Αποτελέσματα
Αρχική σελίδα Στοιχεία χρήστη Επιλογή κειμένων  Προτάσεις Πληροφορίες

Πατώντας στο δεσμό (link) για την πρόταση μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για τη συγκεκριμένη πρόταση.

Επόμενη Σελίδα     (Σελίδα 1 σε σύνολο 5 σελίδων - 1000 προτάσεις σε σύνολο 4868 προτάσεων)

Πρόταση Κείμενο Πρότασης
6320 Με δεδομένα τα ανωτέρω ευθύνη της πολιτείας είναι η πρόληψη, η αποκατάσταση και η εξίσωση των ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).
40111 Συγκεκριμένα, σε νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και σε άρθρο ειδικό για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αυτών προς τους καταναλωτές προβλέπεται: - Κάθε δημόσια επιχείρηση που προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε καταναλωτές υποχρεούται εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να καταρτίσει και υποβάλει προς έγκριση στο εποπτεύον υπουργείο ένα Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (ΧΥΚ). - Ο ΧΥΚ καθορίζει τις καταστατικές υποχρεώσεις, τους όρους υπό τους οποίους η δημόσια επιχείρηση παρέχει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της προς τους καταναλωτές και τη διαδικασία αποζημίωσης προς αυτούς, σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους της των ανωτέρω υποχρεώσεων και όρων. - Οι δημόσιες επιχειρήσεις υποβάλλουν με τον ετήσιο προϋπολογισμό τους προς έγκριση σύστημα Δεικτών Εξυπηρέτησης και Αποτελεσματικότητας (ΔΕΑ).
286494 Η ανωτέρω αποζημίωση δεν καταβάλλεται, σε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου με αναρρωτική άδεια, άδεια κύησης και τοκετού, απόσπασης σε άλλες Υπηρεσίες εκτός Υπουργείου Γεωργίας ή στο Εξωτερικό και γενικά σε κάθε περίπτωση υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου που δεν δικαιολογεί την καταβολή της, με εξαίρεση μόνο την απουσία στην κατ' έτος μηνιαία κανονική άδεια. 4.
286495 Οι δικαιούχοι της ανωτέρω αποζημίωσης δεν δικαιούνται άλλης αποζημίωσης για την πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησής τους (υπερωρίες) σε περίπτωση δε συρροής αξιώσεων γίνεται επιλογή.
286520 Την αναγκαιότητα χορήγησης ειδικής πρόσθετης αμοιβής στους ανωτέρω υπαλλήλους για την προσφορά της επί πλέον αυτής εργασίας ώστε η απόδοσή τους να είναι η αναμενόμενη προς το σκοπό ταχύτατης περαίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων.
286536 Η ανωτέρω αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου με αναρρωτική άδεια, άδεια κύησης και τοκετού, απόσπαση σε άλλες Υπηρεσίες εκτός Υπουργείου ή στο Εξωτερικό και γενικά σε κάθε περίπτωση υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου που δεν δικαιολογεί την καταβολή της, με εξαίρεση μόνο την απουσία στην κατ' έτος μηνιαία κανονική άδεια.
286537 Οι δικαιούχοι της ανωτέρω αποζημίωσης δεν δικαιούνται άλλης αποζημίωσης για την πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησή τους (υπερωρίες) σε περίπτωση δε συρροής αξιώσεων γίνεται επιλογή.
286553 Έχοντας υπόψη: α) Την αριθμ. 2024616/2781/17.3.1989 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Χορήγηση ειδικής αποζημίωσης για πρόσθετη εργασία των Δημοσιονομικών υπαλλήλων" (ΦΕΚ 219/89 τ Β'). β) Το γεγονός ότι το ελεγκτικό έργο που έχει ανατεθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ιδιαίτερα μετά την ένταξη της Χώρας μας στην Ε.Ο.Κ (έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 992/1979 των δαπανών του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων που αφορούν επιδοτήσεις, ενισχύσεις και αποζημιώσεις γεωργικών προϊόντων), αλλά και από τις αρμοδιότητες που του ανατέθηκαν με τους νόμους 1232/1982 (άρση αμφισβητήσεως συμπληρώσεως 35ετίας) και 1256/1982 (έλεγχος πολυθεσίας - πολυμισθίας) δημιούργησε πρόσθετη εργασία στους υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. γ) Το γεγονός ότι τα νέα συνταξιοδοτικά μέτρα που έχουν ληφθεί (συνταξιοδότηση αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης ανασφάλιστων προσώπων αναμόρφωση πολεμικών συντάξεων) δημιούργησαν πρόσθετη εργασία για το προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφού πρέπει να εξετάσει εμπρόθεσμα τη νομιμότητα των κανονιστικών πράξεων κανονισμού συντάξεων και των αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων, προς ενδεχόμενη άσκηση κατ' αυτών, ενδίκων μέσων. δ) Την ανάγκη χορήγησης πρόσθετης αμοιβής στους ανωτέρω υπαλλήλους για την προσφορά της επί πλέον αυτής εργασίας, ώστε η απόδοσή τους να είναι η αναμενόμενη, με σκοπό την εμπρόθεσμη περαίωση του ελέγχου του μεγάλου όγκου διαχειριστικών στοιχείων μηνιαίων και ετήσιων λογαριασμών (Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ) καθώς και των διαχειριστικών στοιχείων του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.Γ.Π.) που αφορούν επιδοτήσεις, ενισχύσεις και αποζημιώσεις της Ε.Ο.Κ στα γεωργικά προϊόντα και τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα.
286559 Η ανωτέρω αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου με αναρρωτική άδεια, άδεια κύησης και τοκετού, απόσπασης σε άλλες Υπηρεσίες εκτός Υπουργείου ή στο Εξωτερικό και γενικά σε κάθε περίπτωση υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου που δεν δικαιολογεί την καταβολή της, με εξαίρεση μόνο την απουσία στην κατ' έτος μηνιαία κανονική άδεια. 4.
286560 Οι δικαιούχοι της ανωτέρω αποζημίωσης, δεν δικαιούνται άλλης αποζημίωσης για την πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησή τους (υπερωρίες), σε περίπτωση δε συρροής αξιώσεων γίνεται επιλογή. 5.
286613 Η ανωτέρω αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου με αναρρωτική άδεια, άδεια κύησης και τοκετού ή στο Εξωτερικό και γενικά σε κάθε περίπτωση υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου που δεν δικαιολογεί την καταβολή της με εξαίρεση μόνον την απουσία στην κατ' έτος κανονική άδεια. 4.
286614 Οι δικαιούχοι της ανωτέρω αποζημίωσης δεν δικαιούνται άλλης αποζημίωσης για την πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησής τους, υπερωρίες κ.λ.π.
286631 Το ανωτέρω επίδομα θα καταβληθεί στους δικαιούχους σταδιακά, σε ποσοστό 50% από 1.7.1989 και το υπόλοιπο ποσοστό από 1.1.1990. 5.
286647 Η ανωτέρω αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου με αναρρωτική άδεια, άδεια κύησης και τοκετού, απόσπασης σε άλλες Υπηρεσίες εκτός Υπουργείου ή στο Εξωτερικό και γενικά σε κάθε περίπτωση υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου που δεν δικαιολογεί την καταβολή της με εξαίρεση μόνο την απουσία στην κατ' έτος μηνιαία κανονική άδεια. 4.
282415 "Το εντός" "ανωτέρω εδάφ. προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 2 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει από 1-1-1993." 3.
282418 "" Στην περίπτωση που μια από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α' έως στ' παύει να υφίσταται, θεωρείται ότι πραγματοποιείται παράδοση αγαθού κατά το χρόνο που παύει να υφίσταται η εν λόγω προϋπόθεση ".
287011 Την ανάγκη χορήγησης ειδικής πρόσθετης αμοιβής στους ανωτέρω υπαλλήλους για την προσφορά επί πλέον εργασίας ώστε να κατοχυρωθούν τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου
287023 Η ανωτέρω αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου με αναρρωτική άδεια, άδεια κύησης και τοκετού, απόσπασης σε άλλες υπηρεσίες ή στο εξωτερικό και γενικά σε κάθε περίπτωση υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου που δεν δικαιολογεί την καταβολή της, με εξαίρεση μόνο την απουσία στην κατ' έτος μηνιαία κανονική άδεια.
287024 Οι δικαιούχοι της ανωτέρω αποζημίωσης δεν δικαιούνται άλλης αποζημίωσης για την πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησής τους (υπερωρίες).
287071 Τομέας Τεχνικών Υπηρεσιών - Προμηθειών 1) Γίνεται άμεση υλοποίηση του προγράμματος στέγασης με την αγορά - μίσθωση και διαμόρφωση ακινήτων για τη στέγαση των Υπηρεσιών του. 2) Γίνεται άμεση σύνταξη πρότυπων τευχών, προδιαγραφών, τεχνικών περιγραφών, συμβάσεων, συγγραφών υποχρεώσεων για τις ανάγκες των στεγαστικών θεμάτων της Υπηρεσίας. 3) Γίνεται η άμεση συντήρηση και επισκευή κάθε εγκατάστασης Μηχανολογικού Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού των Υπηρεσιών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. 4) Γίνεται άμεση κατάρτιση διακηρύξεων καθώς και υπογραφή συμβάσεων για τις ανάγκες προμηθειών της Υπηρεσίας. 5) Γίνεται άμεση συγκέντρωση δικαιολογητικών και δαπανών προμηθειών για έκδοση εγκριτικών αποφάσεων για ενταλματοποίησή τους. 6) Η ανωτέρω αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου με αναρρωτική άδεια, άδεια κύησης και τοκετού, απόσπασης σε άλλες Υπηρεσίες εκτός Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και γενικά σε κάθε περίπτωση υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου, που δεν δικαιολογεί την καταβολή της, με εξαίρεση μόνο την απουσία στην κατ' έτος μηνιαία κανονική άδεια.
287102 Β. Στους επιμελητές και λοιπούς υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ του Υπουργείου οκτώ χιλιάδες (8.000) δρχ. 2) Η ανωτέρω αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου με αναρρωτική άδεια, άδεια κύησης και τοκετού, απόσπασης σε άλλες υπηρεσίες εκτός υπουργείου ή στο εξωτερικό και γενικά σε κάθε περίπτωση υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου που δεν δικαιολογεί την καταβολή της με εξαίρεση μόνο την απουσία στην κατ' έτος μηνιαία κανονική άδεια. 3) Οι δικαιούχοι της παραπάνω αποζημίωσης δεν δικαιούνται άλλης αποζημίωσης για την πιθανή πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησή τους (υπερωρίες) σε περίπτωση δε συρροής αξιώσεων γίνεται επιλογή.
286985 Το ανωτέρω επίδομα θα καταβληθεί στους δικαιούχους σταδιακά σε ποσοστό 50% από 1.7.89 και το υπόλοιπο ποσοστό από 1.1.1990.
286997 Οι υπηρετούντες υπάλληλοι του κλάδου αυτού, επανακατατάσσονται, από τη δημοσίευση της παρούσας, στα ανωτέρω μισθολογικά κλιμάκια και η διαφορά των αποδοχών από την επανακατάταξή τους καταβάλλεται από την αυτή ημερομηνία. 2.
287116 Οι δικαιούχοι της ανωτέρω αποζημίωσης δεν δικαιούνται άλλης αποζημίωσης για την πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησή τους (υπερωρίες) σε περίπτωση δε συρροής αξιώσεων γίνεται επιλογή. 5.
287115 Η ανωτέρω αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου με αναρρωτική άδεια, άδεια κύησης και τοκετού, απόσπασης σε άλλες Υπηρεσίες και γενικά σε κάθε περίπτωση υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου που δε δικαιολογεί την καταβολή της, με εξαίρεση μόνο την απουσία στην κατ' έτος μηνιαία κανονική άδεια. 4.
282483 Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω διατάξεων, η παράδοση αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον προμηθευτή ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του από άλλο κράτος-μέλος στο εσωτερικό της χώρας και πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) η παράδοση των αγαθών γίνεται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο, που καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 10α ή προς οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο και β) δεν πρόκειται για καινούρια μεταφορικά μέσα, ούτε για αγαθά, που παραδίδονται μετά από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας, από τον προμηθευτή ή για λογαριασμό του.
282491 Το ανωτέρω εντός "" εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 7 του άρθρ. 15 του N. 2166/1993 (Α 137).
282514 Η ανωτέρω περίπτωση (δ) έγινε ε) και αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 10 του άρθρ. 1 του N. 2093/1992 (Α 181) (Ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993).
282521 Η ανωτέρω περίπτωση, πρώην ε', έγινε στ') με την παρ. 11 του άρθρ. 1 του N. 2093/1992 (Α 181).
282529 Το ανωτέρω εδάφ. αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 12 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993). α) μεταβίβασης ή παραχώρησης της χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων, β) διαφημίσεων, γ) συμβούλων γενικά, μηχανικών, γραφείων μελετών, δικηγόρων, λογιστών ή και άλλων παρόμοιων υπηρεσιών, καθώς και επεξεργασίας στοιχείων ή παροχής πληροφοριών, δ) ανάληψης υποχρέωσης για μη άσκηση, εν όλω ή εν μέρει, επαγγελματικής δραστηριότητας ή δικαιώματος που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, ε) τραπεζικών, χρηματοδοτικών, ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών, με εξαίρεση τη μίσθωση χρηματοθυρίδων, στ) διάθεσης προσωπικού, ζ) μίσθωσης ενσώματων κινητών αγαθών εκτός των μεταφορικών μέσων, η) προσώπων που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό άλλων προσώπων, για την πραγματοποίηση των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.
287140 Το ανωτέρω επίδομα (Επίδομα Ευδοκίμου Παραμονής) χορηγείται στους Στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων από το βαθμό του Συνταγματάρχου και άνω, ως και στους αντιστοίχους βαθμούς των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού τους. 3.
287154 Ότι επιβάλλεται, κατόπιν των ανωτέρω να αντιμετωπισθεί άμεσα το θέμα των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών προς μερική αποκατάσταση της προγενέστερης αδικίας.
287158 Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για το κύριο προσωπικό του πρώην Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 4.
287395 Η ανωτέρω αποζημίωση χορηγείται πέραν των δικαιουμένων αποδοχών και η δαπάνη γι' αυτή θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΤΑΠΑ, εκτός από τις Υπηρεσίες ΕΠΜΑΣ, που θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΠΟ και του Μουσείου - Βιβλιοθήκης Ευστρ.
287452 Ο πωλητής του αργού πετρελαίου, εφόσον ο αγοραστής του προσκομίσει τα ανωτέρω οριζόμενα δικαιολογητικά μέσα στην παραπάνω προθεσμία, εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο χωρίς φόρο και με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
287478 Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί, κατά την κρίση της Τελωνειακής Αρχής αν η μη προσκόμιση του πιστοποιητικού Νηολόγησης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας που εισάγει το αεροσκάφος. 2.
287703 Τις διατάξεις της περ. ζ' του άρθρου 52 του ν. 1882/1990, σύμφωνα με τις οποίες τα ανωτέρω αυξημένα όρια του καταβεβλημένου κεφαλαίου ισχύουν για συγχωνεύσεις ή μετατροπές επιχειρήσεων που γίνονται, με βάση τις διατάξεις του αν. 1297/1972, μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση (23.3.1990) του ν. 1882/1990 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3.
282545 Η ανωτέρω παρ., πρώην υπ' αριθμ. 4, αριθμήθηκε ως 5 και αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 14 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181) ισχύει δε, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, από 1-1-1993.
288392 Για τις περιπτώσεις που οι προθεσμίες απόδοσης των ανωτέρω φόρων, τελών ή εισφορών, με βάση τις ανωτέρω ρυθμίσεις λήγουν μέχρι 31.8.1993, οι υπόχρεοι μπορούν να αποδώσουν τα οφειλόμενα ποσά μέχρι 30.9.1993 χωρίς τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις ή άλλες κυρώσεις. 4.
288392 Για τις περιπτώσεις που οι προθεσμίες απόδοσης των ανωτέρω φόρων, τελών ή εισφορών, με βάση τις ανωτέρω ρυθμίσεις λήγουν μέχρι 31.8.1993, οι υπόχρεοι μπορούν να αποδώσουν τα οφειλόμενα ποσά μέχρι 30.9.1993 χωρίς τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις ή άλλες κυρώσεις. 4.
282615 Το εντός "" ανωτέρω εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 3 του N. 1676/1986 (Α' 204). "
282621 Οι ανωτέρω παρ.
308259 Παρ' όλα αυτά ο λανθασμένος όρος, που αποτελεί την ονομασία τους από την ελληνική και ρωμαϊκή ακόμη αρχαιότητα, δε διορθώθηκε). - Η συνήθεια να ονομάζονται οι παλαιοί άνθρωποι με βάση τα τέχνεργά τους δημιουργεί παρεξηγήσεις και εικασίες για ανύπαρκτους λαούς (αναφέρονται χαρακτηριστικά οι "mound builders", κατασκευαστές τάφων-λόφων στην Αμερική που θεωρήθηκαν ειδικό έθνος) (βλ. πιο κάτω) (CEA). - Η επέκταση της Αρχαιολογίας σε όλο τον κόσμο πρόσθεσε στην ορολογία της όρους ξένους προς αυτήν, προερχομένους από γλώσσες ιθαγενών εθνοτήτων, δύσκολα μεταφράσιμους (οπ. ανωτέρω) (π.χ. η αραβική λέξη "tell" = ύψωμα δημιουργημένο από επάλληλα στρώματα κατοίκησης ή ο όρος "but and ben" = τύπος νεολιθικού κρητικού σπιτιού που θυμίζει σκωτσέζικο τυπικό οικιστικό σχέδιο). - Αναγνωρισμένοι ελληνικοί όροι δυσκολεύουν τους ξενόγλωσσους (π.χ. "μέγαρον", "μεγάλιθος και μικρόλιθος") (οπ. αν.). - Δυσνόητοι επιστημονικοί όροι χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο (όπως ο όρος "trajectory" = τροχιά, που στην Αρχαιολογία δηλώνει τα μονοπάτια της πολιτιστικής ανάπτυξης) (οπ. αν.). - Νέοι όροι εφευρίσκονται για την κάλυψη νέων αναγκών (ο συχνά στην ξένη βιβλιογραφία ευρισκόμενος όρος "site catchment" δηλώνει την οικονομική ενδοχώρα ενός οικισμού) (CEA). - Η έννοια μερικών κοινών λέξεων, όπως "εξημέρωση", έχει τροποποιηθεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της απόδοσης των ιδιαίτερων επιστημονικών νοημάτων.
288241 Απόσπασμα της απόφασης του δικαστηρίου παραδίδεται εντός πέντε ημερών από της εκδόσεώς της, από το γραμματέα της έδρας του δικαστηρίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία επιμελείται αμέσως για την κοινοποίησή της στις αρμόδιες αρχές προς εφαρμογή των ανωτέρω κυρώσεων της προηγούμενης παραγράφου.
310695 Άπαντα τα κατά τα έθιμά των εις την εκκλησίαν των ανήκοντα κτήματα, αμπελώνες, κήποι, μετόχια, λιβάδια, αγροί, αγιάσματα, μύλοι και άλλα υπέρ της εκκλησίας αφιερωμένα αντικείμενα και κτήνη, ο ανωτέρω κληρικός θα τα νέμηται κατά τον αυτόν τρόπον, καθ' ον και οι προκάτοχοι μητροπολίται ενέμοντο και διεχειρίζοντο αυτά.
288294 Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται συγχρόνως με την καταβολή του τέλους να υποβάλλουν στον οικείο δήμο ή κοινότητα εκτός από την δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1080/1980 και αντίγραφο του οικείου εκκαθαριστικού σημειώματος του Φ.Π.Α.
288304 Στην περίπτωση που μια από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α' έως στ' παύει να υφίσταται, θεωρείται ότι πραγματοποιείται παράδοση αγαθού κατά το χρόνο που παύει να υφίσταται η εν λόγω προϋπόθεση. 3.
323757 Κατόπιν των ανωτέρω είχομεν υποβάλλει εις το αυτοκρατορικόν διβάνιον προηγουμένως την παράκλησιν, όπως εκδοθή υψηλόν φιρμάνιον, διατάσσον την κατάπαυσιν και αποσόβησιν των πιέσεων και αδικιών τούτων.Όντως δε είχε δοθή εις χείρας ημών σχετικόν υψηλόν φιρμάνιον, διατάσσον την κατάπαυσιν και αποσόβησιν των πιέσεων και αδικιών τούτων.
323829 Λοιπόν προθυμοπιοιθήτε να αποδοσετε την ανωτέρω ποσότητα χωρίς καμιάν αντιλογίαν και προφαση.
323910 Εις την απόφασιν της ανωτέρω εξάδος είμαστε όλοι ευχάριστοι.
323937 Όταν περισσεύουν εις το ταμείον χρήματα να δίδη αυτά αμέσως τω Ταμία των ακινήτων Κτημάτων και της Σχολής επί αποδείξει. 4) Ο Γραμματεύς είναι υπεύθυνος δια τα βιβλία και δια τας εν αυτά πράξεις του, οφείλει δε να κρατή ταύτα τακτικά και καθαρά άνευ σβεσμάτων και ξεσμάτων. 5) Η Επιτροπή οφείλει να λαμβάνη προς όφελος του παγκαρίου τα εξής: α) Από κάθε στέψιν κατωτάτης τάξεως Γρόσια 5 (υπό του Κουμπάρου). β) Από κάθε στέψιν ανωτέρας τάξεως Γρόσια 10 (υπό του Κουμπάρου). γ) Από κάθε βάπτισιν κατωτάτης τάξεως Γρόσια 2 (υπό του αναδόχου). δ) Από κάθε βάπτισιν ανωτέρας τάξεως Γρόσια 4 (υπό του αναδόχου). ε) Δι' έν έκαστον πωλητήριον μαρτυρικόν, επί αγοραπωλησίας κτημάτων και λοιπών εν άρθρ. 1 επί τοις εκατόν, επί δε εγγράφων μη προσδιοριζόντων αξίαν χρηματικήν Γρόσια 5 (πέντε). 6) Εάν οι ιερείς της εκκλησίας μας άνευ της αδείας της Επιτροπής τελέσωσιν κανέν των ανωτέρω ρηθέντων Μυστηρίων θα είναι υπεύθυνοι να πληρώνουν διπλούν το ρηθέν δικαίωμα οιουδήποτε Μυστηρίου και οιασδήποτε τάξεως, εξαιρείται δε μόνο η κατεπείγουσα βάπτισις ης το δικαίωμα και ακολούθως δύναται να εισπραχθή. 7) Δια πάσαν ιεροπραξίαν, στέψιν, βάπτισιν, θανάτους, μνημόσυνα και λοιπά, τα κηρία τα έξωθεν του παγκαρίου αγοραζόμενα δεν είναι δεκτά και ιεροπραξία δεν θα τελείται.
323943 Δι' ου δήλον γίνεται ότι οι υποφαινόμενοι κάτοικοι της χώρας Δοβίστης, διορώντες αφ' ενός μεν την στέρησιν καταλλήλου παρθεναγωγείου και περιβόλου των σχολείων ως και την αναπόφευκτον ανάγκην της αυξήσεως του προσωπικού των διδασκάλων εν τε τω αρρεναγωγείω και παρθεναγωγείω της χώρας ημών, ως και του ευτυχώς-μεγάλου αριθμού των προσελθόντων μαθητών και μαθητριών, αφ' ετέρου δε την ανεπάρκειαν των πόρων των σχολείων, καθ' όσον ουδένα έτερον κέκτημαι πόρον εκτός του γλίσχρου περισσεύματος του παγκαρίου της εκκλησίας ημών κοινή γνώμη και ομοφώνως προς επίτευξιν του διπλού τούτου σκοπού, ήτοι την ανέγερσιν και καλλωπίστου παρθεναγωγείου, περιβόλου των σχολείων και σχηματισμού επαρκούς κεφαλαίου χρημάτων προς μισθοδοσίας του προσωπικού των σχολείων, αποφασίζωμεν τα εξής: α) Έκαστος ημών των υπογεγραμμένων και μη χωρικών των καλλιεργούντων καπνά υποχρεούται ν' αφίνη εις τον έμπορον τον αγοραστήν του πράγματος ημων, εις οιανδήποτε ποιότητα και αν ανήκει το πράγμα του, ανά δέκα παράδες εις εκάστην οκάν, κατά το κατάστιχον του εμπόρου, ήτοι του αγοραστού. β) Τα χρήματα τα οποία θα κρατή ο έμπορος εννοούνται εις χρήματα γερά, ήτοι λίραν των 108 - εκατόν οκτώ. γ) Το αποφασισθέν ως ανωτέρω δικαίωμα, ήτοι αι δέκα παράδες εφ' εκάστης ολάς θα εισπράττηται παρά του Ταμείου των σχολείων μας παρά των αγοραστών του πράγματος μετά την σφράγισιν των μαρτυρικών υπό του προεστώτος, των αζάδων και του Ταμείου Προσυπογραφομένου. δ) Όταν τις εξ ημών των εχόντων καπνά δυστροπών δεν ήθελεν αφήσει εις τον αγοραστήν τας δέκα παράδας και οι αζάδες δεν θα υπογράφουσι τον μαρτυρικόν πριν ή ληφθή υπό του Ταμείου το δικαίωμα. ε) Εάν ο προεστώς και οι αζάδες ήθελον εναντίον των ανωτέρω υπογράψει και σφραγίσει μαρτυρικόν προ της λήξεως του δικαιώματος υπό του Ταμίου λογίζονται και εισίν υπεύθυνοι εξ ιδίων και πληρώνωσι το αποφασισθέν δικαίωμα. στ) Η απόφασις ημών αυτή τίθεται εις ενέργειαν από σήμερον συμπεριλαμβανομένου του μαξουλίου του λήξαντος έτους 1884. ζ) Εγένετο το παρόν, υπεγράφη παρ' ημών των παρευρεθέντων, ισχύον δι' άπαντας τους καλλιεργητάς καπνών, και κατεχωρήθη εν τω κώδικι της Ιερ. ημών Εκκλησίας σελίς 27-28 παραδίδεται δε εις τον Ταμίαν των σχολείων κ. Ματάκον Γεωργίου, έχοντα το δικαίωμα παραχωρείν αντίγραφον τοις εμπόροις.
323943 Δι' ου δήλον γίνεται ότι οι υποφαινόμενοι κάτοικοι της χώρας Δοβίστης, διορώντες αφ' ενός μεν την στέρησιν καταλλήλου παρθεναγωγείου και περιβόλου των σχολείων ως και την αναπόφευκτον ανάγκην της αυξήσεως του προσωπικού των διδασκάλων εν τε τω αρρεναγωγείω και παρθεναγωγείω της χώρας ημών, ως και του ευτυχώς-μεγάλου αριθμού των προσελθόντων μαθητών και μαθητριών, αφ' ετέρου δε την ανεπάρκειαν των πόρων των σχολείων, καθ' όσον ουδένα έτερον κέκτημαι πόρον εκτός του γλίσχρου περισσεύματος του παγκαρίου της εκκλησίας ημών κοινή γνώμη και ομοφώνως προς επίτευξιν του διπλού τούτου σκοπού, ήτοι την ανέγερσιν και καλλωπίστου παρθεναγωγείου, περιβόλου των σχολείων και σχηματισμού επαρκούς κεφαλαίου χρημάτων προς μισθοδοσίας του προσωπικού των σχολείων, αποφασίζωμεν τα εξής: α) Έκαστος ημών των υπογεγραμμένων και μη χωρικών των καλλιεργούντων καπνά υποχρεούται ν' αφίνη εις τον έμπορον τον αγοραστήν του πράγματος ημων, εις οιανδήποτε ποιότητα και αν ανήκει το πράγμα του, ανά δέκα παράδες εις εκάστην οκάν, κατά το κατάστιχον του εμπόρου, ήτοι του αγοραστού. β) Τα χρήματα τα οποία θα κρατή ο έμπορος εννοούνται εις χρήματα γερά, ήτοι λίραν των 108 - εκατόν οκτώ. γ) Το αποφασισθέν ως ανωτέρω δικαίωμα, ήτοι αι δέκα παράδες εφ' εκάστης ολάς θα εισπράττηται παρά του Ταμείου των σχολείων μας παρά των αγοραστών του πράγματος μετά την σφράγισιν των μαρτυρικών υπό του προεστώτος, των αζάδων και του Ταμείου Προσυπογραφομένου. δ) Όταν τις εξ ημών των εχόντων καπνά δυστροπών δεν ήθελεν αφήσει εις τον αγοραστήν τας δέκα παράδας και οι αζάδες δεν θα υπογράφουσι τον μαρτυρικόν πριν ή ληφθή υπό του Ταμείου το δικαίωμα. ε) Εάν ο προεστώς και οι αζάδες ήθελον εναντίον των ανωτέρω υπογράψει και σφραγίσει μαρτυρικόν προ της λήξεως του δικαιώματος υπό του Ταμίου λογίζονται και εισίν υπεύθυνοι εξ ιδίων και πληρώνωσι το αποφασισθέν δικαίωμα. στ) Η απόφασις ημών αυτή τίθεται εις ενέργειαν από σήμερον συμπεριλαμβανομένου του μαξουλίου του λήξαντος έτους 1884. ζ) Εγένετο το παρόν, υπεγράφη παρ' ημών των παρευρεθέντων, ισχύον δι' άπαντας τους καλλιεργητάς καπνών, και κατεχωρήθη εν τω κώδικι της Ιερ. ημών Εκκλησίας σελίς 27-28 παραδίδεται δε εις τον Ταμίαν των σχολείων κ. Ματάκον Γεωργίου, έχοντα το δικαίωμα παραχωρείν αντίγραφον τοις εμπόροις.
324061 Όθεν εντελλόμενοι την μέχρι αφίξεως ημών διαφύλαξιν και επίβλεψιν παρ' υμών απάντων των εν Βεροία συγκεντρωθέντων ήδη τετρακοσίων περίπου γυναικοπαίδων και διαφόρων κινητών πραγμάτων των απίστων επαναστατών φέρομων εις γνώσιν υμών ότι απεφασίσαμεν όπως συν Θεώ εκκινήσωμεν εντεύθεν μετά τρεις ημέρας και ότι θέλομεν διέλθει μετά του υφ' ημάς στρατού των πιστών δια Βεροίας και εκείθεν παραλάβει και μεταφέρει μεθ' ημών άπαντα τ' ανωτέρω λάφυρα και γυναικόπαιδα εις το εν Θεσσαλονίκη ημέτερον διβάνιον.
288350 Εξαιρείται του ανωτέρω περιορισμού της πενταετίας η πραγματοποίηση της δαπάνης, για την απόκτηση ή την κατασκευή επενδυτικών αγαθών από οργανισμούς, επιχειρήσεις και εταιρείες κοινής ωφέλειας. 28.
324158 Παρευρέθη εις τας Μάχας ως ακολούθως με τον υποφαινόμενον Μακρυγιάννην παρευρέθη εις τας μάχας Νεοκάστρου, Αράχωβας, και αθηνών, πάντοτε ο Μπουλουξής, έχων και τον ανωτέρω αριθμόν στρατιωτών υπό την οδηγίαν του εις όλας τας ανωτέρω μάχας παρομοίως παρευρέθη και εις τας ακολούθους μάχας και με τον υποφαινόμενον Χρησόδουλον Χατζή Πέτρου και με τον μακαρίτην οπλαρχηγόν Γεώργιον Καραϊσκάκην εις Μεσολόγγιον, εις Αράχωβα, εις Δίστομον και εις Κερατζίνη [των] Αθηνών, ο οποίος ήτο Μπουλουξής, έχων υπό την οδηγίαν του πεντήκοντα περίπου στρατιώτας εις όλας τας ανωτέρω Μάχας, ο οποίος επληγώθη εις την δεξιάν του χείραν εις την μάχην [του] Μεσολλογίου παρά των οθωμανών, καθώς και εις την μάχην [της] Αραχώβης της Επαρχίας Βοιωτίας, επληγώθη εις τον αριστερόν του πόδα παρά τοις οθωμανοίς [του] Μουστάμπεη, και εκινδύνευσε μάλιστα έως ότου να θεραπεύση την πληγήν ταύτην, όπου εισέτι πάσχει εκ της ειρημένης πληγής, ο οποίος εξώδευσεν αρκετήν ποσότητα χρημάτων πληρώνων μισθούς εις τους υπό την οδηγίαν του στρατιώτας εξ ιδίων του, χωρίς να αποζημιωθή από καμίαν αρχήν, και όστις συναγονιζόμενος τότε κατά των οθωμανών, έδειξεν αίσθημα ανδρείαν γενναιοψυχίαν, μεγίστην αφοσίωσιν και ζήλον πατριοτισμού άξιον επαίνου, ο οποίος εφέρθη πάντοτε πρόθυμος εις τας διατάξεις των υποφαινομένων, χωρίς να φέρη πώποτε ούτος την παραμικράν ενόχλησιν εις κανέν άτομον.
324158 Παρευρέθη εις τας Μάχας ως ακολούθως με τον υποφαινόμενον Μακρυγιάννην παρευρέθη εις τας μάχας Νεοκάστρου, Αράχωβας, και αθηνών, πάντοτε ο Μπουλουξής, έχων και τον ανωτέρω αριθμόν στρατιωτών υπό την οδηγίαν του εις όλας τας ανωτέρω μάχας παρομοίως παρευρέθη και εις τας ακολούθους μάχας και με τον υποφαινόμενον Χρησόδουλον Χατζή Πέτρου και με τον μακαρίτην οπλαρχηγόν Γεώργιον Καραϊσκάκην εις Μεσολόγγιον, εις Αράχωβα, εις Δίστομον και εις Κερατζίνη [των] Αθηνών, ο οποίος ήτο Μπουλουξής, έχων υπό την οδηγίαν του πεντήκοντα περίπου στρατιώτας εις όλας τας ανωτέρω Μάχας, ο οποίος επληγώθη εις την δεξιάν του χείραν εις την μάχην [του] Μεσολλογίου παρά των οθωμανών, καθώς και εις την μάχην [της] Αραχώβης της Επαρχίας Βοιωτίας, επληγώθη εις τον αριστερόν του πόδα παρά τοις οθωμανοίς [του] Μουστάμπεη, και εκινδύνευσε μάλιστα έως ότου να θεραπεύση την πληγήν ταύτην, όπου εισέτι πάσχει εκ της ειρημένης πληγής, ο οποίος εξώδευσεν αρκετήν ποσότητα χρημάτων πληρώνων μισθούς εις τους υπό την οδηγίαν του στρατιώτας εξ ιδίων του, χωρίς να αποζημιωθή από καμίαν αρχήν, και όστις συναγονιζόμενος τότε κατά των οθωμανών, έδειξεν αίσθημα ανδρείαν γενναιοψυχίαν, μεγίστην αφοσίωσιν και ζήλον πατριοτισμού άξιον επαίνου, ο οποίος εφέρθη πάντοτε πρόθυμος εις τας διατάξεις των υποφαινομένων, χωρίς να φέρη πώποτε ούτος την παραμικράν ενόχλησιν εις κανέν άτομον.
324158 Παρευρέθη εις τας Μάχας ως ακολούθως με τον υποφαινόμενον Μακρυγιάννην παρευρέθη εις τας μάχας Νεοκάστρου, Αράχωβας, και αθηνών, πάντοτε ο Μπουλουξής, έχων και τον ανωτέρω αριθμόν στρατιωτών υπό την οδηγίαν του εις όλας τας ανωτέρω μάχας παρομοίως παρευρέθη και εις τας ακολούθους μάχας και με τον υποφαινόμενον Χρησόδουλον Χατζή Πέτρου και με τον μακαρίτην οπλαρχηγόν Γεώργιον Καραϊσκάκην εις Μεσολόγγιον, εις Αράχωβα, εις Δίστομον και εις Κερατζίνη [των] Αθηνών, ο οποίος ήτο Μπουλουξής, έχων υπό την οδηγίαν του πεντήκοντα περίπου στρατιώτας εις όλας τας ανωτέρω Μάχας, ο οποίος επληγώθη εις την δεξιάν του χείραν εις την μάχην [του] Μεσολλογίου παρά των οθωμανών, καθώς και εις την μάχην [της] Αραχώβης της Επαρχίας Βοιωτίας, επληγώθη εις τον αριστερόν του πόδα παρά τοις οθωμανοίς [του] Μουστάμπεη, και εκινδύνευσε μάλιστα έως ότου να θεραπεύση την πληγήν ταύτην, όπου εισέτι πάσχει εκ της ειρημένης πληγής, ο οποίος εξώδευσεν αρκετήν ποσότητα χρημάτων πληρώνων μισθούς εις τους υπό την οδηγίαν του στρατιώτας εξ ιδίων του, χωρίς να αποζημιωθή από καμίαν αρχήν, και όστις συναγονιζόμενος τότε κατά των οθωμανών, έδειξεν αίσθημα ανδρείαν γενναιοψυχίαν, μεγίστην αφοσίωσιν και ζήλον πατριοτισμού άξιον επαίνου, ο οποίος εφέρθη πάντοτε πρόθυμος εις τας διατάξεις των υποφαινομένων, χωρίς να φέρη πώποτε ούτος την παραμικράν ενόχλησιν εις κανέν άτομον.
324166 Επικυρούται το γνήσιον ανωτέρω δύο υπογραφών του κ. Μακρυγιάννη και Χρηστοδ.
324172 Επικυρούται το γνήσιον των ανωτέρω δύο υπογραφών του αντισυνταγματάρχου Ι. Ρούκη και του ταγματάρχου Α. Κοντοσοπούλου.
324110 Τα ανωτέρω είναι αι τελευταίαι ειδήσεις, τας οποίας έχομεν από την Θεσσαλονίκην.
324383 Ωμολογείτο μεν δι' αυτών η πνευματική εξουσία των αρχιερέων, εφ' ολοκλήρου της επαρχίας, ουδεμία, όμως συνδρομή παρείχετο εις αυτούς προς ελευθέραν εξάσκησιν των δικαιωμάτων των, ούτε ανελάμβανεν η πολιτική αρχή να περιστείλη τους ταραξίας και καταστήση σεβαστάς τας ανωτέρω διαταγάς.
324610 Το ανωτέρω χωρίον Κλαδοράβι κείμενον ουχί περισσότερον μισής ώρας της Φλωρίνης και μεταξύ του Τουρκικού χωρίου Κλεστίνης και του Ελληνικού χωρίου Κλαμπασνίτσης εις θέσιν τερπνήν έχον έναντί του τον ευφορώτατον κάμπον Φλωρίνης - και Βιτωλίων - κατήχετο προ ενός έτους υπό των ατίμων οργάνων του Βουλγαρικού Κομιτάτου οίτινες διέπραξαν εις τους εμμένοντας εις τα πάτρια κατοίκους του τα πάνδεινα.
324670 Οι κήρυκες ούτοι επανελθόντες τω είπον ότι δεν αντελήφθησαν ελληνικήν κατοχήν, προσθέσαντες ότι εύρον ακόμη την Τουρκικήν χωροφυλακήν (ήτις έμεινε δι' ον λόγον ανωτέρω αναφέρεται). 28η πρωϊα.
324671 Εστάλη παρά τη Α.Υ. του Διαδόχου ο λοχαγός Μαζαράκης και εκ μέρους του Χασάν Ταξίμ ο Μαχμούτ Ρεφήκ, λοχαγός Επιτελείου, ίνα αφ' ενός ανακοινωθή τω στρατηγώ Πετρώφ η έκπληξις, ότι μετά τας επανειλημμένας ειδοποιήσεις του Ελληνικού στρατηγείου περί της παραδόσεως από της 26ης πρωlας ούτος εζήτησε την 28ην συνεννόησιν προς τον Χασάν Ταξίμ, αιχμάλωτον πολέμου πλέον του Ελληνικού στρατού, και αφ' ετέρου εκ μέρους του Ταξίμ επιστολή, επιβεβαιούσα τ' ανωτέρω.
324787 Δια την προσήκουσαν εφαρμογήν των ανωτέρω κανόνων αι αρμόδιαι αρχαί θέλουσιν εκδώσει τας αναγκαίας διατάξεις προς τους υπό την δικαιοδοσίαν αυτών υφισταμένους υπαλλήλους.
324922 Καθημερινώς συλλαμβάνονται, φυλακίζονται και υποβάλονται εις βασάνους εν τοις κρατηρίοις Έλληνες προς τον σκοπόν όπως αφ' ενός παραδόσωσι κεκρυμμένα χρήματα και τιμαλφή και αφ' ετέρου εξαναγκασθώσιν εις την αναχώρησιν και υπογραφήν της ανωτέρω δηλώσεως.
324925 Εις την Θεσσαλονίκην ολίγον μετά την κατάληψίν της υπό Γερμανικού Στρατού αφίχθησαν και εγκατεστάθησαν πολλοί Βούλγαροι οίτινες ίδρυσαν Βουλγαρικήν Λέσχην σκοπός της οποίας είναι η προπαγάνδα μεταξύ των Μακεδόνων χωρικών, εις όλα τα χωρία και τας πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας έχουσι διασπαρεί, υπό της Ανωτέρω Λέσχης, Βούλγαροι πράκτορες, οίτινες προπαγανδίζουν μεταξύ του πληθυσμού την ένωσιν της Μακεδονίας μετά της μητρός Βουλγαρίας, εξαγοράζουν διαφόρους χωρικούς δια χρημάτων, παροχής ζώων εις ευθυνάς τιμάς (μεσολαβούντες εις τας Γερμανικάς Αρχάς, διά την μη επίταξιν τούτων) και εφοδιάζουν τούτους δια ταυτοτήτων, ότι τυγχάνουσι Βουλγαρικής εθνικότητος.
324927 Πλείστοι όσοι εκ των ανωτέρω εφέδρων και τραυματιών, αναμένοντες εις μάτην εν Θεσσαλονίκη, άνευ ουδεμιάς συνδρομής υπό των Ελληνικών Αρχών την επιστροφήν των εις τας ιδιαιτέρας των πατρίδας, εδέχθησαν και υπέγραψαν την δήλωσιν.
288374 Για τις ανωτέρω υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέχρι 31.12.1991 δεν οφείλεται ο φόρος που αποδεδειγμένα δεν εισπράχθηκε πράξεις επιβολής φόρου που αφορούν τις ανωτέρω υπηρεσίες και έχουν εκδοθεί για την ανωτέρω χρονική περίοδο παύουν να ισχύουν.
325008 Προβάλλει απαίσιον το φάσμα του κινδύνου της επεκτάσεως των τραγικών πιέσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και εις τας ανωτέρω Επαρχίας και ρίγη φρίκης και αγανακτήσεως καταλαμβάνουν πάσαν Ελληνικήν καρδίαν.
325011 Εν μέσω της τραγικής ταύτης περιπετείας εις την οποίαν ρίπτεται ο Λαός της Βορείου Ελλάδος δεν πρέπει να λησμονηθή, ότι κατά την ανακοινωθείσαν απόφασιν του Γερμανικού Στρατηγείου η μεν είσοδος του Βουλγαρικού Στρατού δεν πρόκειται ποσώς να λάβη μορφήν στρατιωτικής κατοχής των ανωτέρω Επαρχιών, παραμενούσης ταύτης αποκλειστικώς εις τας Γερμανικάς Αρχάς, ότι δε παρά την μεταβολήν της μορφής της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας-Θράκης θα παραμείνουν και εις τας καταληφθησομένας υπό του Βουλγαρικού Στρατού Επαρχίας εν πλήρει λειτουργία η Ελληνική Διοικητική μηχανή και οι Ελληνικοί Νόμοι και ότι η Πολιτική Διοίκησις και Δικαιοσύνη εν αυταίς θα διεξάγωνται υπό την Ανωτάτην Εποπτείαν του Γερμανού Γενικού Διοικητού δια των Ελλήνων Υπαλλήλων και Ελλήνων Δικαστών, οι οποίοι διετάχθησαν να παραμείνουν εις τας θέσεις των, ασκούντες, ως άχρι τούδε, τα καθήκοντα αυτών.
325013 Καθήκον συνεπώς στοιχειωδώς επιβεβλημένον εις πάντας τους Δικαστικούς και Διοικητικούς Υπαλλήλους της Περιφερείας Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας, από του Υπουργού Γενικού Διοικητού κ. Σιμωνίδου και υφ' οιανδήποτε τυχόν ιδιότητα ή και μειωμένη τυχόν αρμοδιότητα ήθελον επιβάλει αυτώ αι περιστάσεις μέχρι του κατωτάτου εν τη Διοικητική Ιεραρχία υπαλλήλου, ως και δι' όλους τους εν τη ανωτέρω περιφερεία Δημοτικούς και Κοινοτικούς Άρχοντας και Υπαλλήλους και λοιπούς παράγοντας πάσης κοινωνικής λειτουργίας είναι να παραμείνουν ακλόνητοι και απτόητοι εις τας τεταγμένας θέσεις των ασκούντες ανελλειπώς και προθύμως τα καθήκοντα αυτών και παρέχοντες πάσαν δυνατήν προστασίαν και εξυπηρέτησιν εις τον δοκιμαζόμενον πληθυσμόν, καταγγέλοντες δε τας τυχόν υπερβασίας των Βουλγάρων εις τας Γερμανικάς Αρχάς Κατοχής.
325015 Οι υπογεγραμμένοι εκπρόσωποι του Λαού της Βορείου Ελλάδος έχοντες σύμφωνον την γνώμην και απόφασιν και ολοκλήρου του συντεταγμένου πολιτικού κόσμου κατόπιν ρητής σχετικής ανακοινώσεως προς ημάς των Αρχηγών όλων των πολιτικών κομμάτων της χώρας ποιούμεθα θερμοτάτην έκκλησιν εις τα πατριωτικά αισθήματα όλων των ανωτέρω Δημοσίων Λειτουργών και αιρετών ή διωρισμένων αρχόντων και Υπαλλήλων της Βορείου Ελλάδος όπως παραμείνουν άπαντες ακλόνητοι εις τας θέσεις των συνεχίζοντες τας Υπηρεσίας αυτών και αγωνιζόμενοι τον καλόν Αγώνα από τας τεταγμένας Επάλξεις του Εθνικού Προμαχώνος της Βορείου Ελλάδος έχοντες υπ' όψιν, ότι πάσα τυχόν λιποψυχία ή εγκατάλειψις της τεταγμένης Υπηρεσίας θέλει καταδικασθή υπό του Πολιτικού κόσμου της χώρας και υφ' ολοκλήρου της Ελληνικής Κοινωνίας ως λιποταξία εκ του πεδίου του Εθνικού Αγώνος, ενώ αντιθέτως αποτελεί υπαλληλικώς υπηρεσία Μετώπου η συνέχισις της Υπηρεσίας αυτών.
288374 Για τις ανωτέρω υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέχρι 31.12.1991 δεν οφείλεται ο φόρος που αποδεδειγμένα δεν εισπράχθηκε πράξεις επιβολής φόρου που αφορούν τις ανωτέρω υπηρεσίες και έχουν εκδοθεί για την ανωτέρω χρονική περίοδο παύουν να ισχύουν.
324532 Επειδή δε τας ανωτέρω πληροφορίας επεβεβαίωσε και η γραπτή έκθεσις του αρχηγείου των Ελληνικών συνόρων την νύκτα της χθες κατά τον τομέα Κοπρίνοβα υπό 35 Ελλήνων ανταρτών, κατήρτισε και απέστειλε εις τας καταλλήλους θέσεις ισχυρά αποσπάσματα τακτικού στρατού, ελήφθησαν δε και ενταύθα άπαντα τα προληπτικά μέτρα, παραγγέλλομεν υμίν όπως και αυτόθι επισπεύσητε την λήψιν των απαιτουμένων προς παρακώλυσιν και καταδίωξίν των μέτρων.
325850 Όσον αφορά την ανωτέρω επιστολή ο κ. Γιώργος Α. Παπανδρέου δήλωσε ότι η ελληνική πλευρά θέλει διευκρινήσεις ως προς ποιες θα είναι οι προβλέψεις για τις μελλοντικές εποικοδομητικές κινήσεις της Άγκυρας.
324998 Το ανωτέρω διάταγμα αφορά εις τας κρατικάς περιουσίας (κτήρια και οικόπεδα), τας ευρισκομένας εις τας πόλεις Σέρρας, Δράμαν, Καβάλλαν, Ξάνθην, Κομοτινήν, Σκόπια...
326423 Η Επιτροπή ενημέρωσε το Συμβούλιο στη Σύνοδο του Νοεμβρίου σχετικά με τα συμπεράσματα της ανωτέρω διάσκεψης, που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Επιτρόπου Γεωργίας και με τη συνεργασία της Προεδρίας στις 7-9/11.
288374 Για τις ανωτέρω υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέχρι 31.12.1991 δεν οφείλεται ο φόρος που αποδεδειγμένα δεν εισπράχθηκε πράξεις επιβολής φόρου που αφορούν τις ανωτέρω υπηρεσίες και έχουν εκδοθεί για την ανωτέρω χρονική περίοδο παύουν να ισχύουν.
300913 Για τις πενήντα μία βιομηχανίες πού απαριθμούνται στον πίνακα 3.1 κατασκευάζουμε εκτιμητές για το προϊόν σε τρέχουσες και σε σταθερές τιμές όπως περιγράψαμε ανωτέρω.
314493 Η δε διάταξις των δωματίων, των λοιπών χώρων και υπογείων ήτο η ιδία ως ανωτέρω... "
288286 Η ρύθμιση γίνεται από τις ανωτέρω υπηρεσίες ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται σε αυτές μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
308255 Τα αντικείμενα και τα μνημεία που εντυπωσίασαν τους πρώτους ερευνητές πήραν, αυθόρμητα και χωρίς επισταμένη μελέτη, ονομασίες που έγιναν τελικά επίσημοι όροι όχι πάντα ορθοί (όπως ανωτέρω) (χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο όρος "ιερογλυφικά" - hieroglyphics.
314961 Ο ανωτέρω συνοικισμός κείται μεταξύ του αρχαίου λιμένος [...] και του αρχαίου περιβόλου, εν ω περιείχετο η υπό 20-30.000 οικουμένη αρχαία πόλις Θάσος [...]
308293 Στη συνέχεια γίνεται μια ιστορία ανάπτυξης βοηθητικών μεθόδων έρευνας και μόνο στο τέλος γίνεται μια ιστορία μεγάλων υλικών ανακαλύψεων (οπ. ανωτέρω).
282625 Η ανωτέρω παρ. 7 προστέθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181), η δε δεύτερη φράση αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 17 του άρθρ. 15 του N. 2166/1993 (Α 137).
282629 Η ανωτέρω παρ.
328578 Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της διευθύνσεως, η οποία ασχολείται με το ανωτέρω αντικείμενο δεν αξιοποιείται επαρκώς και αυτό γιατί δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό (αναλυτές-προγραμματιστές) για την αποτελεσματική χρησιμοποίησή του.
282635 Η ανωτέρω παρ.
282746 Η ανωτέρω παρ. 2 προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 5 του N. 1676/1986 (Α' 204) και η επόμενη, πρώην υπ' αριθμ. 2, παράγραφος αναριθμήθηκε σε 3 με το άρθρο 4 παρ. 5α του N. 1676/1986 (Α' 204). 3 (2).
282748 Η ανωτέρω, πρώην υπ' αριθμ. 2, παράγραφος αναριθμήθηκε σε 3 με το άρθρο 4 παρ. 5α του N. 1676/1986 (Α' 204). "
282789 Τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις αα' και ββ' καθεστώτα νοούνται όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες κοινοτικές τελωνειακές διατάξεις, γ) οι παροχές υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις παραδόσεις αγαθών, οι οποίες αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση β', δ) οι παραδόσεις και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών οι οποίες πραγματοποιούνται στους χώρους που απαριθμούνται στην περίπτωση β', με διατήρηση μιας από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην εν λόγω περίπτωση, ε) οι παραδόσεις αγαθών που προβλέπουν οι διατάξεις: αα) της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10, με διατήρηση των καθεστώτων προσωρινής εισαγωγής, με πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς ή εξωτερικής διαμετακόμισης,
282884 Το εντός "" ανωτέρω εδάφ. προστέθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 2 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρ. 48 του αυτού νόμου από 1-1-1993. 2.
326738 Στο Συμβούλιο του Νοεμβρίου, η Ελληνική αντιπροσωπεία ανέφερε ότι, εάν συνεχιστεί η ανωτέρω απαγόρευση, το κόστος μεταφοράς μέσω άλλης οδού αυξάνεται πολλαπλάσια, πράγμα που έχει σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, ενώ ταυτόχρονα, δεν μπορούν να τηρηθούν οι σχετικές κοινοτικές διατάξεις για την μεταφορά των ζώντων ζώων.
326841 Το ανωτέρω Forum συγκαλείται δύο φορές το έτος από τον ΟΟΣΑ, για την προώθηση της συνεργασίας των Κρατών μελών στα θέματα των φυτοφαρμάκων, ανάγκη που προέκυψε μετά την συνδιάσκεψη του Rio για την προστασία του περιβάλλοντος.
326863 Η ανωτέρω Διάσκεψη πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων και Υπουργών, με αντικείμενο την αντιμετώπιση της πείνας και του υποσιτισμού στον κόσμο και με θεματικό μήνυμα "Τροφή για όλους".
330647 Η εθνική συμμετοχή για τις δαπάνες που θα προκληθούν από την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος θα καλυφθούν για μεν τα μέτρα των δανειακών διευκολύνσεων από τις πιστώσεις του ν. 128/1975, για δε τα μέτρα προσανατολισμού από πιστώσεις που εγγράφονται κάθε έτος στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας.
325932 Μετά από επιμονή (σ.σ. της δημοσιογράφου), καταδεικνύει τη Γερμανία, ως αντιτιθέμενη χώρα αλλά, αρνείται να αξιολογήσει την ανωτέρω στάση "Θα έπρεπε να είμαστε πιο ταχείς στη λήψη των αποφάσεων" είναι η μοναδική κριτική που μπορέσαμε να του αποσπάσουμε.
326881 Στοχος της ανωτέρω σύσκεψης ήταν να συζητηθούν μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας των κτηνοτροφικών προϊόντων στο κύκλωμα παραγωγής - εμπορίας - κατανάλωσης και να προβλεφθούν οι πιθανές εξελίξεις και προοπτικές του τομέα για την επόμενη 5ετία.
326896 Στην ανωτέρω Συνάντηση, η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Ν. Ευσταθιάδη, προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης και Κ. Δημόπουλο, Δασολόγο του ιδίου Τμήματος.
326907 Η ανωτέρω Διημερίδα οργανώθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & amp; amp;
331491 Το ανωτέρω ποσοστό υποχρεωτικού set-aside διαφοροποιείται ανάλογα με το σύστημα παύσης καλλιέργειας γης που ακολουθεί ο παραγωγός
331473 Οι οργανισμοί παρέμβασης, που έχουν οριστεί από τα κράτη - μέλη, αγοράζουν τα ανωτέρω προϊόντα που τους προσφέρονται μέσα σε μια ορισμένη χρονική περίοδο (από 1ης Αυγούστου έως 30 Απριλίου για
331486 Το ανωτέρω ποσοστό δύναται να τροποποιηθεί από το Συμβούλιο ανάλογα με την εξέλιξη της παραγωγής, της παραγωγικότητας και των αγορών.
331520 Η έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών εξαρτάται από την παροχή εγγύησης που εξασφαλίζει την υποχρέωση εισαγωγής ή εξαγωγής κατά τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού.
331581 Η χορήγηση της ανωτέρω ενίσχυσης περιορίζεται εντός μιας Μέγιστης
334225 Η διάρκεια τη σύμβασης αυτής είναι πενταετής και ο ΣΠΑΥ αναλαμβάνει να διαθέσει, εξ ιδίων πόρων, κεφάλαια ύψους 600.000.000 δρχ. για την εκτέλεση των ανωτέρω έργων.
337803 Συμπερασματικά, οι γενεσιουργοί λόγοι δημιουργίας των δύο ανωτέρω θεσμικών ολοκληρωμάτων μπορούν να αναζητηθούν τόσο στην υπόσταση του
337805 Από τα ανωτέρω, συμπεραίνεται ότι η διαμορφούμενη εθνική στρατηγική συνδέεται:
326919 Στην ανωτέρω Σύνοδο, συμμετείχε, από πλευράς Υπ.Γε., ο οικονομολόγος κ. Π. Πέζαρος, Τμηματάρχης Ευρ.
326941 Στοχος της ανωτέρω Συνόδου ήταν ο προσδιορισμός των αποθεμάτων της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου.
326947 Η ανωτέρω Υπουργική Διάσκεψη πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο Marrakesh (συμφωνία GATT).
353454 Άλλη δυνατότητα εξωδίκου ικανοποίησης των βλαπτομένων προσώπων δεν παρέχεται από το νομικό πλαίσιο που ανωτέρω εκτέθηκε, και παραμένει πλέον γι' αυτούς μόνο η δικαστική επιδίωξη ικανοποίησης της απαίτησης τους.
353461 Κατόπιν των ανωτέρω, η προαναφερόμενη εταιρία την 24.11.1992 κατέθεσε αγωγή αποζημιώσεως ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
327384 Η ανωτέρω ad hoc Συνάντηση συγκλήθηκε, μετά το forum του ΟΟΣΑ για τα φυτοφάρμακα (4-7/11/96) με στόχο τον καθορισμό ενιαίου κειμένου για την κατάθεση των φακέλων και την συγγραφή των μονογραφιών.
327397 Στις ανωτέρω Ομάδες που συνήλθαν στα πλαίσια των Οργάνων του ΟΟΣΑ, συμμετείχε, από πλευράς Υπ.
353528 Εξ' άλλου, ο σοβαρός επικείμενος κίνδυνος, η αποτροπή του οποίου δικαιολογεί, κατά τα ανωτέρω, την έκτακτη διαδικασία αναθέσεως, δεν είναι επιτρεπτό να οφείλεται, κατά την έννοια των παρατεθεισών διατάξεων, σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας η οποία αποφασίζει την ανάθεση δια της ως άνω διαδικασίας.
353534 Διά της νεωτέρας 222/28 Ιουλίου 1994 αποφάσεως του αυτού οργάνου, οι ανωτέρω εγκρίσεις ανεκλήθησαν με την αιτιολογία ότι τα έργα, με τον χαρακτηρισμό υπό τον οποίο εδημοπρατήθησαν, ήτοι ως αφορώντα σε βελτιώσεις απλώς του οδικού δικτύου, δεν ήσαν, βάσει νεωτέρας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, επιλέξιμα δια την υπαγωγή των στο κοινοτικό πρόγραμμα στηρίξεως και ελληνικής οικονομίας.
353536 Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, ασκούσα κατ' εξουσιοδότησιν την οικεία αρμοδιότητα του Νομαρχιακού Ταμείου, απεφάσισε τον αναχαρακτηρισμό των ανωτέρω έργων, δια της ονομασίας των ως έργων κατασκευής τμημάτων του οδικού δικτύου του Νομού και την ανάθεση τούτων, δι' επιλογής κατόπιν ατομικής προσκλήσεως απευθυνομένης σε ορισμένους μόνον εργολήπτες.
353598 Τα ανωτέρω ισχύουν και σε κάθε περίπτωση που τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ".
353601 Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, η κατ' άρθρο 11 παρ 3 του ν. 2072/1991 αστική εταιρεία έχει εκ του νόμου σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, εταίροι δε αυτής δύναται να είναι και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αρμοδιότητος του Υπουργείου Υγείας, Προνοίας και Κοινωνικών
353630 Επειδή, κατά την κρίση του Τμήματος η κρινόμενη επιχορήγηση της αστικής εταιρείας Ενσωμάτωση υπό του ελεγχομένου νομικού προσώπου, γενομένη διά πιστώσεων προερχομένων από επιδοτήσεις του ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου, ευρίσκει νόμιμο έρεισμα στη διάταξη, που παρατέθηκε ανωτέρω, του άρθρ. 11, παρ. 3 του v. 2072/1992 δεδομένου ότι η εν λόγω αστική εταιρεία υλοποιεί πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που αντιστοιχεί στους σκοπούς του Κέντρου Αποκαταστάσεως Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Σερρών και, συνεπώς, το Κέντρο τούτο ως εταίρος της εταιρείας νομίμως μεταφέρει σ' αυτήν, υπό την νομική μορφή της επιχορηγήσεως, κοινοτική επιδότηση χορηγηθείσα σ' αυτό προς εκτέλεση του αυτού προγράμματος κοινωνικής προστασίας.
353718 Επειδή, κατά την γνώμη που επικράτησε στο Τμήμα, από το σύνολο των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι, μετά την ισχύ του ν. 1824/1989, η αρμοδιότητα για την πρόσκληση οικοπέδων προς ανέγερση σχολικών κτιρίων ανήκει στον Οργανισμό Σχολικών
353723 Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 5 του v. 1894/1990, δια της οποίας ορίζεται ότι οι νομαρχίες μετά την κατασκευή του σχολικού κτιρίου μεταφέρουν την κυριότητα αυτού και του οικοπέδου στον αντίστοιχο οργανισμό τοπικής αυτοδιοικήσεως, ενισχύει την ανωτέρω δεκτή γενομένη ερμηνευτική εκδοχή, δεδομένου ότι, ως νομαρχίες, προ της ισχύος των διατάξεων περί νομαρχιακής αυτοδιοικήσεως, εννοείτο αυτό τούτο το Δημόσιο, το οποίο και καθίστατο κύριος των αγοραζομένων ακινήτων, και όχι τα νομαρχιακά ταμεία, τα οποία δεν μνημονεύονται ουδόλως υπό της εν λόγω διατάξεως.
353728 Νομαρχιακό Ταμείο Αιτωλοακαρνανίας και όχι, όπως θα έπρεπε βάσει της ερμηνείας που έγινε ανωτέρω δεκτή υπό της πλειοψηφησάσης γνώμης, στον φορέα που διέθεσε την σχετική πίστωση στο
353775 Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, ο χαρακτηρισμός, με υπουργική απόφαση, νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ως επιδιώκοντος πολιτιστικούς σκοπούς συντελείται αποκλειστικώς προς εφαρμογή των φορολογικού χαρακτήρος διατάξεων που παρατέθησαν.
353795 Από τις ανωτέρω παρατεθείσες διατάξεις συνάγεται ότι ο συνταγματικός νομοθέτης ανέθεσε στο
353824 Πάντα δε τα ανωτέρω πρέπει να προκύπτουν εξ εγγράφων στοιχείων, τα οποία, τιθέμενα στον φάκελο κάθε ενισχύσεως θα δύνανται να τίθενται υπ' όψιν του Δικαστηρίου τούτου ασκούντος εν προκειμένω έλεγχο των ακραίων ορίων ασκήσεως υπό της Διοικήσεως της διακριτικής αυτής εξουσίας.
353825 Άνευ της τηρήσεως των ανωτέρω προϋποθέσεων, η υπό της διοικητικής αρχής ενίσχυση ιδιωτικών νομικών προσώπων, μη αιτιολογημένη ως προς την πράγματι δι' αυτής θεραπεία δημοσίου σκοπού και μη καθισταμένη ευχερώς ελεγκτή ως προς την νομιμότητα αυτής υπό του
328637 Κάλεσε δε τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) να εφαρμόζουν τα ανωτέρω και να επισημαίνουν οποιοδήποτε αναφυόμενο πρόβλημα κατά την άσκηση των από κοινού και συντονισμένων ελέγχων και αποφάσισε συγχρόνως τη συνέχιση των εργασιών της αναφερομένης παραπάνω ειδικής ομάδας εργασίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη λήψεως υπόψη από αυτήν στο μέλλον των περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας.
353890 Από τις διατάξεις που παρετέθησαν συνάγεται ότι οι ανωτέρω όροι πρέπει να περιλαμβάνονται απαραίτητα σε κάθε σύμβαση μισθώσεως έργου, διότι ο νομοθέτης ηθέλησε έτσι να τονίζεται εντονότερα ο χαρακτήρας των συμβάσεων αυτών ως συμβάσεων μισθώσεως έργου και όχι ως συμβάσεων εργασίας, για αποφυγή, αφ' ενός μεν, προσλήψεως ατόμων στο δημόσιο τομέα ως υπαλλήλων με το πρόσχημα της απασχολήσεώς τους με σύμβαση έργου, αφετέρου δε, για αποφυγή μεταγενέστερα επικλήσεως από τον ανάδοχο του έργου ισχυρισμού ότι στην πραγματικότητα η παροχή της υπηρεσίας του δεν αποτελούσε εκτέλεση συγκεκριμένου έργου αλλά παροχή εργασίας.
353891 Επειδή, κατ' εξουσιοδότηση της διατάξεως που παρετέθη στην ανωτέρω σκέψη και μετά την έκδοση της υπ' αριθ. 192/18.6.93 αποφάσεως του Πρωθυπουργού, δια της οποίας αποφασίσθη, κατ' εξαίρεση του μέτρου της αναστολής των διορισμών, η έγκριση αναθέσεως έργου σε 20 τεχνικούς εμπειρογνώμονες από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εκδόθηκε η οικ. 80195/2015/β/22.7.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών
353897 Επειδή, σε εκτέλεση της παρατεθείσης στην ανωτέρω σκέψη κοινής υπουργικής αποφάσεως κατηρτίθησαν (α) η από 31
353900 Στις ανωτέρω συμβάσεις, που χαρακτηρίζονται ρητώς, ως μισθώσεις έργου, δεν περιλαμβάνονται όμως τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 15 ν. 1735/1987, δηλαδή ότι ο ανάδοχος εισπράττει την αμοιβή με βάση το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο από τον Κώδικα
353902 Με το εξεταζόμενο χρηματικό ένταλμα διώκεται η τμηματική καταβολή της αμοιβής των ανωτέρω αναδοχών από την εκτέλεση του αναληφθέντος από τον καθένα έργου χρονικό διαστήματος από 1.1.94 έως 31.1.94 και ως δικαιολογητικό παρακολουθήσεως της εκτελέσεως απ' αυτούς
353906 Υφυπουργού, Ζ. Παπαδάκη, όπου αναφέρεται ότι ο ανωτέρω ανάδοχος απασχολήθηκε από 1 Ιανουαρίου 1994 έως 30 Απριλίου 1994 για την εκπόνηση μελέτης σχετικής με τα φαινόμενα θερμοκηπίου και την φορολογία εισοδήματος.
328635 Στην ανωτέρω Συνδιάσκεψη έλαβαν μέρος ο Πρόεδρος Απόστολος Μπότσος, ο Αντιπρόεδρος Γεώργιος Κοκολάκης, ο Σύμβουλος Παναγιώτης Γεωργακόπουλος και ο Εισηγητής Κωνσταντίνος Κωστόπουλος.
328673 Η πρώτη από τις ανωτέρω Συνδιασκέψεις είχε ως κύριο θέμα την μελέτη και προετοιμασία των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Συνόδου της Επιτροπής Επαφών των Προέδρων των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που συνήλθε στη Λισσαβώνα από 27 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1993.
354062 Τούτο δε διότι, κατά την έννοια του ανωτέρω όρου, ορθώς ερμηνευομένου ενόψει του προηγουμένως παρατεθέντος, δεν θεωρείται ως μη επισκευάσιμη φθορά ή βλάβη, η οφειλομένη στην έλλειψη των οικείων ανταλλακτικών στην ελληνική αγορά.
335012 Μετά από επιμονή (σ.σ. της δημοσιογράφου), καταδεικνύει τη Γερμανία, ως αντιτιθέμενη χώρα αλλά, αρνείται να αξιολογήσει την ανωτέρω στάση "Θα έπρεπε να είμαστε πιο ταχείς στη λήψη των αποφάσεων" είναι η μοναδική κριτική που μπορέσαμε να του αποσπάσουμε. & nbsp; & nbsp;
335391 Ωστόσο, η πολιτική των τουρκικών κυβερνήσεων δεν βοηθά στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων.
354149 VII του άρθρου 2 του ανωτέρω νομοθετήματος εκδοθείσα ΠΙ·622/13 Μαρτίου 1995 απόφαση του
354152 Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
354153 Οι ανωτέρω προμήθειες εκτελούνται αποκεντρωμένα, δεν εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών και δεν απαιτείται προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού ".
354188 Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι για την προμήθεια ειδών υπό υποκαταστήματος του
354196 Δια της 9627/9 Μαΐου 1995 πράξεως της διευθύντριας του περιφερειακού υποκαταστήματος Βόλου συνεκροτήθη κοινή επιτροπή για την διεξαγωγή του προχείρου διαγωνισμού προς προμήθεια των ανωτέρω ειδών, ενώπιον δε της επιτροπής αυτής διεξήχθη, την 9η επίσης Μαΐου 1995, ο διαγωνισμός.
354198 Το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα εξεδόθη προς κάλυψη της υποχρεώσεως του Ι.Κ.Α. που εγεννήθη εκ της ανωτέρω αιτίας.
354214 Εν' όψει των ανωτέρω, ο υπό του
354244 Επειδή, η διαφωνούσα Επίτροπος προβάλλει ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη γιατί, ενώ η ανάθεση των εργασιών καθαρισμού του υποκαταστήματος έγινε με βάση τη διάταξη του άρθρου 37 του ν. 2072/1992, δεν αναφέρεται στις σχετικές με την ανάθεση πράξεις η ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων υπαλλήλων καθαριότητας του υποκαταστήματος, γεγονός που τίθεται από την ανωτέρω διάταξη ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της.
354249 Κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως, η ανάθεση με σύμβαση έργου από το Κράτος ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των εργασιών καθαριότητας δημόσιων υπηρεσιών σε ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας ή ιδιώτες καθαριστές, τότε μόνον επιτρέπεται, όταν η αμοιβή του αναδόχου δεν υπερβαίνει την δαπάνη της πληρώσεως των κενών οργανικών θέσεων.
354265 Κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως, η απόφαση περί κατανομής στις περιφερειακές υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. των οργανικών θέσεων υπαλλήλων καθαριότητας του Ιδρύματος αποτελεί μέτρο οργανώσεως δημόσιας υπηρεσίας και, ως τέτοιο, έχει κανονιστικό χαρακτήρα.
354307 Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων περί εγκρίσεως της σκοπιμότητας εκτελέσεως των ανωτέρω εργασιών καθαριότητας αφορά στο οικονομικό έτος 1994, ενώ η στον Κ.Α.Ε. 0419 πίστωση προϋπολογισμού 1995 είναι 5.000.000.
354315 Δια της ανωτέρω διατάξεως επιτρέπεται στις δημόσιες υπηρεσίες να αναθέτουν σε ιδιωτικά συνεργεία την εκτέλεση εργασιών καθαριότητας των χώρων στεγάσεως των καταστημάτων των υπό τον νομικό τύπο της συμβάσεως έργου του αστικού κώδικα.
354316 Δοθέντος δε ότι η ανωτέρω διάταξη δεν καθορίζει ρητώς την διαδικασία αναθέσεως των εργασιών καθαριότητας, εφαρμόζονται για τη διαδικασία αυτή οι γενικές διατάξεις περί αναθέσεως εργασιών υπό των δημοσίων υπηρεσιών του άρθρου 11, παρ.12 του ν.1881/1990 και του ν.2286/1995, ως οι πλέον συγγενείς προς την ανάθεση εργασιών καθαριότητας.
354374 Από τις διατάξεις που παρατέθηκαν ανωτέρω συνάγεται ότι η προθεσμία ολοκληρώσεως δημοσίου έργου, συναπτόμενη προς το δημόσιο συμφέρον ολοκληρώσεως του έργου και της παραδόσεως αυτού στη θεραπεία δημόσιου σκοπού, αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της συμβάσεως δημοσίου έργου.
354377 Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή θα οδηγούσε σε αποδοχή δυνατότητας καταστρατηγήσεως των σχετικών περί προθεσμιών διατάξεων, που, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, υπαγορεύονται από λόγους δημοσίας τάξεως.
354392 Εξ άλλου, ο έτερος ισχυρισμός της Διοικήσεως κατά τον οποίο ο ανάδοχος δεν υπέβαλε την σχετική αίτηση για την έγκριση της παρατάσεως διότι δεν ήταν γνωστό πότε θα διατεθούν οι σχετικές πιστώσεις και τι ποσοστό των εργασιών θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατιθέμενες περιπτώσεις, είναι επίσης απορριπτέος ως αβάσιμος, αφ' ενός μεν, διότι λόγω της αοριστίας αυτού ή τυχόν αποδοχή του θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι σε κάθε περίπτωση αναστέλλονται οι προθεσμίες δημοσίου έργου με την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, αφ' ετέρου δε, διότι δεν προβάλλεται πότε κατέστησαν γνωστά τα ανωτέρω δεδομένα στη Διοίκηση ώστε, ακόμη και αν υποτεθεί ότι ευλόγως αναστέλλεται η προθεσμία μέχρι τότε, να κριθεί αν η παράταση της ολοκληρώσεως του έργου απεφασίσθη εντός ευλόγου ή μη χρόνου.
354393 Επειδή, δεκτού γενομένου κατά τα ανωτέρω του πρώτου λόγου μη θεωρήσεως παρέλκειως αλυσιτελής η εξέταση του δευτέρου.
354420 Το Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου με το 2314/31.10. 1995 έγγραφό του σε απάντηση της ανωτέρω πράξεως επιστροφής, απέστειλε προς θεώρηση τα προαναφερθέντα 952, 953, 968 και 969, οικον. έτους 1995, χρηματικά εντάλματα σε αντικατάσταση των 917 και 918 τοιούτων, υποστηρίζοντας ότι είναι νόμιμες οι κατά παράταση αποσπάσεις των φερομένων ως δικαιούχων υπαλλήλων του.
354458 Επικοινωνιών από 11.5.1995, οπότε η ανωτέρω υπάλληλος, κατόπιν αιτήσεώς της, αποσπάσθηκε στο Ταχυδρομικό
354466 Ελευθερίου, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο είναι νόμιμη εφόσον τηρήθηκε η διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 58 του ν.1943/1991 και δεν υπερέβη (αυτή) το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του ενός έτους απόσπασης και, συνεπώς, είναι νόμιμη και η εντελλόμενη με το ως άνω ένταλμα δαπάνη, που αφορά αποδοχές της ανωτέρω υπαλλήλου για το μήνα Νοέμβριο 1995.
354476 Συνεπώς, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, η εν λόγω κατά παράταση απόσπαση της ανωτέρω υπαλλήλου που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 145 (παρ.2) του
354482 Κατ' ακολουθία απάντων των ανωτέρω τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα πρέπει να θεωρηθούν.
354508 Μεσολογγίου ως προς τη θεώρηση του 405/1995 χρηματικού εντάλματος πληρωμής, ύψους 27.456 δραχμών, που εκδόθηκε από το ανωτέρω Τ.Ε.Ι. με φερόμενο ως δικαιούχο την εταιρεία "Βασ. Γ. Τσαρούχης και Υιός Ο.Ε.Ε." και με αιτιολογία την εξόφληση του τιμήματος των εφημερίδων που αγοράσθηκαν για το Τ.Ε.Ι. κατά το διάστημα από 28 Μαρτίου έως 23 Μαΐου 1995. 2.
354539 Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η αποστολή των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δεν συνίσταται στην παροχή πανεπιστημιακής εκπαιδεύσεως στους σπουδαστές τους, αλλά επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, προς την κύρια δε αυτή αποστολή των Ιδρυμάτων συνάπτονται οι παρεπόμενοι σκοποί αυτών που διαγράφονται ειδικότερα από τις διατάξεις του ν. 1404/1983.
354550 Μεσολογγίου θεωρεί ότι, η ανωτέρω δαπάνη είναι αναγκαία για το ` Ίδρυμα προκειμένου "να ενημερώνεται το αρμόδιο Τμήμα (δημοσίων σχέσεων) και γενικά όλοι οι εμπλεκόμενοι, τόσο όσο αφορά θέματα εκπαίδευσης (σχέδια νόμου, κριτικές, θέσεις άλλων φορέων κ.λπ.) όσο και θέματα προγραμμάτων
354553 Μεσολογγίου, προς προμήθεια καθημερινώς τεσσάρων πολιτικών εφημερίδων μεγάλης κυκλοφορίας δεν δύναται να θεωρηθεί ότι πληροί λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, αφ' ενός μεν, διότι η προβαλλόμενη ανωτέρω αιτιολογία από το ίδιο το Τ.Ε.Ι. δεν συνάπτεται προς κάποια ιδιαίτερη αποστολή αυτού αλλά θα μπορούσε να ισχύσει, τηρουμένων των αναλογιών, για κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ενδεχομένως δε και κάθε δημόσια υπηρεσία, αφ' ετέρου δε, διότι το Τμήμα, με βάση τους προβληθέντος ισχυρισμούς και τα υπάρχοντα στοιχεία δεν θεωρεί ότι η μη πραγματοποίηση της ελεγχόμενης δαπάνης θα παρεκώλυε την ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος ή θα το εμπόδιζε στην εκπλήρωση των σκοπών του.
354587 Εξ άλλου, η πρόσκληση από τον αρμόδιο υπουργό στην τελετή εγκαινίων, δημοσιογράφων δυναμένων να προσδώσουν στο γεγονός την αναγκαία δημοσιότητα για να τονισθεί η ιδιαίτερη σημασία αυτού και η δαπάνη που η πρόσκληση αυτή συνεπάγεται συνιστούν νόμιμη άσκηση της ως ανωτέρω περιγραφείσης αρμοδιότητας.
336092 Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση στη σύγκληση Συμβουλίου Σύνδεσης, αφού όπως σας προανέφερα είμαστε υπέρ του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Τουρκίας, αρκεί να εκπληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις.
337783 Η διεθνής συγκυρία υπό το φως των ανωτέρω, αποτελεί μία μοναδική, ευνοϊκή περίοδο για τη συγκρότηση, την ανάπτυξη, την ενθάρρυνση και τη ν ολοκλήρωση των δικτύων-σχέσεων του Ελληνισμού, σ' όλο τον κόσμο.
338180 Π.χ. οι εργολάβοι οικοδομών, οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι κλπ., οι οποίοι διαθέτουν και υλικά για την εκτέλεση του έργου. β) Εάν δεν διαθέτουν τα υλικά αλλά απασχολούν τρίτα πρόσωπα με αμοιβή, θεωρούνται αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό, π.χ. οι ανωτέρω κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι δεν διαθέτουν μεν τα υλικά, χρησιμοποιούν όμως τεχνίτες ή εργάτες τους οποίους πληρώνουν οι ίδιοι. γ) Εάν δεν διαθέτουν τα υλικά ούτε απασχολούν τρίτα πρόσωπα, χρησιμοποιούν όμως τα δικά τους μηχανήματα, μεγάλης συνήθως αξίας, τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν σαν κεφάλαιο (π.χ. τρακτέρ, κομπρεσέρ κλπ.) θεωρούνται αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό. δ) Εάν τέλος δε διαθέτουν κανένα από τα ανωτέρω, οπότε η αμοιβή τους θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα της προσωπικής τους μόνο εργασίας, θεωρούνται ως μισθωτοί με ημερομίσθιο.
338180 Π.χ. οι εργολάβοι οικοδομών, οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι κλπ., οι οποίοι διαθέτουν και υλικά για την εκτέλεση του έργου. β) Εάν δεν διαθέτουν τα υλικά αλλά απασχολούν τρίτα πρόσωπα με αμοιβή, θεωρούνται αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό, π.χ. οι ανωτέρω κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι δεν διαθέτουν μεν τα υλικά, χρησιμοποιούν όμως τεχνίτες ή εργάτες τους οποίους πληρώνουν οι ίδιοι. γ) Εάν δεν διαθέτουν τα υλικά ούτε απασχολούν τρίτα πρόσωπα, χρησιμοποιούν όμως τα δικά τους μηχανήματα, μεγάλης συνήθως αξίας, τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν σαν κεφάλαιο (π.χ. τρακτέρ, κομπρεσέρ κλπ.) θεωρούνται αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό. δ) Εάν τέλος δε διαθέτουν κανένα από τα ανωτέρω, οπότε η αμοιβή τους θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα της προσωπικής τους μόνο εργασίας, θεωρούνται ως μισθωτοί με ημερομίσθιο.
334527 Συμπληρωματικό πιστοποιητικό μετοικεσίας, χορηγείται για τα πράγματα που δεν εκτελωνίστηκαν με τον κύριο, και μόνον εάν από την ημερομηνία του κυρίου εκτελωνισμού, ο δικαιούχος παρέμεινε στην Ελλάδα επί διετία (185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο) μετά αναχώρησε στο εξωτερικό όπου και παρέμεινε τουλάχιστον δύο (2) συνεχόμενα χρόνια και η παραμονή του στην Ελλάδα τα ανωτέρω 2 χρόνια δεν υπερέβη τις ενενήντα (90) ημέρες το έτος.
352242 Τα ανωτέρω, υπήρξαν στόχοι που ενμέρει επιτεύχθηκαν, μια και η χάραξη τηλεπικοινωνιακής πολιτικής ήταν πάντα το μήλο της έριδος μεταξύ αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων σε μια περίοδο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων.
355136 Από της καταργήσεως των ανωτέρω υπηρεσιών οι
354673 Υγιεινής με το ποσό των 83.000.000 δραχμών, για την καταβολή αναδρομικά στους υπαλλήλους του, του ως άνω ειδικού επιδόματος, δεν ευρίσκει έρεισμα στην κανονιστική απόφαση που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 7 παρ. 1 εδ. β' του ν. 2320/1995 και της οποίας η έκδοση, ως έγινε δεκτό ανωτέρω, είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 1 εδ. α' του v. 2320/1995, που παρέχει τη δυνατότητα καταβολής του επιδόματος αυτού, κατόπιν εκδόσεως κοινής αποφάσεως των Υπουργών
354661 Από τις διατάξεις που παρετέθησαν ανωτέρω συνάγεται ότι με το άρθρο 8, παρ. 1 του ν. 2320/1995 θεσπίσθηκε η δυνητική χορήγηση αναδρομικά της ειδικής αποζημιώσεως του άρθρου 7 του v. 2019/1992 στους υπαλλήλους, όλων των νομικών προσώπων (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου), που εποπτεύονται από το Υπουργείο
355335 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύνανται μεν, κατά γενικό κανόνα, να αναθέτουν με σύμβαση έργου και σε φυσικά πρόσωπα την κάλυψη των αναγκών τους για φύλαξη και καθαριότητα των εν γένει εγκαταστάσεών τους, οφείλουν όμως όπως καταρτίζουν τις σχετικές συμβάσεις έργου κατά τρόπο που να μη περιέχουν στοιχεία υπαλληλικής σχέσεως ικανά να οδηγήσουν, εάν γενικευθούν κατά την έννοια που δόθηκε ανωτέρω, σε καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 103 του Συντάγματος.
355346 Περαιτέρω, στο κεφάλαιο Γ' του ανωτέρω νομοθετήματος, με τίτλο "σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο τομέα", ορίζεται:
355354 Επειδή, οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 2083/1992, ως ερμηνεύθηκαν ανωτέρω, δεν εθίγησαν από τις διατάξεις του νεωτέρου ν. 2190/1992, ο οποίος ρυθμίζει θέματα διάφορα των ρυθμιζομένων υπό των πρώτων.
355383 Πλην, λόγω του δυσερμηνεύτου της διατάξεως του άρθρου 1, παρ. 8 του v. 2083/1992, καθόσον, όπως εκτέθηκε πιο πάνω, το νόημα αυτής προκύπτει μετά από σύμφωνη προς το Σύνταγμα ερμηνεία του περιεχομένου της, το Τμήμα δέχεται ομόφωνα ότι συγγνωστώς πλανήθηκε η Διοίκηση που πίστευσε ότι εδικαιούτο να προσδώσει στις συμβάσεις που υπέγραψε το κατά τα ανωτέρω περιεχόμενο.
355435 Συγκεκριμένα, α) όταν η μετακίνηση γίνεται σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, και ως τέτοιες θεωρούνται, κατά συνεκδοχή, τόσο οι ορεινές όσο και οι ημιορεινές περιοχές, αρκεί αυτές να χαρακτηρίζονται ως τέτοιες από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, και β) όταν η μετακίνηση γίνεται σε άλλες, εκτός των ανωτέρω αναφερομένων, περιοχές της Ελλάδας, προκειμένου να καλυφθούν ειδικές ανάγκες των εκτελουμένων έργων.
355498 Ενόψει των ανωτέρω Πρακτικών, εκδόθηκε το επίμαχο χρηματικό ένταλμα για την καταβολή ποσού δραχμών 206.910 στην προαναφερόμενη υπάλληλο του ΝΑΤ για τα έξοδα, στα οποία υποβλήθηκε, προκειμένου να συμμετάσχει στις εν λόγω συνομιλίες.
355501 Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την 95435/2637/1984 όμοια, απαιτούμενο ως δικαιολογητικό για την αναγνώριση και εκκαθάριση των επίμαχων δαπανών κινήσεως, στις οποίες υποβλήθηκε κατά τα ανωτέρω η φερόμενη ως δικαιούχος, κυρωμένο αντίγραφο της διαταγής μετακινήσεως καλύπτεται στην προκειμένη περίπτωση από την απόφαση - Πρακτικά της 28ης Σ./21.8.1995 του
354680 Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι είναι βάσιμος ο προβαλλόμενος από τον διαφωνούντα Πάρεδρο λόγος διαφωνίας και το ελεγχόμενο ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.
354821 Η αρμοδιότητα για την αναγνώριση της υποχρεώσεως του Δημοσίου να καταβάλει στους ασφαλισμένους του έξοδα υγειονομικής περιθάλψεως και κηδείας δεν είναι από αυτές που δυνάμει των διατάξεων των ανωτέρω νομοθετημάτων διατηρήθηκαν υπέρ του
354837 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου πιστώσεις για την άσκηση από αυτήν των κατά τα ανωτέρω αρμοδιοτήτων του Νομάρχου και, ως εκ τούτου, τα εντάλματα αυτά πρέπει να θεωρηθούν.
354877 Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, στον διοικητή του Ι.Κ.Α., ανατίθενται αρμοδιότητες τις οποίες δύναται, είτε να ασκεί ο ίδιος, είτε, εφόσον δεν χαρακτηρίζονται από το νόμο ως αποκλειστικές, να τις μεταβιβάζει με απόφασή του, γενική ή ειδική, η οποία είναι απεριορίστως ανακλητή, σε άλλα όργανα του Ιδρύματος ή ανωτέρους υπαλλήλους αυτού.
355334 Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, ερμηνευομένων με βάση όσα έγιναν δεκτά σε προηγούμενες σκέψεις, τα Ανώτατα
355162 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου πιστώσεις για την άσκηση από αυτήν των κατά τα ανωτέρω αρμοδιοτήτων του Νομάρχου και, ως εκ τούτου, τα εντάλματα αυτά πρέπει να θεωρηθούν.
355608 Δια των ανωτέρω διατάξεων θεσπίζεται από τον συνταγματικό νομοθέτη ο συνεχής και συστηματικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών από ανώτατο δικαστικό όργανο της Πολιτείας.
355609 Ως δημόσια δε δαπάνη, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων νοείται, όχι μόνον η διάθεση χρήματος ανήκοντος στο υπό οργανική έννοια Κράτος ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αλλά και η δαπάνη που πραγματοποιείται μεν από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, πλην προέρχεται, εκ του κρατικού προϋπολογισμού και τείνει, με βάση τον σκοπό της επιχορηγήσεως προς το ως άνω νομικό πρόσωπο, στη θεραπεία σκοπού δημοσίου συμφέροντος.
355612 Από τα ανωτέρω παρέπεται ότι στην έννοια του κατά την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 98 του Συντάγματος υπολόγου περιλαμβάνεται και το όργανο του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου που διαχειρίζεται χρήμα προερχόμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη θεραπεία δημόσιου σκοπού
355641 Ως συνάγεται εκ των ανωτέρω, διά της διατάξεως του άρθρου 54 του ν. 2362/1995 ορίσθηκε ότι οι φορείς που αναφέρονται στην περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου τούτου όταν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα και, συνεπώς, υπέχουν την κατά την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου υποχρέωση λογοδοσίας ενώπιον του Ελεγκτικού
355657 Το ύψος των οικονομικών αυτών ενισχύσεων στους ανωτέρω φορείς καθορίζεται με τις αποφάσεις επιχορήγησης που εκδίδονται για το σκοπό αυτόν κάθε φορά από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των υπό τούτου εξουσιοδοτημένων οργάνων καταργούμενης κάθε αντίθετης σχετικής διάταξης.
355660 Με την ανωτέρω διάταξη θεσπίζεται η δυνατότητα διαθέσεως πιστώσεων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, μεταξύ των άλλων, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για την θεραπεία υπό τούτων σκοπών δημοσίου συμφέροντος.
355661 Ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου επιχορηγούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα νομικά αυτά πρόσωπα υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 54 του ν. 2362/1995 που μνημονεύθηκε ανωτέρω.
355666 Τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα εκδόθηκαν σε εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων.
353503 Τα ελεγχόμενα εντάλματα εξεδόθησαν προς εκτέλεση της, ανά έκαστο έργο, πρώτης εντολής πληρωμής και, ως εκ τούτου, αφορούν σε μέρος μόνον του συνολικού ποσού που φέρονται να δικαιούνται οι ανωτέρω ανάδοχοι.
355860 Λάρισας, λαμβάνοντας υπ' όψη τα ανωτέρω αλλά και τους καταστροφικούς σεισμούς που είχαν στο μεταξύ συμβεί σε γειτονική περιοχή, ενέκρινε, στις 15 Ιουνίου 1995, τον πρώτο συγκριτικό πίνακα του έργου που περιελάμβανε αμοιβή του αναδόχου (α) 11.911.205 δραχμών για νέα στατική μελέτη του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εδάφους της περιοχής και στο ύψος 9 μέτρων και (β) 16.003.683 δραχμών για την επιβάρυνση που προέρχεται από την αύξηση του ύψους και από τις αυξημένες εν γένει ποσότητες εκ της νέας της στατικής μελέτης.
355861 Το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα εκδόθηκε έναντι εξοφλήσεως του τρίτου λογαριασμού του ανωτέρω έργου, όπως πλέον εκτελείται μετά την ανωτέρω τροποποίηση και με τις συναφείς αμοιβές του αναδόχου που προκύπτουν από αυτήν. 4.
355861 Το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα εκδόθηκε έναντι εξοφλήσεως του τρίτου λογαριασμού του ανωτέρω έργου, όπως πλέον εκτελείται μετά την ανωτέρω τροποποίηση και με τις συναφείς αμοιβές του αναδόχου που προκύπτουν από αυτήν. 4.
355874 Η κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης για τροποποίηση της μελέτης στην υπηρεσία του μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων αποτελεί προϋπόθεση για τυχόν πληρωμή των εργασιών που προκύπτουν από την τροποποίηση της μελέτης (...).
355878 Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η συμπλήρωση, προσαρμογή και εν γένει τροποποίηση της μελέτης κατασκευής δημοσίου έργου μετά την υπογραφή της σύμβασης αναθέσεως αυτού υπάγεται σε ειδικό νομοθετικό καθεστώς που σκοπεί προεχόντως στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος, αφ' ενός μεν, δια της διασφαλίσεως των προϋποθέσεων κατασκευής αρτίων και λειτουργικών έργων αφ' ετέρου δε, δια της κατοχυρώσεως των εγγυήσεων γνησίου ανταγωνισμού μεταξύ των μελετητικών γραφείων.
355882 Πλην, δοθέντος ότι η μελέτη αυτή δεν είχε εκπονηθεί εν όψει του χώρου όπου κατασκευάζεται το ανωτέρω έργο, αλλά για διάφορο χώρο, όφειλε η αρμόδια τεχνική υπηρεσία να είχε αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο συμπληρώσεως ή προσαρμογής της μελέτης λόγω διαφορών του εδάφους, να είχε δε ως εκ τούτου, συνομολογηθεί στην υπογραφείσα με τον ανάδοχο σύμβαση σχετική διάταξη διαλαμβάνουσα και τους όρους αμοιβής αυτού.
355884 Στερείται κατ' ακολουθίαν, νομίμου ερείσματος η υπό τις ανωτέρω συνθήκες ανάθεση, στην φερόμενη ως δικαιούχο της υπό κρίση δαπάνης εταιρεία, της εκπονήσεως νέας στατιστικής μελέτης του έργου, γι' αυτό και είναι βάσιμη η διατυπούμενη από το μονομελές Κλιμάκιο διαφωνία.
355925 Για τη σύνταξη συγκριτικών πινάκων πέραν του ανωτέρω ορίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 ".
355942 Εκ τούτου παρέπεται ότι οι διατάξεις διά των οποίων θεσπίζεται η υποχρέωση εγκρίσεως συγκριτικού πίνακα προ της εκτελέσεως υπερσυμβατικών εργασιών (άρθρο 43 παρ. 2,5 και 7 του π.δ/τος 69/1985) αποτελούν διατάξεις υποχρεωτικού δικαίου, καθόσον δι' αυτών διασφαλίζεται ότι η υπό πραγματοποίηση υπέρβαση δεν θα υπερβεί το ανωτέρω όριο.
353505 Συνεπώς, νομίμως επελήφθη της θεωρήσεως των ανωτέρω ενταλμάτων η κατά τόπον αρμοδία Πάρεδρος του Δικαστηρίου.
353910 Επειδή, κατά την ομόφωνη κρίση του Τμήματος, από τις βεβαιώσεις που συνοδεύουν το ελεγχόμενο ένταλμα δεν προκύπτει ότι έγινε παρακολούθηση της τμηματικής προόδου του εκτελεσθέντος έργου από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσιακής μονάδος, στον οποίο, κατ' αντικείμενο, υπάγεται το αναληφθέν από τον καθένα των ανωτέρω προσώπων έργο, όπως ρητά ορίζεται από την προεκτεθείσα κοινή υπουργική απόφαση, αφού, από τα στοιχεία του φακέλου, δεν προκύπτει ότι οι υπογράφοντες σ' αυτές είναι προϊστάμενοι με την ως άνω έννοια, ούτε συγκεκριμενοποιείται το εκτελεσθέν κατά το ως άνω διάστημα από κάθε ανάδοχο έργο, ώστε από την παρακολούθηση αυτή να συνάγεται ότι έγινε πραγματικά τμηματική περαίωση του έργου από την οποία και μόνο υπάρχει δικαίωμα λήψεως τμηματικής αμοιβής από τον καθένα ανάδοχο.
356026 Δοθέντος δε ότι η ανωτέρω διάταξη δεν καθορίζει ρητώς την διαδικασία αναθέσεως των εργασιών καθαριότητας, εφαρμόζονται για τη διαδικασία αυτή οι γενικές διατάξεις περί αναθέσεως εργασιών υπό των δημοσίων υπηρεσιών του άρθρου 11, παρ.12 του ν.1881/1990 και του ν.2286/1995.
356039 Το αποτέλεσμα των υπολογισμών αυτών καθορίζει τη συμφερότερη προσφορά και η προμήθεια κατακυρώνεται υποχρεωτικά και κατά δεσμία αρμοδιότητα υπέρ του προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε, κατά τα ανωτέρω, συμφερότερη.
355553 Ο μισθός, όμως, που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ανωτέρω βοηθήματος, δεν προσδιορίζεται ευθέως από το ν. 4496/1966, που προβλέπει την καταβολή του, αλλά κατά παραπομπή προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί
355552 Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι το δικαιούμενο από τους εξερχόμενους από την υπηρεσία τακτικούς διοικητικούς υπαλλήλους της Πλοηγικής Υπηρεσίας εφάπαξ χρηματικό βοήθημα, καταβαλλόμενο από το Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας, ισούται με τόσους μισθούς, όσους αντιστοιχούν στα συντάξιμα χρόνια υπηρεσίας τους.
356123 Επειδή, με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα, δεν πρέπει να γίνει δεκτός ο από το μονομελές Κλιμάκιο του νομού
356167 Δια των ανωτέρω διατάξεων θεσπίζεται από τον συνταγματικό νομοθέτη ο συνεχής και συστηματικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών από ανώτατο δικαστικό όργανο της Πολιτείας.
356168 Ως δημόσια δε δαπάνη, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων νοείται, όχι μόνον η διάθεση χρήματος ανήκοντος στο υπό οργανική έννοια Κράτος ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αλλά και η δαπάνη που πραγματοποιείται μεν από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, πλην προέρχεται, εκ του κρατικού προϋπολογισμού και τείνει, με βάση τον σκοπό της επιχορηγήσεως προς το ως άνω νομικό πρόσωπο, στη θεραπεία σκοπού δημοσίου συμφέροντος.
356171 Από τα ανωτέρω παρέπεται ότι στην έννοια του κατά την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 98 του Συντάγματος υπολόγου περιλαμβάνεται και το όργανο του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου που διαχειρίζεται χρήμα προερχόμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη θεραπεία δημόσιου σκοπού (βλ.
356206 Ως συνάγεται εκ των ανωτέρω, διά της διατάξεως του άρθρου 54 του ν. 2362/1995 ορίσθηκε ότι οι φορείς που αναφέρονται στην περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου τούτου όταν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα και, συνεπώς, υπέχουν την κατά την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου υποχρέωση λογοδοσίας ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπόλογοι δε προς λογοδοσία είναι εκτός από τους αμέσως διαχειριστές της επιχορηγήσεως και όσοι, κατά νόμο σύμφωνα με το τυπικό κριτήριο, έχουν υποχρέωση λογοδοσίας.
356223 Το ύψος των οικονομικών αυτών ενισχύσεων στους ανωτέρω φορείς καθορίζεται με τις αποφάσεις επιχορήγησης που εκδίδονται για το σκοπό αυτόν κάθε φορά από τον Υπουργό
356228 Με την ανωτέρω διάταξη θεσπίζεται η δυνατότητα διαθέσεως πιστώσεων της
356230 Ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου επιχορηγούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα νομικά αυτά πρόσωπα υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 54 του ν. 2362/1995 που μνημονεύθηκε ανωτέρω.
356234 Θρησκευμάτων, ζητεί την ανάκληση της ανωτέρω υπ' αριθ. 109/1996
356238 Ν.Π.Ι.Δ. ως πρόσωπα εκτός του δημόσιου τομέα και συγχρόνως με την ανωτέρω Πράξη να επιδιώκεται η υπαγωγή τους στο δημόσιο λογιστικό, αφού η δημιουργία των ειδικών αυτών φορέων με τη συγκεκριμένη νομική υπόσταση (δηλαδή του Ν.Π.Ι.Δ.) και οι ειδικές ρυθμίσεις για τα όργανα διαχειρίσεως αυτών, έγιναν λόγω επιτακτικής ανάγκης να λειτουργούν με περισσότερη ευελιξία, ώστε να ανταποκριθούν στο εξειδικευμένο αντικείμενο των εργασιών τους, 3) διότι οι ειδικές διατάξεις διαχειρίσεώς τους ρυθμίζουν ειδικά το θέμα κατά τρόπο διάφορο του άρθρου 54 παρ. 2 περ. στ' του νόμου 2362/1995 και δεν απαιτείται έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα υπολόγων υπαλλήλων των επιχορηγουμένων
356243 Επειδή, οι ανωτέρω λόγοι ανακλήσεως της υπ' αριθμ. 109/1996 Πράξεως, λόγω πλάνης περί το δίκαιο, κατά τη γνώμη που επεκράτησε στο Τμήμα είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι και η κρίση της υπ' αριθμ. 109/1996 Πράξεως, όπως εξαντλητικά αναπτύσσεται και θεμελιώνεται, είναι ορθή.
356255 Η υλοποίηση όμως της ανωτέρω εντολής του
356316 Με τα δεδομένα αυτά, η επαναπρόσληψη των ανωτέρω υπαλλήλων στο Ι.Κ.Α., σε θέσεις κλάδων και ειδικοτήτων διαφορετικών και μάλιστα ανώτερης κατηγορίας από εκείνες στις οποίες υπηρετούσαν μέχρι την απόλυσή τους δεν είναι νόμιμη, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, όπως ορθά αποφάνθηκε το Τμήμα και με την 65/Συν.8/27.2.1996 πράξη του, της οποίας ζητείται η ανάκληση.
356368 Αν ο αριθμός των υφισταμένων κενών θέσεων του οικείου κλάδου ή ειδικότητας είναι μικρότερος του αριθμού των επαναπροσλαμβανομένων που θα καθορισθεί με τις ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις, ιδρύονται με απόφαση του οικείου υπουργού οι επιπλέον απαιτούμενες θέσεις ως προσωποπαγείς και καταργούνται, όταν για οποιονδήποτε λόγο κενωθούν (...)
356371 Εξ' αυτού του λόγου, οι εν λόγω υπάλληλοι κατατάσσονται στο μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί, εντός του κλάδου τους, στο τυπικό προσόν που διαθέτουν χωρίς να γεννάται ζήτημα, ως προς την κατάταξή τους, εκ της κατά τα ανωτέρω ελλείψεως του τυπικού προσόντος που θα απαιτείτο για τον τακτικό διορισμό τους.
362949 Η ανωτέρω διαδικασία ονομάζεται μονιμοποίηση (fixation) του ιστολογικού παρασκευάσματος.
363441 Η επεξεργασία κάθε ειδικής πληροφορίας γίνεται καθέτως προς το φλοιό σε στήλες διαμέτρου 300-500μm, που συμπεριλαμβάνουν και τις 6 ανωτέρω στιβάδες.
363955 Οι ανωτέρω αρτηρίες διακλαδίζονται και καταλήγουν σε τριχοειδή τα οποία αναστομώνονται με τις πυλαίες φλέβες.
364273 Όταν ο οργανισμός ενηλικιωθεί, τότε η παραγωγή των ανωτέρω ουσιών μειώνεται σημαντικά σε πολλούς ιστούς, τα κύτταρα αλλάζουν μορφή και ονομάζονται πλέον ινοκύτταρα.
364297 Το ανωτέρω παρασκεύασμα είναι τμήμα από αδρανή γαλακτικό αδένα θηλαστικού. ii) Στερεός Σ.Ι (dense).:
367888 Η ανωτέρω περιγραφή αναφέρεται κυρίως στα ραβδία.
368263 Στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ανωτέρω Νόμου 1763/88 υπάγονται όλοι οι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού (25.9.1988) υπόχρεοι σε στράτευση, οι οποίοι απέκτησαν την ιδιότητα του μετανάστη μέχρι την ημερομηνία αυτή.
368265 Το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης λαμβάνοντας υπόψη τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται για τους στρατεύσιμους των κατηγοριών αυτών προέβη και επέκτεινε την μεταβατική ρύθμιση του ανωτέρω άρθρου του νόμου αυτού με την απόφαση ΥΕΘΑ Φ.420/25/Γ1092/Σ.523/7.3.91 και με την πρόσφατη τοιαύτη
379698 Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Π.Δ. αυτού αναμένεται να λειτουργήσουν με συγκεκριμένα κριτήρια η Συνέλευση του Σ.Α.Ε. η οποία καλείται να επιτελέσει τους σκοπούς και τους στόχους που προβλέπονται στον ανωτέρω νόμο και συγκεκριμενοποιούνται με το ίδιο το Π.Δ.
380244 Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω διατάξεων, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να προβλέπουν, ότι για ορισμένες πράξεις ή ορισμένες κατηγορίες υποκειμένων στον φόρο, ο φόρος καθίσταται απαιτητός: - είτε, το αργότερο, κατά τον χρόνο εκδόσεως του τιμολογίου ή του εγγράφου το οποίο επέχει θέση τιμολογίου, - είτε, το αργότερο, κατά τον χρόνο εισπράξεως του τιμήματος, - είτε, σε περίπτωση μη εκδόσεως ή καθυστερημένης εκδόσεως του τιμολογίου ή του εγγράφου που επέχει θέση τιμολογίου, εντός ορισμένης προθεσμίας από τον χρόνο γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως. 3.
380263 Τα Κράτη μέλη δύνανται, επίσης, να περιλάβουν στην βάση επιβολής του φόρου τα ανωτέρω αναφερόμενα παρεπόμενα έξοδα, όταν προκύπτουν από την μεταφορά σε άλλο τόπο προορισμού, εφόσον αυτός είναι γνωστός κατά τον χρόνο, κατά τον οποίον επέρχεται η γενεσιουργός αιτία του φόρου. 4.
380265 Για τα προσωρινώς εξαχθέντα αγαθά, τα οποία επανεισάγονται κατόπιν επιδιορθώσεως, μεταποιήσεως, προσαρμογής, διασκευής η άλλης κατεργασίας που πραγματοποιείται στο εξωτερικό και των οποίων η επανεισαγωγή δεν απαλλάσσεται του φόρου, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παράγραφος 1 περίπτωση στ), τα Κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα, ώστε η φορολογική μεταχείριση του τελικού αγαθού από απόψεως φόρου προστιθεμένης αξίας, να είναι ίση με την μεταχείριση την οποία θα υφίστατο το εν λόγω αγαθό, στην περίπτωση, που οι ανωτέρω πράξεις θα είχαν πραγματοποιηθεί στο εσωτερικό της χώρας.
380283 Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, τα Κράτη μέλη απαλλάσσουν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και απλή εφαρμογή των προβλεπομένων κατωτέρω απαλλαγών και να αποτρέπεται κάθε ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και κατάχρηση: α) τις παροχές υπηρεσιών και τις παρεπόμενες προς τις παροχές αυτές παραδόσεις αγαθών, οι οποίες πραγματοποιούνται από τις δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες, εξαιρέσει της μεταφοράς προσώπων και των τηλεπικοινωνιών. β) την νοσοκομειακή και ιατρική περίθαλψη, καθώς και τις στενά συνδεόμενες με αυτές πράξεις, οι οποίες παρέχονται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή υπό κοινωνικές συνθήκες παρεμφερείς προς τις ισχύουσες για τους οργανισμούς αυτούς, από νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα ιατρικής περιθάλψεως και διαγνώσεως, καθώς και από άλλα ιδρύματα της αυτής φύσεως, δεόντως αναγνωρισμένα. γ) τις παροχές ιατρικής περιθάλψεως, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ασκήσεως ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων, όπως καθορίζονται από το ενδιαφερόμενο Κράτος μέλος. δ) τις παραδόσεις ανθρωπίνων οργάνων, αίματος και γάλακτος. ε) τις παροχές υπηρεσιών, οι οποίες πραγματοποιούνται από τους οδοντοτεχνίτες στο πλαίσιο του επαγγέλματός τους, καθώς και τις παραδόσεις ειδών οδοντικής προθετικής που πραγματοποιούνται από τους οδοντιάτρους και τους οδοντοτεχνίτες. στ) τις παροχές υπηρεσιών, οι οποίες πραγματοποιούνται από ανεξάρτητες ενώσεις προσώπων, που ασκούν δραστηριότητα απαλλασσομένη του φόρου ή για την οποία τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν την ιδιότητα του υποκειμένου στον φόρο, με σκοπό την παροχή στα μέλη τους των αμέσως αναγκαίων υπηρεσιών για την άσκηση της δραστηριότητος αυτής, εφόσον οι ενώσεις αυτές απαιτούν από τα μέλη τους μόνο την εξόφληση του επακριβώς αναλογούντος σε αυτά μέρους των από κοινού αναληφθεισών δαπανών, υπό τον όρο ότι η απαλλαγή αυτή δεν δημιουργεί κίνδυνο στρεβλώσεως των όρων του ανταγωνισμού. ζ) τις παροχές υπηρεσιών και τις παραδόσεις αγαθών, οι οποίες συνδέονται στενά με την κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, περιλαμβανομένων και των παρεχομένων από οίκους ευγηρίας, και οι οποίες πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή άλλους οργανισμούς που το ενδιαφερόμενο Κράτος μέλος αναγνωρίζει ως κοινωνικού χαρακτήρος. η) τις παροχές υπηρεσιών και τις παραδόσεις αγαθών, οι οποίες συνδέονται στενά με την προστασία των παιδιών και των νέων και πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή από οργανισμούς που το ενδιαφερόμενο Κράτος μέλος αναγνωρίζει ως κοινωνικού χαρακτήρος. θ) την αγωγή των παιδιών ή των νέων, την σχολική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση ή επανακατάρτιση καθώς και τις στενά συνδεόμενες με αυτές παροχές υπηρεσιών και παραδόσεις αγαθών, που πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου που επιδιώκουν τους ανωτέρω σκοπούς ή από οργανισμούς που το ενδιαφερόμενο Κράτος μέλος αναγνωρίζει ότι έχουν παρεμφερείς σκοπούς. ι) τα ιδιαίτερα μαθήματα που παραδίδονται από εκπαιδευτικούς και τα οποία ανάγονται στην σχολική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση. ια) την διάθεση προσωπικού από θρησκευτικά ή φιλοσοφικά ιδρύματα για τις προβλεπόμενες στις περιπτώσεις β), ζ), η) και δ) δραστηριότητες και για σκοπούς πνευματικής αρωγής. ιβ) τις παροχές υπηρεσιών, καθώς και τις στενά συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις αγαθών προς τα μέλη τους στο πλαίσιο του συλλογικού τους συμφέροντος, έναντι εισφοράς καθοριζομένης σύμφωνα με το καταστατικό τους, από οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, που επιδιώκουν σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, θρησκευτικούς, πατριωτικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς ή πολιτικής αγωγής υπό τον όρο, ότι η απαλλαγή αυτή δεν δημιουργεί κίνδυνο στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. ιγ) ορισμένες παροχές υπηρεσιών συνδεόμενες στενά με τον αθλητισμό ή την σωματική αγωγή και προσφερόμενες από οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος σε πρόσωπα ασχολούμενα με τον αθλητισμό ή την σωματική αγωγή. ιδ) ορισμένες παροχές υπηρεσιών πολιτιστικού χαρακτήρος, καθώς και τις στενά συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή άλλους οργανισμούς πολιτιστικού χαρακτήρος αναγνωρισμένους από το ενδιαφερόμενο Κράτος μέλος. ιε) τις παροχές υπηρεσιών και τις παραδόσεις αγαθών, που πραγματοποιούνται από οργανισμούς, των οποίων οι εργασίες απαλλάσσονται του φόρου σύμφωνα με τις ανωτέρω περιπτώσεις β), ζ), η), δ), ιβ), ιγ) και ιδ), επ' ευκαιρία εκδηλώσεων, προοριζομένων να προσπορίζουν στους οργανισμούς αυτούς οικονομική ενίσχυση και οι οποίες οργανώνονται προς αποκλειστικό όφελός τους, υπό τον όρον ότι η απαλλαγή αυτή δεν δημιουργεί κίνδυνο στρεβλώσεων των όρων του ανταγωνισμού τα Κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν τους αναγκαίους περιορισμούς, ιδίως όσον αφορά τον αριθμό των εκδηλώσεων ή το ύψος των εσόδων που παρέχουν δικαίωμα προς απαλλαγή. ιστ) την μεταφορά ασθενών ή τραυματιών, με ειδικώς διαρρυθμισμένα οχήματα, η οποία πραγματοποιείται από αναγνωρισμένους οργανισμούς. ιζ) τις δραστηριότητες δημοσίων οργανισμών ραδιοφώνου και τηλεοράσεως, εξαιρέσει αυτών που έχουν εμπορικό χαρακτήρα. 2. α) Τα Κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν, χωριστά για κάθε περίπτωση, ότι η χορήγηση σε οργανισμούς, εκτός των οργανισμών δημοσίου δικαίου, κάθε μιας από τις απαλλαγές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 περιπτώσεις β), ζ), η), δ), ιβ), ιγ) και ιδ), εξαρτάται από την τήρηση μιας ή περισσοτέρων από τις κάτωθι προϋποθέσεις: - οι εν λόγω οργανισμοί δεν πρέπει να έχουν ως σκοπό την συστηματική επιδίωξη του κέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διανέμονται, αλλά να διατίθενται για την διατήρηση ή την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, - η διοίκηση και διαχείριση τούτων πρέπει να ασκείται ουσιαστικά χωρίς μισθό, από πρόσωπα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια, είτε μέσω τρίτων προσώπων, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα της εκμεταλλεύσεως των σχετικών δραστηριοτήτων, - οι τιμές τις οποίες καθορίζουν πρέπει να έχουν εγκριθεί από τις δημόσιες αρχές ή να μην υπερβαίνουν παρόμοιες εγκεκριμένες τιμές ή, προκειμένου περί πράξεων για τις οποίες δεν προβλέπεται έγκριση τιμής, οι τιμές πρέπει να είναι κατώτερες των καθοριζόμενων για ανάλογες πράξεις από εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες υπόκεινται στον φόρο προστιθεμένης αξίας, - οι απαλλαγές δεν πρέπει να δημιουργούν κίνδυνο στρεβλώσεως του ανταγωνισμού σε βάρος των εμπορικών επιχειρήσεων που υπόκεινται στον φόρο προστιθεμένης αξίας. β) οι παροχές υπηρεσιών και οι παραδόσεις αγαθών αποκλείονται από την απαλλαγή την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 περιπτώσεις β), ζ), η), δ), ιβ), ιγ) και ιδ) εάν: - δεν είναι απαραίτητες για την διενέργεια των πράξεων που απαλλάσσονται του φόρου, - προορίζονται κυρίως να προσπορίσουν στον οργανισμό συμπληρωματικά έσοδα με την πραγματοποίηση πράξεων αμέσως ανταγωνιζομένων τις πράξεις εμπορικών επιχειρήσεων υποκειμένων στον φόρο προστιθεμένης αξίας.
380283 Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, τα Κράτη μέλη απαλλάσσουν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και απλή εφαρμογή των προβλεπομένων κατωτέρω απαλλαγών και να αποτρέπεται κάθε ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και κατάχρηση: α) τις παροχές υπηρεσιών και τις παρεπόμενες προς τις παροχές αυτές παραδόσεις αγαθών, οι οποίες πραγματοποιούνται από τις δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες, εξαιρέσει της μεταφοράς προσώπων και των τηλεπικοινωνιών. β) την νοσοκομειακή και ιατρική περίθαλψη, καθώς και τις στενά συνδεόμενες με αυτές πράξεις, οι οποίες παρέχονται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή υπό κοινωνικές συνθήκες παρεμφερείς προς τις ισχύουσες για τους οργανισμούς αυτούς, από νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα ιατρικής περιθάλψεως και διαγνώσεως, καθώς και από άλλα ιδρύματα της αυτής φύσεως, δεόντως αναγνωρισμένα. γ) τις παροχές ιατρικής περιθάλψεως, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ασκήσεως ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων, όπως καθορίζονται από το ενδιαφερόμενο Κράτος μέλος. δ) τις παραδόσεις ανθρωπίνων οργάνων, αίματος και γάλακτος. ε) τις παροχές υπηρεσιών, οι οποίες πραγματοποιούνται από τους οδοντοτεχνίτες στο πλαίσιο του επαγγέλματός τους, καθώς και τις παραδόσεις ειδών οδοντικής προθετικής που πραγματοποιούνται από τους οδοντιάτρους και τους οδοντοτεχνίτες. στ) τις παροχές υπηρεσιών, οι οποίες πραγματοποιούνται από ανεξάρτητες ενώσεις προσώπων, που ασκούν δραστηριότητα απαλλασσομένη του φόρου ή για την οποία τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν την ιδιότητα του υποκειμένου στον φόρο, με σκοπό την παροχή στα μέλη τους των αμέσως αναγκαίων υπηρεσιών για την άσκηση της δραστηριότητος αυτής, εφόσον οι ενώσεις αυτές απαιτούν από τα μέλη τους μόνο την εξόφληση του επακριβώς αναλογούντος σε αυτά μέρους των από κοινού αναληφθεισών δαπανών, υπό τον όρο ότι η απαλλαγή αυτή δεν δημιουργεί κίνδυνο στρεβλώσεως των όρων του ανταγωνισμού. ζ) τις παροχές υπηρεσιών και τις παραδόσεις αγαθών, οι οποίες συνδέονται στενά με την κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, περιλαμβανομένων και των παρεχομένων από οίκους ευγηρίας, και οι οποίες πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή άλλους οργανισμούς που το ενδιαφερόμενο Κράτος μέλος αναγνωρίζει ως κοινωνικού χαρακτήρος. η) τις παροχές υπηρεσιών και τις παραδόσεις αγαθών, οι οποίες συνδέονται στενά με την προστασία των παιδιών και των νέων και πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή από οργανισμούς που το ενδιαφερόμενο Κράτος μέλος αναγνωρίζει ως κοινωνικού χαρακτήρος. θ) την αγωγή των παιδιών ή των νέων, την σχολική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση ή επανακατάρτιση καθώς και τις στενά συνδεόμενες με αυτές παροχές υπηρεσιών και παραδόσεις αγαθών, που πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου που επιδιώκουν τους ανωτέρω σκοπούς ή από οργανισμούς που το ενδιαφερόμενο Κράτος μέλος αναγνωρίζει ότι έχουν παρεμφερείς σκοπούς. ι) τα ιδιαίτερα μαθήματα που παραδίδονται από εκπαιδευτικούς και τα οποία ανάγονται στην σχολική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση. ια) την διάθεση προσωπικού από θρησκευτικά ή φιλοσοφικά ιδρύματα για τις προβλεπόμενες στις περιπτώσεις β), ζ), η) και δ) δραστηριότητες και για σκοπούς πνευματικής αρωγής. ιβ) τις παροχές υπηρεσιών, καθώς και τις στενά συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις αγαθών προς τα μέλη τους στο πλαίσιο του συλλογικού τους συμφέροντος, έναντι εισφοράς καθοριζομένης σύμφωνα με το καταστατικό τους, από οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, που επιδιώκουν σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, θρησκευτικούς, πατριωτικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς ή πολιτικής αγωγής υπό τον όρο, ότι η απαλλαγή αυτή δεν δημιουργεί κίνδυνο στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. ιγ) ορισμένες παροχές υπηρεσιών συνδεόμενες στενά με τον αθλητισμό ή την σωματική αγωγή και προσφερόμενες από οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος σε πρόσωπα ασχολούμενα με τον αθλητισμό ή την σωματική αγωγή. ιδ) ορισμένες παροχές υπηρεσιών πολιτιστικού χαρακτήρος, καθώς και τις στενά συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή άλλους οργανισμούς πολιτιστικού χαρακτήρος αναγνωρισμένους από το ενδιαφερόμενο Κράτος μέλος. ιε) τις παροχές υπηρεσιών και τις παραδόσεις αγαθών, που πραγματοποιούνται από οργανισμούς, των οποίων οι εργασίες απαλλάσσονται του φόρου σύμφωνα με τις ανωτέρω περιπτώσεις β), ζ), η), δ), ιβ), ιγ) και ιδ), επ' ευκαιρία εκδηλώσεων, προοριζομένων να προσπορίζουν στους οργανισμούς αυτούς οικονομική ενίσχυση και οι οποίες οργανώνονται προς αποκλειστικό όφελός τους, υπό τον όρον ότι η απαλλαγή αυτή δεν δημιουργεί κίνδυνο στρεβλώσεων των όρων του ανταγωνισμού τα Κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν τους αναγκαίους περιορισμούς, ιδίως όσον αφορά τον αριθμό των εκδηλώσεων ή το ύψος των εσόδων που παρέχουν δικαίωμα προς απαλλαγή. ιστ) την μεταφορά ασθενών ή τραυματιών, με ειδικώς διαρρυθμισμένα οχήματα, η οποία πραγματοποιείται από αναγνωρισμένους οργανισμούς. ιζ) τις δραστηριότητες δημοσίων οργανισμών ραδιοφώνου και τηλεοράσεως, εξαιρέσει αυτών που έχουν εμπορικό χαρακτήρα. 2. α) Τα Κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν, χωριστά για κάθε περίπτωση, ότι η χορήγηση σε οργανισμούς, εκτός των οργανισμών δημοσίου δικαίου, κάθε μιας από τις απαλλαγές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 περιπτώσεις β), ζ), η), δ), ιβ), ιγ) και ιδ), εξαρτάται από την τήρηση μιας ή περισσοτέρων από τις κάτωθι προϋποθέσεις: - οι εν λόγω οργανισμοί δεν πρέπει να έχουν ως σκοπό την συστηματική επιδίωξη του κέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διανέμονται, αλλά να διατίθενται για την διατήρηση ή την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, - η διοίκηση και διαχείριση τούτων πρέπει να ασκείται ουσιαστικά χωρίς μισθό, από πρόσωπα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια, είτε μέσω τρίτων προσώπων, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα της εκμεταλλεύσεως των σχετικών δραστηριοτήτων, - οι τιμές τις οποίες καθορίζουν πρέπει να έχουν εγκριθεί από τις δημόσιες αρχές ή να μην υπερβαίνουν παρόμοιες εγκεκριμένες τιμές ή, προκειμένου περί πράξεων για τις οποίες δεν προβλέπεται έγκριση τιμής, οι τιμές πρέπει να είναι κατώτερες των καθοριζόμενων για ανάλογες πράξεις από εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες υπόκεινται στον φόρο προστιθεμένης αξίας, - οι απαλλαγές δεν πρέπει να δημιουργούν κίνδυνο στρεβλώσεως του ανταγωνισμού σε βάρος των εμπορικών επιχειρήσεων που υπόκεινται στον φόρο προστιθεμένης αξίας. β) οι παροχές υπηρεσιών και οι παραδόσεις αγαθών αποκλείονται από την απαλλαγή την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 περιπτώσεις β), ζ), η), δ), ιβ), ιγ) και ιδ) εάν: - δεν είναι απαραίτητες για την διενέργεια των πράξεων που απαλλάσσονται του φόρου, - προορίζονται κυρίως να προσπορίσουν στον οργανισμό συμπληρωματικά έσοδα με την πραγματοποίηση πράξεων αμέσως ανταγωνιζομένων τις πράξεις εμπορικών επιχειρήσεων υποκειμένων στον φόρο προστιθεμένης αξίας.
380293 Μέχρι την έναρξη της ισχύος των κανόνων αυτών, τα Κράτη μέλη δύνανται: - να διατηρούν τις εν ισχύι εθνικές τους διατάξεις στο πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων, - να τις προσαρμόζουν, προς τον σκοπό μειώσεως των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και, ειδικότερα, των προκαλουμένων από την μη φορολόγηση ή την διπλή φορολόγηση εξ απόψεως του φόρου προστιθεμένης αξίας στο εσωτερικό της Κοινότητος, - να χρησιμοποιούν τις διοικητικές διαδικασίες, τις οποίες κρίνουν ως πλέον κατάλληλες για να επιτευχθεί η απαλλαγή.
380305 Β. οι παραδόσεις αγαθών, αποστελλομένων ή μεταφερομένων στους ανωτέρω υπό Α απαριθμουμένους χώρους, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών οι συναφείς προς τις παραδόσεις αυτές.
380306 Γ. οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στους ανωτέρω υπό Α απαριθμουμένους χώρους, με διατήρηση μιας των καταστάσεων που αναφέρονται στο ίδιο στοιχείο.
380316 Επίσης τα Κράτη μέλη χορηγούν σε κάθε υποκείμενον στον φόρο την αναφερομένη ανωτέρω, στην παράγραφο 2, έκπτωση ή επιστροφή του φόρου προστιθεμένης αξίας, κατά το μέτρο που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση: α) πράξεών του στο εξωτερικό, αναγομένων στις οικονομικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, οι οποίες θα παρείχαν δικαίωμα προς έκπτωση, εάν είχαν πραγματοποιηθεί στο εσωτερικό της χώρας. β) πράξεών του που απαλλάσσονται κατά τα άρθρα 14 παράγραφος 1 περίπτωση θ), 15 και 16 παράγραφος 1 υπό Β, Γ και Δ και παράγραφος 2. γ) πράξεών του που απαλλάσσονται κατά το άρθρο 13 υπό Β περιπτώσεις α) και δ) υποπεριπτώσεις 1 έως 5, όταν ο λήπτης είναι εγκατεστημένος εκτός της Κοινότητος ή όταν οι πράξεις αυτές συνδέονται άμεσα με αγαθά προοριζόμενα να εξαχθούν σε χώρα εκτός της Κοινότητος.
380348 Θάσος, Βόρειες Σποράδες Σαμοθράκη και Σκύρος. ζ) Με βάση έκθεση της Επιτροπής, το Συμβούλιο επανεξετάζει πριν τις 31 Δεκεμβρίου 1994 τις διατάξεις των ανωτέρω στοιχείων α) έως στ) με γνώμονα ιδίως την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
380493 Εκτιμώντας ότι οι ανωτέρω αναφερθείσες δυσχέρειες προκύπτουν ιδίως από τις διαφορές που υφίστανται μεταξύ των χρησιμοποιουμένων από τα Κράτη μέλη μεθόδων για τον υπολογισμό αυτών των συντελεστών.
387786 Η διόγκωση του Ελληνισμού εκτός Ελλάδος αρχίζει με την σταδιακή παρακμή των ανωτέρω παροικιών και την εμφάνιση μεταναστευτικών ρευμάτων προς όλα τα σημεία της υδρογείου.
389110 Με τις πράξεις 11 και 14/1993 του 5ου Μονομελούς Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώρητα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής 274 και 279/1993 του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Πολυκλινική", συνολικού ποσού δραχμών 1.568.267, που αφορούσαν καταβολή διαφοράς επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο μόνιμο και βοηθητικό προσωπικό του ιδρύματος για τις υπηρεσίες του σε εργαστήριά του, με την αιτιολογία ότι, το επίδομα αυτό δικαιούνται ορισμένες κατηγορίες μισθωτών, στις οποίες δεν ανήκουν οι φερόμενοι ως δικαιούχοι των ανωτέρω χρηματικών ενταλμάτων (άρθρο 12 του ν. 1643/1980 (Φ. 125) άρθρο 2 παρ. 1 του π.δ. 904/1978 (Φ. 217) και άρθρο 4 του ν. 1031/1980 (ΦΕΚ 55).
389146 Με την 380/1993 πράξη του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκαν μη θεωρητέα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής 230 και 610/1993, συνολικού ποσού δραχμών 2.400.000, του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Λαμίας, που αφορούσαν καταβολή αποζημιώσεως στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, αντίστοιχα, οι οποίοι ήταν συγχρόνως και συνταξιούχοι του δημοσίου τομέα, με την αιτιολογία ότι η εντελλόμενη με τα πιο πάνω χρηματικά εντάλματα δαπάνη δεν ήταν νόμιμη (άρθρο 1 παρ. 3 ν. 1256/1982), γιατί το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών των ανωτέρω από το συνταξιοδοτικό τους φορέα και από την κύρια θέση τους στο Νοσοκομείο, υπερέβαινε τα 3/5 των ακαθάριστων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου με σύζυγο, δύο παιδιά και 29 χρόνια συνολικής υπηρεσίας, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του ν. 1256/1982, όπως αυτές παγίως έχουν ερμηνευθεί παγίως από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
389213 Με την 294/1993 πράξη του Β΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καταλογίσθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ταμίας του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Πολυκλινική", ως υπόλογοι διαχειριστές από 1 Ιανουαρίου 1989 μέχρι 31 Μαρτίου 1991 με το συνολικό ποσό των δραχμών 2.547.738.650, γιατί κατά τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στη χρηματική διαχείριση του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι οι δαπάνες που αντιπροσώπευαν το ανωτέρω ποσό είχαν πληρωθεί χωρίς τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής να έχουν θεωρηθεί από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ασκούσε τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών.
389242 Οι ανωτέρω σταθμοί συστάθηκαν αντίστοιχα τα έτη 1989, 1986 και 1986.
389310 Επί πλέον, όπως προέκυψε από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των ανωτέρω ενταλμάτων, δεν υπήρχε ενεργός απαίτηση των φερομένων ως δικαιούχων, αφού το επίδομα αυτό είχε ήδη καταβληθεί σ' αυτούς παράνομα, χωρίς την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και επομένως τυχόν υφιστάμενες αξιώσεις τους είχαν ήδη αποσβεσθεί.
389368 Με την 43/1993 πράξη του αρμοδίου Μονομελούς Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 319/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Υποκ/τος ΙΚΑ Σύρου, ποσού δραχμών 1.531.300, που αφορούσε καταβολή διαφοράς προμήθειας (λόγω αυξήσεώς της από 200 σε 260 δραχμές (κατ' επιταγή) στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ ΤΑ), για πληρωμή συντάξεων κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.1993 μέχρι 31.8.1993, με την αιτιολογία ότι εντελλόταν να πληρωθεί αυξημένη προμήθεια για χρονικό διάστημα πριν από την υπογραφή της συμβάσεως (29.6.1993) Σε αντικατάσταση του ανωτέρω χρηματικού εντάλματος εκδόθηκε το 395/1993, όμοιο, με ποσό μειωμένο κατά δραχμές 1.170.880 το οποίο και θεωρήθηκε.
394381 (Πάντως τα ανωτέρω ανέκδοτα τα διηγείται... ο Γιώργος Σουφλιάς.
395846 Με βάση τα ανωτέρω, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του ανέρχεται στο ποσό: 20.000.000 (200.000 x 100 τ.μ.) 9.000.000 (150.000 x 60 τ.μ.) 25.300.000 (230.000 x 110 τ.μ.) = 54.300.000 δρχ.
395854 Με βάση τα ανωτέρω, η αξία της ακίνητης περιουσίας του συζύγου ανέρχεται στο ποσό: 32.250.000 (235.000 x 150 τ.μ.) 28.000.000 (175.000.000 x 160 τ.μ.) 20.000.000 (200.000 x 100 τ.μ.) = 83.250.000 δρχ. και της συζύγου 18.000.000 (180.000.000 x 100 τ.μ.) 20.000.000 = 38.000.000 δρχ., ήτοι συνολική αξία 121.250.000 δρχ.
395863 Με βάση τα ανωτέρω, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του ανέρχεται στο ποσό: 132.000.000 (440.000X300 τ.μ.) + 130.000.000 (650.000X200 τ.μ.) =262.000.000 δρχ.
395898 Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα και επειδή η απαλλαγή του ακαθάριστου τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας περιορίζεται στα 150 τ.μ., θα φορολογηθεί το τεκμαρτό εισόδημα της εξοχικής κατοικίας που αντιστοιχεί στα πέραν των 150 τ.μ., ήτοι για τα 10 τ.μ.
397155 Δικαιούχοι των ανωτέρω δανείων είναι όσοι εργατοϋπάλληλοι έχουν καταβάλλει εισφορές υπέρ του ΟΕΚ και έχουν συμπληρώσει, κατά κατηγορία, τις παρακάτω ημέρες εργασίας: α) Μεμονωμένα άτομα, τουλάχιστον 3.000 ημέρες εργασίας. β) Έγγαμοι, τουλάχιστον 2.600 ημέρες εργασίας. γ) Οι προστατεύοντες 1 παιδί, τουλάχιστον 2.000 ημέρες εργασίας. δ) Οι προστατεύοντες 2 παιδιά, τουλάχιστον 1.800 ημέρες εργασίας. ε) Οι προστατεύοντες 3 παιδιά, τουλάχιστον 1.600 ημέρες εργασίας. στ) Οι προστατεύοντες 4 παιδιά ή τυφλοί, τουλάχιστον 1.300 ημέρες εργασίας. ζ) Εργατοϋπάλληλοι που παντρεύτηκαν μέσα στα δύο τελευταία ημερολογιακά έτη μέχρι την εξαγγελία του δανειοδοτικού προγράμματος, τουλάχιστον 1.600 ημέρες εργασίας, εφ' όσον κανείς από τους δύο δεν έχει υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας του. η) Οι προστατεύοντες 5 έως 9 παιδιά, τουλάχιστον 1.000 ημέρες εργασίας. θ) Οι προστατεύοντες 10 παιδιά και πάνω, τουλάχιστον 900 ημέρες εργασίας.
414404 Τα ανωτέρω αναφέρονται ανεξάρτητα από την επίγνωση ότι τις μέρες που μεσολαβούν μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων το υπουργείο Οικονομικών επιδίδεται συνήθως (τουλάχιστον αυτό συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια) σε εκστρατεία "φορολογικής τρομοκρατίας" και δίδει στη δημοσιότητα αποτελέσματα ελέγχων για απόκρυψη στοιχείων ή δήλωση ανακριβών στοιχείων, προκειμένου να επιτύχει την αναγραφή των πραγματικών στοιχείων στις φορολογικές δηλώσεις.
426945 Πουθενά όμως δεν αναφέρεται ποιος είναι ο νόμος αυτός που ορίζει τα ανωτέρω.
355562 Με τη Μ.3541.5/8/95/14.12.1995 απόφαση του Υ.Ε.Ν., που εκδόθηκε κατόπιν της 1811/17.11.1995 γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου της Πλοηγικής Υπηρεσίας, εγκρίθηκε η καταβολή στην ανωτέρω υπάλληλο του ποσού των δρχ. 4.255.902 ως εφάπαξ χρηματικό βοήθημα, το οποίο εντέλλεται να πληρωθεί με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα.
355564 Υπαλλήλων ", όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα, και όχι εκείνες του άρθρου 1 του ν. 4498/1966, οι οποίες τυγχάνουν εφαρμοστέες στην προκειμένη περίπτωση και οι οποίες, όπως εκτέθηκε στην προηγούμενη σκέψη, παραπέμπουν στις ανωτέρω διατάξεις μόνο κατά το μέρος, που προσδιορίζεται με αυτές ο μηνιαίος μισθός - αποδοχές, που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος.
355566 (39.000 βασ. μισθός + 15.600 χρονοεπίδομα + 125.828 Α.Τ.Α.0, δικαιούται η ανωτέρω ως εφάπαξ χρηματικό βοήθημα του ν. 4498/1966 το ποσό των 3.596.560 δραχμών, η εντελλόμενη δαπάνη κατά το μέρος, που υπερβαίνει το ποσό αυτό, δεν είναι νόμιμη και πρέπει για το λόγο αυτό να μη θεωρηθεί το επίμαχο χρηματικό ένταλμα.
355602 Τότε οι υπόλογοι αυτοί υπόκεινται και στην εποπτεία των οργάνων που προβλέπονται υπό του νόμου, χωρίς όμως τούτο να δημιουργεί την υποχρέωση παροχής της επιδίκου επιχορηγήσεως με έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα των ανωτέρω υπολόγων. 4._ Επειδή στο άρθρο 98 του Συντάγματος ορίζονται τα εξής:
355717 Με τα δεδομένα αυτά μη νόμιμα, ήτοι κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 1β' του Ν. 1505/1984 συνυπολογίσθηκαν οι ανωτέρω προϋπηρεσίες του για τη χορήγηση σ' αυτόν ανωτέρου μισθολογικού κλιμακίου και αυξημένου επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, κατ' ακολουθίαν δε δεν είναι νόμιμη και η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη για την πληρωμή σ' αυτόν διαφοράς αποδοχών εκ της ως άνω αιτίας, το οποίο (Χ.Ε.), κατόπιν τούτων, δεν πρέπει να θεωρηθεί.
355980 Επειδή με την επανεξεταζόμενη πράξη του παρόντος Τμήματος κρίθηκε ότι δεν ήταν νόμιμες οι δαπάνες που εντέλλονταν με τα 4710/9.10.1995 και 4715/9.10.1995, οικονομικού έτους 1995, χρηματικά εντάλματα του ως άνω Οργανισμού, ο οποίος αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (βλ. άρθρο 1 παρ. 1 Ν.Δ/τος 2963/1954), για καταβολή αποδοχών στις αιτούσες πολιτικούς μηχανικούς (Μ. Δημητρίου και Μ. Λουκέρη) από 18-30.9.1995 και ότι, κατ' ακολουθίαν, τα προαναφερόμενα χρηματικά εντάλματα δεν έπρεπε να θεωρηθούν, με την αιτιολογία ότι οι ανωτέρω πολιτικοί μηχανικοί μη νόμιμα κατατάχθηκαν σε προσωρινές θέσεις κατηγορίας
497308 Οι ανωτέρω αλλαγές σηματοδοτούνται από τρεις παράγοντες: α) Τους ανθρώπινους πόρους και ιδιαίτερα τη νέα γενιά που συνεχώς εντάσσεται στην παραγωγική διαδικασία και αναπτύσσει μια πρωτοφανή δυναμική. β) Τις αγορές των καταναλωτών, που επιζητούν συνεχώς νέα προϊόντα καλύτερης ποιότητας σε χαμηλότερες τιμές, και γ) Τη νέα τεχνολογία, που ανανεώνεται δραματικά σε σημείο που το 8% της χρησιμοποιούμενης σήμερα τεχνολογίας να είναι ξεπερασμένη σε 10 χρόνια.
355947 Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπ' όψιν του Δικαστηρίου από τον αρμόδιο διατάκτη δεν προκύπτει ότι μετά την έκδοση από τον επιβλέπονται μηχανικό των ανωτέρω εντολών ακολουθήθηκε η κατ' άρθρον 34 παρ. 2 του π.δ/τος 309/1985 διαδικασία προς έκδοση κανονικής διαταγής, η δε έγκριση του συγκριτικού πίνακα, στον οποίο περιελήφθησαν οι εν λόγω εργασίες, συντελέσθηκε στις 20 Ιουνίου 1996, ήτοι δεκατέσσερις μήνες μετά την περάτωση των εργασιών, χωρίς να αιτιολογείται ειδικώς υπό της Διοικήσεως, ώστε να εκτιμηθεί υπό του
356073 Κατά συνέπεια, η ανάθεση στη φερόμενη ως δικαιούχο εταιρεία ήταν παράνομη, με αποτέλεσμα η συναφθείσα στη συνέχεια σύμβαση και η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη για την αμοιβή της εταιρείας, η οποία στηρίζεται στην ως άνω παράνομη σύμβαση, να μην είναι νόμιμη, του Δικαστηρίου τούτου μη δικαιουμένου, εν όψει του ανωτέρω πραγματικού και των προβαλλομένων λόγων διαφωνίας και αντικρούσεως, να αναζητήσει έτερο νομικό έρεισμα για τη δαπάνη.
513509 Τα ανωτέρω είναι τα πρώτα συμπεράσματα από Πανευρωπαϊκό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετέχει η Ερευνητική Ομάδα Φυσικής Όζοντος και Ηλιακής Ακτινοβολίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
513516 Τα ανωτέρω είναι τα πρώτα συμπεράσματα από το Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο "Παρακολούθηση του Στρώματος του Όζοντος στην Ελλάδα (ΠAΣΟZ)", που υποστηρίζεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ και υλοποιείται από την Ερευνητική Ομάδα Φυσικής Όζοντος και Ηλιακής Ακτινοβολίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για τέτοιου είδους συνεχείς μετρήσεις στη χώρα μας με διεθνείς προδιαγραφές.
356119 Εν όψει του σκοπού τούτου, τόσο η εκτέλεση του προγράμματος κατάρτισης παλιννοστούντων ομογενών σε τομείς σχετικούς με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και η οργάνωση επιστημονικής συνάντησης για τη συζήτηση θεμάτων σχετικών με το ανωτέρω πρόγραμμα αλλά και με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στη συντήρηση ειδών εθνογραφικού ενδιαφέροντος ανάγονται στους σκοπούς που κατά νόμο δύναται να επιδιώκει το Ίδρυμα.
353841 Και ναι μεν, ως προκύπτει εκ του διαβιβασθέντος υπό της Διοικήσεως στο Δικαστήριο καταστατικού του "Συνδέσμου Συρρακιωτών περιοχής Φιλιππιάδας" το σωματείο τούτο επιδιώκει, κατά το καταστατικό του, πράγματι κοινωφελείς σκοπούς, ως λ.χ. "η διάσωση και διατήρηση των ηθών και εθίμων των Συρρακιωτών με την οργάνωση καλλιτεχνικών, εκ πολιτιστικών εκδηλώσεων", πλην, αυτό και μόνον, ήτοι η στο καταστατικό του σωματείου αποτύπωση κοινωφελών σκοπών, δεν καθιστά νόμιμη την κρινομένη δαπάνη, εφ' όσον, ως συνάγεται εκ των στοιχείων του φακέλου, δεν ετηρήθη η απαιτουμένη διαδικασία ώστε να αιτιολογηθεί πλήρως, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, η υπό της Διοικήσεως άσκηση της οικείας διακριτικής αυτής ευχερείας κατά την διάθεση του δημοσίου χρήματος υπέρ σκοπού δημοσίου συμφέροντος. 12.
521499 Η παράνομος παραμονή των ελληνικών δυνάμεων εις Κύπρον ως και αι ανεύθυνοι πράξεις του στρατηγού Γρίβα αποτελούν την κυρίαν πηγήν της ανωτέρω εντάσεως, ήτις τείνει διαρκώς εις το να προκαλέση μίαν σοβαράν κρίσιν και πέραν των ορίων της Κύπρου.
521507 Πάντα τα ανωτέρω αποδεικνύουν ότι η ελληνική κυβέρνησις έχει σταθεράν και αδιατάρακτον απόφασιν να μην παράσχη ουδεμίαν αφορμήν δι' έκρηξιν πολέμου....
354013 Τα εξεταζόμενα εντάλματα εξεδόθηκαν για την τμηματική αμοιβή των ανωτέρω μισθωτριών για το έργο των που παρήχθη κατά τον μήνα Μάιο 1995.
354099 Επίσης, θεωρούνται προμήθειες του δημόσιου τομέα και οι συμβάσεις ανάθεσης εκτελέσεως εργασιών, εγκατάστασης, συντήρησης, μεταφοράς, ή και άλλων εργασιών που σχετίζονται με την προμήθεια των ανωτέρω αγαθών, εφόσον όμως η αξία αυτών υπερβαίνει την αντίστοιχη των εργασιών ".
451057 Αντί μιας πολύ απλής απαντήσεως (π.χ. "ένα φιλικό γεύμα είναι και τίποτα περισσότερο" ή έστω "άφησέ με ήσυχη, δεν λέω τίποτα") εισπράξαμε όλα τα ανωτέρω, τα εξόχως αποκαλυπτικά και εκσυγχρονιστικά.
459503 Κατόπιν των ανωτέρω δεν νομίζετε κ. Πρόεδρε, ότι μία ανασκευή και αποκατάσταση της αλήθειας είναι επιβεβλημένη;
463404 Κατόπιν των ανωτέρω δεν νομίζετε κ. Πρόεδρε, ότι μία ανασκευή και αποκατάσταση της αλήθειας είναι επιβεβλημένη;
468398 Μέσα σε λίγα λεπτά ο Arian ανακαλύπτει στα μηνύματα του chat ότι έχει πέντε πατέρες, τέσσερις ερωμένους της αδελφής του και πάνω από δέκα δικούς του εραστές και ότι όλοι οι ανωτέρω είναι Έλληνες.
534125 Εν όψει των ανωτέρω και λαμβανομένων επιπροσθέτως υπ' όψιν των τελευταίων αυθεντικών διευκρινίσεων που δόθηκαν στον Έλληνα εν Αγκύρα πρεσβευτή, ως προς το ότι η τουρκική Κυβέρνηση διακατέχεται από πνεύμα συνδιαλλαγής, η ελληνική Κυβέρνηση προτείνει όπως οι διαφορές περί του εφαρμοστέου δικαίου, καθώς και για την ουσία του θέματος, παραπεμφθούν στο Διεθνές Δικαστήριο.
530265 Όλα τα ανωτέρω ποδά προσαυξάνονται κατά 3.000 δρχ. το μήνα για το πρώτο παιδί, 4.000 δρχ. για το δεύτερο, 5.000 για το τρίτο και 6.000 δρχ. για το τέταρτο και άνω.
537802 « Αλλά ανεξαρτήτως των ανωτέρω, πώς είναι δυνατόν να γίνεται συζήτησις περί δικτατορικών τάσεων του Καραμανλή, όταν είναι γνωστόν ότι μου προσεφέρθησαν ευκαιρίαι να κάνω δικτατορία και ότι τελικώς εγκατέλειψα την πολιτικήν διά να μην βρεθώ ακριβώς εις την ανάγκην να την κάνω;
534028 Συγχρόνως έδιδα εντολήν εις τον γραμματέα μου κ. Ζαχαράκην, να θεωρήση τα διαβατήρια και να κρατήση θέσεις στο αεροπλάνο, τηρών σχετικήν εχεμύθειαν δια τους λόγους τους οποίους ανέφερα και ανωτέρω.
534200 Ο κ. Ντεμιρέλ παρετήρησε επί των ανωτέρω, ότι δεν είναι δυνατόν δια την Τουρκίαν να παραδεχθή ότι αι οχυρώσεις των νήσων δεν στρέφονται κατά της ιδίας αλλά κατά τρίτου τινός. »
538476 Στους υπαλλήλους που κατά τις ημερομηνίες πληρωμής των ανωτέρω επιδομάτων καταβάλλονται μειωμένες αποδοχές λόγω διαθεσιμότητας, αργίας, άδειας κυοφορίας του ν. 2085/1992 κ.λπ. ο υπολογισμός των επιδομάτων θα γίνει με βάση τις μειωμένες αυτές αποδοχές.
476326 Από την ανωτέρω πίστωση, ποσό 178 εκατ. δρχ., αφορούσε την αποπληρωμή οφειλών της μελέτης του έργου.
538182 Υπάρχουν και άλλα τοιαύτα προηγούμενα, αλλά η αναφορά εις τα ανωτέρω επιλεκτικώς, αρκεί επί του παρόντος.
539478 Επίσης στην αύξηση του δείκτη της ανωτέρω ομάδας συνετέλεσε η χορήγηση του δώρου του Πάσχα στα εστιατόρια, καφενεία - ζαχαροπλαστεία.
540848 « Τα σχόλια επί των ανωτέρω νομίζομεν ότι περιττεύουν ».
543509 Διατυπώνω τας ανωτέρω παρατηρήσεις με επιφύλαξιν, διότι δεν έχω όλα τα δεδομένα διά να κρίνω ασφαλώς.
555663 Θα έχει δε ιστορικό χαρακτήρα, αφού έπειτα από το Σχίσμα του 1054 θα παραβρεθούν σε τράπεζα άτυπων διαπραγματεύσεων οι 3 ανωτέρω αρχηγοί της Χριστιανοσύνης.
556710 Θα έχει δε ιστορικό χαρακτήρα, αφού έπειτα από το Σχίσμα του 1054 θα παραβρεθούν σε τράπεζα άτυπων διαπραγματεύσεων οι 3 ανωτέρω αρχηγοί της Χριστιανοσύνης.
538450 Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών. - Εξωδιδακτικής Απασχόλησης: α.
578965 Αλλά πέρα των ανωτέρω υπάρχουν και άλλες θετικές πλευρές, όπως η διασφάλιση ότι τα στοιχεία που αποθηκεύονται δεν αφορούν τους Έλληνες πολίτες, αλλά τους καταζητούμενους αλλοδαπούς, στους οποίους έχουν επιβληθεί δικαστικές ποινές, η κατοχύρωση και επιβολή διατάξεων για το πολιτικό άσυλο κ.λπ.
538833 "Ο κ. Παπανδρέου με άφησε να εννοήσω ότι κάποια entente υπάρχει ήδη μεταξύ του και του κ. Καραμανλή, ως και ότι πιστεύει ότι ο κ. Καραμανλής θα ενέκρινε και την ανωτέρω διαγραφομένην διαδικασίαν και το προτεινόμενον σχήμα".
539865 Παρ' όλα τ' ανωτέρω, δεν νομίζω ότι πρέπει ν' αποφασίσης να έλθης πριν σταθμίσης και τ' ακόλουθα:
483621 "Ο πρώτος κατηγορούμενος αστυνόμος Α Δημήτριος Μπατσαούρας, ως διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αμφίκλειας, μαζί με το δεύτερο κατηγορούμενο, αστυφύλακα, Σταύρο Καραγιάννη, υπάλληλοι όντες που στα καθήκοντα τους ανάγεται η δίωξη, ανάκριση ή εξέταση αξιόποινων πράξεων υπέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, έναν σε βασανιστήρια, ήτοι σε μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου, προκειμένου να τον εκφοβίσουν και συγκεκριμένα υπό τις ανωτέρω ιδιότητές τους μετέβησαν το Μάιο 1993 έξω από την κατοικία του Γεωργίου Λάγιου στην Τιθορέα, όπου αφού συνέλαβαν επτά Αλβανούς λαθραίους μετανάστες τους έδεσαν όλους μαζί μ' ένα σκοινί και άρχισαν να τους κτυπούν σε διάφορα μέρη του σώματός τους με ξύλα και άλλα αντικείμενα προκαλώντας τους έντονο σωματικό πόνο και έτσι τους ανάγκασαν να επιβιβαστούν των αυτοκινήτων για να τους απελάσουν...".
570297 Ο κ. Παπαϊωάννου μαζί με την ανωτέρω πρόταση αναμένεται να εισηγηθεί στις αρμόδιες επιτροπές του Κοινωνικού Διαλόγου και τις ακόλουθες θέσεις:
582495 Τα ανωτέρω, φυσικά, δεν απαντούν σε όλα τα ερωτήματα που απασχολούν τον πολίτη σε σχέση με τη Διακυβερνητική Διάσκεψη.
617486 Εκ των ανωτέρω και των τελευταίων ασκήσεων των Βρετανικών Δυνάμεων εις Κύπρον συνάγεται ότι, εις περίπτωσιν μονομερούς επεμβάσεως Ξένης Δυνάμεως εν Κύπρω, δεν θα τηρήσουν ουδετερότητα ως επανειλημμένως έχουν δηλώσει. 2) Συμπεράσματα
620928 Η ανωτέρω απόφαση δεν συνοδεύεται από όριο και ως εκ τούτου δεν είναι απολύτως σαφής.
635428 Οι ανωτέρω αλλαγές δεν προσέδωσαν απλά ταχύτητα και σχετική ποικιλία στο παιγνίδι των "ερυθρολεύκων", αλλά έδωσαν την ευκαιρία στους περίπου 40.000 φιλάθλους να δουν για ένα 30λεπτο θέαμα υψηλών προδιαγραφών.
582476 Παράλληλα όμως επισημαίνει ότι στην πρόταση των ανωτέρω χωρών δεν μνημονεύεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων για το πέρασμα από το ένα στάδιο στο επόμενο (ομοφωνία ή πλειοψηφία).
649243 Εάν, ως ανωτέρω τονίζω εξαιρέσωμεν ελαχίστους τούτων, οι λοιποί εισί ξένοι προς πάσαν ιδεολογίαν και θα ανύρωμεν εν αυτοίς και τινάς εκ των φοβερωτέρων διωκτών του Ελληνισμού ".
594661 « Ικανοποίηση του αιτήματός τους », συνεχίζει ακάθεκτο το ΑΣΕΠ, « συνιστά επιλεκτική, δηλαδή ειδική για ορισμένα πρόσωπα ευνοϊκή μεταχείριση έναντι όλων των υπολοίπων, τόσο εκείνων που διορίστηκαν κατ' εφαρμογή της ανωτέρω διατάξεως, όσο και εκείνων οι οποίοι θα είναι υποψήφιοι σε μελλοντικούς διαγωνισμούς ».
599445 Θα καταλάβατε βέβαια ότι ο ανωτέρω μαθητής είναι ο Βαγγέλης Βλάχος, το νέο πρόσωπο από φέτος στο προπονητικό "τιμ" της ομάδας, που από χθες ανέλαβε επισήμως καθήκοντα.
507134 Ο κ. Μακρυπίδης, εκτός των ανωτέρω, θεωρεί ότι σημαντικό ρόλο στις διεκδικήσεις, πέρα από τον τρόπο, την ένταση, την κοινωνική αποδοχή κ.ά. θεωρεί και το χρόνο, το τάιμινγκ.
690229 (Παρακαλώ τα ανωτέρω να θεωρηθούν ως συμβολή στον υπό διαμόρφωση κώδικα δεοντολογίας των δημοσιογράφων).
501359 Για τους ανωτέρω λόγους το ελληνικό προξενείο έχει εκδώσει ειδικά αυτοκόλλητα σήματα που είναι πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο να πλαστογραφηθούν.
699138 Να απαλλαγεί από τους ριψάσπιδες και τα φασιστικά στοιχεία και να επανέλθουν στις θέσεις τους όλοι όσοι έχουν απομακρυνθεί είτε για τη συμμετοχή τους στα γεγονότα του Δεκεμβρίου, είτε προηγούμενα στις οργανώσεις του ΕΑΜ και τον Εθνικό Στρατό ΕΛΑΣ. κα) Εθνικός Στρατός με υποχρεωτική στρατολογία σ' όλη τη χώρα, θα δημιουργηθεί μετά το δημοψήφισμα και τις εκλογές, ως τότε θα παραμείνουν οι όπως καθορίζουμε ανωτέρω αναδιοργανούμενες Εθνοφυλακή και Αστυνομία Πόλεων "...
517781 Και εάν μεν το ανωτέρω πρωτοφανούς ύψους κεφάλαιο ευρίσκεται στην διάθεση της εφημερίδας, θα έπρεπε κατά τον νόμο 1806/88 (άρθρο 40) να έχει δηλωθεί η προέλευσή του μέσα σε έναν μήνα από την έναρξη εκδόσεως της Εξουσίας.
518963 Και εάν μεν το ανωτέρω πρωτοφανούς ύψους κεφάλαιο ευρίσκεται στην διάθεση της εφημερίδας, θα έπρεπε κατά τον νόμο 1806/88 (άρθρο 40) να έχει δηλωθεί η προέλευσή του μέσα σε έναν μήνα από την έναρξη εκδόσεως της ΕΞΟΥΣΙΑΣ.
735493 Μόνη παρηγοριά των ανωτέρω υιοθετηθέντων μπορεί να είναι ότι το φαινόμενο είναι διεθνές και... υπάρχουν και χειρότερα: στη "Μέκκα" των εκδόσεων, στη Νέα Υόρκη, προ τεσσάρων ετών, ο Αντρέ Σίφριν, εκδότης του Μπορίς Πάστερνακ, του Γκίντερ Γκρας, του Σαρτρ και τόσων άλλων, εκδιώχθηκε από τη θέση του γενικού διευθυντή που κατείχε στις ιστορικές εκδόσεις "Πάνθεον" επί 28 συναπτά έτη.
736293 Δεν είναι μόνο ο Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων που ετοιμάζει τις ανωτέρω εκδόσεις ή το Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη που φέρνει στο φως μεθοδικά τα ξεχασμένα έργα με τη φιλολογική επιμέλεια του Απόστολου Σαχίνη.
737545 Πέραν του ηθικού διδάγματος που εξάγεται από τα ανωτέρω, διαφαίνεται και μια τάση προσφυγής σε υψηλότερες εκφράσεις του έρωτα.
738226 Ευθύς ως υπογραφή Βασιλικόν Διάταγμα Επιστρατεύσεως, η Ιταλία προτίθεται αιφνιδιαστικώς να προβή εις την εφαρμογήν του ανωτέρω σχεδίου, ευρίσκουσα ούτω κατάλληλον αφορμήν διά να δικαιολογηθή διεθνώς, χαρακτηρίζουσα ημάς ως κινητοποιουμένους ίνα την προσβάλωμεν τη αγγλική συνδρομή.
738261 Αι ανωτέρω επιτυχίαι των ημετέρων δυνάμεων εις την ορεινήν περιοχήν Πίνδου είναι τοσούτο μάλλον αξιοσημείωτοι, καθόσον επρόκειτο περί μονάδων μόλις επιστρατευθεισών και ριπτομένων εις τον αγώνα, λόγω του επείγοντος της καταστάσεως, με ελλιπή μεταγωγικά και συνεπώς με ανεπαρκή εφοδιασμόν εις πυρομαχικά και τρόφιμα.
738264 Εξ άλλου, επειδή η ορεινή περιοχή της Πίνδου είναι πτωχή εις πόρους και επειδή οι Ιταλοί εισβαλόντες, εξήντλησαν και τους ολίγους διατιθεμένους επιτοπίους πόρους, εγεννάτο με την ανακατάληψιν της ανωτέρω περιοχής υπό των ελληνικών δυνάμεων, ζήτημα ανεφοδιασμού και αυτών τούτων των κατοίκων.
525604 Όλα τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 3.000 δρχ. το μήνα για το πρώτο παιδί, 4.000 δρχ. για το δεύτερο, 5.000 για το τρίτο και 6.000 δρχ. για το τέταρτο και άνω.
526909 Όλα τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 3.000 δρχ. το μήνα για το πρώτο παιδί, 4.000 δρχ. για το δεύτερο, 5.000 για το τρίτο και 6.000 δρχ. για το τέταρτο και άνω.
750063 Την ανωτέρω φράση, ένας φιλόλογος με γνώσεις πληροφορικής θα διατύπωνε ως εξής:
751714 Βιβλία που κυκλοφόρησαν και άλλα που πρόκειται να εμφανισθούν στο μέλλον δεν θα αφήσουν κανένα από τα ανωτέρω ερωτήματα αναπάντητο, γεγονός που αποκτά πρόσθετη αξία αν αναλογισθεί κανείς ότι μέχρι πρότινος η φιλολογία γύρω από τον μελίφρονα οίνο ήταν φτωχή ως ανύπαρκτη.
679199 Στην ίδια ομάδα μέρος της ανωτέρω μείωσης αντισταθμίστηκε από την αύξηση των τιμών στα είδη: αρνί και κατσίκι νωπό και τυρί μαλακό. - Από τις αυξήσεις: α) Κατά 9,6% της ομάδας "Ένδυση-Υπόδηση", λόγω κυρίως της επαναφοράς των τιμών στα πριν από τις εκπτώσεις επίπεδα. β) Κατά 0,2% της ομάδας "Στέγαση" λόγω αύξησης των τιμών στα ενοίκια κατοικιών. γ) Κατά 4,3% της ομάδας "Διαρκή αγαθά - είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες" λόγω κυρίως της επαναφοράς των τιμών των Διαρκών Αγαθών στα προ των εκπτώσεων επίπεδα και λόγω αύξησης των τιμών ορισμένων ειδών άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.
636586 Οι ανωτέρω αλλαγές δεν προσέδωσαν απλά ταχύτητα και σχετική ποικιλία στο παιγνίδι των "ερυθρολεύκων", αλλά έδωσαν την ευκαιρία στους περίπου 40.000 φιλάθλους να δουν για ένα 30λεπτο θέαμα υψηλών προδιαγραφών.
665315 Πριν γίνουν γνωστά τα ανωτέρω δραματικά στοιχεία του IKA, κάτι που συνεπάγεται και τεράστιες απώλειες για το Ίδρυμα (εισφοροδιαφυγή κ.λπ.) αλλά και για τον κρατικό προϋπολογισμό (παραοικονομία, φόροι κ.λπ.) ο υπουργός Εργασίας Μιλτιάδης Παπαϊωάννου μιλώντας στους δημοσιογράφους αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο που εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή, την προσεχή Τρίτη και προβλέπει μεταξύ άλλων τη θέσπιση σειράς νέων αυστηρών μέτρων για την πάταξη της εισφοροδιαφυγής και τον περιορισμό της "μαύρης" εργασίας.
789468 Πέραν του ανωτέρω μετριοπαθούς τίτλου, το βιβλίον θα έφερε εις το εξώφυλλον και τον πλέον εύγλωττον υπότιτλον:
789505 Ωστόσο "οι γέροι" που εδώ και κάποιον καιρό απασχολούν και συνοδεύουν την κυρία Μαλβίνα Κάραλη αφίστανται του ανωτέρω κανόνος και προσομοιάζουν με τα δικά της πρότυπα, όπως, καθώς θα θυμάστε, τα είχε προσδιορίσει σε πρόσφατη συνέντευξή της ( "Στα 80 μου θα είμαι σαν τη Μέι Ουέστ.
789047 Στην εκδήλωση που έγινε στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στο Κολωνάκι, παρουσιάστηκαν τα βιβλία των Κωστή Γκιμοσούλη, 'Άντειας Φραντζή, 'Έλενας Χουζούρη, Σωτήρη Δημητρίου, Γιώργου Μανιώτη, Κωστούλα Μητροπούλου, Ασημάκη Πανσέληνου, Βαγγέλη Ραπτόπουλου, Άρη Σφακιανάκη, Νίκου Τριανταφυλλόπουλου, Βασίλη Τσιαμπούση και Νατάσα Χατζιδάκι - οπότε, πέρα από τους ανωτέρω, παρευρέθησαν και οι Παύλος Μάτεσις, Κώστας Μουρσελάς, Μένης Κουμανταρέας, Σπύρος Πλασκοβίτης, Πέτρος Αμπατζόγλου, Γιάννης Κοντός, Αριστοτέλης Νικολαΐδης, Αλέξης Πανσέληνος, Θανάσης Νιάρχος, Χριστόφορος Μηλιώνης, Αλέξης Κυριτσόπουλος, κ.ά.
790055 Διότι, ως λέγεται, 40.000 εισιτήρια διετέθησαν από το υπουργείο Εργασίας για τα ανωτέρω κέντρα, ώστε ο έλλην εργάτης, αντί 2.800 δραχμών, να έχει τη δυνατότητα συμμετοχής μετά ποτού εις την εν γένει ευωχίαν.
682038 Στην ίδια ομάδα μέρος της ανωτέρω μείωσης αντισταθμίστηκε από την αύξηση των τιμών στα είδη: αρνί και κατσίκι νωπό και τυρί μαλακό. - Από τις αυξήσεις: α) Κατά 9,6% της ομάδας "Ένδυση-Υπόδηση", λόγω κυρίως της επαναφοράς των τιμών στα πριν από τις εκπτώσεις επίπεδα. β) Κατά 0,2% της ομάδας "Στέγαση" λόγω αύξησης των τιμών στα ενοίκια κατοικιών. γ) Κατά 4,3% της ομάδας "Διαρκή αγαθά - είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες" λόγω κυρίως της επαναφοράς των τιμών των Διαρκών Αγαθών στα προ των εκπτώσεων επίπεδα και λόγω αύξησης των τιμών ορισμένων ειδών άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.
808487 Από το ανωτέρω ποσόν τα 33,57 δισ. δρχ. θα επενδυθούν για τη βελτίωση της υποδομής των μεταφορών, τα 14,06 δισ. δρχ. στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων, τα 13,77 δισ. δρχ. για την ανάπτυξη του τουρισμού και τα 10,67 δισ. δρχ. για την υγεία - πρόνοια.
727861 Πρόκειται, όπως επεξηγεί ο συγγραφέας στον υπότιτλό του, για "ένα βιογραφικό λεξικό (1.500 πρόσωπα)" με τα στελέχη του φοιτητικού κινήματος και άλλους (γνωστούς συνδικαλιστές) φοιτητές από όλες τις πανεπιστημιακές σχολές της χώρας την ανωτέρω περίοδο.
616685 Ωστόσο και παρά την ανωτέρω ρητή αναφορά του κ. Ρέππα, με την οποία επιβεβαιώνεται πλήρως το χθεσινό ρεπορτάζ της "E", στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να εμφανίσει την προχθεσινή μεταστροφή της κυβέρνησης, ύστερα από συνεργασία του πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη με τους συναρμόδιους υπουργούς, ως συνέχεια της απόφασης του υπουργικού συμβουλίου προ μηνός, όπου προβλεπόταν η εξαίρεση από τη διαδικασία νομιμοποίησης οικονομικών προσφύγων από τις γειτονικές χώρες.
691953 Η "Αττικό Μετρό" και η "Ολυμπιακό Μετρό" έκαναν ένσταση αμφισβητώντας την εγκυρότητα της μελέτης, όμως η αναθεωρητική έκθεση του Π. Ορφανού, πολιτικού μηχανικού της πολεοδομίας, που συντάχθηκε στις 13 Ιουνίου, συμφωνεί με την προηγουμένη και ζητάει "να εφαρμοσθεί η ανωτέρω έκθεση εντός της ταχθείσης προθεσμίας".
699196 Επί όλων των ανωτέρω ελπίζω να έχω γραπτή απάντησή σας με έκτακτο σύνδεσμο ώσπου να φτάσω στο Ηπειρωτικό γραφείο.
745958 Μαζί με το ανωτέρω έρχεται και ένα βιβλίο της Μπανάνα Γιουσιμότο!
745973 Προτού αρχίσουν οι διαδηλώσεις Ιαπώνων και στη χώρα μας, διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω εκτιμήσεις βασίζονται σε ποσοτικά και όχι ποιοτικά μεγέθη.
809143 Στα ανωτέρω πεδία δράσης περιλαμβάνονται δεκάδες ενέργειες, όπως: ο ποσοτικός προσδιορισμός των σχέσεων μεταξύ του ποσοστού θνησιμότητας των αλιευμάτων και της αλιευτικής προσπάθειας, η ανάλυση της αποτελεσματικότητας των σημερινών πρακτικών αλίευσης και η ανάλυση της απόδοσης του κεφαλαίου στην ευρωπαϊκή βιομηχανία των προϊόντων αλιείας σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της στις εθνικές πολιτικές.
809146 Η Επιτροπή ενθαρρύνει ιδρύματα ερευνών, εμπειρογνώμονες και ομάδες εμπειρογνωμόνων για να ασχοληθούν με τα ανωτέρω θέματα.
765820 Η πιο εντυπωσιακή έκφραση της ανωτέρω κίνησης είναι η έκδοση, μόλις αυτές τις ημέρες, του τρίτομου "Λεξικού Μουσικής της Οξφόρδης" από τις εκδόσεις Γιαλλελή, έναν εκδοτικό οίκο που έβγαζε ως σήμερα σχεδόν αποκλειστικά ταξιδιωτικούς οδηγούς.
771493 Το ανωτέρω κείμενο είναι απόσπασμα πρόσφατης ομιλίας του στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.
528724 Η προτεινόμενη με τον ανωτέρω τρόπο 4ετής θητεία, πέραν των πολλών πλεονεκτημάτων που έχει και των οποίων δεν γίνεται απαρίθμηση, προς αποφυγήν κατάχρησης του χώρου φιλοξενίας, θα απέτρεπε τη δημιουργία και κυκλοφορία δυσμενών σχολίων και υπόπτων ερωτηματικών γύρω από τους λόγους επιμονής ορισμένων (ευτυχώς ολίγων) πρυτάνεων για τη δυνατότητα εκλογής και για τρίτη θητεία.
529101 Όλα τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 3.000 δρχ. το μήνα για το πρώτο παιδί, 4.000 δρχ. για το δεύτερο, 5.000 για το τρίτο και 6.000 δρχ. για το τέταρτο και άνω.
811037 Τέλος, στα ανωτέρω πλαίσια, η Επιτροπή δέχεται προτάσεις για έρευνα και κατάρτιση μεθοδολογικού και ψυχοπαιδαγωγικού τομέα που θα ενισχύσουν την οικονομική και κοινωνική έρευνα που θα περιέχεται σε πρόγραμμα - πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας.
795611 Ολόκληρη η συνομιλία του Κ. Ταχτσή με τον Ανδρέα Λεντάκη (από την οποία προδημοσιεύει "Το Βήμα" το ανωτέρω απόσπασμα) περιλαμβάνεται στο προσεχές τεύχος του περιοδικού "Η Λέξη" που κυκλοφορεί στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.
789662 Με την ελπίδα ότι η ανωτέρω μικρά και εκ καθήκοντος προδημοσίευσις δεν θα ματαιώσει ούτε θα αλλοιώσει το όντως σημαντικό κείμενο της συνεντεύξεως, επιφυλάσσομαι να επανέλθω αφού τούτο δει το φως της δημοσιότητος.
812028 Επειδή τα ανωτέρω έσοδα από τις συντάξεις είναι γλίσχρα και ανεπαρκή για τις ανάγκες μου και επειδή απεχθάνομαι την καφενόβιο ζωή, αλλά προπαντός επειδή θεωρώ καθήκον και υποχρέωση στην κοινωνία και τη χώρα, τις εμπειρίες μου σε θέματα της επιστήμης μου να μεταδώσω και αξιοποιήσω για ίδιο αλλά και για το γενικό καλό, σκέπτομαι να ανοίξω ένα Γραφείο Συμβουλών επί Χημικών και Περιβαλλοντολογικών θεμάτων, επί ιδιοκτήτου γραφείου 50 περίπου τ.μ. αντικειμενικής αξίας του εν λόγω γραφείου περίπου 5 εκατ. δρχ.
808931 Οι ανωτέρω εξελίξεις σε συνδυασμό με την πολιτική αστάθεια των τελευταίων μηνών πάγωσαν τους υποψήφιους επενδυτές.
808649 Από τις ανωτέρω εκτάσεις (124,5 εκατ. στρμμ.) εκείνες που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα ανέρχονται σε 61 εκατ. στρμμ.
813202 Πεντακόσια εκατ. δρχ. θα απορροφήσει η προστασία του περιβάλλοντος και 1,35 δισ. δρχ. η ενίσχυση και λειτουργία νέων θεσμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ για τον συντονισμό όλων των ανωτέρω ενεργειών θα διατεθούν 350 εκατ. δρχ.
808969 Πέραν βεβαίως όλων των ανωτέρω, το βασικό ερώτημα παραμένει:
815633 Υπενθυμίζεται ότι το ανωτέρω θέμα δεν απασχολεί για πρώτη φορά την Κοινότητα.
809011 Στον ανωτέρω γενικό κανόνα υπάρχει μία βασική εξαίρεση που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι παρέχει αρκετά "παραθυράκια" στην Τουρκία.
809012 Ειδικότερα αναφέρεται ότι δεν αντιτίθενται στις απαγορεύσεις ή στους περιορισμούς εισαγωγών, εξαγωγών ή και διαμετακομίσεων τα ανωτέρω άρθρα που δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφαλείας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία ή προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.
809044 Είναι σαφές ότι αν η Τουρκία δε δώσει απτές αποδείξεις στο Ευρωκοινοβούλιο ότι συμμορφώνεται προς τις ανωτέρω υποδείξεις, η Συμφωνία για την Τελωνειακή Ένωση δε θα εφαρμοστεί και η έναρξη ισχύος της θα αναβληθεί.
816387 Άλλωστε, σύμφωνα με την ανωτέρω επιτροπή πάντα, το συνολικό κόστος του προγράμματος "Βιομηχανία" για το χρονικό διάστημα 1995-99 θα ανέλθει σε 2.808 εκατ.
816391 Σε τι όμως αποβλέπουν τα δύο ανωτέρω προγράμματα και τι αναφέρει για την πορεία τους η Επιτροπή Παρακολούθησης;
810321 Αλλά η ελληνική προεδρία δε βρει μπροστά της μόνον τις αποφάσεις των δύο ανωτέρω Συμβουλίων.
810323 Πέραν όλων των ανωτέρω, η ελληνική προεδρία προετοιμάζεται μεν αλλά όχι στον βαθμό που θα έπρεπε.
810476 Οι ανωτέρω ανησυχίες και φόβοι της Κοινότητας είναι προφανείς.
810782 Συγκεκριμένα, το αμερικανικό μοντέλο θυσιάζει τη βασική αρχή της εργασιακής ασφάλειας ενώ το ευρωπαϊκό μοντέλο, που διασφαλίζει την ανωτέρω αρχή, με τη σειρά του θυσιάζει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
812027 Από αμφότερα τα ανωτέρω ποσά κρατούνται οι φόροι στην πηγή.
812549 Επειδή θέλω να αποχωρήσω από την υπηρεσία μου όσο το δυνατόν συντομότερα και με την κατάργηση της 15ετίας έχασα αυτό το προνόμιο (σ' ένα χρόνο μπορούσα να συνταξιοδοτηθώ κανονικά σύμφωνα με τα ανωτέρω), θα ήθελα να με πληροφορήσετε με τις υπάρχουσες συνθήκες πότε μπορώ να θεμελιώσω σύνταξη (να φύγω από την υπηρεσία και να μην πληρώνομαι έως ότου συμπληρωθούν τα συντάξιμα χρόνια) και σ' αυτή την περίπτωση για πόσα χρόνια δεν θα πληρώνομαι.
812502 Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλώ πολύ να μου πείτε αν είναι νόμιμη η απαίτηση αυτή της Εφορίας και εάν όχι πώς θα την αντιμετωπίσω ".
819116 Αρκούν όμως τα ανωτέρω μέτρα για να μειωθούν τα ατυχήματα στα πλοία γενικά καθώς και στα δεξαμενόπλοια ή μήπως τα αίτια καταστροφών θα πρέπει να αναζητηθούν αλλού;
821036 Οι τρεις ανωτέρω προϋποθέσεις κρίνονται απαραίτητες για να ανδρωθεί το συνεταιριστικό κίνημα στον αγροτικό κόσμο.
811781 Με τις ανωτέρω προϋποθέσεις πότε ακριβώς θεμελιώνω δικαίωμα σύνταξης; ".
354088 (Ι.Κ.Α.), δια του οποίου εντέλλεται η πληρωμή 3.800.000 δραχμών στην φερομένη ως δικαιούχο της δαπάνης Ζωή Γούση με αιτιολογία την προμήθεια κουρτινών από το κατάστημα της ανωτέρω για τις ανάγκες των χώρων του υποκαταστήματος.
328675 Στην ανωτέρω σύσκεψη έλαβε μέρος ο Σύμβουλος Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
820679 Οι καθαρές πωλήσεις της εταιρείας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα ήταν 4,95 δισ. δρχ. έναντι 4,09 δισ. δρχ. πέρυσι, ενώ τα καθαρά κέρδη (προ φόρων) ήταν 360,34 εκατ. δρχ. έναντι 352,99 εκατ. δρχ. πέρυσι (αύξηση κατά 2,2%).
821045 Πέραν των ανωτέρω αιτημάτων, που αφορούν καθαρά τους συνεταιρισμούς, η ΠΑΣΕΓΕΣ έχει ζητήσει την κατάστρωση ενός δεκαετούς προγράμματος ελληνικής αγροτικής πολιτικής, την καταγραφή της αγροτικής γης, την κατάρτιση αγροτικού μητρώου, τη φορολογία αγροτών με βάση το πραγματικό γεωργικό εισόδημα κλπ.
815859 Εκτιμάται ότι η Κοινότητα θα χρειασθεί το Ό του ανωτέρω ποσού αν εισαγάγει μεγαλύτερες ποσότητες βαμβακιού από Τρίτες χώρες αντί να τις παραγάγει στο εσωτερικό της.
826216 Μέλη της Ειδικής Ομάδας για την Καταπολέμηση της Απάτης έκαναν επιτόπιους ελέγχους στις ανωτέρω τρίτες χώρες, αλλά δεν κατόρθωσαν να εντοπίσουν το κύκλωμα.
826219 Τα ανωτέρω εμπορεύματα προέρχονται κυρίως από χώρες της Άπω Ανατολής.
815598 Δε συμβαίνει όμως το ίδιο και στην Ελλάδα "και στη συνέχεια αναφέρονται οι ανωτέρω επικρίσεις.
815851 Από το ανωτέρω ποσόν τα 4.994 δισ. θα προέλθουν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία μέσω του Πακέτου Ντελόρ ΙΙ ενώ τα 1.991 δισ. από εθνικούς πόρους.
815895 Όπως μας τόνισαν οι αρμόδιοι της εταιρείας, οι τιμές αυτές - που διαμορφώνουν και το ανωτέρω διάγραμμα - είναι οι πιο... λογικές της αγοράς.
816913 Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν κατέστη δυνατόν να απορροφηθούν πέρυσι, ενώ εκτιμάται ότι θα αρχίσουν οι εισροές να διατίθενται κατά πάσα πιθανότητα από τον Ιούνιο, αν όλα πάνε καλά, διότι τα δύο αυτά προγράμματα συναντούν αρκετές δυσκολίες στην εφαρμογή τους.
830680 Μεταξύ των δύο πλευρών συμφωνήθηκε να υποβάλουν εκθέσεις στον κ. Μόντι οι Διευθύνσεις της Κομισιόν αρμόδιες για τον Ανταγωνισμό και την Εσωτερική Αγορά και στη συνέχεια να υπάρξει νέα συνάντηση, πιθανώς εντός 15 ημερών, μεταξύ του επιτρόπου και του αναπληρωτή υπουργού, προς οριστική (;) διευθέτηση του ζητήματος. - Δεύτερον, δεν αποκλείεται η ανωτέρω συνάντηση να μην οδηγήσει πουθενά, ή να συμφωνηθεί πως το θέμα πρέπει να απασχολήσει την ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
817127 Οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να διαθέτουν ιδιαίτερο αποχωρητήριο στον χώρο πωλήσεως των ανωτέρω προϊόντων, πρέπει όμως να είναι εφοδιασμένες με άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίου άρτου, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής με τα πρατήρια άρτου νομοθεσίας ".
817794 Τα ανωτέρω σημαίνουν ότι ο έλληνας πολίτης ο οποίος έχει χάσει αμετάκλητα ή δεν μπορεί παραδεκτά να προσφύγει στα ελληνικά διοικητικά δικαστήρια, μπορεί τώρα να δικαιωθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, προσφεύγοντας στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
817854 Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία έχει ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις ως τις 31.12.93 συνολικού ύψους 13,18 δισ. δρχ., ενώ από την ανωτέρω ημερομηνία ως σήμερα έχει υπογράψει νέες συμβάσεις ύψους 4,63 δισ. δρχ.
818016 Σύμφωνα με το ανωτέρω ενημερωτικό δελτίο, η εταιρεία θα εκδώσει 184.500 κοινές ανώνυμες μετοχές με δημόσια εγγραφή, ενώ 30.000 μετοχές θα καλυφθούν με ιδιωτική τοποθέτηση.
821043 Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι κακώς ζητείται η ικανοποίηση του ανωτέρω αιτήματος από την ΠΑΣΕΓΕΣ χωρίς να αναφέρεται ταυτόχρονα και ένας άλλος φορέας που θα συμπαρακολουθεί τη διανομή των επιδοτήσεων.
831779 Η άσκηση προσφυγής κατά τα ανωτέρω δεν αναστέλλει τη βεβαίωση του φόρου που οφείλεται και την είσπραξη του πενήντα τοις εκατό (50%) του βεβαιωθέντος φόρου ".
820661 Ο όμιλος κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα πραγματοποίησε κέρδη ύψους 134,07 εκατ. δρχ. έναντι 91,76 εκατ. δρχ. πέρυσι.
821748 Τα ανωτέρω ποσά αναφέρονται στο σύνολο των πιστώσεων για πληρωμές και όχι στο σύνολο των πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων που συνήθως είναι αυξημένες, αλλά δεν απηχούν τις πραγματικές δαπάνες.
822292 Ειδικότερα οι δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες, η Πίστεως και η Εργασίας, αύξησαν το μερίδιό τους σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις για την ανωτέρω χρονική περίοδο, η πρώτη από 5,7% σε 7,1% και η δεύτερη από 2,7% σε 3,3%.
833081 Η αντικατάσταση των μετοχών θα γίνεται στο κεντρικό κατάστημα της Τραπέζης Πίστεως, ενώ μετά την ανωτέρω ημερομηνία στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (Αλεξανδρουπόλεως 23, Αθήνα).
833915 Το μεγαλύτερο μέρος του ανωτέρω ποσού θα απορροφήσει ο τομέας των μεταφορών (20,1 δισ. δρχ.) και οι ανθρώπινοι πόροι (13,4 δισ. δρχ.).
824591 Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Μεταφορών με το υπ' αριθμ. 355 Π.Δ. της 15ης Νοεμβρίου 1994 ενσωμάτωσε την ανωτέρω Κοινοτική Οδηγία στο εθνικό δίκαιο.
329519 Με πράξεις του Ά΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου καταλογίστηκαν: α) ο υπόλογος του ΙΓ΄ Τμήματος της ΔΟΥ πληρωμών Αθηνών, εις ολόκληρον με δύο υπαλλήλους του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με το ποσό των δραχμών 12.479.074, που αντιστοιχούσε σε ασφαλιστική εισφορά εργοδότη υπέρ ΙΚΑ, γιατί οι ανωτέρω δεν απέδωσαν το ποσό αυτό στο ΙΚΑ ως όφειλαν (πράξη 2127/1993) β) καθηγητής του Ά΄ ΤΕΙ Αθήνας, μαζί με πέντε (5) υπαλλήλους του ΤΕΙ που διετέλεσαν εκκαθαριστές αποδοχών κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, με το ποσό δραχμών 712.848, γιατί εκκαθαρίστηκε και καταβλήθηκε στον άνω καθηγητή το προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 977/1979 επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, το οποίο δεν εδικαιούτο να λάβει (πράξη 3241/1993) γ) υπάλληλος του 4ου Γυμνασίου Ζωγράφου με το ποσό δραχμών 3.417.828 που αφορούσε μισθοδοσία των καθηγητών του άνω Γυμνασίου γιατί ως εξουσιοδοτημένος (DE FACTO υπόλογος) να εισπράξει τα χρήματα από το Δημόσιο Ταμείο κατά την ημέρα της μισθοδοσίας και να τα μεταφέρει στο Γυμνάσιο, δεν έλαβε τα ενδεικνυόμενα μέτρα, με αποτέλεσμα, να κλαπεί το άνω ποσό κατά τη μεταφορά (πράξη 185/1994).
837271 Ωστόσο, τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι ανωτέρω τρεις πόλεις είναι εντονότερα και πολυπλοκότερα εκείνων του Ηρακλείου και άλλωστε οι δράσεις και ενέργειες για την επίλυσή τους θα πρέπει να είναι επιλέξιμες από την Κοινότητα για να χρηματοδοτηθούν.
329810 Το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα δεν επανυποβλήθηκε για θεώρηση.
330583 Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω στα νησιά του Αιγαίου, το ύψος της επιδότησης σε ποσοστό επί της δαπάνης για το σύνολο των επενδύσεων καθορίζεται για τους "Νέους Γεωργούς" σε 65%.
282903 Το εντός "" ανωτέρω εδάφ. προστέθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 2 του N. 2093/1992 (Α 181) και ισχύει, σύμφωνα με την περ. γ' του άρθρ. 48 του αυτού νόμου από 1-1-1987. "2.
282930 Το εντός "" ανωτέρω εδάφ. αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 9 του άρθρ. 1 της ΥΑ (Οικον) Π 8499/4941/ΠΟΛ 369/1988 (Β' 57) και, σύμφωνα με το άρθρ. 6 αυτής, άρχισε να ισχύει από 1-1-1987.
282937 "Εξαιρείται του ανωτέρω περιορισμού της πενταετίας η πραγματοποίηση της δαπάνης, για την απόκτηση ή την κατασκευή επενδυτικών αγαθών από οργανισμούς, επιχειρήσεις και εταιρείες κοινής ωφέλειας".
838669 Στους ανωτέρω δήμους, εφόσον εγκριθούν οι ελληνικές προτάσεις, θα εφαρμοσθεί τριετές πρόγραμμα αποκατάστασης των συγκεκριμένων περιοχών με κοινοτική (συν) χρηματοδότηση που μπορεί να φθάσει ως και το 70% του συνόλου των δαπανών.
282941 Αν κατά τη διάρκεια του πενταετούς διακανονισμού λήξει η χρήση του ακινήτου, στο οποίο κατασκευάστηκαν τα ανωτέρω κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός κατά τις διατάξεις της προηγουμένης παρ. 3.
829132 Συνεπώς η έκταση των αναγκαίων αλλαγών στις ανωτέρω χώρες εξαρτάται ουσιαστικά από την πολιτική τους βούληση.
829142 Επίσης, στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος ενισχύεται η δημιουργία και ανάπτυξη ερευνητικών δικτύων επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας.
841030 Η ανωτέρω ανάθεση της μελέτης από το Χρηματιστήριο του Εργαστηρίου Σπουδών Διοικήσεως Επιχειρήσεων (LBA) είναι ενδεικτική της δραστηριοποίησης και της ανταπόκρισής του στις ανάγκες του σύγχρονου ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου.
282988 Η ανωτέρω παρ.
283112 Το εντός "" ανωτέρω εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 92 του N. 2127/1993 (ΦΕΚ Α 48).
283173 Οι ανωτέρω διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή στις επιχειρήσεις στις οποίες λόγω της φύσης των εργασιών τους δεν διαθέτουν αποθέματα ".
829319 Ωστόσο, προστίθεται σε επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα υπουργεία Εξωτερικών και Οικονομικών, η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας του υπουργείου Οικονομικών ερμηνεύει την ανωτέρω φορολογική απαλλαγή ως μη εφαρμοζόμενη σε υπεραξία που εισπράττει κάτοικος της Ελλάδος κατά την εξαγορά μεριδίων αλλοδαπού αμοιβαίου κεφαλαίου.
844981 Όλα τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την αναμενόμενη τελική έγκριση του Λειτουργικού Προγράμματος για τις ΜΜΕ και την υλοποίησή τους θα συμβάλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της χώρας, καταλήγει η κυρία Διαμαντοπούλου.
847016 Πρόκειται για ένα επενδυτικό πρόγραμμα του οποίου το ύψος εκτιμάται περί τα 41 εκατ. δολάρια (9,5 δισ. δρχ.), για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.
847036 Για το "Ζωικοί κλάδοι παραγωγής" το 64%, για τη βιομηχανία - ενέργεια το 61%, για τον τουρισμό το 73%, για υποδομές 51% και για την εφαρμογή όλων των ανωτέρω (παροχή τεχνικής βοήθειας) μόνον το 10%.
847052 Οι αγρότες περισσότερα μαθαίνουν από τα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης, παρά από τους ανωτέρω προαναφερθέντες.
847585 Ωστόσο θα υπάρξουν και εξαιρέσεις από τον ανωτέρω κανόνα, για ευνοήτους λόγους.
283449 Το ανωτέρω κεφάλαιο προστέθηκε με την παρ. 48 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181).
283517 Η ανωτέρω ρύθμιση δεν ισχύει στην περίπτωση που θα γίνει αναφορολόγηση των καπνοβιομηχανικών προϊόντων με το σύστημα φορολογίας που ισχύει από 1.1.1987 ". γ) του α.ν. 505/1937 (ΦΕΚ 79), δ) του άρθρου 46 ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43), ε) του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του α.ν. 1524/1950 (ΦΕΚ 246), που κυρώθηκε με το ν. 1620/1951 (ΦΕΚ 2), στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3287/1956 (ΦΕΚ 169), ζ) του άρθρου 5 του α.ν. 843/1948 (ΦΕΚ 319), η) του ν.δ. 254/1973 (ΦΕΚ 335), θ) του άρθρου 10 του ν. 4169/1961 (ΦΕΚ 81) και του άρθρου 3 του ν. 1066/1980 (ΦΕΚ 183), ι) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της από 18.5.1977 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 625/1977 (ΦΕΚ 180), ια) των πιο κάτω νόμων, με τους οποίους είχαν επιβληθεί φόροι που ενοποιήθηκαν με το άρθρο 3 του ν. 1477/1984: - του άρθρου 1 του α.ν. 1901 /1939 (ΦΕΚ 332), - του ν. 4324/1963 (ΦΕΚ 152) και - του άρθρου 4 του α.ν. 156/1967 (ΦΕΚ 179), ιβ) του ν.δ. 1674/1942 (ΦΕΚ 240), του άρθρου μόνου από 31.10.1942 ν.δ.
283574 Οι τίτλοι των κατά τα ανωτέρω ομολόγων αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και εισάγονται σε αυτό με αίτηση του Υπουργού Οικονομικών.
851328 Τα ανωτέρω επηρεάζουν τις τιμές παραγωγού "προς τα πάνω", γιατί εκτός αυτών η "Ελαιουργική" ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει το παρθένο ελαιόλαδο άνω των 700 δρχ. το κιλό.
852336 Η Ελλάδα θα εισπράξει το 16-20% του ανωτέρω ποσού, όσο και η Πορτογαλία, ενώ η Ισπανία το 52-58% και η Ιρλανδία το 7-10%.
283675 Το ανωτέρω Παράρτημα ΙΙΙ αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 50 του άρθρου 1 του N. 2093/1992 (Α 181) και ίσχυσε από 8 Αυγούστου 1992 μέχρι 24 Νοεμβρίου 1992.
283965 Οι ανωτέρω παράγραφοι (17_-22) αναριθμήθηκαν σε 16 έως 21 με το άρθρο 3 της ΥΑ (Οικ) 8499/4941/1988,η οποία κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου με την παρ. 4 άρθρ. 11 N. 1839/1989 (Α 90).
259836 Στα πλαίσια των ανωτέρω ενεργειών τον σχεδιασμό των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων ως προς τα αντικείμενα κατάρτισης αναλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις σύμφωνα με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, το επίπεδο εξειδίκευσης και τα επαγγελματικά προσόντα που πρέπει να έχουν οι καταρτισθέντες, προκειμένου η απασχόληση να αποτελεί συνέχεια του αντικειμένου της κατάρτισης και των ειδικοτήτων που χρειάζεται η επιχείρηση.
854228 Προβλέπονται, εξάλλου, ειδικοί μηχανισμοί παρακολούθησης της τήρησης των ανωτέρω συμφωνιών.
259853 Οι ανωτέρω φορείς συνεργάζονται κατά περίπτωση σε επίπεδο Περιφέρειας.
854826 Οι δύο ανωτέρω Πρωτοβουλίες παρουσιάζουν φυσικά μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα δεδομένου ότι διαθέτει τον μεγαλύτερο αναλογικά αγροτικό πληθυσμό από οποιοδήποτε άλλο κράτος - μέλος της Ένωσης.
284514 Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γίνεται η κατανομή των ανωτέρω στους κλάδους και υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 2.
284564 Καθορίζουμε την ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση των μετακινούμενων για εκτέλεση υπηρεσίας δικαστικών λειτουργών, πολιτικών υπαλλήλων και στρατιωτικών εν γένει, ως εξής: α) Για όσους από τους ανωτέρω προσκομίζουν δελτίο παροχής υπηρεσιών του ξενοδοχείου στο οποίο διανυκτερεύουν κατά την εκτός έδρας παραμονή τους σε δραχμές τρεις χιλιάδες (3.000). β) Για τους λοιπούς στο 1/20 του βασικού τους μισθού μετά του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, η οποία δεν θα μπορεί να είναι ανώτερη των 2.000 δραχμών και κατώτερη των 1.300 δραχμών. 2.
285000 Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η ανωτέρω απόφαση μας. 2.
856800 Πέραν όμως των ανωτέρω εκφράζονται ανησυχίες και για το αποτέλεσμα της επόμενης Προεδρίας (γαλλικής) δεδομένου ότι και αυτή θα συμπέσει με εκλογές.
286013 Η γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου δεν θα παραλαμβάνει το δικόγραφο αν δεν επισυνάπτονται σε αυτό τα ανωτέρω αντίτυπα των αποδείξεων, είσπραξης της αμοιβής.
286022 "Για να γίνει η θεώρηση της ανωτέρω βεβαίωσης από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, θα πρέπει να επισυνάπτονται, στο αντίτυπο που προορίζεται για την υπηρεσία αυτή, ειδικά έντυπα που θα συμπληρώνονται από τον ιδιοκτήτη της οικοδομής με τα στοιχεία των επιτηδευματιών που εκτέλεσαν τις βασικές εργασίες της οικοδομής χωριστά για κάθε επιτηδευματία, καθώς και φωτοαντίγραφο της άδειας ανέγερσης της οικοδομής.
286025 Ο ιδιοκτήτης της οικοδομής δεν υποχρεούται να αποδώσει φόρο, αν η ανωτέρω διαφορά είναι μικρότερη της συνολικής αξίας του κόστους κατασκευής κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), ή υποβάλλει δικαιολογητικά ότι η αξία κατασκευής της οικοδομής υπολείπεται της ανωτέρω αξίας, λόγω προσωπικής του απασχόλησης στην ανέγερση αυτής ή μη ολοκλήρωσης της κατασκευής της ".
286025 Ο ιδιοκτήτης της οικοδομής δεν υποχρεούται να αποδώσει φόρο, αν η ανωτέρω διαφορά είναι μικρότερη της συνολικής αξίας του κόστους κατασκευής κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), ή υποβάλλει δικαιολογητικά ότι η αξία κατασκευής της οικοδομής υπολείπεται της ανωτέρω αξίας, λόγω προσωπικής του απασχόλησης στην ανέγερση αυτής ή μη ολοκλήρωσης της κατασκευής της ".
286066 Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις 1) του ν. 755/1978, 2) του ν. 1505/1984, 3) του ν. 1810/1988 και 4) του ν. 1587/1986 και β) Την ανάγκη της εναρμόνισης των διατάξεων που ρυθμίζουν τις αποδοχές των ιατροδικαστών με τις ρυθμίσεις που έγιναν με τους ανωτέρω νόμους τόσο για τους μονίμους υπαλλήλους όσον και για τους δικαστικούς λειτουργούς. γ) Την αριθ. 1910/491/11.5.1989 τροπολογία - προσθήκη στο σχέδιο νόμου "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του κώδικα πολεμικών συντάξεων και άλλες διατάξεις" καθώς και την αριθ. 130/28/89/ 17.4.1989 έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
286096 Η ανωτέρω αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου με αναρρωτική άδεια, άδεια κύησης και τοκετού, απόσπασης σε άλλες υπηρεσίες πλην των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου ή στο εξωτερικό και γενικά σε κάθε περίπτωση υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου που δεν δικαιολογεί την καταβολή της με εξαίρεση μόνο την απουσία στην κατ' έτος μηνιαία κανονική άδεια. 5.
286097 Οι δικαιούχοι της ανωτέρω αποζημίωσης δεν δικαιούνται άλλης αποζημίωσης για την πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησή τους (υπερωρίες), σε περίπτωση δε συρροής αξιώσεων γίνεται επιλογή. 6.
863215 Τα ανωτέρω έργα εντάσσονται στην κατηγορία "Περιβάλλον".
863402 Από το ανωτέρω ποσόν η μερίδα του λέοντος θα διατεθεί για τη βελτίωση των υποδομών στις μεταφορές.
286107 Έχοντας υπόψη: α) Την αριθμ. 2019660/2065/2.3.1989 απόφασή μας "Χορήγηση ειδικής αποζημίωσης για πρόσθετη εργασία φοροτεχνικών υπαλλήλων" (ΦΕΚ 160/Β' / 8.3.1989). β) Την αριθμ. 2024616/2701/17.3.1989 απόφασή μας "Χορήγηση ειδικής αποζημίωσης για πρόσθετη εργασία δημοσιονομικών υπαλλήλων" (ΦΕΚ 219/ Β' /24.3.1989). γ) Το γεγονός ότι με τους τελευταίους συνταξιοδοτικούς και άλλους νόμους περί μονιμοποίησης εκτάκτων, προσωπικού Ε.Σ.Υ., αναγνώρισης Εθνικής Αντίστασης, αναγνώρισης ιδιωτικού τομέα και διαδοχικής ασφάλισης, καθορισμού νέου τρόπου υπολογισμού μερίσματος και αναπροσαρμογής μερισμάτων κ.λ.π. προστέθηκαν στους ασφαλισμένους του Ταμείου νέες κατηγορίες μετόχων με αποτέλεσμα τη δημιουργία πρόσθετης εργασίας στους υπαλλήλους του Ταμείου. δ) Την επιτακτική ανάγκη ελέγχου των εσόδων του Ταμείου. ε) τις πρόσθετες εργασίες που έχουν προκύψει από τις σχετικές αποφάσεις για αναπαλαίωση του κτιρίου Λυκούργου 12 και για αξιοποίηση όλων των κτιρίων του Ταμείου οι οποίες βαρύνουν επιπλέον τους μηχανικούς, μηχανολόγους και λοιπό τεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας. στ) Την αναγκαιότητα χορήγησης ειδικής πρόσθετης αμοιβής στους ανωτέρω υπαλλήλους για την προσφορά της επιπλέον αυτής εργασίας, ώστε η απόδοσή τους να είναι η αναμενόμενη προς το σκοπό ταχύτατης περαίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων και την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών.
286113 Η ανωτέρω αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε περίπτωση, απουσίας του υπαλλήλου με αναρρωτική άδεια, άδεια κύησης και τοκετού, απόσπασης σε άλλες Υπηρεσίες, εκτός Υπουργείου και γενικά σε κάθε περίπτωση υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου που δεν δικαιολογεί την καταβολή της, με εξαίρεση μόνο την απουσία στην κατ' έτος μηνιαία κανονική άδεια. 4.
863969 Σύμφωνα με την επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, "οι αιγυπτιακές αρχές δεν έχουν επιτρέψει" από πέρυσι το καλοκαίρι την πλήρη εκφόρτωση του ανωτέρω προϊόντος για λόγους ποιότητας, με αποτέλεσμα το πλοίο "Margo", με το οποίο έγινε η μεταφορά, να βρίσκεται προσδεδεμένο στο λιμάνι της Δαμιέττης.
286114 Οι δικαιούχοι της ανωτέρω αποζημίωσης δεν δικαιούνται άλλης αποζημίωσης για την πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησή τους (υπερωρίες), σε περίπτωση δε συρροής αξιώσεων γίνεται επιλογή. 5.
286122 Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Ταμείου Παρ/κών και Δανείων την 3ετία 1988-1990 στους ΟΤΑ. - Η δανειοδότηση νέων επιστημόνων με αντικειμενικό σκοπό την αποκέντρωση, η ασκούμενη πίεση για την εκταμίευση των εγκρινομένων δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, η σε εξέλιξη μηχανογράφηση των δραστηριοτήτων του Ταμείου μας, Η/Υ, δημιούργησαν πρόσθετη και υπερεντατική εργασία στους υπαλλήλους του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων γ) Την αναγκαιότητα χορήγησης πρόσθετης αμοιβής στους ανωτέρω υπαλλήλους για την προσφορά της επί πλέον εργασίας, ώστε η απόδοσή τους να είναι η αναμενόμενη και με σκοπό την περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων και την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών που συναλλάσσονται με αυτό.
286152 Η ανωτέρω αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου με αναρρωτική άδεια, άδεια κύησης και τοκετού, απόσπασης σε άλλες Υπηρεσίες εκτός Υπουργείου στο Εξωτερικό και γενικά σε κάθε περίπτωση υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου, που δεν δικαιολογεί την καταβολή τους, με εξαίρεση μόνο την απουσία στην κατ' έτος μηνιαία κανονική άδεια.
286153 Οι δικαιούχοι της ανωτέρω αποζημίωσης δεν δικαιούνται άλλης αποζημίωσης για την πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησή τους (υπερωρίες), σε περίπτωση δε συρροής αξιώσεων γίνεται επιλογή.
286169 Η ανωτέρω αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου με αναρρωτική άδεια κύησης και τοκετού ή στο εξωτερικό και γενικά σε κάθε περίπτωση υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου που δεν δικαιολογεί την καταβολή της, με εξαίρεση μόνο την απουσία στην κατ' έτος μηνιαία κανονική άδεια. 4.
868706 Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου δράσεως για την τηλεόραση υψηλής ευκρινείας είναι να αυξηθούν οι προηγμένες τηλεοπτικές υπηρεσίες στο ανωτέρω σχήμα και να δημιουργηθεί ένας επαρκής αλλά και αυξανόμενος όγκος προγραμμάτων υψηλής τεχνικής ποιότητας σε εικόνα και ήχο στο ίδιο σχήμα ώστε να διευκολύνεται η καλύτερη δυνατή ακροαματικότητα.
286170 Οι δικαιούχοι της ανωτέρω αποζημίωσης δεν δικαιούνται άλλης αποζημίωσης για την πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησή τους (υπερωρίες), σε περίπτωση δε συρροής αξιώσεων γίνεται επιλογή. 5.
871080 Θα ακολουθήσει η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ για την καταγραφή της πορείας όλων των έργων σε ολόκληρη τη χώρα και στο τέλος Νοεμβρίου "θα κλείσει ο κύκλος", με τη συνεδρίαση των Συμβούλων Διαχείρισης, η οποία από πλευράς ουσίας θα είναι ίσως η σημαντικότερη όλων των ανωτέρω συνεδριάσεων.
872690 Στην περίπτωση δανείων καταναλωτικής πίστης, δηλαδή δανείων για αγορά αυτοκινήτου ή άλλων καταναλωτικών αγαθών, εκτός των ανωτέρω ο πελάτης θα πρέπει να ενημερώνεται και για την Ετήσια Πραγματική Επιβάρυνση (ΕΠΕ).
883820 Επειδή δεν υπάρχει τρόπος ελέγχου εις την εξωτερικήν εμφάνισιν του σωληναρίου, εφιστώμεν επί των ανωτέρω την προσοχήν του καταναλωτικού κοινού το οποίον παρακαλούμεν όπως προμηθεύεται τα προϊόντα μας μόνον από καταστήματα διά να είνε βέβαιον ότι αγοράζει γνήσιον Κολυνός ".
883961 Μετά την δύσιν του ηλίου ο ανωτέρω όμιλος ανεχώρησεν από την Σταμάταν και κατηυθύνετο προς Διόνυσον. Αι κυρίαι και ο κ. Κολοβός, διά το διασκεδαστικότερον του πράγματος, επέβαινον όνων ".
896640 Και εξηγούμαι: μπορεί η κυβέρνηση να προχώρησε στις ανωτέρω ρυθμίσεις με ισχύ από 1ης Σεπτεμβρίου, ωστόσο το σχετικό νομοσχέδιο εισέρχεται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής μεθαύριο (Τρίτη) και στη συνέχεια θα πάρει τον δρόμο για την Ολομέλεια προς ψήφιση!
286303 Την ανάγκη πληρωμής στους δικαιούχους της σύνταξης του ανωτέρω μήνα.
898356 Επιπλέον των ανωτέρω, επισημαίνεται, η φορολογία ως κλοπή είναι περισσότερο καταδικαστέα από την απλή κλοπή για ένα βασικό λόγο.
910723 Χωρίς να υπάρξει "δεδηλωμένη" αντίθεση της διοικήσεως της ΕΤΕ στις δραστηριότητες του Αρχείου, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση, η οποία κατεγράφη ανωτέρω: δραστική μείωση προϋπολογισμού και προσωπικού, αποψίλωση από τις ερευνητικές και εκδοτικές δραστηριότητες.
286339 Ε. Την ανάγκη πληρωμής, πλην των περιλαμβανομένων στην ανωτέρω απόφασή μας και άλλων δαπανών των Ν.Π.Δ.Δ.
286457 Η ανωτέρω αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου με αναρρωτική άδεια, άδεια κυήσεως και τοκετού, απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες ή στο εξωτερικό και γενικά σε κάθε περίπτωση υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου που δεν δικαιολογεί την καταβολή της, με εξαίρεση μόνο την απουσία στην κατ' έτος μηνιαία κανονική άδεια. 4.
824646 Η διάθεση του ανωτέρω ποσού κρίνεται απαραίτητη αφού μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι η συνολική ερευνητική δαπάνη στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια κυμαίνεται γύρω στο 0,50% του ΑΕΠ ενώ στις ανεπτυγμένες χώρες ξεπερνά το 2%.
828746 Οι ανωτέρω εκκρεμότητες έχουν νομική βάση, με την έννοια ότι θα έπρεπε να έχουν κλείσει βάσει συμφωνιών, κανονισμών κ.λπ.
842325 Ο ρόλος της ανωτέρω επιτροπής θα είναι συμβουλευτικός και θα λειτουργήσει στα πρότυπα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ).
922542 Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό με το οποίο μας ρωτάτε αν οι δεδουλευμένοι και καταβληθέντες εντός της χρήσης τόκοι των εμπραγμάτων εξασφαλισμένων δανείων που εξοφλούν άλλα δάνεια εκπίπτουν από το δηλωθέν εισόδημα του δανειολήπτη εφόσον το αρχικό δάνειο έχει χορηγηθεί με σκοπό την απόκτηση πρώτης κατοικίας, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα: 1) Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 2238/1994 από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται μεταξύ άλλων δαπανών και το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται στον φορολογούμενο με υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων του που τους βαρύνουν. 2) Από το σχετικό έγγραφό σας προκύπτει ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 507/7/27.8.92 απόφαση της Επιτροπής Νομισματικών Πιστωτικών Θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος, είναι δυνατή η χορήγηση από την τράπεζά σας νέου δανείου για την εξόφληση παλαιού δανείου που χορηγήθηκε για απόκτηση πρώτης κατοικίας και ρωτάτε εάν οι δεδουλευμένοι και καταβληθέντες τόκοι του νέου δανείου εκπίπτουν από το δηλωθέν εισόδημα του δανειολήπτη (φορολογουμένου). 3) Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι κατά παγία δικαστηριακή και διοικητική νομολογία οι φορολογικές διατάξεις που παρέχουν απαλλαγές ή εξαιρέσεις από τη φορολογία ερμηνεύονται στενά, σας γνωρίζουμε ότι τα δάνεια στα οποία αναφέρεστε δε θεωρούνται στεγαστικά με την παραπάνω έννοια και συνεπώς για τους τόκους των νέων αυτών δανείων δε θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 2238/1994.
923918 Πάντως, και στο σημείο αυτό υπάρχει μια καινοτομία: για πρώτη φορά αναφέρεται ότι θα υπάρξει και "αντάλλαγμα" υπέρ του Δημοσίου, το οποίο θα καθορίζεται στο ανωτέρω προεδρικό διάταγμα.
842700 Πέραν όμως των ανωτέρω "γενικών αρχών" που αφορούν τη βιολογική γεωργία και την ποιότητα και συσκευασία των προϊόντων, τι πρέπει να καλλιεργούν κυρίως από τώρα και στο εξής οι αγρότες, ώστε να μη μειώνεται συνεχώς το εισόδημά τους;
848054 Πάντως, και όλα τα ανωτέρω να εκλείψουν, αφήστε ελεύθερη τη φαντασία σας να πλανηθεί στο εξάμηνο κατά το οποίο θα συμπέσουν προεδρία και προεκλογική εκστρατεία...
830808 Με βάση τα ανωτέρω προβλήματα της κλασικής προσέγγισης, διάφοροι ερευνητές πρότειναν άλλες εναλλακτικές μεθόδους, περισσότερο ή λιγότερο πολύπλοκες, που πολλές φορές είχαν ήδη εφαρμοσθεί σε άλλα επιστημονικά πεδία με αρκετή επιτυχία.
941410 Εύγλωττη απόδειξη των ανωτέρω το αλουμινένιο πλαίσιο, το πανάκριβο σε κατασκευή μονόμπρατσο ψαλίδι - με το οποίο η Bros είναι εφοδιασμένη από την εποχή ακόμα που τέτοιο ψαλίδι ήταν προνόμιο της RC 30-, η εμφανώς προσεγμένη κατασκευή και η σχεδιαστική αρτιότητά της.
830803 Προστίθενται στα ανωτέρω ακόμη δύο προβλήματα:
949094 Εκ των όσων ανωτέρω ανεπτύχθησαν δύναταί τις να συμπεράνη ότι η μοτοσυκλέτα αρμόζει να χαρακτηρίζηται ουχί ως εύθραυστον άθυρμα αλλ' ως μηχάνημα κατ' εξοχήν πρακτικόν...
950118 Διά των ανωτέρω ας μην εννοηθεί η όποια ευθύνη του περιοδικού, το οποίον είναι υποχρεωμένον ως μέσον να υιοθετεί και προωθεί ευρύτηταν αντιλήψεων.
925711 "Στο πλαίσιο της ορθής ερμηνείας και εφαρμογής των κειμένων διατάξεων και για τη μη ανατροπή της προσπάθειας ασφάλειας και σταθερότητας στον προγραμματισμό του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, της προσπάθειας δημοσιονομικής πειθαρχίας, μείωσης των ελλειμμάτων και μείωσης του διογκωμένου προσωπικού του δημόσιου τομέα, παρακαλούμε να εξετάσετε με τη δέουσα προσοχή τις σκέψεις που εκθέσαμε και, εφόσον και εσείς κρίνετε ότι οι ανησυχίες μας έχουν νομική βασιμότητα και αφορούν θέμα γενικότερου ενδιαφέροντος, να προκαλέσετε απόφαση της Ολομελείας του Αρείου Πάγου σχετικώς με την ορθή ερμηνεία των θιγομένων στα ανωτέρω θέματα διατάξεων νόμου και του Συντάγματος".
923051 Ωστόσο, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Βαρδαλάκης θεωρεί τα ανωτέρω μέτρα "ασπιρίνη" αν δεν συνοδευθούν με ουσιαστικότερες παρεμβάσεις (όπως το μετρό).
927389 Εκτός από τις ανωτέρω πράξεις, για την εφαρμογή του νόμου χρειάζονται 4 ακόμη κανονιστικές αποφάσεις του υπουργού Τύπου, που αναφέρονται:
979075 Εκεί μόνο που ίσως κολλάει η "συνταγή" είναι πως για να ευοδωθούν τα ανωτέρω, ο κ. Σημίτης - αστός και ευπρεπής - οφείλει ν' απαλλαγεί από τους συντρόφους της "ποδαρίλας", τους εξεγερμένους κακαουνάκηδες που διεκδικούν σοσιαλιστικούς παραδείσους (Αμαρουσίου) ή τους αγωνιστές-μικρομεσαίους με τα τιμημένα "αυθαίρετα".
927560 Όμως επειδή υπήρχε το πρόβλημα με τον καθορισμό της αποστάσεως των σταθμών (300 ή 500 W) η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν έχει συμπεριλάβει το Λεκανοπέδιο στον ανωτέρω κατάλογο.
944493 Πέρα όμως από την πλάκα και άσχετα με το αν το alter ego του καθενός από εμάς μας οδηγεί ενίοτε σε "επικίνδυνα" συλλογιστικά σχήματα όπως αυτά που εξέθεσες ανωτέρω, πες μας σε παρακαλούμε το εξής:
984540 (4) Κατά του οριστικοποιηθέντος κατά τα ανωτέρω φύλλου ελέγχου άσκησε ο αναιρεσίβλητος αίτηση ακυρώσεως του άρθρου 65 του Ν.Δ. 3323/1965, με την οποία προέβαλε μερική έλλειψη φορολογικής υποχρεώσεως συνιστάμενη στο γεγονός ότι στο εισόδημά του από οικοδομές συμπεριελήφθη εσφαλμένως και εισόδημα που πραγματοποίησε η σύζυγός του από την εκμίσθωση δύο καταστημάτων, των οποίων είναι συγκύριοι, ο καθένας κατά το ήμισυ εξ αδιαιρέτου.
984541 Το δικάσαν διοικητικό πρωτοδικείο, αφού δέχθηκε ότι από τα προσαχθέντα ενώπιόν του υπό του αναιρεσιβλήτου συμβόλαια απεδείχθη ο ισχυρισμός του ότι ο ίδιος και η σύζυγός του ήταν συγκύριοι εξ αδιαιρέτου και κατ' ισομοιρία των ανωτέρω δύο καταστημάτων, έκρινε ότι το ατομικό εισόδημα που αναιρεσιβλήτου ανερχόταν κατά την κρινόμενη χρήση σε 356.000 δραχμές και όχι σε 715.600, όπως είχε προσδιορισθεί με το συμβιβασμό, το δε εισόδημα της συζύγου του σε 312.000 δραχμές.
984544 Η περαιτέρω όμως κρίση του διοικητικού πρωτοδικείου ότι εν προκειμένω συνέτρεχε μερική έλλειψη φορολογικής υποχρεώσεως δεν είναι νόμιμη, διότι, κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως του άρθρου 65 του Ν.Δ. 3323/1955, το γεγονός ότι στο προσδιορισθέν με το συμβιβασμό εισόδημα του αναιρεσιβλήτου συμπεριελήφθη κατά παράβαση του νόμου και εισόδημα που πραγματοποιήθηκε από τη σύζυγό του για την διαπίστωση της οποίας παραβάσεως χρειάσθηκε μάλιστα η εκτίμηση πραγματικών περιστατικών μη αναφερομένων στην πράξη της φορολογικής αρχής, δεν συνιστούσε περίπτωση μερικής ελλείψεως φορολογικής υποχρεώσεως, δικαιολογούσα την τροποποίηση φύλλου ελέγχου καταστάντος οριστικού κατόπιν συμβιβασμού (πρβλ. Σ.Ε. 3732/89).
984554 Κατά της τελευταίας ταύτης πράξεως ο αναιρεσίβλητος ήσκησεν αίτησιν ακυρώσεως, ισχυριζόμενος ότι δεν έλαβε ποτέ γνώσιν του φύλλου ελέγχου και της εκθέσεως ελέγχου, καθ' όσον είχε υπογράψει εν λευκώ, ήδη από της 23.7.1984 το αποδεικτικόν κοινοποιήσεως του φύλλου ελέγχου καθώς και της πράξεως διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς το δικάσαν δικαστήριον δι' εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως διέταξε την περί των περιστατικών τούτων συμπλήρωσιν των αποδείξεων, δια της εξετάσεως των υπό του αναιρεσιβλήτου προταθέντων μαρτύρων, οι οποίοι και εξητάσθησαν ενώπιον του ακροατηρίου και εβεβαίωσαν το αληθές των ανωτέρω ισχυρισμών.
984555 Εν όψει πάντων τούτων καθώς και του ότι κατά την επ' ακροατηρίου διαδικασίαν ο εκπρόσωπος της φορολογικής αρχής συνομολόγησεν ότι κατά τον χρόνον της υπογραφής υπό του αναιρεσιβλήτου της πράξεως διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς δεν είχε συνταγή το προσβαλλόμενο φύλλον ελέγχου και η έκθεσις ελέγχου, το διοικητικόν πρωτοδικείον εδέχθη ότι ο αναιρεσίβλητος, υπογράψας την πράξιν διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς καθ' ον χρόνον το φύλλον ελέγχου δεν είχε εισέτι συνταγή, δεν έλαβε γνώσιν αυτού και κατ' ακολουθίαν συντρέχοντος του υπ' αριθμόν β ως ανωτέρω λόγου ακυρώσεως τούτο εδέχθη την υπό κρίσιν αίτησιν ακυρώσεως και ηκύρωσε το ανωτέρω φύλλον ελέγχου (Σ.τ.Ε. 2477-9/1991).
984555 Εν όψει πάντων τούτων καθώς και του ότι κατά την επ' ακροατηρίου διαδικασίαν ο εκπρόσωπος της φορολογικής αρχής συνομολόγησεν ότι κατά τον χρόνον της υπογραφής υπό του αναιρεσιβλήτου της πράξεως διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς δεν είχε συνταγή το προσβαλλόμενο φύλλον ελέγχου και η έκθεσις ελέγχου, το διοικητικόν πρωτοδικείον εδέχθη ότι ο αναιρεσίβλητος, υπογράψας την πράξιν διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς καθ' ον χρόνον το φύλλον ελέγχου δεν είχε εισέτι συνταγή, δεν έλαβε γνώσιν αυτού και κατ' ακολουθίαν συντρέχοντος του υπ' αριθμόν β ως ανωτέρω λόγου ακυρώσεως τούτο εδέχθη την υπό κρίσιν αίτησιν ακυρώσεως και ηκύρωσε το ανωτέρω φύλλον ελέγχου (Σ.τ.Ε. 2477-9/1991).
984575 (1) Η συμπλήρωσις των στοιχείων της εν λευκώ υπογραφείσης πράξεως διοικητικής επιλύσεως της φορολογικής διαφοράς κατά τρόπον διάφορον του συμφωνηθέντος μεταξύ του φορολογουμένου και του οικονομικού εφόρου δεν συνιστά εσφαλμένον προσδιορισμόν του φορολογητέου εισοδήματος και του επ' αυτού αναλογούντος φόρου οφειλόμενον εις παραδρομήν κατά τον υπολογισμόν των στοιχείων τούτων (εισοδήματος ή φόρου), κατά την έννοιαν του εδαφίου ε' της παρ. 1 του ως άνω άρθρου 65 του Ν.Δ. 3323/1955, και, συνεπώς, δεν συνέτρεχεν εν προκειμένω λόγος ακυρώσεως, κατά τας ανωτέρω διατάξεις, τοσούτω μάλλον καθ' όσον ούτε εκ της προσβαλλομένης αποφάσεως ούτε εκ των εν τη υπό κρίσιν αιτήσει διαλαμβανομένων προκύπτει ότι αι προβαλλόμεναι ως άνω πλημμέλειαι της πράξεως διοικητικής επιλύσεως της φορολογικής διαφοράς προέκυπτον εξ αυτής ταύτης της πράξεως ή εκ της εφ' ης αύτη εστηρίχθη εκθέσεως ελέγχου ότε θα έδει δια την διαπίστωσιν της συνδρομής τούτων να γίνει επανεκτίμησις εκ μέρους του δικαστηρίου των πραγματικών δεδομένων της φορολογικής εγγραφής, ήτις μόνον κατόπιν ασκήσεως προσφυγής κατά τας διατάξεις του Κώδικος Φορολογικής Δικονομίας και ουχί αιτήσεως ακυρώσεως κατά το άρθρον 65 του Ν.Δ. 3323/1955 ηδύνατο να χωρήσει (Σ.τ.Ε. 2768/1983 4365-70/1990).
831253 Κατ' αρχήν ότι η εφαρμογή των ανωτέρω προωθεί την "παγκοσμιοποίηση" της οικονομίας και την περαιτέρω φιλελευθεροποίηση του διεθνούς εμπορίου.
831744 Η ανωτέρω πτυχή της υποθέσεως έχει πράγματι ενδιαφέρον.
984626 (1) Αι διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.Δ. 3323/1955, καίτοι αναφέρονται εις φύλλα ελέγχου, έχουν εφαρμογήν και επί των δυνάμει του άρθρου 16α του αυτού ν.δ. εκδιδομένων πράξεων προσδιορισμού των αποτελεσμάτων των εν τω άρθρω τούτω αναφερομένων εταιριών, διότι δια του τελευταίου άρθρου, προστεθέντος υπό του μεταγενεστέρου ν.δ. 4444/1964, δεν μετεβλήθη το υποκείμενον του φόρου, αλλά καθιερώθη ειδική διαδικασία προσδιορισμού των αποτελεσμάτων των ανωτέρω εταιριών προς αποφυγήν της διαφοροποιήσεως του αποτελέσματος μεταξύ των μελών των δια το εκ της λειτουργίας της κτηθέν υφ' εκάστου εξ αυτών εισόδημα.
984628 Επομένως, εφόσον το άρθρον 65 του ν.δ. 3323/1955 επιτρέπει δια τους εν αυτώ περιοριστικώς αναφερομένους λόγους την άσκησιν αιτήσεως ακυρώσεως κατά των φύλλων ελέγχου, έπεται ότι η αίτησις αύτη χωρεί και κατά της συνδεομένης προς την έκδοσιν του φύλλου ελέγχου πράξεως προσδιορισμού αποτελεσμάτων, διότι, άλλως, λόγω του δεσμευτικού χαρακτήρος της πράξεως ταύτης δεν θα ήτο δυνατή, και αν έτι συνέτρεχον αι νόμιμοι προϋποθέσεις, η ακύρωσις των δι' έκαστον των εταίρων εκδοθέντων φύλλων ελέγχου δια τα εκ των ανωτέρω εταιριών προερχόμενα κέρδη αυτών, καίτοι το ρηθέν άρθρον 65 καθιέρωσε την αίτησιν ακυρώσεως δια πάσας εν γένει τας περιπτώσεις εκδόσεως φύλλων ελέγχου (Σ.τ.Ε. 3661/1977).
984629 (2) Οι φορολογούμενοι, μέλη των εταιριών δεν δύνανται να προσβάλουν τα ανωτέρω τροποποιητικά φύλλα ελέγχου, ούτε να επιδιώξουν επ' αυτών διοικητικήν επίλυσιν της διαφοράς, διότι, ταύτα δεν αποτελούν ουσιαστικώς νέα φύλλα ελέγχου, δι' ων ανακοινούται αυτοίς προκύψασα μετ' έλεγχον διαφορά φορολογητέας ύλης και φόρου, αλλά τοιαύτα επέχοντα θέσιν πράξεων εκκαθαρίσεως των αναλογούντων, βάσει των ως είρηται αποφάσεων του Φορολογικού Εφετείου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας ποσών κυρίου φόρου, προσθέτου κ.λπ.
984638 Η ανωτέρω αιτιολογία είναι, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, νόμιμη, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση, με την οποία δεν αμφισβητείται ότι η κατά τα άνω προσφυγή δεν ασκήθηκε από την αναιρεσείουσα εταιρία, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα, καθώς και η αίτηση αυτή στο σύνολό της (ΣτΕ 4173/1990).
831747 Αν λοιπόν η "Καλτσεστρούτσι" αποκτήσει τον έλεγχο με την εξαγορά μόνον των μετοχών της ΕΤΕ, θα μπορεί να προχωρήσει στην ανωτέρω ενέργεια.
832490 Φυσικά, η επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων δε θα σημάνει "πανάκεια" για τους αγρότες, ωστόσο θα τους βοηθήσει "να πάρουν ανάσα" για να αντέξουν τα τεράστια προβλήματα που επέρχονται, το μέγεθος των οποίων δεν έχει γίνει αντιληπτό, ίσως, ούτε και από τις ίδιες τις αγροτικές οργανώσεις.
832423 Ώ σπου να εφαρμοσθούν όμως όλα τα ανωτέρω, τα κράτη - μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία εκείνη που δε δημιουργεί πολλά απόβλητα, να ανακυκλώνουν ουσίες ώστε να καθίστανται λιγότερο επικίνδυνες, να παρακολουθούν την κατάσταση των υδάτων ώστε να επιτρέπεται η αναβίωση και αναπαραγωγή των ζώντων οργανισμών σε αυτά κλπ.
833051 Η αντικατάσταση των μετοχών θα γίνεται στο κεντρικό κατάστημα της Τραπέζης Πίστεως, ενώ μετά την ανωτέρω ημερομηνία στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (Αλεξανδρουπόλεως 23, Αθήνα).
835637 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι εφόσον ο ανωτέρω νόμος επιτρέπει στον υπουργό Οικονομικών να καθορίζει κατώτατες τιμές στα καπνικά προϊόντα, ο καπνοβιομήχανος δεν μπορεί να καθορίζει ελεύθερα τις ανώτατες τιμές όπως του επιτρέπει η σχετική κοινοτική οδηγία (72/464/ΕΟΚ), διότι οι καταναλωτές θα μπορούν να επισημαίνουν τις (μεγάλες) διαφορές μεταξύ "κόστους" και λιανικής πώλησης των προϊόντων.
836117 Το ανωτέρω ποσόν προσαυξάνεται κατά 180.000 δρχ. όταν: - Ο "διάδοχος γεωργός" είναι ηλικίας 20-30 ετών. - Η παραχωρούμενη έκταση του δικαιούχου βρίσκεται στα νησιά του Ανατ.
985061 Οι απαλλαγές των κερδών που πραγματοποιεί η ΕΚΕΣ από την πώληση ή ανταλλαγή συμμετοχών της ανωτέρω παραγράφου ισχύουν εφόσον η ΕΚΕΣ πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρ. 6 $6, συμμετέχει στις παραπάνω επιχειρήσεις για τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη και το ποσοστό ελέγχου της στις επιχειρήσεις αυτές δεν υπερβαίνει το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) σε όλη τη διάρκεια της συμμετοχής (άρθρ. 8 $2).
985260 (άρθρα 54 - 63γ Κ.Ν. 2190/20). 'Ήδη, με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του Ν. 2339/94, όλα τα ανωτέρω πρόστιμα αναπροσαρμόσθηκαν σε τουλάχιστον 300.000 δρχ.
838482 Όπως αναφέρεται στο εγκριτικό κείμενο, η Ελλάδα υπέβαλε εγκαίρως τις προτάσεις της για την ένταξη κάποιων περιοχών στην ανωτέρω κοινοτική πρωτοβουλία και η Επιτροπή ενέκρινε τα επιχειρησιακά υποπρογράμματα των περιοχών:
985514 (1) Επειδή, κατά της ως άνω κρίσεως της προσβαλλόμενης απόφασης προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση ότι κατ' εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου έγιναν δεκτά τα ανωτέρω, ενώ έπρεπε να γίνει δεκτό ότι η υπογραφή της πράξης συμβιβασμού σημαίνει και γνώση αυτής και επομένως, η προθεσμία της προσφυγής κατ' αυτής, ένεκα ελλείψεως των προϋποθέσεων συμβιβασμού, έπρεπε να ασκηθεί εντός είκοσι ημερών από τη γνώση της.
977690 Ζητείται εδώ και τώρα έντονος διασκελισμός προς την κατεύθυνση κάποιου "αστικοδημοκρατικού" εκσυγχρονισμού ως προς όλα τα ανωτέρω.
980127 Τα ανωτέρω εκτός των άλλων κατήγγειλε και ο Φώτης Κουβέλης στον Γιώργο Δουατζή (Κανάλι 5).
960442 Οι ανωτέρω όχι μόνον μας επισκέφθηκαν στο Στόμιο, αλλά ξεναγήθηκαν μαζί μας και στους Αρχαιολογικούς Χώρους, έλαβαν ενεργό μέρος στις ανοιχτές συζητήσεις και ενημερώθηκαν εις βάθος για όλα τα ζητήματα του χώρου μας.
968669 Η Ελληνοαμερικανική Κοινότητα συμπαρατάχτηκε επίσης στη συντριπτική της πλειοψηφία με τον πρόεδρο Φράνκλιν Ρούσβελτ και τον στενό σύμβουλό του Χάρυ Χόπκινς μετά τη νίκη των Ελλήνων κατά του Μουσολίνι, επιβεβαιώνοντας τα ανωτέρω κατά ένα διαφορετικό τρόπο, ταυτίζοντας δηλαδή την Ελλάδα και τους Έλληνες με τους υψηλότερους διεθνείς ευγενείς σκοπούς.
838457 Από το ανωτέρω ποσόν τα 8,16 δισ.
838485 Το ανώτατο ποσόν της κοινοτικής συνδρομής για τα ανωτέρω υποπρογράμματα θα ανέλθει σε 45,2 εκατ.
838493 Το ανωτέρω υποπρόγραμμα εντάσσεται στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg ΙΙ, η οποία αποβλέπει στη συνεργασία και στην ανάπτυξη των συνοριακών περιοχών των κρατών - μελών αλλά και στη διασυνοριακή συνεργασία των "15" με τρίτες χώρες.
838497 Από την ανωτέρω κοινοτική πρωτοβουλία θα επωφεληθούν οι εξής δήμοι:
839663 Στο ανωτέρω, για παράδειγμα, εντάχθηκαν ενέργειες κατάρτισης εργαζομένων σε 29 φορείς του δημόσιου τομέα, συνολικού κόστους 33,4 εκατομμυρίων ECU, ενώ στο υποπρόγραμμα "Κατάρτιση και προώθηση απασχόλησης ανέργων και απολυομένων ατόμων" χρηματοδοτήθηκε η επιδότηση νέων θέσεων εργασίας και η ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών μέσω του ΟΑΕΔ, αλλά και η κατάρτιση νοσοκόμων των σχολών του υπουργείου Υγείας, δαπάνης 48,7 εκατομμυρίων ECU.
839644 Μετά από όλα τα ανωτέρω, δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι το ΚΠΣ 1 δεν επέφερε παρά μόνο κατά 0,5% αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του (1989-1994).
843293 Έτσι, τα νέα επιτόκια της τράπεζας για τα ανωτέρω προϊόντα διαμορφώνονται σε 18,5%, 19,5% και 19,5%, αντιστοίχως.
843513 Τα κατά τόπους καταστήματα της ΑΤΕ δεν είναι σε θέση να προβούν στη "ρύθμιση" των χρεών όλων των ανωτέρω κατηγοριών διότι αναμένουν ερμηνευτική εγκύκλιο, η οποία όμως θα αποσταλεί από το υπουργείο Γεωργίας και όχι την ΑΤΕ.
844966 Εξάλλου η ανάπτυξη νέων δικτύων προμήθειας πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων και η δημιουργία εθνικών και διεθνικών δικτύων επιχειρήσεων για την προβολή, προώθηση και διανομή προϊόντων εντάσσονται στα πλαίσια των ενισχύσεων του ανωτέρω υποπρογράμματος.
849719 Ούτως ή άλλως ως προς την εγκατάσταση επιχειρήσεων προβλέπεται η χορήγηση του καθεστώτος του "Μάλλον Ευνοουμένου Κράτους", ενώ ως προς τη λειτουργία των κοινοτικών επιχειρήσεων θα εφαρμόζεται είτε το ανωτέρω καθεστώς είτε το "Εθνικής Μεταχείρισης", αναλόγως ποιο από τα δύο είναι ευνοϊκότερο.
849847 Αν όλοι αυτοί οι αναπολούντες μετριοπαθείς και ο αλάνθαστος "κυρίαρχος", θεωρούν τ' ανωτέρω ως πρότυπον κυβερνήσεως, ομολογούμε ότι μας αφήνει άναυδους.
853805 Αν μάλιστα ληφθούν υπόψη γενικότερες πτωτικές τάσεις των τιμών των μετοχών, που έγιναν εντονότερες με την εμφάνιση της πρόσφατης συναλλαγματικής αναταραχής, τότε είναι προφανές ότι η γενική εικόνα που παρουσιάζει η πορεία των μετοχών των ανωτέρω εταιρειών είναι θετική παρά τις αρνητικές συγκυρίες.
853807 Σημαντικό είναι το γεγονός ότι, με εξαίρεση τη Ridenco και την Ηλιοφίν, που παρουσιάζουν μείωση τόσο του κύκλου εργασιών όσο και των καθαρών κερδών τους, όλες οι άλλες εταιρείες παρουσίασαν σημαντική αύξηση των ανωτέρω μεγεθών.
853924 Η παρακράτηση αυτή θα συμψηφίζεται με τις υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος των ανωτέρω κατηγοριών κατά την εκκαθάριση του επομένου έτους.
854901 Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας δώσουμε όλα τα ηλεγμένα επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν τα ανωτέρω.
854511 Από τα ανωτέρω επενδυτικά σχέδια, τα 10 αφορούν επενδύσεις συνολικού ύψους 5-25 δισ. δρχ. και, όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας κ. Ηλίας Πλασκοβίτης, "οι αιτήσεις για επενδύσεις πήγαν καλύτερα ακόμη και από ό,τι ελπίζαμε".
854899 Είναι προφανές επομένως ότι αφενός ο συντάκτης του ανωτέρω δημοσιεύματος ανακριβώς αναφέρει ότι η Μότορ Όιλ δεν αντέδρασε και αφετέρου ηθελημένα δεν προσήλθε ο ίδιος στην ορισθείσα συνάντηση, για να μπορεί να συνεχίσει (όπως έπραξε στο δημοσίευμα της 27ης Νοεμβρίου) την άνευ λόγου επίθεση εναντίον της Μότορ Όιλ. γ) Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον που επικαλούνται τα δημοσιεύματά σας, σας γνωρίζουμε ότι η βενζίνη 98 οκτανίων που παράγεται από το Διυλιστήριο της Μότορ Όιλ έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε βενζόλιο από τη βενζίνη 95 οκτανίων (δηλαδή την κανονική αμόλυβδη) που παράγεται από τα άλλα Διυλιστήρια και αυτό λόγω του σχεδιασμού του Διυλιστηρίου της Μότορ Όιλ.
855051 Περισσότερες πληροφορίες στην ανωτέρω διεύθυνση, στην οποία παρέχονται πρόσθετα στοιχεία και για την "προώθηση της έρευνας".
859722 Από το ανωτέρω ποσόν, τα 4.994 δισ. θα προέλθουν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία μέσω του Πακέτου Ντελόρ ΙΙ, ενώ τα 1.991 δισ. από εθνικούς πόρους.
859436 Από τα ανωτέρω ποσά τα 8,16 δισ.
859731 Βάσει λοιπόν της ανωτέρω κατανομής το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας προσδοκά ότι από εφέτος ως και το 1999 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές) θα είναι 0,5% και ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα αυξάνονται κατά 7,2%, ενώ οι ιδιωτικές 1,8%.
859780 Ως επιλέξιμες δραστηριότητες για χρηματοδότηση από το ανωτέρω πρόγραμμα καταγράφονται μεταξύ άλλων και οι εξής:
984646 Σώρευση προσφυγής και αιτήσεως ακυρώσεως. - Πριν από την τροποποίηση της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 65 με το άρθρο 41 παρ. 4 του Ν. 2065/1992, ήταν επιτρεπτή η σώρευση προσφυγής και αιτήσεως ακυρώσεως στο ίδιο δικόγραφο, εφόσον όμως από αυτό προέκυπτε σαφώς ότι ασκείται και ως αίτηση ακυρώσεως είτε δια του ρητού χαρακτηρισμού του και ως αιτήσεως περί ακυρώσεως ή τροποποιήσεως φορολογικής εγγραφής είτε με την επίκληση του ανωτέρω άρθρου 65, είτε με την επίκληση της οριστικότητος του φύλλου ελέγχου λόγω παρόδου της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής κατ' αυτού.
984656 Το ανωτέρω θέμα δεν τίθεται βεβαίως μετά την τροποποίηση που επέφερε στο άρθρο 65 το άρθρο 41 $4 του Ν. 2065/92.
860385 Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών και τα οποία παρουσιάστηκαν στην 5η τακτική γενική συνέλευσή της, οι μεγαλύτερες αυξήσεις του καθαρού ενεργητικού στο σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων για το ανωτέρω χρονικό διάστημα αφορούν τις κατηγορίες Σταθερού Εισοδήματος (131,9%), Διαχειρίσεως Διαθεσίμων (124,39%) και Διεθνή Ομολογιών (104,52%).
860867 Από το ανωτέρω ποσόν η κοινοτική συμμετοχή θα φθάσει τα 3.942 δισ. δρχ., η εθνική τα 1.994 δισ. δρχ. ενώ η ιδιωτική θα ξεπεράσει τα 2.445 δισ. δρχ.
861191 Το γεγονός ότι εντοπίζεται καθυστέρηση 3-4 μηνών αναγνωρίζεται και από εκπροσώπους του κλάδου ετοίμου ενδύματος, ενώ από πλευράς υπουργείου επισημαίνεται ότι, εκτός της ανωτέρω καθυστέρησης, υπάρχει και το πρόβλημα της αδυναμίας των επιχειρήσεων του κλάδου να προχωρήσουν σε κοινοπραξίες.
863428 Για τον συντονισμό των ανωτέρω ενεργειών θα διατεθούν 940 εκατ. δρχ. και για την υποστήριξη τοπικών οικονομιών 746 εκατ. δρχ.
863510 Αν προστεθούν τα ανωτέρω ποσοστά, προκύπτει - υποστηρίζει ο ΣΕΒ - ότι ο επιχειρηματικός κόσμος καταβάλλει περισσότερο από το 50% του συνολικού φόρου εισοδήματος τόσο των νομικών όσο και των φυσικών προσώπων.
866145 Αντίθετα στην Ελλάδα οι ανωτέρω δυνατότητες δεν χρησιμοποιήθηκαν ενώ υπάρχει αξιοσημείωτο δυναμικό συμπαραγωγής, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί με τη διείσδυση του Φυσικού Αερίου στις βιομηχανίες και στα μεγάλα κτίρια του εμπορικού τομέα και του τομέα παροχής υπηρεσιών.
985914 Σύμφωνα με σχετική βεβαίωση της αλλοδαπής εταιρίας από το ανωτέρω μέρισμα παρακρατήθηκε φόρος εισοδήματος ποσού δρχ. 18.000.000.
981339 Να δούμε μόνον αν η ανωτέρω πρόοδος και ανάπτυξη θα συντελεστεί κατά την επόμενη τετραετία ή αν θα χρειαστεί και άλλες άπρακτες τετραετίες μέχρις ότου ο Σημίτης αισθανθεί ότι έχει επιτέλους στερεωθεί πλήρως στην εξουσία.
985965 Στο ανωτέρω πρόβλημα το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε λύση με την εγκύκλιό του με αριθμό 1045732/10183/Β0012 ΠΟΛ. 1120/30.3.1993, με την οποία ορίζει τον τρόπο υπολογισμού του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος προκειμένου εν συνεχεία να προσδιοριστούν τα αφορολόγητα αποθεματικά που δικαιούται να σχηματίσει η εταιρεία.
984615 Κατά την αληθή έννοια των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 65 του Ν.Δ. 3323/1955, εφαρμοζομένων κατά τα προγενεστέρως εκτεθέντα και επί της πράξεως αποτελεσμάτων, ως φύλλον ελέγχου καταστάν οριστικόν, συνεπεία μη ασκήσεως ενδίκου μέσου, του οποίου επιτρέπεται ακύρωσις ή τροποποίησις νοείται και εκείνο επί του οποίου εγένετο διοικητική επίλυσις διαφοράς.
986000 Από τις ανωτέρω δαπάνες, στα κέρδη από πώληση χρεογράφων αναλογεί ποσό:
984602 Εξάλλου, η ανωτέρω ερμηνευτική εκδοχή ενισχύεται και εκ των δεδομένων της εισηγητικής εκθέσεως του επακολουθήσαντος νόμου 2166/93 όπου ορίζεται ότι προς άρση τυχόν αμφισβητήσεων συμπληρούται η άνω διάταξη και ορίζεται ρητά ότι την αίτηση υποβάλλει ο φορολογούμενος.
986039 Τέλος, για τη φορολογική μεταχείριση του ανωτέρω αποθεματικού διευκρινίζουμε τα εξής:
986893 (1) Οσάκις ο φορολογούμενος δια της αρχικής δηλώσεώς του εδήλωσε ζημίαν, μεταγενεστέρα δήλωσις αυτού, δι' ης ούτος, επικαλούμενος πλάνην ή άλλην εύλογον αιτίαν, ανακαλεί την προγενεστέραν δήλωσιν αυτού και δηλοί ήδη εισόδημα υποκείμενον εις φόρον δεν συνιστά την κατά τα ανωτέρω προβλεπομένην ανάκλησιν δηλώσεως, έστω και αν συντρέχουν αι δια την ανάκλησιν απαιτούμεναι ως άνω προϋποθέσεις αλλά νέαν συμπληρωματικήν δήλωσιν, της οποίας ούτω το εμπρόθεσμον δια την επιβολήν του υπό του άρθρου 67 παρ. 1 του Ν.Δ. 3323/1955 προβλεπομένου προσθέτου φόρου θα κριθή εκ του χρόνου υποβολής.
986947 Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή: α) σε αφορολόγητα αποθεματικά, για την κεφαλαιοποίηση των οποίων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α') και του άρθρου 101 του Ν. 1892/1990, β) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών που έχουν σχηματίσει μέχρι του χρόνου έναρξης ισχύος του Ν. 2065/1992 οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, με εξαίρεση τα σχηματισθέντα βάσει αναπτυξιακών νόμων αποθεματικά ".
984767 Το γεγονός ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις, όπως αποδείχθηκε, τα φορολογητέα κέρδη στις επόμενες χρήσεις θα είναι μεγαλύτερα από τα λογιστικά σημαίνει ότι η επιχείρηση θα πληρώσει φόρους για κέρδη που ήδη έχουν περιληφθεί στα βιβλία της.
988002 Πέραν των ανωτέρω με την "Διάτυπο λογιστική" ασχολήθηκαν και άλλοι οι οποίοι βελτίωσαν τ' αρχικά συστήματα.
988025 Μετά τ' ανωτέρω συμπερασματικά θα σημειώναμε, ότι ανεξάρτητα από το βαθμό της τεχνολογικής απαξίωσης της "Διατύπου λογιστικής" και των μηχανών εφαρμογής της, αυτή έχει τη δική της θέση στην εξελικτική πορεία της λογιστικής και του τρόπου τηρήσεως των λογιστικών βιβλίων, αφού η εμφάνιση και η ταχεία εφαρμογή της ήταν καθοριστική για να περάσουμε από τη χειρόγραφη στη με μηχανικά μέσα τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
987635 Τα ανωτέρω καταβλητέα δικαιώματα των συμβολαιογράφων καθορίζονται στις 50.000 δρχ. με αποφάσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
987636 Το ανωτέρω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται (άρθρ. 6 & #168; 2 ν.1665/1986 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρ. 11 & #168; 8 του νέου νόμου).
987837 Ορίζουμε ότι η εταιρική χρήση της οποίας ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος πρέπει υποχρεωτικά να διενεργηθεί από Ορκωτούς Λογιστές είναι η χρήση που αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 1990 ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη με την προϋπόθεση ότι η Ανώνυμη Εταιρεία κατά τις δυο αμέσως προηγούμενες χρήσεις, υπερβαίνει τα αριθμικά όρια των δυο από τα ανωτέρω τρία κριτήρια.
987942 Υπάρχει όμως και η άποψη ότι διανομή προμερίσματος μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της χρήσεως και προτού πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αρκεί να ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία (Λ. Γεωργακόπουλος, σελ. 530).
992547 Το περιεχόμενο, το είδος και η αξία των ανωτέρω παροχών καθορίζονται από τον ίδιο τον εργοδότη.
992556 Από τα ανωτέρω ποσά, μόνο το επίδομα αδείας υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές (1).
992569 Από της ισχύος του Ν. 2336/1995 (12.9.1995) η ανωτέρω διάταξη καταργήθηκε και η εισφορά είναι πλέον για όλες τις επιχειρήσεις, σε ολόκληρη τη Χώρα, 1% (βλ.
992574 Η κατά τα ανωτέρω ειδική εισφορά ορίζεται για το σύνολο των υποχρέων σε ποσοστό 1%.
987943 Η ανωτέρω άποψη μπορεί να χαρακτηρίσει κατά τη γνώμη μας "ακραίες" καταστάσεις.
987960 Η ανωτέρω εγγραφή θα γίνει μετά την παρέλευση του 20ημέρου από τη δημοσίευση του προσωρινού Ισολογισμού.
992298 Μετά ταύτα, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο που έκρινε με τον τρόπο αυτό, δεν παραβίασε με την κυρία σκέψη του τις ανωτέρω διατάξεις ουσιαστικού δικαίου και διέλαβε στην απόφασή του σαφείς, πλήρεις και όχι αντιφατικές αιτιολογίες οι οποίες καθιστούν εφικτόν τον αναιρετικό έλεγχο.
992325 Μετά τις ανωτέρω αρνήσεις της εναγομένης να τον απασχολήσει, ο ενάγων, που μόλις είχε απολυθεί από το στράτευμα και είχε ανάγκη να εργασθεί, αναζήτησε και περί το πρώτο δεκαήμερο Ιουνίου 1992 ανεύρε εργασία σε άλλο κατάστημα.
992596 Επειδή ο τρόπος αυτός υπολογισμού των εισφορών θα δημιουργούσε λειτουργικά προβλήματα τέτοια, ώστε να μην είναι δυνατή η είσπραξή τους, τροποποιήθηκε η ανωτέρω διάταξη με την δεύτερη των κοινοποιούμενων ως προς το ποσοστό εισφορών και τις αποδοχές επί των οποίων υπολογίζεται αυτή.
987907 Η ανωτέρω άποψη ενισχύεται και με τις απόψεις του Υπουργείου Εμπορίου το οποίο απαιτεί μόνον απόφαση του Δ.Σ. προκειμένου περί διανομής προσωρινών μερισμάτων.
992675 Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού συνιστάται Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), στον οποίο περιέχονται οι ανωτέρω εισφορές που αποδίδονται το αργότερο μέσα στο μεθεπόμενο από την είσπραξη μήνα.
993075 Επειδή όλες οι ανωτέρω μεταβατικές διατάξεις, τίθενται ως κίνητρο εξόδου των εργαζομένων από την Υπηρεσία τους, θα ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για το έτος 1994 (1) και ειδικά με έναρξη ισχύος από την ημερομηνία καταθέσεως της παρούσας στο Υπουργείο Εργασίας και λήξη την 31.12.94 (1).
993344 Aν η διάρκεια της ασθενείας υπερβεί τα ανωτέρω όρια, η απουσία του εργαζομένου δεν θεωρείται ως αυτοδικαία λύση της συμβάσεως εργασίας, αλλά τούτο θα κριθεί από το δικαστήριο.
987978 Ομοίως, η ανωτέρω εγγραφή πρέπει να γίνει κατά το κλείσιμο της χρήσεως.
992289 Η αναιρεσίβλητη είχε προσληφθεί στις 8.5.82 από τον αναιρεσείοντα με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με την ειδικότητα του βοηθού λογιστή και ταμία, προσέφερε δε από το χρόνο της προσλήψεώς της και έκτοτε εξακολουθητικώς τις υπηρεσίες της με την ανωτέρω ειδικότητα στην επιχείρηση του αναιρεσείοντος, που είχε ως αντικείμενο της δραστηριότητάς του την αγορά και μεταπώληση φαρμακευτικών προϊόντων.
992295 Ακολούθως, το Εφετείο, με τις παραδοχές αυτές, έκρινε αφενός ότι η ανωτέρω μεταβολή της μορφής της εργασίας της αναιρεσίβλητης ήταν βλαπτική της εργασιακής σχέσεώς της, γιατί η εργασία της παραδόσεως των φαρμάκων στους πελάτες του αναιρεσείοντος, στην οποία έπρεπε να απασχοληθεί η ίδια, ήταν υποδεέστερη από εκείνη του βοηθού λογιστή και ταμία, και αφετέρου ότι η καταγγελία αυτή της συμβάσεως εργασίας ήταν καταχρηστική, γιατί υπερέβαινε προφανώς τα όρια τα οποία επέβαλλε η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ.
993701 Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται όσοι εκ των ανωτέρω πτυχιούχοι έχουν προσληφθεί με παρεμφερείς ειδικότητες (π.χ. ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί κ.λπ.) και απασχολούνται στο προαναφερθέν αντικείμενο.
993708 Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί καλύπτουν όλα τα επιδόματα, δηλ. επικίνδυνης εργασίας, ειδικών συνθηκών, υπευθυνότητας, εξειδίκευσης και επίδομα μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών απαραίτητων για την εργασία.
993709 Ως προϋπηρεσία για την ένταξη των μισθωτών της παρούσας στα ανωτέρω μισθολογικά κλιμάκια αναγνωρίζεται η εργασία που αναφέρεται στο άρθρο 1 σ' οποιονδήποτε εργοδότη.
993711 Άρθρο 3. - Χορηγείται σ' όλους τους έγγαμους μισθωτούς της παρούσης επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% επί των ανωτέρω μισθολογικών κλιμακίων.
993730 Οι ανωτέρω εργαζόμενοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με την ειδικότητά τους ως εξής:
993850 β) Η ανωτέρω κατάταξη ισχύει τόσο για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών ΙΚΑ όσο και για τον αυτοτελή υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα εορτών (Χριστούγεννα - Πάσχα) και το επίδομα αδείας.
993916 Διευκρινίζει ότι σε περίπτωση χορήγησης και άλλων παροχών πλην των ανωτέρω θα λαμβάνεται υπόψη και το κόστος των παροχών αυτών.
993967 Για διευκόλυνση των υπηρεσιών απονομής συντάξεων στον προσδιορισμό των συνταξίμων αποδοχών της πενταετίας 1991-1995, που θα ληφθούν υπ' όψη για τον καθορισμό της ασφαλιστικής κλάσεως υπολογισμού της συντάξεως σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1902/90, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 1976/91 και συμπληρώθηκε με την παράγρ. 1 του άρθρου 50 του Ν. 2084/92, σε περίπτωση υποβολής της αιτήσεως για συνταξιοδότηση μέσα στο έτος 1996, σας παραθέτουμε τους λόγους και τους συντελεστές, με τους οποίους πρέπει να αναπροσαρμοσθούν οι αποδοχές των ανωτέρω ετών:
984775 Ελέχθη ανωτέρω στη παρ. 19 ότι το έσοδο που προσδοκάται από ένα περιουσιακό στοιχείο θεωρείται ίσο με τη λογιστική αξία του, και ότι για το προσδιορισμό των λογιστικών κερδών εκπίπτει από το έσοδο η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, ενώ για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών η φορολογική αξία.
995974 Ομοίως και επί των λοιπών εκ κινητών αξιών εισοδημάτων, που δεν αναφέρονται στις ανωτέρω υποχρεώσεις και δεν αφορούν διανεμόμενα κέρδη ημεδαπών Α.Ε. με οποιαδήποτε μορφή (στα οποία δεν διενεργείται παρακράτηση γιατί φορολογούνται στο όνομα του Νομικού Προσώπου) ή τόκους καταθέσεων τραπεζών κ.λπ. του άρθρου 21 Ν. 1921/91 ή τα εισοδήματα εκ κινητών αξιών που φορολογούνται αυτοτελώς με 35% όπως αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο του παρόντος ('Άρθρα 54 και 60 Ν. 2238/94).
995998 Υποβολή δήλωσης από τους ανωτέρω υποχρέους και απόδοση του φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκε μέσα στο μήνα Ιανουάριο πάνω στην καθαρή αξία των αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύθησαν από επιχειρήσεις.
996015 Υποβολή δήλωσης και εφάπαξ απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 35% για τους εκπιπτόμενους από τα ακαθάριστα έσοδα των ανωνύμων εταιριών τόκους ιδρυτικών τίτλων και προνομιούχων μετοχών που δεν προέρχονται από τα κέρδη τους καθώς και για αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ που βαρύνουν την ίδια την Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της '2 του άρθρου 24 του Ν. 2190/20, καθώς και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 35% επί των παροχών σε χρήμα ή σε είδος που γίνονται από ημεδαπή Α.Ε. χωρίς νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση προς διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή προέδρους ή μέλη του Δ.Σ. ή διευθυντές και γενικά σε πρόσωπα που την εκπροσωπούν νομίμως, και επί των ποσών που λαμβάνουν οι κάτοχοι ιδρυτικών τίτλων κατά την εξαγορά τους, που κατεβλήθησαν (ή επιστώθησαν οι λογαριασμοί των δικαιούχων) μέσα στον μήνα Ιανουάριο με εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως. 'Όταν τα ανωτέρω εισοδήματα προέρχονται από Α.Ε. με ανώνυμες μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή όταν η Α.Ε. έχει ονομαστικές και ανώνυμες μετοχές και ο αριθμός των ανωνύμων μετοχών κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 50% του συνόλου των μετοχών, τότε η παρακράτηση του φόρου γίνεται από 1.5.1994 με ποσοστό 40% ('Άρθρα 22 $$2 και 5, 54 $$ 3 και 4 και 60 $ 2 Ν. 2238/94).
996307 Η επιβαλλόμενη με τις ανωτέρω διατάξεις ειδική εφ' άπαξ εισφορά υπαγορεύθηκε, όπως προκύπτει από τις προπαρασκευαστικές της ψηφίσεως των διατάξεων αυτών εργασίες (βλ. ιδίως Πρακτικά Ολομελείας της Βουλής, συνεδρίαση Κ-30.5.1990, σελ. 397-399), από την ανάγκη σταθεροποιήσεως και ανακάμψεως της οικονομίας, καταλαμβάνει δε κατηγορίες εισοδημάτων, τα οποία προέρχονται από την άσκηση επιχειρήσεων ή επαγγελμάτων μη συνδεομένων καθ' οιονδήποτε τρόπον με την παροχή υπηρεσιών επί μισθώ.
996056 Υποβολή δήλωσης και καταβολή του φόρου που παρακρατήθηκε με συντελεστή 20% πάνω στα ποσά των λοιπών (εκτός των ανωτέρω) αποζημιώσεων και δικαιωμάτων (για εκμίσθωση μηχανημάτων, οργάνωση επιχειρήσεων, εκπαίδευση προσωπικού κ.λπ.) που κατεβλήθησαν ή επιστώθησαν σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισμούς, ή σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα, το μήνα Ιανουάριο, με εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως ('Άρθρο 13 $5 Ν. 2238/94).
996068 Τα ανωτέρω κέρδη που εφορολογήθησαν με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Ν. 2065/92 υπόκεινται σε φορολογία 3% με εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως με εξαίρεση αυτών που προέρχονται από κέρδη ισολογισμών που λήγουν από 31.12.1991 μέχρι 29.6.1992 τα οποία υπόκεινται σε φόρο με τους συντελεστές που αναφέρονται στο άρθρο 42 $1 Ν. 2065/1992 με εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως ('Άρθρο 42 $ 6 Ν. 2065/1992 και Υπ.
996125 Υποβολή στην ανωτέρω ΔΟΥ φωτοτυπίας του τιμολογίου του κέντρου διασκέδασης ή του ξενοδοχείου που εκδόθηκε για την πραγματοποιηθείσα εκδήλωση.
996447 Δεδομένου δε ότι ούτε από τις διατάξεις του Ν. 1406/1983 ούτε από άλλη διάταξη νόμου προβλέπεται η άσκηση προσφυγής ουσίας κατά των ανωτέρω καταλογιστικών πράξεων και ενόψει του ότι οι πράξεις αυτές δεν καταλείπουν άλλες διοικητικής φύσεως συνέπειες ειδικώς προβλεπόμενες στο διοικητικό νόμο, με την ανακοπή αυτή, που συνιστά παράλληλη προσφυγή και κωλύει την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά το άρθρο 45 παρ. 1 του Π.Δ. 18/1989, επιτρέπεται η προβολή λόγων που ανάγονται στην ουσιαστική βασιμότητα της απαιτήσεως του Δημοσίου, τα δε διοικητικά δικαστήρια έχουν την εξουσία, μετά από ουσιαστική έρευνα, να αναγνωρίσουν την ύπαρξη και την έκταση της χρηματικής αξιώσεως του Δημοσίου που απορρέει από το νόμιμο τίτλο ή την ανυπαρξία αυτής, οπότε ο τίτλος κηρύσσεται ανενεργός (σχετ. Σ.τ.Ε. 1940/1988, ΔιΔικ 1989 σελ. 472, Ολομ. Σ.τ.Ε. 105/1991 ΔιΔικ 1991 σελ. 532, 1442/1991 Διδικ 1991 σελ. 1070, Σ.τ.Ε. 582/1993 ΔιΔικ 1994 σελ. 305, 439/1994 Διδικ 1995 σελ. 169 κ.ά.).
996479 Επειδή, η ανωτέρω διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 12 του Ν. 2298/1995, παρά την γραμματική της διατύπωση, ερμηνευόμενη σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 9, ενόψει δε και της πάγιας ρυθμίσεως που προβλέπεται στις παρ. 1_-_5 του ίδιου άρθρου, καταλαμβάνει τις αιτήσεις αναιρέσεως, οι οποίες έχουν ασκηθεί μέχρι την 15.9.1995 και συζητούνται μετά την ημερομηνία αυτή, ανεξαρτήτως αν η σχετική δικάσιμος έχει ορισθεί αρχικώς ή μετ' αναβολή, ή δεν έχει ορισθεί δικάσιμος μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.
996479 Επειδή, η ανωτέρω διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 12 του Ν. 2298/1995, παρά την γραμματική της διατύπωση, ερμηνευόμενη σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 9, ενόψει δε και της πάγιας ρυθμίσεως που προβλέπεται στις παρ. 1_-_5 του ίδιου άρθρου, καταλαμβάνει τις αιτήσεις αναιρέσεως, οι οποίες έχουν ασκηθεί μέχρι την 15.9.1995 και συζητούνται μετά την ημερομηνία αυτή, ανεξαρτήτως αν η σχετική δικάσιμος έχει ορισθεί αρχικώς ή μετ' αναβολή, ή δεν έχει ορισθεί δικάσιμος μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.
996481 Επειδή, η ανωτέρω ρύθμιση των παρ. 6_-_10 του άρθρου 12 του Ν. 2298/1995, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση δικών με μικρό χρηματικό αντικείμενο, δικαιολογείται, ως προς τις αιτήσεις αναιρέσεως που ασκούνται από το Δημόσιο, ενόψει του μη σημαντικού αντικειμένου των υποθέσεων, της ιδιάζουσας θέσεως του Δημοσίου ως διαδίκου και του σκοπού στον οποίο αποβλέπει, δηλαδή την αποσυμφόρηση του Συμβουλίου της Επικρατείας από το πλήθος μικρού κατά κανόνα χρηματικού αντικειμένου υποθέσεων, ώστε να εξυπηρετηθεί ο προορισμός του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου, καθώς και ο γενικότερος σκοπός της απονομής της δικαιοσύνης και μάλιστα της διοικητικής δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη ταχύτητα.
996485 Επειδή, περαιτέρω, η έκδοση πράξεως του Προέδρου του οικείου σχηματισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία διαπιστώνεται, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η κατάργηση της δίκης, είναι συνταγματικώς ανεκτή, μη απαιτουμένης προς τούτο εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως, δοθέντος ότι η διαπιστωτική αυτή πράξη του Προέδρου του οικείου σχηματισμού εκδίδεται κατόπιν σημειώματος της διαδίκου διοικητικής αρχής, η οποία, έτσι, συμπράττει στη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της καταργήσεως της δίκης.
996490 Συνεπώς, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η παρούσα δίκη πρέπει να κηρυχθεί κατηργημένη, δεν απαιτείται δε εν προκειμένω έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξεως από τον Πρόεδρο του Τμήματος, εφόσον η υπόθεση εξεδικάσθη από δικαστικό σχηματισμό και, επομένως, η κατάργηση της δίκης απαγγέλλεται με δικαστική απόφαση.
996491 Λόγω όμως της σπουδαιότητας των ανωτέρω ζητημάτων, το Τμήμα κρίνει ότι η υπόθεση πρέπει, ασύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 5 του Π.Δ. 18/1989 (ΦΕΚ Α' 8), να παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου για την επίλυση των ζητημάτων αυτών, να ορισθεί δε ως εισηγητής ενώπιον αυτής ο Σύμβουλος Θ. Χατζηπαύλου.
996126 Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόστιμο δρχ. 500.000 μέχρι 1.000.000 δρχ.
996151 Η ύπαρξη των ανωτέρω σειρών ή αθροιστών γνωστοποιείται πριν από τη χρησιμοποίησή τους στην αρμοδία ΔΟΥ.
995963 Υποβολή δήλωσης του άρθρου 107 Ν. 2238/94 για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αφορολόγητα αποθεματικά των ανωτέρω νομικών προσώπων που η σχετική απόφαση ελήφθη από το αρμόδιο όργανο της επιχείρησης κατά τον μήνα Ιανουάριο.
995966 Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή α) σε αφορολόγητα αποθεματικά για την κεφαλαιοποίηση των οποίων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 1473/84 ως και του άρθρου 101 Ν. 1892/90 (που αναφερόμαστε σε χωριστό κεφάλαιο) και β) όταν αφορούν αφορολόγητα αποθεματικά που έχουν σχηματίσει οι Ε.Π.Ε. μέχρι 30.6.1992 με εξαίρεση τα σχηματισθέντα βάσει αναπτυξιακών νόμων ('Άρθρο 106 $ 4 Ν. 2238/94).
984781 Το γεγονός ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις, όπως αποδείχθηκε, τα φορολογητέα κέρδη στις επόμενες χρήσεις θα είναι μικρότερα από τα λογιστικά σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει πληρώσει φόρους για κέρδη που δεν έχουν καταχωρηθεί τα βιβλία της.
996272 Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, βάσει της από 14.3.1975 δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1975, την οποία υπέβαλε προς τον Οικονομικό 'Έφορο Λαυρίου ο αποβιώσας στις 27.7.1981 Παναγιώτης Πόγκας, ο έφορος αυτός εξέδωσε μετά από έλεγχο αρχικό φύλλο ελέγχου στο οποίο περιέλαβε τα εισοδήματα του ανωτέρω Π. Πόγκα από 1) την άσκηση ατομικής επιχειρήσεως, 2) γεωργικές επιχειρήσεις και 3) τη συμμετοχή του στην Ε.Π.Ε.
996380 Το διοικητικό εφετείο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναιρεσείουσα εταιρία ήταν υποχρεωμένη να έχει το ανωτέρω ποσό στο ταμείο της, στην έδρα της επιχείρησης και μάλιστα κατά τις εργάσιμες για την επιχείρηση ώρες και ότι η παράλειψη αυτή κατέστησε ανέφικτη την άσκηση του δικαιώματος του σχετικού φορολογικού ελέγχου, δοθέντος ότι και τελικά δεν προσκομίστηκε και δεν καταμετρήθηκε το πιο πάνω χρηματικό ποσό, έκρινε ότι στοιχειοθετείται η αποδιδόμενη στην αναιρεσείουσα παράβαση και με τις σκέψεις αυτές επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση.
996379 Ενόψει τούτων και με την αιτιολογία ότι η επιχείρηση είχε εκ του νόμου υποχρέωση να έχει στο κατάστημά της το παραπάνω ποσό μετρητών, αφού ο έλεγχος έγινε σε εργάσιμη γι' αυτή ημέρα και ώρα και ότι από τη μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής δεν κατέστη δυνατό να γίνει καταμέτρηση των μετρητών του ταμείου και σύγκρισή τους με το πιο πάνω λογιστικό υπόλοιπο που προέκυψε από τα τηρούμενα βιβλία, εκδόθηκε η επίδικη πράξη της φορολογικής αρχής, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος της αναιρεσειούσης η παράβαση της μη υπάρξεως του ανωτέρω περιουσιακού στοιχείου (μετρητών) στην έδρα της επιχείρησης με αποτέλεσμα το ανέφικτο του σχετικού φορολογικού ελέγχου και επιβλήθηκε στην αναιρεσείουσα πρόστιμο δρχ. 120.000, το οποίο περιορίστηκε με την πρωτόδικη απόφαση στο ποσό των 80.000 δρχ.
996384 Τούτο δε διότι ο ανωτέρω ισχυρισμός δεν ήταν ουσιώδης, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα και, συνεπώς, δεν έχρηζε απαντήσεως.
996509 Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, ως φορολογητέο εισόδημα του καλλιτέχνη ή του τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης λαμβάνεται το συγκριτικά μεγαλύτερο ποσό εισοδήματος, είτε αυτό είναι το αντικειμενικά προσδιοριζόμενο ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 2238/1994, είτε το δηλούμενο συνολικό ποσό εισοδήματός του (ως καλλιτέχνης ή τραγουδιστής) από μισθωτές υπηρεσίες και από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματός του, κατά περίπτωση.
996505 Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι, σε περίπτωση που το προσδιοριζόμενο με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος, του καλλιτέχνη ή του τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης είναι μεγαλύτερο από τα ποσά του εισοδήματος, αθροιστικά λαμβανόμενα, που δηλώνονται από τον καλλιτέχνη ή τον τραγουδιστή, από μισθωτές υπηρεσίες και από το ελευθέριο επάγγελμά τους, που προκύπτει κατά περίπτωση από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία τους, από την ίδια πάντα δραστηριότητα, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματός τους, το ποσό εισοδήματος που προσδιορίζεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια.
996755 Στην πράξη διαπιστώθηκε ότι, παρά την ανωτέρω διευκόλυνση, δεν επιτυγχάνεται η άμεση έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του εμπόρου αγοραστή του αυτοκινήτου για να δύναται αυτός στη συνέχεια να το μεταβιβάσει σε οποιοδήποτε τρίτο.
996513 Ενόψει των ανωτέρω σε όσες περιπτώσεις, η εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, οικονομικού έτους 1995, των καλλιτεχνών ή των τραγουδιστών των κέντρων διασκέδασης έγινε κατά διάφορο τρόπο από τον πιο πάνω αναφερόμενο, θα ενεργείται, κατά περίπτωση, νέα εκκαθάριση από τις αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα.
996523 Ο ιδιοκτήτης της οικοδομής δεν υποχρεούται να αποδώσει φόρο αν η ανωτέρω διαφορά είναι μικρότερη της συνολικής αξίας του κόστους κατασκευής κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), ή υποβάλλει δικαιολογητικά ότι η αξία κατασκευής της οικοδομής υπολείπεται της ανωτέρω αξίας, λόγω προσωπικής του απασχόλησης στην ανέγερση αυτής ή μη ολοκλήρωσης της κατασκευής της ".
996523 Ο ιδιοκτήτης της οικοδομής δεν υποχρεούται να αποδώσει φόρο αν η ανωτέρω διαφορά είναι μικρότερη της συνολικής αξίας του κόστους κατασκευής κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), ή υποβάλλει δικαιολογητικά ότι η αξία κατασκευής της οικοδομής υπολείπεται της ανωτέρω αξίας, λόγω προσωπικής του απασχόλησης στην ανέγερση αυτής ή μη ολοκλήρωσης της κατασκευής της ".
996736 Οι ανωτέρω μέσες τιμές ζωνών, έχουν εφαρμογή για δικαιολογητικά έκδοσης αδειών, που κατατίθενται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, από τις παραπάνω, κατά περίπτωση, ημερομηνίες ισχύος.
996210 Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα, ως χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος της νόμιμης σύστασης αυτών και δεν θεωρείται εκπρόθεσμη η ανωτέρω δήλωση, εφόσον υποβάλλεται μέσα σε (30) τριάντα ημέρες από τη σύσταση του νομικού προσώπου ('Άρθρο 29 '1α Ν. 1642/86, Έγκ.
996753 Με την ανωτέρω διαταγή και ειδικότερα με την παρ. 4 αυτής δεχθήκαμε ότι στις μεταβιβάσεις αυτές για τη διευκόλυνση των συναλλαγών πρέπει να αποστέλλεται το φύλλο (2) της άδειας, ει δυνατόν, αυθημερόν στην αρμόδια Δ/νση Συγκοινωνιών του Υπ.
997075 Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παρατίθεται παρακάτω παράδειγμα μιας σύνθετης μεταφοράς μετά των σχετικών διευκρινίσεων.
996757 Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν δηλαδή έμποροι μεταπωλητές αγοράζουν Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες με σκοπό τη μεταπώληση και υπό την προϋπόθεση ότι οι έμποροι αυτοί έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς (άρθρο 36α του ν. 1642/86), θα τηρείται η κατωτέρω διαδικασία:
996769 - Για την πρώτη μεταβίβαση του αυτοκινήτου οχήματος από τον ιδιώτη πωλητή στον έμπορο - αγοραστή και τη θέση αυτού σε ακινησία κατά τα ανωτέρω θα συμπληρώνετε ένα (1) Μ.Δ.Α. με τις αντίστοιχες εγγραφές.
996784 Η αρμόδια για τη φορολογία του αγοραστή Δ.Ο.Υ. όταν παραλάβει το απογραφικό δελτίο και το αντίγραφο της νέας άδειας κυκλοφορίας του κατά τα ανωτέρω μεταβιβασθέντος οχήματος θα συντάσσει 3.
996996 Η ποσοτική καταμέτρηση των αποθεμάτων και η καταγραφή τους στο βιβλίο απογραφών περιλαμβάνει το είδος τη μονάδα μέτρησης και την ποσότητα, με μια εγγραφή για ολόκληρη την ποσότητα κάθε είδους αγαθού, για κάθε αποθηκευτικό χώρο. 'Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, για τη διευκόλυνση των επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων στην αποτίμηση της απογραφής και κυρίως αυτών που έχουν μεγάλο αριθμό ομοίων ειδών, την αποφυγή αμφισβητήσεων με τις φορολογικές αρχές, σε ότι αφορά την έννοια του είδους, γίνεται δεκτή η καταγραφή τους στο βιβλίο απογραφών κατά ομάδες όμοιων ειδών.
997063 Κατά την άφιξη στη χώρα μας τα εμπορεύματα μπορεί: α) να εκφορτώνονται στις εγκαταστάσεις της πρώτης διαμεταφορικής επιχείρησης (εντολέα) και αποστέλλονται από αυτή στους πελάτες της (εισαγωγείς) κατά τα ανωτέρω, με τη διευκρίνιση ότι στην περίπτωση αυτή στο βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης, πέρα από την αναγραφή των στοιχείων (όνομα ή επωνυμία) του εισαγωγέα, σκόπιμο είναι να αναγράφονται και τα στοιχεία της επιχείρησης που ενήργησε τη μεταφορά, β) να εναποθέτονται προσωρινά στις εγκαταστάσεις της μεσολαβούσας (δεύτερης) μεταφορικής εταιρείας και ύστερα από εντολή της πρώτης επιχείρησης να αποστέλλονται τα εμπορεύματα στις εγκαταστάσεις του παραλήπτη.
984878 Η εφαρμοστέα διαδικασία συγχωνεύσεως είναι παρόμοια με την περιγραφόμενη ευθύς ανωτέρω για τη συγχώνευση επιχειρήσεων, σε Ε.Π.Ε. και όχι εκείνη που προβλέπεται από τα άρθρα 68-77 του Κ.Ν. 2190/20.
985356 Η διάθεση και η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου απαλλάσσεται από το φόρο προστιθέμενης αξίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, χωρίς να εξετάζεται εάν διενεργείται απευθείας από την εταιρία διαχείρισης ή από αντιπρόσωπο αυτής.
985902 Με βάση την ανωτέρω πρόταση ζητείται να συνταχθεί ο πίνακας διαθέσεως κερδών, να προσδιοριστεί ο οφειλόμενος (για βεβαίωση) φόρος εισοδήματος και η προκαταβολή φόρου της τρεχούσης χρήσεως, αφού ληφθούν υπόψη τα πιο κάτω:
985886 Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων ακολουθήσαμε τις οδηγίες και λύσεις που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών με σχετικές εγκυκλίους του, εκτός από δύο περιπτώσεις, κατά τις οποίες παρεκκλίναμε από τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων.
986049 Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών 29/1974 Περί κοινοποιήσεως του υπ' αριθ. 328/1974 Νομοθετικού Διατάγματος, το έσοδο που προκύπτει από την ανωτέρω έκπτωση δεν φορολογείται στο όνομα της εταιρείας, εφόσον αυτό δεν διανέμεται με οποιονδήποτε τρόπο.
997164 Σχετικά με το θέμα αυτό διευκρινίζουμε ότι για περιπτώσεις που ήδη έχει γίνει προμήθεια του ειδικού σήματος των ανωτέρω οχημάτων με καταβολή προστίμου, από την έναρξη εφαρμογής του άρθρου 36 του ν. 2093/1992, το ποσό του προστίμου επιστρέφεται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναγράφονται στην προαναφερόμενη διαταγή και η σχετική αξίωση δεν έχει υποπέσει στην προβλεπόμενη από το νόμο παραγραφή.
997516 Ομοίως και επί των λοιπών εκ κινητών αξιών εισοδημάτων, που δεν αναφέρονται στις ανωτέρω υποχρεώσεις και δεν αφορούν διανεμόμενα κέρδη ημεδαπών Α.Ε. με οποιαδήποτε μορφή (στα οποία δεν διενεργείται παρακράτηση γιατί φορολογούνται στο όνομα του Νομικού Προσώπου) ή τόκους καταθέσεων τραπεζών κ.λπ. του άρθρου 21 Ν. 1921/91 ή τα εισοδήματα εκ κινητών αξιών που φορολογούνται αυτοτελώς με 35% όπως αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο του παρόντος ('Άρθρο 29 $$3, 4 και 6 Ν.Δ. 3323/55) ('Άρθρα 54 και 60 Ν. 2238/94).
997540 Υποβολή δήλωσης από τους ανωτέρω υποχρέους και απόδοση του φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκε μέσα στο μήνα Δεκέμβριο πάνω στην καθαρή αξία των αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύθησαν από επιχειρήσεις.
997948 Με την κρινόμενη προσφυγή και τους πρόσθετους αυτής λόγους, επιδιώκεται παραδεκτώς η ακύρωση της σιωπηρής αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) Β' Αθήνας, με την οποία απορρίφθηκε η από 29.12.1993 συμπληρωματική - τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προσφεύγοντος, με την οποία ανακάλεσε μερικώς τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1993 που υπέβαλε προς την ανωτέρω ΔΟΥ.
997949 Επίσης θεωρείται παραδεκτώς συμπροσβαλλόμενη η 9652/13.6.1994 ρητή αρνητική απάντηση του ίδιου Προϊσταμένου ΔΟΥ επί της ανωτέρω ανάκλησης, η οποία εκδόθηκε μετά την παρέλευση τριμήνου και την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής.
997961 Στη συνέχεια, ο προσφεύγων με την από 29.12.1993 συμπληρωματική τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος ανακάλεσε την ανωτέρω δήλωση φορολογίας εισοδήματος υπέβαλε κατά το μέρος αυτής με το οποίο δήλωσε ότι το προαναφερόμενο αυτοκίνητο του υπάγεται στο τεκμήριο δαπανών ισχυριζόμενος ότι πρέπει να απαλλαγεί από αυτό όπως οι κάτοχοι των κοινών φορτηγών, γιατί είναι κοινό ανοικτό φορτηγό και όχι JEEP.
997962 Η ΔΟΥ κατ' αρχήν απέρριψε σιωπηρώς την ανωτέρω ανάκληση με την παρέλευση άπρακτου του τριμήνου και στη συνέχεια με την 9652/13.6.1994 ρητή απάντησή της απέρριψε και πάλι την ανωτέρω ανάκληση.
997962 Η ΔΟΥ κατ' αρχήν απέρριψε σιωπηρώς την ανωτέρω ανάκληση με την παρέλευση άπρακτου του τριμήνου και στη συνέχεια με την 9652/13.6.1994 ρητή απάντησή της απέρριψε και πάλι την ανωτέρω ανάκληση.
997967 Σύμφωνα με τα έγγραφα αυτά και ιδίως την ανωτέρω άδεια κυκλοφορίας το ΥΒΖ 3183, αυτοκίνητο του προσφεύγοντος είναι φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο, του εργοστασίου κατασκευής MITSUBISHI, τύπου PAJERO και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τετηγμένου βουτύρου.
997968 Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, ο προσφεύγων διατηρεί πρατήριο τυροκομικών προϊόντων με εργαστήριο παρασκευής νωπού βουτύρου και το ανωτέρω αυτοκίνητο κρίθηκε κατάλληλο για τη μεταφορά τετηγμένου βουτύρου.
998001 Διότι η νομοθετική εξουσία και ειδικότερα η Βουλή, έχει μεν την δυνατότητα να θέτει αναδρομικούς κανόνες δικαίου για αντικείμενα για τα οποία δεν αποκλείεται από το Σύνταγμα αναδρομική ρύθμιση, η εξουσία της όμως αυτή, δεν είναι δυνατόν να εξαχθεί μέχρι την αναδρομική εκ των υστέρων νομιμοποίηση κανόνων δικαίου που τέθηκαν κατά προφανή παράβαση των ανωτέρω διατάξεων του Συντάγματος.
998021 Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων δεν υπόκειται στον ένδικο φόρο η μετατροπή προσώπου του άρθρου 17 σε πρόσωπο οποιοδήποτε άλλου τύπου, εφόσον για τον σχηματισμό του κεφαλαίου του προερχόμενου από την μετατροπή προσώπου δεν διατίθενται και άλλα περιουσιακά στοιχεία πλην εκείνων που ανήκαν στο μετατρεπόμενο πρόσωπο.
998022 Εξάλλου, για την κατά τ' ανωτέρω μη υπαγωγή στον ένδικο φόρο της απλής μετατροπής προσώπου δεν απαιτείται να έχει ήδη υποβληθεί στο φόρο αυτό το μετατρεπόμενο πρόσωπο κατά την σύστασή του, διότι τέτοια προϋπόθεση δεν τίθεται από το νόμο.
998197 Εν όψει των ανωτέρω, ο καθορισμός του εν λόγω ποσού στις 200.000 δραχμές με την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 60 παράγραφος 1 του Ν. 2065/1992, ύστερα από την πάροδο ένδεκα ετών από την τελευταία αύξηση, δεν αποβλέπει στη διεύρυνση του ανεκκλήτου των πρωτοδίκων αποφάσεων λόγω ποσού, αλλά απλώς αποτελεί προσαρμογή στα σημερινά οικονομικά δεδομένα.
997563 Για τους καταβληθέντες μέσα στο πιο πάνω τρίμηνο μισθούς, έναντι επιχειρηματικής αμοιβής σε διαχειριστές - εταίρους ΕΠΕ, καταβάλλεται, έναντι του οφειλομένου φόρου επί της επιχειρηματικής αμοιβής φόρος 15% πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ 1,2% με προσωρινή δήλωση, μέσα στις ανωτέρω προθεσμίες.
997583 Υποβολή δήλωσης και εφάπαξ απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 35% για τους εκπιπτόμενους από τα ακαθάριστα έσοδα των ανωνύμων εταιριών τόκους ιδρυτικών τίτλων και προνομιούχων μετοχών που δεν προέρχονται από τα κέρδη τους καθώς και για αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ που βαρύνουν την ίδια την Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της $2 του άρθρου 24 του Ν. 2190/20, καθώς και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 35% επί των παροχών σε χρήμα ή σε είδος που γίνονται από ημεδαπή Α.Ε. χωρίς νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση προς διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή προέδρους ή μέλη του Δ.Σ. ή διευθυντές και γενικά σε πρόσωπα που την εκπροσωπούν νομίμως, και επί των ποσών που λαμβάνουν οι κάτοχοι ιδρυτικών τίτλων κατά την εξαγορά τους, που κατεβλήθησαν (ή επιστώθησαν οι λογαριασμοί των δικαιούχων) μέσα στον μήνα Δεκέμβριο με εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως. 'Όταν τα ανωτέρω εισοδήματα προέρχονται από Α.Ε. με ανώνυμες μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή όταν η Α.Ε. έχει ονομαστικές και ανώνυμες μετοχές και ο αριθμός των ανωνύμων μετοχών κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 50% του συνόλου των μετοχών, τότε η παρακράτηση του φόρου γίνεται από 1.5.1994 με ποσοστό 40% (Άρθρα 26 $$2 και 5, 29 $$3,4 και 6 Ν.Δ. 3323/55) ('Άρθρα 22 $$2 και 5, 54 $$ 3 και 4 και 60 $$ 2 Ν. 2238/94).
997624 Υποβολή δήλωσης και καταβολή του φόρου που παρακρατήθηκε με συντελεστή 20% πάνω στα ποσά των λοιπών (εκτός των ανωτέρω) αποζημιώσεων και δικαιωμάτων (για εκμίσθωση μηχανημάτων, οργάνωση επιχειρήσεων, εκπαίδευση προσωπικού κ.λπ.) που κατεβλήθησαν ή επιστώθησαν σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισμούς, ή σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα, το μήνα Δεκέμβριο, με εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως ('Άρθρο 15 $3 Ν.Δ. 3843/58) ('Άρθρο 13 $5 Ν. 2238/94).
997636 Τα ανωτέρω κέρδη που εφορολογήθησαν με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Ν. 2065/92 υπόκεινται σε φορολογία 3% με εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως με εξαίρεση αυτών που προέρχονται από κέρδη ισολογισμών που λήγουν από 31.12.1991 μέχρι 29.6.1992 τα οποία υπόκεινται σε φόρο με τους συντελεστές που αναφέρονται στο άρθρο 42 $1 Ν. 2065/1992 με εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως ('Άρθρο 42 $$ 6 Ν. 2065/1992 και Υπ.
997936 (1) Η Σ.τ.Ε. 1506/1992 δημοσιεύθηκε στο "ΛΟΓΙΣΤΗ" 1992, σελ. 930 και είναι αντίθετη με την ανωτέρω απόφαση του επταμελούς.
998268 Σε κάθε όμως περίπτωση παρέχεται από το προτελευταίο εδάφιο της ανωτέρω διατάξεως της παραγρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 1968/1991 η δυνατότητα στο Δικαστήριο να διατάξει τη συμπλήρωση των στοιχείων της νομιμοποιήσεως. β) Κατά τη γνώμη του συμβούλου Ν. Ντούβα, από τη διατύπωση αλλά και από το σκοπό στον οποίο απέβλεψε ο νομοθέτης της ανωτέρω διατάξεως, ήτοι του κατά το δυνατό περιορισμού των περιπτώσεων απορρίψεως του ενδίκου μέσου λόγω μη νομιμοποιήσεως του ασκήσαντος αυτό διαδίκου, συνάγεται ότι εφόσον παραστεί ο διάδικος στο ακροατήριο και προσκομίσει κατ' αρχή νομιμοποιητικά στοιχεία, έστω και μη πλήρη ή ατελή, χωρεί ειδοποίηση αυτού μέσω της γραμματείας να συμπληρώσει τα ελλείποντα στοιχεία, αλλά και το Δικαστήριο μπορεί σε κάθε περίπτωση να διατάξει τη συμπλήρωση αυτή.
998266 Επειδή, ως προς την έννοια της παρατιθέμενης στην προηγούμενη σκέψη διατάξεως του β' εδαφίου της παραγρ. 3 του άρθρου 27 του Π.Δ/τος 18/1989 όπως η διάταξη αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της από τη διάταξη της παραγρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 1968/1991, διετυπώθησαν οι εξής απόψεις: α) Κατά τη γνώμη του προεδρεύοντος συμβούλου Χ. Μακρίδη, στην οποία προσχώρησε ο πάρεδρος Δ. Κυριλλόπουλος, η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο παραστάς στην επ' ακροατηρίου συζήτηση της υποθέσεως διάδικος δεν έχει προσκομίσει μεν όλα τα απαραίτητα κατά το νόμο στοιχεία για τη νομιμοποίησή του, πλην όμως, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, υπάρχουν αμφιβολίες αν τα ελλείποντα στοιχεία ήταν αναγκαία κατά το νόμο για τη νομιμοποίησή του και, ως εκ τούτου, ήταν δικαιολογημένη η παράλειψή του να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά.
998268 Σε κάθε όμως περίπτωση παρέχεται από το προτελευταίο εδάφιο της ανωτέρω διατάξεως της παραγρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 1968/1991 η δυνατότητα στο Δικαστήριο να διατάξει τη συμπλήρωση των στοιχείων της νομιμοποιήσεως. β) Κατά τη γνώμη του συμβούλου Ν. Ντούβα, από τη διατύπωση αλλά και από το σκοπό στον οποίο απέβλεψε ο νομοθέτης της ανωτέρω διατάξεως, ήτοι του κατά το δυνατό περιορισμού των περιπτώσεων απορρίψεως του ενδίκου μέσου λόγω μη νομιμοποιήσεως του ασκήσαντος αυτό διαδίκου, συνάγεται ότι εφόσον παραστεί ο διάδικος στο ακροατήριο και προσκομίσει κατ' αρχή νομιμοποιητικά στοιχεία, έστω και μη πλήρη ή ατελή, χωρεί ειδοποίηση αυτού μέσω της γραμματείας να συμπληρώσει τα ελλείποντα στοιχεία, αλλά και το Δικαστήριο μπορεί σε κάθε περίπτωση να διατάξει τη συμπλήρωση αυτή.
997175 Τέλος, εφόσον μετά την αποστολή των υπόψη πινάκων συντρέξει η ανωτέρω σχετική προϋπόθεση και για άλλους οφειλέτες σας (βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω των 10.000.000 δρχ.), θα στέλνετε και γι' αυτούς τους παραπάνω πίνακες.
997326 Για τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις β' και γ' δεν ισχύει η σταδιακή υποβολή των δηλώσεων που προβλέπεται στην παραπάνω περίπτωση α'.
997415 δ) Την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω απόφασής μας, μετά την αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων που εισπράττονται με ειδικό σήμα και την καθιέρωση νέου κλιμακίου τελών.
997505 Υποβολή δήλωσης του άρθρου 107 Ν. 2238/94 για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αφορολόγητα αποθεματικά των ανωτέρω νομικών προσώπων που η σχετική απόφαση ελήφθη από το αρμόδιο όργανο της επιχείρησης κατά τον μήνα Δεκέμβριο.
997508 Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή α) σε αφορολόγητα αποθεματικά για την κεφαλαιοποίηση των οποίων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 1473/84 ως και του άρθρου 101 Ν. 1892/90 (που αναφερόμαστε σε χωριστό κεφάλαιο) και β) όταν αφορούν αφορολόγητα αποθεματικά που έχουν σχηματίσει οι Ε.Π.Ε. μέχρι 30.6.1992 με εξαίρεση τα σχηματισθέντα βάσει αναπτυξιακών νόμων ('Άρθρο 8α $$ 4 Ν.Δ. 3843/58 και άρθρο 23 $2 Ν. 2214/1994) ('Άρθρο 106 $$ 4 Ν. 2238/94).
997693 Υποβολή στην ανωτέρω ΔΟΥ φωτοτυπίας του τιμολογίου του κέντρου διασκέδασης ή του ξενοδοχείου που εκδόθηκε για την πραγματοποιηθείσα εκδήλωση.
998490 Φόρος που αναλογεί σύμφωνα με τα ανωτέρω στις μηνιαίες καθαρές αποδοχές του 9.000 δρχ.
998497 γ) 'Έστω ότι και η σύζυγος του ανωτέρω φορολογούμενου είναι μισθωτός με μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές 170.000 δρχ. και ότι οι κρατήσεις της υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων ανέρχονται σε 20.000 δρχ. το μήνα.
998525 Η υποχρέωση αυτή υπάρχει και όταν τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν αμοιβές σε ελεύθερους επαγγελματίες, εργολήπτες κατασκευής τεχνικών έργων κ.λπ.
998278 Σύμφωνα όμως με τη δεύτερη γνώμη που παρατέθηκε στην προηγούμενη σκέψη, η κρινόμενη αίτηση δεν πρέπει να απορριφθεί ως ανομιμοποίητη, εφ' όσον εν προκειμένω ο παραστάς στο ακροατήριο εκπρόσωπος του αιτούντος δήμου υπέβαλε πληρεξούσιο εκ μέρους του νομικού αυτού προσώπου και επομένως υπάρχει η κατ' αρχή νομιμοποίηση, συνεπεία της οποίας έχουν έδαφος εφαρμογής τα ανωτέρω περί συμπληρώσεως αυτής με προσκόμιση μέσω της γραμματείας ή με απόφαση του Δικαστηρίου και της απαιτουμένης από το νόμο αποφάσεως της δημαρχιακής επιτροπής.
998677 Οι ανωτέρω οικισμοί, χωριά ή κωμοπόλεις είναι δυνατόν να υπάγονται σε δήμους ή κοινότητες άνω των 1.000 ή των 2.000 κατοίκων αντίστοιχα, όπου έχει γίνει επέκταση της υποχρεωτικής ασφάλισης στο ΤΕΒΕ.
998678 'Όσοι επαγγελματοβιοτέχνες είναι ήδη ασφαλισμένοι υποχρεωτικά στο ΤΕΒΕ, σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγρ. 6 του Ν. 2071/1992, εξαιρούνται από την ασφάλιση σ' αυτό εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, ήτοι στις 15 Ιουλίου 1992, είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους και ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.
998682 Με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Ν. 2335/1995 (ΦΕΚ Α '185) δίδεται η ευχέρεια στους μεταφερθέντες με το Ν. 2217/1994, στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ εκτελωνιστές, να κατατάσσονται σε οποιαδήποτε ασφαλιστική κατηγορία, μεγαλύτερη της υποχρεωτικής, στην οποία θα έπρεπε να καταταγούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου χωρίς το χρονικό περιορισμό του 6μήνου, με την υποβολή οποτεδήποτε σχετικής αίτησης και εναρμονιζόμενοι ως εκ τούτου με τους επαγγελματοβιοτέχνες.
998693 Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι με απόφαση του υπουργού Οικονομικών που προωθείται και θα εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 2093/1992, όπως διαμορφώνονται μετά την κατά τα ανωτέρω ψηφισθείσα διάταξη, μεταξύ άλλων καθορίζεται ο χρωματισμός των ψηφίων που καθορίζουν το έτος, για το οποίο εκδίδονται τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας και αναπροσαρμόζεται η αξία διάθεσης των σημάτων που προορίζονται για τα απαλλασσόμενα οχήματα.
998694 Παράλληλα, κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε τα βασικότερα σημεία των οδηγιών που έχουν δοθεί μέχρι τώρα για τα ειδικά σήματα των προηγουμένων ετών κατά το μέρος που εξακολουθούν να ισχύουν και για τα σήματα του 1996, συμπληρώνοντας και τροποποιώντας τις οδηγίες αυτές όπου κρίνεται απαραίτητο, εν όψει και των οριζομένων στις ανωτέρω διατάξεις και αποφάσεις.
998641 Με την εγκύκλιο Δ/γή μας 1008293/447/0014/ΠΟΛ. 1103/18.5.1990, με την οποία κοινοποιήσαμε την ανωτέρω γνωμοδότηση, δεχτήκαμε ότι ως μεταβίβαση κλάδου επιχ/σης, θεωρείται και η μεταβίβαση ανεξάρτητου λειτουργικά κλάδου αυτής π.χ. η μεταβίβαση υποκαταστήματος, εφόσον μπορεί να προσδιοριστούν αυτοτελώς το σύνολο της περιουσίας του μεταβιβαζόμενου κλάδου ως σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και όχι μονάχα το ενεργητικό αυτού.
998673 Στους ανωτέρω δίδεται το δικαίωμα της προαιρετικής ασφάλισης στο δεύτερο ασφαλιστικό φορέα, με την υποβολή προς τούτο σχετικής αίτησης, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 3 (τριών) μηνών, από τη δημοσίευση του νόμου, η οποία λήγει στις 6.12.1995.
998709 Με τις ανωτέρω αποφάσεις τροποποιείται σε ορισμένα σημεία η απόφαση 1037601/3210/0014/15.3.1993 (ΦΕΚ Β '197/26.3.1993), όπως ίσχυε, με την οποία είχε καθορισθεί ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας.
998706 Οι ανωτέρω ρυθμίσεις, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του κοινοποιούμενου άρθρου, αφορούν ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 1996 και επομένων.
998704 - Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής των ποσών που καταβλήθηκαν για προμήθεια ειδικού σήματος, χωρίς να οφείλονται, με την επιφύλαξη των όσων αναπτύχθηκαν ανωτέρω ως προς την απώλεια ή κλοπή.
998456 Ο φόρος που παρακρατείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω (Κεφάλαια Α - ΣΤ), περιπτώσεις α' έως στ', παραγράφου 1 άρθρου 57 ν. 2238/1994, μειώνεται κατά ποσοστό 5% κατά την παρακράτησή του.
998470 Τέλος, για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:
998488 β) 'Έστω ότι ο ανωτέρω μισθωτός είναι έγγαμος με σύζυγο χωρίς εισόδημα και δυο ανήλικα τέκνα.
998534 Για το λόγο αυτό παρακαλούμε οι ανωτέρω υπεύθυνοι, όπως φροντίσουν για τις σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες που είναι αναγκαίες.
998551 Διευκρινίζεται ότι ποσά που καταβάλλονται αναδρομικά για άλλους λόγους πλην των ανωτέρω π.χ. λόγω ταμιακών δυσχερειών, δεν έχουν τη μείωση του 20% και διέπονται από τις φορολογικές διατάξεις που ίσχυαν στο έτος που ανάγονται να φορολογηθούν.
998614 Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
998624 Κατόπιν των ανωτέρω, σε περίπτωση πλήρωσης διαλυτικής αίρεσης, που υπάρχει σε σύμβαση μεταβίβασης της κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, με βάση την οποία επιστρέφεται (κατάσχεται με βάση 'Έκθεση Αναγκαστικής Αφαίρεσης Δικαστικού Επιμελητή) το αυτοκίνητο από τον αγοραστή στον πωλητή λόγω μη αποπληρωμής του τιμήματος, θα εφαρμόζονται τα εξής:
998633 Σε συνέχεια της Ε.Δ.Υ.Ο. 1008293/447/ΠΟΛ. 1103/0014/18.5.1990 με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθμ. 52/1990 γνωμοδότηση των προϊσταμένων των Νομικών Διευθύνσεων και με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, σχετικά με το ανωτέρω αναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
998639 Η αριθ. 52/1990 γνωμοδότηση της συνέλευσης των προϊσταμένων των Νομικών Δ/νσεων και που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό των Οικονομικών, γνωμοδότησε για την ανωτέρω διάταξη, μεταξύ άλλων, ότι τα αγαθά της επιχείρησης πρέπει να μεταβιβάζονται όχι μεμονωμένα έκαστο, αλλά ως σύνολο ή ως αποτελούντα συγκεκριμένο κλάδο αυτής ή ως μέρος της όλης επιχείρησης.
997694 Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόστιμο δρχ. 500.000 μέχρι 1.000.000 δρχ.
997717 Η ύπαρξη των ανωτέρω σειρών ή αθροιστών γνωστοποιείται πριν από τη χρησιμοποίησή τους στην αρμοδία ΔΟΥ.
997776 Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα, ως χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος της νόμιμης σύστασης αυτών και δεν θεωρείται εκπρόθεσμη η ανωτέρω δήλωση, εφόσον υποβάλλεται μέσα σε (30) τριάντα ημέρες από τη σύσταση του νομικού προσώπου ('Άρθρο 29 $1α Ν. 1642/86, Έγκ.
997934 Η κρίση αυτή του δικαστηρίου είναι κατ' αρχήν νομίμως αιτιολογημένη, ο δε περί του αντιθέτου λόγος αναίρεσης, με τον οποίο, χωρίς να πλήσσεται ειδικότερα η ανωτέρω αιτιολογία, προβάλλεται ότι κατ' εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και όλως αναιτιολογήτως δέχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση ότι ήταν εμπρόθεσμη η προσφυγή του φορολογούμενου, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.
986058 Κατόπιν των ανωτέρω, το 5% θα ληφθεί από το 65% των πράγματι διανεμητέων κερδών προ φόρου εισοδήματος.
986075 Η ανωτέρω κράτηση περιορίζεται στο ποσό των δρχ. 15.000.000, με την προσθήκη του οποίου ο λογαριασμός Τακτικό αποθεματικό θα εμφανίζει κατά την 31.12.1994 (μετά από τη διάθεση των κερδών) υπόλοιπο δρχ. 300.000.000 (Δρχ. 285.000.000+15.000.000), ίσο με το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 44 Ν. 2190/1920).
998735 Η κατά τα ανωτέρω ακινησία δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν προμηθευτεί προηγουμένως το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση.
998733 Επομένως, για να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας και ως εκ τούτου να μην υπάρχει υποχρέωση προμήθειας ειδικού σήματος για κάποιο από τα οχήματα αυτά, πρέπει να έχει τεθεί σε ακινησία, κατά τα ανωτέρω, πριν από την 1.1.1996 και να παραμείνει σε ακινησία για ολόκληρο το 1996.
998737 Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον δεν τηρηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία της ακινησίας πριν από την έναρξη του ημερολογιακού έτους, οι κάτοχοι των οχημάτων δεν μπορούν να επικαλεσθούν ακινησία για το έτος αυτό, έστω και αν πράγματι για διαφόρους λόγους (απουσία, ασθένεια, βλάβη του οχήματος κ.λπ.), δεν εκινήθησαν τα οχήματα.
986086 Κατόπιν των ανωτέρω, τα κέρδη από τα οποία σχηματίζεται η κράτηση για τακτικό αποθεματικό προσδιορίζονται ως εξής:
986168 Επειδή το ανωτέρω μέρισμα είναι μεγαλύτερο από το μέρισμα που προβλέπεται από το άρθρο 45 του Ν. 2190/1920 (Δρχ. 54.000.000), στους μετόχους θα διανεμηθεί αυτό, αφού στρογγυλοποιηθεί το ανά μετοχή μέρισμα στην επόμενη δραχμή.
986185 Στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει περισσότερες δραστηριότητες, η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ίδιου νόμου ορίζει ότι οι αφορολόγητες εκπτώσεις πραγματοποιούνται μόνο από τα καθαρά κέρδη που προέρχονται από τις δραστηριότητες της επενδύσεως που προβλέπονται στον ανωτέρω νόμο και τα οποία (κέρδη) προσδιορίζονται με βάση τα ακαθάριστα έσοδα κάθε δραστηριότητας, εφόσον δεν είναι δυνατός ο λογιστικός προσδιορισμός τους.
986186 Συνεπώς, για να σχηματίσουμε αφορολόγητες εκπτώσεις του Ν. 1262/1982 πρέπει προηγουμένως να έχουμε προσδιορίσει τα υποκείμενα σε φορολογία κέρδη του κλάδου που υπάγεται στον ανωτέρω νόμο και στην προκειμένη περίπτωση του βιομηχανικού κλάδου.
986193 Εξ' άλλου στην εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με αριθμό 1112918/12.11.92, πολ. 1248 το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4.1, που ερμηνεύει τις διατάξεις της παραγράφου 1 του ανωτέρω άρθρου, αναφέρει:
986197 Επίσης, από τον τρόπο παρακολουθήσεως του μέρους των κερδών που προέρχονται από τα ανωτέρω έσοδα σε ειδικούς λογαριασμούς αποθεματικών, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών 1044770/93, προκύπτει ότι τα εν λόγω εισοδήματα αποτελούν κέρδη και όχι ακαθάριστα έσοδα.
998972 Υποθέσεις που εκκρεμούν στα Διοικητικά Δικαστήρια συνεπεία εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης προσφυγής περαιώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου και ο βεβαιωθείς φόρος συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει με τη νέα εκκαθάριση.
999031 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 115 του ανωτέρω νόμου και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
986198 Αντίθετα, οι διατάξεις του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Ν. 2238/1994 ορίζουν ότι τα ανωτέρω έσοδα αποτελούν ακαθάριστα έσοδα και όχι καθαρά κέρδη μόνο στις τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρείες.
999413 Ειδικά για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, το ανωτέρω κατώτατο όριο ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το ποσό των εξακοσίων εκατομμυρίων (600.000.000) δραχμών.
986199 Οι ανωτέρω τόκοι δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των προς φορολογία βιομηχανικών κερδών, όχι επειδή δεν είναι κέρδη του βιομηχανικού κλάδου (κατ' αναλογία), αλλά επειδή αυτοί, όταν δεν διανέμονται, δεν είναι υποκείμενοι σε φόρο εισοδήματος (είτε είναι αφορολόγητοι, είτε φορολογήθηκαν αυτοτελώς).
986202 Εξ' άλλου, το ανωτέρω εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 2238/1994, δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των εισοδημάτων που θεωρούνται ως ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 (παράγραφος 1, εδάφιο β') του ίδιου νόμου.
986206 Προκειμένου να σχηματίσουμε τις αφορολόγητες εκπτώσεις, προσδιορίζουμε στην επόμενη παράγραφο τα κέρδη του βιομηχανικού κλάδου, σύμφωνα με την ανωτέρω προσωπική μας άποψη.
986246 Η ανωτέρω έκπτωση περιορίζεται στο ποσό των δρχ. 225.000.000, όση και η ακάλυπτη αξία επενδύσεων του Ν. 1262/1982 κατά την 31.12.1993.
998881 Εξάλλου, πολλοί, από τους ιδιοκτήτες των ανωτέρω αυτοκινήτων κρίθηκαν καλόπιστοι και τους αποδόθηκαν τα αυτοκίνητά τους, τα οποία είχαν κατασχεθεί.
998883 Αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας και το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος των ανωτέρω αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκινήτων, που παρανόμως δεν έχουν καταβληθεί, σας γνωρίζουμε τα εξής:
998886 Τα τέλη κυκλοφορίας από τη θέση σε κυκλοφορία των ανωτέρω οχημάτων μέχρι και το 1992 θα πρέπει να βεβαιωθούν χωρίς όμως πρόστιμο δεδομένου ότι για την περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται πρόστιμο.
998801 Επισημαίνεται ότι το σήμα πρέπει να έχει επικολληθεί, όπως ορίζεται ανωτέρω και όχι να βρίσκεται απλώς στο όχημα.
998812 'Ύστερα από τα ανωτέρω, τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 1996 θα διατεθούν από τις άνω τράπεζες και από τις Δ.Ο.Υ.
998823 Επισημαίνεται ότι και στην περίπτωση αυτή εφόσον ο κάτοχος του οχήματος συμπληρώσει επί του ειδοποιητηρίου τα ανωτέρω στοιχεία, το ειδικό σήμα χορηγείται από τις ως άνω τράπεζες.
998824 ε) 'Όταν όχημα των ανωτέρω κατηγοριών τεθεί σε κυκλοφορία για πρώτη φορά το 1996 ή τεθεί σε κυκλοφορία ως επιβατικό Ι.Χ. από μετατροπή άλλης κατηγορίας οχήματος.
998825 Για τις ανωτέρω περιπτώσεις (γ) και (δ), καθώς και για την περίπτωση που ο κάτοχος δεν έχει λάβει ειδοποιητήριο μέχρι 10.1.1996 ή το έχει απολέσει και το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, όχι όμως λόγω κυλινδρισμού μέχρι 785 κυβ. εκατ. το σήμα χορηγείται μόνο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
998829 Διευκρινίζεται ότι εφόσον το όχημα τεθεί το πρώτο σε κυκλοφορία το μήνα Δεκέμβριο του 1995 ή τεθεί σε κυκλοφορία κατά το μήνα αυτό ως επιβατικό ιδιωτικής χρήσης από μετατροπή άλλης κατηγορίας οχήματος, ο ιδιοκτήτης του είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί το ειδικό σήμα του 1995, γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 2093/1992, όπως ισχύει, τα τέλη κυκλοφορίας στα οχήματα που ορίζονται από τις ίδιες διατάξεις, ως ανωτέρω (παράγρ. 1), είναι ετήσια και αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας τους εντός του έτους.
998833 Τα ανωτέρω σήματα χορηγούνται:
998839 Μετά τη δωρεάν χορήγηση των ανωτέρω σημάτων Ε 'κατηγορίας, οι Δ.Ο.Υ. θα ενημερώνουν σχετικά τη 14η Δ/νση Φ.Π.Α. και Ε.Φ. - Τμήμα Δ' (Σίνα 2-4, 10672 ΑΘΗΝΑ).
998851 Τα ανωτέρω, κατά περίπτωση, έντυπα θα συμπληρώνονται σε όλα τα ζητούμενα στοιχεία τους και οπωσδήποτε στον Α.Φ.Μ.
998866 3. 'Όπως έχει γίνει δεκτό, με τη διαταγή μας 1130031/10940/0014/πολ. 1262/21.11.1994 οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων όφειλαν να προμηθευτούν σήμα παρά την αποστολή, με βάση τις παλιές διατάξεις, μηχανογραφικών αποδεικτικών είσπραξης.
998867 Επειδή, όμως, λόγω της αποστολής των μηχανογραφικών αποδεικτικών είσπραξης, οι κάτοχοι των ανωτέρω οχημάτων θεώρησαν καλόπιστα ότι καταβάλλοντας τα ποσά που αναγράφονταν σ' αυτά εξαντλούν την υποχρέωσή τους, η επιβολή προστίμου στην περίπτωση αυτή, για την εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας, θα αποτελούσε επιβάρυνση για ενέργεια για την οποία δεν ευθύνονται.
998869 Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτό, κατά τροποποίηση των διαταγών μας 1143939/11690/0014/πολ. 1356/18.11.1993 και 1130031/10940/0014/πολ. 1262/21.11.1994, ως προς το σημείο αυτό, ότι οι κάτοχοι των τύπου JEEP Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, που κατέβαλαν τέλη κυκλοφορίας με βάση το ανωτέρω μηχανογραφικό αποδεικτικό είσπραξης του ΚΕ.Π.Υ.Ο. ή με βάση τον υπολογισμό των τελών από τις ΔΟΥ, θα πρέπει μεν να προμηθευτούν το ειδικό σήμα που αντιστοιχεί στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματός τους, χωρίς όμως την καταβολή του αντιστοίχου προστίμου, έστω κι αν αφαιρέθηκαν οι πινακίδες κυκλοφορίας των τύπου JEEP αυτοκινήτων τους από την Αστυνομική Αρχή.
998869 Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτό, κατά τροποποίηση των διαταγών μας 1143939/11690/0014/πολ. 1356/18.11.1993 και 1130031/10940/0014/πολ. 1262/21.11.1994, ως προς το σημείο αυτό, ότι οι κάτοχοι των τύπου JEEP Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, που κατέβαλαν τέλη κυκλοφορίας με βάση το ανωτέρω μηχανογραφικό αποδεικτικό είσπραξης του ΚΕ.Π.Υ.Ο. ή με βάση τον υπολογισμό των τελών από τις ΔΟΥ, θα πρέπει μεν να προμηθευτούν το ειδικό σήμα που αντιστοιχεί στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματός τους, χωρίς όμως την καταβολή του αντιστοίχου προστίμου, έστω κι αν αφαιρέθηκαν οι πινακίδες κυκλοφορίας των τύπου JEEP αυτοκινήτων τους από την Αστυνομική Αρχή.
998870 Εξάλλου, όπως σας έχουμε γνωρίσει και με τις ανωτέρω διαταγές, τα ποσά που καταβλήθησαν με βάση το μηχανογραφικό αποδεικτικό είσπραξης επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
998879 Από σχετικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν για την τήρηση των προϋποθέσεων εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων διαπιστώθηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν τεθεί σε κυκλοφορία νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκίνητα ύστερα από μη νόμιμη απόσυρση αυτοκινήτων συμβατικής τεχνολογίας (π.χ. χρήση πλαστών δικαιολογητικών).
998880 Παρά τη μη νόμιμη απόσυρση και επομένως χωρίς ουσιαστικά τη συνδρομή των προϋποθέσεων, για τα ανωτέρω αυτοκίνητα εφαρμόστηκαν οι προαναφερόμενες απαλλακτικές διατάξεις.
1000786 Προσφυγή του αναιρεσείοντος κατά του ανωτέρω φύλλου ελέγχου, αρχικώς μεν απερρίφθη με την υπ' αριθ. 1641/1979 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς, εν συνεχεία όμως, κατόπιν εφέσεως του αιτούντος, έγινε εν μέρει δεκτή με την υπ' αριθ. 1810/1983 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς, με την οποία, αφού εκρίθη ότι το εξ ιδιοκατοικήσεως εισόδημα καθορίζεται ανάλογα με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πράγματι κατοικήθηκε η οικοδομή, έγινε περαιτέρω δεκτό ότι η ένδικη κατοικία, πέραν των δηλωθέντων ως άνω τριών μηνών είχε χρησιμοποιηθεί μόνον κατά τις Κυριακές, εορτές και λοιπές αργίες του επιδίκου έτους, δηλαδή εν συνόλω τέσσερις μήνες, στο τεκμαρτό μίσθωμα των οποίων και καθορίστηκε το σχετικό εισόδημα.
1000857 Το διοικητικό εφετείο, αντιθέτως, ανεγνώρισε προς έκπτωση τις ανωτέρω δαπάνες, με την αιτιολογία αφενός μεν ότι στην έκθεση ελέγχου δεν περιγράφονται επακριβώς οι εν λόγω δαπάνες και δεν αναφέρονται ποια παραστατικά, μη νομότυπα, έχουν εκδοθεί για καθεμιά από αυτές και ποια έπρεπε, κατά τη φορολογική αρχή, να είχαν εκδοθεί και αφετέρου δεν αναφέρεται για ποιο λόγο η πρώτη δαπάνη κρίνεται ως μη παραγωγική.
1000859 Για το λόγο συνεπώς αυτό, που βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί κατά το μέρος που αφορά τα ανωτέρω κονδύλια.
1000882 Την εκ δρχ. 35.717.650 ζημία της αναιρεσίβλητης, που προέκυψε από την αγορά με αυξημένη τιμή πετρελαίου προς επιστροφή μετά την εκπνοή των ανωτέρω προθεσμιών, δεν ανεγνώρισε προς έκπτωση η φορολογική αρχή, με την αιτιολογία αφενός μεν ότι δεν διαπιστώθηκε ότι η μη εμπρόθεσμη επιστροφή του πετρελαίου οφείλεται σε αδυναμία της αναιρεσίβλητης να εκπληρώσει την σχετική προς επιστροφή υποχρέωσή της εντός των προθεσμιών που είχαν τάξει οι εγκρίνασες τον δανεισμό αποφάσεις του Υπουργείου Βιομηχανίας, διότι, αν συνέτρεχε τέτοια περίπτωση, η αναιρεσίβλητη θα ζητούσε παράταση της προς επιστροφή προθεσμίας, και αφετέρου ότι η ανατίμηση του πετρελαίου, που προκάλεσε την ένδικη ζημιά, σημειώθηκε μετά την εκπνοή των εν λόγω προθεσμιών.
1000884 Το Δημόσιο με την έφεσή του προέβαλε ότι κακώς το διοικητικό πρωτοδικείο έκρινε ως εκπεστέα την ανωτέρω ζημία, διότι, αν το δανεισθέν πετρέλαιο είχε επιστραφεί εντός των προθεσμιών που είχαν καθορισθεί με τις αποφάσεις του Υπουργείου Βιομηχανίας, δεν θα υπήρχε ζημία, τουλάχιστον σ' αυτή την έκταση.
1000886 Το διοικητικό εφετείο έκρινε ότι η ανωτέρω ζημία αποτελεί δαπάνη, η οποία απέβλεψε στην ωφέλεια ή την εξυπηρέτηση εν γένει της αναιρεσίβλητης, και ότι, ως εκ τούτου, είναι εκπεστέα, ως παραγωγική, από τα ακαθάριστα έσοδά της, είναι δε αδιάφορο από την άποψη αυτή αν η πραγματοποίηση της εν λόγω δαπάνης ήταν σκόπιμη και αν συνέβαλε πράγματι στην απόκτηση κέρδους, καθώς και αν προέκυψε λόγω παραβάσεως συμβατικής υποχρεώσεως, την οποία είχε αναλάβει η αναιρεσίβλητη προς ανάπτυξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητος.
1000890 Συνεπώς, η κρίση της προσβαλλόμενης αποφάσεως ότι ορθώς με την εκκληθείσα απόφαση ανεγνωρίσθη προς έκπτωση η ανωτέρω δαπάνη είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη και ο περί του αντιθέτου λόγος αναιρέσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.
1000893 Ο λόγος αυτός αναιρέσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι, ανεξαρτήτως του ότι τυχόν ύπαρξη της ανωτέρω αντιφάσεως δεν συνδέεται προς την νομιμότητα ότι δεν επηρεάζει την νομιμότητα της κρίσεως της αποφάσεως ως προς την παραγωγικότητα της δαπάνης, συνδεομένης με την επιχειρηματική δραστηριότητα της αναιρεσίβλητης, πάντως δεν προκύπτει τέτοια αντιφατικότης και ειδικότερα δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ των ανωτέρω διαπιστώσεων της προσβαλλόμενης αποφάσεως, διότι και τις δυο φορές το διοικητικό εφετείο δέχθηκε ότι η φορολογική αρχή δεν ανεγνώρισε προς έκπτωση την δαπάνη, επειδή δεν διαπιστώθηκε ότι η αναιρεσίβλητη καθυστέρησε δικαιολογημένα να επιστρέψει το δανεισθέν πετρέλαιο.
1000893 Ο λόγος αυτός αναιρέσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι, ανεξαρτήτως του ότι τυχόν ύπαρξη της ανωτέρω αντιφάσεως δεν συνδέεται προς την νομιμότητα ότι δεν επηρεάζει την νομιμότητα της κρίσεως της αποφάσεως ως προς την παραγωγικότητα της δαπάνης, συνδεομένης με την επιχειρηματική δραστηριότητα της αναιρεσίβλητης, πάντως δεν προκύπτει τέτοια αντιφατικότης και ειδικότερα δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ των ανωτέρω διαπιστώσεων της προσβαλλόμενης αποφάσεως, διότι και τις δυο φορές το διοικητικό εφετείο δέχθηκε ότι η φορολογική αρχή δεν ανεγνώρισε προς έκπτωση την δαπάνη, επειδή δεν διαπιστώθηκε ότι η αναιρεσίβλητη καθυστέρησε δικαιολογημένα να επιστρέψει το δανεισθέν πετρέλαιο.
1000901 Ο λόγος αυτός αναιρέσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι, ενόψει της αυτοτέλειας των χρήσεως, ο ανωτέρω ισχυρισμός ήταν αβάσιμος και, επομένως, ως μη ουσιώδης, δεν έχρηζε απαντήσεως.
998892 Εφόσον, όμως, όπως προαναφέρθηκε, οι κάτοχοι των ανωτέρω οχημάτων θεώρησαν, καλόπιστα, ότι για το όχημά τους συντρέχουν οι προϋποθέσεις απαλλαγής, με συνέπεια να προμηθευτούν σήμα Δ' κατηγορίας (1.000) δρχ., η επιβολή προστίμου στην περίπτωση αυτή θα αποτελούσε επιβάρυνση για ενέργεια για την οποία δεν ευθύνονται.
998894 Για το έτος 1995, και για τους ίδιους λόγους, θα πρέπει οι κάτοχοι των ανωτέρω αυτοκινήτων να προμηθευτούν νέο ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας που να αντιστοιχεί στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματός τους, χωρίς την καταβολή προστίμου.
998898 Λόγω της μη νόμιμης απόσυρσης, για τα ανωτέρω αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκίνητα οφείλεται και το μη καταβληθέν εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος, χωρίς επιβολή προστίμου, δεδομένου ότι οι κείμενες διατάξεις δεν προβλέπουν πρόστιμο για την περίπτωση αυτή.
1000025 Στις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα που πραγματοποιούν εκμισθωτές ή ιδιοκτήτες εφόσον δεν είναι και εκμεταλλευτές των ανωτέρω μεταφορικών μέσων (ΤΑΧΙ) οι οποίοι και υπάγονται στις γενικές διατάξεις του Ν. 1642/86, όπως ισχύει.
1000295 Κατ' αναλογίαν των αναφερομένων στις ανωτέρω παραγράφους 2 έως και 7, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης θεωρημένων εισιτηρίων διάρκειας δεκαπέντε ή τριάντα συνεχών ημερών ή ενός ημερολογιακού μηνός, κατά περίπτωση.
1000951 Απορριπτέος ως αβάσιμος είναι ωσαύτως και ο ειδικότερον προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως κατά τον οποίον το Διοικητικόν Εφετείον, απορρίψαν τον σχετικόν λόγον εφέσεως της αναιρεσειούσης ως προς το ανωτέρω κονδύλιον, επεκύρωσε παρά τον νόμον την υπό του Διοικητικού Πρωτοδικείου ανεπιτρέπτως γενομένην μεταβολήν της νομικής και πραγματικής βάσεως, της φορολογικής εγγραφής (χωρήσασαν δια της αρνήσεως υπ' αυτού της εκπτώσεως του ως άνω κονδυλίου ως περιλαμβανομένου εις το αναγνωρισθέν κονδύλιον των 395.663 δραχμών και όχι ως συνιστώντας μισθούς δια τους οποίους δεν κατεβλήθησαν αι υπέρ του ΙΚΑ εισφοραί), διότι το Διοικητικόν Εφετείον, ως προκύπτει εκ της προσβαλλομένης αποφάσεως απέκρουσε την έκπτωσιν του ως άνω κονδυλίου δια τον λόγον δια τον οποίον είχε αρνηθεί την έκπτωσιν και η φορολογική αρχή, δηλ. διότι δεν είχον καταβληθεί δι' αυτό αι υπέρ του ΙΚΑ εισφοραί, καίτοι τούτο απετέλει προσαύξησιν μισθού των μισθωτών της αναιρεσειούσης.
1000958 Το διοικητικό εφετείο, έκρινε και αυτό, δια της προσβαλλομένης αποφάσεως ότι υπό τας ανωτέρω περιγραφείσας συνθήκας, ως άνω οικειοθελής καταβολή αποζημιώσεως δεν ήτο παραγωγική διότι δεν συνέβαλε σοβαρώς και αποδεδειγμένως εις την καλυτέραν απόδοσιν της επιχειρήσεως και την δημιουργίαν κερδών και δεν εδέχθη την έκπτωση της δαπάνης αυτής από τα ακαθάριστα έσοδα της αναιρεσειούσης ανωνύμου εταιρείας, απέρριψε δε ως αβάσιμο τον περί του αντιθέτου σχετικό λόγο της εφέσεως της εταιρείας ταύτης.
1000961 Απορριπτέα ειδικότερον είναι τα υπό της αναιρεσειούσης προβαλλόμενα, κατά τα οποία δια να χαρακτηρισθή η ανωτέρω δαπάνη ως παραγωγική ήρκει απλώς η δυνατότης επαναδραστηριοποιήσεως της επιχειρήσεώς της εις το μέλλον, εφ' όσον το Δικαστήριον εδέχθη ότι, λόγω της διακοπής της λειτουργίας της εν λόγω επιχειρήσεως κατά την κρινομένην περίοδον, δεν ηυξήθη κατ' αυτήν λόγω των ως άνω προσθέτων αποζημιώσεων, ο ζήλος των εις αυτήν εργαζομένων.
1000965 Η φορολογική αρχή, διαπιστώσασα τα ανωτέρω, ήτοι ότι αι τιμαί των πωληθέντων εμπορευμάτων ήσαν αδικαιολογήτως κατώτεραι των δυνάμεων να επιτευχθούν συμφώνως προς τα επικρατούσας εις την αγοράν συνθήκας, εάν η πώληση εγένετο προς οιονδήποτε έτερον και όχι προς την ανώνυμον εταιρείαν "Π....... Α.Ε.
1000971 ς όμως αυτό αναιρέσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος διότι η θέσπιση του ως άνω τεκμηρίου δια του άρθρου 55 του ν. 1041/1980, ως εκ του χαρακτήρος του ως μαχητού δεν αντιβαίνει εις το Σύνταγμα (Σ.τ.E. 1402/87 Όλ.) και συνεπώς ορθώς το διοικητικόν εφετείον εφήρμοσε το εν λόγω τεκμήριον κατ' εφαρμογήν της ανωτέρω διατάξεως.
1000976 Συνεπώς, η ως άνω κρίση του Διοικητικού Εφετείου είναι, ενόψει των ως άνω υπό της αναιρεσειούσης προβληθέντων ουσιωδών ισχυρισμών, πλημμελώς ητιολογημένη και κατ' ακολουθίαν η προσβαλλομένη απόφασις αυτού είναι, ως προς το αφορών εις το ανωτέρω κονδύλιον κεφαλαίον αυτής, αναιρετέα, κατά τον βασίμως δια της υπό κρίσιν αιτήσεως προβαλλόμενον σχετικόν λόγον αναιρέσεως.
1000988 Επειδή, κατά ταύτα, η κρινομένη αίτηση αναιρέσεως πρέπει να γίνει εν μέρη δεκτή, ν' αφαιρεθεί εν μέρει η προσβαλλομένη απόφαση κατά τα ανωτέρω κεφάλαια αυτής και να παραπεμφθεί η υπόθεση, χρήζουσα κατά τα κεφάλαια ταύτα διευκρινίσεως ως προς το πραγματικόν μέρος, εις το αυτό δικαστήριον προς νέαν κρίσιν.
1001003 Η νεότερη αυτή διάταξη, της οποίας η ισχύς άρχισε την 2.4.1980 (άρθρ. 106 του ν. 1041/1980) και με την οποία απλώς ορίζεται διαφορετικός χρόνος ενάρξεως της παραγραφής, δεν εφαρμόζεται επί αξιώσεων, των οποίων η παραγραφή άρχισε πριν από την ανωτέρω ημερομηνία, γιατί σύμφωνα με το άρθρ. 18 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, το οποίο εφαρμόζεται συμπληρωματικά, αφού ο ν. 1041/1980 δεν περιλαμβάνει σχετική πρόβλεψη, η έναρξη της παραγραφής κρίνεται κατά το προϊσχύον δίκαιο (ΣτΕ 962/1986 κ.ά.).
1001005 Επειδή, περαιτέρω, το ανωτέρω άρθρο 58 του ν. 1041/1980 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 1249/1982, ως εξής: "1.
1000301 Είναι δυνατόν για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, αντί εισιτηρίων διαρκείας να διατίθενται αριθμημένες κατ' αύξουσα αρίθμηση κάρτες διαρκείας, κατά τις ανωτέρω διακρίσεις, με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τις διατάξεις της παρούσας.
1000304 Για τα κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενα εισιτήρια και αποδείξεις καρτών, τηρείται θεωρημένη διπλότυπη μηνιαία κατάσταση διατεθέντων εισιτηρίων, στην οποία καταχωρούνται, ανά ημέρα και μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την ημέρα έκδοσής τους, οι αριθμοί των εισιτηρίων ή αποδείξεων καρτών και το πλήθος αυτών, κατά κατηγορία, η συνολική τους αξία και το ποσό των δικαιωμάτων του Δημοσίου, ως και τα μηνιαία σύνολα.
1000305 Η ανωτέρω κατάσταση δύναται να τηρείται μηχανογραφικά και εκτυπώνεται αμέσως μετά την καταχώρηση των εισιτηρίων και αποδείξεων της τελευταίας ημέρας εκάστου μηνός, με την προϋπόθεση ότι η ενημέρωση (εισαγωγή στοιχείων στον Η/Υ) θα γίνεται στο οριζόμενο στην παρούσα παράγραφο χρόνο και θα είναι δυνατή η άμεση εκτύπωσή της, εφόσον αυτή ζητηθεί από οποιονδήποτε έλεγχο αρμόδιου οργάνου.
1000457 Υποβολή δήλωσης του άρθρου 107 Ν. 2238/94 για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αφορολόγητα αποθεματικά των ανωτέρω νομικών προσώπων που η σχετική απόφαση ελήφθη από το αρμόδιο όργανο της επιχείρησης κατά τον μήνα Φεβρουάριο.
1000461 Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή α) σε αφορολόγητα αποθεματικά για την κεφαλαιοποίηση των οποίων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 1473/84 ως και του άρθρου 101 Ν. 1892/90 (που αναφερόμαστε σε χωριστό κεφάλαιο) και β) όταν αφορούν αφορολόγητα αποθεματικά που έχουν σχηματίσει οι Ε.Π.Ε. μέχρι 30.6.1992 με εξαίρεση τα σχηματισθέντα βάσει αναπτυξιακών νόμων (Άρθρο 106 & #168; 4 Ν. 2238/94).
1001090 Περαιτέρω, η προσβαλλόμενη απόφαση περιορίζεται να βεβαιώσει ότι ο διαχωρισμός της ξυλείας ανάλογα με τις διαστάσεις αποτελεί ουσιώδη ποιοτική διάκριση χωρίς να αποβλέψει όπως όφειλε, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, στα κρατούντα στις εμπορικές συναλλαγές παραθέτοντας μάλιστα τα στοιχεία με βάση τα οποία οδηγήθηκε στο ανωτέρω συμπέρασμα.
1001100 Η κρίση όμως αυτή του διοικητικού εφετείου περί λογιστικής απογραφής παρίσταται ανεπαρκώς αιτιολογημένη, διότι το εφετείο στηρίχθηκε αποκλειστικώς στο γεγονός της ύπαρξης μόνο μικρής απόκλισης μεταξύ των υπολοίπως του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου απογραφών χωρίς να παραθέτει και άλλα πρόσφορα στοιχεία που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν το ανωτέρω συμπέρασμα.
1001103 Επειδή, μετά τη μερική αναίρεση της προσβαλλόμενης απόφασης για τους ανωτέρω λόγους, η υπόθεση που χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό πρέπει να παραπεμφθεί κατά τα αναιρούμενα μέρη στο ίδιο δικαστήριο για νέα νόμιμη κρίση.
1001123 Εξάλλου, στο άρθρο 4 παρ. 1 του ανωτέρω νόμου 4458/1965 ορίζονται τα εξής: "
1001053 Επειδή, εν όψει των ανωτέρω κριθέντων υπό της Ολομελείας και του περιεχομένου της ως άνω δια της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1978/1988 κυρωθείσης υπ' αριθμ. 670/1988 αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών, γεννάται περαιτέρω το ζήτημα αν αι ρυθμίσεις υπουργικής αποφάσεως, εκδοθείσης άνευ νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως ή καθ' υπέρβασιν νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, δύνανται να εφαρμοσθούν και επί περιπτώσεων αναγομένων εις χρόνον προγενέστερον της δια νόμου κυρώσεώς της, ήτοι και επί περιπτώσεων κατά τας οποίας αι ουσιαστικαί (υποκειμενικαί και αντικειμενικαί) και διαδικαστικαί προϋποθέσεις εφαρμογής της συνέτρεξαν εις τον εν λόγω προγενέστερον χρόνον, δι' εκδόσεως ατομικής πράξεως μετά την δια νόμον κύρωσιν της αποφάσεως ταύτης.
1001050 Διότι η νομοθετική εξουσία και ειδικότερον η Βουλή έχει μεν την δυνατότητα να θεσπίζει αναδρομικούς κανόνας δικαίου επί αντικειμένων δια τα οποία δεν αποκλείεται εκ του Συντάγματος η αναδρομική ρύθμισις, η εξουσία της όμως αυτή δεν είναι δυνατόν να εξιχθή μέχρις αναδρομικής εκ των υστέρων νομιμοποιήσεως κανόνων δικαίου, τεθέντων κατά πρόδηλον παράβασιν των ανωτέρω διατάξεων του Συντάγματος διότι τοιαύτη ενέργεια της Βουλής άγει ευθέως εις καταστρατήγησιν των απαγορευτικών τούτων διατάξεων του Συντάγματος.
1001142 Η κρίση όμως αυτή δεν είναι νόμιμη διότι, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, εφόσον η επίμαχη μεταβίβαση δεν αφεώρα εδαφική έκταση αναγκαία για ίδρυση βιομηχανικής περιοχής, αλλά οριζόντια ιδιοκτησία οικοδομημένου κτιρίου κείμενου εντός βιομηχανικής περιοχής, δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ανωτέρω απαλλακτικής από το φόρο μεταβιβάσεως ακινήτου διάταξης του άρθρου 4 του Ν. 4458/1965.
1001144 Κατά την ως άνω όμως γνώμη της μειοψηφίας, ο υπό κρίση λόγος θα έπρεπε να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι η ανωτέρω φορολογική απαλλαγή χωρεί και στην περίπτωση μεταβίβασης οριζόντιας ιδιοκτησίας κτίσματος κείμενου εντός βιομηχανικής περιοχής και δεκτικού χρησιμοποιήσεως για τους σκοπούς αυτής, όπως η επίδικη.
1001146 Επειδή, μετά την αναίρεση της προσβαλλομένης αποφάσεως για τον ανωτέρω λόγο, η υπόθεση, που χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.
1001158 Στην παρ. 4 του άρθρου 44 ορίζεται ότι "εν περιπτώσει θανάτου του ενεργήσαντος την παρακράτησιν του φόρου, υπόχρεοι εις απόδοσιν τούτου κατά τα ανωτέρω εις το Δημόσιον Ταμείον και εις επίδοσιν της οριστικής δηλώσεως εις τον Οικονομικόν Έφορον τυγχάνουσιν οι κληρονόμοι αυτού και έκαστος αναλόγως της περιελθούσης αυτώ κληρονομικής μερίδος".
1001055 Παπαγεωργίου και Φ. Στεργιόπουλος και προς την οποίαν συνετάχθησαν και οι Πάρεδροι της συνθέσεως Α. Γκότσης και Ε. Σαρπ, τοιαύτη εφαρμογή είναι ανεπίτρεπτος, διότι, εφ' όσον συνέτρεξαν όλαι αι ως άνω προϋποθέσεις εις το παρελθόν (προ της δια νόμου κυρώσεως της υπουργικής αποφάσεως), εξηντλήθη η ρύθμισις της κυρωθείσης υπουργικής αποφάσεως κατά τον χρόνον εκείνον και δεν υπάρχει έδαφος εφαρμογής της εις το μέλλον, καλυπτομένης υπό του κυρωτικού νόμου, ο οποίος, κατά τα ανωτέρω δύναται να ισχύει δια το μέλλον αν, αντιθέτως, εθεωρούντο εφαρμοστέαι αι ρυθμίσεις της υπουργικής ταύτης αποφάσεως, λόγω της νομοθετικής κυρώσεώς της, δι' εκδόσεως ατομικών πράξεων, μετά την εν λόγω κύρωσιν, επί περιπτώσεων κατά τας οποίας όλαι αι προϋποθέσεις εφαρμογής της συνέτρεξαν εις χρόνον αναγόμενον προ της τοιαύτης κυρώσεως αυτής, θα ισχυροποιείτο αυτή αναδρομικώς κατά παράβασιν του Συντάγματος και δεν θα επρόκειτο περί επιτρεπομένης δια το μέλλον εφαρμογής του κυρωτικού νόμου, αφού η ρύθμισης της υπουργικής αποφάσεως εξηντλήθη εις το παρελθόν (προ της κυρώσεως) και δεν υπάρχει έδαφος εφαρμογής αυτής δια το μέλλον.
1001297 Κατόπιν των ανωτέρω και για λόγους ίσης μεταχείρισης στον ευαίσθητο τομέα της παιδείας, γίνεται δεκτό ότι και οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών για τα εισοδήματα που απόκτησαν κατά τη χρήση 1995 και επόμενες, κατά τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματός τους με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, θα θεωρούνται ως επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και συνεπώς θα εφαρμόζονται και για αυτές ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση αυτή για τις επιχειρήσεις εκπαίδευσης, δηλαδή η μισθωτική αξία της επαγγελματικής τους εγκατάστασης θα μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και η εμπορική αμοιβή δεν θα προσαυξάνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%).
1001056 Κατ' ακολουθίαν, κατά την ως άνω κρατήσασαν γνώμη, η ανωτέρω απόφασις του Υπουργού των Οικονομικών δεν δύναται να εφαρμοσθεί ως προς τας ρυθμίσεις αυτής, τας αφορώσας εις την φορολογίαν εισοδήματος, αφού αύται αφορούν εις παλαιάς χρήσεις (1984 και παλαιοτέρας) η δε διαδικασία υπαγωγής των ενδιαφερομένων εις αυτάς έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί προ της νομοθετικής κυρώσεως αυτής (άρθρ. 10 παρ. 1 και 11 παρ. 1 της αποφάσεως ταύτης).
1001059 Λόγω, όμως, της μείζονος σπουδαιότητος του ανωτέρω ζητήματος το Τμήμα κρίνει ότι πρέπει να παραπεμφθεί προς επίλυσιν εις την Ολομέλειαν του Δικαστηρίου, κατ' αρθρ. 14 παρ. 5 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8) και να ορισθεί εισηγητής, προς ανάπτυξιν ενώπιον αυτής της γνώμης του Τμήματος, ο Σύμβουλος Ηλίας Παπαγεωργίου.
1001218 Επειδή από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι εάν το πρόσωπο, προς το οποίο απευθύνεται η επίδοση, δεν κατοικεί στην αλλοδαπή ή δεν είναι αγνώστου διαμονής, αντιθέτως δε έχει γνωστή κατοικία στην Ελλάδα, η επίδοση, κατ' αρχήν, γίνεται αδιακρίτως προς αυτό ή προς τον αντίκλητό του, εάν δε στην κατοικία του δεν ευρεθεί κατά τον χρόνο της επιδόσεως ούτε το πρόσωπο αυτό ούτε κάποιο από τα πρόσωπα, προς τα οποία, κατά το άρθρο 61 παρ. 1 και 3 του Κ.Φ.Δ., είναι δυνατόν να γίνει η επίδοση, τότε το προς επίδοση έγγραφο θυροκολλάται και δεν απαιτείται όπως το όργανο της επιδόσεως αναζητήσει προηγουμένως τον αντίκλητό του για να του επιδώσει το έγγραφο αυτό.
1001435 Επίσης, προσδιορισμός ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος θεσπίστηκε με τις ανωτέρω διατάξεις και για τους καλλιτέχνες και τους τραγουδιστές των κέντρων διασκέδασης, με διαφορετικά κριτήρια από αυτά που ισχύουν για τις ανωτέρω κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια.
1001435 Επίσης, προσδιορισμός ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος θεσπίστηκε με τις ανωτέρω διατάξεις και για τους καλλιτέχνες και τους τραγουδιστές των κέντρων διασκέδασης, με διαφορετικά κριτήρια από αυτά που ισχύουν για τις ανωτέρω κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια.
1001127 Κατά τη γνώμη όμως του Συμβούλου Δ. Κωστοπούλου και του Παρέδρου Α. Γκότση, από την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 4458/65 συνάγεται ότι η απαλλαγή από το φόρο μεταβιβάσεως ακινήτων χωρεί και στην περίπτωση κτήσης κυριότητας από την ΕΤΒΑ επί κτιρίων κειμένων εντός βιομηχανικής περιοχής, τα οποία είναι δεκτικά χρησιμοποιήσεως για τους σκοπούς αυτής.
1001139 Με την πρωτόδικη απόφαση κρίθηκε ότι η μεταβίβαση αυτή δεν υπόκειται σε φόρο και ακυρώθηκε η ανωτέρω καταλογιστική πράξη.
1000469 Ομοίως και επί των λοιπών εκ κινητών αξιών εισοδημάτων, που δεν αναφέρονται στις ανωτέρω υποχρεώσεις και δεν αφορούν διανεμόμενα κέρδη ημεδαπών Α.Ε. με οποιαδήποτε μορφή (στα οποία δεν διενεργείται παρακράτηση γιατί φορολογούνται στο όνομα του Νομικού Προσώπου) ή τόκους καταθέσεων τραπεζών κ.λπ. του άρθρου 21 Ν. 1921/91 ή τα εισοδήματα εκ κινητών αξιών που φορολογούνται αυτοτελώς με 35% όπως αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο του παρόντος (Άρθρα 54 και 60 Ν. 2238/94).
1000488 Υποβολή δήλωσης από τους ανωτέρω υποχρέους και απόδοση του φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκε μέσα στο μήνα Φεβρουάριο πάνω στην καθαρή αξία των αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύθησαν από επιχειρήσεις.
1000510 Για τους καταβληθέντες μέσα στο πιο πάνω τρίμηνο μισθούς, έναντι επιχειρηματικής αμοιβής σε διαχειριστές-εταίρους ΕΠΕ, καταβάλλεται υπό μορφήν προκαταβολής φόρος 15% πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ 1,2%, με προσωρινή δήλωση, μέσα στις ανωτέρω προθεσμίες.
1000536 Όταν τα ανωτέρω εισοδήματα προέρχονται από Α.Ε. με ανώνυμες μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή όταν η Α.Ε. έχει ονομαστικές και ανώνυμες μετοχές και ο αριθμός των ανωνύμων μετοχών κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 50% του συνόλου των μετοχών, τότε η παρακράτηση του φόρου γίνεται από 1.5.1994 με ποσοστό 40% (Άρθρα 22 & #168; & #168; 2 και 5, 54 & #168; & #168; 3 και 4 και 60 & #168; 2 Ν. 2238/94).
1019515 Όσο όμως συνέβαιναν τα ανωτέρω μακάβρια, κατά τις δεκαετίες του '40, '50 και '60, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει το τί "τέρας" θα εμφανιζόταν στα τέλη της δεκαετίας του '60 και τί απειλή θα συνόδευε την παρουσία του.
1000571 Υποβολή δήλωσης και καταβολή του φόρου που παρακρατήθηκε με συντελεστή 20% πάνω στα ποσά των λοιπών (εκτός των ανωτέρω) αποζημιώσεων και δικαιωμάτων (για εκμίσθωση μηχανημάτων, οργάνωση επιχειρήσεων, εκπαίδευση προσωπικού κ.λπ.) που κατεβλήθηκαν ή επιστώθησαν σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισμούς, ή σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα, το μήνα Φεβρουάριο, με εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως (Άρθρο 13 & #168; 5 Ν. 2238/94).
1022677 Ο παίκτης καλείται σε όσο το δυνατό λιγότερο χρόνο να τοποθετήσει τα εννέα αυτά τετράγωνα σε μια σκακιέρα 3Χ3 έτσι ώστε τα τετράγωνα που σχηματίζονται από τέσσερα τρίγωνα τεσσάρων διαφορετικών αρχικών τετραγώνων να έχουν τον ίδιο αριθμό σε κάθε ένα από τα τρίγωνα που σχηματίζουν οι διαγώνιοί του (ο ανωτέρω γρίφος δίνεται δώρο στον αναγνώστη).
1022704 * Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Σοφία για την συμβολή της στην δοκιμή των ανωτέρω παιχνιδιών.
1026895 Ακολούθως, την 8η... .. 19.. πέθανε στη Θεσσαλονίκη η... .., χωρίς πριν από το θάνατό της να συντάξει διαθήκη, κατέλιπε δε ως μοναδικούς πλησιέστερους συγγενείς και εξ αδιαθέτου κληρονόμους της τα παιδιά της... .., δηλ. τον δεύτερο και την τρίτη από εμάς, οι οποίοι υπεισήλθαμε στην καταληφθείσα από αυτήν κληρονομιαία περιουσία της κατά ποσοστό ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου ο καθένας, και η οποία κληρονομιαία περιουσία της περιελάμβανε ποσοστό ενός ενάτου (1/9) ή τεσσάρων τριακοστών έκτων (4/36) εξ αδιαιρέτου από το προπεριγραφέν ακίνητο, το οποίο κατά τα ανωτέρω περιήλθε σ' αυτήν από την κληρονομία της προαποβιωσάσης μητέρας της... .., καταστήκαμε δηλ. ο δεύτερος και η τρίτη από εμάς κύριοι ιδανικού μεριδίου δύο τριακοστών έκτων (2/36) εξ αδιαιρέτου, ο καθένας, από τον προπεριγραφέντα αγρό.
1002035 Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να εξειδικεύονται τα ανωτέρω κριτήρια.
1002086 Η Τράπεζα της Ελλάδος ελέγχει τη συμμόρφωσή τους προς τις ανωτέρω πράξεις και διαπιστώνει ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις με βάση τους οποίους χορήγησε την άδεια λειτουργίας τους.
1026899 Την 31η... .. 19.. απεβίωσε ο... .., χωρίς πριν από το θάνατό του να συντάξει διαθήκη, κατέλιπε δε ως μοναδικούς πλησιέστερους συγγενείς και εξ αδιαθέτου κληρονόμους του την από πρώτο νόμιμο γάμο σύζυγό του και πρώτη από εμάς,... .., το γένος... .., τους ανηψιούς του, παιδιά της προαποβιωσάσης κατά τα ανωτέρω αδελφής του... .., δεύτερο και τρίτη από εμάς αντιστοίχως, και τον ανηψιό του... .. και της προαποβιωσάσης κατά τα ανωτέρω αδελφής του... .., τέταρτο από εμάς, οι οποίοι υπεισήλθαμε στην καταληφθείσα από αυτόν κληρονομιαία περιουσία του κατά ποσοστό τεσσάρων ογδόων (4/8) εξ αδιαιρέτου η... .., ενός ογδόου (1/8) εξ αδιαιρέτου ο... .., ενός ογδόου (1/8) εξ αδιαιρέτου η... .., και 2/8 εξ αδιαιρέτου ο... .., και η οποία κληρονομιαία περιουσία του περιελάμβανε ποσοστό δέκα έξι τριακοστών έκτων (16/36) εξ αδιαιρέτου από τον εν λόγω αγρό, το οποίο είχε περιέλθει σ' αυτόν, κατά τα ανωτέρω, κατά μεν τα δώδεκα τριακοστά έκτα (12/36) εξ αδιαιρέτου με τον προαναφερόμενο τίτλο κυριότητας της Α.Τ.Ε. και κατά τα τέσσερα τριακοστά έκτα (4/36) εξ αδιαιρέτου από την κληρονομία της προαποβιώσασας μητέρας του... .., το γένος... ..
1026899 Την 31η... .. 19.. απεβίωσε ο... .., χωρίς πριν από το θάνατό του να συντάξει διαθήκη, κατέλιπε δε ως μοναδικούς πλησιέστερους συγγενείς και εξ αδιαθέτου κληρονόμους του την από πρώτο νόμιμο γάμο σύζυγό του και πρώτη από εμάς,... .., το γένος... .., τους ανηψιούς του, παιδιά της προαποβιωσάσης κατά τα ανωτέρω αδελφής του... .., δεύτερο και τρίτη από εμάς αντιστοίχως, και τον ανηψιό του... .. και της προαποβιωσάσης κατά τα ανωτέρω αδελφής του... .., τέταρτο από εμάς, οι οποίοι υπεισήλθαμε στην καταληφθείσα από αυτόν κληρονομιαία περιουσία του κατά ποσοστό τεσσάρων ογδόων (4/8) εξ αδιαιρέτου η... .., ενός ογδόου (1/8) εξ αδιαιρέτου ο... .., ενός ογδόου (1/8) εξ αδιαιρέτου η... .., και 2/8 εξ αδιαιρέτου ο... .., και η οποία κληρονομιαία περιουσία του περιελάμβανε ποσοστό δέκα έξι τριακοστών έκτων (16/36) εξ αδιαιρέτου από τον εν λόγω αγρό, το οποίο είχε περιέλθει σ' αυτόν, κατά τα ανωτέρω, κατά μεν τα δώδεκα τριακοστά έκτα (12/36) εξ αδιαιρέτου με τον προαναφερόμενο τίτλο κυριότητας της Α.Τ.Ε. και κατά τα τέσσερα τριακοστά έκτα (4/36) εξ αδιαιρέτου από την κληρονομία της προαποβιώσασας μητέρας του... .., το γένος... ..
1026899 Την 31η... .. 19.. απεβίωσε ο... .., χωρίς πριν από το θάνατό του να συντάξει διαθήκη, κατέλιπε δε ως μοναδικούς πλησιέστερους συγγενείς και εξ αδιαθέτου κληρονόμους του την από πρώτο νόμιμο γάμο σύζυγό του και πρώτη από εμάς,... .., το γένος... .., τους ανηψιούς του, παιδιά της προαποβιωσάσης κατά τα ανωτέρω αδελφής του... .., δεύτερο και τρίτη από εμάς αντιστοίχως, και τον ανηψιό του... .. και της προαποβιωσάσης κατά τα ανωτέρω αδελφής του... .., τέταρτο από εμάς, οι οποίοι υπεισήλθαμε στην καταληφθείσα από αυτόν κληρονομιαία περιουσία του κατά ποσοστό τεσσάρων ογδόων (4/8) εξ αδιαιρέτου η... .., ενός ογδόου (1/8) εξ αδιαιρέτου ο... .., ενός ογδόου (1/8) εξ αδιαιρέτου η... .., και 2/8 εξ αδιαιρέτου ο... .., και η οποία κληρονομιαία περιουσία του περιελάμβανε ποσοστό δέκα έξι τριακοστών έκτων (16/36) εξ αδιαιρέτου από τον εν λόγω αγρό, το οποίο είχε περιέλθει σ' αυτόν, κατά τα ανωτέρω, κατά μεν τα δώδεκα τριακοστά έκτα (12/36) εξ αδιαιρέτου με τον προαναφερόμενο τίτλο κυριότητας της Α.Τ.Ε. και κατά τα τέσσερα τριακοστά έκτα (4/36) εξ αδιαιρέτου από την κληρονομία της προαποβιώσασας μητέρας του... .., το γένος... ..
1026901 (α) ο δεύτερος και η τρίτη από εμάς αποδεχτήκαμε την κληρονομία της μητέρας μας... .., το γένος... .. και με την ιδιότητά μας ως εξ αδιαθέτου κληρονόμων της, κατά τα ανωτέρω, αποδεχτήκαμε για λογαριασμό της την κληρονομία της προαποβιώσασας μητέρας της... .., (β) η πρώτη, ο δεύτερος, η τρίτη και ο τέταρτος από εμάς αποδεχτήκαμε την κληρονομία του... .., και με την ιδιότητά μας ως εξ αδιαθέτου κληρονόμων του, κατά τα ανωτέρω, αποδεχτήκαμε για λογαριασμό του την κληρονομία της προαποβιώσασας μητέρας του... .., το γένος... ..
1026901 (α) ο δεύτερος και η τρίτη από εμάς αποδεχτήκαμε την κληρονομία της μητέρας μας... .., το γένος... .. και με την ιδιότητά μας ως εξ αδιαθέτου κληρονόμων της, κατά τα ανωτέρω, αποδεχτήκαμε για λογαριασμό της την κληρονομία της προαποβιώσασας μητέρας της... .., (β) η πρώτη, ο δεύτερος, η τρίτη και ο τέταρτος από εμάς αποδεχτήκαμε την κληρονομία του... .., και με την ιδιότητά μας ως εξ αδιαθέτου κληρονόμων του, κατά τα ανωτέρω, αποδεχτήκαμε για λογαριασμό του την κληρονομία της προαποβιώσασας μητέρας του... .., το γένος... ..
1026902 Ακολούθως, και κατόπιν των συνεχών επαγωγών, κατά τα ανωτέρω, καταστήκαμε κύριοι, νομείς και κάτοχοι του ως άνω αγρού κατά ποσοστά η πρώτη από εμάς δύο ενάτων (2/9) εξ αδιαιρέτου, ο δεύτερος από εμάς ενός ενάτου (1/9) εξ αδιαιρέτου, η τρίτη από εμάς επίσης ενός ενάτου (1/9) εξ αδιαιρέτου και ο τέταρτος από εμάς πέντε ενάτων (5/9) εξ αδιαιρέτου. ΙΙ.
1026959 Επομένως, βάσει του ως άνω Τιμολογίου-Δελτίου Αποστολής μας πωλήσαμε και παραδώσαμε αυθημερόν στην εναγομένη εταιρία εμπορεύματα συνολικής καθαρής αξίας... δραχμών, στο οποίο προστίθεται και ο αναλογούν Φ.Π.Α.... δραχμών, κατά τα αναλυτικά εκτιθέμενα ανωτέρω, οπότε η τελική αξία των εν λόγω εμπορευμάτων ανήλθε στο ποσό των... δραχμών.
1026964 Επομένως, βάσει του ως άνω Τιμολογίου-Δελτίου Αποστολής μας πωλήσαμε και παραδώσαμε αυθημερόν στην εναγομένη εταιρία εμπορεύματα συνολικής καθαρής αξίας... δραχμών, ποσό στο οποίο προστίθεται και ο αναλογούν Φ.Π.Α.... δραχμών, κατά τα αναλυτικά εκτιθέμενα ανωτέρω, οπότε η τελική αξία των εν λόγω εμπορευμάτων ανέρχεται στο ποσό των... - δραχμών.
1026966 Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η πτωχή παρέλαβε κατά τα ανωτέρω όλα τα προπεριγραφόμενα εμπορεύματα, έχει έως σήμερα και παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας, καταβάλει, κατά τα ανωτέρω, ένα μέρος μόνο της ως άνω οφειλής της από το πρώτο από τα προαναφερθέντα τιμολόγια, έχει δηλαδή καταβάλει μόνο το ποσό των... - δραχμών από το πιστωθέν τίμημα του αριθμ....
1026966 Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η πτωχή παρέλαβε κατά τα ανωτέρω όλα τα προπεριγραφόμενα εμπορεύματα, έχει έως σήμερα και παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας, καταβάλει, κατά τα ανωτέρω, ένα μέρος μόνο της ως άνω οφειλής της από το πρώτο από τα προαναφερθέντα τιμολόγια, έχει δηλαδή καταβάλει μόνο το ποσό των... - δραχμών από το πιστωθέν τίμημα του αριθμ....
1002162 Οι απαλλαγές των κερδών που πραγματοποιεί η Ε.Κ.Ε.Σ. από την πώληση ή ανταλλαγή συμμετοχών της ανωτέρω παραγράφου ισχύουν εφόσον η Ε.Κ.Ε.Σ. πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 6, συμμετέχει στις παραπάνω επιχειρήσεις για τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη και το ποσοστό ελέγχου της στις επιχειρήσεις αυτές δεν υπερβαίνει το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) σε όλη τη διάρκεια της συμμετοχής.
1001837 στ) Ότι τα ανωτέρω ποσά αφορούν δαπάνες που αναφέρονται περιοριστικά στις παραγράφους 1 και 6 του άρθρου 8 του & #161;. 2238/1994.
1026981 Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε περαιτέρω νομίμου δικαιώματός μας αναγγέλλουμε με την παρούσα τις παραπάνω απαιτήσεις μας, συνολικού ποσού... δραχμών, πλέον των νομίμων τόκων, κατά τα ανωτέρω ειδικότερα αναφερθέντα, στην πτώχευση της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία και των ομορρύθμων μελών της... και ζητούμε να συμπεριληφθούμε στον πίνακα πιστωτών της εν λόγω πτώχευσης.
1026982 Για την επαλήθευση των ως άνω απαιτήσεών μας θα προσκομίσουμε κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό έγγραφο και ιδίως (α) επικυρωμένα φωτοαντίγραφα από τα εις χείρας μας πρώτα εκτελεστά απόγραφα των προαναφερθεισών Διαταγών Πληρωμής. (β) τις εκθέσεις επιδόσεως των εν λόγω Διαταγών Πληρωμής. (γ) αντίγραφα των τυχόν επιδοθεισών σε εμάς Ανακοπών της πτωχής κατά της εταιρίας μας και των παραπάνω Διαταγών Πληρωμής. (δ) τα σώματα των προαναφερθεισών τραπεζικών επιταγών των οποίων κατά τα ανωτέρω η εταιρία μας είναι η νόμιμη κομίστρια. (ε) τα προαναφερθέντα Τιμολόγια, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό έγγραφο που θα κριθεί απαραίτητο.
1034265 Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) δεν οφείλεται η κατά τα ανωτέρω αποζημίωση πελατείας στις ακόλουθες περιπτώσεις, για λόγους που συναρτώνται με την ιδιόμορφη φύση του θεσμού της αποζημίωσης πελατείας.
1001910 ε) Πέρα των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι πιο κάτω κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών, θα συνυποβάλουν με την ετήσια δήλωση και τα εξής δικαιολογητικά:
1034379 Μπορούν να παραμένουν έξι μήνες στην Ελλάδα κάθε ημερολογιακό έτος χωρίς στρατιωτική υποχρέωση εφόσον βεβαίως συνεχίζουν να πληρούν τους ανωτέρω όρους
1034479 Πέρα από την ύπαρξη των ανωτέρω διασφαλίσεων σε σχέση με τους πιθανούς ασφαλιστικούς κινδύνους, η ασφαλιστική επιχείρηση απαιτείται να έχει κάποιο συμπληρωματικό απόθεμα (επιπλέον των τεχνικών/μαθηματικών αποθεμάτων της) για την αντιμετώπιση τυχαίων γεγονότων της εκμετάλλευσης, δηλ. των επιχειρηματικών της κινδύνων (μεγάλος αριθμος ζημιών, μακροπρόθεσμες δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες κ.λπ).
1029479 Με βάση τα ανωτέρω, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι πληθυσμοί των διαφόρων περιοχών της Ελλάδας είναι γενετικά εξομοιωμένοι.
1035351 AG προς τους διανομείς της να διαθέτουν οχήματα σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις leasing υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, όσο και από την VAG στους δικούς της διανομείς να αναπτύσσουν ελεύθερα ιδίω ονόματι δραστηριότητα στον τομέα των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, αποτελούν παραβίαση του άρθρου 85 παρ.1 της Συνθήκης.
1034571 Σημειώνεται ότι η Ελληνική υπηκοότητα είναι απαραίτητη για να τύχουν των ανωτέρω επιδομάτων.
1034884 Αντιθέτως στη ΔΣ αφού πρώτα γίνεται στο αρ 3παρ.1 ρητή μνεία στην υποχρέωση του μεταφορέα να "έχει το πλοίο κατάλληλο για θαλασσοπλοϊα" και "να έχει τα κύτη, τους καταψυκτικούς και ψυκτικούς χώρους και κάθε άλλο χώρο του πλοίου, όπου φορτώνονται πράγματα κατάλληλους και ασφαλείς για την παραλαβή, μεταφορά και συντήρησή τους", στη συνέχεια η διατύπωση του αρ.4 συνηγορεί υπέρ του κατ'αρχή ανευθύνου του μεταφορέα για ζημίες που είναι αποτέλεσμα αναξιοπλοϊας, εκτός αν αποδειχθεί - και το βαρος απόδειξης περί του αντιθέτου φέρει και εδώ μεταφορέας κατά το εδάφ.2 της παρ.1 του αρ.4 - ότι αυτές προήλθαν από την παραβίαση της ανωτέρω αναφερθείσης υποχρέωσής του να διατηρεί το πλοίο κατάλληλο κατά το αρ3παρ.1.
1034905 Εξ άλλου για την αποφυγή καταστρατήγησης του νόμου γίνεται δεκτό ότι το ανεύθυνο του μεταφορέα που αμέσως ανωτέρω εξετάσαμε, αφορά όχι μόνο στην ενδοσυμβατική αλλά και στην εξωσυμβατική/αδικοπρακτική του ευθύνη που θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για τυχόν αγωγή.
1002235 "Τα ανωτέρω καταβλητέα δικαιώματα των συμβολαιογράφων καθορίζονται στις πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές.
1002236 Με αποφάσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας το ανωτέρω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται ".
1002264 Οι κατά τα ανωτέρω δίγραμμες επιταγές παραδίδονται από τις εκδώσασες εταιρίες στη Δ.Ο.Υ.Φ.Α.Ε.Ε.
1035687 Οι ανωτέρω συγγραφείς αναφέρουν την παρουσία, στο άμεσο δάπεδο του ορίζοντα b3 των κεντρικών περιοχών της ζώνης Παρνασσού, των γενών ρουδιστών Requienia και cf.
1036631 Στο δείγμα ΚΔ 61, 5,5 m υπό της επαφής b3, αναγνωρίζονται ακόμη ίχνη των ανωτέρω φυκών. -- Δεν παρετηρήθησαν ενδείξεις της παρουσίας της ενότητας Αε.
1036642 Βάσει των παραπάνω ο ανωτέρω συγγραφέας καταλήγει ότι υπάρχει συνεχής ιζηματογένεση στο όριο Ιουρασικού - Κρητιδικού και αυτό αίρει την άποψη του ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (1960, 1964) περί υπάρξεως ασυνεχείας.
1002290 Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε ότι με σχέδιο νόμου & #171; ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις & #187; που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 2238/1994 που αναφέρονται στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα.
1026898 (που νόμιμα μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης) ο πατέρας του τετάρτου από εμάς... .. δώρησε εν ζωή στον υιό του (τέταρτο από εμάς) το προαναφερθέν ιδανικό του μερίδιο από την κληρονομιαία περιουσία της συζύγου του ως προς τον συγκεκριμένο αγρό, έτσι ώστε ο τελευταίος να υπεισέλθει κατ'αυτόν τον τρόπο συνολικά, κατά τα ανωτέρω, σε ιδανικό μερίδιο (12/36 + 4/36=) 16/36 εξ αδιαιρέτου από τον ως άνω αγρό.
1019576 Χρησιμοποιώντας λοιπόν, έξυπνα, τον παθητικό τύπο του ρήματος "γεννώ", οι σεναριογράφοι των ανωτέρω ταινιών, διαστρεβλώνουν τη συμπερασματική φράση, μετατρέποντάς την σε:
1026896 Την 31η... .. 19.. απεβίωσε η ως άνω... .., χωρίς να συντάξει διαθήκη, κατέλιπε δε ως μοναδικούς πλησιέστερους συγγενείς και εξ αδιαθέτου κληρονόμους της το σύζυγό της... .. και το τέκνο της... .., τέταρτο από εμάς, οι οποίοι υπεισήλθαμε στην ως άνω κληρονομιαία περιουσία της, που περιελάμβανε, κατά τα ανωτέρω, ποσοστό δώδεκα τριακοστών έκτων (12/36) και τεσσάρων τριακοστών έκτων (4/36), δηλ. συνολικά δέκα έξι τριακοστών έκτων (16/36) εξ αδιαιρέτου από το προπεριγραφέν ακίνητο, κατά ποσοστό ενός τετάρτου (1/4) εξ αδιαιρέτου ο πρώτος και κατά ποσοστό τριών τετάρτων εξ αδιαιρέτου (3/4) ο δεύτερος.
1000581 Τα ανωτέρω κέρδη που εφορολογήθησαν με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Ν. 2065/92 υπόκεινται σε φορολογία 3% με εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως με εξαίρεση αυτών που προέρχονται από κέρδη ισολογισμών που λήγουν από 31.12.1991 μέχρι 29.6.1992 τα οποία υπόκεινται σε φόρο με τους συντελεστές που αναφέρονται στο άρθρο 42 & #168; 1 Ν. 2065/1992 με εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως (Άρθρο 42 & #168; 6 Ν. 2065/1992 και Υπ.
1000640 Υποβολή στην ανωτέρω ΔΟΥ φωτοτυπίας του τιμολογίου του κέντρου διασκέδασης ή του ξενοδοχείου που εκδόθηκε για την πραγματοποιηθείσα εκδήλωση.
1037541 Πριν από την εξέταση του χρονολογικού περιεχομένου των ανωτέρω βιοστρωματογραφικών ενοτήτων θεωρείται σκόπιμη μία σύντομη επισκόπηση των κυριωτέρων βιο - και λιθοστρωματογραφικών γεγονότων με χρονολογική σειρά και ένδειξη της θέσεως των γεγονότων εντός των προταθεισών βιοστρωματογραφικών ενοτήτων και του βαθμού ευκρινείας αυτών (* + -: βαθμός ευκρινείας φθίνων). * Βαθμιαία επανέναρξη της ιζηματογένεσης (Ασβεστίλιθοι Αμφίσσης), αρχής γενομένης από τα περιθώρια.
1000641 Aν δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόστιμο δρχ. 500.000 μέχρι 1.000.000 δρχ.
1000663 Η ύπαρξη των ανωτέρω σειρών ή αθροιστών γνωστοποιείται πριν από τη χρησιμοποίησή τους στην αρμοδία ΔΟΥ.
1000722 Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα, ως χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος της νόμιμης σύστασης αυτών και δεν θεωρείται εκπρόθεσμη η ανωτέρω δήλωση, εφόσον υποβάλλεται μέσα σε (30) τριάντα ημέρες από τη σύσταση του νομικού προσώπου (Άρθρο 29 & #168; 1α Ν. 1642/86, Εγκ.
1037781 Μόνον ο ΤΑΤΑΡΗΣ (1986) επισημαίνει ότι αυτός > Ο ανωτέρω συγγραφέας περιγράφει αναλυτικά τη σύσταση των b2-3 υλικών, στο Γεροντόβραχο και το καταφύγιο του ορειβατικού και αναφέρει τη μεγάλη παρουσία του ιλλίτη ο οποίος >.
1037890 Η στρωματογραφική θέση των ασβεστολίθων με ellipsactinies στη ζώνη Παρνασσού, όπως εξετέθη ανωτέρω, είναι αντίστοιχη με εκείνη της ίδιας φάσεως σε άλλες περιοχές του περιαδριατικού χώρου.
1000933 Υπό της φορολογικής αρχής και του διοικητικού πρωτοδικείου, το ανωτέρω κονδύλιο δεν ανεγνωρίσθη προς έκπτωσιν, με την αιτιολογίαν ότι πρόκειται περί δαπανών (κυρίως περί επισκευών αυτοκινήτων) οι οποίες δεν βαρύνουν την αναιρεσείουσα εταιρεία αλλά τρίτους επαγγελματίας (πρατηριούχους) επ' ονόματι των οποίων εξεδόθησαν τα σχετικά περιστατικά και με τους οποίους η αναιρεσείουσα είχε συνάψει συμβάσεις χρόνο ναυλώσεως των φορτηγών αυτοκινήτων τους, για την μεταφορά των φιαλών υγραερίου, έναντι μηνιαίου ανταλλάγματος καθώς και προσθέτου αμοιβής για εκάστη μεταφερομένη φιάλη, άνευ άλλης υποχρεώσεως.
1000934 Το διοικητικό εφετείο έκρινε ότι εφ' όσον υπό τα ανωτέρω δεδομένα το κονδύλιο αυτό αναφέρεται εις επαγγελματικήν δαπάνην τρίτων, δεν αποτελεί παραγωγικήν δαπάνην της αναιρεσειούσης, κατά την έννοια του νόμου και ορθώς τούτο δεν ανεγνωρίσθη προς έκπτωση.
1038249 Η σημασία του, έτσι όπως ορίζεται ανωτέρω, δεν δύναται να υποτιμηθεί.
1038284 Εάν υποτεθεί η φυλετική συγγένεια της C. jurassica με την Pseudoclypeina, η απάντηση στα ανωτέρω ερωτήματα πρέπει να αναζητηθεί σε εξελικτικούς και όχι απλά οικολογικούς λόγους.
1000935 Η κρίση, όμως, αυτή του δικαστηρίου της ουσία είναι πλημμελώς ητιολογημένη, διότι δια της εφέσεώς της η αναιρεσείουσα προέβαλε ότι συμμετείχε εις τα υπό των πρατηριούχων γενομένας δαπάνας για την αύξηση των δραστηριοτήτων διανομής του υγραερίου, από τις οποίες και αυτή ωφελείτο, χωρίς οι σχετικοί ισχυρισμοί αυτής να εξετασθούν και τύχουν απαντήσεως, της ανωτέρω δαπάνης θεωρηθείσης απλώς ως επαγγελματικής δαπάνης τρίτων.
1000942 Δια τον λόγον τούτον η προσβαλλομένη απόφασις είναι αναιρετέα και ως προς το ανωτέρω κεφάλαιον αυτής, κατά τα βασίμως δια της υπό κρίσιν αιτήσεως προβαλλόμενα.
1000949 Η κρίση αυτή του διοικητικού εφετείου περί του χαρακτήρος του ως άνω κονδυλίου ως μισθού των μισθωτών της αναιρεσειούσης, λόγω του οποίου υπέκειντο εις ασφαλιστικάς εισφοράς υπέρ του ΙΚΑ και δεν ήτο δυνατή η έκπτωσις αυτών από τα ακαθάριστα έσοδά της αφού δεν αποδεικνύετο η καταβολή των εν λόγω εισφορών, είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, εφ' όσον το Δικαστήριον προς στήριξιν αυτήν αναφέρει εις την προσβαλλομένην απόφασιν αυτού, αφ' ενός μεν ότι τα ως άνω ποσά κατεβάλλοντο όχι εκτάκτως αλλά τακτικώς κατά μήνα προς επαύξησιν των μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων, αφ' ετέρου δε ότι εξετίμησε και το ότι τα έξοδα των αυτοκινήτων των ως άνω μισθωτών καλύπτονται με το ανωτέρω πρώτον κονδύλιον (των 395.663 δρχ., το οποίον έγινε δεκτόν προς έκπτωσιν).
1036130 Ο CELET (1962, σελ. 130-131 & Εικ. 40) αναφέρει την παρουσία, στην οροφή του b2 της περιοχής, των ασβεστολίθων με Nerineidae (δρόμος Δενδρύλλι - Παπαδάκος) και, υπεράνω αυτών και σε στρωματογραφική συνέχεια, των ασβεστολίθων με ellipsactinies (προς το Μαλανδρίνο), αναφορά η οποία προσείλκυσε το ενδιαφέρον του γράφοντος προς την περιοχή. επί των ανωτέρω τονίζονται τα κάτωθι:
1035708 Τέλος, οι ανωτέρω συγγραφείς προτείνουν τυπικό όνομα (Ασβεστόλιθοι Αμφίσσης) και τυπική τομή (Κοκοδιάρης) για τον άτυπο σχηματισμό των "ενδιάμεσων" ασβεστολίθων.
1036720 Οι ανωτέρω τρεις υπο-ομάδες είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους και αποτελούν τρία "ιδανικά" σημεία ενός ενιαίου φάσματος που περιλαμβάνει όλες τις ενδιάμεσες καταστάσεις.
1035787 Μικροσκοπικά, εκτός των ανωτέρω, παρατηρείται στη θανατοκοινωνία η συνύπαρξη μικροαπολιθωμάτων εσωτερικής πλατφόρμας και περιθωρίου, όπως Clypeina jurassica, Parurgonina caelinensis αφ' ενός και Tubiphytes morronensis, Conicospirillina basiliensis αφ' ετέρου. -- Το ανώτερο τμήμα της τομής (195 m, ορίζοντας ΔΙΙ) το αποτελούν ασβεστόλιθοι ανοιχτόχρωμοι έως λευκοί, συνήθως άστρωτοι, απολιθωματοφόροι (βιοκατασκευασμένοι, εναλλασσόμενοι με βιοκλαστικούς).
1035898 Πέραν των ανωτέρω, η τομή "Παληοβούνα" επέτρεψε τον προσδιορισμό ενός νέου είδους, της Clypeina ?
1036359 Στη συνέχεια και μέχρι το τέλος της ιζηματογένεσης (ανώτατο Βαρρέμιο ή κατώτατο Άπτιο) εμφανίζονται εναλλαγές των ανωτέρω με εκείνα των παλιρροϊκών πεδίων (tidal-flats, μικροφάσεις "Pi") ή των τελευταίων με εκείνα των αναχωμάτων (bars, μικροφάσεις "Ba").
1046320 Το ανωτέρω σχήμα παρουσιάζει τις κινήσεις των συντελεστών παραγωγής, των παραγομένων αγαθών, και του χρήματος μεταξύ των φυσικών προσώπων (καταναλωτών) και των νομικών προσώπων (επιχειρήσεων).
1044602 Οι μαθητές αναγνωρισμένων ελληνικών σχολείων εξωτερικού εγγράφονται, χωρίς εξετάσεις σε αντίστοιχη τάξη ως ανωτέρω και στον τόπο που εγκαθίστανται. β. Μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης
1044965 Οι θίνες, που σχηματίζονται από αερομεταφερόμενη άμμο (βλ. ανωτέρω, αιολικής προέλευσης ιζήματα) σε παράκτιες περιοχές χαρακτηρίζονται από ύπαρξη ζωνών αρχαιολογικής σημασίας.
1045102 Οι κατοικίες των απλών ανθρώπων, ακόμη και οι δορυφορικοί οικισμοί των ανακτορικών συγκροτημάτων, βρίσκονται χτισμένοι σε γόνιμες χαμηλές περιοχές (μάργες και φλύσχη, βλ. ανωτέρω).
1057382 Εκτός των ανωτέρω προϋπόθεση για την συμμετοχή είναι η ηλικία, ως εξής: α) για την ομάδα των φοιτητών, νέοι και νέες, ηλικίας 19 έως και 25 ετών και β) για την ομάδα των εφήβων, νέοι και νέες, ηλικίας 15 έως και 18 ετών.
1057488 Οι ανωτέρω Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης στηρίζονται στις εξής ασφαλιστικές αρχές:
1046197 Βλέπε ανωτέρω "εισαγωγή στην ιστορία της Γεωγραφίας".
1046457 Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα, η καμπύλη Προσφοράς που σχηματίζεται έχει ως ακολούθως:
1060361 L. Idot, ό.π.) προβληματισμός σχετικά με την προσθήκη από το ΔΕΚ στην ανωτέρω σκέψη ότι αυτή η υποδομή μπορεί να είναι μία πλήρης εγκατάσταση γραφείου.
1046864 Με τον όρο ΕΟΚ αναφερόμεθα στην την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ενώ αντίστοιχα με τον όρο Ευρωπαϊκές Κοινότητες εννοούμε από κοινού την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ) πού αναλύσαμε ανωτέρω.
1046444 Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα, η καμπύλη Ζήτησης που σχηματίζεται έχει ως ακολούθως:
1036939 Πριν από την εξέταση του χρονολογικού περιεχομένου των ανωτέρω βιοστρωματογραφικών ενοτήτων θεωρείται σκόπιμη μία σύντομη επισκόπηση των κυριώτερων βιο - και λιθοστρωματογραφικών γεγονότων με χρονολογική σειρά και ένδειξη της θέσεως των γεγονότων εντός των προταθεισών βιοστρωματογραφικών ενοτήτων και του βαθμού ευκρινείας αυτών (* + -: βαθμός ευκρινείας φθίνων). * Έναρξη απόθεσης Ασβεστολίθων Διστόμου.
1036982 Στη συνέχεια περιγράφτηκε από τους CUVILLIER et alii (1968) στο ανώτερο Κιμμερίδιο - κατώτερο Πορτλάνδιο του Friuli της Ιταλίας και αναφέρθηκε στο Μάλμιο της ζώνης Ανατολικής Ελλάδος (CHRISTODOULOU & TSAILA' MONOPOLIS, 1975), στο Κιμμερίδιο - μέσο Πορτλάνδιο του "domaine mediterraneen occidental" (AZEMA et alii, 1977), στο μέσο Κιμμερίδιο του Λατίου (CHIOCCHINI & MANCINELLI, 1977), στο Κιμμερίδιο - Πορτλάνδιο της Κροατίας (VELIC & SOKAC, 1978), στο κατώτερο Κιμμερίδιο της Γαλλίας (Aquitaine, PELISSIE & PEYBERNES, 1982), στο ανώτερο Κιμμερίδιο - κατώτερο Πορτλάνδιο του Jura (BERNIER, 1984) και στο με αμμωνίτες ελεγχόμενο κατώτερο Κιμμερίδιο της ΝΔ Γαλλίας (PELISSIE et alii, 1984). από τις ανωτέρω αναφορές απορρέει ότι το είδος εμφανίζεται στη βάση του Κιμμεριδίου και εξαφανίζεται κατά πάσα πιθανότητα εντός του ανωτέρου Πορτλανδίου.
1037047 CHIOCCHINI, 1987), με εξαίρεση το Protopeneroplis striata, το οποίο κατά τους ανωτέρω περιορίζεται στην υποκείμενη βιοζώνη.
1073734 Μοναδική προϋπόθεση για την ασφάλιση στον ανωτέρω λογαριασμό είναι η ιδιότητα του 'Ελληνα υπηκόου ή ομογενή, ο οποίος από την έναρξη ισχύος του νόμου (1.1.1985) και εφεξής είναι εγκατεστημένος στο εξωτερικό.
1073737 Για να υπαχθεί ο ενδιαφερόμενος στην ασφάλιση του ανωτέρω Λογαριασμού απαιτείται η από μέρους του υποβολή σχετικής αίτησης.
1037117 Εξαιρέσει των ανωτέρω γαστεροπόδων και ελασματοβραγχίων, οι μακροοργανισμοί είναι σπανιώτατοι στη μεγαλύτερη έκταση του σχηματισμού (κεντρικές περιοχές), ενώ στα περιθώρια παρατηρούνται σποραδικά θραύσματα αυτών.
1037283 Οι ποικίλοι συνδυασμοί των ανωτέρω παραγόντων οδηγούν σε ποικίλες αντιδράσεις του περιβάλλοντος.
1037305 Πέραν αυτών, η μεγάλη αστάθεια του περιβάλλοντος, η οποία κατεδείχθη ανωτέρω, αποτελεί και αυτή απαγορευτικό παράγοντα.
1037604 Βάσει όλων των ανωτέρω στοιχείων, η ενότητα Αα αποδίδεται στο κορυφαίο Πορτλάνδιο, το δε όριο Ιουρασικού / Κρητιδικού τίθεται, για την περιοχή, σε συσχέτιση με την εξαφάνιση της L. mirabilis και όχι με την εμφάνιση του P. trochangulata, που θα είχε ως επακόλουθο την άνοδο της πρώτης εντός του Κρητιδικού, μη στηριζόμενη από κανένα βιβλιογραφικό δεδομένο.
1037550 Η ερμηνεία των ανωτέρω οδηγεί στις ακόλουθες απόψεις:
1087099 Η πρωτοβουλία της Επιτροπής, όπως εκφράστηκε αρχικά στο Πράσινο Βιβλίο και στη συνέχεια στην τελική μορφή των προτάσεών της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά τα ανωτέρω, υιοθέτησε σε πολύ μεγάλη έκταση την προσέγγιση του Max Planck Institute (MPI) του Μονάχου για ένα Νόμο περί Ευρωπαϊκού Σχεδίου, προωθώντας ένα σύστημα διπλής προστασίας για το Κοινοτικό Σχέδιο, και συγκεκριμένα: α] μια άτυπη - μη υποκείμενη σε τυπικές διαδικασίες καταχώρησης - προστασία που θα παρέχεται στο δικαιούχο ενός σχεδίου κατά οποιουδήποτε τρίτου προβαίνει χωρίς τη συγκατάθεσή του σε αντιγραφή ενός προστατευομένου Μη Καταχωρημένου Κοινοτικού Σχεδίου ή χρησιμοποιεί το αποτέλεσμα μιας τέτοιας αντιγραφής, υπό την έννοια ιδίως της κατασκευής, προσφοράς, διάθεσης στην αγορά, ή χρήσης ενός προϊόντος στο οποίο έχει ενσωματωθεί ή επί του οποίου έχει εφαρμοσθεί το εν λόγω σχέδιο ή υπόδειγμα καθώς και της εισαγωγής, εξαγωγής ή αποθήκευσης τέτοιου προϊόντος για τους σκοπούς αυτούς, για 3 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία έγινε προσιτό για πρώτη φορά στο κοινό. β] μια προστασία στα πρότυπα της προστασίας για την ευρεσιτεχνία, υπό τη μορφή ενός Καταχωρημένου Κοινοτικού Σχεδίου το οποίο παρέχει στο δικαιούχο "μονοπωλιακό" αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και απαγόρευσης σε οποιονδήποτε τρίτο να χρησιμοποιεί, δηλ. ιδίως να κατασκευάζει, προσφέρει, διαθέτει στην αγορά κ.λ.π. το προϊόν στο οποίο έχει ενσωματωθεί ή εφαρμοσθεί το εν λόγω σχέδιο καθώς και να εισάγει, εξάγει ή αποθηκεύει τέτοια προϊόντα για τους σκοπούς αυτούς, και με διάρκεια προστασίας 25 ετών από την πρώτη κατάθεση, ανά ανανεώσιμες περιόδους των 5 ετών.
1037724 Βάσει των ανωτέρω, καθώς και των όσων ελέχθησαν για την υποκείμενη ενότητα, το κατώτερο όριο τίθεται κατά προτίμηση στο όριο Ωτεριβίου - Βαρρεμίου, χωρίς να αποκλείεται τα πρώτα στρώματα της ενότητας, αλλά οπωσδήποτε προ της εμφανίσεως της S. melitae, να είναι της κορυφής του Ωτεριβίου.
1087118 Προκειμένου βεβαίως να επιφυλαχθεί η ανάλογη προστασία στο σχέδιο/υπόδειγμα ενός προϊόντος το οποίο αποτελεί τμήμα σύνθετου αντικειμένου πρέπει κατά τα ανωτέρω αυτό να είναι νέο και να το διακρίνει η ατομικότητα, λογιζόμενο ως τέτοιο καθόσον το σχέδιο/υπόδειγμα αυτό καθεαυτό που εφαρμόσθηκε επί του εν λόγω τμήματος πληροί τους όρους του νέου και της ατομικότητας.
1038024 Σε γενικές γραμμές οι ανωτέρω μικροφάσεις δεικνύουν μία ευρεία ανθρακική πλατφόρμα, κατά κανόνα ανοικτής κυκλοφορίας, εντός της οποίας ήταν δυνατή η κατ' εξαίρεσιν παρουσία και ήσυχων συνθηκών περιβάλλοντος, όπως μικρές λιμνοθάλασσες και παλιρροϊκά πεδία.
1038068 Σε μικροφάσεις τύπου Δ3, περιέχει τινά των ανωτέρω καθώς και είδη των φάσεων περιθωρίου όπως Clypeina ?
1038316 Η πρώτη εμφάνιση του Protopeneroplis trochangulata και η επιβίωση της Labyrinthina mirabilis, σε συνδυασμό με τις ανωτέρω παρατηρήσεις, χρονολογούν κατά πάσα πιθανότητα τα στρώματα με S. aff. steinhauseri ως ανώτατο Πορτλάνδιο.
1087468 Πράγματι ο κίνδυνος αυτός είναι δυνατόν να αποφευχθεί με άλλα μέσα (το ΔΕΚ στην ως άνω υπόθεση C-9.92 δεν διαφώνησε με την πρακτική της σφράγισης του διαβατηρίου του δικαιούχου) λιγότερο επαχθή για τον διοικούμενο: δεν είναι λοιπόν απίθανο, το ΔΕΚ να ακολουθήσει την πάγια νομολογία του σε παρόμοιες περιπτώσεις, και εκτιμώντας τη δυνατότητα αποφυγής του κινδύνου με άλλους τρόπους να αποφανθεί κατά του αριθμητικού περιορισμού που θέτει κατά τα ανωτέρω η εν λόγω Υ.Α.
1087469 Ακολούθως, θα απαντηθεί αναλόγως το δεύτερο προδικαστικό ερώτημα που εστιάζει το ενδιαφέρον στην ενδεχόμενη διακριτική ευχέρεια, του Έλληνα νομοθέτη να περιορίσει αριθμητικά τη δυνατότητα προσωρινής εισαγωγής αυτοκινήτων (της οποίας την ύπαρξη το ΔΕΚ δεν θα έπρεπε να αποδεχθεί σύμφωνα με τις ανωτέρω σκέψεις), καθώς και στο κατά πόσο οι σχετικές διατάξεις της Οδηγίας μπορούν να έχουν άμεσο αποτέλεσμα.
1087475 Όσον αφορά στο τρίτο προδικαστικό ερώτημα το οποίο ενόψει των ανωτέρω διατηρεί τη σημασία του μόνο σε σχέση με τις κυρώσεις για τη δεύτερη παράβαση του προσφεύγοντος (η οποία φαίνεται ότι πράγματι διεπράχθη), δηλ. για τη μη εμπρόθεσμη επανεξαγωγή του προσωρινώς εισηγμένου οχήματος στη χώρα κατά 134 ημέρες, το άρθρο 10 παρ. 1 της Υ.Α. που αναφέρεται σε επιβολή πρόσθετων τελών και τελών κυκλοφορίας δεν αντιβαίνει στις διατάξεις της Οδηγίας.
1073602 L 232 της 9.8.1989, σ.13] προκειμένου να κωδικοποιηθούν οι ανωτέρω διατάξεις και να αποσαφηνισθούν κάποια πρόσθετα θέματα σχετικά με τους τους γενικούς κανόνες για την περιγραφή και την παρουσίαση των οίνων.
1057527 Με βάση τις Συμφωνίες αυτές, οι οποίες έχουν λήξει, και το Ν.1539/85 οι πολιτικοί πρόσφυγες που επαναπατρίστηκαν από τις ανωτέρω χώρες εντάχθηκαν στους Ελληνικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς και συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
1057528 Εκτός από τις ανωτέρω ισχύουσες Συμβάσεις, υπάρχουν:
1065960 Όπως ωστόσο τονίζει κάπως σχηματικά και η σχολιαζόμενη απόφαση τα συστήματα επιλεκτικής διανομής, εφόσον πληρούν τα κατά τα ανωτέρω αντικειμενικά κριτήρια που δεν επιτρέπουν την αυθαίρετη απόρριψη από τον παραγωγό /προμηθευτή κάποιων υποψήφιων διανομέων που επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο, είναι αποδεκτά κατά το σύστημα ανταγωνισμού που τα άρθρα 85 επ. οριοθετούν στην Κοινότητα και μπορούν να τύχουν ατομικής εξαίρεσης βάσει του άρ.85 παρ.3 εφόσον κοινοποιηθούν στην Επιτροπή, αν η φύση των διανεμόμενων προϊόντων είναι τέτοια που να τα δικαιολογεί, και υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική αγορά των άμεσα ανταγωνιστικών με αυτά προϊόντων δεν έχει κορεσθεί από πολλά παράλληλα παρόμοια δίκτυα επιλεκτικής διανομής.
1099236 Σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, η ευρωπαϊκή βιομηχανία βελτίωσε σημαντικά την ανταγωνιστικότητά της κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών.
1099298 Σύμφωνα με τους ανωτέρω συγγραφείς, είναι κανείς υποχρεωμένος να μελετήσεις την εξέλιξη των δεικτών ανταγωνιστικότητας σε μία περίοδο αρκετών χρόνων, όχι μόνο για να ξεπεράσει τα προβλήματα ποιότητας των στατιστικών δεδομένων αλλά κυρίως για να ορίσει την οικονομική σημασία εκείνου που μετρά.
1099335 Στο ερώτημα εάν το θέμα της ανταγωνιστικότητας μπορεί να εκληφθεί ως μία μεταβλητή αιτίας ή αιτιατού, θα μπορούσε κανείς με την ανωτέρω προσέγγιση να δώσει ευνοϊκή απάντηση για την δεύτερη περίπτωση.
1099339 Το θέμα αυτό, που είναι μία διαφορετική οπτική της εξέτασης της ανταγωνιστικότητας, διαφεύγει στους δύο ανωτέρω συγγραφείς, όπως διαφεύγει εξάλλου και από όλους σχεδόν όσους ασχολούνται με την ανταγωνιστικότητα των μεγάλων κρατών.
1065955 Είναι φανερό από τα ανωτέρω ότι η σημασία της χρήσης του σήματος καταδεικνύεται με ιδιαίτερη έμφαση στις περιπτώσεις, όπως αυτή της σχολιαζόμενης απόφασης, των δικτύων επιλεκτικής διανομής, καθώς αποτελεί το πλέον αποτελεσματικό ίσως μέσο του δικαιούχου του για την προστασία και διατήρηση των δικτύων αυτών και την επιβολή μιας ομοιόμορφης πολιτικής προώθησης των σχετικών προϊόντων.
1073665 Βεβαίως, δεν είναι ενδεχομένως χωρίς σημασία το γεγονός ότι και στην περίπτωση αυτή το Πρωτοδικείο, όπως άλλωστε και το Δικαστήριο στις υποθέσεις με τις οποίες ασχολήθηκε κατά τα ανωτέρω, είχε να κρίνει τη σχέση ανάμεσα σε μια μητρική και στην θυγατρική της, της οποίας η μητρική κατείχε το 100% του κεφαλαίου, κατάσταση που ούτως ή άλλως συνεπάγεται συνήθως, αν όχι πάντοτε, τη δυνατότητα αποκλειστικού ελέγχου επί της θυγατρικής.
1099775 Παράλληλα στους πέντε ανωτέρω άξονες, οι δράκοι της Ασίας (τα νέα βιομηχανικά κράτη, NICs) εφήρμοσαν βιομηχανικές στρατηγικές πιο ευέλικτες και λιγότερο γενικές, σε τέσσερα στάδια: υποκατάσταση εισαγωγών προώθηση εξαγωγών προώθηση κλάδων υψηλής τεχνολογίας προώθηση εθνικών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας
1073672 Εξάλλου, εξετάζοντας τον δεύτερο ισχυρισμό της προσφεύγουσας, ότι δηλαδή εισάγονται δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος της ως προς τις τιμές και τους όρους πώλησης, το Πρωτοδικείο επαναφέρει την σκέψη ότι στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ ανεξάρτητων και αυτόνομων οικονομικών μονάδων, αλλά μονομερής συμπεριφορά μίας και μόνο επιχειρήσεως, ταυτίζοντας έτσι την οικονομική μονάδα με την έννοια της επιχείρησης, όπως πολύ ενωρίτερα έπραξε πρώτο το Δικαστήριο, καθώς σημειώσαμε ήδη ανωτέρω. 1.
1091242 Επίσης, βάσει της παρ.9 του ιδίου άρθρου η σύμβαση από απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν αυτός δεν λάβει γραπτά και στην γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στην πρόταση της σύμβασης τις πληροφορίες που απαριθμήσαμε ανωτέρω (της παρ.2), την επωνυμία και τη διεύθυνση του πιο προσιτού για τον καταναλωτή καταστήματος του προμηθευτή, τον τρόπο καταβολής του τιμήματος, την πληροφόρηση για το δικαίωμα υπαναχώρησης και σε χωριστό έντυπο υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύμβαση.
1091262 Δεν υπάρχει ειδική νομοθετική ρύθμιση της διενέργειας του ιδιωτικού/ελεύθερου πλειστηριασμού κατά τα ανωτέρω σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις επιχειρήσεις δημοσίου τομέα όπου η κατάρτιση σύμβασης (αγοράς, μίσθωσης έργου) με πλειστηριασμό διέπεται από το νόμο 1797/88 (όπως έχει τροποποιηθεί).
1099640 "Όλοι οι ανωτέρω παράγοντες, αλληλεπιδρούν ο ένας στον άλλο και με τον τρόπο αυτό παράγεται ένα εθνικό σχήμα, λίγο ως πολύ ανταγωνιστικό", υπογραμμίζει ο Porter.
1099701 Σ΄ αυτό το πλαίσιο σκέψης, οι ανωτέρω συγγραφείς καταλήγουν στην μορφοποίηση ενός πίνακας 12 περιπτώσεων - διαστάσεων σχετικών με τα μερίδια της αγοράς.
1073788 Τα ανωτέρω πρόσωπα, που έχουν υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του
1073805 Αν το ποσό της σύνταξης, που προκύπτει με τα ανωτέρω στοιχεία είναι μικρότερο από τα κατώτατα όρια σύνταξης του ΙΚΑ για να καταβληθούν τα τελευταία πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ή στην κατά το άρθρο 41 Α.Ν. 1846/1951 προαιρετική ασφάλιση του ΙΚΑ ή και άλλου ασφαλιστικού οργανισμού κύριας ασφάλισης 3.000 το λιγότερο ημέρες εργασίας. 'Εναρξη σύνταξης
1073813 Κατ' εξαίρεση το δικαίωμα σε σύνταξη των τέκνων, εγγονών και προγονών, παρατείνεται μέχρι του 24ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές.Τα ανωτέρω όρια ηλικίας δεν ισχύουν, προκειμένου για τέκνο, εγγονό και προγονό που είναι ανίκανοι για κάθε βιοποριστική εργασία και η ανικανότητά τους αυτή ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο από τη συμπλήρωση του 18 έτους της ηλικίας τους.
1076831 Οικονομικής Ανάπτυξης του Από το 1969 μέχρι το 1978 εργάσθηκε στο ιδίου Πανεπιστημίου ανωτέρω Πανεπιστήμιο ως Εντεταλμένος
1078119 Δεν απαιτείται να ληφθει ειδική νομοθετική προστασία με το σύστημα της καταχώρησης, και η υποχρέωση θεωρείται ότι εκπληρώνεται με μόνη την παροχή της δυνατότητας προστασίας των σχεδίων με έναν από τους ποικίλους τρόπους που αναφέρθηκαν ανωτέρω.
1087266 Ωστόσο, όπως ήδη είδαμε ανωτέρω, έπειτα από τη δημοσίευση του Πράσινου Βιβλίου, η Επιτροπή προσκάλεσε τους ενδιαφερόμενους κύκλους να υποβάλουν τα σχόλιά τους και να συμμετάσχουν στην συνάντηση/ακρόαση που οργανώθηκε στις Βρυξέλλες στις 25/26.02.1992, που τα ακολούθησαν περαιτέρω συζητήσεις και μια δεύτερη συνάντηση (μετά από την εκπόνηση του Αναθεωρημένου Σχεδίου Κανονισμού για την νομική προστασία του σχεδίου) στις 16.10.1992.
1087104 Κρίσιμη ημερομηνία κατά τα ανωτέρω θα θεωρηθεί για μεν το μη καταχωρημένο κοινοτικό σχέδιο η ημερομηνία κατά την οποία το σχέδιο/υπόδειγμα για το οποίο ζητείται προστασία κατέστη για πρώτη φορά προσιτό στο κοινό από το δημιουργό (ή το δικαιοδόχο του....), για δε το καταχωρημένο κοινοτικό σχέδιο/υπόδειγμα η ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως για καταχώρηση ή αν διεκδικείται προτεραιότητα, η ημερομηνία αυτή.
1087175 Αν και η γερμανική νομοθεσία περί copyright προστατεύει επίσης και τα έργα εφαρμοσμένων τεχνών, οι ανωτέρω αποφάσεις βασίσθηκαν αποκλειστικά στην ειδική νομοθεσία για την προστασία των βιομηχανικά εφαρμοσμένων σχεδίων, και συγκεκριμένα στην Πράξη περί Copyright στα Σχέδια και Υποδείγματα της 11ης Ιανουαρίου 1876 - "Geschmacksmustergesetz" (: αναθεωρήθηκε από το Νόμο της 18ης Δεκεμβρίου 1986 περί Τροποποιήσεως του Νόμου περί Σχεδίων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 1988, όσον αφορά σε διακονομικά θέματα, ενώ το ουσιαστικό δίκαιο παρέμεινε χωρίς αλλαγές). 3.
1087334 Τα εθνικά δικαιοδοτικά όργανα, όπως είδαμε ανωτέρω, έχουν περιστασιακά δείξει πρόθυμα να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα των δημιουργών επί των σχεδίων στα επί μέρους τμήματα/ανταλλακτικά, στη βάση μιας ποικιλίας δικαιολογητικών λόγων.
1091220 Στο κεφάλαιο IV "Τηλεοπτική διαφήμιση και χορηγία" το άρθρο 18 παρ. 1-3 αναφέρεται στον τηλεοπτικό χρόνο μετάδοσης των διαφημίσεων κατά τρόπο πανομοιότυπο με το άρθρο 3 παρ.6 περιπτώσεις α-γ του ν.2328/1995, όπως ήδη παρατέθηκαν ανωτέρω (και αυτό προφανώς διότι ο έλληνας νομοθέτης τήρησε την υποχρέωσή του για μεταφορά των ρυθμίσεων της Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο: επιπλέον στην περίπτωση του άρ.3 παρ.6 (β) προσέθεσε έναν περαιτέρω περιορισμό, αυτόν των 4 πρώτων λεπτών ανά ώρα για κάθε διακοπή προγράμματος με σκοπό τη μετάδοση διαφημίσεων).
1091200 Οσον αφορά στις κυρώσεις των τηλεοπτικών σταθμών για παραβιάσεις των ανωτέρω διατάξεων και γενικότερα των διατάξεων που διέπουν τους ιδωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά - και κυρίως - για την τυχόν λειτουργία τους χωρίς τη νόμιμη άδεια (γεγονός που ισχύει για τους περισσότερους τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, οι οποίοι και κατά κανόνα παρουσιάζουν τους πλειστηριασμούς αυτούς) το άρθρο 4 του ως άνω νόμου ορίζει τα ακόλουθα: 1.
1038341 Στη νότιο Γαλλία το είδος αναφέρεται πάντα (βλ. ανωτέρω) σε προ-κιμμερίδιο ηλικία.
1038374 Οι συνηθέστερες αναφορές του είδους αφορούν συνήθως το διάστημα ανώτερο Οξφόρδιο - κατώτερο Πορτλάνδιο (βλ. ανωτέρω), έχει ωστόσο αναφερθεί η επιβίωσή του μέχρι το τέλος του Πορτλανδίου (CHIOCCHINI et alii, 1988).
1038673 Και μόνο εάν από την ημερομηνία του κυρίου εκτελωνισμού, ο δικαιούχος παρέμεινε στην Ελλάδα για δύο χρόνια (185 ημέρες ανά δώδεκα μήνες), μετά αναχώρησε στο εξωτερικό όπου και έμεινε τουλάχιστον δύο συνεχόμενα χρόνια, και η παραμονή του στην Ελλάδα τα ανωτέρω δύο χρόνια δεν υπερέβη τις ενενήντα (90) ημέρες το χρόνο.
1114699 Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί από τα ανωτέρω λεγόμενα του προέδρου της Ν. Δ. και του βουλευτού του της δεξιάς πτέρυγας, όπου ο μέσος δρόμος αναζητείται.
1120634 Με τις ανωτέρω πράξεις και παραλείψεις του έγινε υπαίτιος παράβασης του άρθρου 17 παρ. 1 εδάφ. α , β , γ και θ του Ν. Δ. 343/1969, σε συνδυασμό με το άρθρο 58 παρ. 1 του Π. Δ. 22.1996».
1039398 Αν καταλήξουμε κατά τα ανωτέρω στο συμπέρασμα ότι στην περίπτωσή μας έχουμε αναγκαστική ομοδικία, καθώς επιβάλλεται η έκδοση μη αντιφατικών αποφάσεων, τότε αβίαστα θεμελειώνεται η υποχρέωση του Δικαστηρίου που κρίνει την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων να εκδώσει ενιαία απόφαση σύμφωνη με την προγενέστερη απορριπτική και για τους δύο ομοδίκους, καθώς "στην αναγκαστική ομοδικία το δεδικασμένο πρέπει να είναι το ίδιο για όλους τους ομοδίκους", ετός αν επιβάλλεται από την εκτίμηση των σχέσεων ή καταστάσεων που αρμόζουν αποκλειστικά στο πρόσωπο κάποιου ομοδίκου να εκδοθεί διαφορετική απόφαση για κάποιον από αυτούς ( "Υποκειμενικά όρια δεδικασμένου", Διονύσιος Κονδύλης, εφέτης, Δ 14 (1983), σ.339, με παραπομπή σε Μητσόπουλο Δ 10.σ.201 και Δεληκωστόπουλο-Σινανιώτη αρθ. 77 σ. 226).
1100686 Όπως προκύπτει από την ανωτέρω ανάλυση των σουηδών οικονομολόγων, οι βασικές διαστάσεις της μελέτης του βαθμού διεθνοποίησης των επιχειρήσεων είναι ο τόπος παραγωγής και η αγορά στην οποία πραγματοποιούνται οι πωλήσεις.
1100970 Η εκλεκτική θεωρία (σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις που μερικώς προσεγγίζουν το πρόβλημα) υπονοεί ότι όλες οι μορφές διεθνούς παραγωγής μπορούν να ερμηνευθούν με άξονα αναφοράς τις ανωτέρω συνθήκες 1-3.
1101017 Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η επιχείρηση που ενεργοποιείται στον διεθνή χώρο, προσπαθεί να μεταφέρει τα ειδικά της ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, μέσω των δύο μορφών διεθνοποίησης (εσωτερίκευση ή εξωτερίκευση) εκμεταλλευόμενη τα προσφερόμενα πλεονεκτήματα των τόπων εγκατάστασης, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα συνεχή μεταξύ τους ανταγωνισμό προκειμένου να προσελκύσουν τις ΞΑΕ.
1164640 (Για την υλοποίηση των ανωτέρω μέτρων απαιτείται η έκδοση από τον ΟΑΕΔ «κάρτας εναλλακτικών χρήσεων», η οποία προγραμματίζεται για τον Απρίλιο.
1175243 Όσοι εντοπίζονται να κρατούν επικίνδυνα αντικείμενα και πυρομαχικά θα συλλαμβάνονται επί τόπου και θα ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία.
1149060 Εκτός αυτού, υπέβαλε ερωτήσεις στον Στ. Καζαντζίδη, που προεξοφλούσαν αρνητικά εις βάρος μου σχόλια, ουδέποτε επικοινώνησε μαζί μου, προκειμένου να διασταυρώσει την αλήθεια των ισχυρισμών τού τραγουδιστή, όπως και ουδέποτε με κάλεσε να συμμετάσχω στην ανωτέρω συνέντευξη ή να εκφράσω την άποψή μου».
1178608 Και τα δύο ανωτέρω προβλήματα επηρεάζουν καθοριστικά την επιχειρησιακή λειτουργία των φορέων του Σ.A.Σ. και προδιαγράφουν στην ουσία τις ζημιές χρήσεων, τα συσσωρευμένα ελλείμματα τη χαμηλή ποιότητα των υπηρεσιών και την απώλεια του μεριδίου της μεταφορικής κίνησης
1101040 Τα ανωτέρω πλεονεκτήματα που αποκτά μια διεθνική επιχείρηση από την εγκατάστασή της στο εξωτερικό, συμβαδίζουν με άλλα τα οποία δεν προέρχονται κατ' ανάγκη από την διεθνικότητα ή την πολύ-εθνικότητα της επιχείρησης.
1191595 • Αν το συγκεκριμένο όχημα καλύπτεται από έγκριση τύπου που έχει χορηγηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικής Οχημάτων του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 70/156/EE, όπως ισχύει κάθε φορά, η ανωτέρω βεβαίωση θα χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με βάση τις τιμές των εκπομπών ρύπων που αναγράφονται στην έγκριση τύπου ή το δελτίο κοινοποίησης.
1198554 3. Για την προώθηση του κλίματος εμπιστοσύνης, όταν θα υπάρχουν ισχυρισμοί πράξεων που αντιτίθενται στα ανωτέρω, οι δυο πλευρές θα ενημερώνουν κατ' αρχήν η μια την άλλη μέσω των διπλωματικών οδών προτού προχωρήσουν σε επίσημες δηλώσεις.
1191294 Πάντως, οι ανωτέρω όροι δόμησης πρέπει να εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα των κτιρίων και τους καλύτερους δυνατούς όρους διαβίωσης».
1206393 Τα ανωτέρω μπορούν να ερμηνευτούν και ως ακολούθως:
1199391 III) Επειδή προς απόλυτη τεκμηρίωση των ανωτέρω εκτεθέντων απαιτείται η παραμονή και παρακολούθησή του επί πενθήμερον σε ψυχιατρικό κέντρο παρακολούθησης συναφών περιστατικών, συνιστάται η μεταγωγή του σε σωφρονιστικό Ίδρυμα αναλόγων προδιαγραφών προκειμένου να δοθεί οριστική απάντηση επί του τεθέντος ερωτήματος.
1208341 Ο κ. Καψής, αναφερόμενος στο ανωτέρω κείμενο, διευκρίνισε προφορικά, πρώτον, ότι τα μέρη θα μπορούσαν να αποφασίσουν ειδικότερα ποιες είναι οι πράξεις που πρέπει να αποφεύγονται, σύμφωνα με την παράγραφο 1.
1207240 Επίσης στην αύξηση του δείκτη της ανωτέρω ομάδας συντέλεσε η χορήγηση του Δώρου Πάσχα στα εστιατόρια, καφενεία - ζαχαροπλαστεία.
1208356 4. Με στόχο να επιτευχθούν τα ανωτέρω τα δύο μέρη θα κοινοποιούν το πρόγραμμα των ετήσιων στρατιωτικών ασκήσεων που απαιτούν την έκδοση ΝΟΤΑΜ ή άλλης μορφής προειδοποίηση στις αντίστοιχες στρατιωτικές αρχές, εκ των προτέρων.
259864 Μεταξύ των ΚΕΚ, Εξειδικευμένων Κέντρων ή Κέντρων Σ.Υ.Υ. και επιχείρησης ή επιχειρήσεων συνάπτεται πριν την υποβολή της πρότασης εταιρική σχέση όπου περιλαμβάνονται οι όροι συνεργασίας, η κατανομή του κόστους του Ολοκληρωμένου Προγράμματος, ο τρόπος πληρωμής των επιλέξιμων δαπανών και μετά την έγκριση της πρότασης υπογράφεται τελική σύμβαση, η οποία θεωρείται από την αρμόδια ΔΟΥ και περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία χωρίς τροποποίηση, εκτός των οικονομικών στοιχείων τα οποία θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα σύμφωνα με το εγκριθέν κόστος του Ολοκληρωμένου Προγράμματος.
1208386 4. Με στόχο την επίτευξη των ανωτέρω και με την επιφύλαξη των υφισταμένων διεθνών κανονισμών και διαδικασιών, τα δύο μέρη θα προχωρούν, όταν απαιτείται, στη δέουσα επικοινωνία μέσω διπλωματικών οδών.
1208387 Ακολούθησε συζήτηση επί του ανωτέρω κειμένου με εξαντλητική αντιπαράθεση επιχειρημάτων από τις δύο πλευρές για την τελική διαμόρφωσή του.
1207242 Στην αύξηση της ανωτέρω ομάδας συντέλεσε και η χορήγηση του Δώρου Πάσχα στο κόμιστρο του ταξί.
1208400 Ο κ. Καντεμίρ επεχείρησε να δικαιολογήσει την άρνησή του να δεχθεί μνεία της ανωτέρω υποχρεώσεως αποχής στο κείμενο, ισχυριζόμενος ότι δεν αντιλαμβάνεται τι εννοεί η ελληνική πλευρά με την έκφραση «πράξεις που αμφισβητούν κυριαρχικά δικαιώματα».
1208370 4. Με στόχο να επιτευχθούν τα ανωτέρω και με την επιφύλαξη των υφιστάμενων κανονισμών και διαδικασιών, τα δύο μέρη θα προχωρούν, όταν απαιτείται, στη δέουσα επικοινωνία μέσω διπλωματικών οδών.
1208431 4. Με στόχο την επίτευξη των ανωτέρω και με την επιφύλαξη των υφιστάμενων διεθνών κανονισμών και διαδικασιών, τα δύο μέρη θα προβαίνουν, όταν αυτό απαιτείται, στη δέουσα επικοινωνία μέσω διπλωματικών οδών.
1213715 Βεβαίως, η ΠΑΕ ΠΑΟ δεν έχει καμία υποχρέωση από τα ανωτέρω έσοδά της να διαθέσει στον Ερασιτέχνη ΠΑΟ, αλλά αν ήθελε να είναι πραγματικός αιμοδότης, θα είχε συμπαρασταθεί στον Ερασιτέχνη ΠΑΟ με ορισμένα ποσά από τις εισπράξεις της αυτές.
1211129 Αντίθετα, η κυβέρνηση αντί της ανωτέρω παραγράφου προβλέπει ότι με νόμο θα θεσπίζεται, σε κάθε περίπτωση, ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού.
1217631 H δαπάνη του εμβολιασμού των ανωτέρω ηλικιών για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου και του ΟΓΑ, καθώς και για τους άπορους και παλιννοστούντες, καλύπτεται από το υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.
1221686 Οι ανωτέρω αστυνομικοί μαζί με τρεις ακόμη συναδέλφους τους που υπηρετούσαν στο τμήμα Ασφαλείας Αμαλιάδας, τους αρχιφύλακα Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο, αστυφύλακα Σπύρο Βαρδουνιώτη και αστυφύλακα Δημήτριο Μαχαίρα, οι οποίοι ήδη από την περασμένη Τρίτη βρίσκονται προφυλακισμένοι στις φυλακές Ναυπλίου, αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, καθώς φέρονται ότι συμμετείχαν σε υπόθεση φυτείας χασίς 2.000 δενδρυλλίων που ανακαλύφθηκε το καλοκαίρι του 1995 στην τοποθεσία «Κρύα Βρύση» της Κοινότητας Οινόης.
1218943 Οι ανωτέρω ρυθμίσεις θα περιληφθούν στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στα τέλη Ιουνίου.
1208345 Εξέφρασε, τέλος, την πεποίθηση ότι, αν υπάρξει συμφωνία με βάση τα ανωτέρω, θα δημιουργηθεί κατάλληλη ατμόσφαιρα για την προώθηση των διμερών σχέσεων.
1234771 Στον κατάλογο αυτό οι πολυπληθέστερες χώρες αντιπροσωπεύονται από μεγαλύτερο και οι μικρότερες από μικρότερο αριθμό πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, που καλύπτουν τις σπουδές σε έναν από τους ανωτέρω κλάδους.
1237036 Κατά τον M. Παπαϊώαννου, οι οικονομικοί μετανάστες θα μπορούν να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ακόμη και αργότερα, όταν η καθυστέρηση αυτή δεν οφείλεται στον αλλοδαπό, αλλά σε αδυναμία των αρμόδιων υπηρεσιών να προβούν σε έγκαιρη έκδοση.
1240858 - Στα ανωτέρω πρέπει να προστεθεί και «η ανοησία του νόμου», όπως επισημαίνει και το χθεσινό άρθρο της «E», αφού ο νομοθέτης προβλέπει την αυτονόητη ευχέρεια του υπουργικού συμβουλίου να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο...
1242312 «Επειδή στην προκειμένη περίπτωση ο εν λόγω διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, η τυχόν δημοσιοποίηση της προσφοράς και ο εντεύθεν σχολιασμός και κριτική επ' αυτής θα δημιουργήσει, κατά τη γνώμη μας, επηρεασμό των αρμοδίων οργάνων του ΟΠΑΠ, που είναι από τη διακήρυξη και τον κανονισμό προμηθειών του ΟΠΑΠ εντεταλμένα για την αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισμού και την τελική κατακύρωσή του, ή τη ματαίωσή του και την κήρυξή του σε άγονο, εισηγούμεθα τη μη αποδοχή τού ανωτέρω αιτήματος (σ.σ. της εφημερίδος), μέχρι της τελικής ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών».
1208410 Πρόσθεσε ότι βάσει αυτής της ελληνικής αντιρρήσεως προετοιμάσθηκε η ημερήσια διάταξη των συνομιλιών, παρετήρησε δε ότι η διατύπωση που προτείνει τώρα η ελληνική πλευρά έχει σχέση με τα ανωτέρω θέματα, που η ίδια φάνηκε ν' αποκλείει.
1251550 Οι ανωτέρω ρυθμίσεις αποτελούν μέρος του «μίνι ασφαλιστικού» νομοσχεδίου που θα εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή στα τέλη Αυγούστου.
1261403 Τα ανωτέρω μέτρα αφορούν το διευθυντικό δικαίωμα και δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου σωματείου ή συμβουλίου εργαζομένων.
1275737 Το ανωτέρω χρησιδάνειο έληξε την 15.7.97 και κατόπιν νέας παρακλήσεως της Διοικήσεως του ΚΕΕΛ, του εδόθη ετήσια παράταση για τελευταία φορά, διότι ως προελέχθη ο ΕΕΣ έχει ρητή δέσμευση από τη διαθήκη του αειμνήστου Δρακόπουλου.
1275735 «Ο ΕΕΣ επιθυμών να συμβάλει στην όντως αξιέπαινο αυτή προσπάθεια, παρεχώρησε το ανωτέρω Περίπτερο στο ΚΕΕΛ, λόγω χρησιδανείου, για μία διετία, παρ' όλο που εκ της διαθήκης του διαθέτου Δρακοπούλου, δεν είχε τοιαύτη ευχέρεια, δεδομένου ότι το εν λόγω ακίνητο βαρύνεται με ειδικούς όρους τους οποίους ο ΕΕΣ δεν δύναται να παραβλέψει και οι οποίοι είναι διάφοροι των σκοπών του ΚΕΕΛ.
1242312 «Επειδή στην προκειμένη περίπτωση ο εν λόγω διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, η τυχόν δημοσιοποίηση της προσφοράς και ο εντεύθεν σχολιασμός και κριτική επ' αυτής θα δημιουργήσει, κατά τη γνώμη μας, επηρεασμό των αρμοδίων οργάνων του ΟΠΑΠ, που είναι από τη διακήρυξη και τον κανονισμό προμηθειών του ΟΠΑΠ εντεταλμένα για την αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισμού και την τελική κατακύρωσή του, ή τη ματαίωσή του και την κήρυξή του σε άγονο, εισηγούμεθα τη μη αποδοχή τού ανωτέρω αιτήματος (σ.σ. της εφημερίδος), μέχρι της τελικής ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών».
1100551 Εάν, σύμφωνα με τους ανωτέρω συγγραφείς, οι βιομήχανοι δεν αντιλαμβάνονται τον ρόλο της ιδεολογίας, παραμένουν "τυφλοί" μπροστά στα προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να ξεπεράσουν.
71466 Όμως τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνονται και από απόλυτους αριθμούς.
259915 Για το ανωτέρω στοιχείο κάθε καταρτιζόμενος υπογράφει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. 11.
1256404 Όσοι εντοπίζονται να κρατούν επικίνδυνα αντικείμενα και πυρομαχικά θα συλλαμβάνονται επί τόπου και θα ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία.
284321 Το γεγονός αυτό θα βεβαιώνεται από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 της ανωτέρω απόφασης αρμόδιες αρχές ". 2.
1301077 Τυχόν υφιστάμενες πράξεις, με τις οποίες κηρύχθηκαν αναδασωτέες εκτάσεις της ανωτέρω κατηγορίας, ανακαλούνται.
1276454 Υπάρχει, όμως, ο φόβος ότι μετά τα τελευταία προβλήματα με τις πτήσεις η Κομισιόν θα βάλει προϋποθέσεις, εγκρίνοντας την καταβολή ποσοστού 60% του ανωτέρω ποσού τώρα και του υπολοίπου αργότερα, εφόσον η Ολυμπιακή επιδείξει φερεγγυότητα.
1302004 Σύμμαχος των ανωτέρω, ανέλπιστος μάλιστα, αναμένεται να είναι το πόρισμα της «Monitor» (της ανατέθηκε η διερεύνηση της καλύτερης δυνατής λύσης για την Ιονική), όπου φέρεται να προκρίνεται η συνεργασία των δύο τραπεζών (Εμπορικής - Ιονικής) και πάντως όχι η «λύση» της πώλησης.
262629 Με άλλα λόγια, ένα υψηλότερο απόθεμα κεφαλαίου οδηγεί την εργατική ένωση στην διεκδίκηση υψηλοτέρων μισθών σε ευνοϊκές (όπως περιγράφηκαν ανωτέρω) για τους εργαζομένους συνθήκες, ενώ αντίθετα ακόμα και όταν το κόστος προσαρμογής του κεφαλαίου παραμένει υψηλό η εργατική ένωση μπορεί να περιορίσει τις διεκδικήσεις της ως προς τους μισθούς όταν η συγκυρία είναι δυσμενής για τους εργαζόμενους.
1099799 Οι ανωτέρω θεωρίας παρέχουν τις βασικές υποθέσεις για τον προσδιορισμό της ανταγωνιστικής πολιτικής και άπτονται συγκεκριμένων προσδιοριστικών παραγόντων της ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή αναλύθηκε στο κεφάλαιο αυτό.
1100637 Η τρίτη διάσταση που αναφέρθηκε ανωτέρω σχετικά με την σύγχρονη διεθνοποίηση των οικονομικών σχέσεων, δηλ. η διεθνοποίηση των χρηματοπιστωτικών αποφάσεων, δεν αποτελεί διάσταση της προτεινόμενης κατηγοριοποίησης.
1304113 Για εκτάσεις που βρίσκονται σε γεωργική ή δενδροκομική εκμετάλλευση και κατέχονται από κατά κύριο επάγγελμα γεωργούς ή κτηνοτρόφους, το ανωτέρω τίμημα καθορίζεται σε δέκα εκατοστά (10%) της κατά τα ανωτέρω πραγματικής αξίας της εκτάσεως.
1304189 Μετά την κατά τα ανωτέρω μόνιμη περιέλευση των δασοκτημάτων αυτών στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς άρχισαν οι διαδικασίες ένταξής του σε ρυμοτομικά σχέδια.
1304192 Στο μεταξύ εκδόθηκαν οι ν. 947/1979 και 998/1979 και οι διαδικασίες προώθησης των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων σταμάτησαν.
1304103 Τυχόν υφιστάμενες πράξεις, με τις οποίες κηρύχθηκαν αναδασωτέες εκτάσεις της ανωτέρω κατηγορίας, ανακαλούνται.
1316501 γ) Η ανωτέρω, ως υπόλογος, ευθύνεται για την άτακτη διαχείριση των οικονομικών του γραφείου, διότι, όπως προκύπτει από τις κινήσεις των λογαριασμών του Γραφείου Τύπου στην Εθνική Τράπεζα και την BNP, τα ποσά που απεικονίζονται στη χρέωση δεν ανταποκρίνονται στη διενέργεια πληρωμών του Γραφείου και τα ποσά της πίστωσης δεν αντιστοιχούν στις επιταγές που αποστέλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
1316506 γ) Οπως προκύπτει από τις κινήσεις των λογαριασμών του Γραφείου Τύπου στην Εθνική Τράπεζα και την BNP, η ανωτέρω, ως υπόλογος, ευθύνεται για την άτακτη διαχείριση των οικονομικών του Γραφείου, διότι τα ποσά που απεικονίζονται στη χρέωση δεν ανταποκρίνονται στη διενέργεια πληρωμών του Γραφείου και τα ποσά της πίστωσης δεν αντιστοιχούν στις επιταγές που αποστέλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
1310224 » Τα ανωτέρω αποτελούν ομόφωνη γνώμη όλων των θεραπόντων ιατρών».
1316488 β) Οπως προκύπτει από τις ληφθείσες μαρτυρικές καταθέσεις, ο ανωτέρω προέβη στη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και των άλλων ΧΕΠ, με τον παραπάνω τρόπο, όχι λόγω άγνοιας του νόμου περί Δημοσίου Λογιστικού, αλλά προς εξυπηρέτηση άλλων σκοπών, ξένων προς τη λειτουργία του Γραφείου Τύπου.
1351114 (Σ. σ. Γίνεται αναλυτική αναφορά στα ανωτέρω πιλοτικά προγράμματα).
1351197 Το περιεχόμενο των ανωτέρω συμβάσεων εργασίας, που αποτελούν τις λεγόμενες άτυπες μορφές απασχόλησης, συνίσταται στη μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου έγγραφη ατομική συμφωνία για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή παροχή έργου.
1336609 Όσον αφορά το διευθύνοντα σύμβουλο, και νεότερο στέλεχος εκ των ανωτέρω, τον ευχαριστώ δημόσια για την εργατικότητα, την ακεραιότητα και την προσήλωση στην εκτέλεση των καθηκόντων του.
1321714 Στις 7 το απόγευμα ένα μέτωπο πέρασε τον επαρχιακό δρόμο, έκαψε στάνες και αγροικίες και απείλησε προς στιγμή και τα ανωτέρω χωριά αυτά.
1402027 Ύστερα από τα ανωτέρω, ήλθα σε συνεννόηση με το κοινωφελές ίδρυμα "Fundacion Pallares Perez'' που εδρεύει στο Quito του Ecuador και το οποίο είχε προς διάθεση 1.750.000 δολάρια ΗΠΑ περίπου και τους πρότεινα να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά σε επενδυτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα με λίαν επωφελείς όρους ήτοι απόδοση τουλάχιστον 30% ετησίως και με πλήρη εξασφάλιση των χρημάτων με εγγυητική επιστολή που θα χορηγείτο από αναγνωρισμένη στην Ελλάδα τράπεζα.
1337140 Για τα ανωτέρω ρωτήθηκε από την «E» ο αστυνομικός A Δημήτριος Γεωργίου, που όπως είναι γνωστό διεξάγει, με εντολή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. τις έρευνες για την παράνομη δράση των αστυνομικών και πολιτών στην Ηλεία.
1444094 Επειδή, όμως, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτό το επιχείρημα αρκεί για να σου ξαναδώσει την εκλογική νίκη, η κυβέρνηση άρχισε από τώρα την, προσεκτική αλλά σαφή, «στροφή» που περιγράψαμε ανωτέρω.
1316485 Με βάση το πόρισμα αυτό, ο ανωτέρω υπάλληλος κατ' εξακολούθηση (κατά τη διάρκεια της θητείας του) ως προϊσταμένου του Γραφείου Τύπου Παρισίων διέπραξε τις ακόλουθες πειθαρχικά διωκόμενες πράξεις:
1304113 Για εκτάσεις που βρίσκονται σε γεωργική ή δενδροκομική εκμετάλλευση και κατέχονται από κατά κύριο επάγγελμα γεωργούς ή κτηνοτρόφους, το ανωτέρω τίμημα καθορίζεται σε δέκα εκατοστά (10%) της κατά τα ανωτέρω πραγματικής αξίας της εκτάσεως.
1101046 Σε σχέση με τα ανωτέρω πλεονεκτήματα, τα οποία δεν έχουν πάντα σχέση με την διεθνοποίηση της επιχείρησης, οι εγκατεστημένες σε μια χώρα διεθνοποιημένες επιχειρήσεις διαθέτουν έναντι των νέων επιχειρήσεων ορισμένα σαφή πλεονεκτήματα, Αυτά είναι η πρόσβαση στην διοικητική, διαχειριστική, ερευνητική κ.λ.π. δυναμικότητα της μητρικής εταιρείας σε προνομιακή τιμή.
1304117 Αν δεν υπάγεται και έχει καταστραφεί η βλάστηση από πυρκαγιά ή άλλη αιτία, η έκταση κηρύσσεται αναδασωτέα, αν όμως υπάγεται, η Δ/νση Δασών με έγγραφό της, που κοινοποιείται και επιδίδεται με απόδειξη στον αιτούντα, παραπέμπει αυτόν στο οικείο δημόσιο ταμείο για την καταβολή του προβλεπομένου από την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου ειδικού τιμήματος και μετά την καταβολή αυτού εισηγείται την έκδοση της κατά τα ανωτέρω πράξης.
284121 Το ανωτέρω άρθρο 36Α προστέθηκε με το άρθρο 3 της Υ.Α. 1011286/24/0018 (Οικονομικών) του 1989 (Β 199).
1101053 Προκειμένου η επιχείρηση να εκμεταλλευθεί κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τα ειδικά πλεονεκτήματα, η κατοχή των οποίων, όπως αναφέραμε ανωτέρω, αποτελεί προϋπόθεση ώστε η διεθνοποίησή της να είναι επιτυχής, εξετάζει το περιβάλλον εντός του οποίου θα κινηθεί αλλά ταυτόχρονα και τις δικές της δυνατότητες (Ως στρατηγική ορίζεται ο προσδιορισμός των σκοπών και των στόχων μιας επιχείρησης και η επιλογή των δράσεων και η κατανομή των πόρων για να επιτευχθούν αυτοί.
95771 Κατόπιν των ανωτέρω η άποψή μας είναι το ποσοστό 6% που λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της μισθωτικής αξίας της επαγγελματικής εγκατάστασης να μειωθεί κατά μία (1) έως δύο (2) μονάδες.
1101213 Αυτό που θα πρέπει να τονισθεί είναι ότι τα δυνητικά οφέλη από την εκμετάλλευση των ανωτέρω δυνατοτήτων πολλαπλασιάζονται με τις διαδικασίες εταιρικής ολοκλήρωσης.
1372986 Ενώ εξήταζα μαζί με αστυνομικούς, τον αρχηγό της Αστυνομίας και τον κ. Παπαφίλη την ανωτέρω φίλη του Sorin αν η χειροβομβίδα αυτή ήταν γνησία και μπορούσε να εκραγεί και συνέχιζα να ερωτώ, οι δύο ανωτέρω έφυγαν από το αυτοκίνητο για να συνεχίσουν την επιχείρησή τους - έφοδο, ενώ εγώ ακόμη εξήταζα την πληροφοριοδότρια και χωρίς σ' αυτούς να δώσω ρητή συγκατάθεσή μου για την πρόοδο της επιχείρησής τους.
1379571 Σύμφωνα με την Αστυνομία, «την ανωτέρω προήγαγε σε πορνεία άγνωστη γυναίκα μέσω κινητού τηλεφώνου», όμως δεν κατάφεραν να τη συλλάβουν.
1372986 Ενώ εξήταζα μαζί με αστυνομικούς, τον αρχηγό της Αστυνομίας και τον κ. Παπαφίλη την ανωτέρω φίλη του Sorin αν η χειροβομβίδα αυτή ήταν γνησία και μπορούσε να εκραγεί και συνέχιζα να ερωτώ, οι δύο ανωτέρω έφυγαν από το αυτοκίνητο για να συνεχίσουν την επιχείρησή τους - έφοδο, ενώ εγώ ακόμη εξήταζα την πληροφοριοδότρια και χωρίς σ' αυτούς να δώσω ρητή συγκατάθεσή μου για την πρόοδο της επιχείρησής τους.
1457288 Αναφερόμενος στη διαδικασία της διεύρυνσης και ειδικότερα τις ενδοκοινοτικές διαβουλεύσεις για το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο και την «Ατζέντα 2000», ο Φίσερ εμφανίστηκε μάλλον απαισιόδοξος ως προς την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας στο πλαίσιο των «15» μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. που θα γίνει το Μάρτιο για τα ανωτέρω θέματα.
1398143 Σημειώνεται ότι στην ίδια ομάδα, μέρος της ανωτέρω μείωσης αντισταθμίστηκε από την αύξηση των ενοικίων κατοικιών.
1449517 Ανεξαρτήτως, και πέραν της κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεως, είναι επίσης υποχρεωτική και χωρίς χρονικούς περιορισμούς ή δωρεάν ανάθεση στη Βουλή των Ελλήνων της διαχείρισης ενός από τα προγράμματά της από κάθε κάτοχο άδειας.
1372961 Τελικά προσήλθα με αυτοκίνητο της Αστυνομικής Δ/νσης και τον κ. Παπαφίλη στο χώρο όπου εκρύβετο ο ανωτέρω δραπέτης στην οδό Νιόβης περί ώρα 6.20 μ. μ. Οι υπεύθυνοι της επιχείρησης μου ανέφεραν ότι εντόπισαν το διαμέρισμα του δραπέτη σε υπόγειο της πολυκατοικίας της οδού Νιόβης και ήτο πιθανόν ότι ευρίσκετο εκεί με μία φίλη του.
1402015 «Έτσι, ο καθ' ού με το ιερατικό σχήμα του, με την ιδιότητά του ως μητροπολίτου και με τις πανηγυρικές ενώπιον των ανωτέρω διαβεβαιώσεις του είχε δημιουργήσει σ' εμάς την πεποίθηση ότι διαθέτει τεράστια χρηματικά κεφάλαια και ότι η συνεργασία μας μαζί του θα μπορούσε να αποβεί ωφέλιμη για την εταιρεία μας.
1522473 Εκεί ο Δημήτριος Καραγιώργος αρχιφύλακας της ΕΛ.Ας., εκτελώντας υπηρεσία ελέγχου διαβατηρίων, σε συνεννόηση με τον Γιώργο Μαγγίνα, χωρίς να τηρήσει τη νόμιμη διαδικασία (έλεγχος, βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, λήψη διευθύνσεων καταλύματος, κ.λπ.) προέβη στη θεώρηση των ανωτέρω διαβατηρίων.
1433398 3. Ο κ. B. Βαρδινογιάννης, εκπροσωπώντας τους ανωτέρω μετόχους, θα συμμετάσχει στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς με την απόκτηση 6.500.000 μετοχών.
1522468 Επισημαίνουμε ότι το εν λόγω βιβλίο είναι δημόσιο έγγραφο και η καταγραφή του ανωτέρω γεγονότος είχε έννομες συνέπειες, αφού, εκτός των άλλων, βάσει αυτής ειδοποιούνται οι αστυνομικές αρχές διαβατηριακού ελέγχου, οι τελωνειακές και άλλες αρχές και υπηρεσίες για τις αναγόμενες στην αρμοδιότητά τους ενέργειες.
1522476 Οι ισχυρισμοί του αστυφύλακα Κωνσταντίνου Χριστοδουλόπουλου, ότι ευρίσκετο στον ανωτέρω διάδρομο και εκτελούσε υπηρεσία, κρίνονται αναληθείς και σκοπούν στη συγκάλυψη της προαναφερόμενης έλλειψης.
1522474 Ο Γεώργιος Μαγγίνας, αφού παρέλαβε τα τρία (3) αυτά διαβατήρια, με τη συνδρομή του ανωτέρω Γεωργίου Μαύρου, αλλά και των Μιχαήλ Νικολόπουλου και Γεωργίου Τσιράκη, υπαλλήλων της εκναυλώτριας εταιρείας, που τελούσαν επίσης εν γνώσει της άφιξης στο αεροδρόμιο του Α. Οτσαλάν, συνόδευσε τους τρεις επιβάτες και τον Α. Οτσαλάν, ο οποίος έκρυβε επιμελώς τα χαρακτηριστικά του, στην αίθουσα VIP, μέσω της οποίας ακολούθως τους κατηύθυνε στην έξοδο του αεροδρομίου.
1467091 2) Στην Οινόη και στο Σιμόπουλο Ηλείας από τον Απρίλιο του 1995 μέχρι τις 4/8/1995 ενώ εγνώριζε ότι στη θέση Κρύα Βρύση Οινόης ο συγκατηγορούμενός του Δ. Δημητρακόπουλος και οι Ν. Κοντοδιαμαντής και X. Βουρλιώτης είχαν καλλιεργήσει 1.827 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης, ενίσχυε αυτούς στην ολοκλήρωση της καλλιέργειας, αφ' ενός μεν παρέχοντάς τους αστυνομική κάλυψη και προστασία (!!!) και αφ' ετέρου καταβάλλοντας στον πρώτο διάφορα χρηματικά ποσά ύψους 70.000,50.000 και 20.000 δρχ. εντός της εξοχικής του κατοικίας στο Σιμόπουλο Ηλείας, υπολογίζοντας και σε μερίδιο από το προϊόν της ανωτέρω καλλιέργειας.
1467093 Συγκεκριμένα από 47 δενδρύλλια της ανωτέρω καλλιέργειας, τα οποία δεν εκριζώθηκαν όταν ανακαλύφθηκαν από άλλους αστυνομικούς ύστερα από δική του παραπλάνηση αυτών, του προκάλεσε την απόφαση και συγκόμισε συνολικά 10κιλά ινδικής κάνναβης, αποβλέποντας σε μερίδιο από αυτή τη συγκομιδή.
1522495 Φθάνοντας στο Μινσκ Λευκορωσίας οι ανωτέρω μάταια ανέμεναν μέχρι τις μεταμεσονύκτιες ώρες την άφιξη του αεροσκάφους που θα μετέφερε τον Α. Οτσαλάν στην Ολλανδία και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν περί ώρα 03.17 της 1-2-1999 στο Ανατολικό Αεροδρόμιο του Ελληνικού με το ίδιο αεροσκάφος, που στάθμευσε στην παλαιά αμερικανική βάση.
1522500 Προσέτι, οι ανωτέρω αναφερόμενοι (Σταυρακάκης, Ρούμπης, Νασιάκος) και λοιποί αστυνομικοί, που ήσαν στην οικία Ναξάκη, καθώς και ο αρχηγός της ΕΛ.
1522483 Οι ανωτέρω ενέργειες του Αντώνη Ναξάκη εκφράζουν σαφώς εκδήλωση διαθέσεων εχθρότητας και μίσους έναντι της Τουρκίας μετά της οποίας η Ελλάδα διατηρεί ειρηνικές και συμμαχικές σχέσεις.
1482384 Όμως αυτός ο υψηλός μέσος όρος δεν διατηρήθηκε στους νέους συνταξιούχους, το 1997, αφού μόλις το 12,5% όσων συνταξιοδοτήθηκαν ανήκουν στην ανωτέρω κατηγορία.
1522578 IIΙ) Από την εκτίμηση των διαλαμβανομένων στα κεφάλαια Β και Γ προκύπτουν ενδείξεις σε βάρος αναμειχθέντων στην υπόθεση κατά το αναφερόμενο σ' αυτά χρονικό διάστημα υπαλλήλων και ιδιωτών και δη για παράβαση των άρθρων 141, 231, 259, 261 του Π.Κ., 4 παρ. 3, 33 παρ. 6 του Ν. 1975/1991, 163 περ. γ και 165 περ. γ του Ν. 1815/1988, πλην όμως από τα στοιχεία της δικογραφίας πληρούνται και οι οριζόμενες υπό του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 2509/1997 προϋποθέσεις για τη διαβίβασή της στη Βουλή των Ελλήνων, ως μόνης αρμοδίας, να αποφασίσει για τους αναμειχθέντες στην υπόθεση Υπουργούς και τους ανωτέρω συμμετόχους, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου.
1522578 IIΙ) Από την εκτίμηση των διαλαμβανομένων στα κεφάλαια Β και Γ προκύπτουν ενδείξεις σε βάρος αναμειχθέντων στην υπόθεση κατά το αναφερόμενο σ' αυτά χρονικό διάστημα υπαλλήλων και ιδιωτών και δη για παράβαση των άρθρων 141, 231, 259, 261 του Π.Κ., 4 παρ. 3, 33 παρ. 6 του Ν. 1975/1991, 163 περ. γ και 165 περ. γ του Ν. 1815/1988, πλην όμως από τα στοιχεία της δικογραφίας πληρούνται και οι οριζόμενες υπό του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 2509/1997 προϋποθέσεις για τη διαβίβασή της στη Βουλή των Ελλήνων, ως μόνης αρμοδίας, να αποφασίσει για τους αναμειχθέντες στην υπόθεση Υπουργούς και τους ανωτέρω συμμετόχους, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου.
1595794 Μοναδική παραφωνία στα ανωτέρω ήταν η «ήξεις-αφήξεις» αντίδραση του ΕΙΧΗΜΥΘ/ΙΤΕ.
1522603 «Από την εκτίμηση των διαλαμβανομένων στα κεφάλαια Β και Γ προκύπτουν ενδείξεις σε βάρος αναμιχθέντων στην υπόθεση κατά το αναφερόμενο σ' αυτά χρονικό διάστημα υπαλλήλων και ιδιωτών για παράβαση άρθρων του ΠΚ (βλέπε πόρισμα, αναφέρονται αναλυτικά), πλην όμως από τα στοιχεία της δικογραφίας πληρούνται και οι οριζόμενες υπό του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 2509/1997 (περί ευθύνης υπουργών) προϋποθέσεις για τη διαβίβασή της στη Βουλή των Ελλήνων, ως μόνης αρμόδιας να αποφασίσει για τους αναμειχθέντες στην υπόθεση υπουργούς και τους ανωτέρω συμμετόχους κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου».
1617206 Αν δεν έχει επιτευχθεί διευθέτηση ως την ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, η απόφαση του συμβουλίου για την ένταξη θα ληφθεί χωρίς η ανωτέρω (η διευθέτηση) να αποτελεί προϋπόθεση».
1597444 Η ανωτέρω αξιόποινη πράξη θεωρείται τετελεσμένη, προκειμένου μεν για θαλάσσια και εναέρια μεταφορικά μέσα, εφόσον το πρόσωπο που επιβιβάστηκε λάθρα βρίσκεται μέσα σε αυτά κατά την έναρξη του, προ απόπλου ή της απογειώσεως, ελέγχου από τα αρμόδια κρατικά όργανα η μετά την άπαρση του πλοίου ή την απογείωση του αεροπλάνου, προκειμένου δε για άλλα μεταφορικά μέσα, εφόσον το πρόσωπο που αναχωρεί λάθρα βρίσκεται μέσα σε αυτά κατά τον τελευταίο έλεγχο εξόδου ή πλησίον των συνόρων.
1629465 Στη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Νεκτάριος απέφυγε να πάρει σαφείς θέσεις επί των θέσεων που διατύπωσαν οι βιομήχανοι, αν και πηγές του IKΑ υποστήριζαν ότι «τα ανωτέρω είναι θέματα που θα συζητηθούν στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου και έχουν δοκιμαστεί και εφαρμοστεί σε πολλές αναπτυγμένες χώρες».
1631116 Δεν λαμβάνεται μάλιστα υπ' όψιν η εκδίκαση αγωγής του προέδρου της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟς κατά ενός εκ των υπευθύνων των ανωτέρω εκπομπών για συκοφαντική δυσφήμιση και η καταδίκη ενός εκ των συμμετεχόντων σε αυτές σε αποζημίωση 10 εκ. δρχ., επίσης για συκοφαντική δυσφήμιση του προέδρου της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟς.
1631689 Οι αποδόσεις όμως των ανωτέρω Α/Κ έχουν υπολογιστεί από τις 31 Αυγούστου με το Γενικό Δείκτη στις 5.205 μονάδες και ήταν σαφώς μεγαλύτερες πριν επισυμβεί η μεγάλη πτώση του Σεπτεμβρίου που έφερε το Γενικό Δείκτη από τις 6.355 μονάδες στις 5.200 μονάδες.
1626776 Ας σημειωθεί, τέλος, ότι τα ανωτέρω αποτελούν ομόφωνες θέσεις της διοικήσεως και των ερευνητών του Ινστιτούτου, και έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα στην πολιτεία.
1464099 Παρά την παρέλευση όμως της δεκαετίας, το όλο θέμα του διαχωρισμού παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα και τούτο γιατί είτε δεν συγκροτήθηκαν είτε δεν προχώρησαν στο έργο τους, με συνέπεια να μην έχει υλοποιηθεί ο νόμος.» Υπόψη των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στη συγκρότηση των ως άνω επιτροπών, έχοντας υπόψη ότι για τη συγκρότηση και λειτουργία τους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1599/1986, για οποιαδήποτε δε θέματα διαφορών σχετικά με τη συγκρότησή τους, σύνθεση των μελών τους, έκδοση αποφάσεων κ. λπ. αρμόδιο να επιλύει την αναφυόμενη διαφορά είναι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 10 της σύμβασης, έχει συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων να επιλύει κάθε διαφορά ή διένεξη μεταξύ Δημοσίου, Εκκλησίας της Ελλάδος και Ι. Μονών όσον αφορά την εκτέλεση και την ερμηνεία των όρων της σύμβασης αυτής.
1522603 «Από την εκτίμηση των διαλαμβανομένων στα κεφάλαια Β και Γ προκύπτουν ενδείξεις σε βάρος αναμιχθέντων στην υπόθεση κατά το αναφερόμενο σ' αυτά χρονικό διάστημα υπαλλήλων και ιδιωτών για παράβαση άρθρων του ΠΚ (βλέπε πόρισμα, αναφέρονται αναλυτικά), πλην όμως από τα στοιχεία της δικογραφίας πληρούνται και οι οριζόμενες υπό του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 2509/1997 (περί ευθύνης υπουργών) προϋποθέσεις για τη διαβίβασή της στη Βουλή των Ελλήνων, ως μόνης αρμόδιας να αποφασίσει για τους αναμειχθέντες στην υπόθεση υπουργούς και τους ανωτέρω συμμετόχους κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου».
1522558 Για τις ανωτέρω αναφερόμενες αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές προσδιορίζονται κατά το σκέλος της ευθύνης ενός εκάστου των πιο κάτω αναφερομένων, αλλά και κατά τόπο, χρόνο και πραγματικά περιστατικά, πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των
1651002 Αν και στα ανωτέρω στοιχεία συναθροίζονται και οι πτυχιούχοι των νοσοκομείων (υγειονομικό προσωπικό των TEΙ), γίνεται σαφές ότι ενώ μόλις το 8, 2% του εργατικού δυναμικού (περίπου 316.000 άτομα) έχουν πτυχίο ανώτερης τεχνικής σχολής, αυτοί απασχολούνται στις υπηρεσίες (253.000 εργαζόμενοι), αντί στη βιομηχανία, που έχει ανάγκη ειδικευμένων πτυχιούχων εργαζομένων.
1647889 Και κατά την έννοιαν και κατά την γλώσσα τα ανωτέρω παρατεθέντα αποσπάσματα, αδιστάκτως φρονώ, ότι είναι εκ των ωραιοτέρων λεκτικών καλλιτεχνημάτων πάσης εποχής, και το λέγω χάριν εκείνων εκ των ημετέρων, όσοι εκ προκαταλήψεως νομίζουσιν, ότι δεν εγράφοντο Ελληνικά κατά τον Ζ' και Η' αιώνα, υποθέτοντες καλοκαγάθως, ότι τα παρ' ημών των σημερινών γραφόμενα είναι Ελληνικά, και ότι θ' αναγνωσθώσι ποτέ ως Ελληνικά υπό των επιγιγνομένων.
1640161 Τα ανωτέρω στοιχεία αμφισβητούν ευθέως τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς ότι «δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, αλλά η ανεργία αυξάνεται λόγω μεγαλύτερης αύξησης του εργατικού δυναμικού» (σ.σ. είσοδος των γυναικών, που αγωνίζονται να συμπληρώσουν το οικογενειακό εισόδημα, στην αγορά εργασίας, αλλοδαποί εργάτες κ.λπ.).
1529569 Πιστεύω ότι όλα τα ανωτέρω βοηθούν στην αποκατάσταση της αλήθειας -η οποία είμαι βέβαιος ότι ενδιαφέρει κι εσάς- και δεν αφήνουν περιθώριο σε οποιονδήποτε να προκαλεί σύγχυση, διοχετεύοντας πληροφορίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Επόμενη Σελίδα     (Σελίδα 1 σε σύνολο 5 σελίδων - 1000 προτάσεις σε σύνολο 4868 προτάσεων)