ. δρχ.). - Τράπεζα Αττικής:
180748 Μειώνει τα επιτόκια καταθέσεων σε 11,5% του ταμιευτηρίου σε 8,5% του τρεχούμενου λογαριασμού, σε 8,5% του προνομιακού μέχρι 500.000 δρχ. και 13,5% για άνω των 500.000 δρχ.
182051 Το δείγμα (1.230 ατομικές συνεντεύξεις σε νοικοκυριά με ψηφοφόρους άνω των 18 ετών), σταθμίστηκε εκ των υστέρων ως προς την προηγούμενη εκλογική συμπεριφορά του, σε επίπεδο εκλογικής περιφέρειας.
182052 Πιο αναλυτικά, στις ως άνω περιφέρειες, σε σύνολο 1.230 ερωτηθέντων, απάντησαν ως προς την πρόθεση ψήφου:
152253 Με διαφορά 2 πόντων τερματίζουμε 3οι, με 3 πόντους, και άνω μένουμε τέταρτοι...
184818 Άνω κάτω έγινε η Αίγινα, τα χωριά της, τα βουνά της κι ακόμα η αστυνομία ψάχνει στον Πόρο, στα Μέθανα, στον Πειραιά, στην Αθήνα.
180744 Από 2 Σεπτεμβρίου μειώνει τα επιτόκια καταθέσεων σε 11,5% του απλού ταμιευτηρίου, 12% για ποσά από 1 εκατ. - 10 εκατ., 12,5% από 10 εκατ. - 20 εκατ. και 13% από 20 εκατ. και άνω.
86742 Επειδή εθεώρησα ότι ο άνω δικηγόρος προέβη εις την αοριστολόγο αιτίασή του αποκλειστικά διά να ασκήσει ψυχολογική βία προς εμέ, ώστε με την απειλή δημόσιου διασυρμού μου, ως δικαστού και ανθρώπου να εξαναγκασθώ ή να ανεχθώ να πράξω έκτοτε κατά τας υπερασπιστικάς του επιθυμίας, παραβιάζουσα την αδήριτον φωνήν της συνειδήσεώς μου, που όφειλε να παραμείνει ως ήτο ανεπηρέαστος, του απάντησα ζητήστε την εξαίρεσή μου.
163001 Αρχικά, εκφράστηκε η άποψη ότι επρόκειτο για τμήμα από σκελετό δεινοσαύρου, αλλά προσεκτικότερη εξέταση από παλαιοανθρωπολόγους έδειξε ότι ήταν υπολείμματα σκελετού ελέφαντα-μαμούθ με βάρος άνω των 80 τόνων.
70853 Να μη φθάσει, μέχρι φυσικού προσώπου, η ονομαστικοποίηση για ορισμένες κατηγορίες μετοχών τεχνικών εταιρειών και λοιπών εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και αναλαμβάνουν την εκτέλεση έργων ή προμηθειών του Δημοσίου, αξίας άνω του 1 δισ. δρχ.
164030 Το προφίλ του έλληνα εμπρηστή, αυτού για τον οποίο έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση, σκιαγραφείται ως εξής: άτομο ηλικίας άνω των σαράντα πέντε ετών, στοιχειώδους μορφωτικού επιπέδου, που κατά κανόνα ασκεί ελεύθερο επάγγελμα.
196590 Ούτε είναι βέβαιο ότι η επιτάχυνση της Ανάπτυξης και ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ 3% και άνω δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.
196592 Και σχεδόν από όλους έγινε αποδεκτό ότι ενώ αρχικά επικρατούσε η αντίληψη ότι με ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ 3% και άνω δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας (περισσότερες απ' όσες ενδεχομένως χάνονται), τώρα, με την εισαγωγή του παράγοντα τεχνολογία απαιτούνται ρυθμοί ανάπτυξης 4% και 5%.
196644 Ούτε είναι βέβαιο ότι η επιτάχυνση της Ανάπτυξης και ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ 3% και άνω δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.
166747 Ιδιαίτερα ξενίζει η εναλλακτική για δημιουργία σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία (άνω των δέκα!) θέσης ειδικού γραμματέα για την Οδική Ασφάλεια, διότι τότε: - κατ' αναλογίαν θα πρέπει τα συναρμόδια υπουργεία να καθιερώσουν από ένα ειδικό γραμματέα π.χ. για ναρκωτικά, εγκληματικότητα, μειονότητες, πυρκαγιές κ.λπ. - θα πολλαπλασιαστούν έτσι οι απαιτήσεις για κρατικά αυτοκίνητα, κτίρια και δαπάνες οδηγών, γραμματέων, κλητήρων κ.λπ. - Θα πολλαπλασιαστεί (αντί να μειωθεί) η σύγχυση αρμοδιοτήτων και οι αλληλοεπικαλύψεις.
166756 Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω επικουρικά, ότι: οι άνω των 2.000 νεκροί το χρόνο σε τροχαία ατυχήματα δεν διορίζονται, δεν μετατίθενται, δεν μετατάσσονται και, εν τέλει, δεν ψηφίζουν πλέον. - Ο Κ. Μαρκάκης είναι ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος και συντονιστής ομάδας τεχνοκρατών για τα τροχαία.
168555 Οι επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 2 δισ. ανέρχονται σε 1.391. - Επιχειρήσεις με τζίρο 350 εκατ. δρχ. έως 2 δισ. δρχ.
206992 Μάλιστα αποφασίστηκε και ο ευρωφόρος, ένα ποσοστό που ξεκινά από το 3% επί του φόρου εισοδήματος και επιχειρήσεων, ο οποίος κατά μέσο όρο σημαίνει 150.000 δρχ. και άνω.
65800 Άνευ ειδικοτέρου κατ' αυτοκίνητον προσδιορισμού αναγράφονται λεπτομερώς τα ανευρεθέντα πράγματα έχοντα αυτολεξεί: α) Οκτακόσια εβδομήκοντα οκτώ (878) φυσίγγια διαμετρήματος 7, 62. β) είκοσι ένα (21) φυσίγγια πιστολίου διαμετρήματος 7, 65, γ) είκοσι ένα (21) φυσίγγια πιστολίου 7, 62, δ) δεκατέσσερα φυσίγγια κυνηγίου 12 mm, ε) ένας στρατιωτικός φακός, στ) μια πυξίδα ιταλικής προέλευσης και μία στρατιωτική, ζ) μία σφυρίχτρα (κοινή) χρώματος μαύρου, η) δύο φορητοί ασύρματοι (CB) εμπορίου μετά καλωδίου φόρτισης, θ) ένα στρατιωτικό σακίδιο μετά μεταλλικής θήκης, ι) μία ξιφολόγχη τυφεκίου μετά μεταλλικής θήκης, ια) ένα αμφίστομο μαχαίρι με λάμα μήκους 18 εκ. σε πλαστική θήκη, ιβ) ένας συρματοκόπτης (ψαλίδα), ιγ) ένα ζεύγος διοπτρών κυνηγετικού τύπου 7X50 πρασίνου χρώματος, ιδ) μια φωτογραφική μηχανή μάρκας WIZEN μετά φιλμ εντός θήκης, ιε) ένα μαχαίρι με ξύλινη λαβή με λάμα 18 εκ. μετά θήκης, ιστ) ένα δίχτυ παραλλαγής, ιζ) ένας στρατιωτικός σάκος μετά ετικέτας υπό στοιχεία ΛΟΓΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ιη) έξι μπαλάσκες πάνινες των τεσσάρων θηκών εκ των οποίων τέσσερις λασπωμένες, ιθ) εννέα φόρμες στρατιωτικές (άνω) εκ των οποίων πέντε (5) λερωμένες, επτά (7) στρατιωτικές φόρμες (κάτω) εκ των οποίων πέντε λερωμένες και μία φαιοπράσινη στολή (άνω κάτω), κ) πέντε (5) ζεύγη μπότες εκ των οποίων τέσσερις (4) χρώματος μαύρου και μία χρώματος καφέ (άρβυλα) κα) δύο τριχιές, κβ) ένα τζιν παντελόνι λερωμένο, κγ) δύο (2) στρατιωτικά τζάκετ παραλλαγής χωρίς επένδυση, κδ) δύο (2) πλαστικά αδιάβροχα παραλλαγής, κε) έξι (6) στρατιωτικές ζώνες κστ) έξι (6) μάλλινες κουκούλες στρατιωτικές, κζ) ένα καπέλο παραλλαγής πράσινο, κη) μία (1) μπαλάσκα των δύο θηκών, κθ) ένα (1) στρατιωτικό παγούρι, λ) τέσσερα (4) σακβουαγιάζ εκ των οποίων χρώματος μαύρου και ένα μπλε, λα) ένα (1) πουλόβερ μάλλινο άσπρο, λβ) μία (1) αθλητική φόρμα (άνω και κάτω), λγ) ένα μπουφάν δερμάτινο, λδ) 4 ζεύγη κάλτσες, λε) 3 υποκάμισα λστ., 1 ηλεκτρικό μηχανισμό (τρόμπα) ελαστικών και λζ) 3 φανέλες εκ των οποίων δύο στρατιωτικές.
170035 Ελλάδα - Άνω Σύρος καλεί Μπένο - 10/08/1996
147255 Για το τμήμα εισοδήματος άνω των 7 εκατ. δρχ. θα εκπίπτεται το 50% της δαπάνης.
99237 Και αυτό γιατί πρώτον, στη χθεσινή μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Μητροπόλεως (Άνω Λιοσίων), οι κάτοικοι και το τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισαν την επ' αόριστον αναστολή της λειτουργίας της χωματερής στην περιοχή τους και ζήτησαν να παρέμβει ο πρωθυπουργός για την άρση του αδιεξόδου.
104556 Στην άποψη αυτή κατέληξαν και τα έξι μέλη της συντονιστικής επιτροπής, ο πρόεδρος Θ. Καρούντζος, ο αντιπρόεδρος Μανώλης Λιτσαρδάκης, ο Βασίλης Τράπαλης, δήμαρχος Νικαίας, ο Πέτρος Κοκκάκης, δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αιγάλεω, ο Νίκος Παπαδήμας, δήμαρχος Άνω Λιοσίων, ο Θανάσης Βεζυργιάννης δήμαρχος Νέου Ψυχικού και ο Γιάννης Πατσιλινάκος, δήμαρχος Περάματος.
105835 Στους νέους 18-30 χρόνων ο μέσος αυτός όρος είναι 13 μήνες, στις ηλικίες 31-40 ετών 7 μήνες και στις ηλικίες 41 χρόνων και άνω είναι 12 μήνες.
100878 Το επίδομα αυτό (σ.σ. που καθαρό είναι 9.000 δρχ.) αποδίδεται σε συνταξιούχους που ζουν υπό συνθήκες πραγματικής φτώχειας και είναι ηλικίας άνω των 65 χρόνων.
109788 Το δημόσιο χρέος εντοπίζουν περισσότερο οι ηλικίες άνω των 55 ετών, οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά ανθρώπων που βρίσκουν ότι η φοροδιαφυγή είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, είναι στις μεσαίες ηλικίες (45 έως 64 ετών), τα υψηλότερα αλλά και τα χαμηλότερα εισοδήματα, καθώς και όσοι έχουν ανώτατη και μεταπτυχιακή εκπαίδευση.
110382 Νικολάου Χαλκιδικής, Άνω και Κάτω Χριστά Σερρών, Κακοπλευρίου Τρικάλων, Νέας Περάμου Καβάλας, Νέας Φιλιππούπολης - Μεγάλου Λειβαδίου, Αγνονερίου Ελασσόνας και Χαλκάδων Λάρισας, Ηγουμενίτσας, Βαλτοτοπίου Κιλκίς, Οινουσσών Χίου, Μελανών Νάξου, Πολυκάρπου - Μακρυπλαγίου Δράμας, Λαγκαδά και Κορδελιού Θεσσαλονίκη, Πούρλια - Κοσάρι Πλαταμώνα, Βροντούς Κανταριώτισσας και Αγ.
110379 Δεκάδες στρέμματα είναι στο Χαλάνδρι, τα Βριλήσσια, την Πεντέλη, την Κηφισιά, το Χολαργό και άλλους δήμους. - Το παραχωρητήριο που δόθηκε με την υπ' αριθ. 362914/1966 απόφαση σε γεωργοκτηνοτρόφους της περιοχής Άνω Σουλίου Αττικής (περιοχή Μαραθώνος).
229993 Το πώμα του κυλίνδρου, τα πλευρικά του τοιχώματα και το άνω μέρος του εμβόλου αποτελούν τον χώρο μέσα στον οποίο περιέχεται το αέριο μίγμα και γίνονται οι κύριες λειτουργίες του κινητήρα (συμπίεση-καύση).
230020 Έτσι την μεγαλύτερη καταπόνηση δέχονται τα άνω τμήματα του χιτωνίου.
230021 Γι αυτό και μερικά χιτώνια κατασκευάζονται με παχύτερο το άνω τμήμα τους.
230022 Αυτή η κατασκευή εξ' άλλου διευκολύνει και την καλύτερη απαγωγή θερμότητας από τα άνω στρώματα.
184536 Εκείνο, όμως, που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι η ΠΟΛ.ΑΝ. έχει σημειώσει σταθερές επιδόσεις άνω του εθνικού ποσοστού της στο Κιλκίς, τη Χαλκιδική και στη Λακωνία κατά τις εκλογές του '93, τις ευρωεκλογές και τις νομαρχιακές εκλογές.
113891 Η παράταση αυτή δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία της χωματερής στα Άνω Λιόσια.
113779 Όλες οι υπόλοιπες έχουν παραδώσει στους μετόχους άνω του 50% των μετοχών, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου και οι μετοχές τους είναι υπό διαπραγμάτευση στην αγορά της Σοφοκλέους.
685629 Οι οποίοι εννοούν ότι οι πρόσθετοι φόροι που θα επιβληθούν, καθώς και οι φορολογικές διαρρυθμίσεις που θα αποφασιστούν, θα πλήξουν μεσαία και ανώτερα εισοδήματα και μάλιστα αυτά που φοροδιαφεύγουν (όπως π.χ. συμβαίνει με τα τεκμήρια των Ι.Χ. και σκαφών αναψυχής, με τα κέρδη από το Χρηματιστήριο, με τις αποδόσεις των ομολόγων κ.ο.κ.).
83141 Μελετήθηκαν οι προοπτικές μείωσης της επιβατικής κίνησης με τη δημιουργία παράλληλων γραμμών σταθερής τροχιάς στο κομμάτια από το Μοναστηράκι μέχρι τα Άνω Πατήσια, όπου υπάρχει ο μεγαλύτερος φόρτος.
203445 Οι ηλικιωμένοι αποτελούν το 14% του πληθυσμού, αλλά στο σύνολο των τροχαίων ατυχημάτων το 51, 6% των νεκρών είναι άνω των 65 ετών
184947 Ακόμα ο κ. Ρουσέλ κατηγορεί το προεδρείο του Ιδρύματος ότι έχουν διαθέσει ποσά άνω των 170 εκατ. δολαρίων για κοινωφελείς σκοπούς.
65631 Αποκατάσταση των παλαιών χωματερών στο Σχιστό και στα Άνω Λιόσια, όπως και των ανεξέλεγκτων σκουπιδότοπων.
231245 (Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως) με αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση της επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το Ταμείο έναντι των παρεχομένων από άλλα επικουρικά ταμεία, συντάξεων. β) Με το άρθρο μόνο παρ. 1 του Ν. 1114/1944 επιβάλλεται εισφορά 1/2% επί των ετησίων εσόδων των αυτών ως άνω Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως υπέρ του Ταμείου Ασφαλίσεως των εκπροσώπων και υπαλλήλων των Εργατικών Επαγγελματικών Οργανώσεων (Τ.Α.Υ.Ε.Ε.Ο.). γ) Με το άρθρο 4 του Α.Ν. 591/1937, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 1759/1988, επιβάλλεται εισφορά 1% επί των ετησίων εσόδων των αυτών Οργανισμών Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπέρ του Λογαριασμού Βελτιώσεως Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λ.Β.Κ.Α.).
232582 Για όλες τις αρμοδιότητες του ΓΕΣ υπεύθυνος είναι ο Αρχηγός του ΓΕΣ, ο δε συντονισμός και ο έλεγχος των ενεργειών γίνεται "υπό της Ιεραρχίας του ΓΕΣ, η οποία αποτελείται (εκ των κάτω προς τα άνω) εκ των Διευθυντών Επιτελικών Γραφείων και Διευθύνσεων, Διευθυντών Κλάδων, Υπαρχηγών και του Αρχηγού ΓΕΣ".
233730 Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν από το ως άνω Κλιμάκιο κατά το έτος 1992 συνίστανται κυρίως στην προετοιμασία των αποστολών επιτοπίου ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ε.Ο.Κ.
71435 (με τζίρο άνω των 100 δισ. δρχ.), το ποσοστό αυτό κρίνεται, εκ των υστέρων, χαμηλό και αρμόδια κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω αύξησής του.
231023 Στην ελεύθερη επιφάνεια του καύσιμου, στην δεξαμενή, θάχουμε ατμοσφαιρική πίεση λόγω του ανοίγματος στο άνω μέρος της.
188177 Όλ' αυτά ξεσήκωσαν καμπόσους να χορέψουν κάτι μεταξύ τσιφτετελιού και ροκ μπρος στη σκηνή, και θα ξεσήκωναν ίσως και άλλους, αν ο ήχος δεν έφτανε στο άνω διάζωμα τόσο μεταλλικός.
235765 Αφότου αρχίσει να ισχύει το Σύνταγμα οι δικαστικοί λειτουργοί, από το βαθμό του προέδρου ή εισαγγελέα εφετών και άνω, ή τον αντίστοιχο με αυτούς, αποχωρούν από την υπηρεσία, όπως έως τώρα, μόλις συμπληρώσουν το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους το όριο αυτό μειώνεται από το έτος 1977 κατά ένα έτος ετησίως έως το εξηκοστό έβδομο έτος.
237112 : άνω και κάτω τελεία., κόμμα.
196646 Και σχεδόν από όλους έγινε αποδεκτό ότι ενώ αρχικά επικρατούσε η αντίληψη ότι με ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ 3% και άνω δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας (περισσότερες απ' όσες ενδεχομένως χάνονται), τώρα, με την εισαγωγή του παράγοντα τεχνολογία απαιτούνται ρυθμοί ανάπτυξης 4% και 5%.
204499 Παπαδόπουλος έκανε σκέψεις για αύξηση των τεκμηρίων των ΙΧ, ιδιαίτερα στις κατηγορίες μεγάλου κυβισμού (1.800-2.000 κ. εκ. και άνω), όπου το τεκμήριο εθεωρείτο πολύ χαμηλό.
219298 Εις το Α/Φ επιβαίνουν επίσης δυο ιατροί μέλη της ως άνω Μ.Κ.Ο., ειδικευμένοι σε θέματα Ιατρικής καταστροφών, οι οποίοι θα παραμείνουν προσφέροντες τις υπηρεσίες τους στον τόπο της καταστροφής επί ένα τουλάχιστον μήνα.
220872 Μου είναι ιδιαίτερα συμπαθείς και για ένα πρόσθετο λόγο, γιατί όπως ξέρετε ο ΞΕΝΙΟΣ είναι στα Άνω Λιόσια και τα Άνω Λιόσια είναι στην εκλογική μου περιφέρεια.
220872 Μου είναι ιδιαίτερα συμπαθείς και για ένα πρόσθετο λόγο, γιατί όπως ξέρετε ο ΞΕΝΙΟΣ είναι στα Άνω Λιόσια και τα Άνω Λιόσια είναι στην εκλογική μου περιφέρεια.
225495 (γ) Για τους ιδίους ως άνω πραγματικούς λόγους υφίστανται στα Δωδεκάνησα ορισμένες δυνάμεις εθνοφυλακής και έχουν δηλωθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της CFE.
225505 Στη συνέχεια, η Τουρκία αντί να προβεί σε τροποποίηση του Κανονισμού, εξέδωσε Οδηγίες εφαρμογής του, αλλά οι οδηγίες αυτές, όπως και στον τίτλο τους αναφέρεται, σκοπούν στην εφαρμογή και όχι στην προσαρμογή του ως άνω Κανονισμού στην Σύμβαση του Montreux.
66972 Πρόκειται για τα Άνω Λιόσια, τοποθεσίες στα Μέγαρα, τη Μάνδρα και δύο θέσεις στον Ασπρόπυργο.
66976 Λίγο αργότερα, τονίζει ο κ. Παπαπέτρου, ο Δήμος Άνω Λιοσίων ανακοίνωσε ότι δέχεται να δημιουργηθεί ΧΥΤΑ στην υπάρχουσα χωματερή, σε συνδυασμό με τα έργα ανάπλασής της και με τον όρο ότι θα δέχεται μόνο το ένα τρίτο του όγκου των σκουπιδιών.
229637 Αυτό είναι επίσης κυλινδρικό σώμα που μπορεί να κινείται αεροστεγώς μέσα στον κύλινδρο μεταξύ δύο ακραίων θέσεων του Άνω Νεκρού Σημείου και του Κάτω Νεκρού Σημείου (ΑΝΣ και ΚΝΣ).
229647 Στην αρχή αυτής της φάσεως το έμβολο ευρίσκεται στην ανώτερη δυνατή θέση του (Άνω νεκρό σημείο Α.Ν.Σ.) και αρχίζει να κινείται προς την κατώτερη θέση του (Κάτω Νεκρό Σημείο Κ.Ν.Σ.).
230049 Για την τοποθέτηση τους υπάρχουν οπές στο άνω μέρος του πώματος.
190312 Το σχέδιο αφορά το δεύτερο στάδιο της ενοποίησης και θα επιτρέπει διακύμανση της τάξης του 15% άνω και κάτω του Εύρω, το οποίο θα είναι και το σημείο αναφοράς.
230053 Το εσωτερικό του εξαρτάται από τον θάλαμο καύσεως, που θέλουμε να σχηματίσουμε και έχει σχέση με το αντίστοιχο σχήμα του άνω μέρους του εμβόλου.
230146 Το πίσω μέρος του είναι ανοικτό και στο άνω εσωτερικό τμήμα στερεώνεται ο πείρος επάνω στον οποίο συγκρατείται ο διωστήρας (σχήματα 6.9, 6.10 και 6.11).
230910 Τα όρια αυτά προς τα κάτω μεν είναι 8:1 προς τα άνω δε 20:1.
686923 Σχετικά, δε, με το προσωπικό, και πάλι στο σημείωμα προτείνεται η εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης, η διαμόρφωση στρατηγικής και προγραμμάτων εκπαίδευσης που θα αφορούν όχι μόνο τους υπαλλήλους αλλά και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη.
719166 Στην αίθουσα αναμονής του ορόφου όπου έχουν τα γραφεία τους τα ανώτερα στελέχη του εκδοτικού οίκου Simon & amp;
723193 Το όνομά της ήταν Ασπασία και σήμερα, που οι γυναίκες πρωθυπουργοί έχουν πάψει να αποτελούν παράδοξο φαινόμενο και η ποικιλομορφία στα ανώτερα αξιώματα έχει γίνει πλέον μόδα, ο μοναδικός της ρόλος στην κλασική μας κληρονομιά θα πρέπει να τονισθεί.
728612 Ωστόσο δεν είναι κλειστή η χώρα στους ξένους (εργάζονται 840.000 αλλοδαποί, νομίμως, στην Ιαπωνία), δεν είναι κλειστή η αγορά της, όπως ισχυρίζεται η Ουάσιγκτον (τα ποιοτικώς ανώτερα, λ.χ., αυτοκίνητα BMW, Mercedes, είδη οικιακής χρήσεως Braun, Miele κλπ. έχουν μεγάλη εκτίμηση), δεν ζουν οι άνθρωποι μέσα σε τρύπες (κατ' άτομο αναλογούν 14 τ.μ. κατοικίας έναντι 16 τ.μ. στη Γαλλία και 12 τ.μ. στη Γερμανία), ούτε και οι ιαπωνικές εταιρείες διαθέτουν για έρευνα περισσότερα από όσα οι αμερικανικές ή οι γερμανικές (το 1990 η Siemens ήταν πρώτη σε ερευνητικές επενδύσεις με δεύτερη την ΙΒΜ και τρίτη την ΙΤ & amp;
999473 Το περιεχόμενο, το είδος και η αξία των ανωτέρω παροχών καθορίζονται από τον ίδιο τον εργοδότη.
999781 Με την ίδια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται ειδικότερα ο τρόπος και η διαδικασία έγκρισης και ένταξης των προτάσεων από τα ανωτέρω όργανα, καθώς και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.
239853 Αν οι αναλογίες συντελεστών κεφαλαίου και εργασίας αποκλίνουν συγκριτικά ανάμεσα στα κράτη, η κάθε χώρα έχει πλεονέκτημα τιμών στα προϊόντα που καταναλώνουν σε βαθμό άνω του μέσου όρου τον συγκριτικά επαρκέστερο συντελεστή παραγωγής.
999882 Τα τέλη κυκλοφορίας, που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, καταβάλλονται με την προμήθεια ειδικού σήματος που αποτελεί αποδεικτικό καταβολής, η προμήθεια του οποίου γίνεται με μέριμνα των ιδιοκτητών των ανωτέρω οχημάτων.
999889 Για τα οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι και επτακόσια ογδόντα πέντε (785) κυβικά εκατοστά, το πρόστιμο για την ανωτέρω αιτία ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές.
1000013 'Έκαστος των συν/τών ευθύνεται εξ αδιαιρέτου για ολόκληρο το ποσό έναντι του Δημοσίου, υπόχρεος δε για την καταβολή ολόκληρου του ποσού Φ.Π.Α. που ορίζεται ανωτέρω στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης είναι: ο ιδιοκτήτης που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό συνιδιοκτησίας και σε περίπτωση ίσου ποσοστού συνιδιοκτησίας μεταξύ των συνιδιοκτητών, ο συνιδιοκτήτης εκείνος, το επώνυμο του οποίου αλφαβητικά προηγείται του επωνύμου των άλλων συνιδιοκτητών στην άδεια κυκλοφορίας του αυτ/του.
239906 Οι τιμές RCA έχουν μειωθεί στους κλάδους με ανταγωνιστικότητα άνω του μέσου όρου ενώ έχουν γίνει θετικότερες στους κλάδους με ανταγωνιστικότητα κάτω του μέσου όρου.
239922 Αξιοσημείωτο είναι ότι οι τιμές RCA μειώνονται σημαντικά για ορισμένους κλάδους έντασης ανθρώπινου κεφαλαίου με ανταγωνιστικότητα άνω του μέσου όρου (μηχανουργία, ηλεκτροτεχνία, μεταφορικά μέσα - μηχανοκίνητα οχήματα - και λεπτές μηχανικές κατασκευές/οπτικά).
986295 Με την ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν. 1892/1990, παρέχεται το ευεργέτημα των αφορολογήτων εκπτώσεων και στα κέρδη που προέρχονται από την εμπορική δραστηριότητα βιομηχανικής επιχειρήσεως.
986326 Η ανωτέρω έκπτωση περιορίζεται στο ποσό των δρχ. 300.000.000, όση και η ακάλυπτη αξία επενδύσεων του Ν. 1892/1990 (βλέπε $ 7.1).
986358 Κατόπιν των ανωτέρω, η εταιρεία δικαιούται να σχηματίσει ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989 μέχρι του ποσού το οποίο προσδιορίζεται ως κατωτέρω:
986382 Κατόπιν των ανωτέρω, προσδιορίζουμε το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989 ως εξής:
986424 Συνεπώς, το ανωτέρω αποθεματικό του άρθρου 22 του Ν. 1828/89 αναλύεται σε:
986544 Το ανωτέρω ποσό θα πρέπει να συμφωνεί με το υπόλοιπο (πιστωτικό) του λογαριασμού 54.08.
986561 Εννοείται ότι εφαρμόζοντας τους αντίστοιχους συντελεστές στους τριτοβάθμιους λογαριασμούς των ανωτέρω αποθεματικών θα πρέπει να προκύπτει το υπόλοιπο του λογαριασμού 33.13.06 Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από τόκους.
986577 Κατόπιν αυτού για την τύχη του υπολοίπου του λογαριασμού 33.13.06 έχουν εφαρμογή τα όσα αναφέρονται στην ανωτέρω γνωμοδότηση
986951 Στην περίπτωση αυτή, ο παρακρατηθείς στα ανωτέρω εισοδήματα φόρος συμψηφίζεται με αυτόν που αναλογεί στο νομικό πρόσωπο για τα ίδια εισοδήματα............ ".
986965 Αντίθετα, με βάση τις διατάξεις του έκτου εδαφίου της παραγρ. 4 του άρθρου 8A, τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή για τα ακόλουθα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται:
986971 Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 2214/1994 για τα αποθεματικά που, κατά περίπτωση, κεφαλαιοποιούνται ή διανέμονται από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλαδή από 11 Μαΐου 1994 και μετά ".
256614 Στην περίπτωση που εξετάζεται η νομιμότητα των ως άνω μέτρων το ΔΕΚ απαιτεί από το Κράτος μέλος που έλαβε το μονομερές μέτρο την απόδειξη ενός σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια υγεία.
256653 Με την ως άνω σκέψη, το ΔΕΚ απέκλεισε την άποψη ότι θεμέλιο της έννοιας των επιτακτικών αναγκών είναι το άρθρο 36 ΣυνθΕΚ.
238470 Η σημαντική αύξηση του μεριδίου της ΕΟΚ στις παγκόσμιες εξαγωγές πρέπει να αποδοθεί κατά κύριο λόγο σε τρεις παράγοντες: - στα αποτελέσματα εκτροπής εμπορίου και δημιουργίας εμπορίου που είχε η τελωνειακή ένωση, επιτρέποντας την αύξηση του εμπορίου μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΟΚ με ρυθμούς ταχύτερους από εκείνους που ακολούθησε η αύξηση του διεθνούς εμπορίου, - στα άνω του μέσου όρου ποσοστά ανάπτυξης της ΕΚ των έξι που είχαν τα ίδια αποτελέσματα με τον προηγούμενο παράγοντα και - στη βελτιωμένη ως προς τις τιμές ανταγωνιστική θέση της ΕΟΚ στις παγκόσμιες αγορές, που οφειλόταν στην άνω του μέσου όρου αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας.
238470 Η σημαντική αύξηση του μεριδίου της ΕΟΚ στις παγκόσμιες εξαγωγές πρέπει να αποδοθεί κατά κύριο λόγο σε τρεις παράγοντες: - στα αποτελέσματα εκτροπής εμπορίου και δημιουργίας εμπορίου που είχε η τελωνειακή ένωση, επιτρέποντας την αύξηση του εμπορίου μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΟΚ με ρυθμούς ταχύτερους από εκείνους που ακολούθησε η αύξηση του διεθνούς εμπορίου, - στα άνω του μέσου όρου ποσοστά ανάπτυξης της ΕΚ των έξι που είχαν τα ίδια αποτελέσματα με τον προηγούμενο παράγοντα και - στη βελτιωμένη ως προς τις τιμές ανταγωνιστική θέση της ΕΟΚ στις παγκόσμιες αγορές, που οφειλόταν στην άνω του μέσου όρου αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας.
256876 Ήδη περιέχονται στις αποφάσεις του ΣτΕ τέσσερις από τις βασικές προϋποθέσεις της ως άνω νομολογίας του ΔΕΚ:
256885 Κάνοντας λοιπόν μία σύγκριση μεταξύ της κοινοτικής, ελληνικής συνταγματικής νομολογίας και θεωρίας καθώς και της αμερικανικής νομολογίας που έχει ήδη αναλυθεί παραπάνω, ο ερμηνευτής διαπιστώνει ότι και οι τέσσερις ως άνω προϋποθέσεις αποτελούν στοιχείο sine qua non για να θεωρηθεί νόμιμος ένας περιορισμός του εμπορίου.
256910 Η εν λόγω νομολογία του ΔΕΚ που προκύπτει από τις δύο ως άνω αποφάσεις αποδεικνύει την υιοθέτηση της αρχής της επιφύλαξης γενικού συμφέροντος στην οικονομική ελευθερία, έκφανση της οποίας αποτελεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων.
256916 Τρίτον, ότι για να δικαιολογηθούν οι ως άνω περιορισμοί, πρέπει να τηρούνται οι αρχές της αναλογικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων.
256949 Συνεπώς η ως άνω συγκριτική μέθοδος εξασφαλίζει αφενός τον σεβασμό στις εθνικές έννομες τάξεις και αφετέρου την υπεροχή του κοινοτικού δικαίου.
257024 Μετάφραση στη γαλλική του ως άνω άρθρου υπάρχει στη Βιβλιοθήκη του ΔΕΚ.
257612 Ακόμη όμως και ο ως άνω συγγραφέας θεωρεί ότι οι λόγοι άρθρου 36 ΣυνθΕΚ πρέπει να θεωρηθούν ως επιτακτικές ανάγκες.
257992 Επειδή λοιπόν το ΔΕΚ δεν παρουσιάζει μία αυστηρή στάση έναντι του ελέγχου της προϋπόθεσης της έλλειψης εναρμόνισης για αυτό θεωρήθηκε σκοπιμότερη η εστίαση της έρευνας στις πρώτες δύο ως άνω προϋποθέσεις.
258067 Για τους ως άνω λόγους, υποστηρίχθηκε ότι πρέπει να δοθεί στενή ερμηνεία στην έννοια της ουσιαστικής διάκρισης.
258132 Department of Natural Resources, ένα μήνα πριν από την έκδοση της ως άνω αποφάσεως του ΔΕΚ, το ΑΔ αντιμετώπισε πάλι μία παρόμοια υπόθεση για την απαγόρευση εισαγωγής αποβλήτων.
258377 Οι ως άνω αποφάσεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως "οριακές" όσον αφορά την εκτίμηση του κριτηρίου του εμποδίου.
258389 Το ΔΕΚ εισήγαγε με την ως άνω κρίση του μία καινούργια έννοια, την έννοια της "θεμιτής επιλογής οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, σύμφωνη με τους επιδιωκόμενους από την Συνθήκη στόχους γενικού συμφέροντος", εφαρμοζόμενη με αντικειμενικά κριτήρια στο σύνολο των επιχειρήσεων ορισμένου τομέως.
236849 Στην πρώτη ομάδα διαπιστώσαμε ότι ανήκουν ορισμένοι μαθητές με μέση και άνω απόδοση στα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα, που είναι συνήθως τυπικοί στα καθήκοντά τους, χωρίς όμως ιδιαίτερες πρωτοβουλίες.
258737 Οι ως άνω επιτακτικές ανάγκες έχουν τελείως διαφορετική λειτουργία, συνεπώς η σύγκριση μεταξύ τους παρουσιάζει ενδιαφέρον για τη διαπίστωση των δυνατοτήτων λειτουργίας που μπορούν να εμφανίσουν οι επιτακτικές ανάγκες.
258818 Η περιβαλλοντική πολιτική αναπτύχθηκε βάσει των ως άνω προγραμμάτων.
258846 Συνοψίζοντας την ως άνω νομολογία διαπιστώνεται ότι το ΔΕΚ έχει δεχτεί ως λόγο προστασίας του περιβάλλοντος τις εξής περιπτώσεις:
258916 Η ως άνω ελαστική στάση και η έλλειψη αιτιολογίας από το ΔΕΚ μπορεί να δικαιολογηθεί μόνον από το γεγονός ότι επρόκειτο για μία θεμιτή κοινωνικοοικονομική επιλογή καθώς και από το ότι στον πολιτιστικό τομέα τα Κράτη μέλη ήταν κυρίως αρμόδια να λάβουν μέτρα.
258955 Είναι γενικά αποδεκτό, απορρέει άλλωστε και από την ως άνω νομολογία του ΔΕΚ, ότι το άρθρο 30 ΣυνθΕΚ έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και όχι να παραμερίσει την θεμελιώδη απαίτηση των Κρατών μελών να επιδιώξουν αυτοδύναμα τους αναγνωρισμένους από το κοινοτικό δίκαιο σκοπούς.
239472 Όπως είχε συμβεί και στη δεκαετία του '60, η Ιταλία παρουσίασε μια δυναμική ανάπτυξης άνω του μέσου όρου.
259384 Για τους ως άνω λόγους, η έννοια των επιτακτικών αναγκών δεν μπορεί να ταυτιστεί με την έννοια των σημαντικών αναγκών.
259387 Το ως άνω επίπεδο προστασίας δεν ταυτίζεται με τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή προστασίας στα διάφορα Κράτη μέλη αλλά λαμβάνεται με βάση υψηλές προδιαγραφές βάσει του άρθρου 100Α παρ.3 ΣυνθΕΚ.
258567 Κατά τον ως άνω συγγραφέα "όλα τα εθνικά μέτρα που καταλήγουν είτε νομικά είτε πραγματικά να καταστήσουν τις εισαγωγές ή τις εξαγωγές περισσότερο δύσκολες ή δαπανηρές από ό, τι οι εθνικές πωλήσεις πρέπει να θεωρείται ότι εμπίπτουν στο άρθρο 30 ΣυνθΕΚ χωρίς να χρειαστεί να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ τους εάν είναι από μία τυπική άποψη αδιακρίτως εφαρμοζόμενα.
259402 Συγκρινόμενη με τις ως άνω προσπάθειες, αποκαλύπτεται ότι ο σκληρός πυρήνας της έννοιας των επιτακτικών αναγκών είναι ο έλεγχος του σκοπού ενός εθνικού, αδιακρίτως εφαρμοζομένου, μέτρου εφόσον παρεμποδίζει το ενδοκοινοτικό εμπόριο.
259689 Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μελών του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού εξετάζεται με βάση τις διαχειριστικές ανάγκες των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων. - Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής του ως άνω προσωπικού. - Δαπάνες προετοιμασίας των προγραμμάτων. - Δαπάνες ύδρευσης, θέρμανσης κλπ. - Υλικά καθαριότητας. - Ενοίκια των υποδομών των ΚΕΚ.
259860 ε. Οι προτάσεις υποβάλλονται: ε1. Με τη μορφή κοινής ενέργειας ΚΕΚ ή Εξειδικευμένου Κέντρου, ή Κέντρου παροχής ΣΥΥ και επιχειρήσεων σε εταιρική σχέση (σύμβαση συνεργασίας). ε2. Από επιχείρηση που απασχολεί άνω των 300 εργαζομένων η οποία μπορεί να υποβάλλει πρόταση για Ολοκληρωμένα Προγράμματα.
260251 Για την κατηγορία των προτάσεων που υποβάλλονται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις άνω των 300 ατόμων που διαθέτουν ίδιες εκπαιδευτικές δομές, η βαθμολόγηση στηρίζεται στις παρακάτω ενότητες κριτηρίων:
259327 Βέβαια η ως άνω διαπίστωση είναι τελείως αντίθετη με τη λειτουργία του κανόνα της λογικής στη νομολογία του ΑΔ. ΄Έτσι στην απόφαση Pike v.
260295 α. Τ4 = Α (0.20) + Β (0.20) + Γ (0.20) + Δ (0.40), για τις προτάσεις στις οποίες συμμετέχει και ΚΕΚ. β. Τ4 = Α (0.20) + Β (0.20) + Γ (0.20) + Δ (0,40), για τις προτάσεις τις οποίες υποβάλλουν επιχειρήσεις άνω των 300 ατόμων χωρίς την συνεργασία ΚΕΚ. 8.
259645 Η ως άνω αμοιβή (εκπαιδευτικό επίδομα) εμφανίζεται σε ξεχωριστή στήλη της μισθοδοτικής κατάστασης. β. Όταν η κατάρτιση υλοποιείται εντός ωραρίου εργασίας δεν καταβάλλεται ανά ώρα κατάρτισης άλλη αμοιβή πέραν του ωρομισθίου. γ.
239488 Όπως εξηγήθηκε ήδη στο σημείο 2, το δεδομένο αυτό οδηγεί σε άνω του μέσου όρου δυναμική οικονομικής ανάπτυξης.
239491 Το ίδιο δείχνει η οικονομική άνοδος της Ιαπωνίας σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη και η άνω του μέσου όρου οικονομική δυναμική της Ιταλίας στο πλαίσιο της Κοινότητας των έξι.
239494 Παραδείγματα οικονομικών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία οικονομικής ανάκαμψης των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών αποτελούν η εσφαλμένη δημοσιονομική πολιτική, η οποία προκαλεί ένα crowding out στις επενδύσεις λόγω υπερβολικού κρατικού ελλείμματος, η εθνικιστική νομισματική πολιτική, η οποία διατηρεί επί μακρόν μια υπερτιμημένη νομισματική ισοτιμία, η επιθετική πολιτική των συνδικάτων στις διαπραγματεύσεις, η οποία οδηγεί σε αύξηση του κόστους μισθών ανά μονάδα προϊόντος και, τέλος, η ανεπαρκής προσαρμοστικότητα της οικονομίας στις απότομες μεταβολές της διεθνούς αγοράς, π.χ. όταν υπάρχει άνω του μέσου όρου ενεργειακή εξάρτηση μιας χώρας.
239497 Πάντως στην περίοδο αυτή, το άνω του μέσου όρου ποσοστό αύξησης του κοινωνικού προϊόντος δεν οδήγησε σε περαιτέρω μείωση των ανισοτήτων στο κατά κεφαλήν εισόδημα.
239501 Η διακοπή της διαδικασίας αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήματος στις τρεις χώρες, τη στιγμή που εξακολουθούν να σημειώνονται ποσοστά αύξησης του κοινωνικού προϊόντος άνω του μέσου όρου, μπορεί να αποδοθεί στη δημογραφική συνιστώσα.
239535 Ως συμπέρασμα αυτών των θεωρητικών και εμπειρικών αναλύσεων πρέπει να συγκρατήσουμε ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για σταδιακή κάλυψη της απόστασης που τις χωρίζει από τις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες, χάρη σε μια άνω του μέσου όρου δυναμική ανάπτυξης.
239603 Εδώ πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι η αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ περιοχών οφείλεται κυρίως στην άνω του μέσου όρου αύξηση των εισοδημάτων στην επαρχία του Groningen, όπου όμως το 50% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος προέρχεται από την off-shore παραγωγή φυσικού αερίου.
239699 Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες, οι βιομηχανικοί κλάδοι χημείας, κατασκευής μηχανών, αυτοκινήτων, ηλεκτρικών συσκευών/εξοπλισμού γραφείου, θα ωφεληθούν άνω του μέσου όρου από την τόνωση της ζήτησης στην ενιαία εσωτερική αγορά.
239700 Δύο μόνο τμήματα των κλάδων αυτών, η φαρμακοβιομηχανία και οι τηλεπικοινωνιακοί εξοπλισμοί, πρόκειται να αντιμετωπίσουν διαδικασίες προσαρμογής με ένταση άνω του μέσου όρου, λόγω της κατάργησης των μη-δασμολογικών φραγμών εμπορίου.
239701 Ο τομέας τροφίμων και ποτών ανήκει, αφενός, στους κλάδους με μέτρια δυναμική ζήτησης και, αφετέρου, στους οικονομικούς κλάδους για τους οποίους ίσχυαν μέχρι τώρα μη-δασμολογικοί φραγμοί εμπορίου με ένταση άνω του μέσου όρου.
239757 Η άνω του μέσου όρου μεγέθυνση των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στην Κάτω Σαξωνία κατά τη δεκαετία του '70 έδωσε στο κρατίδιο τη δυνατότητα να καλύψει τη διαφορά παραγωγικότητας έναντι του συνόλου της ΟΔΓ στον τομέα παραγωγής αγαθών και να μειώσει την αντίστοιχη διαφορά στον τομέα παροχής υπηρεσιών.
239764 Ήδη κατά τη δεκαετία του '70 - στην περίοδο της άνω του μέσου όρου αύξησης των επενδύσεων και του σχηματισμού αξίας-, ο αριθμός των εργαζομένων στην Κάτω Σαξωνία υφίστατο μείωση άνω του μέσου όρου (1970-1975) ή παρουσίαζε αύξηση κάτω του μέσου όρου (1975-1980).
239764 Ήδη κατά τη δεκαετία του '70 - στην περίοδο της άνω του μέσου όρου αύξησης των επενδύσεων και του σχηματισμού αξίας-, ο αριθμός των εργαζομένων στην Κάτω Σαξωνία υφίστατο μείωση άνω του μέσου όρου (1970-1975) ή παρουσίαζε αύξηση κάτω του μέσου όρου (1975-1980).
239766 Η πίεση που υφίσταται μια περιοχή για να διαμορφώσει τα κόστη παραγωγής κάτω από το μέσο όρο, οφείλεται είτε σε κόστη μισθού άνω του μέσου όρου είτε σε ανταγωνιστική πίεση, η οποία υπερβαίνει το μέσο όρο.
265117 Για τον ίδιο λόγο επιστράφηκαν αθεώρητα, από τους αρμοδίους Επιτρόπους, τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής 1615/1992, ποσού δραχμών 9.179.915, του ιδίου ως άνω Νοσοκομείου, 271 και 310/1992, συνολικού ποσού δραχμών 4.591.022, του Γενικού Νοσοκομείου Καρύστου, 1106 και 892/1992, συνολικού ποσού δραχμών 805.771 του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Φλώρινας, 763, 764, 769, 773, 780 και 781/1992, συνολικού ποσού δραχμών 1.544.304, του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, 612-613/1992, συνολικού ποσού δραχμών 716.491, του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ.
265135 Με πράξεις των αρμοδίων Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώρητα τα πιο κάτω χρηματικά εντάλματα πληρωμής: 4574/1992, ποσού δραχμών 468.000, του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, 1403/1992, ποσού δραχμών 360.000, του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, 1367/1992, ποσού δραχμών 360.000, του Γενικού Νοσοκομείου ΄Άρτας, 1101 και 1102/1992, συνολικού ποσού δραχμών 900.000, του Κέντρου Περιθάλψεως Παίδων "Άγιος Δημήτριος", 68/1992, ποσού δραχμών 246.900, του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, που αφορούσαν καταβολή αποζημιώσεως μελών Επιτροπής επιλογής νέων σπουδαστριών στη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή των ως άνω Νοσοκομείων με την αιτιολογία ότι μη νόμιμα εκκαθαρίστηκε ποσό αποζημιώσεως επί πλέον, της προβλεπομένης από την 2071783/8234/0022/3.10.1989 (ΦΕΚ 75Β΄) κοινή Υπουργική απόφαση.
265151 Με την 35/1992 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην έδρα του Νομού Ιωαννίνων, επιστράφηκε αθεώρητο το 443/1992 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού δραχμών 2.891.400, του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, που αφορούσε απόδοση διαφοράς παρακρατηθείσης ποινικής ρήτρας, λόγω μειώσεως του χρόνου της πραγματικής καθυστέρησης παράδοσης μιας δορυφορικής διαγνωστικής κονσόλας από 230 σε 190 εργάσιμες ημέρες, με την αιτιολογία ότι μη νόμιμα επιστρεφόταν το ως άνω ποσό, γιατί, για την εκπρόθεσμη παράδοση (190 εργασίμων ημερών) δεν προσκομιζόταν κανένα στοιχείο από το οποίο να αποδεικνυόταν η ανυπαίτια καθυστέρηση εκτελέσεως της συμβάσεως.
265161 Το Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 676/1992 πράξη του έκρινε μη θεωρητέο το 2085/1992 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού δραχμών 2.372.296, του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, που αφορούσε αμοιβή δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Πρωτοδικείου Βόλου και Εφετείου Λάρισας γιατί εκκαθαρίστηκε διπλή αμοιβή με βάση το χρηματικό αντικείμενο της αγωγής, για τη σύνταξη προτάσεων ενώπιον και των δύο ως άνω δικαστηρίων.
261357 Στις oικονομετρικές εφαρμογές, έχει διαπιστωθεί ότι η προσέγγιση της οριακής κατανομής είναι πάρα πολύ καλή για δείγματα μεγέθους άνω των τριάντα παρατηρήσεων, ενώ είναι αρκετά καλή ακόμα και για δείγματα μεγέθους άνω των είκοσι παρατηρήσεων ή και μικρότερα.
261472 Επίσης εύκολα αποδεικνύεται ότι, όσο η τιμή της στατιστικής Durbin-Watson πλησιάζει στο μηδέν η θετική αυτοσυσχέτιση ενισχύεται, όσο πλησιάζει το 4 ενισχύεται η αρνητική αυτοσυσχέτιση, ενώ όσο πλησιάζει το 2 είτε εκ των άνω είτε από κάτω η αυτοσυσχέτιση ελαττώνεται.
265220 Με την 39/1992 πράξη του αυτού Επιτρόπου επιστράφηκαν αθεώρητα τα 292, 293 και 298/1992 χρηματικά εντάλματα του Ταμείου συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), συνολικού ποσού δραχμών 813.801, που εκδόθηκαν στο όνομα ιατρού επί θητεία του ως άνω Νομικού Προσώπου και αφορούσαν πληρωμή αποδοχών, για το χρονικό διάστημα από 1.7.1992 μέχρι 15.10.1992, γιατί το Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επί σχετικού ερωτήματος Επιτρόπου, με τα πρακτικά του της 83ης Συν. της 11.12.92 αποφάνθηκε ότι ο εν λόγω ιατρός που συμπλήρωσε 35ετη πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία στις 21.1.1991 και είχε ήδη συμπληρώσει και το 60ο έτος της ηλικίας του, έπρεπε να απολυθεί από την Υπηρεσία αυτοδικαίως από της χρονολογίας αυτής (21.1.1991), δια της εκδόσεως απλής διαπιστωτικής πράξεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 611/77 (άρθρα 257, 263 παρ. 1 και 264 παρ. 1 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 8 παρ. 1 και 2 του Ν. 1902/90).
265223 Για τον αυτό ως άνω λόγο: α) κρίθηκε μη θεωρητέο, με την 112/1993 πράξη του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 50/1992 χρηματικό ένταλμα του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Ε.Σ.) και β) επιστράφηκε αθεώρητο με την 57/1992 πράξη του αρμοδίου Επιτρόπου το 89/1992 χρηματικό ένταλμα του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιριών Τσιμέντων (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Σ.).
265242 Ν. Πέλλας, δραχμών 800.000, που αφορούσε πληρωμή ενοικίων των γραφείων που στεγάζεται η ως άνω υπηρεσία, μηνών Μαρτίου 1991 μέχρι και Ιουνίου του 1992, επειδή καταβλήθηκε αναδρομική αύξηση ενοικίων, για χρονικό διάστημα προγενέστερο του χρόνου υπογραφής της συμβάσεως.
265290 Άνω Λιοσίων (πράξη 3/1992).
265292 Θησείου δραχμών 318.750, που εκδόθηκε για την καταβολή μισθώματος μηνός Απριλίου 1992 και αναδρομική διαφορά μισθωμάτων, χρονικού διαστήματος από 15.10.1991 μέχρι 31.3.1992, για το μισθωμένο από το ΄Ίδρυμα ακίνητο, για τους εξής λόγους: α) Η αναμίσθωση για δύο (2) ακόμη χρόνια, που έγινε με απ' ευθείας συμφωνία πέραν του δια της προηγουμένης συμβάσεως συμφωνηθέντος χρόνου και με αναπροσαρμογή του ήδη καταβαλλομένου μισθώματος κατά 50% έγινε κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 26 και 37 του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212 Ά΄) και β) σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις του ως άνω Π.Δ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 813/1978 (ΦΕΚ 137 Ά΄) δεν χωρεί αναπροσαρμογή του μισθώματος κατά το χρόνο της αναγκαστικής παράτασης της μισθώσεως και μάλιστα αναδρομικά.
261357 Στις oικονομετρικές εφαρμογές, έχει διαπιστωθεί ότι η προσέγγιση της οριακής κατανομής είναι πάρα πολύ καλή για δείγματα μεγέθους άνω των τριάντα παρατηρήσεων, ενώ είναι αρκετά καλή ακόμα και για δείγματα μεγέθους άνω των είκοσι παρατηρήσεων ή και μικρότερα.
265401 Ν. Ζίχνης) μονίμου υπαλλήλου του άνω ιδρύματος, διότι για την απόσπαση αυτή δεν προέκυπτε ούτε από την απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α. ούτε από τα άλλα συνημμένα στο χρηματικό ένταλμα στοιχεία ότι συνέτρεχαν οι όλως εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες που απαιτεί το άρθρο 17 του Β.Δ. 993/1966 (ΦΕΚ 271).
265412 Για τον ίδιο ως άνω λόγο με την 63/1992 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Βοιωτίας επιστράφηκε αθεώρητο το 426/1992 χρηματικό ένταλμα του Υποκ/τος Ι.Κ.Α.
265496 Τα χρηματικά εντάλματα ακυρώθηκαν από την ως άνω Υ.Ε.Ε.
265535 Με την 35/1992 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν. Θεσσαλονίκης επιστράφηκε αθεώρητο το 196/1992 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 2.000.000 δραχμών, που αφορούσε αμοιβή για άσκηση διευθυντικών καθηκόντων στο Ινστιτούτο Δημοσίου Δικαίου και Δημοσίων Σχέσεων, για το χρονικό διάστημα από 27.8.89 έως 27.8.91, με την αιτιολογία ότι δεν ήταν νόμιμη η προσφορά των υπηρεσιών του για το πέραν της 31.5.1990 χρονικό διάστημα, αφού η σύμβαση έργου που υπεγράφη με βάση την 89688/7.1.1988 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 117 Β΄) έληξε κατά την ως άνω χρονολογία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1836/1989 και του άρθρου 44 παρ. 7 του Ν. 1882/1990.
265544 Με την 97/1992 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιστράφηκε αθεώρητο το 9097/1992 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού δραχμών 1.214.745, που εκδόθηκε σε εκτέλεση πρακτικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και αφορούσε καταβολή αποδοχών σε τέσσερις μετακλητούς υπαλλήλους και έναν ειδικό συνεργάτη, για χρονικό διάστημα που υπηρετούσαν ατύπως, πριν από τη νομότυπη ανάληψη των καθηκόντων τους, στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού του ως άνω Υπουργείου, με την αιτιολογία ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη γιατί η αξίωση μισθού των ως άνω υπαλλήλων γεννάται από της δημοσιεύσεως του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναλήψεως, προσηκόντως βεβαιουμένης, των καθηκόντων τους (άρθρο 7 της Π.Υ.Σ. 88/1985 ΦΕΚ 142 Ά΄ σε συνδυασμό με το άρθρο 92 παρ. 1α του Π.Δ. 611/1977).
265354 Μυτιλήνης, δραχμών 2.637.464 και 929.587 αντίστοιχα, που αφορούσαν πληρωμή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του υποκ/τος από 1.11-31.12.1991, γιατί οι εντελλόμενες μ' αυτά δαπάνες δεν ήταν νόμιμες αφού η υπερωριακή εργασία καθιερώθηκε χωρίς να προβλέπονται πιστώσεις για την αιτία αυτή στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 1991, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 1505/84, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1810/88 και των παρ. 2 και 3 της 1598/30.5.91 αποφάσεως της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των άνω διατάξεων.
265584 Με την 448/1992 πράξη του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε μη θεωρητέο το 1069/1992 χρηματικό ένταλμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ποσού δραχμών 606.200, για την καταβολή διαφοράς διπλών αποδοχών (λόγω εκπαιδευτικής άδειας στο εξωτερικό) που προέκυψε από τον υπολογισμό στις αποδοχές επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών, σε 15 μέλη του Δ.Ε.Π. του ως άνω Παν/μίου για το διάστημα από 1.4 έως 31.8.1991, με την αιτιολογία ότι μη νόμιμα παρέχεται το επίδομα αυτό για το χρονικό διάστημα πριν από τη δημοσίευση του Ν. 1966/1991 βάσει του οποίου χορηγήθηκε (άρθρο 7 παρ. 2α).
265599 Με την 77/1992 πράξη της ίδιας ως άνω Επιτρόπου επιστράφηκε αθεώρητο το 101/1992 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Παν/μίου Ιωαννίνων, ποσού δραχμών 3.733.776, που αφορούσε πληρωμή για την προμήθεια Η/Υ, γιατί πληρώθηκε η αξία διαφορετικού μοντέλου από αυτό για το οποίο υπογράφηκε η σύμβαση.
265601 Με την 12/1992 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Θεσ/νίκης επιστράφηκε αθεώρητο το 715 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Παν/μίου Μακεδονίας, ποσού δραχμών 6.796.800, που αφορούσε πληρωμή για την προμήθεια επίπλων για το ως άνω Ίδρυμα, γιατί ενώ για την παράδοση των επίπλων υπήρξε υπερημερία του προμηθευτού δεν έγινε κατάπτωση, από την τιμή, του ποσού της αντιστοιχούσας ποινικής ρήτρας (άρθρο 2 παρ. 2 Π.Δ. 173/1990).
265645 Με την 38/1992 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Παν/μιο Αθηνών επιστράφηκαν αθεώρητα τα 243-246 και 248/1992 χρηματικά εντάλματα πληρωμής του ως άνω Παν/μίου, συνολικού ποσού δραχμών 225.233.700, που εκδόθηκαν για την κάλυψη διαφόρων δαπανών, γιατί είχαν εξαντληθεί οι σχετικές πιστώσεις.
265649 Με την 34/1992 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Παν/μιο Αθηνών επιστράφηκε αθεώρητο το 2457/1992 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του ως άνω Παν/μίου, ποσού δραχμών 390.000, για την αμοιβή διδασκαλίας μαθήματος από ειδικό ερευνητή, γιατί, εκτός των άλλων, η ως άνω δαπάνη είχε ενταλματοποιηθεί επιβαρύνοντας άλλον Κ.Α.Ε. κατά παράβαση του άρθρου 9 του Ν.Δ. 496/1974. ΄Όμοια περίπτωση σημειώθηκε και στο Πολυτεχνείο Κρήτης (ΧΕ 1186/1992) και στο Δημοκρίτειο Παν/μιο (ΧΕ 2759/1992).
265649 Με την 34/1992 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Παν/μιο Αθηνών επιστράφηκε αθεώρητο το 2457/1992 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του ως άνω Παν/μίου, ποσού δραχμών 390.000, για την αμοιβή διδασκαλίας μαθήματος από ειδικό ερευνητή, γιατί, εκτός των άλλων, η ως άνω δαπάνη είχε ενταλματοποιηθεί επιβαρύνοντας άλλον Κ.Α.Ε. κατά παράβαση του άρθρου 9 του Ν.Δ. 496/1974. ΄Όμοια περίπτωση σημειώθηκε και στο Πολυτεχνείο Κρήτης (ΧΕ 1186/1992) και στο Δημοκρίτειο Παν/μιο (ΧΕ 2759/1992).
265544 Με την 97/1992 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιστράφηκε αθεώρητο το 9097/1992 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού δραχμών 1.214.745, που εκδόθηκε σε εκτέλεση πρακτικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και αφορούσε καταβολή αποδοχών σε τέσσερις μετακλητούς υπαλλήλους και έναν ειδικό συνεργάτη, για χρονικό διάστημα που υπηρετούσαν ατύπως, πριν από τη νομότυπη ανάληψη των καθηκόντων τους, στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού του ως άνω Υπουργείου, με την αιτιολογία ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη γιατί η αξίωση μισθού των ως άνω υπαλλήλων γεννάται από της δημοσιεύσεως του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναλήψεως, προσηκόντως βεβαιουμένης, των καθηκόντων τους (άρθρο 7 της Π.Υ.Σ. 88/1985 ΦΕΚ 142 Ά΄ σε συνδυασμό με το άρθρο 92 παρ. 1α του Π.Δ. 611/1977).
262891 Επίσης το 6,9% του γυναικείου πληθυσμού της χώρας άνω των 15 ετών δεν πήγε καθόλου σχολείο.
262987 Το 62% είναι άνω των 45 ετών.
263742 Συνήθως οι ρίζες των φυτών αυξάνονται προς τα κάτω και οι βλαστοί προς τα άνω.
264480 Με πράξεις των αρμοδίων Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώρητα τα παρακάτω χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Υπουργείου Εσωτερικών: α) 5541/1992, ποσού 253.812 δραχμών, που αφορούσε στην πληρωμή αποζημίωσης για μη χορηγηθείσα κανονική άδεια, έτους 1992, σε υπάλληλο της Νομαρχίας Αθηνών, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε λόγω παραιτήσεως, με την αιτιολογία ότι μη νόμιμα του καταβαλλόταν η ως άνω αποζημίωση, αφού η υπηρεσία αδυνατούσε να του χορηγήσει την άδεια αυτή κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, για λόγους που ανάγονταν, λόγω της παραιτήσεώς του, στον ίδιο.
264483 Με την 1/1993 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν. Αιτωλ/νίας επιστράφηκε αθεώρητο το 238/1992 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, που αφορούσε καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, σε τακτικό υπάλληλο του Νομαρχιακού Ταμείου, αποσπασμένο στη Νομαρχία, με την αιτιολογία, ότι μη νόμιμα του εκκαθαρίστηκε η ως άνω αποζημίωση και για τις ημέρες που μετακινήθηκε και διανυκτέρευσε εκτός έδρας, για τις οποίες έλαβε τη νόμιμη ημερησία εκτός έδρας αποζημίωση.
264637 "Βελτίωση οδού Άνω Καλεντίνης - Τυμπά - Τεράκωμο - Μεσούντα", προϋπολογισμού δραχμών 100.000.000, περατώθηκε στις 31.5.1990 και δεν έχει παραληφθεί μέχρι σήμερα.
265934 Το ένταλμα επαναφέρθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το ως άνω ποσό.
264764 Με την 22/1993 πράξη επιστροφής του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκαν παράνομες οι δαπάνες, που είχαν ενταλθεί με τα 955 και 956 χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Νομαρχιακού Ταμείου Κυκλάδων, ποσού δραχμών 4.993.800 και 4.750.200 αντιστοίχως, στο όνομα δημοσίου υπαλλήλου και αφορούσαν αμοιβή μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 1992 σε 60 εκπαιδευόμενους, που μετείχαν σε πρόγραμμα καταρτίσεως στελεχών βρεφονηπιακών σταθμών του Νομού, χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% και από το Ελληνικό δημόσιο κατά 25% με την αιτιολογία ότι α) Κατά παράβαση των κανόνων του δημοσίου λογιστικού η εκκαθάριση των ως άνω δαπανών έγινε στο όνομα δημοσίου υπαλλήλου, που δεν είναι πιστωτής του Δημοσίου και β) ότι οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που προσήρμοζαν το Ελληνικό Δίκαιο στο Κοινοτικό στην συγκεκριμένη περίπτωση (110543/31.1.1992 και 116344/10.1.1992) καίτοι κανονιστικές δεν είχαν δημοσιευθεί.
265693 Με την 539/1992 πράξη του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε μη θεωρητέο το 590/1992 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του ίδιου ως άνω Τ.Ε.Ι., ποσού δραχμών 294.961, για την καταβολή διπλών αποδοχών σε καθηγητή, γιατί οι τακτικές του αποδοχές και οι αποδοχές εξωτερικού υπερέβαιναν το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου.
265697 Σερρών, ποσού δραχμών 374.400, για την αποζημίωση των μελών Επιτροπής κατάρτισης πίνακα επιτυχίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη δύο ωρομίσθιων υπαλλήλων του Ιδρύματος, γιατί βάσει της 2059042/4528/0022/6-8-1992 Κ.Υ.Α. η ως άνω αποζημίωση ανέρχεται σε 10.000 για τον Πρόεδρο 8.000 για τον Γραμματέα και 9.000 για τα μέλη και όχι σε 100.000, 80.000 και 90.000 αντίστοιχα, όπως εσφαλμένα εκκαθαρίστηκε.
265736 Με την 106/1992 πράξη του ίδιου ως άνω Επιτρόπου επιστράφηκε αθεώρητο το 1063 χρηματικό ένταλμα του Οργανισμού, ποσού δραχμών 734.740, που αφορούσε καταβολή αποζημίωσης στα μέλη της διαρκούς γνωμοδοτικής Επιτροπής, γιατί αφενός μεν το έργο της Επιτροπής συνέπιπτε με τα καθήκοντα των Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 15 παρ. 11 του Κανονισμού του Ο.Ε.Ε.Κ. και αφετέρου, μεταξύ των μελών της Επιτροπής συμπεριλήφθηκε και δικαιούχος που ήδη προσέφερε υπηρεσίες Επιστημονικού Συνεργάτη.
265742 Με τις 95, 96 και 102/1992 πράξεις του αρμοδίου Επιτρόπου επιστράφηκαν αθεώρητα τα 948-951, 896-899 και 1084-1086/1992 χρηματικά εντάλματα πληρωμής του ίδιου ως άνω Οργανισμού, συνολικού ποσού δραχμών 2.747.980, που αφορούσαν καταβολή αμοιβής σε διερμηνείς και μεταφραστές, γιατί επί του ποσού της αμοιβής δεν είχε υπολογιστεί φόρος εισοδήματος 15% (άρθρο 10 παρ. 1 και 11 παρ. 7 περ. 5 του Ν. 1828/1989).
264781 Για το λόγο αυτό συντάχθηκαν, από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Κορινθίας, Φύλλα Μεταβολών και Ελλείψεων, τα οποία και εκτελέσθηκαν με την προσκόμιση των ως άνω παραστατικών στοιχείων.
264839 Με τη 45/1992 πράξη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ημαθίας και με την ίδια, ως άνω, αιτιολογία καταλογίσθηκε ο υπόλογος της Κοινότητας Παλατιτσίων Ημαθίας (Ελεγκτής της Δ.Ο.Υ.
264988 Για την ως άνω αιτία, εκδόθηκε το αριθ. 1/1992 Φ.Μ.Ε. το οποίο επιστράφηκε ανεκτέλεστο και σύμφωνα με το άρθρο 136 του Π.Δ. 1225/1981 (ΦΕΚ 304 τ.
265032 Με την 58/1992 πράξη του αρμοδίου Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 861/1992 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού δραχμών 2.771.624, του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Πολυκλινική", που αφορούσε καταβολή διαφοράς αποδοχών σε αδελφές νοσοκόμες, λόγω χορήγησης μισθολογικού κλιμακίου και επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, γιατί παρανόμως προσμετρήθηκε και χρόνος προϋπηρεσίας στις πρώην Σοσιαλιστικές Χώρες (άρθρο 16 παρ. 7 του Ν. 1505/1984, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 6 παρ. 2 περ. στ΄ του Ν. 1810/1986), αφού ο χρόνος αυτός προσμετρείται μόνο στους επαναπατριζόμενους πολιτικούς πρόσφυγες, που κατά την περίοδο του εμφυλίου (1945-1949) είχαν καταφύγει στις χώρες αυτές και όχι και στα τέκνα ή συζύγους αυτών που έχουν γεννηθεί στις ως άνω χώρες.
266162 Οι εκδοθείσες δε κατά τα έτη 1990 και 1991 αποφάσεις της ως άνω Επιτροπής δεν μπορούσαν να ισχύσουν για επόμενα έτη.
265044 "Δρομοκαΐτειο", που αφορούσε την καταβολή διαφοράς επιδόματος πενταετιών σε γιατρούς Ε.Σ.Υ. του Νοσοκομείου, γιατί, κατά παράβαση της διατάξεως του άρθρου 30 παρ. 6 του Ν. 1397/1983, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 1759/1988, το ποσοστό των πενταετιών υπολογίστηκε επί του ανωτέρου μισθολογικού κλιμακίου, του βαθμού που έφεραν οι ως άνω δικαιούχοι αντί επί του αρχικού μισθολογικού κλιμακίου του βαθμού, όπως έπρεπε.
265760 Με την 63/1992 πράξη του ίδιου ως άνω Επιτρόπου επιστράφηκε αθεώρητο το 511/1992 χρηματικό ένταλμα του ανωτέρω Ταμείου, ποσού δραχμών 708.000, που αφορούσε δακτυλογράφηση πρακτικών Δ.Σ. του Ταμείου, γιατί το έργο των δακτυλογραφήσεων αναγόταν στα καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού του Ταμείου.
265767 Με τις 7 και 8/1992 πράξεις του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Θεσ/νίκης επιστράφηκαν αθεώρητα τα 699, 701 και 702/1992 χρηματικά εντάλματα πληρωμής της ως άνω Φοιτητικής Λέσχης, ποσού δραχμών 3.103.439, 1.500.212 και 3.938.501 αντίστοιχα, που αφορούσαν καταβολή αμοιβής στον εργολάβο καθαριότητας, και στον εργολάβο μεταφοράς και διανομής φαγητού σε χώρους εκτός της Π.Φ.
265771 Με την 55/1992 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Παν/μιο Αθηνών, επιστράφηκε αθεώρητο το 1668/1992 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του ανωτέρω Νοσοκομείου, ποσού δραχμών 968.594, που αφορούσε καταβολή αποζημιώσεως λόγω απολύσεως για ανικανότητα προς εργασία υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθόσον ο ως άνω δικαιούχος ως δικαιωθείς συντάξεως αναπηρίας από το Ι.Κ.Α. δικαιούνταν να λάβει το μισό της από την παρ. 1 του άρθρου 49 του Ν. 993/1979 οριζόμενης αποζημιώσεως και όχι το σύνολο αυτής της οποίας και εντελλόταν η πληρωμή.
265966 Με την 117/1992 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Οικονομικών, επιστράφηκε αθεώρητο το 200/1992 χρηματικό ένταλμα της Δ/νσης Εθνικών κληροδοτημάτων (Δ.Ε.Κ.) ποσού 5.000.000 δραχμών, που αφορούσε επιχορήγηση του πρότυπου Τριανταφυλλίδειου Γεωργικού Ιδρύματος Βυτίνας, γιατί δεν επισυναπτόταν βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου περί της λειτουργίας ή μη του ως άνω Ιδρύματος.
266133 Δ΄ του Ν. 993/1979, δεν εδικαιούτο αποζημίωσης κατ' άρθρο 55 του ως άνω νόμου (άρθρο 72 Π.Δ. 410/1988).
266288 Με την 7/1992 πράξη της ίδιας Επιτρόπου επιστράφηκε αθεώρητο το 1290/1992 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Τ.Ε.Ε., ποσού δραχμών 105.980, που αφορούσε πληρωμή εξόδων μετάβασης στις Βρυξέλλες Τοπογράφου-Μηχανικού, κατά το χρονικό διάστημα από 14.6-16.9.1988, για εκπροσώπηση του Τ.Ε.Ε. στη συνάντηση της GLC Τοπογράφων της Ε.Ο.Κ., με την αιτιολογία ότι για την ως άνω μετάβαση στο εξωτερικό δεν προκλήθηκε έγκριση του αρμόδιου Υπουργού ενώ η μετά από ένα και πλέον έτος δοθείσα έγκριση δεν νομιμοποιεί τη δαπάνη (σχετ.
266293 Εξάλλου, η επίμαχη αποζημίωση του ως άνω λειτουργού του δημόσιου τομέα δεν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται μέσα στα όρια του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 1256/1982.
266081 Για τους ίδιους ως άνω λόγους, με την 14/1993 πράξη του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 2008, 2282 και 2584/1992 χρηματικά εντάλματα της Υ.Ε.Ε. του Υπουργείου Γεωργίας, συνολικού ποσού 549.792 δραχμών, που αφορούσαν στην καταβολή αποζημιώσεως για μη χορηγηθείσα κανονική άδεια σε τέως υπαλλήλους του Υπουργείου, που αποχώρησαν από την υπηρεσία στις αρχές του β΄ εξαμήνου του 1992.
266083 Για τον ίδιο λόγο με την 67/1993 πράξη του Ι Τμήματος κρίθηκε μη θεωρητέο το 113/1992 συμψηφιστικό χρηματικό ένταλμα της Υ.Ε.Ε. στο Νομό Δράμας, που εκδόθηκε στο όνομα του υπολόγου διαχειριστή του έργου της ΣΑΘ 9284/2 "Δ.Ε. 9184508-Δασική Οδοποιία" του Υπουργείου Γεωργίας και αφορούσε καταβολή ωρομισθίου, στο οποίο είχε συνυπολογιστεί η ως άνω ειδική αποζημίωση.
266100 Για την τακτοποίηση των ως άνω διαπιστώσεων του ελέγχου εκδόθηκαν τα ακόλουθα Φύλλα Μεταβολών και Ελλείψεων:
266101 Τα 11, 16 και 17, οικονομικού έτους 1988, και τα 4, 5 και 6, οικονομικού έτους 1989, με τα οποία ζητήθηκε να υποβληθούν για έλεγχο όσες εντολές πληρωμής των ως άνω οικονομικών ετών δεν είχαν υποβληθεί.
266232 Με την 15/1992 πράξη της αρμοδίας Επιτρόπου επιστράφηκε αθεώρητο το 826/1992 χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ποσού δραχ. 13.056.539, που αφορούσε επίδομα αδείας και αποζημίωση αδείας των ωρομισθίων υπαλλήλων, με την αιτιολογία ότι η εκκαθάριση του ως άνω επιδόματος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, ενώ για το ως άνω προσωπικό, που προσλήφθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1943/1991, ισχύουν σύμφωνα με την κατ' εξουσιοδότηση της διατάξεως του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1876/1990 εκδοθείσα 2063555/5663/0022/7-11-1991 κοινή υπουργική απόφαση, οι διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 1505/84, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 1810/1988.
266232 Με την 15/1992 πράξη της αρμοδίας Επιτρόπου επιστράφηκε αθεώρητο το 826/1992 χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ποσού δραχ. 13.056.539, που αφορούσε επίδομα αδείας και αποζημίωση αδείας των ωρομισθίων υπαλλήλων, με την αιτιολογία ότι η εκκαθάριση του ως άνω επιδόματος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, ενώ για το ως άνω προσωπικό, που προσλήφθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1943/1991, ισχύουν σύμφωνα με την κατ' εξουσιοδότηση της διατάξεως του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1876/1990 εκδοθείσα 2063555/5663/0022/7-11-1991 κοινή υπουργική απόφαση, οι διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 1505/84, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 1810/1988.
266234 Με τις 34 και 35/1992 πράξεις της αυτής ως άνω Επιτρόπου επιστράφηκαν αθεώρητα τα 1683 και 1695/1992 χρηματικά εντάλματα πληρωμής, ποσού δραχμών 194.248 και 1.287.958 αντίστοιχα, της Υπηρεσίας Εντελλομένων εξόδων στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που αφορούσαν αποζημίωση, για νυκτερινή εργασία και εξαιρεσίμων ημερών, μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων ΄Έργων, με την αιτιολογία ότι η εργασία προσφέρθηκε σε χρόνο προγενέστερο της κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 17 παρ. 3 του Ν. 1505/84, (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 1810/1988), εκδοθείσης εγκριτικής αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα κατά παράβαση της αρχής της μη αναδρομικότητας των διοικητικών πράξεων.
266418 Με την 130/1992 πράξη του ιδίου Επιτρόπου επιστράφηκε αθεώρητο το 262/1992 χρηματικό ένταλμα της αυτής ως άνω υπηρεσίας, ποσού δραχμών. 216.000, που αφορούσε αμοιβή μελών της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 1648/1986, από 1.1.-30.6.92, γιατί είχε λήξει η θητεία τους στις 31.12.91 χωρίς έκτοτε να ανανεωθεί.
266025 Με την 129/1993 πράξη του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε μη νόμιμη η δαπάνη του 1234/1992 χρηματικού εντάλματος πληρωμής του, ως άνω, Οργανισμού, ποσού δραχμών 596.135, που αφορούσε καταβολή του "Ειδικού επιδόματος προσέλκυσης και παραμονής" σε υπαλλήλους του Οργανισμού, ειδικότητας Τεχνολόγων Πολιτικών Δομικών Έργων Υποδομής, για το χρονικό διάστημα από 29.9.1989 μέχρι 30.10.1992, με την αιτιολογία ότι η ειδικότητα αυτή δεν περιλαμβάνεται στις διαλαμβανόμενες στην 2096110/10579/19.12.1989 κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 921 Β΄), ειδικότητες, θεωρητέο, όμως, το χρηματικό ένταλμα λόγω συγγνωστής πλάνης των αρμοδίων οργάνων.
266065 Με την 64/1992 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, επιστράφηκε αθεώρητο το 333/1992 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Ο.Α.Θ., ποσού 891.000 δραχμών, που αφορούσε την πληρωμή του ειδικού επιδόματος χειριστών Η/Υ σε υπαλλήλους του Οργανισμού, με την αιτιολογία, ότι από τις διατάξεις των κοινών Υπουργικών αποφάσεων 88555/30-9-80 που κυρώθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79Α) και 2048842/6017/0022/89 (ΦΕΚ 455 Β΄), προκύπτει ότι δεν δικαιούνταν αυτοί του ως άνω επιδόματος.
266102 Μετά την εν μέρει εκτέλεση των ως άνω Φ.Μ.Ε. παραμένει σ' εκκρεμότητα η υποβολή για έλεγχο 196 εντολών πληρωμής, συνολικού ποσού 3.947.459.928 δραχμών, από το οικονομικό έτος 1988 και 151 εντολών, συνολικού ποσού 1.855.280.345 δραχμών, από το α΄ τετράμηνο του οικονομικού έτους 1989.
266226 Με την 45/1993 πράξη του ως άνω Επιτρόπου επιστράφηκαν αθεώρητα τα 871, 877 και 883/1992 χρηματικά εντάλματα του Επιμελητηρίου, συνολικού ποσού 700.000 δραχμών, που αφορούσαν στην καταβολή οικονομικών ενισχύσεων στο Σύλλογο Ελλήνων Γεωλόγων, την Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών και την Πανελλήνια ΄Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων για την αντιμετώπιση των λειτουργικών τους αναγκών, γιατί με τις ως άνω δαπάνες δεν εξυπηρετούνται οι σκοποί του Επιμελητηρίου ούτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του Ν. 1474/1984 για την καταβολή τους.
266206 Σ' αντικατάσταση του άνω εντάλματος εκδόθηκε το 647/1992, ποσού 192.063 δραχμών, το οποίο θεωρήθηκε.
266360 Με την 10/1992 πράξη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. επιστράφηκε αθεώρητο το 14/1992 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, του πιο πάνω ειδικού Ταμείου, ποσού δραχμών 3.007.026, που αφορούσε επιστροφή στην ανάδοχο εταιρεία των γενομένων υπέρ τρίτων κρατήσεων επί του 1ου έως και του 6ου λογαριασμού της μελέτης "εκτέλεση γεωτεχνικών και γεωλογικών ερευνών και μελετών του έργου Ζεύξη, Σαλαμίνας-Περάματος και προσπελάσεων" με την αιτιολογία, ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 2052/1992, δεν προβλέπεται η ως άνω επιστροφή.
266330 "Μελέτη κατασκευή άνω διάβασης ανισόπεδου κόμβου παρά την διασταύρωση του Αυτ/δρομου Θεσ/νίκης Κατερίνης", το συμβατικό ποσό 143.456.048 δραχμών, με τον 4ο Σ.Π., ανήλθε σε δραχμές 421.584.807 ήτοι ποσοστό υπέρβασης 87,5%.
266342 Με την 23/1992 πράξη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. επιστράφηκε αθεώρητο το 129/1992 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Ο.Κ.Χ.Ε., ποσού δραχμών 318.593, που αφορούσε πληρωμή αποδοχών προϊσταμένου του ως άνω Οργανισμού ως υπαλλήλου β΄ ειδικών θέσεων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 1647/1986, με την αιτιολογία ότι: α) το επίμαχο χρηματικό ένταλμα εκδόθηκε σε βάρος μη ορθού Κ.Α.Ε., κατά παράβαση της αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων, ενώ δεν υπήρχε στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του νομικού προσώπου πρόβλεψη πιστώσεως για αποδοχές, β) από τα δικαιολογητικά του εντάλματος δεν προέκυπτε ότι ο ανωτέρω υπάλληλος έπαυσε να μισθοδοτείται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως απαιτείται από την προμνησθείσα διάταξη νόμου και γ) δεν δικαιολογείται η καταβολή εξόδων παραστάσεως και κινήσεως στον φερόμενο ως δικαιούχο, καθόσον δεν προβλέπεται από καμία διάταξη νόμου.
266226 Με την 45/1993 πράξη του ως άνω Επιτρόπου επιστράφηκαν αθεώρητα τα 871, 877 και 883/1992 χρηματικά εντάλματα του Επιμελητηρίου, συνολικού ποσού 700.000 δραχμών, που αφορούσαν στην καταβολή οικονομικών ενισχύσεων στο Σύλλογο Ελλήνων Γεωλόγων, την Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών και την Πανελλήνια ΄Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων για την αντιμετώπιση των λειτουργικών τους αναγκών, γιατί με τις ως άνω δαπάνες δεν εξυπηρετούνται οι σκοποί του Επιμελητηρίου ούτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του Ν. 1474/1984 για την καταβολή τους.
265070 Με πράξεις του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκαν μη θεωρητέα τα χρηματικά εντάλματα: α) 196 και 548/1992 του Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών "Η Σωτηρία" (πράξη 221/1992), β) 582/1992 του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας (πράξη 582/1992), γ) 807 και 809/1992 του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου ΄Άρτας (πράξη 377/1992), δ) 152/1992, του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου (πράξη 258/1992), που αφορούσαν καταβολή επιδόματος τροφής σε υπαλλήλους των Νοσοκομείων, οι οποίοι υπηρετούσαν με απόσπαση σε διάφορες άλλες Υπηρεσίες, με την αιτιολογία, ότι μη νόμιμα τους χορηγήθηκε το ως άνω επίδομα, αφού βασική προϋπόθεση της χορηγήσεώς του είναι η προσφορά εργασίας αποκλειστικά και μόνο στο Νοσοκομείο.
265186 Με πράξεις των αρμοδίων Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώρητα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής: 187/1992, ποσού δραχμών 6.244.408, του Γενικού Νοσοκομείου Καρύστου, 653 και 654/1992, συνολικού ποσού δραχμών 3.188.032, του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, 1773/1992, ποσού δραχμών 698.107, του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, 271-273/1992, συνολικού ποσού δραχμών 4.753.364, του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας", που αφορούσαν καταβολή αναδρομικών διαφορών αποδοχών σε υπαλλήλους και γιατρούς των ως άνω Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, με την αιτιολογία ότι δεν έγινε παρακράτηση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, κατά παράβαση των διατάξεων της Έ4882/30.3.1984 υπουργικής απόφασης που κυρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 1473/1984 και άρθρο 1 παρ. 1γ΄ του Ν. 2019/1992.
265201 Για την παράλειψη αυτή συντάχθηκε από την αρμοδία Διεύθυνση του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 3/11453/292/17.6.1992 Φύλλο Μεταβολών και Ελλείψεων το οποίο και εκτελέστηκε από το ως άνω Νοσοκομείο με την απόδοση των κρατήσεων και προσκομίσεως στο Ελεγκτικό Συνέδριο των σχετικών αποδείξεων εισπράξεως της αρμοδίας Τράπεζας.
239777 Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κόστους μιας χώρας που έχει το επίπεδο ανάπτυξης της ΟΔΓ δεν βρίσκονται στον τομέα της παραγωγής προϊόντων έντασης εργασίας ή κεφαλαίου, αλλά στην παραγωγή προϊόντων που απαιτούν άνω του μέσου όρου επένδυση ανθρώπινου κεφαλαίου.
239787 Τα άνω του μέσου όρου ποσοστά ανάπτυξης κατά τα έτη 1988 και 1989 στην Κάτω Σαξωνία, όπου το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, (3,8% και 3,5-4% αντίστοιχα) παρουσίασε μεγαλύτερη αύξηση από το ΑΕΠ του συνόλου της ΟΔΓ (3,5% ανά έτος), αποτελούν ίσως ένδειξη για το ότι η διαδικασία αναδιάρθρωσης έχει ήδη τεθεί σε κίνηση. 5.5.
239791 Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή πάνω από το 50% των ανά περιοχές εισοδηματικών ανισοτήτων στην Κοινότητα οφείλονται σε διαφορές εισοδηματικού επιπέδου μεταξύ των κρατών-μελών, υπάρχουν πολλές πιθανότητες άμβλυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων χάρη στην άνω του μέσου όρου δυναμική ανάπτυξης στις "φτωχότερες" χώρες της Κοινότητας.
239792 Η άνω του μέσου όρου αποδοτικότητα του κεφαλαίου στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και η δυνατότητα απόκτησης του know-how παραγωγής και τεχνολογίας από τις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες, θέτουν ευνοϊκούς όρους για μια διαδικασία οικονομικής εξίσωσης των εθνικών οικονομιών της Κοινότητας.
239797 Kommission der EG 1987a, σ.32επ.), 2. η πολιτική των συλλογικών διαπραγματεύσεων θα πρέπει να μην παρεμποδίζει την αποδοτικότητα των επενδύσεων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές με άνω του μέσου όρου κόστη μισθών ανά μονάδα προϊόντος, 3. ο τρόπος χρησιμοποίησης των συντελεστών παραγωγής στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές πρέπει να προσαρμόζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα κόστους κάθε χώρας στην παγκόσμια οικονομία (πρβλ.
266520 Με την 343/1992 πράξη του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε μη νόμιμη η δαπάνη του 13/1992 χρηματικού εντάλματος πληρωμής της ως άνω Υπηρεσίας, ποσού δραχμών 600.000, που αφορούσε πληρωμή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημιώσεως σε δύο πλοηγούς και έναν μηχανοδηγό, με την αιτιολογία ότι οι ως άνω υπάλληλοι, ως αποσπασθέντες, οι μεν πρώτοι σε υπηρεσία που εδρεύει στην περιφέρεια της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, ο δε δεύτερος σε υπηρεσία που εδρεύει στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δεν δικαιούνται ημερησίας εκτός έδρας αποζημιώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 19 εδάφ. 3 του Ν.Δ. 65/1973.
266368 Με την 38/1992 πράξη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. επιστράφηκε αθεώρητο το 349/1992 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, του ως άνω Ειδικού Ταμείου, ποσού δραχμών 264.859, που αφορούσε καταβολή αποζημίωσης σε μόνιμο υπάλληλο αυτού λόγω μη χορήγησης της κανονικής του αδείας έτους 1989, με την αιτιολογία ότι η παραπάνω αποζημίωση έπρεπε να υπολογισθεί, για κάθε ημέρα κανονικής αδείας που δεν χορηγήθηκε, στο 1/22 του βασικού μισθού μετά του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας που του καταβαλλόταν στις 31.12.1990 προσαυξημένο κατά 25%, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 3 του Π.Δ. 611/1977 όπως αυτό τροποποιήθηκε αρχικά με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 1157/1981 και με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1288/1982, και όχι στο 1/22 του συνόλου των αποδοχών του, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 1943/1991.
266374 Με την 152/1992 πράξη της ίδιας Επιτρόπου επιστράφηκε αθεώρητο το 309/1992 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Ο.Α.Σ.Π., ποσού δραχμών 2.016.510, που αφορούσε πληρωμή σε 12 υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπερωριακής τους απασχόλησης για το Β΄ εξάμηνο του 1992, με την αιτιολογία ότι: α) μεταξύ των ως άνω υπαλλήλων υπήρχαν και έκτακτοι υπάλληλοι οι οποίοι αμείβονταν με την από 10.10.1989 Σ.Σ.Ε.
266391 (Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου), ποσού δραχμών 1.242.135, που αφορούσε καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των οποίων οι αποδοχές καθορίζονται με τις διατάξεις της από 10.10.1989 Ε.Σ.Σ.Ε. βάσει της οποίας επεκτάθηκαν και στο προσωπικό αυτό οι διατάξεις του Ν. 1505/84 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 1810/1988, γιατί για την πραγματοποίηση της ως άνω υπερωριακής απασχόλησης, εκδόθηκε μόνο η εγκριτική απόφαση του Υπ.
266393 Για τον ίδιο λόγο κρίθηκε μη θεωρητέο με την 57/1993 πράξη του αυτού ως άνω Τμήματος το 818/1992 χρηματικό ένταλμα του ΟΑΕΔ (Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης).
279283 Μέτρια υφή, φύλλα πράσινα στην άνω επιφάνεια και λευκά χνουδωτά στην κάτω, φυλλοβόλο.
266446 Με την 27/1992 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εργασίας επιστράφηκε αθεώρητο το 15/1992 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Κ.Α.Φ.Ξ.Α., που αφορούσε αμοιβή δικηγόρου με πάγια αντιμισθία, για τη σύνταξη υπομνήματος σε προανάκριση κατά των μελών της Δ.Ε. του νομικού προσώπου, γιατί, ο ως άνω δικηγόρος, πέρα από την πάγια αντιμισθία που λαμβάνει, δεν δικαιούται άλλη αμοιβή για νομικές υπηρεσίες που προσφέρει στο Κ.Α.Φ.Ξ.Α.
266429 Με την 26/1993 πράξη του αυτού ως άνω Τμήματος κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 3955, 4228, 4292 και 4444/1992 χρηματικά εντάλματα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, συνολικού ποσού 670.613 δραχμών, που αφορούσαν απευθείας αναθέσεις εκτελέσεως εργασιών ελαιοχρωματισμού - υδροχρωματισμού διαφόρων κτιρίων του Οργανισμού στην Αθήνα, γιατί οι εν λόγω εργασίες έπρεπε να γίνουν ύστερα από τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 16 του άρθρου 3 του Ν. 1797/1988, που εφαρμόζεται αναλογικά και στις αναθέσεις εκτελέσεως εργασιών και την Π1/620/18.5.92 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου, καθόσον η συνολική δαπάνη των ενταλμάτων αυτών μαζί με προηγούμενες δαπάνες, που αφορούσαν ίδιες ή παρεμφερείς εργασίες, υπερέβη κατά πολύ το όριο, τόσο της απευθείας ανάθεσης (750.000 δρχ.), όσο και εκείνο του προχείρου διαγωνισμού (2.000.000 δρχ.), ενώ ο προγραμματισμός των εργασιών αυτών ήταν και δυνατός και εφικτός, δεδομένου ότι πραγματοποιήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα με τους ίδιους εργολάβους ελαιοχρωματιστές και εις βάρος του ιδίου κωδικού αριθμού εξόδου.
278781 Μέση υφή, πυκνό φύλλωμα, σκούρο πράσινο χρώμα στην άνω και ανοικτό στην κάτω επιφάνεια, φυλλοβόλο.
278976 Στιλπνές σκούρες πράσινες μικρές βελόνες στην άνω επιφάνεια και ασημί στην κάτω, λεπτή υφή, αειθαλές.
280047 Στενά, μικρά γραμμικά φύλλα, πράσινα στην άνω και γκρίζα στην κάτω επιφάνεια, γυαλιστερά.
279836 Δερματώδη, πράσινα στην άνω και γκρίζα στην κάτω επιφάνεια.
279861 Τραχεία υφή, φύλλα πράσινα στην άνω και γκρίζα στην κάτω επιφάνεια, μακρόστενα, αραιά, φυλλοβόλο.
280433 Αντίθετα, οβάλ-ελλειπτικά φύλλα, μεγάλα, με σκούρα πράσινη την άνω και ανοικτή γκρίζα την κάτω επιφάνεια.
280512 Μικρά, εύοσμα, λευκοκίτρινα άνθη, πολλά μαζί που παράγονται μόνον σε ώριμα φυτά (ηλικίας άνω των 5 ετών), το καλοκαίρι.
280535 Μαλακά, στρογγυλεμένα φύλλα ανοικτού πράσινου χρώματος στην άνω και γλαυκού στην κάτω, αρωματικά.
280249 Λεπτά, στενά, γραμμικά φύλλα, πράσινα στην άνω και γκρίζα στην κάτω επιφάνεια, λεπτή υφή, φυλλοβόλο.
281256 Μακρόστενα, μυτερά μεγάλα φύλλα, πράσινα στην άνω και χαλκόχροα στην κάτω επιφάνεια, τραχεία υφή, αειθαλές ή ημιαειθαλές.
281334 Αντίθετα, οβάλ μικρά φύλλα, σκούρα πράσινα στην άνω και γκρίζα στην κάτω επιφάνεια, λεπτή υφή, φυλλοβόλο.
281072 Ωοειδή, γυαλιστερά, σκούρα πράσινα στην άνω και ανοικτά στην κάτω επιφάνεια, δερματώδη φύλλα.
281203 Δερματώδη, οβάλ ή στρογγυλά φύλλα, σκούρα πράσινα στην άνω και ανοικτά πράσινα στην κάτω επιφάνεια, τραχεία υφή, αειθαλές.
280303 Δερματώδη, οβάλ φύλλα, σκούρα πράσινα στην άνω και ανοικτά πράσινα στην κάτω επιφάνεια, τραχεία υφή, αειθαλές.
266448 Με την 28/1992 πράξη του αυτού ως άνω Επιτρόπου επιστράφηκε αθεώρητο το 16/1992 χρηματικό ένταλμα πληρωμής της ιδίας ως άνω υπηρεσίας που αφορούσε αμοιβή εξωτερικού δικηγόρου για τη σύνταξη υπομνήματος, καθόσον στο Κ.Α.Φ.Ξ.Α. υπηρετεί δικηγόρος με πάγια αντιμισθία, στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η ανωτέρω εργασία.
266524 Με την 382/1992 πράξη του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε μη νόμιμη η δαπάνη του 44/1992 χρηματικού εντάλματος πληρωμής, του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ., ποσού δραχμών 256.098, που αφορούσε επιστροφή εισφορών στον Δημήτριο Τσίκνα, πατέρα αποβιώσαντος ησφαλισμένου του Ταμείου, γιατί, από τις διατάξεις νόμου που διέπουν το Ταμείο, δεν προβλέπεται επιστροφή εισφορών στους κληρονόμους του αποβιώσαντος.
266448 Με την 28/1992 πράξη του αυτού ως άνω Επιτρόπου επιστράφηκε αθεώρητο το 16/1992 χρηματικό ένταλμα πληρωμής της ιδίας ως άνω υπηρεσίας που αφορούσε αμοιβή εξωτερικού δικηγόρου για τη σύνταξη υπομνήματος, καθόσον στο Κ.Α.Φ.Ξ.Α. υπηρετεί δικηγόρος με πάγια αντιμισθία, στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η ανωτέρω εργασία.
266484 Στις άνω των 10.000 δραχμών προμήθειες και εργασίες, δεν καταρτίζεται σύμβαση, με αποτέλεσμα πολλές φορές να δημιουργείται ασάφεια και αμφιβολία για ορισμένες επιβαρύνσεις του Ταμιευτηρίου.
266528 Με την 372/1992 πράξη του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε μη θεωρητέο το 28/1992 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού δραχμών 619.091, του ως άνω Οργανισμού, που αφορούσε καταβολή εξόδων κινήσεως ελεγκτών ιατρών, επειδή οι γιατροί αυτοί δεν έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 60 παρ. 4 και 8 του Ν. 1943/1991.
266510 Με την 71/1992 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, επιστράφηκε αθεώρητο το 2746/1992 χρηματικό ένταλμα του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ., ποσού δραχμών 896.160, που αφορούσε καταβολή διαφοράς ενοικίου, για το χρονικό διάστημα από 16.1.92 μέχρι 15.5.92, με την αιτιολογία ότι η καταρτισθείσα νέα σύμβαση παράγει έννομα αποτελέσματα για το από της καταρτίσεώς της και μετά χρονικό διάστημα και όχι αναδρομικά από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης σύμβασης.
282413 "Οι περ. δ' και ε' αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ. 4 του άρθρου 2 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύουν από 1-1 - 1993."
282436 Η περ. γ' αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 6 του άρθρου 2 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993.
282446 Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 3 του άρθρ. 15 του N. 2166/1993 (Α 137).
282448 Το άρθρο 10 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 5 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993.
282457 Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 5 του άρθρ. 15 του N. 2166/1993 (Α 137).
282465 Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου: α) ως "προϊόντα υπαγόμενα σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης" θεωρούνται τα ορυκτέλαια, το οινόπνευμα και τα αλκοολούχα ποτά και τα βιομηχανοποιημένα καπνά, όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, β) θεωρούνται ως "μεταφορικά μέσα", τα σκάφη μήκους άνω των 7,5 μέτρων, τα αεροσκάφη των οποίων το συνολικό βάρος κατά την απογείωση υπερβαίνει τα 1.550 χιλιόγραμμα και τα χερσαία οχήματα με κινητήρα κυβισμού άνω των 48 κυβικών εκατοστών ή ισχύος άνω των 7,2 kW, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων, με εξαίρεση τα σκάφη και τα αεροσκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 22, γ) δεν θεωρούνται ως "καινούργια", τα μεταφορικά μέσα που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση β', όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: αα) η παράδοση έχει πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία της πρώτης θέσης σε κυκλοφορία, ββ) το μεταφορικό μέσο έχει διανύσει περισσότερα από 3.000 χιλιόμετρα, αν πρόκειται για χερσαίο όχημα, έχει πραγματοποιήσει άνω των 100 ωρών πλεύσης, αν πρόκειται για σκάφος και άνω των 40 ωρών πτήσης, αν πρόκειται για αεροσκάφος. 4.
282465 Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου: α) ως "προϊόντα υπαγόμενα σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης" θεωρούνται τα ορυκτέλαια, το οινόπνευμα και τα αλκοολούχα ποτά και τα βιομηχανοποιημένα καπνά, όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, β) θεωρούνται ως "μεταφορικά μέσα", τα σκάφη μήκους άνω των 7,5 μέτρων, τα αεροσκάφη των οποίων το συνολικό βάρος κατά την απογείωση υπερβαίνει τα 1.550 χιλιόγραμμα και τα χερσαία οχήματα με κινητήρα κυβισμού άνω των 48 κυβικών εκατοστών ή ισχύος άνω των 7,2 kW, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων, με εξαίρεση τα σκάφη και τα αεροσκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 22, γ) δεν θεωρούνται ως "καινούργια", τα μεταφορικά μέσα που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση β', όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: αα) η παράδοση έχει πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία της πρώτης θέσης σε κυκλοφορία, ββ) το μεταφορικό μέσο έχει διανύσει περισσότερα από 3.000 χιλιόμετρα, αν πρόκειται για χερσαίο όχημα, έχει πραγματοποιήσει άνω των 100 ωρών πλεύσης, αν πρόκειται για σκάφος και άνω των 40 ωρών πτήσης, αν πρόκειται για αεροσκάφος. 4.
282465 Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου: α) ως "προϊόντα υπαγόμενα σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης" θεωρούνται τα ορυκτέλαια, το οινόπνευμα και τα αλκοολούχα ποτά και τα βιομηχανοποιημένα καπνά, όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, β) θεωρούνται ως "μεταφορικά μέσα", τα σκάφη μήκους άνω των 7,5 μέτρων, τα αεροσκάφη των οποίων το συνολικό βάρος κατά την απογείωση υπερβαίνει τα 1.550 χιλιόγραμμα και τα χερσαία οχήματα με κινητήρα κυβισμού άνω των 48 κυβικών εκατοστών ή ισχύος άνω των 7,2 kW, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων, με εξαίρεση τα σκάφη και τα αεροσκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 22, γ) δεν θεωρούνται ως "καινούργια", τα μεταφορικά μέσα που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση β', όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: αα) η παράδοση έχει πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία της πρώτης θέσης σε κυκλοφορία, ββ) το μεταφορικό μέσο έχει διανύσει περισσότερα από 3.000 χιλιόμετρα, αν πρόκειται για χερσαίο όχημα, έχει πραγματοποιήσει άνω των 100 ωρών πλεύσης, αν πρόκειται για σκάφος και άνω των 40 ωρών πτήσης, αν πρόκειται για αεροσκάφος. 4.
282465 Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου: α) ως "προϊόντα υπαγόμενα σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης" θεωρούνται τα ορυκτέλαια, το οινόπνευμα και τα αλκοολούχα ποτά και τα βιομηχανοποιημένα καπνά, όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, β) θεωρούνται ως "μεταφορικά μέσα", τα σκάφη μήκους άνω των 7,5 μέτρων, τα αεροσκάφη των οποίων το συνολικό βάρος κατά την απογείωση υπερβαίνει τα 1.550 χιλιόγραμμα και τα χερσαία οχήματα με κινητήρα κυβισμού άνω των 48 κυβικών εκατοστών ή ισχύος άνω των 7,2 kW, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων, με εξαίρεση τα σκάφη και τα αεροσκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 22, γ) δεν θεωρούνται ως "καινούργια", τα μεταφορικά μέσα που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση β', όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: αα) η παράδοση έχει πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία της πρώτης θέσης σε κυκλοφορία, ββ) το μεταφορικό μέσο έχει διανύσει περισσότερα από 3.000 χιλιόμετρα, αν πρόκειται για χερσαίο όχημα, έχει πραγματοποιήσει άνω των 100 ωρών πλεύσης, αν πρόκειται για σκάφος και άνω των 40 ωρών πτήσης, αν πρόκειται για αεροσκάφος. 4.
281679 Αντίθετα, τραχιά, οδοντωτά φύλλα, σκούρα πράσινα στην άνω και ανοικτά πράσινα στην κάτω επιφάνεια, χωρίς αισθητική αξία, τραχεία υφή, φυλλοβόλο.
281704 Αντίθετα, οβάλ φύλλα, με σκούρο πράσινο χρώμα στην άνω και γκρίζο στην κάτω επιφάνεια, λεπτή υφή, αειθαλές ή ημιαειθαλές.
282491 Το ανωτέρω εντός "" εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 7 του άρθρ. 15 του N. 2166/1993 (Α 137).
282498 Το άρθρο 11 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 7 του άρθρου 1 N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993.
282506 Η περ. β) αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 8 του άρθρου 1 N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993, το δε δεύτερο εδάφιο αυτής προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρ. 15 του N. 2166/1993 (Α 137) (ισχύς από 1 - 1-1993).
282511 Η περ. δ' αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 9 του άρθρ. 15 του N. 2166/1993 (Α 137).
282514 Η ανωτέρω περίπτωση (δ) έγινε ε) και αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 10 του άρθρ. 1 του N. 2093/1992 (Α 181) (Ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993).
282529 Το ανωτέρω εδάφ. αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 12 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993). α) μεταβίβασης ή παραχώρησης της χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων, β) διαφημίσεων, γ) συμβούλων γενικά, μηχανικών, γραφείων μελετών, δικηγόρων, λογιστών ή και άλλων παρόμοιων υπηρεσιών, καθώς και επεξεργασίας στοιχείων ή παροχής πληροφοριών, δ) ανάληψης υποχρέωσης για μη άσκηση, εν όλω ή εν μέρει, επαγγελματικής δραστηριότητας ή δικαιώματος που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, ε) τραπεζικών, χρηματοδοτικών, ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών, με εξαίρεση τη μίσθωση χρηματοθυρίδων, στ) διάθεσης προσωπικού, ζ) μίσθωσης ενσώματων κινητών αγαθών εκτός των μεταφορικών μέσων, η) προσώπων που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό άλλων προσώπων, για την πραγματοποίηση των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.
282532 Η περ. α' αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 10 του άρθρ. 15 του N. 2166/1993 (Α 137).
282543 Η περ. η' αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 12 του άρθρ. 15 του N. 2166/1993 (Α 137).
282545 Η ανωτέρω παρ., πρώην υπ' αριθμ. 4, αριθμήθηκε ως 5 και αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 14 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181) ισχύει δε, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993.
281506 Ωοειδή, γκριζοπράσινα στην άνω και λευκά στην κάτω επιφάνεια, τραχεία υφή, αειθαλές.
281958 Αντέχει στους παγετούς, αλλά δεν αναπτύσσεται σε υψόμετρο άνω των 1200 μ.
282109 Παλαμοειδή φύλλα με 5-7 λοβούς, πράσινα στην άνω επιφάνεια και γκρίζα στην κάτω, τραχεία υφή, αειθαλές.
281605 Σκούρα πράσινα και τριχωτά στην άνω επιφάνεια και ανοικτά πράσινα στην κάτω, τραχεία υφή, φυλλοβόλο.
282479 Η περ. β' αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 6 του άρθρ. 15 του N. 2166/1993 (Α 137).
282465 Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου: α) ως "προϊόντα υπαγόμενα σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης" θεωρούνται τα ορυκτέλαια, το οινόπνευμα και τα αλκοολούχα ποτά και τα βιομηχανοποιημένα καπνά, όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, β) θεωρούνται ως "μεταφορικά μέσα", τα σκάφη μήκους άνω των 7,5 μέτρων, τα αεροσκάφη των οποίων το συνολικό βάρος κατά την απογείωση υπερβαίνει τα 1.550 χιλιόγραμμα και τα χερσαία οχήματα με κινητήρα κυβισμού άνω των 48 κυβικών εκατοστών ή ισχύος άνω των 7,2 kW, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων, με εξαίρεση τα σκάφη και τα αεροσκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 22, γ) δεν θεωρούνται ως "καινούργια", τα μεταφορικά μέσα που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση β', όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: αα) η παράδοση έχει πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία της πρώτης θέσης σε κυκλοφορία, ββ) το μεταφορικό μέσο έχει διανύσει περισσότερα από 3.000 χιλιόμετρα, αν πρόκειται για χερσαίο όχημα, έχει πραγματοποιήσει άνω των 100 ωρών πλεύσης, αν πρόκειται για σκάφος και άνω των 40 ωρών πτήσης, αν πρόκειται για αεροσκάφος. 4.
282613 Η περ. α' αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 4 παρ. 2 του N. 1676/1986 (Α' 204). β) οι κάθε είδους φόροι, τα δικαιώματα, οι εισφορές, τα τέλη υπέρ του δημοσίου ή τρίτων και τα τέλη χαρτοσήμου, με εξαίρεση το φόρο του παρόντος νόμου. "
282625 Η ανωτέρω παρ. 7 προστέθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181), η δε δεύτερη φράση αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 17 του άρθρ. 15 του N. 2166/1993 (Α 137).
282630 (6) αριθμήθηκε ως 8 και αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 24 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181) ισχύει δε, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993.
282636 (7), η οποία είχε προστεθεί με το άρθρο 103 παρ. 10 του N. 1892/1990 (Α' 101), αριθμήθηκε ως 9 με την παρ. 24 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 9 του άρθρ. 2 του αυτού νόμου (2093/1992) ισχύει δε από 1-1-1993.
282647 Οι περ. α' (η οποία είχε αντικατασταθεί με την παρ. 3 του άρθρ. 1 της ΥΑ (Οικον) Π 8499/4941/ΠΟΛ 369/1988, Β' 57) και β' αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ. 25 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993.
282649 Η περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 16 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 4 παρ. 4 του N. 1676/1986 (Α' 204).
266520 Με την 343/1992 πράξη του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε μη νόμιμη η δαπάνη του 13/1992 χρηματικού εντάλματος πληρωμής της ως άνω Υπηρεσίας, ποσού δραχμών 600.000, που αφορούσε πληρωμή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημιώσεως σε δύο πλοηγούς και έναν μηχανοδηγό, με την αιτιολογία ότι οι ως άνω υπάλληλοι, ως αποσπασθέντες, οι μεν πρώτοι σε υπηρεσία που εδρεύει στην περιφέρεια της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, ο δε δεύτερος σε υπηρεσία που εδρεύει στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δεν δικαιούνται ημερησίας εκτός έδρας αποζημιώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 19 εδάφ. 3 του Ν.Δ. 65/1973.
266531 Ομοίως, για την αυτή ως άνω αιτία, επιστράφηκαν αθεώρητα από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τις 72, 74 και 80/1992 πράξεις του τα 3335, 3356, 3475, 3534 και 3538/1992 χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Ο.Λ.Π., συνολικού ποσού δραχμών 2.191.964, που αφορούσαν προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.
266564 Με την 51/1992 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Χανίων, επιστράφηκε αθεώρητο το 81/1992 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού δραχμών 735.000, που αφορούσε αναδρομική καταβολή ειδικής οικονομικής παροχής σε τακτικούς υπαλλήλους του Ταμείου, και που προβλέπεται από την 2011128/1253/0022/12.2.1990 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας (ΦΕΚ 101 Ά΄) με την αιτιολογία, ότι οι ειδικότητες των φερομένων ως δικαιούχων της ως άνω παροχής, δεν περιλαμβάνονται σε εκείνες τις κατηγορίες προσώπων που προβλέπει η ως άνω Κ.Υ.Α..
266564 Με την 51/1992 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Χανίων, επιστράφηκε αθεώρητο το 81/1992 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού δραχμών 735.000, που αφορούσε αναδρομική καταβολή ειδικής οικονομικής παροχής σε τακτικούς υπαλλήλους του Ταμείου, και που προβλέπεται από την 2011128/1253/0022/12.2.1990 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας (ΦΕΚ 101 Ά΄) με την αιτιολογία, ότι οι ειδικότητες των φερομένων ως δικαιούχων της ως άνω παροχής, δεν περιλαμβάνονται σε εκείνες τις κατηγορίες προσώπων που προβλέπει η ως άνω Κ.Υ.Α..
266568 Το χρηματικό ένταλμα επανήλθε μειωμένο με το ως άνω ποσό και θεωρήθηκε από τον Επίτροπο.
274998 Τώρα πέρα από αυτό ήθελα να σας πω ότι είχαμε μια συνάντηση πρόσφατα στις Βρυξέλλες με τους Κοινοτικούς υπαλλήλους, ελληνικής καταγωγής ή Έλληνες οι οποίοι είχαν προσκληθεί, το μεγάλο μέρος, δεν ήταν όλοι, ήταν από κάποια βαθμίδα και άνω, ήταν μια πολύ χρήσιμη συνάντηση.
276932 Για την εκτίμηση των επιδράσεων των ακτινοβολιών από τα αβιοτικά στοιχεία του θαλασσίου περιβάλλοντος στους θαλάσσιους οργανισμούς, συγκρίνονται οι ως άνω, υπολογισθείσες δόσεις έκθεσης με τις αντίστοιχες, από τα αβιοτικά υλικά του εδαφικού περιβάλλοντος του Ελλαδικού χώρου. όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία (Προμπονάς και Κρητίδης, 1991) οι δόσεις έκθεσης γ-ακτινοβολίας από τα ραδιονουκλίδια του εδάφους για τους χερσαίους οργανισμούς, κυμαίνονται ως 0.7_-_2.9 μGy/d.
277605 Σκούρα πράσινα στην άνω επιφάνεια και ανοιχτά πράσινα στην κάτω.
277842 Μέτρια υφή, σκούρα πράσινα φύλλα στην άνω επιφάνεια και γλαυκοπράσινα στην κάτω, φυλλοβόλο.
282722 Η περ. λ' αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 16 του άρθρου 2 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 25-11-1992.
282724 Η περ. λα', η οποία είχε αντικατασταθεί με την παρ. 27 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181), αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω με την παρ. 19 του άρθρ. 15 του N. 2166/1993 (Α 137).
282727 Η περ. λγ' αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 6 του άρθρ. 1 της ΥΑ (Οικον) Π 8499/4941/ΠΟΛ 369/1988 (Β' 57) και, σύμφωνα με το άρθρ. 6 αυτής, άρχισε να ισχύει από 1-1-1987.
282743 Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 28 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993. "2.
282757 Η περ. β' αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 21 του άρθρ. 15 του N. 2166/1993 (Α 137) (Ισχύς από 1-1-1993).
282763 Η περ. γ' αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 22 του άρθρ. 15 του N. 2166/1993 (Α 137).
282768 Το πρώτο εδάφιο της περ. ε' αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 23 του άρθρ. 15 του N. 2166/1993 (Α 137).
282777 Το άρθρο 20 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 29 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993.
282794 Το άρθρο 21 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 30 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993.
282815 Η περ. δ) αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 7 του άρθρ. 1 της ΥΑ (Οικον) Π 8499/4941/ΠΟΛ 369/1988 (Β' 57) και, σύμφωνα με το άρθρ. 6 αυτής, άρχισε να ισχύει από 1-1-1987.
278550 Φύλλα σκούρα πράσινα στην άνω επιφάνεια και ασημόλευκα στην κάτω με χνούδι, φυλλοβόλο.
282880 Το εντός "" α' εδάφ. αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 34 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρ. 48 του αυτού νόμου από 1-1-1993.
282886 Η περ. β) αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 8 του άρθρ. 1 της ΥΑ (Οικον) Π 8499/4941/ΠΟΛ 369/1988 (Β' 57) και, σύμφωνα με το άρθρ. 6 αυτής, άρχισε να ισχύει από 1-1-1987.
282888 Οι περ. γ' και δ' της παρ. 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ. 35 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρ. 48 του αυτού νόμου από 1-1-1993. ε) για τη διάθεση δώρων μέχρις αξίας δραχμών τριών χιλιάδων (3.000) και δειγμάτων. "3.
282891 Το δεύτερο εδάφ. αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 26 του άρθρ. 15 του N. 2166/1993 (Α 137).
282896 Οι παρ. 3 και 4 αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ. 36 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρ. 48 του αυτού νόμου από 1-1-1993.
282906 Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 20 του άρθρου 2 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με του άρθρ. 48 του αυτού νόμου από 1-1-1993. 3.
282921 Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 38 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του αυτού νόμου από 1-1-1993. 2.
282925 Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 21 του άρθρου 2 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει για υποθέσεις, οι οποίες κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού δεν έχουν οριστικοποιηθεί από 1-1-1987.
282930 Το εντός "" ανωτέρω εδάφ. αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 9 του άρθρ. 1 της ΥΑ (Οικον) Π 8499/4941/ΠΟΛ 369/1988 (Β' 57) και, σύμφωνα με το άρθρ. 6 αυτής, άρχισε να ισχύει από 1-1-1987.
282938 Η παρ. 3, η οποία είχε τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 24 του N. 1882/1990 (ΦΕΚ Α 43), αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 22 του άρθρου 2 του N. 2093/1991 (Α 181) και ισχύει από 1-1-1993, το δε τελευταίο εδάφιο αυτής προστέθηκε με την παρ. 27 του άρθρ. 15 του N. 2166/1993 (Α 137).
282943 Η περ. α) αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 3 του άρθρου 24 του N. 1882/1990 (ΦΕΚ Α 43) και άρχισε να ισχύει από 1-1 - 1989.
282959 Η περ. β' της παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 23 του άρθ. 2 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει από 1-1-1993.
282961 Η περ. γ' αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 38 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει από 1-1-1993.
282962 Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 10 του άρθρ. 1 της ΥΑ (Οικον) Π 8499/4941/ΠΟΛ 369/1988 (Β 57) δ) αφορά αγαθά επένδυσης, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 26.
282996 Οι περ. β' και γ' αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ. 30 του άρθρ. 15 του N. 2166/1993 (Α 137).
283004 Το άρθρο 28 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 42 του άρθρ. 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993.
283043 Η περ. β' αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 32 του άρθρ. 15 του N. 2166/1993 (Α 137).
239802 Σχεδόν τα τρία τέταρτα των πόρων αυτών προορίζονται για την υλοποίηση των δύο πρώτων προγραμματικών στόχων των διαρθρωτικών ταμείων, δηλαδή - για την περαιτέρω ανάπτυξη και τη διαρθρωτική προσαρμογή των περιοχών με καθυστέρηση στην ανάπτυξη (με ΑΕΠ ανά κάτοικο έως 75% του μέσου όρου της ΕΚ) (πρώτος στόχος) και - για τον αναπροσανατολισμό των περιοχών, τμημάτων περιοχών ή μεθοριακών περιοχών, στις οποίες διαπιστώνεται ισχυρή αποβιομηχανοποίηση (κριτήρια: ποσοστό ανεργίας άνω του μέσου όρου της ΕΚ, μείωση της απασχόλησης στη βιομηχανία) (δεύτερος στόχος).
239819 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η διαδικασία ανάκαμψης των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών εξαρτάται από τις εξής προϋποθέσεις: από την εξάλειψη του χάσματος στην τεχνική υποδομή (Infrastruktur), από την εξάλειψη του χάσματος στο ανθρώπινο κεφάλαιο και από την αποτροπή της αύξησης του κόστους μισθών ανά μονάδα προϊόντος σε επίπεδο άνω του μέσου όρου στις περιοχές αυτές.
239900 Οι κλάδοι με άνω του μέσου όρου ένταση στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (R & amp;
239892 Για κλάδους με ποσοστό καθαρών εξαγωγών άνω του μέσου όρου λαμβάνονται θετικές τιμές RCA (η μεγαλύτερη τιμή είναι 100), ενώ για κλάδους με καθαρό ποσοστό εξαγωγών κάτω του μέσου όρου λαμβάνονται αρνητικές τιμές RCA (η μεγαλύτερη αρνητική τιμή είναι - 100).
239903 Μπορούμε, συνεπώς, να θεωρήσουμε ότι το 1966 υπήρχε ακόμη ένας καταμερισμός Heckscher-Ohlin στο εξωτερικό εμπόριο της ΟΔΓ με την ΕΚ: οι κλάδοι έντασης ανθρώπινου κεφαλαίου έχουν ανταγωνιστικότητα άνω του μέσου όρου, ενώ οι οικονομικοί κλάδοι που είναι κυρίως έντασης εργασίας (διατροφή, υφαντουργία, ένδυση, κατεργασία δερμάτων) έχουν ανταγωνιστικότητα κάτω του μέσου όρου και οι κλάδοι με μέση ένταση ανθρώπινου κεφαλαίου και/ή υψηλή ένταση κεφαλαίου (σίδηρος και χάλυβας, μη σιδηρούχα μέταλλα, βιομηχανία ελαστικού και πλαστικών υλών) κατέχουν μέση ανταγωνιστική θέση.
283123 Το άρθρο 31,το οποίο είχε τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το άρθρο 4 του N. 1676/1986 (Α' 204), άρθρ. 1 της ΥΑ (Οικον) Π 8499/4941/ΠΟΛ 369 /1988,το άρθρο 11 παρ. 4 του N. 1884/1990 (ΦΕΚ Α 81) και το άρθρ. 1 παρ. 1 της Υ.Α. 1128763/5819/1328/0014 (Οικονομικών) της 28/12/89/11.1.90.,αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 44 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993).
283129 Το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθ. 2 παρ. 1α της Υ.Α. 1128763/5819/1328/0014 (Οικον.) της 28/12/89/11.1.90 (Β' 5), η οποία κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου από 1-1-1990 με το εδάφιο ιστ' του άρθρου 46 του N. 1914/1990 (Α 178). "
283131 Το εντός "" δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 32 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 4 παρ. 10 του N. 1676/1986 (Α' 204).
283133 Το τρίτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 25 του άρθρου 2 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993.
283138 Η περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 32 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 2 παρ. 1β της Υ.Α. 1128763/5819/1328/0014 (Οικονομικών) της 28/12/89/11.1.90 (Β' 5), η οποία κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από 1-1-1990 με το εδ. στ' του άρθρου 46 του N. 1914/1990 (Α 178). β) οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν και δεν τηρούν βιβλία δεύτερης ή ανώτερης κατηγορίας. 3.
283141 Το εδάφιο γ' της παρ. 3 του άρθρου 32 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 4 παρ. 11 του N. 1676/1986 (Α' 204).
283146 Οι περ. α και β της παρ. 4 του άρθρου 32 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 2 παρ. 1γ της Υ.Α. 1128763/5819/1328/0014 (Οικονομικών) της 28/12/89/11.1.90 (Β' 5), η οποία κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από 1-1-1990 με το εδ. στ' του άρθρου 46 του N. 1914/1990 (Α 178). 5.
283160 Η παρ. 7,η οποία είχε τροποποιηθεί με την παρ. 15 του άρθρ. 1 της ΥΑ (Οικον) Π 8499/4941/ΠΟΛ 369/1988 (Β' 57) και το άρθρο 2 παρ. 2 της Υ.Α. 1128763/5819/1328/0014 (Οικον.) της 28/12/89/11.1.90 (Β' 5), αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 26 του άρθρ. 2 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 48 του αυτού νόμου από 1-1-1993.
283163 Η παρ. 8 του άρθρου 32 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 4 παρ. 12 του N. 1676/1986 (Α' 204). 9.
283169 Η πρώτη περίοδος της παρ. 10 του άρθρου 32 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 11 παρ. 2 του N. 1884/1990 (ΦΕΚ Α 81) και ισχύει από 1-1-1990. α) Αν η μετάταξη της επιχείρησης γίνεται από τις απαλλασσόμενες ή από το ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων στο κανονικό:
283174 Η υποπερίπτωση αα της περίπτωσης α της παρ. 10 του άρθρου 32 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 11 παρ. 3 του N. 1884/1990
283200 Η παρ. 2, η οποία είχε τροποποιηθεί με την παρ. 16 του άρθρ. 1 της ΥΑ (Οικον) Π 8499/4941/ΠΟΛ 369/1988, αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 46 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει από 1-1-1993. 3.
239964 Για το λόγο αυτό, οι περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες δεν μπορούν να μετατρέψουν το προβάδισμα παραγωγικότητας σε άνω του μέσου όρου κέρδη από το εξωτερικό εμπόριο.
240014 Η Ιταλία και η Μεγάλη Βρετανία, οι οποίες εντάχθηκαν κατά τη δεκαετία του '80 στην ομάδα χωρών με εισοδηματικό επίπεδο άνω του μέσου όρου, οι επενδύσεις έφτασαν το 1988 σε μερίδιο 26,9%, δηλ. 8,9 εκατοστιαίες μονάδες πάνω από τις επενδύσεις του 1980.
283329 Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 28 του άρθρου 2 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου από 1-1-1993,το δε τελευταίο εδάφιο αυτής προστέθηκε με την παρ. 35 του άρθρ. 15 του N. 2166/1993 (Α 137).
283336 Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 29 του άρθρου 2 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου από 1-1-1993. 6.
283357 Το άρθρο 44 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 30 του άρθρου 2 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου από 1-1-1993.
240019 Το ότι σε αντίθεση με την Ισπανία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία δεν μπόρεσαν - παρά την άνω του μέσου όρου οικονομική ανάπτυξη από τα μέσα της δεκαετίας του '80 - να αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία ως τόπος επένδυσης του κεφαλαίου της ΟΔΓ, συνδέεται αναμφίβολα με τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν στο μέγεθος των αγορών αυτών.
240028 Είναι ενδιαφέρον ότι στη δεκαετία του '80 το μερίδιο άμεσων επενδύσεων στην Ισπανία παρουσίασε άνω του μέσου όρου αύξηση σε σύγκριση με το μερίδιό της στις εξαγωγές.
240182 Έτσι, η Γαλλία και η Ιταλία, οι οποίες από το 1979 μέχρι το 1984 είχαν ποσοστά αύξησης ανάλογα με εκείνα της ΟΔΓ, εμφάνισαν στο διάστημα 1984-1989 ποσοστά αύξησης άνω του μέσου όρου, ξεπερνώντας αισθητά την ΟΔΓ.
240364 Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί π.χ. το γεγονός ότι στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της ΕΚ (Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ελλάδα και Ισπανία) τα υψηλά - σε σχέση με το μέσο όρο της Κοινότητας - ποσοστά αύξησης της παραγωγικότητας συνδυάσθηκαν με άνω του μέσου όρου αύξηση του πραγματικού μισθού ανά εργαζόμενο στις δεκαετίες του '60 και '70, ενώ από το 1980 μέχρι το 1987 οι πραγματικοί μισθοί παρουσίασαν αύξηση κάτω του μέσου όρου στην Πορτογαλία, Ισπανία και Ιρλανδία, παρότι τα ποσοστά αύξησης της παραγωγικότητας εξακολουθούσαν να είναι υψηλότερα του μέσου όρου.
240463 Ο ποσοτικός παράγοντας μπορεί να υπερκαλυφθεί επίσης από μεγάλες τεχνολογικές καινοτομίες και από μια άνω του μέσου όρου διεύρυνση των οικονομικών κλάδων που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.
240474 Οι αυξήσεις των εκπομπών οφείλονται προπάντων στην αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και στην άνω του μέσου όρου ανάπτυξη του τομέα μεταφορών στην εσωτερική αγορά.
240878 Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις δεκαετίες του '60 και '70, όταν η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ελλάδα πέτυχαν - σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της ΕΚ - άνω του μέσου όρου ποσοστά αύξησης τόσο στο κοινωνικό προϊόν και την παραγωγικότητα, όσο και στους πραγματικούς μισθούς ανά εργαζόμενο.
249168 Η διακρατική συνεργασία οδηγεί αναγκαστικά στην ουσιαστική εναρμόνιση της διδακτέας ύλης και στην εξίσωση των σπουδών προς τα άνω λόγω του αναπτυσσόμενου ανταγωνισμού.
256289 Κατά δεύτερο λόγο, με τον ως άνω ορισμό που υιοθέτησε στην απόφαση Dassonville, το ΔΕΚ δέχθηκε ότι αρκούσε η πιθανολόγηση πρόκλησης έστω και δυνητικών αποτελεσμάτων.
256663 Η ως άνω θεωρητική θέση επικρίθηκε διότι επισημάνθηκε ότι το άρθρο 36 ΣυνθΕΚ εφαρμόστηκε, ήδη από το 1981, και στα αδιακρίτως εφαρμοζόμενα μέτρα στις αποφάσεις του ΔΕΚ, Biologischen Produkten και Sandoz.
283535 Η παρ. 2 του άρθρου 58 αντικαταστάθηκε αφ' ης ίσχυσε ως άνω με το άρθρο 19 του N. 1798/1988 (ΦΕΚ Α 166). 3.
283641 Το Παράρτημα ΙΙ αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 49 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (ΦΕΚ Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου από 1-1-1993.Το προηγούμενο Παράρτημα ΙΙ περιλάμβανε τα αγαθά και τις Υπηρεσίες που υπάγονταν σε συντελεστή 8% και τα οποία ήδη περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ. "
283675 Το ανωτέρω Παράρτημα ΙΙΙ αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 50 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και ίσχυσε από 8 Αυγούστου 1992 μέχρι 24 Νοεμβρίου 1992.
256687 Το ως άνω άρθρο όμως είναι διάτρητο από επιφυλάξεις και εξαιρέσεις.
987025 Σύμφωνα, λοιπόν, με τα ανωτέρω το τακτικό αποθεματικό και τα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα, αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου, αμοιβές στους διευθυντές και στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό) λαμβάνονται από το υπόλοιπο των κερδών που απομένει (Σ) μετά την αφαίρεση από τα καθαρά κέρδη χρήσεως (προ φόρου) των άνω ζημιών και εταιρικών βαρών και την προσαύξηση με το πιστωτικό υπόλοιπο των διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων (Υπουργείο Οικονομικών 1112918/πολ. 1248/1992, Λογιστής 1993 σελ. 108).
987368 Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8α του ν.δ. 3843/1958 ορίζεται ότι όταν στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών συμπεριλαμβάνονται και έσοδα αφορολόγητα, σε περίπτωση διανομής κερδών, για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών των ανωτέρω νομικών προσώπων, προστίθενται στα συνολικά καθαρά τους κέρδη, το μέρος των αφορολογήτων εσόδων, που αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη με οποιαδήποτε μορφή, μετά την αναγωγή του εξευρισκομένου αυτού ποσού σε μικτό ποσό, με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου.
987369 Επομένως με τις ανωτέρω διατάξεις, τα διανεμόμενα με οποιοδήποτε τρόπο κέρδη των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών προέρχονται κατ' αναλογία, από τα φορολογούμενα με τις γενικές διατάξεις κέρδη και τα αφορολόγητα έσοδα.
865385 Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ανωτέρω τιμές αφορούν τα ετήσια καθαρά ασφάλιστρα που γνωστοποίησαν οι ασφαλιστικές εταιρείες στο υπουργείο Εμπορίου.
284106 Το εντός "" δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, περ. β αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 2 της Υ.Α. 1011286/24/0018 (Οικονομικών) του 1989 (Β 199). 2.
284189 Το εντός "" εδάφιο δ' προστέθηκε ως άνω με το άρθρο 4 της Υ.Α. 1011286/24/0018 (Οικονομικών) του 1989.
866177 Όλα τα ανωτέρω όμως δεν απαλλάσσουν τους συναλλασσομένους από τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, δηλαδή την καταβολή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.
867613 Στον τομέα της κατάρτισης οι ενέργειες αποβλέπουν στη συνεργασία των κοινοτικών επιχειρήσεων με αντίστοιχες των ανωτέρω Τρίτων χωρών στους τομείς των οικονομικών, της στατιστικής, των τελωνειακών διαδικασιών, της ενημέρωσης, της μετάφρασης και της κοινοτικής ορολογίας.
868468 Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, σκοπός του προγράμματος θα είναι η εξοικείωση των μαθητών με έργα των ανωτέρω γνωστικών περιοχών και η προβολή της εξέλιξης και της σημασίας της τεχνολογίας και των επιστημών στην κοινωνική οργάνωση και στις κοινωνικές αντιλήψεις.
284285 Η επικεφαλίδα των άρθρων 79-82 και το εντός "" άρθρο 79 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 7 της Υ.Α. 1011286/24/0018 (Οικονομικών) του 1989 (Β 199).
284288 Το εντός "" άρθρο 80 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 7 της Υ.Α. 1011286/24/0018 (Οικονομικών) του 1989 (Β 199).
284308 Η εντός "" φράση στο τέλος του εδαφίου β της παρ. 2, προστέθηκε ως άνω με το άρθρο 8 της Υ.Α. 1011286/24/0018 (Οικονομικών) του 1989 (Β 199). 3.
284312 Το εντός "" άρθρο 86 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 9 της Υ.Α. 1011286/24/0018 (Οικονομικών) του 1989 (Β 199).
284610 Τέτοια αποδεικτικά στοιχεία μπορεί κατά περίπτωση να είναι και τα παρακάτω: - Κυρωμένο αντίγραφο της δανειακής σύμβασης, που έχει συναφθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για τη χρηματοδότηση της αγοράς από τράπεζα, πιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό κ.τ.λ., από το οποίο να προκύπτει ο επαγγελματικός προορισμός του σκάφους. - Κυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας του σκάφους ή της άδειας αναγνώρισης του σκάφους ως επαγγελματικού ή της επαγγελματικής άδειας αλιείας της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. - Αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης - δήλωσης δεν έχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για τον επαγγελματικό προορισμό του σκάφους, τότε με την αίτηση - δήλωση αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση να προσκομίσει, στον αρμόδιο ως άνω οικον. έφορο, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες, ένα από τα αναφερόμενα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία από το οποίο να προκύπτει η επαγγελματική χρήση του σκάφους και ότι σε αντίθετη περίπτωση, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει το φόρο που αναλογεί στην αξία αυτού στο δημόσιο.
915002 Προσθέτως, πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εκφράσθηκε η άποψη ότι η αναγραφή σε διαφημιστικές πινακίδες ότι το "υπολειμματικό χλώριο" (σε ποσότητα ανώτερη των 2 ppm) προκαλεί ακόμη και λευχαιμία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ως εκ τούτου να εξετασθεί ακόμη και το ενδεχόμενο ασκήσεως ποινικής διώξεως κατά των εταιρειών που χρησιμοποιούν τον ανωτέρω ισχυρισμό προκειμένου να πείσουν τους καταναλωτές να αγοράσουν φίλτρα νερού.
868999 Το πρόγραμμα ενισχύει ακόμη την κινητικότητα των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού, ιδίως με τη χορήγηση υποτροφιών ως και το επίπεδο διδακτορικού διπλώματος αλλά και υποτροφιών στους ανωτέρω προκειμένου να παρακολουθήσουν μαθήματα επιμόρφωσης και ενημέρωσης στην Κοινότητα.
898290 Με τα ανωτέρω είναι προφανές ότι δεν έχω πρόθεση να θίξω τον ηθικό χαρακτήρα των βουλευτών και πολύ λιγότερο κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ή μέλος επαγγελματικής τάξεως.
915749 Ο καθένας από τους ανωτέρω παράγοντες αυξάνει τον κίνδυνο για νοσοκομειακή λοίμωξη, ακόμη και αν δεν υπάρχουν οι υπόλοιποι.
917635 Τα ανωτέρω ψυχικά συμπτώματα συνοδεύονται από σωματικά συμπτώματα: ταχυκαρδία, αίσθημα καρδιακών παλμών, ιδρώτες, τρεμούλα, ταραχή, ταχύπνοια, "δίψα για αέρα", αίσθημα ότι πνίγεται.
922283 Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό με το οποίο μας ρωτάτε αν οι δεδουλευμένοι και καταβληθέντες εντός της χρήσης τόκοι των εμπραγμάτων εξασφαλισμένων δανείων που εξοφλούν άλλα δάνεια εκπίπτουν από το δηλωθέν εισόδημα του δανειολήπτη εφόσον το αρχικό δάνειο έχει χορηγηθεί με σκοπό την απόκτηση πρώτης κατοικίας, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα: 1) Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 2238/1994 από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται μεταξύ άλλων δαπανών και το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται στον φορολογούμενο με υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων του που τους βαρύνουν. 2) Από το σχετικό έγγραφό σας προκύπτει ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 507/7/27.8.92 απόφαση της Επιτροπής Νομισματικών Πιστωτικών Θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος, είναι δυνατή η χορήγηση από την τράπεζά σας νέου δανείου για την εξόφληση παλαιού δανείου που χορηγήθηκε για απόκτηση πρώτης κατοικίας και ρωτάτε εάν οι δεδουλευμένοι και καταβληθέντες τόκοι του νέου δανείου εκπίπτουν από το δηλωθέν εισόδημα του δανειολήπτη (φορολογουμένου). 3) Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι κατά παγία δικαστηριακή και διοικητική νομολογία οι φορολογικές διατάξεις που παρέχουν απαλλαγές ή εξαιρέσεις από τη φορολογία ερμηνεύονται στενά, σας γνωρίζουμε ότι τα δάνεια στα οποία αναφέρεστε δε θεωρούνται στεγαστικά με την παραπάνω έννοια και συνεπώς για τους τόκους των νέων αυτών δανείων δε θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 2238/1994.
286458 Οι δικαιούχοι της ανωτέρω αποζημίωσης δεν δικαιούνται άλλης αποζημίωσης για την πέρα του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησής τους (υπερωρίες), σε περίπτωση δε συρροής αξιώσεων γίνεται επιλογή. 5.
286482 Ότι η έγκαιρη κατάρτιση και προώθηση των απαραιτήτων Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης (ΣΠΑ), η εναρμόνισή τους στα Κοινοτικά δεδομένα, η εκπόνηση ειδικών τεχνο-οικοδομικών μελετών, καθώς και η κατασκευή των πάσης φύσεως έργων για την ανάπτυξη της Αγροτικής οικονομίας της Χώρας, η επίσπευση των διαδικασιών για την έκδοση και προώθηση των απαραιτήτων Διοικητικών Πράξεων (Τεχνο-οικονομικές εκθέσεις - αυτοψίες, διαδικασίες, βεβαιώσεως βοσκοτόπων, οδοποιίας, αναδασώσεων, έργων Εθνικών Δρυμών και χώρων αναψυχής, εγγειοβελτιωτικών έργων, ιχθυοκαλλιέργειας, αγροτικής οικονομίας κ.λ.π) ενέργειας σχετικών θεμάτων - προβλημάτων και δυσχερειών τα οποία δημιουργούνται στην υλοποίηση της ανωτέρω αναπτυξιακής προσπάθειας του Υπουργείου Γεωργίας. 6.
286026 Το εντός "" τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με νέα εδάφια ως άνω, δια του άρθρου 53 του Ν. 2065/1992 (Α 113). 3.
286037 Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 6 του άρθρου 8 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 35 παρ. 19 του Ν. 1884/1990 (ΦΕΚ Α 81). 7.
286483 Το γεγονός ότι η Επίσπευση όλων των ανωτέρω τεχνο - οικονομικο-διοικητικών ενεργειών που αφορούν στον σχεδιασμό, στον προγραμματισμό, στην έρευνα, στη μελέτη, στην οργάνωση, στην εποπτεία, στην εκτέλεση και κατασκευή στην λήψη στοιχείων, στην άμεση εφαρμογή προγραμμάτων δασοπροστασίας, βελτίωσης του Φυσικού Περιβάλλοντος, στην βελτίωση και ανάπτυξη της Γεωργίας - Δασοπονίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, στους Ειδικούς Ελέγχους, στην παρακολούθηση και ενημέρωση των προγραμμάτων και Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. δημιουργεί όλες τις απαραίτητες εκείνες προϋποθέσεις για πρόσθετες και ειδικές εργασίες των Υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας. 7.
286110 Α. Στους υπαλλήλους των κατηγοριών 'ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ: α) με υπηρεσία μέχρι πέντε (5) ετών, δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) δρχ. β) Με υπηρεσία άνω των πέντε (5) ετών, δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) δρχ.
286127 Με υπηρεσία άνω των (5) ετών δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) δρχ.
286167 Εγκρίνουμε τη χορήγηση ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης για πρόσθετες εργασίες στους μόνιμους μηχανικούς υπαλλήλους του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. ως εξής: α) Με υπηρεσία μέχρι πέντε ετών, δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) δρχ. β) Με υπηρεσία άνω των πέντε ετών, δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) δρχ. 2.
286455 Την χορήγηση ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης για πρόσθετη εργασία στους υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου ως εξής: α) Με υπηρεσία μέχρι πέντε ετών δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) δρχ. β) Με υπηρεσία άνω των πέντε (5) ετών δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) δρχ. γ) Στους κλητήρες που υπηρετούν στο Εθνικό Τυπογραφείο ποσό αποζημίωσης οκτώ χιλιάδες (8.000) δρχ. 2.
286491 Εγκρίνουμε τη χορήγηση ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης, για πρόσθετη εργασία στους κατωτέρω υπαλλήλους, του Υπουργείου Γεωργίας: α) Κλάδος ΠΕ8 Οικιακής Οικονομίας β) Κλάδος ΠΕ9 Διοικητικός γ) Κλάδος ΠΕ10 Οικονομικός δ) Κλάδος ΠΕ12 Πληροφορικής ε) Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας στ) Κλάδος ΤΕ2 Τεχνολογίας Δασοπονίας - Θηραματοπονίας ζ) Κλάδος ΤΕ3 Τεχνολογίας Τροφίμων η) Κλάδος ΤΕ7 Τεχνολογικών Εφαρμογών θ) Κλάδος ΤΕ9 Πληροφορικής ι) Κλάδος ΤΕ13 Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας ια) Κλάδος ΔΕ4 Διοικητικός-Λογιστικός ιβ) Κλάδος ΔΕ5 Δακτυλογράφων-Στενοδακτυλογράφων ιγ) Κλάδος ΔΕ12 Χειριστών Η/Υ ιδ) Κλάδος ΔΕ6 Τεχνικός Δομικών Έργων ιε) Κλάδος ΔΕ8 Σχεδιαστών ιστ) Κλάδος ΔΕ 15 Δασοθηροφυλάκων ιζ) Κλάδος ΔΕ13 Μεταφραστών-Διερμηνέων ιη) Κλάδος ΠΕ6 Χημικών α) Με υπηρεσία μέχρι πέντε ετών δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) δρχ. β) Με υπηρεσία άνω των πέντε ετών, δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) δρχ.
286493 Τα παραπάνω ποσά χορηγούνται στο τέλος κάθε μήνα εφόσον: α) Διενεργούνται εύκαιρα και υποβάλλονται το αργότερο σε δέκα πέντε ημέρες οι σχετικές τεχνο - οικονομικο-διοικητικές εκθέσεις αυτοψιών και ελέγχων. β) Διενεργούνται έγκαιρα οι αναγκαίες αυτοψίες και διαδικασίες για την άρτια εκπόνηση, και εφαρμογή των μελετών και αναπτυξιακών προγραμμάτων για την Γεωργική - Δασική - Κτηνοτροφική και Αλιευτική ανάπτυξη της χώρας. γ) Εκτελούνται και διεκπεραιώνονται έγκαιρα όλες οι απαραίτητες τεχνικο-οικονομικο-διοικητικές διαδικασίες στις προθεσμίες που ορίζονται από τους σχετικούς κανονισμούς και οδηγίες της Ε.Ο.Κ, τα επί μέρους ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, τα ειδικά προγράμματα δασοπροστασίας και διαφύλαξη του φυσικού Περιβάλλοντος αποφάσεις της Επιτροπής τιμών και εισοδημάτων, καθώς και οι διαδικασίες σύνταξης και εφαρμογής αναπτυξιακών μελετών και εκτέλεσης έργων, λήψης πάσης φύσεως στοιχείων, παροχής οδηγιών και λοιπών Εργασιών που αφορούν στον σχεδιασμό, προγραμματισμό, έρευνα, εφαρμογή, επιμόρφωση, οργάνωση, εποπτεία, έλεγχο, τυποποίηση, συντήρηση - επιθεώρηση έργων, εμπορευμάτων και εγκαταστάσεων έκδοσης κάθε μορφής τεχνο - οικονομικο - διοικητικών πράξεων έγκρισης και εφαρμογής προγραμμάτων Δασοπροστασίας και δασοτεχνικών Έργων σχεδίων και λοιπών συναφών πράξεων. δ) Μειωθεί ο χρόνος πληρωμής των επιδοτήσεων κάτω των δύο (2) μηνών και αυξηθεί η ταχύτητα απορρόφησης των κοινοτικών επιδοτήσεων. ε) Οι υπάλληλοι περαιώνουν τον έλεγχο των δικαιολογητικών σε χρόνο μικρότερο των δύο μηνών. στ) Ελέγχονται άνω των πέντε (5) επιχειρήσεων κατά μήνα, από εκείνες που επιδοτήθηκαν με ποσό άνω των 100.000 ECU. ζ) Δακτυλογραφούνται, επιδίδονται και γενικά διενεργούνται έγκαιρα οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την περαίωση των πιο πάνω εργασιών. η) Δίδονται οι οφειλόμενες απαντήσεις σε έγγραφα υπηρεσιών και αιτήσεις πολιτών μέσα σε πέντε (5) ημέρες και πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες αυτοψίες. 3.
286493 Τα παραπάνω ποσά χορηγούνται στο τέλος κάθε μήνα εφόσον: α) Διενεργούνται εύκαιρα και υποβάλλονται το αργότερο σε δέκα πέντε ημέρες οι σχετικές τεχνο - οικονομικο-διοικητικές εκθέσεις αυτοψιών και ελέγχων. β) Διενεργούνται έγκαιρα οι αναγκαίες αυτοψίες και διαδικασίες για την άρτια εκπόνηση, και εφαρμογή των μελετών και αναπτυξιακών προγραμμάτων για την Γεωργική - Δασική - Κτηνοτροφική και Αλιευτική ανάπτυξη της χώρας. γ) Εκτελούνται και διεκπεραιώνονται έγκαιρα όλες οι απαραίτητες τεχνικο-οικονομικο-διοικητικές διαδικασίες στις προθεσμίες που ορίζονται από τους σχετικούς κανονισμούς και οδηγίες της Ε.Ο.Κ, τα επί μέρους ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, τα ειδικά προγράμματα δασοπροστασίας και διαφύλαξη του φυσικού Περιβάλλοντος αποφάσεις της Επιτροπής τιμών και εισοδημάτων, καθώς και οι διαδικασίες σύνταξης και εφαρμογής αναπτυξιακών μελετών και εκτέλεσης έργων, λήψης πάσης φύσεως στοιχείων, παροχής οδηγιών και λοιπών Εργασιών που αφορούν στον σχεδιασμό, προγραμματισμό, έρευνα, εφαρμογή, επιμόρφωση, οργάνωση, εποπτεία, έλεγχο, τυποποίηση, συντήρηση - επιθεώρηση έργων, εμπορευμάτων και εγκαταστάσεων έκδοσης κάθε μορφής τεχνο - οικονομικο - διοικητικών πράξεων έγκρισης και εφαρμογής προγραμμάτων Δασοπροστασίας και δασοτεχνικών Έργων σχεδίων και λοιπών συναφών πράξεων. δ) Μειωθεί ο χρόνος πληρωμής των επιδοτήσεων κάτω των δύο (2) μηνών και αυξηθεί η ταχύτητα απορρόφησης των κοινοτικών επιδοτήσεων. ε) Οι υπάλληλοι περαιώνουν τον έλεγχο των δικαιολογητικών σε χρόνο μικρότερο των δύο μηνών. στ) Ελέγχονται άνω των πέντε (5) επιχειρήσεων κατά μήνα, από εκείνες που επιδοτήθηκαν με ποσό άνω των 100.000 ECU. ζ) Δακτυλογραφούνται, επιδίδονται και γενικά διενεργούνται έγκαιρα οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την περαίωση των πιο πάνω εργασιών. η) Δίδονται οι οφειλόμενες απαντήσεις σε έγγραφα υπηρεσιών και αιτήσεις πολιτών μέσα σε πέντε (5) ημέρες και πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες αυτοψίες. 3.
286523 Στους μονίμους υπαλλήλους των κατηγοριών 'ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ. α) Με υπηρεσία μέχρι 5 ετών 14.000 δρχ. β) Με υπηρεσία άνω των 5 ετών 18.000 δρχ. 2.
286556 Στους υπαλλήλους των κατηγοριών 'ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στις δακτυλογράφους του κλάδου ΔΕ στους βοηθούς ταξινόμων του κλάδου ΔΕ3 και στους οδηγούς αυτοκινήτων που υπηρετούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο. α) Με υπηρεσία μέχρι πέντε ετών δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) δρχ. β) Με υπηρεσία άνω των πέντε ετών δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) δρχ. 2.
286611 Εγκρίνουμε τη χορήγηση ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης για πρόσθετες εργασίες στους μόνιμους Γεωτεχνικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας και των εποπτευομένων απ' αυτό Ν.Π.Δ.Δ ως εξής: α) Με υπηρεσία μέχρι 5 (πέντε) ετών δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) δρχ. β) Με υπηρεσία άνω των 5 (πέντε) ετών δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000 δρχ. 2.
287014 Στους Διοικητικούς Υπαλλήλους που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ α) με υπηρεσία μέχρι 5 ετών δρχ. δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000). β) με υπηρεσία άνω των 5 ετών δρχ. δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000). 2.
287043 Χορηγούμε μηνιαίο επίδομα στέγης για το παραπάνω προσωπικό με τις εξής διακρίσεις: α) Σε οικογένεια ενός (1) ατόμου δρχ. 20.000 β) Σε οικογένεια δύο (2) ατόμων δρχ. 25.000 γ) Σε οικογένεια τριών (3) ατόμων δρχ. 30.000 δ) Σε οικογένεια τεσσάρων (4) ατόμων δρχ. 35.000 ε) Σε οικογένεια πέντε (5) ατόμων και άνω δρχ. 40.000 3.
287062 Με υπηρεσία άνω των 5 ετών, δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) δρχ. β) Κατηγορίας ΥΕ (Επιμελητές, Φύλακες - Νυκτοφύλακες, Εργάτες και προσωπικό Καθαριότητας) οκτώ χιλιάδες (8.000) δραχμές. γ) Τα παραπάνω ποσά χορηγούνται στο τέλος κάθε μήνα, εφόσον:
287112 Α. Στους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ α) Με υπηρεσία μέχρι πέντε (5) ετών δεκαοκτώ χιλιάδες (14.000) δρχ. β) Με υπηρεσία άνω των πέντε (5) ετών δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) δρχ.
287137 Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του ν.δ. 721/70 "Περί οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων". β) Το άρθρο 7 του νόμου 1135/81 με το οποίο χορηγείται στους Συνταγματάρχες και αντίστοιχους λοιπών Κλάδων επίδομα Ευδοκίμου παραμονής ποσοστό 10% επί του βασικού τους μισθού. γ) Την ανάγκη αναπροσαρμογής του επιδόματος Ευδοκίμου παραμονής ως και την επέκτασή του και στους βαθμούς του ταξίαρχου και άνω.
287140 Το ανωτέρω επίδομα (Επίδομα Ευδοκίμου Παραμονής) χορηγείται στους Στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων από το βαθμό του Συνταγματάρχου και άνω, ως και στους αντιστοίχους βαθμούς των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού τους. 3.
287156 Αυξάνουμε από 1 Οκτωβρίου 1989 την κατ' αποκοπήν αποζημίωση του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 1153/1981 όπως ισχύει, κατά είκοσι μία χιλιάδες (21.000) δρχ. το μήνα για τους έχοντες μέχρι και το βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών και κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) δρχ. το μήνα για τους έχοντες το βαθμό του Εφέτη και άνω. 2.
287457 Για πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών του άρθρου 1 της παρούσας, που πραγματοποιήθηκαν χωρίς φόρο από την 1η Ιανουαρίου 1987 μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής η απαλλαγή αυτή οριστικοποιείται, εφόσον μέσα σε 30 ημέρες από τη δημοσίευσή της, ο εκδότης του σχετικού φορολογικού στοιχείου λάβει τα οριζόμενα από το προηγούμενο άρθρο, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, σε αντίθετη περίπτωση ο εκδότης του φορολογικού στοιχείου εκδίδει κατά διαχειριστική περίοδο συμπληρωματικό ειδικό τιμολόγιο και χρεώνει το φόρο που αναλογεί στην αξία των αγαθών και υπηρεσιών που δεν καλύφθηκε με τα ως άνω δικαιολογητικά και με συντελεστή εκείνου του χρόνου που ανάγεται.
287477 Η εγγύηση αυτή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου αν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εισαγωγής ή τη λήξη της χορηγηθείσης ως άνω παράτασης, δεν προσκομισθεί στην αρμόδια τελωνειακή Αρχή το πιστοποιητικό Νηολόγησης του Αεροσκάφους.
287502 Αν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης - δήλωσης δεν έχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για τον επαγγελματικό προορισμό του αεροσκάφους, τότε με την αίτηση - δήλωση αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση να προσκομίσει, στον αρμόδιο ως άνω Προϊστάμενο ΔΟΥ μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες, ένα από τα αναφερόμενα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία από το οποίο να προκύπτει ότι το αεροσκάφος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση και ότι σε αντίθετη περίπτωση, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει το φόρο, που αναλογεί στην αξία αυτού, στο δημόσιο.
287705 Το γεγονός ότι οι περιφερειακές Υπηρεσίες δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως επί της ως άνω διατάξεως. 4.
282352 Το εντός "" εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 του άρθρου 2 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με την περ. δ) άρθρ. 48 αυτού, από 1-1-1993.
282378 Η περίπτ. β) αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 3 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993. γ) η μεταβίβαση, με καταβολή αποζημίωσης, της κυριότητας αγαθού, που ενεργείται κατόπιν επιταγής δημόσιας αρχής ή στο όνομά της ή σε εκτέλεση νόμου. 4.
282581 Το άρθρο 14 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 17 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993. "
282576 Το δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 16 του άρθρ. 15 του N. 2166/1993 (Α 137).
282594 Ο τίτλος του άρθρου αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 19 του άρθρ. 1 του N. 2093/1992 (Α 181).
282599 Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 20 του άρθρ. 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993. 2.
282602 Η περ. α) αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 21 του άρθρ. 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993. β) για τις προβλεπόμενες από τις περιπτώσεις α' και β' του άρθρου 9 παροχές υπηρεσιών, το σύνολο των εξόδων που αναλογούν στην εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών αυτών, γ) για την παροχή υπηρεσιών, που προβλέπει η διάταξη της περίπτωσης γ' του άρθρου 9, για την ανταλλαγή αγαθών, καθώς και για κάθε περίπτωση που η αντιπαροχή δε συνίσταται σε χρήμα, η κανονική αξία τους.
282606 Το α' εδάφιο της περ. δ' 'της παρ. 2 του άρθρου 15 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 4 παρ. 1α του N. 1676/1986 (Α' 204).
282339 Το άρθρο 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ιδίου νόμου, από 1-1-1993.
294258 Πολυωνυμικός ονομάζεται ένας αλγόριθμος, αν η συνάρτηση f (n) είναι άνω φραγμένη από ένα πολυώνυμο.
294273 Όπως εξετάσαμε στο μάθημα των Δομών Δεδομένων, μπορούμε να αποθηκεύσουμε μόνο το άνω τριγωνικό μέρος του πίνακα.
294935 Κατόπιν, θέτουμε το 3 στην άνω αριστερά θέση ενός πίνακα 3 x 3 και εφ' εξής γεμίζουμε τις θέσεις της πρώτης στήλης προσθέτοντας το 2 στο περιεχόμενο της ανώτερης θέσης της στήλης αυτής.
295015 Έτσι, παρατηρούμε ότι το άλογο ξεκινά από την άνω δεξιά γωνία και κινείται περιμετρικά προσπαθώντας να βρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στα άκρα της σκακιέρας.
296876 Στο άνω μέρος του Σχήματος 6.10 δίνεται ένας χάρτης που χρωματίστηκε με τη μέθοδο αυτή.
297180 Στο άνω μέρος του Σχήματος 7.5 παρουσιάζονται οι γράφοι-τουρνουά τάξης n=3.
295315 Το θεώρημα του Kirchhof θα επεξηγηθεί με τη βοήθεια του γράφου που παρουσιάζεται στο άνω μέρος του Σχήματος 3.9.
296327 Η σαμπρέλα μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα ορθογώνιο όπου αρχικά ενώνονται οι απέναντι ακμές και σχηματίζεται ένας κύλινδρος, ενώ στη συνέχεια ενώνονται οι άνω και κάτω επιφάνειες του κυλίνδρου.
282344 Οι περιπτώσεις α' και β' αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ. 2 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181), που σύμφωνα με το άρθρο 48 αυτού ισχύει από 1-1-1993.
294250 Το σπουδαιότερο μαθηματικό εργαλείο για το χαρακτηρισμό της επίδοσης ενός αλγορίθμου είναι ο συμβολισμός Ο (O-notation) που εκφράζει το άνω όριο του πλήθους των απαιτούμενων πράξεων με τη βοήθεια μίας συνάρτησης και συμβολίζεται ως Ο (f (n)), όπου n είναι το μέγεθος του προβλήματος.
294255 Ωστόσο, αναφέρουμε ότι ο συμβολισμός Ω εκφράζει το κάτω όριο του πλήθους των απαιτούμενων πράξεων, ενώ ο συμβολισμός Θ προσδιορίζει το κάτω και άνω όριο του πλήθους των απαιτούμενων πράξεων.
282397 Η παρ. 4 του άρθρου 6,η οποία είχε αντικατασταθεί διαδοχικώς με το άρθρο 4 παρ. 1 του N. 1676/1986,την παρ. 2 του άρθρ. 1 της ΥΑ (Οικον) Π 8499/4941/ΠΟΛ 369/1988, με την παρ. 1 της ΥΑ (Οικ) Π 7529/3110/1988 με την παρ. 1 του άρθρου 10 του N. 1914/1990 και με την παρ. 1 του άρθρ. 14 του N. 2008/1992 (Α 16), αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με την παρ. 3 του άρθρου 2 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει από 1-1-1993.
84504 Ειδικά για την πρώτη εκδρομή τα εισιτήρια θα διανεμηθούν στους δικαιούχους την ερχόμενη Τετάρτη 29 Μαΐου, 8 π.μ. - 13 μ.μ. από τα ανωτέρω αναφερόμενα κέντρα διανομής.
309537 Στην ανατολική Μακεδονία, μετά το 1870, παρά το γεγονός ότι ο αστικός και ημιαστικός πληθυσμός (δηλαδή οι οικισμοί άνω των 2.500 κατοίκων) αντιπροσώπευε ήδη σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού πληθυσμού, ο ρυθμός της αστικοποίησης εξακολουθούσε να είναι γοργός.
282654 Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 25 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993). "3.
282683 Το άρθρο 17 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 26 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 περ. α' του ίδιου νόμου, από 8-8-1992.
282704 Η περ. δ), η οποία είχε αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρθρ. 1 της ΥΑ (Οικον) Π 8499/4941/ΠΟΛ 369/1988 (Β' 57), αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με την παρ. 10 του άρθρου 2 του N. 2093/1992 (Α 181). και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993.
282709 Οικον., αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με την παρ. 11 του άρθρου 2 του N. 2093/1992 (Α 181). και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993. στ) η παροχή υπηρεσιών από οδοντοτεχνίτες, καθώς και η παράδοση ειδών οδοντικής προσθετικής που ενεργείται από τους οδοντογιατρούς και τους οδοντοτεχνίτες, ζ) Καταργήθηκε από 25-11-1992 με την παρ. 12 του άρθρου 2 του N. 2093/1992 (Α 181). η) η παράδοση ανθρώπινων οργάνων, ανθρώπινου αίματος, και ανθρώπινου γάλακτος, θ) η παροχή υπηρεσιών από σωματεία ή ενώσεις προσώπων προς τα μέλη τους, τα οποία μέλη ασκούν δραστηριότητα απαλλασσόμενη από το φόρο ή μη υποκείμενη στο φόρο, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές είναι άμεσα αναγκαίες για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής και παρέχονται έναντι συνεισφοράς στα κοινά έξοδα, ι) η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών που συνδέονται στενά με την κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση και πραγματοποιούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα αναγνωρισμένα από το κράτος, ια) η μεταφορά ασθενών ή τραυματιών με οχήματα ειδικά κατασκευασμένα ή διαρρυθμισμένα για το σκοπό αυτόν, εφόσον για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής έχει δοθεί έγκριση από την αρμόδια δημόσια αρχή, ιβ) η παροχή υπηρεσιών από συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης, εκτός από αυτές που παρέχονται απευθείας στο κοινό, "ιγ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτήν πράξεις παράδοσης αγαθών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή,
282710 Η περ. ιγ', η οποία είχε αντικατασταθεί με την παρ. 5 του άρθρ. 1 της ΥΑ (Οικον) Π 8499/4941/ΠΟΛ 369/1988 (Β' 57), κυρωθείσης με την παρ. 4 άρθρ. 11 N. 1839/1989, αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με την παρ. 13 του άρθρου 2 του N. 2093/1992 (Α 181). και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993. ιδ) η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, ιε) η παροχή υπηρεσιών που συνδέεται στενά με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή, από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε πρόσωπα που ασχολούνται με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή, ιστ) η παροχή υπηρεσιών και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών προς τα μέλη τους, έναντι καταβολής συνδρομής, από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, που επιδιώκουν στα πλαίσια του συλλογικού τους συμφέροντος σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς ή εθνικούς, ιζ) Η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών από νομικά πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς ή μορφωτικούς.
282712 Το α' εδάφ. της περ. ιζ', αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 13 του άρθρου 2 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 25-11-1992. ιη) η διάθεση προσωπικού από νομικά πρόσωπα θρησκευτικού ή φιλοσοφικού χαρακτήρα, για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ', ι' και ιγ' της παραγράφου αυτής, με σκοπό την πνευματική αρωγή και ανάπτυξη, ιθ) η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ', ι', ιγ', ιε', ιστ' και ιζ' της παραγράφου αυτής, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση,
313980 Έτσι, λόγου χάρη, η ευνοϊκή διάταξη των λεκανοπεδίων ανάμεσα στα ψηλά βουνά ευνόησε τη δημιουργία συστάδων χωριών στην ίδια διεύθυνση (π.χ. οι συστάδες των οικισμών στο λεκανοπέδιο του Άνω Αλιάκμονα και στις κοιλάδες και πεδιάδες των ορεινών συγκροτημάτων Σινιάτσικο, Μπούρινο, Βέρμιο, Χολομώντας, Παγγαίο κ.ά.).
314097 Συντεχνίες γεωργών υπήρχαν και στα γειτονικά χωριά Άνω και Κάτω Καμενίκια.
282716 Το εδάφιο κστ' της παρ. 1 του άρθρου 18 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 8 του N. 1905/1990 (Α' 147) και ισχύει από 15-11-1990. κζ) οι μισθώσεις ακινήτων,
314215 Θα κτίσωσιν τρεις πόρτες πελεκιτές και ένα αγγωνάρη πελεκιτόν, τα δε άλλα κουφώματα θα είναι σκέτα. καθώς και τα άνω αγγωνάρια θα είναι συντομιτικά και της πόρτης και τα παράθυρα θα κάμωσιν οι ίδιοι και να το τσιατίσουν να το σκεπάσουν και (να το πα) - ραδώσουν εις καλήν κατάστασιν.
314216 Θα κτίσωσιν και ένα ουτζιάκι της σόμπας πελεκιτό εις την πλάκα, υπόσχεται να πληρώσει ο Δήμος προς 3 1/2 γρόσια την πήχυν και από την αρχήν θεμελίων μέχρι του άνω πατώματος θα είναι πλατής ο τοίχος 75 πόντους το κάτω μέρος, τα δε άλλα 75 και 70 - και 65 πόντους. υπόσχεται δε ο ιδιοκτήτης να παραδώσει επιτοπίως το χώμα διά την λάσπην και το νερό, τα δε θεμέλια θα τα ανοίξουν οι αρχιτέκτονες, υπόσχεται δε ο Δήμος να τους θρέψη ένα γεύμα και δηλινόν και να φκιάση και τα εργαλία των μαστόρων και να τους δώση και το μπαρούτι και τα εργαλία του μαντιμιού θα τα εύρη ο ίδιος.
314218 Γρόσια 214 [υπογράφουν: οι αρχιτέκτονες, ο ιδιοκτήτης, ο μάρτυρας] και ουτζάκια τα άνω θα τα φκιάσουν οι μαστόροι και θα μετριθούν αναλόγως με τον πήχυν
314263 Διά την κατασκευήν τούτων καθορίζουν πρώτον την θέσιν επί της οποίας θ' ανεγερθή η καλύβη και εμπηγνύουν εις την γην 30-40 ευθείς μακρύς και ευλύγιστους κλάδους κυκλικώς [...] ούτοι θ' αποτελέσουν τον σκελετόν της καλύβης. Αι συγκλίνουσαι άνω άκραι των κλάδων τούτων συνδέονται επάνω, ώστε ο σκελετός να προσλάβη περίπου το σχήμα κώνου.
314500 Ο άνω όροφος έξωθεν έκαμνεν εντύπωσιν διά το πλήθος των παραθύρων.
282718 Η περ. κη' αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 14 του άρθρου 2 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993.
282720 Η περ. κθ' αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 15 του άρθρου 2 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 25-11-1992.
314965 Οικείται υπό 2.225 εργατικών κατοίκων, τρεφομένων κυρίως δι' αραβοσίτου μιγνυομένου με σίκαλην, οίτινες αποτελούσι δύο συνεχομένας συνοικίας, ων εκατέρα ίδιον αποτελεί δήμον και η μεν καλείται άνω, ης οι κάτοικοι εκκλησιάζονται εις τον ναόν της αγίας Παρασκευής, η δε κάτω, ης επίσης οι κάτοικοι εκκλησιάζοντο εις τον ναόν του αγίου Δημητρίου.
314968 Επί της αντιπέραν όχθης του ρεύματος της αγίας Βασιλικής κείται ερειπιούμενος ασβεστόκτιστος πύργος, πέριξ του οποίου προ αιώνος και πλέον, οπότε και ως έδρα διοικητού το άνω χωρίον ήτο, έκειτο και οθωμανική συνοικία, ης παν ίχνος ηφανίσθη, καθόσον... ουδείς Τούρκος διαμένει προ πολλού επί της νήσου...
315545 Ήτο δε τούτο εκ λευκού χάρτου μεγέθους 0,60x0,50μ. με διακόσμησιν έγχρωμον μετ' εικόνων δύο νέων εκατέρωθεν κρατούντων δύο στεφάνους και άνω δύο μικρών αγγέλων εν τω μέσω των οποίων υπήρχε διακεκοσμημένη καρδία, εντός της οποίας ήσαν γραμμένα ανά τρία τα αρχικά των ονομάτων... ".
323564 Πελεκανίδης, Σ. "Έρευναι εν Άνω Μακεδονία", Μακεδονικά, 5 (1961-_3), 396-414.
324185 Κυρώ το γνήσιον των άνω τεσσάρων υπογραφών
324800 Αλλά και η πρόληψις και θεραπεία των άνω σημειωθέντων ατοπημάτων δέον επίσης να γένηται πάντως δια της νομίμου οδού, ήτις είναι εν σμικρώ μεν και αμέσως επείγοντι μέτρω η διοικητική (αστυνομική), κατά πάσαν δε άλλην περίπτωσιν η δικαστική.
324810 Επομένως κατά τον άνω πίνακα ο ολικός αριθμός: - των εγκατασταθέντων γεωργών ανέρχεται εις οικογενείας 6246 και άτομα 27265 - των εγκατασταθέντων επαγγελματιών ανέρχεται εις οικογενείας 608 και άτομα 2519 - των μήπω εγκατασταθέντων ανέρχεται εις οικογενείας 22703 και άτομα 87700 - Το όλον οικογένειαι 29557 και άτομα 117484 45.
324991 Έμποροι, βιομήχανοι και επαγγελματίαι, των οποίων η εργασία επιβάλλει να έχωσι περιουσίας εις περισσότερα μέρη της περιοχής του Αιγαίου, δύνανται να αγοράσωσιν άνω της μιας περιουσίας τη αδεία του υπουργείου των εσωτερικών.
282850 Η περ. β' αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 25 του άρθρ. 15 του N. 2166/1993 (Α 137).
328677 Αναφορικά με την καθιέρωση γενικών ελεγκτικών προτύπων που αποτέλεσε και το δεύτερο θέμα της Συνδιάσκεψης των Συνδέσμων, αποφασίσθηκε να δοθεί στην αρμόδια ομάδα εργασίας χρονικό περιθώριο μέχρι το έτος 1995 για την ολοκλήρωση του έργου της, έτσι ώστε, αφενός, να εφαρμοσθούν δοκιμαστικά οι ως άνω ελεγκτικές αρχές, και αφετέρου να αποκτηθεί πολύτιμη εμπειρία, και συγχρόνως να εξακολουθήσει η συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ των Ελεγκτικών Ιδρυμάτων.
283061 Η περ. α) αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 13 του άρθρ. 1 της ΥΑ (Οικον) Π 8499/4941/ΠΟΛ 369/1988 (Β 57) και, σύμφωνα με το άρθρ. 6 αυτής, άρχισε να ισχύει από 1-1-1987.
328722 Τα πορίσματα του ως άνω ελέγχου, υπό μορφή παρατηρήσεων, διαβιβάστηκαν με φροντίδα του Κλιμακίου στις ενδιαφερόμενες ελληνικές υπηρεσίες, οι οποίες στη συνέχεια απέστειλαν τις σχετικές απαντήσεις στον αρμόδιο τομέα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
328726 Η διενέργεια του συγκεκριμένου ελέγχου κάλυψε κυρίως την εξέταση της οργάνωσης των γενικών και ειδικών ελέγχων μετά την εισαγωγή, των διερευνητικών ελέγχων καθώς και εξέταση των φακέλων που αφορούν στη λειτουργία του άνω συστήματος.
328731 Τα πορίσματα του ως άνω ελέγχου, διαβιβάστηκαν με φροντίδα του Κλιμακίου στις ενδιαφερόμενες ελληνικές υπηρεσίες, οι οποίες στη συνέχεια απέστειλαν τις σχετικές απαντήσεις στον αρμόδιο τομέα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
328737 Τα πορίσματα του ως άνω ελέγχου και οι παρατηρήσεις των ελεγκτών διαβιβάστηκαν με φροντίδα του Κλιμακίου στις ενδιαφερόμενες ελληνικές υπηρεσίες, οι οποίες στη συνέχεια απέστειλαν τις σχετικές απαντήσεις στον αρμόδιο τομέα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
328859 Επίσης από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης ενταλματοποιήθηκε ποσό 2.174.300 δραχμών για καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης για μετάβαση στο εξωτερικό, υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας για θέματα του ως άνω Οργανισμού, ενώ το ποσό αυτό είχε ήδη καταβληθεί με προηγούμενα χρηματικά εντάλματα (βλ.
283055 Το άρθρο 29,όπως αυτό είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 4 του N. 1676/1986 και άρθρ. 24 N. 1882/1990 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 43 του άρθρ. 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993).
283077 Η περ. α' αναδιατυπώθηκε ως άνω με την παρ. 24 του άρθρ. 2 του N. 2093/1993 (Α 181) και ισχύει από 1-1-1993. β) να αναγράφουν στα πιο πάνω έγγραφα τον αύξοντα αριθμό της δήλωσης. 4.
297425 Στο άνω μέρος του Σχήματος 7.12 παρουσιάζεται ο λαβύρινθος του Γουλιέλμου, ενώ στο κάτω μέρος δίνεται ο αντίστοιχος γράφος.
297455 Στο άνω μέρος του Σχήματος 7.14 παρουσιάζεται ένας αδύναμα συνδεδεμένος κατευθυνόμενος γράφος με έξι κορυφές, που ονομάζεται γράφος μετάβασης (transition graph).
296356 Στην κάτω και στην άνω επιφάνεια αυτής της λαβής μπορούν να περάσουν περισσότερες από μία ακμές.
367700 Για παράδειγμα, η Euglena, διάφορα κνιδόζωα, βρυόζωα, γεωσκώληκες, μαλάκια, ανώτερα φυτά αντιδρούν στο φως χωρίς ειδικά αισθητήρια.
78665 Ανεξάρτητα όμως προς τα ανωτέρω, η εξέλιξη της υποθέσεως αυτής δικαίωσε και κατ' ουσίαν την υπόδειξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αφού σήμερα πανθομολογείται η δικονομική αναγκαιότητα της εισαγωγής της υποθέσεως στην Ολομέλεια του Εφετείου, όπως ο εισαγγελέας Εφετών Λ. Καράμπελας εισηγείται και αναφέρεται επίσης και στο πόρισμα του εισαγγελέα κ. Ζορμπά, ο οποίος επίσης εισηγήθηκε την εισαγωγή της υποθέσεως στην Ολομέλεια.
311440 Έτσι στην Άνω Τζουμαγιά η μικρή ελληνική κοινότητα διατηρούσε σχολείο με ένα δάσκαλο και μια δασκάλα.
312440 Κουτσούφλιανη, Δραζίλοβον, Περισιώρι, Άνω Γιαννακόν, Γκολέμα - Ρέκα, Δέδοβον, Ράμνιστα και Γύμνοβον.
329465 Με την 171/1993 πράξη του IV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκαν μη νόμιμες οι δαπάνες (αλλά θεωρητέα, λόγω συγγνωστής πλάνης, τα σχετικά 2507 και 2513/1993 χρηματικά εντάλματα) πληρωμής, δραχμών 3.660.000 και 4.760.000, που αφορούσαν προμήθεια διαφόρων υλικών λογισμικού, γιατί κατά περιγραφή της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2083/1992 (κατάτμηση δαπάνης) η προμήθεια έγινε με απ' ευθείας ανάθεση, ενώ έπρεπε λόγω ποσού (άνω των 5.000.000 δραχμών) να διεξαχθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός.
329516 Για την ως άνω αιτία εκδόθηκαν 17 Φ.Μ.Ε. και επεστράφη στο Δημόσιο ποσό 2.879.800 δραχμών. β) Μη νόμιμα εκκαθαρίστηκε και πληρώθηκε σε Σχολικούς Συμβούλους η ίδια ως άνω αποζημίωση, γιατί αυτοί αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1517/1985.
329516 Για την ως άνω αιτία εκδόθηκαν 17 Φ.Μ.Ε. και επεστράφη στο Δημόσιο ποσό 2.879.800 δραχμών. β) Μη νόμιμα εκκαθαρίστηκε και πληρώθηκε σε Σχολικούς Συμβούλους η ίδια ως άνω αποζημίωση, γιατί αυτοί αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1517/1985.
329519 Με πράξεις του Ά΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου καταλογίστηκαν: α) ο υπόλογος του ΙΓ΄ Τμήματος της ΔΟΥ πληρωμών Αθηνών, εις ολόκληρον με δύο υπαλλήλους του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με το ποσό των δραχμών 12.479.074, που αντιστοιχούσε σε ασφαλιστική εισφορά εργοδότη υπέρ ΙΚΑ, γιατί οι ανωτέρω δεν απέδωσαν το ποσό αυτό στο ΙΚΑ ως όφειλαν (πράξη 2127/1993) β) καθηγητής του Ά΄ ΤΕΙ Αθήνας, μαζί με πέντε (5) υπαλλήλους του ΤΕΙ που διετέλεσαν εκκαθαριστές αποδοχών κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, με το ποσό δραχμών 712.848, γιατί εκκαθαρίστηκε και καταβλήθηκε στον άνω καθηγητή το προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 977/1979 επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, το οποίο δεν εδικαιούτο να λάβει (πράξη 3241/1993) γ) υπάλληλος του 4ου Γυμνασίου Ζωγράφου με το ποσό δραχμών 3.417.828 που αφορούσε μισθοδοσία των καθηγητών του άνω Γυμνασίου γιατί ως εξουσιοδοτημένος (DE FACTO υπόλογος) να εισπράξει τα χρήματα από το Δημόσιο Ταμείο κατά την ημέρα της μισθοδοσίας και να τα μεταφέρει στο Γυμνάσιο, δεν έλαβε τα ενδεικνυόμενα μέτρα, με αποτέλεσμα, να κλαπεί το άνω ποσό κατά τη μεταφορά (πράξη 185/1994).
329519 Με πράξεις του Ά΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου καταλογίστηκαν: α) ο υπόλογος του ΙΓ΄ Τμήματος της ΔΟΥ πληρωμών Αθηνών, εις ολόκληρον με δύο υπαλλήλους του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με το ποσό των δραχμών 12.479.074, που αντιστοιχούσε σε ασφαλιστική εισφορά εργοδότη υπέρ ΙΚΑ, γιατί οι ανωτέρω δεν απέδωσαν το ποσό αυτό στο ΙΚΑ ως όφειλαν (πράξη 2127/1993) β) καθηγητής του Ά΄ ΤΕΙ Αθήνας, μαζί με πέντε (5) υπαλλήλους του ΤΕΙ που διετέλεσαν εκκαθαριστές αποδοχών κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, με το ποσό δραχμών 712.848, γιατί εκκαθαρίστηκε και καταβλήθηκε στον άνω καθηγητή το προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 977/1979 επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, το οποίο δεν εδικαιούτο να λάβει (πράξη 3241/1993) γ) υπάλληλος του 4ου Γυμνασίου Ζωγράφου με το ποσό δραχμών 3.417.828 που αφορούσε μισθοδοσία των καθηγητών του άνω Γυμνασίου γιατί ως εξουσιοδοτημένος (DE FACTO υπόλογος) να εισπράξει τα χρήματα από το Δημόσιο Ταμείο κατά την ημέρα της μισθοδοσίας και να τα μεταφέρει στο Γυμνάσιο, δεν έλαβε τα ενδεικνυόμενα μέτρα, με αποτέλεσμα, να κλαπεί το άνω ποσό κατά τη μεταφορά (πράξη 185/1994).
329519 Με πράξεις του Ά΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου καταλογίστηκαν: α) ο υπόλογος του ΙΓ΄ Τμήματος της ΔΟΥ πληρωμών Αθηνών, εις ολόκληρον με δύο υπαλλήλους του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με το ποσό των δραχμών 12.479.074, που αντιστοιχούσε σε ασφαλιστική εισφορά εργοδότη υπέρ ΙΚΑ, γιατί οι ανωτέρω δεν απέδωσαν το ποσό αυτό στο ΙΚΑ ως όφειλαν (πράξη 2127/1993) β) καθηγητής του Ά΄ ΤΕΙ Αθήνας, μαζί με πέντε (5) υπαλλήλους του ΤΕΙ που διετέλεσαν εκκαθαριστές αποδοχών κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, με το ποσό δραχμών 712.848, γιατί εκκαθαρίστηκε και καταβλήθηκε στον άνω καθηγητή το προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 977/1979 επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, το οποίο δεν εδικαιούτο να λάβει (πράξη 3241/1993) γ) υπάλληλος του 4ου Γυμνασίου Ζωγράφου με το ποσό δραχμών 3.417.828 που αφορούσε μισθοδοσία των καθηγητών του άνω Γυμνασίου γιατί ως εξουσιοδοτημένος (DE FACTO υπόλογος) να εισπράξει τα χρήματα από το Δημόσιο Ταμείο κατά την ημέρα της μισθοδοσίας και να τα μεταφέρει στο Γυμνάσιο, δεν έλαβε τα ενδεικνυόμενα μέτρα, με αποτέλεσμα, να κλαπεί το άνω ποσό κατά τη μεταφορά (πράξη 185/1994).
312605 Οι Καλαρύτες (Calar) μαζί με το Συρράκο και το Ματσούκι βρίσκονται στην άνω λεκάνη ομώνυμου ανατολικού παραποτάμου του Άραχθου, σε μια από τις πιο απόμερες περιοχές της χερσονήσου μας.
329903 Με την 39/1993 πράξη του 18ου Μονομελούς Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 2044/1993 χρηματικό ένταλμα του ως άνω Ταμείου, με την αιτιολογία ότι μη νόμιμα εντελλόταν να πληρωθεί ποσό δραχμών 973.605 ως αποζημίωση του άρθρου 49 του ν. 993/1979 σε πρώην θυρωρό του ακινήτου που στεγάζονται υπηρεσίες του ΝΑΤ, ο οποίος δεν συνδεόταν με σχέση εργασίας Ταμείο.
329913 Με την 277/1993 πράξη του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 15-18/1993 χρηματικά εντάλματα πληρωμής δραχμών 11.686.220, 10.228.739, 456.708 και 681.360, αντίστοιχα, της ως άνω Υπηρεσίας, που αφορούσαν καταβολή διαφοράς αποδοχών από 1.1.1992-4.3.1992 στο προσωπικό των πλοηγικών σταθμών, κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 2025/1992.
330058 Από το σύνολο των αρχηγών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, το 60% περίπου (για την ακρίβεια το 57%) είναι ηλικίας άνω των 55 ετών, ενώ το 30% περίπου είναι άνω των 65 ετών.
330058 Από το σύνολο των αρχηγών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, το 60% περίπου (για την ακρίβεια το 57%) είναι ηλικίας άνω των 55 ετών, ενώ το 30% περίπου είναι άνω των 65 ετών.
330612 Έγγαμος με 4 παιδιά & amp; amp; άνω 19
330632 Το ύψος του χορηγούμενου δανείου καθορίζεται με την προϋπόθεση ότι η συνολική δαπάνη της κατοικίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των: 28.000.000 δρχ., όταν πρόκειται για άγαμους, έγγαμους, έγγαμους με 1 παιδί. 33.000.000 δρχ. για έγγαμους με 2 παιδιά 38.000.000 δρχ. για έγγαμους με 3 παιδιά και άνω.
313414 Το φίδι μόνο του ή το αλυσοδεμένο λιοντάρι το συναντούμε σε ανάγλυφα σε όψεις αρμενικών χριστιανικών ναών, σε σελτζουκικά παραδείγματα, μέχρι την όψη φούρνου στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης ή σε σπίτι στη Μεσορώπη της Καβάλας.
283092 Η διαφορά φόρου, που προκύπτει με τις παραπάνω δηλώσεις, αν είναι θετική και άνω των 1.000 δραχμών καταβάλλεται στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44, αν είναι θετική μέχρι 1.000 δρχ. μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο ενώ, αν είναι αρνητική, μεταφέρεται για έκπτωση ή επιστρέφεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27.
283105 Το εντός "" δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 προστέθηκε ως άνω με το άρθρο 11, παρ. 4 του N. 1884/1990 (Α 81) και ισχύει από 1-1 - 90. 6.
283205 Το πρώτο εδάφιο, αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 46 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993.
283294 Η παρ. 8 του άρθρου 38 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 4 παρ. 14 του N. 1676/1986 (Α' 204).
283382 Οικον., αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 31 του άρθρου 2 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου από 1-1-1993.
283361 Η περ. α' αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 36 του άρθρ. 15 του N. 2166/1993 (Α 137).
283389 Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 47 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου από 1-1-1993. 2.
283397 Η παρ. 3 του άρθρου 48, η οποία είχε προστεθεί με το άρθρο 33 του N. 1947/1991 (Α' 70), αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 32 του άρθρου 2 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993.
283474 Η παρ. 3 του άρθρου 56 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 4 παρ. 16 του N. 1676/1986 (Α' 204).
283477 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 56 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 4 παρ. 17 του N. 1676/1986 (Α' 204).
338114 Από τη σύγκριση των κατανομών των ανέργων κατά ομάδες ηλικιών το 1983 και το 1988 - Πίνακας 1.6 - προκύπτει ότι οι πολύ νέοι (14-19 ετών) και οι άνω των 45 ετών επλήγησαν λιγότερο από την ανεργία το 1988 σε σχέση με το 1983, ανεξάρτητα από το φύλο.
283487 Η παρ. 5 του άρθρου 56 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 4 παρ. 18 του N. 1676/1986 (Α' 204). 6.
312365 Παρασκευή Άνω Μηλιάς Πιερίας, 1854, Αγ.
338411 Ειδικά στην περίπτωση των ηλικιωμένων (άνω των 65 ετών) απασχολουμένων, τα υψηλά ποσοστά αυτοαπασχολουμένων που συναντώνται στις τάξεις τους (73% για τους άνδρες και 41% για τις γυναίκες), πρέπει να σχετίζονται είτε με την πλημμελή ασφαλιστική τους κάλυψη είτε με το ότι στην περίπτωση της μη μισθωτής απασχόλησης τα χρονικά όρια και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι περισσότερο δυσδιάκριτα.
283494 Η περ. γ' 'της παρ. 7 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 4 παρ. 19 του N. 1676/1986 (Α' 204).
283497 Η περ. δ' της παρ. 7 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 4 παρ. 20 του N. 1676/1986 (Α' 204). ε) οι ασχολούμενοι με την παράδοση ακινήτων που υπάγονται στο φόρο του παρόντος νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7, στ) κάθε υποκείμενος στο φόρο για τα αποθέματα πετρελαιοειδών.
283500 Το εντός "" πρώτο εδάφιο της παρ. 8, το οποίο είχε αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρ. 14 του N. 2008/1992 (Α 16), αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με την παρ. 33 του άρθρ. 2 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993.
283834 Οι παρ. 7 και 8 αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ. 1 του άρθρ. 16 του N. 2166/1993 (Α 137) και σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθ. ισχύουν από 8-8-1992, στην περίπτωση δε που έχει επιβληθεί φόρος με υψηλότερο συντελεστή, ο φόρος αυτός καταβάλλεται στο Δημόσιο. 9.
283788 Η παρ. 45 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 του άρθρ. 16 του N. 2166/1993 (Α 137) και σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρ. ισχύει από 8-8-1992, στην περίπτωση δε που έχει επιβληθεί φόρος με υψηλότερο συντελεστή, ο φόρος αυτός καταβάλλεται στο Δημόσιο. 46.
283841 Το Παράρτημα ΙΙΙ αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 51 του N. 2093/25-11-1992 (Α 181) και άρχισε να ισχύει από την δημοσίευση αυτού.
283865 Οι παρ. 1, 2 και 3 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 11 παρ. 5 του N. 1884/1990 (ΦΕΚ Α 81) και ισχύει από 1-1-90. 4.
284030 Η εντός "" παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 της Υ.Α. 1011286/24/0018 (Οικονομικών) του 1989 (Β 199).
284215 Το εντός "" άρθρο 59 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 5 της Υ.Α. 1011286/24/0018 (Οικονομικών) του 1989 (Β 199).
284220 Το εντός "" άρθρο 60 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 60 της Υ.Α. 1011286/24/0018 (Οικονομικών) του 1989 (Β 199).
284271 Το εντός "" εδάφιο ιθ' προστέθηκε ως άνω με το άρθρο 6 της Υ.Α. 1011286/24/0018 (Οικονομικών) του 1989 (Β 199).
284655 Ο προμηθευτής παραδίδει τα αναγραφόμενα στο ως άνω ειδικό δελτίο αγαθά, εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ως Α.Υ.Ο.
329130 Με την 6/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Πέλλας, επιστράφηκε αθεώρητο το 89/1993 χρηματικό ένταλμα της ΥΕΕ (Προϋπολογισμού Νομαρχιακού Ταμείου), ποσού δραχμών 3.789.904, που αφορούσε πληρωμή στη ΔΕΗ για την κατασκευή έργων ηλεκτροδότησης αγροτικών εγκαταστάσεων προγραμμάτων αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 1992, με την αιτιολογία ότι στον ΚΑΕ που καταλογιζόταν η ως άνω δαπάνη δεν υπήρχε εγγεγραμμένη πίστωση.
329173 Με τις 35,36,37,41 και 42/1993 πράξεις του 3ου Μονομελούς Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώρητα τα 2772, 5138, 5439, 5249, 5252, 5289, 5291,5299,5402,5416 και 5475/1993 χρηματικά εντάλματα προπληρωμής του ΓΕΝ, συνολικού ποσού δραχμών 263.081.326, που αφορούσαν διάφορες προμήθειες, με την αιτιολογία ότι τα παραπάνω ΧΕΠ εκδόθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.δ. 321/1969 και του άρθρου 36 του ν.δ. 721/1970 (ΦΕΚ 251 Ά΄) αφού δεν συνέτρεχε επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη ούτε η φύση των ως άνω δαπανών ήταν τέτοια ώστε να επιτρέπεται η έκδοσή τους.
297332 Έστω, λοιπόν, ο κατευθυνόμενος γράφος που παρουσιάζεται στο άνω μέρος του Σχήματος 7.9.
297377 Έστω ο κατευθυνόμενος γράφος που παρουσιάζεται στο άνω μέρος του Σχήματος 7.10.
297552 Έστω ένα σύνολο από 6 εργασίες, όπου οι χρόνοι προσαρμογής της μηχανής δίνονται στο άνω μέρος του Σχήματος 7.16.
339462 Οι θετικές εμπειρίες φαίνεται να αφορούν σε μεγαλύτερο ποσοστό τους συμμετέχοντες άνω των 25 ετών και κυρίως τους άνδρες, ενώ τις αρνητικές εμπειρίες φαίνεται να είχαν σε μεγαλύτερο ποσοστό οι παραδοσιακά αποκαλούμενες μη ανταγωνιστικές ομάδες στην αγορά εργασίας που είναι οι νέοι και κυρίως οι νέες γυναίκες.
339477 Αντίθετα, στην ηλικιακή ομάδα των άνω των 25 ετών οι έχοντες οικογενειακές υποχρεώσεις αποτελούν τα Ύ του συνόλου των συμμετασχόντων.
339501 Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες το 24% προέρχονται από νοικοκυριά μικρού μεγέθους (1-2 μέλη) και το 13,0% από μεγάλα νοικοκυριά (5 μέλη και άνω).
339503 Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες άνω των 25 ετών εμφανίζονται να προέρχονται σε μεγαλύτερη έκταση από πολυμελείς οικογένειες (4 μέλη και άνω) σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες των συμμετεχόντων.

Προηγούμενη Σελίδα    Επόμενη Σελίδα     (Σελίδα 2 σε σύνολο 5 σελίδων - 1000 προτάσεις σε σύνολο 4868 προτάσεων)