Αποτελέσματα
Αρχική σελίδα Στοιχεία χρήστη Επιλογή κειμένων  Προτάσεις Πληροφορίες

Πατώντας στο δεσμό (link) για την πρόταση μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για τη συγκεκριμένη πρόταση.

Επόμενη Σελίδα     (Σελίδα 1 σε σύνολο 2 σελίδων - 1000 προτάσεις σε σύνολο 1589 προτάσεων)

Πρόταση Κείμενο Πρότασης
241759 Παρατήρηση, χαρακτηρισμός και απομόνωση μακρομορίων (π.χ. πρωτεϊνών) μπορεί να γίνει και με ηλεκτροφόρηση όπου ο διαχωρισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί ή με βάση το ισοηλεκτρικό τους σημείο (που καθορίζεται από την αναλογία θετικά / αρνητικά φορτισμένων αμινοξέων) ή με βάση το μοριακό τους βάρος (μετά από "κάλυψη" των πολυπεπτιδικών αλυσίδων με αρνητικά φορτισμένο SDS).
241966 Οι κρυσταλλογραφικές παράμετροι υπολογίστηκαν πως είναι, a = b = 119 A και C = 103 A. Η μορφή των πολυπεπτιδικών αλυσίδων των μορίων των ιστονών επιτρέπει να υποτεθεί πως η διπλή έλικα του DΝΑ περνά γύρω από την κεντρική περιοχή μέσα από ειδικές χαράδρες και περιελίσσεται 11/2 στροφές, καθώς και γύρω από τα ακραία διμερή των ιστονών Η2Α-Η2Β όπου περιελίσσεται κατά Ό της στροφής στο καθένα.
364154 Η προλίνη είναι επίσης σημαντική, διότι λόγω της ειδικής της μορφής επιτρέπει με ευχέρεια την κάμψη των πεπτιδικών αλυσίδων.
855694 Α για τις ακτοπλοϊκές μεταφορές. - Χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε πιλοτικά σχέδια που αφορούν τις ακτοπλοϊκές μεταφορές στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων μεταφορικών αλυσίδων (υπό εξέλιξη). - Ένταξη των ακτοπλοϊκών μεταφορών σε ένα σύστημα πληροφοριών για τις μεταφορές πολλαπλών μέσων, το οποίο θα στηρίζει τη συνεργασία στη διαχείριση των ροών μεταφορών (έναρξη το 1996). - Εφαρμογή και παρακολούθηση του έργου MARIS (ναυτιλιακή κοινωνία της πληροφορίας) (υπό εξέλιξη). - Εξέταση της δυνατότητας χρηματοδότησης έργων κοινού ενδιαφέροντος με αντικείμενο τα ποταμοθαλάσσια λιμάνια βάσει του σχεδίου του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, με τους ίδιους όρους όπως τα θαλάσσια λιμάνια (υπό εξέλιξη). - Προώθηση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων: - Χρηματοδότηση, κατά περίπτωση, των πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην προώθηση της EDI στο ναυτιλιακό κλάδο (1995 και εφεξής). - Υποστήριξη της σύστασης ομάδας εμπειρογνωμόνων του κλάδου αποτελούμενης από ειδικούς στην EDI, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μικρά λιμάνια και σε μικρομεσαίες ναυτιλιακές εταιρίες. - Υποστήριξη των πρωτοβουλιών για τη διάθεση των στοιχείων που αφορούν τις σημερινές ακτοπλοϊκές υπηρεσίες σε όλους τους ενδιαφερόμενους με τη βοήθεια συστημάτων EDI (1995 και εφεξής). - Χρηματοδότηση διασκέψεων, συναντήσεων πρακτικής εργασίας και άλλων εκδηλώσεων με σκοπό την προώθηση στην αγορά και την προβολή των υπηρεσιών ακτοπλοϊκών μεταφορών (υπό εξέλιξη). - Συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα επιμορφωτικών μαθημάτων με αντικείμενο τις ακτοπλοϊκές μεταφορές, το οποίο εκτελείται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κέντρων TRAINMAR του UNCTAD (υπό εξέλιξη). - Υποβολή πρότασης για τη θέσπιση οριστικού καθεστώτος κτηνιατρικών ελέγχων, το οποίο θα περιορίζει όσο το δυνατόν περισσότερο τους ελέγχους στο λιμάνι τελικού προορισμού (1995). - Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την παροχή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές (εγκρίθηκε από την Επιτροπή το 1994). β. Βελτίωση της υποδομής και της αποδοτικότητας των λιμανιών. - Ένταξη στο σχέδιο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών λιμενικών έργων κοινού ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ακτοπλοϊκές μεταφορές (1995). - Κατάρτιση κατευθυντηρίων γραμμών της Επιτροπής για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε λιμάνια (1996). - Η έρευνα και ανάπτυξη με αντικείμενο τα λιμάνια θα αποτελέσει σημαντικό μέρος του προγράμματος για τις μεταφορές δι' υγράς οδού του 4ου προγράμματος-πλαισίου Ε & amp;
364167 Μέχρι σήμερα έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη 18 διαφορετικών γονιδίων, τα οποία κωδικοποιούν και ελέγχουν τη σύνθεση ελαφρά διαφορετικών αλυσίδων κολλαγόνου.
855030 Ένα από τα υποπρογράμματα του FAIR διερευνά την αναθεωρημένη ΚΑΠ και ειδικότερα τη "βελτιστοποίηση μεθοδολογίας συστημάτων και αλυσίδων πρωτογενούς παραγωγής, τις αλληλεπιδράσεις γεωργίας - περιβάλλοντος και την οικονομική ανάλυση που αφορά ζητήματα πολιτικής".
856972 Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση της αλυσίδας ξενοδοχείων Grecotel αλλά και των αλυσίδων Καψή, Δερβένη, Αστέρα, Μαμιδάκη, Sunmarotel, Χανδρή, Ηλέκτρα, Διβάνη, Κουλουβάτου (τα ξενοδοχεία Αμαλία) κλπ.
149683 Τώρα ο πόλεμος διεξάγεται μεταξύ μεγάλων ξένων αλυσίδων και ελληνικών συμφερόντων σούπερ μάρκετ.
224411 Στην πράξη τα περισσότερα επιτυχημένα συστήματα χρησιμοποιούν κάποιο συνδυασμό των δυο παραπάνω αλυσίδων που ονομάζεται αμφίδρομη αλυσίδα συλλογισμού (sideways chaining).
868879 Παράλληλα, για το θέμα του ανταγωνισμού "μεγάλων - μικρών" υπάρχουν σαφή αιτήματα και υπομνήματα των εμπορικών συλλόγων, αλλά και διαμαρτυρίες μικρών αλυσίδων σουπερμάρκετ, κυρίως επαρχιακών πόλεων.
364489 Τα Fab τμήματα αποτελούνται από τις αμινοτελικές περιοχές των Η και L αλυσίδων, ενώ τα Fc τμήματα, μόνο από τα καρβοξυτελικά άκρα των Η αλυσίδων.
364489 Τα Fab τμήματα αποτελούνται από τις αμινοτελικές περιοχές των Η και L αλυσίδων, ενώ τα Fc τμήματα, μόνο από τα καρβοξυτελικά άκρα των Η αλυσίδων.
365490 Στα αμινοτελικά άκρα των δύο αλυσίδων υπάρχουν σφαιρικές προεξοχές που συνιστούν την κεφαλή του μορίου.
365589 Έχει μοριακό βάρος 250.000kDa και είναι μια διαμεμβρανική πρωτεΐνη αποτελούμενη από 4 διαφορετικούς τύπους πολυπεπτιδικών αλυσίδων.
370159 Χρησιμοποιείται με επιτυχία για τη κατασκευή οδοντοτροχών (γραναζιών) και αλυσίδων που προσδιορίζονται για τη λειτουργία των ανασυρομένων συστημάτων προσγειώσεως, και για τη κατασκευή εξαρτημάτων δομής, ανθεκτικών στη διάβρωση.
435372 Στην ενέργεια αυτή προέβη το υπουργείο μετά τις παρατηρήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών ότι: - Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ριζικές αλλαγές στο χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο κρεάτων και οπωροκηπευτικών, μετά την ανάπτυξη ισχυρών αλυσίδων σούπερ μάρκετ, την εφαρμογή νέων συστημάτων προμηθειών και τη διεύρυνση του ρόλου που διαδραματίζουν οι λαϊκές αγορές. - Έχουν σημειωθεί αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών, όπως αύξηση των γευμάτων εκτός σπιτιού, αγορά ετοίμων φαγητών, αποφυγή ερυθρών κρεάτων κ.λπ. - Εμφανίζει σημάδια "κόπωσης" η λειτουργία των κεντρικών λαχαναγορών και για αυτό πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να εναρμονιστεί η νομοθεσία προς την αντίστοιχη κοινοτική.
436973 Στην ενέργεια αυτή προέβη το υπουργείο μετά τις παρατηρήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών ότι: - Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ριζικές αλλαγές στο χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο κρεάτων και οπωροκηπευτικών, μετά την ανάπτυξη ισχυρών αλυσίδων σούπερ μάρκετ, την εφαρμογή νέων συστημάτων προμηθειών και τη διεύρυνση του ρόλου που διαδραματίζουν οι λαϊκές αγορές. - Έχουν σημειωθεί αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών, όπως αύξηση των γευμάτων εκτός σπιτιού, αγορά ετοίμων φαγητών, αποφυγή ερυθρών κρεάτων κ.λπ. - Εμφανίζει σημάδια "κόπωσης" η λειτουργία των κεντρικών λαχαναγορών και για αυτό πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να εναρμονιστεί η νομοθεσία προς την αντίστοιχη κοινοτική.
1062683 Γενικά, η σταθερή περιοχή των βαριών αλυσίδων (κρυσταλλώσιμο θραύσμα Fc) είναι η υπεύθυνη για τις διαφορετικές λειτουργίες των τάξεων και υποτάξεων. 2.5.1.
1062701 Στον άνθρωπο, περισσότερο από το 80% των IgA του ορού απαντά ως το βασικό μονομερές των 4 αλυσίδων, αλλά στα περισσότερα θηλαστικά η IgA του ορού είναι κυρίως πολυμερής, απαντώντας βασικά ως διμερές.
448513 Σε ερωτήσεις για την ένταση που υπάρχει στις σχέσεις μεταξύ των αλυσίδων και των βιομηχανιών που τις προμηθεύουν με προϊόντα, ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ και διευθύνων σύμβουλος της γαλακτοβιομηχανίας "Δέλτα" Δημήτρης Δασκαλόπουλος κατηγόρησε τα σουπερμάρκετ ότι δεν θέλησαν να εφαρμοστεί ο κώδικας δεοντολογίας που θα διέπει τις σχέσεις τους και ο οποίος ρύθμιζε θέματα το χρονικό διάστημα της πίστωσης ή τους όρους για να τοποθετηθεί ένα προϊόν στο ράφι του σουπερμάρκετ.
464191 Αντίθετοι στη νομοθετική ρύθμιση των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων είναι εκπρόσωποι του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου και μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων λιανικής πώλησης αλλά και των καταναλωτών.
502761 Επεκτατικές κινήσεις πραγματοποιεί η αλυσίδα καταστημάτων "Κορασίδης", οι οποίες περιλαμβάνουν εξαγορές ομοειδών εμπορικών αλυσίδων.
866030 Μπορεί η αλλαγή του καιρού στη διάρκεια των τελευταίων ημερών να μας προϊδεάζει για το επικείμενο ψύχος, αλλά, αντίθετα με τις καιρικές συνθήκες, έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για έναν ιδιαίτερα "θερμό"... χειμώνα στις σχέσεις μεταξύ των αλυσίδων σουπερμάρκετ και των προμηθευτικών τους επιχειρήσεων (βιομηχανικών και εισαγωγικών).
861646 Τα "δυνατά" σημεία πώλησης αποτελούν ωστόσο αντικείμενο διεκδίκησης όχι μόνο των αλυσίδων καταστημάτων επώνυμων ενδυμάτων αλλά και των μεγάλων φιρμών του εξωτερικού.
866033 Αυτό όμως το κυνήγι του καταναλωτή απαιτεί χαμηλές τιμές (δέλεαρ ικανό και αναγκαίο) και οι αλυσίδες των σουπερμάρκετ έχοντας συμπιέσει σημαντικά τα περιθώρια καθαρού κέρδους (στη διάρκεια του 1993 το καθαρό ποσοστό κέρδους των 13 μεγαλύτερων αλυσίδων ήταν 1,8%) δε διαθέτουν άλλα περιθώρια.
861661 Οι διοικήσεις των αλυσίδων ετοίμων ενδυμάτων, θέλοντας να απευθυνθούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών, δημιουργούν ειδικά καταστήματα.
1062821 Καθορίζονται από μεταλλάξεις στα αρχικά δομικά γονίδια σύνθεσης των πολυπεπτιδικών αλυσίδων με αποτέλεσμα την αντικατάσταση ενός ή δύο αμινοξέων στα σταθερά τμήματα των βαριών (γ, α) ή ελαφριών (κ) αλυσίδων.
1062827 Ιδιότυπος των ανοσοσφαιρινών: είναι το σύνολο των αντιγονικών καθοριστών (ιδιότυπων) που εντοπίζονται στις μεταβλητές περιοχές των ελαφριών (VL) και βαριών (VH) αλυσίδων των ανοσοσφαιρινών στην περιοχή σύνδεσης του αντιγόνου.
871489 Τα ράφια μεγάλων αλυσίδων, όπως εκείνων του προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων S-Μ κ. Κ. Βερόπουλου, έχουν αδειάσει σχεδόν από προϊόντα της Softex και των άλλων μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, τα οποία έχουν αντικατασταθεί από εισαγόμενα ή και άλλα αγνώστων βιομηχανιών και πάντως από προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει η κείμενη νομοθεσία.
871152 Το αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσει μια διαμάχη μεταξύ των εκπροσώπων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τη μια πλευρά και των εκπροσώπων των μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων από την άλλη, ενώ ταυτόχρονα κινδύνευσε να μην επικυρωθεί η σύμβαση λόγω της διαφωνίας των εργοδοτικών οργανώσεων να συμπεριλάβουν σε αυτή κοινή θέση για την αλλαγή του ισχύοντος ελεύθερου ωραρίου
1062653 Διακρίνονται σε πέντε (αντιγονικά διακριτούς) τύπους βαριών αλυσίδων (α, γ, δ, ε και μ), οι οποίοι καθορίζουν και την τάξη (ισότυπο) των ανοσοσφαιρινών (IgA, IgG, IgD, IgE, IgM, αντίστοιχα).
1062655 [Η αναλογία κ: λ αλυσίδων είναι στον άνθρωπο 2:1].
1064833 Συνεπώς, η παρουσία μονοκλωνικών ελαφριών αλυσίδων στα ούρα δεν είναι φυσιολογική.
1062656 Και οι δύο αυτοί τύποι ελαφριών αλυσίδων μπορούν να συνδεθούν με οποιοδήποτε τύπο βαριάς αλυσίδας, όμως σε κάθε μόριο ανοσοσφαιρίνης και οι δύο ελαφριές αλυσίδες είναι του ίδιου τύπου (υβριδικά μόρια ανοσοσφαιρίνης δεν υπάρχουν στη φύση).
1062657 Με τη μελέτη της αλληλουχίας των αμινοξέων σε ένα μεγάλο αριθμό βαριών και ελαφριών αλυσίδων αποδείχτηκε ότι το αμινοτελικό άκρο κάθε αλυσίδας (περίπου 110 αμινοξικά κατάλοιπα) έχει μεγαλύτερη ποικιλομορφία στην αμινοξική αλληλουχία από ότι το αντίστοιχο καρβοξυτελικό άκρο.
1063845 Ένα ακόμα πλεονέκτημα της τεχνικής είναι ότι προσφέρει τη δυνατότητα της ταυτόχρονης ανίχνευσης πολλών διαφορετικών αυτοαντισωμάτων στους ορούς των ασθενών, έναντι αντίστοιχα πολλών αντιγονικά διακριτών πρωτεϊνών (και πολυπεπτιδικών αλυσίδων τους).
1063781 Έτσι, το πρωτεϊνικό παρασκεύασμα, αφού επωασθεί με SDS, ηλεκτροφορείται και διαχωρίζεται στο πήκτωμα ανάλογα με το μοριακό μέγεθος των πρωτεϊνών ή πολυπεπτιδικών αλυσίδων (η ταχύτητα μετακίνησής τους είναι αντιστρόφως ανάλογη του μεγέθους τους).
1078386 Η ενδιάμεση φάση, κατά την οποία ολοκληρώνεται η διακίνηση των ραδιενεργών ρύπων μέσω διαφόρων περιβαλλοντικών και τροφικών αλυσίδων στο περιβάλλον.
1063783 Το ρόλο του συνδέσμου των αλυσίδων του πολυακρυλαμιδίου για τη δημιουργία του τρισδιάστατου δικτύου, αναλαμβάνει το Ν,Ν΄-μεθυλενο-δισ-ακρυλαμίδιο, ενώ ο σχηματισμός του πηκτώματος (πολυμερισμός) επάγεται από το υπερθειικό αμμώνιο, ενώ η Ν,Ν,Ν΄,Ν΄-τετραμεθυλενοδιαμίνη (TEMED) λειτουργεί ως καταλύτης.
1064848 Το μόριο της ανοσοσφαινίνης περιέχει ειδικές θέσεις σύνδεσης με το αντιγόνο στην υπερμεταβλητή περιοχή των βαριών και ελαφριών αλυσίδων, θέσεις αλληλεπίδρασης με το συμπλήρωμα στον τομέα CH2 του Fc τμήματος του αντισώματος και θέσεις σύνδεσης με τα μονοκύτταρα στον τομέα CH3 της ίδιας περιοχής.
1078998 Παράλληλα αρχίζει η διακίνηση των ραδιενεργών ρύπων μέσω διαφόρων περιβαλλοντικών οδών και τροφικών αλυσίδων.
1064638 Αυτός ο τύπος εικόνας εμφανίζεται συνήθως όταν δύο ανεξάρτητοι κυτταρικοί κλώνοι συνθέτουν δύο πληθυσμούς διακριτών μονοκλωνικών ανοσοσφαιρινών (συνήθως διαφορετικών τάξεων αλλά του ίδιου τύπου ελαφριών αλυσίδων).
1458664 «Θα πρέπει στην επόμενη πορεία να υπάρξει σχηματισμός οριζόντιων και κάθετων αλυσίδων.
1078569 Άλλες οδοί χρονικά παρατεταμένης έκθεσης, με ελάχιστη όμως σημασία σε σχέση με τα επίπεδα της φυσικής ραδιενέργειας, είναι η πρόσληψη κάποιων μικρών ποσοτήτων ραδιενεργού καισίου από το ριζικό σύστημα των φυτών νέας σοδειάς και η επακόλουθη διακίνησή του μέσω των τροφικών αλυσίδων, η συγκέντρωση ραδιενεργού καισίου στα ψάρια των λιμνών, η χρήση ορισμένων συστατικών και προϊόντων από την εποχή της ρύπανσης με μεγάλη διάρκεια συντήρησης.
364484 Το καρβοξυτελικό άκρο των μεγάλων αλυσίδων σχηματίζει την Fc περιοχή της ανοσοσφαιρίνης (χαρακτηρίζεται ως Fc από τη φράση Fragment crystallizing, επειδή ύστερα από θραύση του αντισώματος με το ένζυμο papain, το κομμάτι αυτό κρυσταλλώνεται), η οποία, στην κατάλληλη στιγμή, θα συνδεθεί με τον Fc υποδοχέα των μακροφάγων και των τρεφοκυττάρων.
364483 Το αμινοτελικό άκρο των μικρών και των μεγάλων αλυσίδων είναι ειδικά διαμορφωμένο (έχει διαφορετική αμινοξική αλληλουχία από ανοσοσφαιρίνη σε ανοσοσφαιρίνη) ώστε να συνδέει μόνο το αντίστοιχο αντίσωμα.
1105184 Να προσθέσουμε ότι οι προσφορές (μέχρι 70%) των μεγάλων αλυσίδων ένδυσης και υπόδησης, που αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς, εντείνουν τον ανταγωνισμό, ανεβάζοντας τον τζίρο τους και το μερίδιο αγοράς.
1064650 Συμπληρωματικές μελέτες, που πραγματοποιούνται με ανοσοκαθήλωση με τη χρήση μονοειδικών αντιορών κατά ελεύθερων κάππα και λάμδα αλυσίδων, μπορούν να αποκλείσουν την παρουσία στον ορό τέτοιων ελαφριών αλυσίδων και έμμεσα και την ύπαρξη ανοσοσφαιρινών συνδεδεμένων με αυτές.
1496099 Και στην πληροφορική, τα ανώνυμα «κομπιουτεράδικα» υποκύπτουν υπό την πίεση των μεγάλων αλυσίδων.
1064650 Συμπληρωματικές μελέτες, που πραγματοποιούνται με ανοσοκαθήλωση με τη χρήση μονοειδικών αντιορών κατά ελεύθερων κάππα και λάμδα αλυσίδων, μπορούν να αποκλείσουν την παρουσία στον ορό τέτοιων ελαφριών αλυσίδων και έμμεσα και την ύπαρξη ανοσοσφαιρινών συνδεδεμένων με αυτές.
1065125 Η αδιαλυτοποίηση των πρωτεϊνών γίνεται κυρίως με δύο αντιδραστήρια: τη γλουταραλδεΰδη και το χλωρομυρμηγκικό αιθυλεστέρα (σχηματίζει χημικούς δεσμούς ανάμεσα στις ελεύθερες αμινομάδες και καρβοξυλομάδες των πολυπεπτιδικών αλυσίδων).
1496063 Μέσο άμυνας για τους μικρούς και τους μεσαίους ιδιοκτήτες σουπερμάρκετ αποδείχθηκαν οι προμηθευτικές συνεταιριστικές ενώσεις (όπως ο Ελομάς-Ελομές, η Ασπίδα, ο Coop-Καταναλωτής), οι οποίες έδωσαν τη δυνατότητα στους «μικρούς» να προμηθεύονται μεγάλες ποσότητες προϊόντων σε τιμές ανταγωνιστικές με των μεγάλων αλυσίδων.
1496061 Ακόμα και εκεί όμως αρχίζουν να γνωρίζουν την πίεση των μεγάλων αλυσίδων, οι οποίες παίρνουν θέσεις με μικρά καταστήματα περιορισμένης γκάμας προϊόντων.
1496072 • Έμμεση διαφημιστική προβολή από τους προμηθευτές, οι οποίοι ουσιαστικά επιβαρύνονται με το κόστος διαφήμισης των αλυσίδων.
1496073 • Πρόσληψη ειδικευμένων αισθητικών οι οποίοι εργάζονται στα καταστήματα των αλυσίδων αλλά αμείβονται από τους προμηθευτές.
242258 Οι διπλοί δεσμοί των αλειφατικών αλυσίδων οξειδώνονται από το τετροξείδιο του οσμίου και έτσι η υδρόφοβη περιοχή της μεμβράνης γίνεται υδρόφιλη με συνέπεια την αδυναμία σκισίματος υπό ψύξη.
242173 Τα φωσφολιπίδια σχηματίζουν αυθόρμητα διπλοστοιβάδες με κύριες κινητήριες δυνάμεις τις υδρόφοβες αλληλοεπιδράσεις, όπως και τις δυνάμεις Van der Waals μεταξύ αλειφατικών αλυσίδων.
1496058 Εκτιμάται μάλιστα ότι έως τις αρχές του 1998 είχαν κλείσει επιπλέον έως τρεις χιλιάδες μικρά παντοπωλεία, υπό το βάρος των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ.
1558018 Άλλωστε στο τέλος του 1997, το αντίστοιχο μερίδιο των μεγάλων αλυσίδων, μετά βίας υπερέβαινε το 33-35%.
1558019 Ο ανταγωνισμός των αλυσίδων όμως εκτός από την αγορά μεταφέρεται και εντός των τειχών της Σοφοκλέους.
49950 Ξένης εθνικότητας αλυσίδες εκδηλώνουν συχνά ενδιαφέρον για εγκατάστασή τους στη χώρα μας.
49951 Το μέγεθός τους, τόνισε ο κ. Βερόπουλος, δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας και ανησυχίες στις ελληνικές αλυσίδες σουπερμάρκετ.
242174 Η χοληστερόλη που έχει πολύ μικρή διαλυτότητα στο νερό, παρεμβάλλεται στις διπλοστοιβάδες ανάμεσα από μόρια φωσφολιπιδίων περιορίζοντας την κινητικότητα των αλειφατικών αλυσίδων και ίσως βοηθά στη σύνδεση των μεμβρανικών πρωτεϊνών.
242224 Πρωτοποριακές εργασίες που έγιναν το 1941 από τους Ρalmer και Schmitt αποκάλυψαν περιοδικότητα 4.2 Α, χαρακτηριστική της εξαγωνικής συμμετρίας των αλειφατικών αλυσίδων.
242182 Σε φυσιολογικές συνθήκες η μεμβράνη διατηρείται σε κατάσταση "υγρού κρυστάλλου" που είναι συνάρτηση, α) του μήκους και του αριθμού των ακόρεστων δεσμών των αλειφατικών αλυσίδων και β) του ποσοστού χοληστερόλης.
187055 Εκείνοι προτίμησαν να δεθούν με αλυσίδες στα κάγκελα του υπουργείου Προεδρίας στην πολυσύχναστη Βασ. Σοφίας...
243371 Τα μόρια αυτά υφίστανται αποικοδόμηση με τη διαδικασία της β-οξείδωσης (διαδοχική αποκοπή ακετυλομάδων) που μέχρι το 1976 πιστευόταν πως γίνεται μόνα στα μιτοχόνδρια - οι Lazarοw και De Duve, έδειξαν όμως πως η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται και στα υπεροξυσώματα: τα λιπαρά οξέα ενεργοποιούνται με acyl-CοA συνθετάση των υπεροξυσωμάτων και σχηματίζεται ακυλοσυνένζυμο A. Ο οξειδωτικός κύκλος του υπεροξυσώματος διαθέτει διαφορετικά ένζυμα από εκείνα των μιτοχονδρίων (π.χ. acyl-CοA οξειδάση που αναγνωρίζει μόνο μακριές αλειφατικές αλυσίδες δηλαδή με άτομα C (8) και θεωρείται πως χρησιμοποιείται παράλληλα αλλά και ιδιαίτερα για την αποικοδόμηση μακριών αλειφατικών αλυσίδων (π.χ. C22: 1) τις οποίες δύσκολα οξειδώνουν τα μιτοχόνδρια.
1362924 Ως το τέλος του 1998, σύμφωνα με τον υπεύθυνο ανάπτυξης των αλυσίδων κ. Ρουσσέα, αναμένεται να λειτουργούν 120 καταστήματα «Γερμανός» και 20 «Multirama».
1065154 Αναλυτικότερα, σωματίδια δεξτράνης, ύστερα από ορισμένη επεξεργασία που προκαλεί σχηματισμό δεσμών μεταξύ των πολυσακχαριτικών αλυσίδων, σχηματίζουν στο νερό, πήκτωμα (εμπορικό όνομα Sephadex).
1065155 Σχηματίζεται έτσι ένα τρισδιάστατο πλέγμα από το δίκτυο των πολυσακχαριτικών αλυσίδων της δεξτράνης.
242166 Σε αντίθεση όμως με τα τριγλυκερίδια, τα λιπίδια των μεμβρανών περιλαμβάνουν μόνο δυο αλειφατικές αλυσίδες λιπαρών οξέων (αδιάλυτες στο νερό), ενώ η τρίτη θέση καταλαμβάνεται από υδρόφιλη ομάδα.
242206 Η δεύτερη κατηγορία πρωτεϊνών αφορά σ' εκείνες που βρίσκονται κατά κάποιο τρόπο μέσα στην υδρόφοβη περιοχή της διπλοστοιβάδας δηλαδή ανάμεσα στις αλειφατικές αλυσίδες των λιπιδίων και συνήθως διαπερνούν τη διπλοστοιβάδα από άκρη σε άκρη.
243629 Πιστεύεται ότι η διάταξη των αλυσίδων αυτών δημιουργεί σχήμα προπέλας που φαίνεται στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο μετά από αποδιάταξη καλυμμένων κυστιδίων σε αλκαλικό pΗ.
242237 Πολυπεπτίδια σε α-έλικα ή β - στερεοδιάταξη δείχνουν διαφορετικά φάσματα σε CD και ΟRD - μείγματα και των δυο μορφών (α-έλικας και β - στερεοδιάταξης) είτε στην ίδια ή σε διαφορετικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες εμφανίζουν ενδιάμεσο φάσματα.
1062659 Δισουλφιδικοί δεσμοί δεν υπάρχουν μόνο ανάμεσα στις διαφορετικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες (βαριά-βαριά ή βαριά-ελαφριά: δια-αλυσιδικές), αλλά υπάρχουν και στο εσωτερικό των αλυσίδων (ενδο-αλυσιδικές).
1062811 Ισότυπος των ανοσοσφαιρινών: είναι το σύνολο των αντιγονικών καθοριστών που χαρακτηρίζει μια δεδομένη τάξη ή υπόταξη των βαριών (Η) αλυσίδων και ένα δεδομένο τύπο ή υπότυπο ελαφριών (L) αλυσίδων.
1062811 Ισότυπος των ανοσοσφαιρινών: είναι το σύνολο των αντιγονικών καθοριστών που χαρακτηρίζει μια δεδομένη τάξη ή υπόταξη των βαριών (Η) αλυσίδων και ένα δεδομένο τύπο ή υπότυπο ελαφριών (L) αλυσίδων.
1062813 Με βάση τις δομικές διαφορές (πρωτοταγής δομή, αριθμός και διάταξη των δισουλφιδικών δεσμών μεταξύ των αλυσίδων των ανοσοσφαιρινών) της σταθερής (C) περιοχής των βαριών και ελαφριών αλυσίδων: 1) οι αλυσίδες διακρίνονται σε γ, α, μ, δ και ε, οι οποίες και καθορίζουν τις πέντε τάξεις των ανοσοσφαιρινών:
1062813 Με βάση τις δομικές διαφορές (πρωτοταγής δομή, αριθμός και διάταξη των δισουλφιδικών δεσμών μεταξύ των αλυσίδων των ανοσοσφαιρινών) της σταθερής (C) περιοχής των βαριών και ελαφριών αλυσίδων: 1) οι αλυσίδες διακρίνονται σε γ, α, μ, δ και ε, οι οποίες και καθορίζουν τις πέντε τάξεις των ανοσοσφαιρινών:
1062821 Καθορίζονται από μεταλλάξεις στα αρχικά δομικά γονίδια σύνθεσης των πολυπεπτιδικών αλυσίδων με αποτέλεσμα την αντικατάσταση ενός ή δύο αμινοξέων στα σταθερά τμήματα των βαριών (γ, α) ή ελαφριών (κ) αλυσίδων.
87434 Αλλά εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε το μέλλον να μας ελευθερώσει από τις αλυσίδες των λογοκριτών.
1558064 Την ίδια στιγμή βέβαια τα δίκτυα αυτά καλούνται να αντιμετωπίσουν την είσοδο των νέων ξένων αλυσίδων.
1570483 Δύο πολυκαταστήματα, Makro και Praktiker «πλασάρονται» στην πεντάδα των πλέον κερδοφόρων λιανεμπορικών αλυσίδων της χώρας.
239282 Η αύξηση του ανταγωνισμού με τους ξένους παραγωγούς και η πίεση που ασκούν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ στις γερμανικές ζυθοποιίες, μπορεί να οδηγήσει στον ανταγωνισμό των μεγάλων ζυθοβιομηχανιών για απόκτηση του ελέγχου της "εθνικής" αγοράς, αλλά και στη συγχώνευση μεσαίων ζυθοποιείων, στην προσπάθειά τους να προστατευθούν από τον αυξανόμενο εσωτερικό και εξωτερικό ανταγωνισμό.
1527953 Οι διευθυντές των τεσσάρων αλυσίδων τροφίμων που επισκεφτήκαμε δήλωσαν πως συνεχίζουν να γεμίζουν με τον ίδιο ρυθμό τα ράφια με κόκα-κόλα και τα άλλα αναψυκτικά.
242525 Οι δύο αλυσίδες σχηματίζουν αμέσως με τη σύνθεσή τους ετεροδιμερή με αντιπαράλληλο προσανατολισμό.
242526 Κάθε ετεροδιμερές έχει μήκος περίπου 1.000 Α και σταθεροποιείται με μη ομοιοπολικούς δεσμούς, αφού οι δύο αλυσίδες διαχωρίζονται με επίδραση αποδιαταξικού παράγοντα (3Μ ουρία).
242933 Η δεύτερη αυτή περίπτωση περιλαμβάνει αναγνώριση του "πεπτιδίου οδηγητή" από ειδικό μόριο "σωματίδιο αναγνώρισης σήματος" (Signal recοgnitiοn particle - SRP) που είναι ελεύθερο στο κυτταρόπλασμα και αποτελείται από ένα μικρό RΝA (300 νουκλεοτίδια) και 6 πολυπεπτιδικές αλυσίδες.
242524 Κυρίαρχο ρόλο στη μεμβράνη αυτή, ιδιαίτερα βέβαια στη συγκρότηση του υπομεμβρανικού σκελετού, παίζει η σπεκτρίνη που αποτελείται από δύο πολυπεπτιδικές αλυσίδες (α και β) με μοριακά βάρη 240 και 220 ΚDaltons αντίστοιχα.
169828 Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι μόνον έπειτα από παρεμβάσεις και έντονες διαμαρτυρίες των γιατρών και των μελών διεθνών επιτροπών παρατηρητών έβγαλαν οι αρχές τις αλυσίδες με τις οποίες κρατούσαν καθηλωμένους στα κρεβάτια τους τούς μισοπεθαμένους απεργούς πείνας.
153978 Λίγοι το κατάφεραν, αφού οι αστυνομικοί τους εμπόδισαν σχηματίζοντας αριστερά και δεξιά αλυσίδες.
242603 Π.χ. οι β αλυσίδες αποικοδομούνται με κυτταροπλασματικό σύστημα μη εξαρτώμενο από ΑΤΡ, ενώ οι α αλυσίδες αποικοδομούνται στα λυσοσώματα (των ερυθροβλαστών, πριν την ωρίμανση των ερυθροκυττάρων).
243627 Το κάλυμμα αυτό έχει βρεθεί πως περιέχει πολλές πρωτεΐνες μεταξύ των οποίων κυριαρχεί η κλαθρίνη (clathrin), (από το Ελληνικό "κλήθρα", γένος Κυπελλοφόρων παραποτάμιων δέντρων), που είναι τριμερές μόριο με τρεις βαριές πολυπεπτιδικές αλυσίδες (Η-heavy) μοριακού βάρους 180 Κdaltοns η καθεμιά και τρεις ελαφριές πολυπεπτιδικές αλυσίδες (L-light) μοριακού βάρους 35 Κdaltοns η καθεμιά.
243627 Το κάλυμμα αυτό έχει βρεθεί πως περιέχει πολλές πρωτεΐνες μεταξύ των οποίων κυριαρχεί η κλαθρίνη (clathrin), (από το Ελληνικό "κλήθρα", γένος Κυπελλοφόρων παραποτάμιων δέντρων), που είναι τριμερές μόριο με τρεις βαριές πολυπεπτιδικές αλυσίδες (Η-heavy) μοριακού βάρους 180 Κdaltοns η καθεμιά και τρεις ελαφριές πολυπεπτιδικές αλυσίδες (L-light) μοριακού βάρους 35 Κdaltοns η καθεμιά.
242603 Π.χ. οι β αλυσίδες αποικοδομούνται με κυτταροπλασματικό σύστημα μη εξαρτώμενο από ΑΤΡ, ενώ οι α αλυσίδες αποικοδομούνται στα λυσοσώματα (των ερυθροβλαστών, πριν την ωρίμανση των ερυθροκυττάρων).
225275 Έτσι, η ερευνητική ομάδα διαμόρφωσε μία διαγνωστική στρατηγική (η φιλοσοφία της οποίας απεικονίζεται στο δένδρο του Σχ. 7.4), που πίστευε ότι ακολουθούσαν οι ειδικοί αυτοί: σύγκριναν τις πραγματικές επικοινωνίες που συνέβαιναν στο δίκτυο με τις αναμενόμενες, όπως αυτές υποδεικνύονταν από τα πρωτόκολλα, για να εντοπίσουν χαλασμένους κρίκους στις αλυσίδες των πρωτοκόλλων.
242725 Κατά την πολύπλοκη αυτή διαδικασία αποκωδικοποίησης των πληροφοριών που βρίσκονται τώρα με τη μορφή μηνύματος RNΑ, πραγματοποιείται ομοιοπολική σύνδεση διαδοχικών αμινοξέων που καταλήγει στη δημιουργία πρωτεΐνης (πολυπεπτιδικής αλυσίδας για την ακρίβεια, γιατί μια πρωτεΐνη μπορεί να αποτελείται από πολλές και διαφορετικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες).
242893 Μια άλλη σημαντική λειτουργία του Gοlgi είναι η μετα-μεταφραστική μετατροπή των πρωτεϊνών, δηλαδή της προσθήκης σακχάρων (N-ακετυλογλυκοζαμίνης, γαλακτόζης, φουκόζης, σιαλικού οξέος), στις ολιγοσακχαρικές αλυσίδες που έχουν συνδεθεί με N-γλυκοσιδικό δεσμό μέσα στις δεξαμενές του ΚΕΔ.
243371 Τα μόρια αυτά υφίστανται αποικοδόμηση με τη διαδικασία της β-οξείδωσης (διαδοχική αποκοπή ακετυλομάδων) που μέχρι το 1976 πιστευόταν πως γίνεται μόνα στα μιτοχόνδρια - οι Lazarοw και De Duve, έδειξαν όμως πως η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται και στα υπεροξυσώματα: τα λιπαρά οξέα ενεργοποιούνται με acyl-CοA συνθετάση των υπεροξυσωμάτων και σχηματίζεται ακυλοσυνένζυμο A. Ο οξειδωτικός κύκλος του υπεροξυσώματος διαθέτει διαφορετικά ένζυμα από εκείνα των μιτοχονδρίων (π.χ. acyl-CοA οξειδάση που αναγνωρίζει μόνο μακριές αλειφατικές αλυσίδες δηλαδή με άτομα C (8) και θεωρείται πως χρησιμοποιείται παράλληλα αλλά και ιδιαίτερα για την αποικοδόμηση μακριών αλειφατικών αλυσίδων (π.χ. C22: 1) τις οποίες δύσκολα οξειδώνουν τα μιτοχόνδρια.
1496108 Τα καταστήματα-μέλη λειτουργούν αυτόνομα, φέρουν όμως τον τίτλο του συνεταιρισμού και ακολουθούν ταυτόσημη εμπορική πολιτική, κάνοντας προσφορές και προωθητικές ενέργειες από κοινού, κατά το πρότυπο των μεγάλων αλυσίδων της αγοράς.
241765 Το πήκτωμα πολυακρυλαμίδης αποτελείται από ένα τρισδιάστατο πλέγμα από μακριές αλειφατικές αλυσίδες πολυακρυλαμίδης που ενώνονται μεταξύ τους με μόρια Ν-Ν μεθυλενο-bisακρυλαμίδης (ΜΒΑ).
243191 Κατά τη διέλευση των ηλεκτρονίων παράγονται πρωτόνια που ξαναμπαίνουν από την FoF1 ΑΤΡάση (ένζυμο με 9 πολυπεπτιδικές αλυσίδες) ενεργοποιώντας την για σύνθεση ΑΤΡ στον μιτοχονδριακό χυμό.
243375 Πάντως, σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας του β-οξειδωτικού κύκλου στα υπεροξυσώματα έχει παρατηρηθεί συσσώρευση λιπαρών οξέων με μακριές αλειφατικές αλυσίδες, κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια της λειτουργίας των κυττάρων.
242528 Υπολογίζεται πως κάθε ετεροδιμερές μόριο σπεκτρίνης (δηλαδή και οι δύο αλυσίδες α και β μαζί) περιέχει 38 τέτοιες τριπλές έλικες.
242532 Φαίνεται όμως πως υπάρχουν παρόμοια μόρια και σε άλλες μεμβράνες, όπως π.χ. η φοδρίνη (fοdrin) των νευρικών κυττάρων (με δύο πολυπεπτιδικές αλυσίδες μοριακών βαρών 250 και 240 ΚDaltons αντίστοιχα) και η ΤW260/240 στις μικρολάχνες των κυττάρων του εντερικού επιθηλίου με παρόμοιες ιδιότητες.
242559 Ηπρωτεΐνη 4.1 αποτελείται από δύο σχεδόν ίδιες πολυπεπτιδικές, αλυσίδες με Μοριακό Βάρος 80 και 78 Κdaltοns αντίστοιχα, που περιέχουν βασικά αμινοξέα (π.χ. αργινίνη, λυσίνη) στο αμινοτερματικό τους άκρο.
242562 Πάντως έχει βρεθεί πως χρειάζονται και οι δύο αλυσίδες (α και β) των μορίων σπεκτρίνης για να εκδηλωθούν οι ιδιότητες αυτές.
1557323 Οι μεγάλες αυξήσεις στον κύκλο εργασιών συνδέονται αμέσως, σύμφωνα με την έρευνα της «Strategic», με τη συνεχώς αυξανόμενη παρουσία των αλυσίδων καταστημάτων στο λιανικό εμπόριο, καθώς επέτρεψε να γίνουν προσιτά στο ευρύ κοινό τα προϊόντα πληροφορικής.
242576 Οι δύο αλυσίδες σχηματίζουν ετεροδιμερή που πιστεύεται πως καθοδηγούν τη σύνδεση σπεκτρίνης - ακτίνης με τη βοήθεια και καλμοντουλίνης, που επίσης έχει ανιχνευθεί σε ερυθροκύτταρα.
511840 Μάχη Ελλήνων με τις πολυεθνικές, μάχη των οργανωμένων αλυσίδων με τους ανεξάρτητους μικρομεσαίους, μάχη μεταξύ των ίδιων των αλυσίδων...
511840 Μάχη Ελλήνων με τις πολυεθνικές, μάχη των οργανωμένων αλυσίδων με τους ανεξάρτητους μικρομεσαίους, μάχη μεταξύ των ίδιων των αλυσίδων...
519669 Να ευχηθούμε, τουλάχιστον, η χρησιμοποίηση των αλυσίδων να περιοριστεί εκεί και να μη δούμε τα χειρότερα.
244445 Κάθε μόριο έχει Μοριακό Βάρος 250.000 daltοns και αποτελείται από πέντε πολυπεπτιδικές αλυσίδες που σχηματίζουν πενταμερές.
550813 Η κεραυνοβόλα επίθεση των πολυεθνικών αλυσίδων Zara, Benetton, Marks and Spencer και BHS αιφνιδίασε τις ελληνικές επιχειρήσεις, που απόλεσαν μεγάλα μερίδια αγοράς.
550825 Ο όμιλος Zara με ελάχιστη διαφημιστική προβολή - η μόνη ίσως διαφήμιση ήταν τα φθηνά και μοδάτα προϊόντα τους - πραγματοποίησε εκπληκτικούς τζίρους, κάνοντας τους υπευθύνους των ελληνικών αλυσίδων να « τρίβουν τα μάτια τους ».
569015 Η συνεχής επέκταση των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ οδήγησε σε εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης από πλευράς τζίρου, καθήλωσε, όμως, τα κέρδη τους κατά το 1996, καθώς απαίτησε τη δέσμευση σημαντικών κεφαλαίων.
569024 Η συνεχής επέκταση των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ εντείνει και τη « διαμάχη » με τις βιομηχανίες.
590076 Η εξέλιξη αυτή θα επιφέρει ενδεχομένως μαρασμό των μικρών καταστημάτων προς όφελος μεγάλων αλυσίδων.
612676 Τις λιανικές τιμές καθορίζει ο ανταγωνισμός: που είναι έντονος μεταξύ των αλυσίδων σουπερμάρκετ.
616062 Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, θα μπορούσε κανείς, όχι αδίκως, να ισχυριστεί ότι "το νταβατζιλίκι της νύχτας" είναι "πιο καθαρή εξήγηση" απ' ό,τι είναι οι συμφωνίες που γίνονται, ας πούμε..., μεταξύ προμηθευτών και αλυσίδων σουπερμάρκετ για "αέρα" - μια περίοπτη θέση, δηλαδή, στο ράφι.
616066 Εάν υπέθετε, καιρό τώρα, κανείς ότι μαίνεται ένας άγριος πόλεμος μεταξύ βιομηχάνων και αλυσίδων σουπερμάρκετ, πρόκειται για λάθος υπόθεση!
616079 Κατά τον κ. Δασκαλόπουλο της "ΔEΛTA", αυτές οι ενδιάμεσες εταιρείες και οι κοινοπραξίες δεν είναι παρά "μια ακόμα προσπάθεια των μεγάλων αλυσίδων να συγκεντρώσουν τη δύναμή τους και να αυξήσουν την πίεσή τους."
616107 Σε μια πρόσφατη έκθεσή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού παραδέχτηκε και αυτή ότι "οι όροι και οι απαιτήσεις των αλυσίδων είναι ιδιαίτερα επαχθείς, οι δε παραγωγοί πιέζονται να προσφέρουν τις χαμηλότερες δυνατές τιμές - μακροχρόνιες πιστώσεις και να πληρώνουν" αέρα "για τη διάθεσή του προϊόντος, ιδιαίτερα δε για καλή θέση στο ράφι".
243577 Η κλαθρίνη μπορεί να απομονωθεί από τα κυστίδια, με ουρία, έχει Μοριακό Βάρος 180.000 daltοns, και αποτελείται από τρεις πολυπεπτιδικές αλυσίδες.
243723 Για να ανοίξει ο δίαυλος κάθε υποδοχέα χρειάζονται δύο μόρια νευροδιαβιβαστή που μάλλον δεσμεύονται στις α αλυσίδες, αν και πρόσφατη μελέτη αποδίδει τη δέσμευση στην δ υπομονάδα.
243715 Το λειτουργικό μόριο του υποδοχέα αποτελείται από πέντε πολυπεπτιδικές αλυσίδες που συμβολίζονται με τα γράμματα α,β,γ, και δ.
243716 Υπάρχουν δύο όμοιες αλυσίδες α στο μόριο του υποδοχέα αλλά επιπλέον έχει βρεθεί μεγάλη ομοιότητα αλληλουχίας αμινοξέων (πρωτοδιάταξης) μεταξύ όλων των αλυσίδων.
276254 Τα Καρκινοειδή, αποτελούν μια από τις ομάδες, που μελετώνται ευρέως σε περιπτώσεις ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος, μαζί με τους Ιχθείς και τα Μαλάκια, λόγω της αφθονίας τους, αλλά και της σημασίας τους στις θαλάσσιες τροφικές αλυσίδες (Champlin and Mitchell, 1986).
276628 Διασπορά ραδιονουκλιδίων σε σχέση με τις τροφικές αλυσίδες του θαλασσίου περιβάλλοντος
276644 Η κατανομή των φυσικών και τεχνητών ραδιονουκλιδίων στους οργανισμούς, υποδηλοί και τον μεταβολικό ρόλο, που μπορεί να παίζουν αυτά τα ραδιονουκλίδια, στους οργανισμούς, όπως, και τον ρόλο, που παίζουν οι οργανισμοί στην μεταφορά των ραδιενεργών ρυπαντών μέσα από τις διάφορες τροφικές αλυσίδες.
276714 Οι θαλάσσιες τροφικές αλυσίδες είναι συχνά πολύπλοκες και ποικίλες (Σχ. 54) και κατά το μάλλον και ήττον ανακλούν την ποικιλότητα των διαφόρων θαλασσίων οικοσυστημάτων (πελαγικά, οικοσυστήματα υπο-αιγιαλίτιδος ζώνης (estuaries), βενθικών κοινωνιών κλπ.).
243734 Έχουν βρεθεί μάλιστα πως αποικοδομούνται μέσα σε 30 λεπτά αλυσίδες (α, β, γ, δ) που δεν ενσωματώνονται σε λειτουργικό υποδοχέα για κάποιο λόγο (π.χ. ελλιπής γλυκοζυλίωση).
243740 Το παράδοξο είναι πως αντικατάσταση της δ αλυσίδας από μόρια ΑCΗR ψαριού με δ αλυσίδες ποντικού οδηγεί σε μόρια ΑCΗR με τετραπλάσια αγωγιμότητα στα ιόντα νατρίου.
243743 Στο ηλεκτρικό χέλι η πρωτεΐνη έχει Μοριακό Βάρος 270 ΚDaltοns, ενώ σε εγκέφαλο ποντικών αποτελείται από τρεις πολυπεπτιδικές αλυσίδες με Μοριακό Βάρος 270, 39 και 37 ΚDaltοns αντίστοιχα.
297437 Μαρκοβιανές Αλυσίδες
297438 Μία σπουδαία εφαρμογή των κατευθυνόμενων γράφων είναι οι Μαρκοβιανές αλυσίδες (Markov chains) ή Μαρκοβιανές διαδικασίες (Markov processes) και για το λόγο αυτό εξετάζονται ξεχωριστά από τις εφαρμογές του επομένου κεφαλαίου.
243822 Είναι ασυνήθιστη ινώδης πρωτεΐνη με δικέφαλο άκρο και ουρά μήκους 1300 Α και πάχους 20 Α. Περιλαμβάνει δύο μακριές πολυπεπτιδικές αλυσίδες σε δομή α-έλικας και πολλές μικρού μήκους.
243832 Αποτελείται από δύο πολυπεπτιδικές αλυσίδες με μήκος 400 Α. Σύμφωνα με το μοντέλο των Εbashi και συνεργατών, οι δύο αλυσίδες της τροπομυοσίνης συνδέονται άκρη με άκρη και παίρνουν θέση στο εσωτερικό αυλάκι της F ακτίνης.
243832 Αποτελείται από δύο πολυπεπτιδικές αλυσίδες με μήκος 400 Α. Σύμφωνα με το μοντέλο των Εbashi και συνεργατών, οι δύο αλυσίδες της τροπομυοσίνης συνδέονται άκρη με άκρη και παίρνουν θέση στο εσωτερικό αυλάκι της F ακτίνης.
342369 Στα 1900 κρίνοντας έργα του Αργύρη Εφταλιώτη και το δράμα "Bουρκόλακας", που τον επαινεί βέβαια, γιατί "έδειξε το δρόμο έξω από σκουριασμένες αλυσίδες περασμένων κανόνων", παρατηρεί μολαταύτα - ίσως γιατί η γλωσσική του αδιαλλαξία δεν έχει προχωρήσει ακόμη όσο αργότερα - ότι η γλώσσα του παρουσιάζει "μιαν ευλάβεια προς τη γραμματική και μιαν ομαλότητα που καμιά φορά στοχάζεται κανείς πως δε ζημιώνει την ορμή την ποιητική μια κάποια ανευλάβεια" και ότι "τα φτερά της Τέχνης αγαπούν συχνά να υψώνονται απάνω από τα ομαλά και τα ισοπεδωμένα".
276731 Παρόμοια περίπτωση βιομεγέθυνσης αναφέρεται από τους Bernhard and Andreae, 1984, σε σχέση με την βιοσυσσώρευση του Hg στις θαλάσσιες τροφικές αλυσίδες.
276744 Γενικά η μεταφορά και βιομεγέθυνση των ραδιονουκλιδίων μέσα από τις τροφικές αλυσίδες, εξαρτάται τόσο από τον τόπο διαμονής (habitat) του οργανισμού, τις τροφικές του απαιτήσεις, από την διαθεσιμότητα και τις χημικές και βιοχημικές ιδιότητες του στοιχείου, όσο και από τις βιομετρικές και μεταβολικές παραμέτρους του οργανισμού (μέγεθος, ταχύτητα μεταβολισμού κ.λ.π).
276747 Οι τροφικές αλυσίδες στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι πολύπλοκες.
345789 Το μόριο της Hb είναι τετραμερές, αποτελούμενο από 4 υπομονάδες, οι οποίες είναι πολυπεπτιδικές αλυσίδες κατά τέτοιο τρόπο διευθετημένες, ώστε να σχηματίζουν ένα σφαιροειδές μόριο με διαστάσεις: 64Αx55Ax50Α.Στον άνθρωπο έχουν βρεθεί πέντε διαφορετικές αλυσίδες, οι οποίες ονομάζονται α, β, γ, δ και ε.
345789 Το μόριο της Hb είναι τετραμερές, αποτελούμενο από 4 υπομονάδες, οι οποίες είναι πολυπεπτιδικές αλυσίδες κατά τέτοιο τρόπο διευθετημένες, ώστε να σχηματίζουν ένα σφαιροειδές μόριο με διαστάσεις: 64Αx55Ax50Α.Στον άνθρωπο έχουν βρεθεί πέντε διαφορετικές αλυσίδες, οι οποίες ονομάζονται α, β, γ, δ και ε.
345790 Καθεμιά από τις αλυσίδες αυτές που βρίσκεται μέσα στο μόριο της Hb έχει και ένα μόριο αίμης, το οποίο βρίσκεται σε μια θήκη που σχηματίζεται μεταξύ των Ε και F ελίκων, το δε άτομο του σιδήρου της αίμης είναι έτσι τοποθετημένο, ώστε να μην έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον.
345791 Οι τέσσερις πολυπεπτιδικές αλυσίδες που αποτελούν το μόριο της αιμοσφαιρίνης περιέχουν συνολικά 524 αμινοξέα και 4 μόρια αίμης, το δε μοριακό βάρος του μορίου υπολογίστηκε ότι είναι περίπου 64.450_-_66.000.
345798 Όπως είναι ήδη γνωστό, καθεμιά από τις πολυπεπτιδικές αλυσίδες α, β, γ, δ και ε έχει την αντίστοιχή της χρωμοσωμική θέση, που ονομάστηκε Ηbα, Ηbβ, Ηbγ, Ηbδ, και Ηbε.
345803 Τα γονίδια που σχετίζονται με τις αλυσίδες της Hb Α, δηλ. τα αA και βA, ονομάζονται HbαΑ και ΗbβΑ.
345810 Οι φυσιολογικές αιμοσφαιρίνες του ανθρώπου έχουν τον γενικό τύπο Χ2Ψ2, όπου το Χ2 σημαίνει ένα ζεύγος α πολυπεπτιδικών αλυσίδων και το Ψ2 ένα ζεύγος μιας από της β, γ, δ ή ε αλυσίδες. 1.
345814 Η Hb Α είναι το κυριότερο κλάσμα από τις αιμοσφαιρίνες των φυσιολογικών ατόμων, αποτελείται δε από δύο α και β αλυσίδες, οι οποίες έχουν 141 και 146 αμινοξέα αντίστοιχα.
345823 Αποτελείται από 4ε αλυσίδες (ε4). στην ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αμύλου και σε ρΗ 8,6 κινείται προς την άνοδο.
243745 Πρόκειται για τετραμερή πρωτεΐνη με δύο α και δύο β πολυπεπτιδικές αλυσίδες που η καθεμιά διαπερνά 4 φορές τη λιπιδική διπλοστοιβάδα.
243766 Κάθε μόριο υποδοχέα αποτελείται από τέσσερις πολυπεπτιδικές αλυσίδες.
243767 Οι δύο αλυσίδες που ονομάζονται "α" βρίσκονται στον εξωκυττάριο χώρο και έχουν Μοριακό βάρος 135 Κdaltοns, ενώ οι αλυσίδες "β" αποτελούν διαμεμβρανικές πρωτεΐνες με Μοριακό Βάρος 95 Κdaltοns.
243767 Οι δύο αλυσίδες που ονομάζονται "α" βρίσκονται στον εξωκυττάριο χώρο και έχουν Μοριακό βάρος 135 Κdaltοns, ενώ οι αλυσίδες "β" αποτελούν διαμεμβρανικές πρωτεΐνες με Μοριακό Βάρος 95 Κdaltοns.
243768 Οι αλυσίδες α και β έχουν κοινή προέλευση από ένα μεγάλο πολυπεπτίδιο 1382 αμινοξέων που διασπάται πρωτεολυτικά μετα-μεταφραστικά.
243835 Κάθε μόριο μυοσίνης αποτελείται από βαριές πολυπεπτιδικές αλυσίδες με Μοριακό Βάρος 200.000 daltons η καθεμιά και από 4 ελαφριές αλυσίδες με Μοριακό Βάρος 20.000 και 16.000 daltοns αντίστοιχα.
243835 Κάθε μόριο μυοσίνης αποτελείται από βαριές πολυπεπτιδικές αλυσίδες με Μοριακό Βάρος 200.000 daltons η καθεμιά και από 4 ελαφριές αλυσίδες με Μοριακό Βάρος 20.000 και 16.000 daltοns αντίστοιχα.
244002 Κάθε μόριο αποτελείται από τρεις αριστερόστροφες πολυπεπτιδικές αλυσίδες με βήμα έλικας 65 Α και μήκος 600-900 Α. Πρόκειται για τρεις διαφορετικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες με μορφή δεξιόστροφης α-έλικας που συνδέονται άκρη με άκρη για να σχηματιστεί η ίνα διαμέτρου 80 Α. Η όλη αυτή διάταξη θυμίζει δομή τροποκολλαγόνου με μερικές διαφορές όπως π.χ. το μήκος που σ' αυτό είναι 3.000 Α. Κατά την ωρίμανση των επιδερμικών κυττάρων τα ινίδια κερατίνης αυξάνονται συνεχώς και συνδεόμενα πλευρικά δημιουργούν ένα πολύ ισχυρό προστατευτικό στρώμα.
244002 Κάθε μόριο αποτελείται από τρεις αριστερόστροφες πολυπεπτιδικές αλυσίδες με βήμα έλικας 65 Α και μήκος 600-900 Α. Πρόκειται για τρεις διαφορετικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες με μορφή δεξιόστροφης α-έλικας που συνδέονται άκρη με άκρη για να σχηματιστεί η ίνα διαμέτρου 80 Α. Η όλη αυτή διάταξη θυμίζει δομή τροποκολλαγόνου με μερικές διαφορές όπως π.χ. το μήκος που σ' αυτό είναι 3.000 Α. Κατά την ωρίμανση των επιδερμικών κυττάρων τα ινίδια κερατίνης αυξάνονται συνεχώς και συνδεόμενα πλευρικά δημιουργούν ένα πολύ ισχυρό προστατευτικό στρώμα.
244609 Με τέτοιο μηχανισμό αυτοσυγκρότησης γίνεται και η συγκρότηση πολυενζυμικών συστημάτων όπως π.χ. της πυροσταφυλικής αποκαρβοξυλάσης που περιέχει 16 πολυπεπτιδικές αλυσίδες.
244574 Στην πιο απλή περίπτωση, αποτελούνται από μια πολυπεπτιδική αλυσίδα, και στην πιο πολύπλοκη από δύο ή περισσότερες υπομονάδες, που κάθε μία αποτελείται, με τη σειρά της, από μια, ή περισσότερες αλυσίδες.
244619 Τα μόρια αυτά, με κρυσταλλογραφική ανάλυση έχει δειχτεί ότι αποτελούνται από τρεις πολυπεπτιδικές αλυσίδες α1, α2 (για το κολλαγόνο τύπου Ι).
244637 Συμπερασματικά μπορούμε να χαρακτηρίσουμε κάθε φάση της διαδικασίας συγκρότησης του κολλαγόνου ως εξής: 1η φάση - ελίκωση των τριών πολυπεπτιδικών αλυσίδων α1, α1, α2 (στην περίπτωση του κολλαγόνου τύπου Ι) για σχηματισμό τριπλής έλικας, με μηχανισμό υποβοηθούμενης συγκρότησης αφού τα "προεξέχοντα πεπτίδια" δεν συμμετέχουν στην τελική δομή. 2η φάση - πλευρική σύνδεση μορίων τροποκολλαγόνου (μετά την αφαίρεση των "προεξεχόντων πεπτιδίων" πρωτεολυτικά) με αξονική μετατόπιση 670 Α. Όπως έχει βρεθεί αναλύοντας την γνωστή πρωτοδιάταξη των α1 και α2, με ηλεκτρονικό υπολογιστή, η μετατόπιση αυτή εξασφαλίζει μέγιστες υδρόφοβες και ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε γειτονικές αλυσίδες α1, α2.
244658 Πιο πρόσφατα πέτυχε να διασπάσει ριβοσωμικές υπομονάδες στις αλυσίδες RNΑ και στις πρωτεΐνες τους και μετά να τα επανασυγκροτήσει in vitro.
244715 Μέχρι τώρα έχουν βρεθεί επτά διαφορετικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες με 1000 αμινοξέα η καθεμιά, που αποτελούν συστατικά των πέντε διαφορετικών τύπων κολλαγόνου που έχουν χαρακτηριστεί.
244724 Οι διαφορετικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες είναι: α1 (Ι), α1 (ΙΙ), α1 (ΙΙΙ), α1 (ΙV), α1 (V), α2 (Ι), α2 (V).
244726 Όπως αναφέρεται και αλλού το κολλαγόνο είναι αυτοσυγκροτούμενη εξωκυττάρια δομή που αρχικά συντίθεται με τη μορφή προκολλαγόνου που αποτελείται από τρεις πολυπεπτιδικές αλυσίδες - αυτές παράγονται στο ενδοπλασματικό δίκτυο, περιέχουν "προεξέχον πεπτίδιο", καλούνται προ-α-αλυσίδες και μπορούν να χαρακτηριστούν σε ηλεκτροφόρηση SDS πολυ - ακρυλαμίδης.
244727 Η ασυνήθιστη πρωτοδιάταξη κάθε αλυσίδας μαζί με την υδροξυλίωση που συμβαίνει σε κατάλοιπα προλίνης και λυσίνης αποτελούν τη βάση για την ιδιόμορφη δομή του τελικού μορίου - οι δεσμοί που δημιουργούνται από τα τροποποιημένα (μετα-μεταφραστικά) κατάλοιπα ισχυροποιούν τη σύνδεση ανάμεσα στις τρεις αλυσίδες ώστε να σχηματιστεί το ινίδιο του προκαλλαγόνου.
345953 Αntοine (έλλειψη της β74 και 75, Gly-Leu), η Hb Τοurs (έλλειψη της β87 θρεονίνης) και η Hb Gun Ηill (έλλειψη του β93 ως 97) σχηματίστηκαν ίσως με τον ίδιο τρόπο. οι αιμοσφαιρίνες Lepοre περιέχουν φυσιολογικές α αλυσίδες, αλλά στερούνται τόσο των β όσο και των δ αλυσίδων, Δομικές μελέτες απέδειξαν ότι η Hb Lepοre Βοstοn έχει μια δ ακολουθία από κατάλοιπα 1 ως 87 και κατάλοιπα β αλυσίδας από 116 ως 146.
345954 Τα κατάλοιπα 88 ως 115 είναι πανομοιότυπα και για τις δύο αλυσίδες β και δ και επομένως δεν μπορούν να ξεχωριστούν (βλέπε Κεφάλαιο Μεταλλάξεων).
244738 Τα μόρια αυτά που παλαιότερα ονομάζοντανβλεννοπολυσακχαρίτες (mucοpοlysacharίdes) αποτελούνται από μακριές χωρίς διακλαδώσεις πολυσακχαρικές αλυσίδες.
344854 Οι νουκλεοτιδικές αυτές αλυσίδες, σύμφωνα με την υπό θέση αυτή, έχουν ταυτόχρονα μια συζευκτική και μια αναπαραγωγική επιφάνεια.
244743 Π.χ. μία τυπική πρωτεογλυκάνη από χόνδρο μπορεί να αποτελείται από 100 αλυσίδες θειικής χονδροϊτίνης συνδεδεμένες με πρωτεΐνη 1900 αμινοξέων - έτσι βλέπουμε ότι για κάθε 12 περίπου αμινοξέα αντιστοιχεί ένα μόριο γλυκοζαμινογλυκάνης, ενώ η σύνδεση γίνεται σε κατάλοιπα σερίνης.
245062 Η gp120 έχει 480 αμινοξέα και 25 ολιγοσακχαρικές αλυσίδες, ενώ η gp41 έχει 350 αμινοξέα και μόνο 5 ολιγοσακχαρικές αλυσίδες, μεγέθη ασυνήθιστα για γλυκοπρωτεΐνες ρετροϊών.
616108 Οι ιδιοκτήτες αλυσίδων επικαλούνται με τη σειρά τους "μια πρακτική που ισχύει διεθνώς για τα ράφια" και λένε ότι όλες οι ενέργειές τους γίνονται κατόπιν συμφωνιών με τους προμηθευτές.
619024 Ελέγχουν και μονοπωλούν την αγορά μέσω πέντε και μόνο αλυσίδων.
619817 Ελέγχουν και μονοπωλούν την αγορά μέσω πέντε και μόνο αλυσίδων.
663564 Οι πρώτες αναζητήσεις ως προς τους προσφερόμενους χώρους και οι πρώτες κρούσεις για επιχειρηματικές συμπράξεις έχουν αρχίσει ήδη να εκδηλώνονται, ενώ οικονομικοί κύκλοι προδιαγράφουν ως βέβαιη μια νέα "έφοδο" από πλευράς μεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων του εξωτερικού (Sheraton, Hilton, Ηyatt κ.ά.) για την κατάληψη των "τειχών" της Αθήνας που έχει χαρακτηρισθεί ξενοδοχειακώς "κορεσμένη".
691742 Ταμπέλες που κατέληγαν σε "... όπουλος και Υιοί" κατέβηκαν σε ένα βράδυ για να τοποθετηθούν στη θέση τους αυτές των γνωστών αλυσίδων του κέντρου και της παγκόσμιας αγοράς.
691810 Παράλληλα σύντομα αναμένεται να ενσκήψει στην Ελλάδα μια σειρά επιτυχημένων αλυσίδων από το εξωτερικό.
345552 Δεύτερο, τα γονίδια για τις δύο αλυσίδες φαίνονται ότι είναι πολύ στενά συνδεμένα, σχηματίζοντας μια αλληλοδιάδοχη ακολουθία.
345831 Αυτή αποτελείται από τέσσερις γ αλυσίδες (γ4) και βρίσκεται στα έμβρυα σε αναλογία 0,3%.
345828 Αποτελείται από δύο α και δύο ε αλυσίδες (α2 ε2).
306907 Όποιες και αν είναι οι αφηγηματικές τεχνικές που αφορούν στην πλοκή, η ταινία οφείλει να παρουσιάζει συνοχή, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται, όταν τα γεγονότα παρουσιάζονται έτσι ώστε να διευκολύνονται οι θεατές να τα οργανώσουν μέσα στον χώρο και τον χρόνο, να μπορούν δηλαδή να κατασκευάσουν τις χωροχρονικές και αιτιακές αλυσίδες της ιστορίας.
316767 Τον Μάρτιο του 1822 πιάστηκαν 74 πρόκριτοι της Βεροίας και οδηγήθηκαν με αλυσίδες ως το διοικητήριο της Θεσσαλονίκης.
345838 Αποτελείται από δύο α και δύο γ αλυσίδες (α2 γ2).
345841 Αυτή αποτελείται από δύο α και δύο γ αλυσίδες, από τις οποίες η μία έχει το ΝΗ2 άκρο ακετυλιωμένο.
345847 Κατά την άποψη όμως άλλων ερευνητών τα πολυσώματα των δικτυοκυττάρων, που επωάζονται με Fe59, ενσωματώνουν ραδιενέργεια, ενώ αλυσίδες που συντίθενται πάνω στα πολυσώματα δεν ενσωματώνουν το ισότοπο.
345848 Είναι επομένως πιθανό ότι η ένωση της αίμης στις σφαιρινικές αλυσίδες γίνεται μετά την ολοκλήρωση της συνθέσεώς τους.
345851 Μόλις ολοκληρωθούν οι α αλυσίδες τείνουν να παραμείνουν προσδεμένες με τα ριβοσώματα μέχρι την απελευθέρωσή τους με τη μορφή του αβ διμερούς.
327730 Ο οίκος και το γένος δένουν τους ανθρώπους με αλυσίδες βαρύτατες, άλλοτε χρυσές κι άλλοτε μολυβένιες.
345551 Πρώτο, είναι γνωστό ότι οι αλυσίδες δ και β της φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης έχουν πολύ μεγάλη ομοιότητα.
346016 Είναι θνησιγόνα κατάσταση, γιατί λείπουν τελείως οι αλυσίδες α σε έμβρυα που φέρουν σε διπλή δόση τα γονίδια της α μεσογειακής αναιμίας.
345855 Συνεπώς είναι λογικό να δεχτούμε ότι in vivο παρόμοια σειρά γεγονότων συμβαίνει στον μυελό των οστών, δηλαδή β αλυσίδες απελευθερούμενες από τα πολυσώματά τους ενώνονται με ολοκληρωμένες α αλυσίδες και τα προκύπτοντα αβ διμερή ενσωματώνουν τότε τα απαιτούμενα μόρια της αίμης και σχηματίζεται το τετραμερές.
345855 Συνεπώς είναι λογικό να δεχτούμε ότι in vivο παρόμοια σειρά γεγονότων συμβαίνει στον μυελό των οστών, δηλαδή β αλυσίδες απελευθερούμενες από τα πολυσώματά τους ενώνονται με ολοκληρωμένες α αλυσίδες και τα προκύπτοντα αβ διμερή ενσωματώνουν τότε τα απαιτούμενα μόρια της αίμης και σχηματίζεται το τετραμερές.
345857 Κατά την πρώτη περίοδο της εμβρυϊκής ζωής δεν γίνεται σύνθεση β αλυσίδων και έτσι οι συντιθέμενες α αλυσίδες ενώνονται είτε με ε είτε με γ αλυσίδες, οι οποίες υπάρχουν από πιο πρώιμο στάδιο.
345857 Κατά την πρώτη περίοδο της εμβρυϊκής ζωής δεν γίνεται σύνθεση β αλυσίδων και έτσι οι συντιθέμενες α αλυσίδες ενώνονται είτε με ε είτε με γ αλυσίδες, οι οποίες υπάρχουν από πιο πρώιμο στάδιο.
345862 Οι α αλυσίδες ενώνονται κατά προτίμηση με β, γι' αυτό και στο νεογέννητο ανακαλύπτει κανείς συχνά ίχνη από γ4, αλλά όχι β4.
345869 Μπορούμε να δούμε στον πίνακα αυτό ότι οι β και γ αλυσίδες περιέχουν 146 αμινοξικά κατάλοιπα, σε σύγκριση με τα 153 κατάλοιπα της μυοσφαιρίνης.
345874 Οι α και β αλυσίδες έχουν 64 αμινοξέα σε ομόλογες θέσεις, ενώ οι α και γ έχουν 60.
345878 Η αιμοσφαιρίνη ήταν μια από τις πρώτες πρωτεΐνες που αποκάλυψαν τη λεπτομερή δομή του μορίου της, δηλαδή την τεταρτοταγή δομή, η οποία αποσαφηνίστηκε αργότερα από τις μελέτες του Perutz με τη βοήθεια των ακτινών Χ. Όπως αποδείχθηκε, οι πολυπεπτιδικές αλυσίδες σταθεροποιούνται κατά κύριο λόγο από α ελικοειδείς δομές, που χωρίζονται από έναν αριθμό μη ελικοειδών τμημάτων.
345880 Πολυπεπτιδικές αλυσίδες με πολύ απέχουσες μεταξύ τους αίμες (α1 β1 ή α2 β2) αλληλεπιδρούν πιο εύκολα από όσο ανόμοιες αλυσίδες με γειτονικές αίμες (α1 β2 ή α2 β1), γιατί οι αλληλεπιδράσεις αυτές έχουν συνήθως υδρόφοβο χαρακτήρα και σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με αμινοξικά κατάλοιπα στην περιοχή G 10-Η 9.
345880 Πολυπεπτιδικές αλυσίδες με πολύ απέχουσες μεταξύ τους αίμες (α1 β1 ή α2 β2) αλληλεπιδρούν πιο εύκολα από όσο ανόμοιες αλυσίδες με γειτονικές αίμες (α1 β2 ή α2 β1), γιατί οι αλληλεπιδράσεις αυτές έχουν συνήθως υδρόφοβο χαρακτήρα και σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με αμινοξικά κατάλοιπα στην περιοχή G 10-Η 9.
346170 Δεδομένου όμως ότι υπάρχουν πολλές αλυσίδες στο ίδιο μακρομόριο, μερικές θα συμπληρωθούν με τον ένα τρόπο και μερικές με τον άλλο.
346171 Έχει διαπιστωθεί επίσης πως το ίδιο γλυκοπρωτεϊνικό μακρομόριο, που δείχνει δραστικότητα Α ή Β, μπορεί να δείξει και δραστικότητα Η. Προφανώς στην περίπτωση αυτή δεν συμπληρώνονται όλες οι διαθέσιμες αλυσίδες με την προσθήκη Α η Β οριστών, η δε δραστικότητα Η οφείλεται στην παρουσία των αλυσίδων εκείνων στις οποίες δεν έχει προστεθεί κανένα επιπλέον σάκχαρο.
346693 Η ανοσοσφαιρίνη αυτή αποτελείται από δύο ελαφριές και δύο βαριές αλυσίδες, τις κ ή λ και τις α αντίστοιχα.
346696 Οι IgΜ διασπώνται σε βαριές και ελαφριές αλυσίδες με τη βοήθεια αναγωγικών ουσιών.
346702 Οι αντιγονικά καθορίζουσες ομάδες των ΙgΕ διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται στις ε αλυσίδες.
346704 Όπως προαναφέρθηκε, τόσο οι ελαφριές όσο και οι βαριές αλυσίδες των ανοσοσφαιρινών μιας οποιασδήποτε τάξεως αποτελούνται αφ' ενός από μια σταθερή περιοχή, στην οποία η σειρά των αμινοξέων είναι η ίδια για όλες τις ανοσοσφαιρίνες της τάξεως αυτής, και αφ' ετέρου από μια μεταβλητή περιοχή, στην οποία η σειρά των αμινοξέων είναι διαφορετική για τα μόρια αντισώματος με διαφορετικές ειδικότητες, έστω κι αν αυτά ανήκουν στην ίδια τάξη. οι δύο όμως αυτές γενικεύσεις δεν είναι απόλυτα ορθές.
346705 Ανοσοσφαιρίνες μιας και της ιδίας τάξεως μπορεί να παρουσιάζουν κάποιες διαφορές στα αμινοξέα των σταθερών περιοχών τους, τόσο στις ελαφριές όσο και στις βαριές αλυσίδες.
346707 Οι χαρακτήρες Gm βρίσκονται στις βαριές αλυσίδες Η του ΙgG, έχουν δε μέχρι σήμερα περιγραφεί 30 διαφορετικοί χαρακτήρες Gm, που ονομάζονται αντίστοιχα Gm (1), Gm (2), Gm (3) κ.ο.κ.
346709 Το ισο-αντιγονικό σύστημα που σχετίζεται με τις βαριές αλυσίδες του ΙgG αναφέρεται ως σύστημα Gm.
346710 Το σύστημα που σχετίζεται με τον τύπο ελαφριών αλυσίδων ως σύστημα Ιg, το δε σύστημα το σχετικό με τις βαριές αλυσίδες του ΙgΑ2 ως σύστημα Α.
346195 Επειδή αυτό φαίνεται να αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη δυνατότητα προσθήκης Α η Β ακραίων ομάδων στις αλυσίδες, οι ειδικότητες Α η Β απουσιάζουν επίσης από τους μη εκκριτικούς τύπους, έστω και αν το άτομο φέρει τα αντίστοιχα αλληλόμορφα Α η Β. Τα αλληλόμορφα όμως που εδράζονται στη θέση "εκκριτικός τύπος" επηρεάζουν μόνο τη σύνθεση των υδατοδιαλυτών ενώσεων με εξειδίκευση κάποιας ομάδας αίματος.
346197 Αυτό συμβαίνει γιατί οι γλυκοπρωτεΐνες που περιέχονται στα εκκρίματα των "μη εκκρινόντων" είναι ποιοτικά πολύ όμοιες με τις γλυκοπρωτεΐνες των "εκκρινόντων" και, όπως φαίνεται, στερούνται μόνο του ακραίου L-φουκοζυλικού κατάλοιπου του χαρακτηριστικού για τις Η ειδικές αλυσίδες και των ακραίων κατάλοιπων Ν-ακετυλογαλακτοζαμίνης ή D-γαλακτόζης, που καθορίζουν τις ειδικότητες Α ή Β. Υπάρχει ακόμα μια άλλη γενετική θέση που σχετίζεται στενά με τον σχηματισμό του Η ειδικού συμπλέγματος και επομένως με τον σχηματισμό των ειδικοτήτων Α και Β. Η θέση αυτή αναγνωρίστηκε μετά την ανακάλυψη ορισμένων σπάνιων ατόμων με τελείως ασυνήθιστο πρότυπο ομάδων αίματος.
346671 Οι βαριές αλυσίδες διαφορετικών τάξεων και υποτάξεων ανοσοσφαιρινών διαφέρουν στη σειρά των αμινοξέων των σταθερών περιοχών τους, ενώ οι ελαφριές αλυσίδες των ανοσοσφαιρινών όλων των τάξεων είναι παρόμοιες.
346671 Οι βαριές αλυσίδες διαφορετικών τάξεων και υποτάξεων ανοσοσφαιρινών διαφέρουν στη σειρά των αμινοξέων των σταθερών περιοχών τους, ενώ οι ελαφριές αλυσίδες των ανοσοσφαιρινών όλων των τάξεων είναι παρόμοιες.
346675 Υπάρχουν κατά συνέπεια δύο θέσεις συνδέσεως αντισώματος ανά μόριο ΙgG, που είναι και ο ελάχιστος αριθμός που απαιτείται για να μπορεί ένα αντίσωμα να συγκολληθεί η να κατακρημνισθεί. οι δισουλφιδικοί δεσμοί που ενώνουν τις δύο βαριές αλυσίδες βρίσκονται κατά προσέγγιση στην κεντρική τους περιοχή, η οποία πήρε το όνομα "γιγγλυμοειδής" περιοχή, επειδή τα μέρη του μορίου που σχηματίζουν την περιοχή συνδέσεως του αντισώματος μπορούν και περιστρέφονται γύρω της σαν γίγγλυμος (μεντεσές).
346718 Έτσι ο χαρακτήρας Gm (1) εντοπίζεται σε αλυσίδες γ1, ενώ ο χαρακτήρας Gm (5) εντοπίζεται σε αλυσίδες γ3.
346718 Έτσι ο χαρακτήρας Gm (1) εντοπίζεται σε αλυσίδες γ1, ενώ ο χαρακτήρας Gm (5) εντοπίζεται σε αλυσίδες γ3.
346741 Αν υπήρχαν περισσότερα από ένα γονίδια για τις γ1 και γ3 αλυσίδες, τότε θα έπρεπε να εμφανιστούν στον ορό και φυσιολογικές ανοσοσφαιρινικές αλυσίδες μαζί με τις ασυνήθιστες.
346741 Αν υπήρχαν περισσότερα από ένα γονίδια για τις γ1 και γ3 αλυσίδες, τότε θα έπρεπε να εμφανιστούν στον ορό και φυσιολογικές ανοσοσφαιρινικές αλυσίδες μαζί με τις ασυνήθιστες.
346749 Έτσι οι ανοσοσφαιρίνες των διαφόρων τάξεων έχουν βαριές αλυσίδες διαφορετικών τάξεων, αλλά οι τάξεις των ελαφριών αλυσίδων είναι κοινές σε όλες τις τάξεις των μορίων των ανοσοσφαιρινών.
346754 Οι χαρακτήρες Inv είναι εντοπισμένοι στο σταθερό τμήμα της κ αλυσίδας και αλυσίδες με κατάλοιπο λευκίνης στη θέση 191 έχουν Inv (1,2) ειδικότητα, ενώ αλυσίδες με βαλίνη στη θέση αυτή έχουν Ιnν (3) ειδικότητα.
346754 Οι χαρακτήρες Inv είναι εντοπισμένοι στο σταθερό τμήμα της κ αλυσίδας και αλυσίδες με κατάλοιπο λευκίνης στη θέση 191 έχουν Inv (1,2) ειδικότητα, ενώ αλυσίδες με βαλίνη στη θέση αυτή έχουν Ιnν (3) ειδικότητα.
346755 Όλες οι κ αλυσίδες, οι θετικές για το Ιnν (1) αντιγόνο, που οι αμινοξικές ακολουθίες τους έχουν καθοριστεί, έχουν λευκίνη στη θέση 191.
346723 Κατά συνέπεια το Gm δείχνει ότι τα γονίδια που ορίζουν τις αλυσίδες γ1 και γ3 των ΙgG 1 και ΙgG3 βρίσκονται σε στενή σύνδεση μεταξύ τους.
346726 Από ενδείξεις επί της συνδέσεως διαφόρων χαρακτήρων Gm και από έλλειψη ανασυνδυασμού μεταξύ χαρακτήρων Gm και Αm (το ανάλογο σύστημα των α2 αλυσίδων του ΙgΑ2) συνάγεται ότι τα γονίδια που ελέγχουν τις αλυσίδες γ και α είναι συνδεδεμένα.
346735 Φαίνεται όμως πιθανότερο ότι υπάρχει μόνο ένα γονίδιο και για τις δύο αλυσίδες γ, και γ3 και κατ' αναλογία και για τους άλλους τύπους αλυσίδων.
346738 Ο όρος των ατόμων όμως περιείχε μερικές ασυνήθιστες αλυσίδες, αποτελούμενες από το Ν ακραίο τμήμα αλυσίδων γ3 και το C-ακραίο τμήμα αλυσίδων γ1.
346739 Έτσι βγήκε το συμπέρασμα ότι οι ασυνήθιστες αυτές αλυσίδες ήταν το αποτέλεσμα ενδογονιδιακού ανασυνδυασμού μεταξύ ενός γ3 και ενός γ1 γονίδιου.
346677 Κάθε μόριο ΙgG αποτελείται από δύο πανομοιότυπες βαριές αλυσίδες γ και δύο επίσης πανομοιότυπες ελαφριές αλυσίδες κ ή λ, ενωμένες με δισουλφιδικούς δεσμούς.
346677 Κάθε μόριο ΙgG αποτελείται από δύο πανομοιότυπες βαριές αλυσίδες γ και δύο επίσης πανομοιότυπες ελαφριές αλυσίδες κ ή λ, ενωμένες με δισουλφιδικούς δεσμούς.
346681 Αυτές οι ομάδες είναι δύο ειδών. ομάδες που βρίσκονται στις ελαφριές αλυσίδες και ομάδες που βρίσκονται στις βαριές αλυσίδες.
346681 Αυτές οι ομάδες είναι δύο ειδών. ομάδες που βρίσκονται στις ελαφριές αλυσίδες και ομάδες που βρίσκονται στις βαριές αλυσίδες.
346684 Οι υποτάξεις αυτές έχουν διαφορετικές γ αλυσίδες, καθώς επίσης και βιολογικές διαφορές.
345895 Συνέπεια αυτού είναι οι β αλυσίδες να συμπλησιάζουν μεταξύ τους και να παίρνουν μια ελαφρά αλλοιωμένη διάταξη με την οποία ευκολύνεται η οξυγόνωση.
345981 Το ακόλουθο σχήμα συγκεφαλαιώνει τις διατυπωθείσες προτάσεις της εξελίξεως των σφαιρινικών γονιδίων των σπονδυλωτών: 1) Στον κοινό πρόγονο των αγνάθων πρωτόγονων σπονδυλωτών και του ανθρώπου συνέβη κάποιος γονιδιακός διπλασιασμός του σφαιρινικού γονίδιου, με αποτέλεσμα να αποχωριστεί το γενεαλογικό στέλεχος του γονίδιου της μυοσφαιρίνης από το στέλεχος του γονίδιου της αιμοσφαιρίνης. 2) οι μονομερείς αιμοσφαιρίνες των πρωτόγονων ιχθύων εξελίχθηκαν από ένα διπλασιασμό του γονίδιου της μυοσφαιρίνης που ακολουθεί αμέσως τον διπλασιασμό μυοσφαιρίνης αιμοσφαιρίνης. 3) Στους πρώτους οστεϊχθύες, πρόγονους των χερσόβιων σπονδυλωτών, ένα γονίδιο αιμοσφαιρίνης διπλασιάστηκε και σχημάτισε τα γονίδια της α και β αλυσίδας. 4) Πολύ αργότερα, στον κλάδο που οδηγεί στα ευθήρια θηλαστικά, ένα γονίδιο β γ αλυσίδας διπλασιάστηκε και έδωσε δύο ξεχωριστές γραμμές εξελίξεως (α) το προγονικό γονίδιο για τη μη α αλυσίδα των μαρσιποφόρων και τη γ αλυσίδα του ανθρώπου και (β) το προγονικό γονίδιο για τις β αλυσίδες των θηλαστικών. 5) Γονίδια β αλυσίδας διπλασιάστηκαν ανεξάρτητα σε ξεχωριστές γραμμές εξελίξεως των θηλαστικών και σχημάτισαν τα β και δ γονίδια στα πρωτεύοντα, τα βΑ και βC γονίδια σε ορισμένα πρόβατα. τα πολλαπλά β γονίδια στους ποντικούς και τα βΙ και βΙΙ γονίδια στις γάτες. 6) Γονίδια α αλυσίδας διπλασιάστηκαν επίσης ανεξάρτητα σε θηλαστικά και σχημάτισαν τα Ια και ΙΙα γονίδια, επίσης στις έχιδνες, στα μονοτρήματα και τέλος κατά τη χωριστή εξέλιξη των ειδών των τελεοστέων ιχθύων διπλασιασμοί του α γονίδιου συνέβηκαν στις οικογένειες των σολομιδών, ενώ διπλασιασμοί του β γονίδιου είναι γνωστοί σε ορισμένους άλλους οργανισμούς, όπως π.χ. στους γαδόμορφους και τετραοδοντοειδείς ιχθύες.
345994 Τα γονίδια αυτά μπορούν να βρεθούν σε ομόζυγη κατάσταση, σε συνδυασμό με τις παραλλαγές της αιμοσφαιρίνης που έχουν σχέση με τις β αλυσίδες η σε συνδυασμό με την β-δ μεσογειακή αναιμία, η τέλος σε απλή ετερόζυγη κατάσταση.
345998 Εφόσον οι α αλυσίδες βρίσκονται και στις αιμοσφαιρίνες του εμβρύου και του ενήλικα, τα άτομα με α-μεσογειακή αναιμία παρουσιάζουν ανωμαλίες σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
346017 Σε τέτοια έμβρυα οι γ αλυσίδες εξακολουθούν να συντίθενται, αλλά επειδή λείπουν οι α δεν μπορεί να σχηματιστεί η Hb F. Έτσι οι γ αλυσίδες συνδυάζονται μεταξύ τους και σχηματίζουν την Hb Βart's (γ4).
346017 Σε τέτοια έμβρυα οι γ αλυσίδες εξακολουθούν να συντίθενται, αλλά επειδή λείπουν οι α δεν μπορεί να σχηματιστεί η Hb F. Έτσι οι γ αλυσίδες συνδυάζονται μεταξύ τους και σχηματίζουν την Hb Βart's (γ4).
346056 Η ηλεκτροφόρηση δείχνει συνήθως: α) την ανώμαλη αιμοσφαιρίνη σε ποσοστό 10-45% της όλης αιμοσφαιρίνης, β) μια ζώνη που αντιπροσωπεύει τις ελεύθερες α αλυσίδες κοντά στο σημείο εφαρμογής του δείγματος και προς την κάθοδο και γ) την εξαφάνιση του κλάσματος της ανώμαλης αιμοσφαιρίνης όταν το αιμόλυμα των ασθενών επωασθεί για μερικά λεπτά πριν από την ηλεκτροφόρηση σε 700 C. Η ηλεκτροφόρηση της αιμοσφαιρίνης μπορεί όμως να μη δείξει ανώμαλο κλάσμα, γιατί υπάρχουν ασταθείς αιμοσφαιρίνες με την ίδια ηλεκτροφορητική κινητικότητα που έχει και η φυσιολογική Α. Σε τέτοιες περιπτώσεις η ύπαρξη ή μη εγκλείστων Ηeinz και η δοκιμασία της θερμοσταθερότητας βοηθούν στη διαπίστωση τέτοιων αιμοσφαιρινοπαθειών. στην περίπτωση της Ηeinz bοdy αναιμίας η μελέτη της οικογένειας του ασθενούς έχει μεγάλη διαγνωστική σημασία.
346061 Οι πιο κοινές αντικαταστάσεις είναι εκείνες των ιστιδινών από τυροσίνες στις α και β αλυσίδες.
346088 Αποδείχθηκε ότι τόσο οι δ όσο και οι δβ αιμοσφαιρινικές αλυσίδες συντίθενται κυρίως σε εμπύρηνα ερυθροκύτταρα.
346089 Επειδή δε οι αλυσίδες αυτές έχουν την ίδια Ν ακραία αμινοξική ακολουθία, η βαθμιαία μείωση της συνθέσεως που παρατηρήθηκε σ' αυτές οδήγησε στην υπόθεση ότι το γεγονός αυτό συνδεόταν με μια ορισμένη περιοχή του mRΝΑ.
691812 Εκτός όμως από τις συγκεκριμένες εταιρείες ενδιαφέρον επέκτασης στη χώρα μας έχει παρουσιάσει και ένας μεγάλος αριθμός αλυσίδων από τις HΠA.
702410 Εξαιτίας των χιονοπτώσεων η κίνηση των αυτοκινήτων γίνεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στους δρόμους που οδηγούν στα χιονοδρομικά κέντρα και στους δρόμους Καστοριάς-Φλώρινας και Έδεσσας-Φλώρινας.
808055 Τζουμάκας μάλιστα φρόντισε να κάνει και τις σχετικές "παραινέσεις" προς ορισμένους ιδιοκτήτες αλυσίδων σουπερμάρκετ για να τους αποτρέψει από κάθε σκέψη προσφοράς φθηνού αρνιού.
808079 Παράλληλα ο έντονος ανταγωνισμός που επικρατεί μεταξύ των διαφόρων αλυσίδων σουπερμάρκετ έχει απορροφήσει σημαντικό μέρος των ανατιμήσεων που έγιναν από την αρχή του χρόνου.
346874 Κατά την εξέταση αυτής της παραλλαγής σε πήκτωμα ουρίας οι α αλυσίδες είχαν την κινητικότητα της hpα2 και της hp1Fα, αλλά στην hpβ περιοχή υπήρχε εκτός από τη συνηθισμένη διάχυτη ζώνη και ένα πιο ταχυκίνητο κλάσμα.
346892 Άλλη μια ένδειξη για την ανωμαλία αυτή δόθηκε από το ότι δεν παρατηρήθηκαν ενδιάμεσες ζώνες της Hp 2 - Ρ, όταν η πρωτεΐνη ήταν μόνο μερικά κορεσμένη με Hb.Η ηλεκτροφορητική εξέταση των παραλλαγών αυτών αποδείχτηκε σχετικά ατυχής κατά το ότι τα μόνα α πολυπεπτίδια που παρατηρήθηκαν είχαν τις ίδιες κινητικότητες με τα Hp 1F.1S και τις 2α αλυσίδες.
346907 Επιπλέον το μόριο της Τf περιέχει δύο διακλαδωμένες υδατανθρακικές αλυσίδες, με μοριακό βάρος 2.350, η καθεμιά από τις οποίες αποτελείται από τέσσερα κατάλοιπα γαλακτόζης, τέσσερα Ν ακετυλογλυκοζαμίνης και δύο μαννόζης, με σιαλικό οξύ στις ακραίες θέσεις.
346908 Το σιαλικό οξύ είναι το ακραίο, η δε γαλακτόζη το προτελευταίο κατάλοιπο στην καθεμιά από τις αλυσίδες αυτές.
346914 Διαπιστώθηκε στη συνέχεια από ορισμένους ερευνητές ότι υπήρχαν στα παρασκευάσματα 85 θρυψινικά πεπτίδια, πράγμα που κάνει απίθανη την υπομοναδική δομή, εκτός αν οι δύο συνιστώσες πολυπεπτιδικές αλυσίδες είναι τόσο διαφορετικές, ώστε τα πεπτίδιά τους να μην έχουν παρά μικρή ή καθόλου ομολογία.
346918 Σύμφωνα όμως με άλλους ερευνητές οι υπομονάδες που απομονώνονται είναι προϊόντα μετουσιώσεως, που σχηματίζονται κατά την πορεία της κλασματώσεως και δεν αντιπροσωπεύουν δύο ξεχωριστές πολυπεπτιδικές αλυσίδες.
809494 Το "ξαναμοίρασμα της πίτας" με τις επικείμενες συμφωνίες αλυσίδων και παραγωγών θα σημάνει πιθανότατα νέα ανακατανομή των μεριδίων της αγοράς.
812648 Τα δύο προαναφερόμενα στοιχεία, εξαιρετικής σημασίας για τον συγκεκριμένο κλάδο, παρουσιάστηκαν στο διάστημα των δύο τελευταίων χρόνων, αφού μετά από τα πρώτα δειλά βήματα των μεγάλων αλυσίδων, τα απορρυπαντικά "ιδιωτικής ετικέτας" (private label) κερδίζουν καθημερινά έδαφος στις πωλήσεις των σουπερμάρκετ.
812649 Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι σήμερα οι πωλήσεις των απορρυπαντικών ρούχων, που παράγονται για λογαριασμό των αλυσίδων, καταλαμβάνουν το 5-7% επί των συνολικών πωλήσεων απορρυπαντικών.
346140 Το μακρομόριο πρέπει να είναι ολόκληρο για να δείχνει το μέγιστο της ορολογικής του αντιδράσεως, ο δε πολυπεπτιδικός σκελετός χρησιμεύει, όπως φαίνεται, για να διατηρεί στη σωστή απόσταση και στον σωστό προσανατολισμό τις υδατανθρακικές αλυσίδες, που με τις ακραίες ομάδες τους καθορίζουν την αντιγονική ειδικότητα.
346141 Οι ακραίες ακολουθίες των σακχάρων, θεωρούνται σήμερα σαν τους φορείς της εξειδικεύσεως για τις ομάδες Α και Β. Το σημαντικό είναι ότι οι ειδικές για την Α ομάδα αλυσίδες τελειώνουν με ένα κατάλοιπο Ν-ακετυλογαλακτοζαμίνης, ενώ οι ειδικές για τη Β ομάδα αλυσίδες τελειώνουν με ένα κατάλοιπο γαλακτόζης.
364159 Αυτές οι τριπλές αλυσίδες σχηματίζουν το μόριο του προκολλαγόνου (procollagen). ii) To προκολλαγόνο μεταφέρεται στο σύστημα Golgi, όπου εγκλείεται σε εκκριτικά κυστίδια και βγαίνει από το κύτταρο.
364176 Στον τύπο ΙΙ το τροποκολλαγόνο αποτελείται από τρεις όμοιες αλυσίδες.
364179 Το μόριο του τροποκολλαγόνου Ι αποτελείται από δύο α1 και μία α2 αριστερόστροφες αλυσίδες, έχει μήκος 280nm και πάχος 1.5nm και συνιστά τα μικροϊνίδια.
364180 Οι τρεις αυτές αριστερόστροφες αλυσίδες περιστρέφονται μεταξύ τους και σχηματίζουν μια δεξιόστροφη έλικα.
364181 Οι συμβολισμοί α1 και α2 αναφέρονται σε πολυπεπτιδικές αλυσίδες με διαφορετική αμινοξική ακολουθία.
364194 Το ασκορβικό οξύ κρατά το σίδηρο του σχετικού ενζύμου σε ανηγμένη κατάσταση και διατηρεί το ένζυμο ενεργό ώστε αυτό να υδροξυλιώνει και να σταθεροποιεί τις αλυσίδες.
346141 Οι ακραίες ακολουθίες των σακχάρων, θεωρούνται σήμερα σαν τους φορείς της εξειδικεύσεως για τις ομάδες Α και Β. Το σημαντικό είναι ότι οι ειδικές για την Α ομάδα αλυσίδες τελειώνουν με ένα κατάλοιπο Ν-ακετυλογαλακτοζαμίνης, ενώ οι ειδικές για τη Β ομάδα αλυσίδες τελειώνουν με ένα κατάλοιπο γαλακτόζης.
346150 Ένας άλλος τρόπος προσεγγίσεως του θέματος βασίστηκε στην ανακάλυψη σε διάφορους μικροοργανισμούς ορισμένων ενζύμων, που έχουν την ικανότητα να αποσπούν τα ακραία σάκχαρα από τις υδατανθρακικές αλυσίδες, ενώσεων που χαρακτηρίζουν μια ομάδα και ταυτόχρονα να αλλοιώνουν την αντιγονική τους εξειδίκευση.
346161 Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι όποιο από τα γονίδια Α, Β η Ο και αν υπάρχει, η σύνθεση του μακρομορίου προχωρεί σχεδόν κατά τον ίδιο τρόπο, όσο αφορά στον σχηματισμό μιας ενώσεως που περιέχει πολλαπλές υδατανθρακικές αλυσίδες με Η ειδικότητα.
364481 Αποτελούνται από δύο μικρές, όμοιες πολυπεπτιδικές αλυσίδες (μ.β. εκάστης 23.000) οι οποίες συμβολίζονται ως L (light, ελαφρές) και δύο όμοιες, μεγάλες (μ.β. 50.000) οι οποίες συμβολίζονται ως Η (βαρείες).
364482 Οι μεγάλες αλυσίδες φέρουν μικρά τμήματα υδατανθράκων ομοιοπολικά συνδεδεμένα.
364488 Αποτελείται από δύο όμοιες, βαριές αλυσίδες (Η), και δύο όμοιες ελαφρές (L).
365477 Το μόριο της ακτίνης των λεπτών μυονηματίων αποτελείται από δύο αλυσίδες ελικοειδώς περιελιγμένες και χαρακτηρίζεται ως F-ακτίνη (Fibrous).
365482 Η τροπομυοσίνη είναι ένα μακρύ (40nm) μόριο, που αποτελείται από δύο πολυπεπτιδικές αλυσίδες περιελιγμένες η μία γύρω από την άλλη.
365489 Το μόριο της μυοσίνης αποτελείται από δύο όμοιες βαριές και τέσσερις ελαφρές πρωτεϊνικές αλυσίδες και έχει συνολικό μοριακό βάρος περίπου 540.000.
365498 Οι όροι "βαριές" και "ελαφρές" αλυσίδες της μυοσίνης, δεν ταυτίζονται με τους όρους "βαριά" και "ελαφρά" μερομυοσίνη.
366489 Συνήθως, η προϊνσουλίνη μετατρέπεται στο σύστημα Golgi σε ινσουλίνη (πολυπεπτίδιο που αποτελείται από δύο αλυσίδες, 21 και 30 αμινοξέα).
387235 "Είναι ευκολότερο να δέσεις τους ανθρώπους με αλυσίδες, παρά να τους ελευθερώσεις, όταν αυτές οι αλυσίδες είναι σε υπόληψη", έλεγε ο Μπέρναρ Σο.
387235 "Είναι ευκολότερο να δέσεις τους ανθρώπους με αλυσίδες, παρά να τους ελευθερώσεις, όταν αυτές οι αλυσίδες είναι σε υπόληψη", έλεγε ο Μπέρναρ Σο.
388647 Η Κούβα από το Μάρτη του 1952 στέναζε κάτω από το ζυγό του δικτάτορα Μπατίστα, που δεν ήτανε δα οι πρώτες βαριές αλυσίδες που γνώριζε.
421347 Με την ντουντούκα κάποιος καλεί να φτιαχτούν αλυσίδες ανθρώπινες. - Ε, αφού πάμε με λουλούδια στα χέρια, σχολιάζει πικρά ένας αγρότης.
448512 Από το στόχαστρο των βιομηχάνων όμως δεν ξέφυγαν και οι αλυσίδες των σουπερμάρκετ.
464189 Οικονομία - ΕΒΕΑ - αλυσίδες ζητούν ωράριο χωρίς ρύθμιση - 04/03/1997
511848 Η εταιρεία είναι σήμερα η μεγαλύτερη επιχείρηση υπηρεσιών εστίασης στην ελληνική αγορά και μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες γρήγορου φαγητού στην Ευρώπη.
511864 Όλες οι αλυσίδες δηλώνουν ότι προγραμματίζουν επεκτατικές κινήσεις, ενώ με βάση τον προγραμματισμό τους προκύπτει ότι μόνο το 1997 θα ανοίξουν πάνω από 40 νέα καταστήματα όλες μαζί.
346163 Ομοίως σε άτομα που φέρουν το αλληλόμορφο Β και κατά συνέπεια που σχηματίζουν μια ειδική D-γαλακτοζυλο-τρανσφεράση προστίθεται γαλακτόζη ως ακραία ομάδα στις αλυσίδες των ολιγοσακχαριτών.
346761 Με τον διαχωρισμό ελαφριών και βαριών αλυσίδων από διάφορες ΙgG μυελωματικές πρωτεΐνες διαφορετικών υποτάξεων και μετά τον ανασυνδυασμό τους έχει αποδειχτεί ότι διαφορετικές ελαφριές αλυσίδες με ειδικότητα Ιnν (1) δείχνουν την έκφραση της ειδικότητας αυτής σε διαφορετικές συγκεντρώσεις (είτε μόνες τους είτε ενωμένες με βαριές αλυσίδες).
519187 Με αλυσίδες έκλεισαν τις πόρτες του κτιρίου, όπου στεγάζεται ο Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, 200 περίπου εργαζόμενοι του Οργανισμού.
527718 Οι έξι service providers της Panafon και η Μόμπιτελ έχουν με τη σειρά τους ξεκινήσει συνεργασία με εμπόρους και αλυσίδες καταστημάτων, κλείνοντας συμφωνίες με τις οποίες τους παρέχουν μέρος της προμήθειάς τους.
364252 Σε αυτές, ένα μεγάλο πρωτεϊνικό μόριο φέρει μικρές, διακλαδισμένες, υδατανθρακικές αλυσίδες.
364256 Έχει μοριακό μέγεθος περίπου 500kDa (αποτελείται από δύο αλυσίδες των 250kDa).
527721 Οι "αλυσίδες" τύπου "Γερμανός" είναι πλέον "πολύφερνες νύφες" και οι δύο εταιρείες ανταγωνίζονται σε παροχές κινήτρων προκειμένου να τις κάνουν δικές τους, προσδοκώντας επιμήκυνση του πελατολογίου.
527751 Η ΣΑΛΙΚΓΑΡ Α.Ε. συνεργάζεται με 800 μαγαζιά της Γαλλίας, μεταξύ των οποίων μεγάλες αλυσίδες, όπως Le Clairc, Cοnti, Casinο.
530959 Στην προσπάθεια των πολυεθνικών για επικράτηση στην ελληνική αγορά, στρατηγικής σημασίας ρόλο εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων.
364261 Η λαμινίνη αποτελείται από τρεις πολυπεπτιδικές αλυσίδες, έχει μοριακό μέγεθος περίπου 1.000kDa, διαθέτει δε αρκετές επικράτειες για σύνδεση με ποικίλα μόρια.
519152 Απολυμένοι από την Πολιτιστική έδεσαν με αλυσίδες το κτίριο, όπου στεγάζεται η Πρωτεύουσα.
550495 Κόσμος - Η λαίδη Ντι έσπασε τις αλυσίδες και ξεπουλάει το παρελθόν - 17/05/1997
550507 Ήταν σαν να έσπαγε τις αλυσίδες.
550823 Την καλύτερη απόδειξη έδωσαν οι αλυσίδες Anna Riska, Artisti Italiani και Glou στα κεντρικά καταστήματα των οποίων πραγματοποιήθηκε το 30% έως 40% του συνολικού τους κύκλου εργασιών.
569019 Η πολιτική της συνεχούς διεύρυνσης είναι σχεδόν επιβεβλημένη για τις μεγάλες αλυσίδες, καθώς μέσα από αυτή πετυχαίνουν βελτίωση των αποτελεσμάτων τους, ενώ αποκτούν και μεγαλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα απέναντι στους προμηθευτές.
569022 Η πίεση στα κέρδη οδηγεί τις αλυσίδες στο να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους βελτίωσης της κερδοφορίας.
569037 Ο όμιλος Ατλάντικ διαχειρίζεται τις αλυσίδες Ατλάντικ και Φάρμα Τετράς με 56 και 51 καταστήματα αντίστοιχα.
611400 Από αυτά 700 καταστήματα, που ανήκουν στις 10 μεγάλες αλυσίδες, συγκεντρώνουν πάνω από το 70% των πωλήσεων των σουπερμάρκετ, περίπου 1,2 δισ. δρχ.
616058 Ελλάδα - Αλυσίδες εσείς, σύμπραξη εμείς... - 22/07/1997
616065 Οι βιομήχανοι, έχοντας συνειδητοποιήσει "κατά τον πλέον οδυνηρό τρόπο", όπως οι ίδιοι παραδέχονται, ότι οι μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ διεκδικούν δυναμικά και παίρνουν (όχι πάντοτε με τον κομψότερο τρόπο) το μερίδιο που κάποτε θεωρούσαν ότι τους ανήκε σχεδόν εξ ολοκλήρου, ετοιμάζονται τώρα, όπως γράφτηκε στο οικονομικό ένθετο της "Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας", να συγκροτήσουν ένα δικό τους, δυναμικό μέτωπο.
616068 Αυτό που σκέπτονται να κάνουν τώρα ορισμένες βιομηχανίες, να ενώσουν δηλαδή τις δυνάμεις τους, το έχουν ήδη κάνει αρκετές αλυσίδες σουπερμάρκετ φτιάχνοντας από κοινού εταιρείες οι οποίες διαπραγματεύονται για λογαριασμό τους την προμήθεια προϊόντων, αγοράζουν, εισάγουν, εξάγουν, ενώ άλλες λειτουργούν και ως συμβουλευτικές.
616103 Η έρευνα της "E"... σκόνταψε, πράγματι, σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, κατά τις οποίες, ενίοτε και για λόγους αστείους, οι μεγάλες αλυσίδες απαιτούσαν από τους προμηθευτές επιπρόσθετο αέρα, ανατρέποντας την αρχική μεταξύ τους συμφωνία.
619018 Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Τροφίμων, με χθεσινή του ανακοίνωση, βάλλει ευθέως κατά των σουπερμάρκετ κατηγορώντας τις αλυσίδες για συμπράξεις, εναρμονισμένη πρακτική και κατάχρηση θέσης εξάρτησης, πρακτικές που λειτουργούν σε βάρος της ελληνικής παραγωγής και του καταναλωτή, σύμφωνα με τους βιομηχάνους.
619811 Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Τροφίμων, με χθεσινή του ανακοίνωση, βάλλει ευθέως κατά των σουπερμάρκετ κατηγορώντας τις αλυσίδες για συμπράξεις, εναρμονισμένη πρακτική και κατάχρηση θέσης εξάρτησης, πρακτικές που λειτουργούν σε βάρος της ελληνικής παραγωγής και του καταναλωτή, σύμφωνα με τους βιομηχάνους.
641192 "Δημιουργούμε κατά κάποιο τρόπο αλυσίδες, ανοίγοντας το δρόμο και για άλλους", είπε ο Στέλιος Ελληνιάδης, τονίζοντας πάντως ότι το εγχείρημα δεν είναι καθόλου εύκολο καθώς το συγκρότημα καλείται να αντιμετωπίσει μεγάλα πρακτικά προβλήματα.
541780 Τα αναψυκτικά τύπου cola, τα οποία διακινούνται από μεγάλες αλυσίδες, αλλά και ένας νέος « παίκτης » στην αγορά αναψυκτικών, με τη « Florina Cola » ετοιμάζονται για την καλοκαιρινή επίθεση.
533301 Τα αναψυκτικά τύπου cola, τα οποία διακινούνται από μεγάλες αλυσίδες, αλλά και ένας νέος « παίκτης » στην αγορά αναψυκτικών, με τη « Florina Cola » ετοιμάζονται για την καλοκαιρινή επίθεση.
677604 "Λέω προς το βρετανικό λαό - οι αλυσίδες της μετριότητας έσπασαν, οι κουρασμένες μέρες είναι πίσω μας, είμαστε ελεύθεροι να διαπρέψουμε για μια ακόμη φορά.
689484 "Θα δεθούμε με αλυσίδες πάνω στις μηχανές μας, αν θελήσουν να μας τις πάρουν", έλεγαν μεταξύ τους οι συγκεντρωμένοι.
691744 Η δοκιμασμένη λύση του δανεικού ονόματος και της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης που παρέχουν οι αλυσίδες franchise έχει αφήσει ικανοποιημένους όσους την έχουν δοκιμάσει, σε ποσοστό πάνω από 90%, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα στην Ελλάδα.
691788 Αρκετές επιτυχημένες ιδέες που έγιναν αλυσίδες έκλεισαν ή υπολειτουργούν, καθώς οι franchisors δεν ήταν σε θέση να εξυπηρετήσουν ή να ελέγξουν τον franchisee.
691795 Έτσι σύμφωνα με τον Γιάννο Γραμματίδη, νομικό εξειδικευμένο σε θέματα franchise, κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος είναι το είδος της επιχείρησης (τα fast food είναι μία πολύ ακριβή επένδυση λόγω μηχανολογικού εξοπλισμού, διακόσμησης, προσωπικού κ.ά. σε αντίθεση με ένα κατάστημα πώλησης ρούχων), η προέλευση της επιχείρησης (οι ξένες αλυσίδες και κυρίως οι προερχόμενες από τις HΠA απαιτούν συνήθως μεγαλύτερη αρχική επένδυση) και η καταξίωση του ονόματος στο χώρο (όσο πιο παλιό και καταξιωμένο είναι ένα όνομα στο χώρο του franchise τόσο πιο ακριβό είναι, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις πιθανότητες αποτυχίας).
691797 Έτσι για τη δημιουργία ενός καταστήματος fast food το κόστος κυμαίνεται από 120 έως 200 εκατ. δρχ., για καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, ξένες αλυσίδες σάντουιτς και παγωτών 60-100 εκατ., για καταστήματα εισαγόμενων ρούχων, καλλυντικών, επίπλων, κοσμημάτων 30 έως 50 εκατ. δρχ. ενώ για τα καταστήματα με είδη σπιτιού, μικρές αλυσίδες ρούχων και τις περισσότερες υπηρεσίες το κόστος κυμαίνεται από 5 έως 30 εκατ. δρχ.
691797 Έτσι για τη δημιουργία ενός καταστήματος fast food το κόστος κυμαίνεται από 120 έως 200 εκατ. δρχ., για καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, ξένες αλυσίδες σάντουιτς και παγωτών 60-100 εκατ., για καταστήματα εισαγόμενων ρούχων, καλλυντικών, επίπλων, κοσμημάτων 30 έως 50 εκατ. δρχ. ενώ για τα καταστήματα με είδη σπιτιού, μικρές αλυσίδες ρούχων και τις περισσότερες υπηρεσίες το κόστος κυμαίνεται από 5 έως 30 εκατ. δρχ.
691805 Έρχονται να προστεθούν στις περισσότερες από 180 αλυσίδες και 1.500 καταστήματα που είναι η σημερινή εικόνα του franchise στην Ελλάδα.
691807 Ανάμεσα σε αυτές η Goody's, η Neoset, η Body Shop και η Benneton, αλυσίδες οι οποίες έχουν και το εκτενέστερο δίκτυο σε όλη τη χώρα.
691808 Μεταξύ αυτών ιδέες που κανείς δεν θα περίμενε ότι θα μπορούσαν να γίνουν αλυσίδες.
703376 Αποκλεισμένα χωριά υπήρχαν χθες και στα ορεινά της Καστοριάς, ενώ οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι απαραίτητες για την κίνηση των αυτοκινήτων στο οδικό δίκτυο των νομών Φλώρινας και Καστοριάς, όπως και στους δρόμους που οδηγούν στα χιονοδρομικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας.
713293 Σε χιονισμένους δρόμους, πάντως, βγάλτε αμέσως τις αλυσίδες από το χώρο αποσκευών, αλλιώς δεν συνιστάται το φρενάρισμα.
714118 Απαραίτητα σύνεργα το χειμώνα: καλώδια μπαταρίας, αλυσίδες για τα λάστιχα, αντιψυκτικά και καθαριστικά υγρά και, βέβαια, γάντια εργασίας
761404 Μια σειρά νεαροί - άλλοι με αλυσίδες, άλλοι με σαρίκια - περιέγραψαν τη νέου τύπου γλώσσα.
789813 Μαθαίνω όμως ότι ο Εμβέρ Χότζα αναφέρει στην αυτοβιογραφία του πόσο αγαπητή είναι η Μαρινέλλα στο αλβανικό κοινό, ιδίως όταν τραγουδά κουπλέ και ρεφρέν χωρίς σύνορα όπως το "Πρέπει να σπάσουμε τις αλυσίδες" ή το "Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει".
790057 Έχει περάσει πλέον ανεπιστρεπτί η εποχή που το μόνο που κινδύνευαν να χάσουν οι εργάτες ήταν οι αλυσίδες τους.
794273 Το βιβλίο λειτούργησε σαν τις επιστολές - αλυσίδες, που προτρέπουν τον παραλήπτη να τις ξαναταχυδρομήσει σε δέκα φίλους αν θέλει να του συμβεί κάτι καλό.
807040 Η AEG Οικιακές Συσκευές μετά την ανεξαρτητοποίησή της από την AEG Ελλάς ΑΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
808016 Οι μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ, ενώ δεν φαίνονται διατεθειμένες να σπάσουν τις τιμές όπως συνέβη άλλες χρονιές, αποτελούν - αν όχι σύμμαχο - τουλάχιστον τη "χρυσή εφεδρεία" του κ. Χρυσοχοϊδη σε περίπτωση όπου οι τιμές "τρελαθούν".
809493 Η ολιγοπωλιακή διάθεση αλλαντικών σε μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ, προς όφελος ή και εις βάρος μεμονωμένων εταιρειών, έχει τεθεί σε δοκιμασία.
810718 Αρκετές βιομηχανίες καταναλωτικών προϊόντων ζήτησαν από αλυσίδες σουπερμάρκετ την επαναδιαπραγμάτευση των όρων πληρωμής ζητώντας "κατανόηση".
812655 Διάφορες εισαγωγικές εταιρείες αλλά και μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ διαπίστωσαν ότι, πρώτον, οι συνεχείς υποτιμήσεις της ιταλικής λιρέτας έκαναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τις τιμές ορισμένων προϊόντων, και δεύτερον, το γεγονός ότι αυτά τα απορρυπαντικά, που στην ελληνική αγορά διαθέτουν μεγάλο μερίδιο, στην ιταλική έχουν πολύ μικρό, με αποτέλεσμα οι ιταλικές εταιρείες για να τα προωθήσουν στην κατανάλωση τα διαθέτουν σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
813582 Και οι δύο αλυσίδες ανήκουν στον προμηθευτικό οργανισμό Κυψέλη ΣΠΕ, του οποίου πρόεδρος είναι ο κ. Έμμ. Αποστόλου, γενικός διευθυντής της Ατλάντικ ΑΕ.
817081 Η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου, Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες, πολλαπλασίασε μέσα σε λίγες εβδομάδες τα σημεία σε σουπερμάρκετ που διανέμει τα προϊόντα της και ήδη έχει δεχθεί προτάσεις για δημιουργία μόνιμων χώρων πώλησης σε διάφορες αλυσίδες.
821296 Τι γίνεται όμως με τις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων που είναι ένα ασφαλές "βαρόμετρο" για την εικόνα της αγοράς;
821313 Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, "οι μεγάλες αλυσίδες θα σταματήσουν όχι μόνο να διαφημίζουν αλλά ακόμη και να αναφέρουν τη λέξη" εκπτώσεις "πέραν των ορίων για τις εκπτώσεις που προτείνει ο ΣΕΛΠΕ.
821314 Οι περισσότερες μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων - μελών του Συνδέσμου θα συνεχίσουν τις "προσφορές της εβδομάδας ή του μήνα" μόνο για συγκεκριμένα προϊόντα διαφόρων εταιρειών, τα "φεστιβάλ" τιμών για ορισμένα προϊόντα ".
822503 Το πιο αισιόδοξο μάλιστα στοιχείο είναι το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αυτές είναι οι αλυσίδες ελληνικών επώνυμων ενδυμάτων.
822504 Ενδεικτικά αναφέρουμε τις αλυσίδες καταστημάτων Artisti Italiani, Anna Riska, Varianti, Simbolo, Raxevski κ.λπ.
822510 Παρ' όλα αυτά, οι αλυσίδες καταστημάτων που πωλούν τα δικά τους επώνυμα ενδύματα φαίνεται να δείχνουν κάποιες αυξημένες αντοχές στην κρίση.
828696 Και οι μεγάλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν αλυσίδες καταστημάτων, ζητούν να ελευθερωθεί το ωράριο ώστε να ανοίγουν τις Κυριακές, φαίνεται μάλιστα ότι η κυβέρνηση τους υποστηρίζει.
828698 Και εδώ οι αλυσίδες καταστημάτων ζητούν να ανοίγουν τα καταστήματα τις Κυριακές.
828700 Στις τουριστικές πόλεις και περιοχές οι απαγορεύσεις ισχύουν μόνο για τα σουπερμάρκετ, τα πολυκαταστήματα και τις αλυσίδες καταστημάτων.
835505 Ανακοινώνουν στις αλυσίδες των σουπερμάρκετ την απόφασή τους να προχωρήσουν σε ανατιμήσεις των προϊόντων τους εντός δύο, τριών εβδομάδων ή ενός μηνός.
835506 Η ανακοίνωση αυτή, κατά την πάγια πρακτική, είναι μήνυμα για τις αλυσίδες να προβούν σε αγορές προϊόντων με τις ισχύουσες τιμές.
840028 Τα σουπερμάρκετ και οι αλυσίδες των κρεοπωλείων κερδίζουν τα περισσότερα
840032 Εκτός από τις χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις, ήδη αναπτύσσονται και σε αυτόν τον κλάδο οι επώνυμες αλυσίδες κρέατος, το ειδικό βάρος των οποίων αυξάνεται συνεχώς.
840033 Στον μεταξύ των εταιρειών ανταγωνισμό ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο αποσπούν οι μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ, που αυξάνουν τις πωλήσεις κρέατος με ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 15%.
840052 Οι αλυσίδες των κρεοπωλείων επεκτείνονται
840053 Ένας νέος ισχυρός παίκτης έχει μπει στην αγορά κρέατος, ενισχύοντας καθημερινά το ειδικό του βάρος: είναι οι επώνυμες αλυσίδες κρέατος που ανοίγουν το ένα μετά το άλλο νέα καταστήματα.
840054 Κυρίαρχοι του παιχνιδιού είναι οι αλυσίδες Δουγένης - ελέγχει 27 πρότυπα κέντρα κρέατος - και Σπέντζος που λειτουργεί 10 καταστήματα.
840055 Οι επώνυμες αλυσίδες καταστημάτων αναδεικνύονται σε έναν από τους κυριότερους αντιπάλους των σουπερμάρκετ και αυτό διότι η μεγάλη ποικιλία κρεάτων, οι ανταγωνιστικές τιμές και το εξειδικευμένο προσωπικό έλκουν αρκετούς καταναλωτές στα εξειδικευμένα αυτά καταστήματα.
840060 Οι αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης κρέατος αναπτύσσονται με ραγδαίους ρυθμούς, γεγονός που πιστοποιείται από τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους.
840066 Στην προσπάθειά τους να αποσπάσουν μεγαλύτερο τμήμα από την αγορά κρέατος, οι συγκεκριμένες αλυσίδες διευρύνουν το "χαρτοφυλάκιο των προϊόντων τους".
841003 Και σ' αυτή την περίπτωση "πολύτιμος σύμμαχος" του υπουργείου, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, θα είναι οι αλυσίδες των σουπερμάρκετ, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα λόγω του μεγέθους τους να πωλούν με το μικρότερο δυνατόν ποσοστό κέρδους και να προωθούν τυποποιημένα προϊόντα.
846600 Σήμερα πρατήρια υγρών καυσίμων λειτουργούν σε δύο αλυσίδες πολυκαταστημάτων.
852173 Ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των αγορών καλλυντικών γίνεται από τις αλυσίδες σουπερμάρκετ και τις αλυσίδες καλλυντικών που έχουν δημιουργηθεί.
852173 Ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των αγορών καλλυντικών γίνεται από τις αλυσίδες σουπερμάρκετ και τις αλυσίδες καλλυντικών που έχουν δημιουργηθεί.
852176 "Πέρυσι, σχεδόν οι μισές πωλήσεις καλλυντικών έγιναν από τις μεγάλες αλυσίδες", εκτιμά ένας από τους εκπροσώπους του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών.
852177 Η αύξηση των πωλήσεων από τις αλυσίδες είναι ραγδαία και αφορά πλέον όλες τις κατηγορίες καλλυντικών.
852182 Ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 45% αυτών των πωλήσεων είχε πελάτη τις μεγάλες αλυσίδες ευρείας διανομής, τα S-Μ και τις αλυσίδες καλλυντικών.
852182 Ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 45% αυτών των πωλήσεων είχε πελάτη τις μεγάλες αλυσίδες ευρείας διανομής, τα S-Μ και τις αλυσίδες καλλυντικών.
852194 Εκεί, βέβαια, όπου οι αλυσίδες είναι ασυναγώνιστες, είναι τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών.
853644 Η ελληνική αγορά αθλητικού παπουτσιού με τη σημερινή της μορφή παρουσιάζει αρκετές διαφοροποιήσεις τόσο από την αμερικανική όσο και από την υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά καθώς απουσιάζουν σχεδόν εντελώς οι ανεξάρτητες εξειδικευμένες αλυσίδες λιανικής πώλησης.
855033 Στο υποπρόγραμμα "ολοκληρωμένες αλυσίδες παραγωγής και μεταποίησης" διερευνάται η αλληλεπίδραση βιομάζας και βιοενέργειας, η "πράσινη" αλυσίδα χημικών και πολυμερών και η αλυσίδα δασοπονίας και ξύλου.
855637 Οι σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες αναμένεται ότι θα υποβοηθήσουν την πληρέστερη ένταξη των ακτοπλοϊκών μεταφορών στις μεταφορικές αλυσίδες πολλαπλών μέσων.
856971 Την αύξηση της τουριστικής κίνησης εκμεταλλεύθηκαν κυρίως οι μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων.
858232 Ο 52χρονος ιταλός Τομάζο Τζανζότο είναι πρόεδρος μιας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ξενοδοχείων στον κόσμο, που όμως κινδυνεύει να χάσει το όνομά της.
860848 Αρκετές αλυσίδες διανομής στέλνουν - χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη αίτηση - πιστωτικές κάρτες στους φοιτητές που ζουν μακριά από τις οικογένειές τους.
861640 Οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων, μετά τη "χαρτογράφηση" των κεντρικών εμπορικών δρόμων των πόλεων αυτών, ανοίγουν το ένα κατάστημα μετά το άλλο στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο, στη Λάρισα, στον Βόλο, στη Ρόδο, στα Χανιά, στην Πάτρα κ.α.
862124 Έτσι σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο να διατίθενται σαμπάνιες της τελευταίας τριετίας με μεγάλο κόστος παραγωγής, από αλυσίδες καταστημάτων, σε υπερβολικά χαμηλές τιμές, προκειμένου οι μικροί παραγωγοί να εξοφλήσουν τα χρέη τους.
864490 Είναι βέβαιο ότι στο τέλος της "κούρσας" θα έχει επιβιώσει ένας μικρός αριθμός μεγάλων επιχειρήσεων, που δε θα είναι περισσότερες από 10-15 αλυσίδες και θα μοιράσουν το σύνολο της ελληνικής αγοράς ".
866032 Οι αλυσίδες, πρώτον, λόγω του εντονότατου ανταγωνισμού που υπάρχει μεταξύ τους και, δεύτερον, λόγω της μείωσης του εισοδήματος των καταναλωτών, επιθυμούν και το επιδιώκουν να πωλούν φθηνότερα η μία από την άλλη.
866033 Αυτό όμως το κυνήγι του καταναλωτή απαιτεί χαμηλές τιμές (δέλεαρ ικανό και αναγκαίο) και οι αλυσίδες των σουπερμάρκετ έχοντας συμπιέσει σημαντικά τα περιθώρια καθαρού κέρδους (στη διάρκεια του 1993 το καθαρό ποσοστό κέρδους των 13 μεγαλύτερων αλυσίδων ήταν 1,8%) δε διαθέτουν άλλα περιθώρια.
866036 Εκπρόσωποι προμηθευτικών επιχειρήσεων, μόλις τους δοθεί η ευκαιρία, υπογραμμίζουν μετ' επιτάσεως ότι τα περιθώρια των παροχών τους προς τις αλυσίδες των σουπερμάρκετ έχουν πλέον εξαντληθεί.
866049 Εκτιμάται ωστόσο ότι αυτή η πρόθεση παρέμβασης στις διαδικασίες διαμόρφωσης των τιμών σκοπό έχει να ικανοποιήσει και τα παράπονα μικρότερων επιχειρήσεων, οι οποίες θεωρούν ότι ορισμένες αλυσίδες ασκούν αθέμιτο ανταγωνισμό πουλώντας προϊόντα κάτω του κόστους αγοράς τους.
866055 Για τις σχέσεις προμηθευτών και λιανεμπόρων πηγές της αγοράς έλεγαν χαρακτηριστικά ότι κάθε χρόνο επιδεινώνονται και τούτο διότι οι μεγάλες αλυσίδες των σουπερμάρκετ αποκτούν όλο και μεγαλύτερη δύναμη, με αποτέλεσμα η ένταση να μην περιορίζεται μόνο στη στιγμή της διαπραγμάτευσης.
866056 Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός που συνέβη προ ολίγων μηνών, όταν μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες της ελληνικής αγοράς, αφού δημιούργησε οργανισμό αγορών με άλλη μεγάλη επιχείρηση, αποφάσισε αίφνης στο μέσον του χρόνου να προχωρήσει σε ακύρωση των συμφωνιών και σε επαναδιαπραγμάτευση, ζητώντας επί της καλύτερης συμφωνίας 2% επιπλέον.
868870 Οι ίδιοι επεσήμαναν ότι το κόστος της πρώτης ύλης συμμετέχει με ποσοστό 65% στο συνολικό κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος, επίσης το κόστος της διαφημιστικής υποστήριξης των προϊόντων έχει συμμετοχή της τάξεως του 5% ανά μονάδα προϊόντος, ενώ έθιξαν ακόμη δύο θέματα που άπτονται των σχέσεών τους με τις αλυσίδες των σουπερμάρκετ: πρώτον, ότι εισπράττουν τα χρήματά τους σε 3-4 μήνες και, δεύτερον, ότι συμμετέχουν με υψηλό ποσοστό στην κοστολογική διαμόρφωση του προϊόντος οι παροχές που αναγκάζονται να δίνουν.
868877 Περιορίζεται ο χρόνος πίστωσης προς τις αλυσίδες σουπερμάρκετ
868878 ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ το θέμα των πιστώσεων της γαλακτοβιομηχανίας προς τις αλυσίδες των σουπερμάρκετ, αλλά και το γενικότερο πρόβλημα του ανταγωνισμού των μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων προς τις μικρές, το υπουργείο Εμπορίου φέρεται αποφασισμένο να παρέμβει και στον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου, με βάση τα στοιχεία συγκεκριμένης έρευνας που έχουν διενεργήσει οι αρμόδιες υπηρεσίες για το τι συμβαίνει στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
868881 Ειδικότερα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου φέρεται να συμμερίζεται το αίτημα πολλών προμηθευτικών επιχειρήσεων για μείωση του χρόνου πίστωσης προς τις αλυσίδες των σουπερμάρκετ.
870163 Οι μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων συνήθως κάνουν εκπτώσεις της τάξεως του 15%.
871153 Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι η αύξηση του τζίρου των εμπορικών καταστημάτων μόλις και μετά βίας φθάνει τον πληθωρισμό, είναι σαφές ότι τα μεγάλα πολυκαταστήματα και οι αλυσίδες καταστημάτων δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για αλλαγή του ισχύοντος ωραρίου.
871154 Η ουσία του θέματος βρίσκεται περισσότερο στις επιφυλάξεις των εκπροσώπων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις (πολυκαταστήματα και αλυσίδες) έχουν πρόθεση να διευρύνουν το ωράριο λειτουργίας τους καθώς και να αρχίσουν να λειτουργούν και τις Κυριακές, εκμεταλλευόμενοι τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος το οποίο επιτρέπει τη λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές σε τουριστικές περιοχές.
872549 Ήδη βιομηχανικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις έχουν ενημερώσει από τις αρχές του μήνα τις αλυσίδες των σουπερμάρκετ για τις επικείμενες ανατιμήσεις.
874852 Και η πάντα πουριτανή Λουιζιάνα, για να μην υστερήσει, άρχισε πάλι, στο λυκαυγές του εικοστού πρώτου αιώνα, να δένει με βαριές αλυσίδες τα πόδια των καταδίκων.
879117 Τη νύχτα έβαζαν τις μαύρες μπότες με τα λευκά κορδόνια, τις κόκκινες τιράντες, το μπουφάν του πιλότου και τις αλυσίδες της ανεπίσημης στολής που συμβολίζει τη λευκή υπεροχή, γίνονταν μέρος της υπόγειας υποκουλτούρας των ρατσιστών σκίνχεντ και γύριζαν στα κλαμπ της περιοχής.
907699 Μπορεί στην αρχή να χαμογελούσαμε με τους νεαρούς εκείνους που, μισοκουρεμένοι, μαυροντυμένοι, με καρφιά στα πέτσινα χιτώνια, χαλκάδες στο πρόσωπο, αλυσίδες στα χέρια κυκλοφορούσανε, θλιβεροί, στους δρόμους.
649106 Σύμφωνα με τον κ. Λυμπεράκη, η πτώση, ως ένα μεγάλο βαθμό, οφείλεται και στη μεταστροφή της αγοράς τη δεκαετία του '90, αφού οι αλυσίδες καταστημάτων που κυριάρχησαν έχουν απαιτήσεις πολλών τετραγωνικών.
649107 Τη δεκαετία του '80 ένα μαγαζί καλλυντικών αρκούνταν σε χώρους 30 τ.μ., ενώ σήμερα οι σύγχρονες αλυσίδες χρειάζονται γύρω στα 500 τ.μ.
926748 Βέβαια ο ακριβής μηχανισμός της παραπάνω αντίδρασης είναι πολύ πιο πολύπλοκος και περιλαμβάνει αλυσίδες ολόκληρες ανοσοαντιδράσεων.
951764 Σκάγανε τα λάστιχα, σπάγανε οι αλυσίδες, κουρευόντουσαν τα γρανάζια, αλλά τα ξαναγεμίζαμε στο μηχανουργείο του Μάρκου, στην Ερμού. __Aν__ δούλευες με 50% έπρεπε να πληρώνεις και τις ζημιές της μηχανής αλλιώς με το 35% τις πλήρωνε ο ιδιοκτήτης ".
1018588 Εκτιμάται ότι η αγορά θα κινηθεί στις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων μετά το άνοιγμα της 1-1-93;
1018589 Αναμένεται ανταγωνισμός από ευρωπαϊκές αλυσίδες καταστημάτων λιανικής και πόσο έντονος; 2.
519174 Οι εργαζόμενοι, που προέρχονταν από τη 9η Βυζαντινή Εφορεία Αρχαιοτήτων, έδεσαν με αλυσίδες το κτίριο όπου η έδρα του Οργανισμού Πολιτιστικής.
527719 Οι αλυσίδες καταστημάτων
527720 Ανερχόμενη δύναμη στο χώρο θεωρούνται πλέον οι αλυσίδες των καταστημάτων που αναδεικνύονται σταδιακά σε "super dealers".
346761 Με τον διαχωρισμό ελαφριών και βαριών αλυσίδων από διάφορες ΙgG μυελωματικές πρωτεΐνες διαφορετικών υποτάξεων και μετά τον ανασυνδυασμό τους έχει αποδειχτεί ότι διαφορετικές ελαφριές αλυσίδες με ειδικότητα Ιnν (1) δείχνουν την έκφραση της ειδικότητας αυτής σε διαφορετικές συγκεντρώσεις (είτε μόνες τους είτε ενωμένες με βαριές αλυσίδες).
1048263 Η μάνα με κοιτάει έτσι, αχ κόρη μου, μου λέει, άμα ήτανε ο άντρας σου, αλυσίδες να τον δένανε, θα τις έσπαγε να 'ρθει.
346762 Τα μόρια ΙgG 2 και ΙgG 4 δείχνουν συνήθως μικρή Ιnν δραστηριότητα, μόνο που οι ελαφριές αλυσίδες περιέχουν ίσως τον κατάλληλο αντιγονικό σηματοδότη.
346765 Οι λ ελαφριές αλυσίδες μπορούν να διαφοροποιηθούν ορολογικά σαν Οz (+) η Οz (-), ανάλογα με το αν αντιδρούν η όχι με ορισμένο αντιορό που παρασκευάζεται σε κουνέλι.
346667 Το μόριο δηλαδή αποτελείται από 4 πολυπεπτιδικές αλυσίδες, που είναι διαταγμένες σε δύο ζεύγη.
346668 Υπάρχει ένα ζεύγος από ελαφριές αλυσίδες L (Μ.Β. περίπου 25.000) και ένα ζεύγος βαριές αλυσίδες Η (Μ.Β. περίπου 50.000).
1056111 Ούτε χρυσές αλυσίδες ούτε δαχτυλίδια ούτε σταυρό φορούσε.
1062651 Παρά την ετερογένειά τους, όλες οι ανοσοσφαιρίνες έχουν την ίδια βασική δομή [το βασικό μοντέλο προτάθηκε το 1962 από τον R. Porter] που αποτελείται από τέσσερις πολυπεπτιδικές αλυσίδες: δύο ίδιες ελαφριές (L) πολυπεπτιδικές αλυσίδες και δύο ίδιες βαριές (Η), που συνδέονται με δισουλφιδικούς δεσμούς (θειογέφυρες).
1062651 Παρά την ετερογένειά τους, όλες οι ανοσοσφαιρίνες έχουν την ίδια βασική δομή [το βασικό μοντέλο προτάθηκε το 1962 από τον R. Porter] που αποτελείται από τέσσερις πολυπεπτιδικές αλυσίδες: δύο ίδιες ελαφριές (L) πολυπεπτιδικές αλυσίδες και δύο ίδιες βαριές (Η), που συνδέονται με δισουλφιδικούς δεσμούς (θειογέφυρες).
1062652 Οι βαριές αλυσίδες έχουν μοριακό βάρος από 50.000 έως 77.000 και παρουσιάζουν δομικές διαφορές από τάξη σε τάξη και από υπόταξη σε υπόταξη.
1062654 Οι ελαφριές αλυσίδες των περισσότερων σπονδυλωτών εμφανίζονται σε δύο διαφορετικές μορφές (αντιγονικά διακριτές) που αποκαλούνται κάππα (κ-τύπος) και λάμδα (λ-τύπος). και έχουν μοριακό βάρος 25.000.
1062656 Και οι δύο αυτοί τύποι ελαφριών αλυσίδων μπορούν να συνδεθούν με οποιοδήποτε τύπο βαριάς αλυσίδας, όμως σε κάθε μόριο ανοσοσφαιρίνης και οι δύο ελαφριές αλυσίδες είναι του ίδιου τύπου (υβριδικά μόρια ανοσοσφαιρίνης δεν υπάρχουν στη φύση).
1062659 Δισουλφιδικοί δεσμοί δεν υπάρχουν μόνο ανάμεσα στις διαφορετικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες (βαριά-βαριά ή βαριά-ελαφριά: δια-αλυσιδικές), αλλά υπάρχουν και στο εσωτερικό των αλυσίδων (ενδο-αλυσιδικές).
1062660 Αυτοί οι δεσμοί αναγκάζουν τις πολυπεπτιδικές αλυσίδες να αναδιπλωθούν και να σχηματίσουν ευδιάκριτες σφαιρικές περιοχές (των 110 αμινοξέων περίπου) που ονομάζονται τομείς.
1062661 Στις ελαφριές αλυσίδες υπάρχουν 2 τομείς, ένας στη μεταβλητή (VL) και ένας στη σταθερή (CL) περιοχή.
1062662 Στις βαριές αλυσίδες των IgG, IgA και ΙgD υπάρχουν 4 τομείς, ένας στη μεταβλητή (VH) και 3 στη σταθερή (CH1, CH2, CH3).
1062663 Αντίθετα, στις βαριές αλυσίδες των IgM και ΙgE, στη σταθερή περιοχή, υπάρχουν 4 τομείς.
1062670 Έτσι, οι 4 υποτάξεις της IgG για τον άνθρωπο (IgG1, IgG2, IgG3 και ΙgG4) έχουν βαριές αλυσίδες που ορίζονται ως γ1, γ2, γ3 και γ4 και οι οποίες διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους (αν και όλες αναγνωρίζονται ως βαριές γ αλυσίδες).
1062670 Έτσι, οι 4 υποτάξεις της IgG για τον άνθρωπο (IgG1, IgG2, IgG3 και ΙgG4) έχουν βαριές αλυσίδες που ορίζονται ως γ1, γ2, γ3 και γ4 και οι οποίες διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους (αν και όλες αναγνωρίζονται ως βαριές γ αλυσίδες).
1062671 Οι υποτάξεις των ΙgG διαφέρουν επίσης ως προς τον αριθμό και τη θέση των δισουλφιδικών δεσμών ανάμεσα στις αλυσίδες.
1062677 Οι IgG, IgD και IgE υπάρχουν μόνο σαν μονομερή, αποτελούμενα από 4 πολυπεπτιδικές αλυσίδες.
1062679 Η IgM είναι πολυμερής (πενταμερές) με 5 υπομονάδες (καθεμία αποτελούμενη από 4 αλυσίδες), οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με χαρακτηριστικό τρόπο.
1062813 Με βάση τις δομικές διαφορές (πρωτοταγής δομή, αριθμός και διάταξη των δισουλφιδικών δεσμών μεταξύ των αλυσίδων των ανοσοσφαιρινών) της σταθερής (C) περιοχής των βαριών και ελαφριών αλυσίδων: 1) οι αλυσίδες διακρίνονται σε γ, α, μ, δ και ε, οι οποίες και καθορίζουν τις πέντε τάξεις των ανοσοσφαιρινών:
1062814 IgG, IgA, IgM, IgD και ΙgE και 2) οι L αλυσίδες διακρίνονται σε κ και λ (αναλογία στον άνθρωπο κ: λ περίπου 65: 35, ενώ στον ποντικό 95: 5).
346668 Υπάρχει ένα ζεύγος από ελαφριές αλυσίδες L (Μ.Β. περίπου 25.000) και ένα ζεύγος βαριές αλυσίδες Η (Μ.Β. περίπου 50.000).
346669 Οι αλυσίδες αυτές είναι ενωμένες με δισουλφιδικούς δεσμούς ανάμεσα στις βαριές αλυσίδες και ανάμεσα στην καθεμιά από τις ελαφριές με μια βαριά αλυσίδα.
346669 Οι αλυσίδες αυτές είναι ενωμένες με δισουλφιδικούς δεσμούς ανάμεσα στις βαριές αλυσίδες και ανάμεσα στην καθεμιά από τις ελαφριές με μια βαριά αλυσίδα.
1025558 Σιγά σιγά χάθηκαν από μπροστά του οι κάννες των ντουφεκιών τα άγρια βλέμματα των φρουρών τους, οι αλυσίδες που σφίγγανε τα χέρια του.
1025566 Χαμογελάει με σιγουριά, κοροϊδεύοντας τις αλυσίδες του...
1063795 Στην πρώτη περίπτωση, οι πρωτεΐνες υποβάλλονται σε αναγωγή με βρασμό παρουσία 2-μερκαπτοαιθανόλης (διασπώνται οι δισουλφιδικοί δεσμοί των πρωτεϊνών και απελευθερώνονται οι πολυπεπτιδικές αλυσίδες που τις συνιστούν).
1063796 Η ηλεκτροφόρηση κάτω από αναγωγικές συνθήκες αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περίπτωση σύνθετων πρωτεϊνών, οι οποίες αποτελούνται από δύο ή περισσότερες πολυπεπτιδικές αλυσίδες.
1064648 Αυτές μπορεί να σχηματίζονται και λόγω σύνδεσης της μονοκλωνικής Ιg με ελεύθερες ελαφριές αλυσίδες που παράγονται σε περίσσεια.
1064832 Τα ούρα του φυσιολογικού ανθρώπου περιέχουν ελαφριές αλυσίδες και των δύο τύπων, κ και λ, οι οποίες είναι πολυκλωνικές και απεκκρίνονται με ρυθμό περίπου 4 mg ανά 24h.
1064835 Stevenson και συν. 1983) χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της ισοηλεκτρικής εστίασης και στη συνέχεια, της ανοσοκαθήλωσης, για να ανιχνεύσουν μονοκλωνικές ελαφριές αλυσίδες στα ούρα ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία και μη Hodgkin's λέμφωμα.
1064837 Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά ικανοποιητικά, ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας, όπου ανιχνεύθηκαν μονοκλωνικές ελαφριές αλυσίδες στα ούρα, σε 14 από τους 19 ασθενείς που μελετήθηκαν, ενώ είχαν ανιχνευθεί μόνο στο 15% με κλασική ηλεκτροφόρηση ή ανοσοηλεκτροφόρηση.
1076414 Νύχτα μπήκανε μαζί από τα παράθυρα σ' αυτό το κολαστήριο που γίνηκε ο παράδεισος του ερωτά τους. Όταν άνοιγε τα παντζούρια, οι σκουριασμένοι μεντεσέδες κάνανε ένα θόρυβο πύργου μυστηρίων, οι αλυσίδες του κόμη Μοντεχρίστο, έλεγε ο Νικηφόρος, πέφτανε και οι σοβάδες στα μαλλιά της, καθώς μπαινόβγαινε τις νύχτες από κει, ξετίναξε την γκρεμισμένη οροφή εις τα μαλλάκια της, της τραγουδούσε χαμηλόφωνα και την έσφιγγε στην αγκαλιά του με όση δύναμη του απέμενε.
1026236 Η εργατιά τέντωνε τα μπράτσα της και πάσκιζε να σπάσει τις αλυσίδες που βάραιναν απάνω της.
1078563 Η φάση της ύφεσης σηματοδοτείται από την απουσία διαδικασιών ανακατανομής των ραδιενεργών ρύπων στο περιβάλλον και στις τροφικές αλυσίδες, με αποτέλεσμα την σταθερή πλέον ελάττωση των συγκεντρώσεων ραδιενεργών ρύπων σε όλο το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και ζωικών οργανισμών.
346768 Εντούτοις φαίνεται ότι οι ομάδες Οz δεν είναι αλλοτυπικές, αλλά όλα τα άτομα έχουν μερικές αλυσίδες Οz (+) και μερικές Οz (-) και οι αλυσίδες αυτές είναι ανάλογες προς τις γ1, γ2, γ3 και γ4 υποτάξεις των γ βαριών αλυσίδων.
1118412 Τη νύχτα όμως της 1ης Ιουλίου, ο 25χρονος αρχηγός τους, Τσίνκουε, κατάφερε να λύσει, με ένα καρφί, τις αλυσίδες γύρω από το λαιμό των συντρόφων του κι ύστερα από μια αιματηρή εξέγερση οι σκλάβοι κατέλαβαν τον έλεγχο του πλοίου.
921481 Όσο για τα σύνεργα, αν κάνετε σκι, φροντίστε να εφοδιαστείτε απαραιτήτως με κράνος, ενώ αν ταξιδεύετε με αυτοκίνητο, πρέπει να έχετε μαζί σας αλυσίδες, ισχυρό φακό, κουβέρτες, καλό φαρμακείο και σταθερό τρίγωνο προειδοποίησης.
919905 ΜΙΑ τεράστια οικονομική δύναμη, που δεν κρύβεται πλέον, αποτελούν οι αλυσίδες των σουπερμάρκετ: 330 δισ. δραχμές "αφήσαμε" το 1992 στα ταμεία των 11 ομίλων που συνθέτουν τη "δικτατορία" του λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα.
1140763 Σε πολλά σημεία η κίνηση των οχημάτων γίνεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες, ενώ τα χιόνια έφτασαν μέχρι τα προάστια της πρωτεύουσας.
1025535 Μόνο τα χέρια νους, καθώς πηγαίνανε πέρα δώθε, στο ρυθμό της περπατησιάς, κάνανε πότε πότε τις αλυσίδες να βγάζουν ένα ξερό μεταλλικό ξεφωνητό.
1140758 Μάταια το «Μύκονος» προσπάθησε να κρατηθεί πάνω στο «ρεμέντζο» του, ρίχνοντας την άγκυρά του, αφού ο ισχυρός βοριάς το ανάγκασε να «καθήσει» πάνω στην άμμο, χωρίς όμως να τραυματιστεί κανείς από τους επιβαίνοντες, ενώ ασφαλή ήταν και τα φορτηγά, αφού ήταν δεμένα με τις ειδικές αλυσίδες.
1078529 Πολύπλοκη και πολύμορφη διακίνηση των ραδιενεργών ρύπων στο περιβάλλον και στις τροφικές αλυσίδες.
1212366 Αιφνιδιασμένοι οι αστυνομικοί εγκατέλειψαν το κτίριο και οι δάσκαλοι χρησιμοποιώντας χοντρές αλυσίδες έβαλαν λουκέτα στις πόρτες και κλειδαμπαρώθηκαν.
1165612 Στην Αμερική, που έχει σήμερα το μεγαλύτερο αριθμό φυλακισμένων ανά κάτοικο στον κόσμο (τα Γκούλαγκ ωχριούν) και όπου οι φυλακισμένοι είναι περισσότεροι από τους φοιτητές, το αλυσοδέσιμο των φυλακισμένων επανήλθε μετά 30 χρόνια από την κατάργησή του, όταν 52 φυλακισμένοι στη Γεωργία έσπασαν τα πόδια τους με τη βαριά που τους είχαν δώσει να σπάζουν βράχους, σε διαμαρτυρία τους για τις αλυσίδες.
1222089 Το σώμα του, δεμένο από ένα φορτηγό με αλυσίδες, κοβόταν καθώς συρόταν πίσω από το όχημα που έτρεχε με ταχύτητα.
1228770 Είχαν πάντως, προνοήσει για αλυσίδες, τις οποίες χρησιμοποίησαν για την κάθοδό τους.
1230755 Κι αυτό διότι, όπως καταγγέλλουν, η Panafon υιοθετεί υψηλότερες επιδοτήσεις και χαμηλότερα clow back για τις μεγάλες αλυσίδες απ' ότι για τους «μικρομεσαίους» της αγοράς.
1264263 Οι δύο μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής πώλησης ηλεκτρικών συσκευών, η Κωτσόβολος - η οποία πρόσφατα εξαγόρασε τη Ράδιο Αθήναι - και η Ράδιο Κορασίδης αύξησαν τα τελευταία έξι χρόνια τον τζίρο τους περισσότερο από 400%, αποκτώντας έτσι το οικονομικό μέγεθος που τους επέτρεψε να εξαγοράζουν τους μεγάλους τους ανταγωνιστές.
1265962 Οι απελπισμένοι, αυτοί που «δεν έχουν να χάσουν παρά μόνο τις αλυσίδες τους», είναι προγνώσιμο ότι θα αντισταθούν.
1240427 Ίσως να ήταν ακόμη καλύτερα, αν τους φοράγαμε και αλυσίδες στα πόδια για να μην μπορούν επ' ουδενί να το σκάσουν, όταν τους φέρνουν για δουλειά στα αγροκτήματά μας.
1222137 Άλλωστε, όπως θα 'λεγε και ο γερο-Κάρολος (όχι ο Παπούλιας!), «δεν έχει να χάσει τίποτε πέρα από τις αλυσίδες της».
1222198 Ο σκλάβος δεν έχει να χάσει τίποτα άλλο από τις αλυσίδες του, σκέφθηκε.
1085995 Βλέποντας τον, αναρωτήθηκα πώς του επιτρέπουν να τριγυρνάει πάνω κάτω και δεν τον κρατούν στο κρεβάτι δεμένο με αλυσίδες.
246508 Νωχελικά απλώνεται στο βάθος, προχωράει μαύρη, σκοτεινή, η οροσειρά προς τη Βολιβία, την Αργεντινή, αγγίζοντας τις ματωμένες αλυσίδες της Χιλής.
245062 Η gp120 έχει 480 αμινοξέα και 25 ολιγοσακχαρικές αλυσίδες, ενώ η gp41 έχει 350 αμινοξέα και μόνο 5 ολιγοσακχαρικές αλυσίδες, μεγέθη ασυνήθιστα για γλυκοπρωτεΐνες ρετροϊών.
241248 Αντίθετα οι μη ομοιοπολικοί δεσμοί λεγόμενοι και "ασθενικοί δεσμοί" χρησιμοποιούνται για παροδική σύνδεση μορίων και έτσι το τελικό σύμπλεγμα έχει την ευελιξία να αλλάζει μορφή και σχήμα, π.χ. οι υδρογονικοί δεσμοί που συγκρατούν τις συμπληρωματικές αλυσίδες της διπλής έλικας του DΝΑ (που θα πρέπει να χωριστούν κατά την αντιγραφή και μεταγραφή του DNA), οι υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις που σταθεροποιούν τη λιπιδική διπλοστοιβάδα (που θα πρέπει να έχει ρευστότητα για αλλαγή σχήματος και διευκόλυνση διακίνησης των πρωτεϊνών), οι ασθενικοί δεσμοί που συμμετέχουν κατά τη δράση ενζύμων, αλλά και γενικά όλοι οι δεσμοί που παίρνουν μέρος κατά την αυτοσυγκρότηση των μορίων, των μακρομορίων, των υπερμοριακών συμπλεγμάτων και οργανιδίων.
242575 Ονομάζεται αδουσίνη (adducin), είναι φωσφορυλιωμένη και αποτελείται από δύο πολυπεπτιδικές αλυσίδες με μοριακά βάρη 105 και 100 ΚDaltons αντίστοιχα.
1277465 H εταιρεία διαθέτει δύο αλυσίδες καταστημάτων (117 εστιατόρια Goody's και 12 Flocafe Espresso Bars), ενώ στο μέλλον θα δώσει έμφαση στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, στην επέκταση των Flocafe και στις πωλήσεις προς τρίτους.
242601 Ως προς τα ποσά που συντίθενται έχει βρεθεί πως παράγεται περίσσεια μορίων σπεκτρίνης (αλυσίδες α και β) και αγκυρίνης.
1557324 Έτσι θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχημένη η λειτουργία αλυσίδων καταστημάτων όπως της «Microland», της «e-Motion» και της «Πλαίσιο» που είναι άμεσα συνδεδεμένες με εισαγωγείς ή κατασκευαστές των ειδών αυτών.
1570487 Ενα από τα υψηλότερα καθαρά περιθώρια κέρδους μεταξύ των αλυσίδων σουπερμάρκετ διατηρεί η Πέντε, τα καθαρά προ φόρων κέρδη της οποίας από 2,33 δισ. το 1997 ανήλθαν σε 2,84 δισ. το 1998, σημειώνοντας αύξηση 22%.
1051383 Είναι αλήθεια πως την έκλεισε στο υπόγειο και την έδεσε με αλυσίδες;
49949 Οι αλυσίδες επεκτείνονται, τα μεγέθη μεταβάλλονται και ο ανταγωνισμός γίνεται εντονότερος και σκληρότερος.
243716 Υπάρχουν δύο όμοιες αλυσίδες α στο μόριο του υποδοχέα αλλά επιπλέον έχει βρεθεί μεγάλη ομοιότητα αλληλουχίας αμινοξέων (πρωτοδιάταξης) μεταξύ όλων των αλυσίδων.
243726 Έτσι, το τελικό μόριο έχει πενταμερή συμμετρία διαστάσεων 60-70 Α σε διάμετρο και 140 Α σε μήκος, ενώ η διαδοχική διευθέτηση των πολυπεπτιδικών αλυσίδων (υπομονάδων) είναι α, β, α, γ, δ.
1277321 Οι προσφορές που ζητούν οι αλυσίδες από τη βιομηχανία ως «διαβατήριο» για να δουν τα προϊόντα τους στο ράφι έχει δημιουργήσει προβλήματα σε αρκετές βιομηχανίες τροφίμων.
1277331 Αλυσίδες όπως Χριστόπουλος, Φάρμα Τετράς, Χαλκιαδάκης, Αθηνά, Πασχαλιάς είναι μερικές από τις εταιρείες που άλλαξαν χέρια μέσα σε μερικά χρόνια.
1277355 Λίγοι όμως κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να δημιουργήσουν ισχυρές αλυσίδες, μεταξύ αυτών ο Κωτσόβολος και το Ράδιο Κορασίδη.
1324365 Οι νεαροί με την απειλή μαχαιριών άρπαξαν εισπράξεις, χρυσές αλυσίδες, ακόμη και κινητά τηλέφωνα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν δίστασαν να τραυματίσουν τα θύματά τους.
1310165 Αντίστοιχο αίτημα είχαν διατυπώσει και αλυσίδες σουπερμάρκετ "παίρνοντας αρνητική απάντηση".
1309378 Αντίστοιχο αίτημα είχαν διατυπώσει και αλυσίδες σουπερμάρκετ "παίρνοντας αρνητική απάντηση".
1277357 Τώρα το παιχνίδι των εξαγορών έφτασε στο «ανώτατο» επίπεδο, με τον πρώτο Κωτσόβολο να εξαγοράζει την τρίτη εταιρεία, το Ράδιο Αθήναι, και τον Κορασίδη μετά την εξαγορά της Elephant το 1997 να εξασφαλίζει την αντιπροσωπεία της Sharp και να εξαγοράζει μικρότερες αλυσίδες.
25780 Τα τρέχοντα προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να τύχουν νέας ρεαλιστικής προσέγγισης, απομονωνούμενα από τα συναισθήματα που προέρχονται από την Ιστορία και από τις αλυσίδες που επιβάλλουν, βραχυπρόθεσμες, προσωρινές θεωρήσεις.
1362950 Οι εταιρείες αυτές, προκειμένου να διαφοροποιηθούν από τις μεγάλες αλυσίδες - τις οποίες δύσκολα θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν - επιχειρούν να εξειδικευθούν σε ειδικούς τομείς όπως οι πωλήσεις ή η παραγωγή CD-RΟΜ, οι υπηρεσίες προς επιχειρήσεις κ.ά.
243733 Φαίνεται συνεπώς, όπως άλλωστε θα περίμενε κανείς για ένα τόσο πολύπλοκο μόριο, πως η αυτοσυγκρότηση των πολυπεπτιδικών αλυσίδων (που προφανώς η σύνθεσή τους γίνεται σε διαφορετικά σημεία του ΚΕΔ) περνώντας από το σύμπλεγμα Golgi απαιτεί πολύ χρόνο.
1375103 Έπρεπε είπαν οι γιατροί και επίσης έπρεπε να είναι δεμένος με ιμάντες και όχι με χειροπέδες ή αλυσίδες.
1318508 ΑΠ.: Οι μειώσεις των τιμών σε πέντε κατηγορίες προϊόντων εμφανίζονται μέρα με τη μέρα σε όλες τις αλυσίδες των σουπερμάρκετ και θα εξαπλωθούν σε όλη τη χώρα.
1319664 Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται και δύο μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ, καθώς και μεγάλες εισαγωγικές επιχειρήσεις.
1375176 «Γιατί ήταν με αλυσίδες στο κρεβάτι του νοσοκομείου ο Ματέι και ανάσκελα απ' όπου προκλήθηκε η εισρόφηση;
1470791 «Σου βάζω αλυσίδες, παιδί μου, για να συνηθίσεις».
1413614 Το Γυμνάσιο Φιλοθέης δεν λειτούργησε, γιατί η είσοδός του ήταν κλεισμένη με αλυσίδες.
1419107 Θα κληθούν δηλαδή να κόψουν τις αλυσίδες που έχουν βάλει οι μαθητές στην κεντρική είσοδο των υπό κατάληψη σχολείων, ώστε να μπουν μέσα οι ίδιοι και οι καθηγητές.
1422943 Προς στιγμή σημειώθηκαν μικροεπεισόδια, αλλά τελικώς οι μαθητές έβαλαν τις αλυσίδες, κλείδωσαν τα λουκέτα και συνέχισαν την κατάληψη.
1496048 Οι μεγάλοι κυριαρχούν σ' όλους τους τομείς του λιανεμπορίου, αφού οι καταναλωτές «καθοδηγούνται» προς τις επώνυμες αλυσίδες, που προσφέρουν συγκεκριμένα προϊόντα αλλά και ανταγωνιστικές τιμές.
1496060 Το τελευταίο οχυρό άμυνας για τα μικρά μπακάλικα των μεγαλουπόλεων δεν ήταν άλλο από τις πυκνοκατοικημένες περιοχές, στις οποίες οι μεγάλες αλυσίδες δυσκολεύονταν να βρουν διαθέσιμα καταστήματα μεγάλου μεγέθους.
1496062 Τέτοιες κινήσεις γίνονται από την AB, το Βερόπουλο, το Βερούκα και άλλες γνωστές αλυσίδες.
1496066 Ο συγκεντρωτισμός μεριδίων συνεχίζεται με σταθερούς ρυθμούς, καθώς οι τρεις αλυσίδες είτε με ιδιόκτητα καταστήματα είτε μέσω franchising επεκτείνονται σχεδόν σε όλους τους μεγάλους νομούς της Ελλάδας εις βάρος των ανώνυμων καταστημάτων.
1496067 Στις αρχές του 1999, οι αλυσίδες «Hondos Center» και «Beauty Shop» αριθμούσαν περί τα 30-35 σημεία πώλησης, ενώ υπήρχαν και περίπου 15 «Υβόννη Stores».
1496069 Ο καταναλωτής προτιμά τις επώνυμες αλυσίδες, οι οποίες, με τη «συμπαράσταση» των προμηθευτών, έχουν τη δυνατότητα να πωλούν σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
1496070 Το μέγεθος εξασφαλίζει και άλλα πλεονεκτήματα στις αλυσίδες.
1496055 Με δεδομένο ότι πριν από έξι χρόνια οι δέκα μεγαλύτερες αλυσίδες σουπερμάρκετ πραγματοποιούσαν τζίρο 440 δισ. δρχ., ενώ πέρυσι οι ίδιες εταιρείες υπολογίζεται ότι ξεπέρασαν σε πωλήσεις το 1,1 τρισ., είναι μάλλον εύκολο να φανταστεί κανείς τι συνέβη στα μικρά καταστήματα τροφίμων.
1496105 Οι δύο ομόσταβλες αλυσίδες μαζί με την ανταγωνιστική Κορασίδης πραγματοποίησαν πέρυσι μέσω των καταστημάτων τους συνολικές πωλήσεις άνω των 110 δισ. δραχμών, ελέγχοντας περίπου το 30% της αγοράς ηλεκτρικών ειδών.
1496112 Στην αγορά της ένδυσης τα ισχυρά ονόματα της αγοράς έχουν ήδη πολυάριθμες αλυσίδες καταστημάτων χωρίς όμως ακόμα να έχουν καταλάβει μεγάλο μερίδιο από τη συνολική αγορά.
1496115 Η εικόνα του λιανεμπορίου ρούχων άλλαξε όταν στις αρχές της δεκαετίας άρχισαν να έρχονται στην Ελλάδα ξένες αλυσίδες, όπως η ισπανική Ζάρα, οι βρετανικές Bhs και Mark's & Spencer, η ιταλική Benetton, οι οποίες προσέφεραν επώνυμο προϊόν σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.
1458665 Να μη σπάσουμε για κανένα λόγο τις αλυσίδες αυτές.
1483007 Εκτός από την ανθρωπιστική βοήθεια σε τρόφιμα, ρούχα και ιατροφαρμακευτικό υλικό, αρκετοί φορείς της Βόρειας Ελλάδας έχουν αποφασίσει να στείλουν μέλη τους στη Γιουγκοσλαβία, με σκοπό να δημιουργήσουν ανθρώπινες αλυσίδες, για να προστατεύσουν δημόσια κτίρια από τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ.
1375179 Όταν τον είδα στο νοσοκομείο έδωσα εντολή να φύγουν οι αλυσίδες και του τοποθετήθηκαν ιμάντες.
1376418 Για τις αλυσίδες στα χέρια του Ματέι:
1376419 «Όταν τις είδα, έδωσα αμέσως εντολή να βγουν οι αλυσίδες και να μπουν ιμάντες».
1051381 Και οι αλυσίδες;
1362914 Τα αυτόνομα καταστήματα πληροφορικής εκτοπίζονται πλέον από τις οργανωμένες αλυσίδες, οι οποίες εξαπλώνονται με γοργό ρυθμό.
1362915 Μέσα στον επόμενο ενάμιση χρόνο οι πέντε μεγάλοι του χώρου φιλοδοξούν να ενισχύσουν το φαινόμενο των «σουπερμάρκετ πληροφορικής», δημιουργώντας αλυσίδες με περίπου 500 καταστήματα στις μεγάλες πόλεις της χώρας.
1558015 Με στόχο την κατάκτηση του 50% της αγοράς ηλεκτρικών ειδών εντός του 2000 κινούνται οι μεγάλες αλυσίδες στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών.
1558017 Η εξειδίκευση και οι ανταγωνιστικές τιμές σε συνδυασμό με τα προγράμματα χρηματοδότησης που φτάνουν κατά περιόδους και τα τρία χρόνια, είναι τα «όπλα» που έδωσαν στις μεγάλες αλυσίδες λιανικής την πρωτοκαθεδρία.
1362940 Από τις παλαιότερες εξειδικευμένες αλυσίδες στο χώρο της πληροφορικής.
1558066 Επόμενος αντίπαλος για τις υπάρχουσες αλυσίδες η γαλλική Καρφούρ.
1051392 Της πέρασε τις αλυσίδες κανονικά, σαν να 'ταν σκλάβα "."
1053440 Κατεβάζουν το φαγητό με αλυσίδες, είμαστε μέσα στο αμπάρι πατείς με πατώ σε.
243738 Ακόμα, η ύπαρξη ομολογίας μεταξύ των αλυσίδων (αλλά και των αντίστοιχων γονιδίων) οδηγεί στο συμπέρασμα πως η σημερινή μορφή του ΑCΗR είναι αποτέλεσμα εξελικτικού τετραπλασιασμού ενός αρχέγονου γονιδίου.
1570486 Το μυστικό της υψηλής κερδοφορίας της ίσως βρίσκεται στο γεγονός ότι, σε αντίθεση με τις άλλες μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου, «επιμένει» να έχει παρουσία μόνο στην περιοχή της Αθήνας.
243771 Οι υποδοχείς αυτοί έχουν γενική μορφή δύο πολυπεπτιδικών αλυσίδων με σταθερά και με μεταβλητά μέρη ώστε να μπορούν να δεσμεύουν διαφορετικών τύπων αντιγόνα στην επιφάνεια των κυττάρων-στόχων.
243836 Τα αμινοτερματικά άκρα των βαρειών αλυσίδων μαζί με τις ελαφριές σχηματίζουν δύο κεφαλές που μπορούν να ξεχωρίσουν με ενζυμική επίδραση παπαίνης - σχηματίζονται έτσι τα τμήματα LΜΜ (Ιight meromyosin) και ΗΜΜ (heaνy merοmyοsin) ή S1.
1062840 Πράγματι, τα θραύσματα Fab φέρουν τους ιδιοτυπικούς καθαριστές (σε ελάχιστες περιπτώσεις έχει βρεθεί, απομονωμένες αλυσίδες L ή H, να αναγνωρίζονται από αντι-ιδιοτυπικά αντισώματα).
244575 Έχει γίνει γνωστό μετά από πειραματική δουλειά των τελευταίων χρόνων ότι και η πιο πολύπλοκη στεροδιάταξη καθορίζεται από την πρωτοδιάταξη των πολυπεπτιδικών αλυσίδων.
244615 Βιοχημική ανάλυση έχει δείξει ότι κάθε ίνα κολλαγόνου αποτελείται από ένα ή δύο τύπους πολυπεπτιδικών αλυσίδων με μοριακά βάρη ~ 95.000 daltοn η κάθε μια.
244626 Η βιοσύνθεση του κολλαγόνου έχει μελετηθεί διεξοδικά και περιλαμβάνει: α) σύνθεση των πολυπεπτιδικών αλυσίδων σε ριβοσώματα κοκκιώδους ενδοπλασματικού δικτύου (ΚΕΔ) και σε μορφή μεγαλύτερη από την τελική (περιλαμβάνει "προεξέχον πεπτίδιο"). β) μετα-μεταφραστικές μετατροπές όπως, υδροξυλίωση προλίνης και λυσίνης, σε μερικές περιπτώσεις, προσθήκη σακχαρικών ομάδων κ.λπ. γ) έκκριση των μορίων αυτών προκολλαγόνου, μέσω συμπλέγματος Golgi και αποκοπή (εξωκυττάρια) των "προεξεχόντων πεπτιδίων" με πεπτιδάση. δ) Συγκρότηση των μορίων αυτών τροποκολλαγόνου για σχηματισμό των ινών κολλαγόνου.
244627 Σχετικά με το "προεξέχον" πεπτίδιο αυτό θεωρείται ότι έχει διπλό ρόλο: πρώτα απ' όλα βοηθάει στον προσανατολισμό και στην αναγνώριση των τριών πολυπεπτιδικών αλυσίδων για τη συγκρότηση του προ-κολλαγόνου.
244637 Συμπερασματικά μπορούμε να χαρακτηρίσουμε κάθε φάση της διαδικασίας συγκρότησης του κολλαγόνου ως εξής: 1η φάση - ελίκωση των τριών πολυπεπτιδικών αλυσίδων α1, α1, α2 (στην περίπτωση του κολλαγόνου τύπου Ι) για σχηματισμό τριπλής έλικας, με μηχανισμό υποβοηθούμενης συγκρότησης αφού τα "προεξέχοντα πεπτίδια" δεν συμμετέχουν στην τελική δομή. 2η φάση - πλευρική σύνδεση μορίων τροποκολλαγόνου (μετά την αφαίρεση των "προεξεχόντων πεπτιδίων" πρωτεολυτικά) με αξονική μετατόπιση 670 Α. Όπως έχει βρεθεί αναλύοντας την γνωστή πρωτοδιάταξη των α1 και α2, με ηλεκτρονικό υπολογιστή, η μετατόπιση αυτή εξασφαλίζει μέγιστες υδρόφοβες και ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε γειτονικές αλυσίδες α1, α2.
244742 Τα μόρια αυτά διαφέρουν σημαντικά από τις τυπικές γλυκοπρωτεΐνες κατά το ότι ενώ αυτές περιέχουν συνήθως 1-60% υδατάνθρακες με τη μορφή μικρών ολιγοσακχαριτών, αντίθετα οι πρωτεογλυκάνες έχουν συνήθως 90-95% υδατάνθρακες με τη μορφή πλευρικών αλυσίδων και με συνολικό μοριακό βάρος που φτάνει αρκετά εκατομμύρια daltοns.
1062940 Κάθε εξωτερική αντιγονική προσβολή δεν εισάγει νέα στοιχεία, είναι όμως, σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, ένα επιφαινόμενο, που διαταράσσει την ομοιόσταση του συστήματος έως ότου επιτευχθεί μία νέα "σταθερή" κατάσταση (ανοσολογική μνήμη ή ανοχή). 2) Η διευκρίνιση των μηχανισμών της ανοσιακής απόκρισης έναντι ξένων αντιγόνων, αποκάλυψε ότι το αντιγόνο υφίσταται επεξεργασία στα κύτταρα που το παρουσιάζουν και στη συνέχεια φέρεται στην αύλακα που σχηματίζουν οι δύο αλυσίδες α και β του DR μορίου (μόριο του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας) και αυτό ονομάζεται σύμπλεγμα DR/αντιγόνου.
1063133 Ο υποδοχέας της TSH αποτελείται από δύο επιμέρους αλυσίδες.
276634 Γενικά η μεταφορά των ραδιονουκλιδίων στα διάφορα επίπεδα των τροφικών αλυσίδων, εξαρτάται τόσο από τον τόπο διαμονής του οργανισμού (habitat), τις τροφικές του απαιτήσεις, την διαθεσιμότητα και τις χημικές και βιοχημικές ιδιότητες του στοιχείου, όσο και από τις βιομετρικές και μεταβολικές παραμέτρους του οργανισμού (μέγεθος, ταχύτητα μεταβολισμού, στάδιο ανάπτυξης, ηλικία κ.λ.π).
276713 Γενικά τα ραδιονουκλίδια, που έχουν χημικά ομόλογα στοιχεία με ουσιώδη μεταβολικό ρόλο μεταφέρονται ταχέως μέσω των τροφικών αλυσίδων, ιδιαίτερα όπου σχηματίζουν διαλυτές ενώσεις όπως το 137Cs και το Ra (Brodsky, 1982β).
276716 Στη βάση των τροφικών αλυσίδων του θαλασσίου περιβάλλοντος είναι οι φυτικοί οργανισμοί δηλ. πλαγκτόν, φύκη, αγγειόσπερμα (Σχ. 54). όπως φαίνεται από τα προηγούμενα κεφάλαια οι συγκεντρώσεις των φυσικών ραδιονουκλιδίων στο φυτοπλαγκτόν και το ζωοπλαγκτόν συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις του νερού είναι μέχρι και 5 τάξεις μεγέθους υψηλότερες για τα φυσικά ραδιονουκλίδια Th και Ra, μέχρι 30 φορές υψηλότερες για το 40K και μέχρι 200 φορές, για το 137Cs.
276756 Για τον λόγο αυτό στη μελέτη των τροφικών αλυσίδων στη Φύση τα τροφικά επίπεδα θεωρούνται στη βάση του είδους τροφής (τροφικός κρίκος), που υπερτερεί
1063277 Αποτελείται από δύο πεπτιδικές αλυσίδες, την α και τη β (21 και 30 αμινοξικά κατάλοιπα, αντίστοιχα), οι οποίες παράγονται μετά από αφαίρεση ενδιαμέσου τμήματος (C-πεπτίδιο) από το μόριο της αρχικά παραγόμενης προϊνσουλίνης.
1063620 Επομένως το σύστημα του υποδοχέα της ΙL-6 αποτελείται από δύο λειτουργικά διαφορετικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες, αυτή με την οποία συνδέεται η κυτταροκίνη και αυτή που μεταδίδει μηνύματα στο εσωτερικό του κυττάρου.
1133858 Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «στις 4 και 5 Ιανουαρίου νεαροί Έλληνες επιτέθηκαν με αλυσίδες και βέργες εναντίον ομογενών στην Κομοτηνή» και υπογραμμίζεται:
344855 Η μία δρα έλκοντας συστατικά παρόμοιων αλυσίδων (σύζευξη ομόλογων) και η άλλη έλκει νουκλεοτίδια από το κυτταρόπλασμα.
344856 Αυτή η τροποποιημένη θεωρία πρωιμότητας εισηγείται ότι οι ακόρεστες συζευκτικές επιφάνειες έχουν κορεσθεί με τη σύναψη ομόλογων χρωμοσωμάτων και ότι ο αναδιπλασιασμός συμβαίνει μετά τη σύζευξη, ανατρέποντας έτσι την ισορροπία των περιελιγμένων ζευγών των νουκλεοτιδικών αλυσίδων και υποκινώντας τη θραύση και την ανασύνδεση αδελφών χρωματίδων (επιχιασμός).
1493233 Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε τη συμπεριφορά των κομμάτων της κεντρο - «Αριστεράς», των διανοούμενων και των χρεοκοπημένων Πράσινων κομμάτων και ακτιβιστικών οργανώσεων τύπου «Γκρινπίς» (που αντί να επανδρώσουν ανθρώπινες αλυσίδες στα χημικά εργοστάσια της Γιουγκοσλαβίας για ν' αποτρέψουν την απειλούμενη οικολογική καταστροφή, περιορίζονται σε ανακοινώσεις)!
1322939 Πάντως, στην τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΣΜΕ επισημάνθηκε για άλλη μια φορά ότι η απόφασή τους για ανταπόκριση στο κάλεσμα της κυβέρνησης πρέπει να συνοδευτεί και από συμμετοχή των βιομηχάνων στις μειώσεις αυτές, τονίζοντας ότι «οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ δεν είναι σε θέση ούτε νομιμοποιούνται να επιδοτήσουν τα προϊόντα των προμηθευτών, που αρνούνται να μειώσουν τις τιμές τους».
1496089 • Ο Cosmote διαθέτει πολλά ανώνυμα σημεία πώλησης και επιθυμεί διακαώς να αποκτήσει μεγάλες επώνυμες αλυσίδες.
1463280 Το πανκ, με τις αλυσίδες, τις παραμάνες και τις σβάστικες, τράβηξε στα άκρα τους κώδικες του εξτρεμισμού.
345567 Αν ο αριθμός των ζευγών είναι 3 ή πολλαπλάσιος του 3, τότε μια και ο γενετικός κώδικας είναι γραμμένος σε τριάδες η πρόσληψη ή η απόρριψη των ζευγών αυτών θα οδηγήσει σε παραγωγή αμινοξικών αλυσίδων, που διαφέρουν από την αρχική αλυσίδα κατά την πρόσληψη ή την απόρριψη ενός ή περισσοτέρων αμινοξέων.
1511589 Τις αλυσίδες καταστημάτων και τις οργανωμένες αγορές.
1521720 Εκτός και αν ο Μιλόσεβιτς δεχτεί οικειοθελώς να φορέσει χειροπόδαρα αλυσίδες και να κοσμήσει την πομπή του θριάμβου των στρατευμάτων της μπροστά από το (αμερικανικό) Καπιτώλιο, ακολουθούμενος από δεκάδες χιλιάδες Σέρβους, σιδηροδέσμιους επίσης.
345543 Έχει διαπιστωθεί ότι ένας αριθμός μεταλλαγμένων αιμοσφαιρινικών αλυσίδων - 34α, 56β, 4γ και 4δ - οφείλεται στο ότι έγινε αντικατάσταση ενός και μόνο ζεύγους βάσεων σε κάποια ειδική θέση στις φυσιολογικές ακολουθίες.
1329335 Οι υπηρεσίες έχουν λάβει οδηγίες να αποστείλουν μέχρι τις 26 Αυγούστου τους σχετικούς καταλόγους με τις τιμές, πριν και μετά τη συμφωνία, που διαμορφώθηκαν στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ, τις τοπικές αλυσίδες και τα τοπικά καταστήματα.
1558055 Παράλληλα και ορισμένες φορές αλληλοκαλυπτόμενα με την κινητή αναπτύσσονται και οι αλυσίδες πληροφορικής.
1550646 Το Μέτωπο Συμμετοχής του Ισλαμικού Ιράν, στο οποίο ανήκουν τόσο ο πρόεδρος της χώρας Μοχάμεντ Χαταμί όσο και ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης, αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι ορισμένοι φοιτητές σκοτώθηκαν, όταν τους επιτέθηκαν άνδρες των δυνάμεων της τάξης και φανατικοί ισλαμιστές με δακρυγόνα, κλομπ και μεταλλικές αλυσίδες.
1528829 Όσοι από τους χώρους των 11.000 τετραγωνικών μέτρων δεν θα χρησιμοποιηθούν από την ιδιοκτήτρια εταιρεία ειδών ομορφιάς, έχουν ήδη ενοικιαστεί σε γνωστές αλυσίδες ειδών ένδυσης, υπόδησης και άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων.
1588532 Εκτός από την ανθρωπιστική βοήθεια σε τρόφιμα, ρούχα και ιατροφαρμακευτικό υλικό, αρκετοί φορείς της Βόρειας Ελλάδας έχουν αποφασίσει να στείλουν μέλη τους στη Γιουγκοσλαβία, με σκοπό να δημιουργήσουν ανθρώπινες αλυσίδες, για να προστατεύσουν δημόσια κτίρια από τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ.
1575483 Θες από θαυμασμό, θες από απορία, θες από δίψα για θέαμα σε μια Ελλάδα που έκλεινε πληγές πολέμου και Εμφυλίου ο Τζίμης ο Αρμάος, πλανόδιος παλαιστής με τ' όνομα, έδεσε το όνομά του με μια εποχή τόσο σφιχτά όσο έδενε και το δυνατό κορμί του με αλυσίδες για να τις σπάει με πείσμα και απίστευτη δύναμη.
1497482 Τα υπολείμματα του εξασθενημένου αλλά όχι και ελεύθερου ραδιενέργειας ουρανίου 238, είτε ως μεταλλική σκόνη είτε ως οξείδια και οργανομεταλλικές ενώσεις, θα διεισδύσουν στις τροφικές αλυσίδες, ανεβάζοντας τοπικά τα επίπεδα ραδιενέργειας σε ανησυχητικά επίπεδα.
1730624 Δέσμιος τώρα εκείνος, έφερε με κόπο μια βόλτα γύρω από τον άξονά του, πήρε βαθιά αναπνοή και επιστράτευσε όλους τους μυς του πιέζοντας τις αλυσίδες, που όμως δεν φαίνονταν να υποχωρούν.
30087 Ο τοκογλύφος δανείζεται με σκοπό να δανείσει με μεγαλύτερα επιτόκια που στο τέλος της αλυσίδας απογειώνονται σε αστρονομικά νούμερα: 40%, 50%, ακόμη και 60% το μήνα.
38777 Έτσι, ο παροξυσμός της εμπορικής εκμετάλλευσης των Αμερικανών μπορεί περιγραφικότατα να συνοψιστεί στη φράση εκπροσώπου της αλυσίδας των ξενοδοχείων Holiday Inn:
1329335 Οι υπηρεσίες έχουν λάβει οδηγίες να αποστείλουν μέχρι τις 26 Αυγούστου τους σχετικούς καταλόγους με τις τιμές, πριν και μετά τη συμφωνία, που διαμορφώθηκαν στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ, τις τοπικές αλυσίδες και τα τοπικά καταστήματα.
1744140 «Σε γδύνουν, σου φοράνε μια στολή με ρίγες και αλυσίδες στα πόδια», είπε ο Σαντιάγο.
188255 Ποσότητα 100 κιλών τυριού μασκαρπόνε, που χρησιμοποιείται μόνο για τις τούρτες τιραμισού, βρέθηκε στις αποθήκες της αλυσίδας σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και δεσμεύτηκε από το υπουργείο Γεωργίας.
224412 Ο Naylor (1983) σχεδίασε ένα σύστημα αμφίδρομης αλυσίδας συλλογισμού και ονόμασε τη μέθοδό του τεχνική τιμής των κανόνων (Rule Value Τechnique).
224413 Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι ανεξάρτητα από το είδος της αλυσίδας συλλογισμού, μία μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων έχει να κάνει με "Αβέβαια δεδομένα, τα οποία απαιτούν ειδικές μεθόδους αντιμετώπισης, όπως λ.χ. ασαφής λογική (fuzzy logic), λογική Βayesian, λογική πολλαπλών τιμών, μέθοδος συντελεστών βεβαιότητας, κά.
230431 Λαμβάνει την περιστροφή του από τον στροφαλοφόρο άξονα μέσω οδοντωτών τροχών ή αλυσίδας.
1356424 Εκατοντάδες αστυνομικοί σχημάτιζαν ανθρώπινες αλυσίδες για να περιφρουρήσουν την πρεμιέρα της όπερας το βράδυ της Δευτέρας.
242194 Οι πρωτεΐνες είναι μόρια με υδρόφιλο σκελετό (πεπτιδικοί δεσμοί) και φορτισμένες ή αφόρτιστες πλευρικές αμινοξικές ομάδες, με τις οποίες ρυθμίζεται η τελική συμπεριφορά της πολυπεπτιδικής αλυσίδας από άποψης αλληλεπιδράσεων.
242209 Αρκετές διαμεμβρανικές πρωτεΐνες έχουν απομονωθεί και σε μερικές έχει βρεθεί η πρωτοδιάταξη (π.χ. γλυκοφορίνη των ερυθροκυττάρων) που δείχνει πως το κομμάτι της πολυπεπτιδικής αλυσίδας που βρίσκεται στην υδρόφοβη περιοχή της διπλοστοιβάδας αποτελείται αποκλειστικά από υδρόφοβα αμινοξέα.
242227 Σ' όλες τις περιπτώσεις, σημαντικές πληροφορίες παίρνονται όταν το υλικό που εξετάζεται έχει επαναλαμβανόμενες περιοχές, όπως π.χ. η α-έλικα πολυπεπτιδικής αλυσίδας, η διπλή έλικα του DNΑ κ.λπ.
1373085 Πάνω από 100 αστυνομικοί, που ήταν σε επιφυλακή για να μη δημιουργηθούν επεισόδια, αποτέλεσαν τη φρουρά του Ματέι, που μεταφέρθηκε πάνω σε φορείο, δεμένος με αλυσίδες, πάντοτε υπό φαρμακευτική καταστολή.
1371108 Αφού τους οδηγούσαν υπό την απειλή στιλέτων σε σκοτεινούς χώρους, τους αποσπούσαν δερμάτινα μπουφάν και χρυσές αλυσίδες.
1730719 Κορνιζαρισμένα διπλώματα, φωτογραφίες με πόζες, στους ώμους αλυσίδες, στα χέρια σιδερένια ρόπαλα, επιγραφές, «Μπάμπης, ο άνθρωπος από σίδερο», άρθρα στα εγγλέζικα σε ξένες εφημερίδες, δημοσιευμένες φωτογραφίες του Μπάμπη να λυγίζει πέταλα, σε άλλες να ισιώνει λαμαρίνες σε συνεργεία αυτοκινήτων ή να σηκώνει με τα δυο του χέρια τη μούρη μιας παλιοσακαράκας.
242725 Κατά την πολύπλοκη αυτή διαδικασία αποκωδικοποίησης των πληροφοριών που βρίσκονται τώρα με τη μορφή μηνύματος RNΑ, πραγματοποιείται ομοιοπολική σύνδεση διαδοχικών αμινοξέων που καταλήγει στη δημιουργία πρωτεΐνης (πολυπεπτιδικής αλυσίδας για την ακρίβεια, γιατί μια πρωτεΐνη μπορεί να αποτελείται από πολλές και διαφορετικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες).
244274 Ακολουθεί προσκόλληση στο υπόστρωμα της προέκτασης αυτής με συμμετοχή και εξωκυττάριων μορίων, ενώ στο τέλος γίνεται συστολή από την αντίθετη πλευρά και πάλι με στοιχεία κυτταρικού σκελετού και ιδιαίτερα του συστήματος ακτίνης μυοσίνης ως εξής: μόρια μυοσίνης μπορούν να διευθετηθούν σε διπολική μορφή (με φωσφορυλίωση των ελαφριών τους αλυσίδων) αποτελούμενες από 10-20 μόρια (σε αντίθεση με τα 500 μόρια που υπάρχουν στους γραμμωτούς μυς).
244790 Αποτελείται από τρία ζευγάρια πολυπεπτιδικών αλυσίδων συνδεδεμένων με 29 δεσμούς S - S. Η δομή αυτή είναι πολύ συντηρητική σε πρωτόγονους και εξελιγμένους οργανισμούς που χρησιμοποιούν το μόριο αυτό για την πήξη του αίματος.
244792 Τα μόρια του φιμπρινογόνου συντίθενται σε ηπατικά κύτταρα και στην συνέχεια εκκρίνονται στην κυκλοφορία του αίματος, ενώ τα γονίδια των τριών πολυπεπτιδικών αλυσίδων του εμφανίζουν μεγάλη ομολογία πρωτοδιάταξης και κατά συνέπεια θεωρούνται σαν εξελικτικά προϊόντα αρχέγονου γονιδίου.
297501 Η μελέτη των Μαρκοβιανών αλυσίδων είναι ένα τεράστιο πεδίο, οπότε περιττεύουν περισσότερες λεπτομέρειες στο σημείο αυτό.
297503 Ο αναγνώστης μπορεί να εμβαθύνει στη μελέτη των Μαρκοβιανών αλυσίδων σε βιβλία προχωρημένης στατιστικής και στοχαστικών διαδικασιών.
331686 - Τέλος, θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση διαφόρων δράσεων, όπως η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, η ανάπτυξη της εμπορικής τους αξίας, η προώθησή τους στους καταναλωτές, η δημιουργία αλυσίδων παραγωγής βιολογικών προϊόντων, μέτρα για την ανάπτυξη της χρησιμοποίησης από τους παραγωγούς τεχνικών που σέβονται το περιβάλλον.
345530 Το γονιδιακό υλικό, όπως είναι γνωστό, διπλασιάζεται με ένα μηχανισμό που περιλαμβάνει τον διαχωρισμό των δύο πατρικών αλυσίδων.
242895 Έτσι έχει βρεθεί π.χ. ότι η προσθήκη μανόζης στον κορμό της πολυπεπτιδικής αλυσίδας της θυρεοσφαιρίνης πραγματοποιείται στο κοκκιώδες ενδοπλασματικό δίκτυο, ενώ η προσθήκη αμινοτερματικών σακχάρων (γαλακτόζης, φρουκτόζης, σιαλικού οξέος) γίνεται στις δεξαμενές του Gοlgi, με τη δράση των ενζύμων που αναφέραμε, και που όπως έχει βρεθεί πρόσφατα από τον Fleischer (π.χ. για γαλακτοσυλοτρανσφεράση) είναι μεμβρανικές πρωτεΐνες με το ενεργό τους κέντρο προς την εσωτερική πλευρά των μεμβρανών του Gοlgi.
345540 Στις περισσότερες μεταλλάξεις, που έχουν αναλυθεί σε σχέση με τη δομή των πολυπεπτιδικών αλυσίδων των παραγόμενων από συγκεκριμένο γονίδιο, η μεταλλακτική μεταβολή έγκειται στην υποκατάσταση ενός μοναδικού αμινοξέος στο αρχικό γονιδιακό προϊόν από ένα άλλο αμινοξύ του μεταλλακτικού προϊόντος που αντιπροσωπεύει μια "παρερμηνεύσιμη" μετάλλαξη.
346768 Εντούτοις φαίνεται ότι οι ομάδες Οz δεν είναι αλλοτυπικές, αλλά όλα τα άτομα έχουν μερικές αλυσίδες Οz (+) και μερικές Οz (-) και οι αλυσίδες αυτές είναι ανάλογες προς τις γ1, γ2, γ3 και γ4 υποτάξεις των γ βαριών αλυσίδων.
346769 Από μελέτες σε μυελωματικές λ αλυσίδες το ένα τέταρτο περίπου ήταν Οz (+) και τα τρία τέταρτα Οz (-), πράγμα που δείχνει ότι αν ο Οz ήταν ένας αλλοτυπικός σηματοδότης, τότε το ένα δέκατο έκτο περίπου του πληθυσμού θα περιμέναμε να έχει Οz (-) φαινότυπο.
243258 Οι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες της αναπνευστικής αλυσίδας συνθέτονται από ριβοσώματα κολλημένα στην εσωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη και ενσωματώνονται σ' αυτήν συνμεταφραστικά, ενώ η μεταφορά μορίων πρωτεϊνών από το κυτταρόπλασμα στις διάφορες μιτοχονδριακές θέσεις συμβαίνει μετα-μεταφραστικά με τη βοήθεια παροδικού ή όχι "πεπτιδίου οδηγητή".
243261 Μερικές από τις πρωτεΐνες της αναπνευστικής αλυσίδας συνθέτονται μέσα στα μιτοχόνδρια όπως οι υπομονάδες I, II και III της κυτοχρωμικής οξειδάσης, ενώ οι υπόλοιπες υπομονάδες iv, v, vi και vii συντίθενται στο κυτταρόπλασμα και στη συνέχεια μεταφέρονται στα μιτοχόνδρια).
346772 Κατά συνέπεια φαίνεται πως υπάρχουν τουλάχιστο δύο γενετικές θέσεις στο γονιδίωμα που εξειδικεύει τις λ αλυσίδες, η μια για τις αλυσίδες Οz (+) και η άλλη για τις αλυσίδες Οz (-).
346772 Κατά συνέπεια φαίνεται πως υπάρχουν τουλάχιστο δύο γενετικές θέσεις στο γονιδίωμα που εξειδικεύει τις λ αλυσίδες, η μια για τις αλυσίδες Οz (+) και η άλλη για τις αλυσίδες Οz (-).
243740 Το παράδοξο είναι πως αντικατάσταση της δ αλυσίδας από μόρια ΑCΗR ψαριού με δ αλυσίδες ποντικού οδηγεί σε μόρια ΑCΗR με τετραπλάσια αγωγιμότητα στα ιόντα νατρίου.
346772 Κατά συνέπεια φαίνεται πως υπάρχουν τουλάχιστο δύο γενετικές θέσεις στο γονιδίωμα που εξειδικεύει τις λ αλυσίδες, η μια για τις αλυσίδες Οz (+) και η άλλη για τις αλυσίδες Οz (-).
244576 Δεν μπορεί βέβαια να αποκλειστεί το ενδεχόμενο, ότι η διαδικασία της αναδίπλωσης της πολυπεπτιδικής αλυσίδας μπορεί να φτιάξει μια πρωτεΐνη που δεν αντιστοιχεί υποχρεωτικά στη σταθερότερη δυνατή κατάσταση, δηλαδή στην κατάσταση της χαμηλότερης δυνατής ελεύθερης ενέργειας.
244603 Η αναδίπλωση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας για να φτιαχτεί η συγκεκριμένη στεροδιάταξη επηρεάζεται από την πρωτοδιάταξη και ιδιαίτερα από την ύπαρξη περιοχών α-έλικας ή β - πτυχωτής επιφάνειας.
244616 Η αμινοξεική ακολουθία κάθε αλυσίδας είναι πολύ ιδιόμορφη γιατί περιέχει γλυκίνη σε κάθε τρίτη θέση, ενώ πολλά από τα κατάλοιπα αυτά είναι υδροξυλιωμένα.
243739 Η συμμετοχή κάθε αλυσίδας στη λειτουργικότητα του κάθε μορίου ΑCΗR είναι μεγάλη αφού παράληψή του (π.χ. σε μεταλλαγές) οδηγεί σε 3% λειτουργικότητα.
244727 Η ασυνήθιστη πρωτοδιάταξη κάθε αλυσίδας μαζί με την υδροξυλίωση που συμβαίνει σε κατάλοιπα προλίνης και λυσίνης αποτελούν τη βάση για την ιδιόμορφη δομή του τελικού μορίου - οι δεσμοί που δημιουργούνται από τα τροποποιημένα (μετα-μεταφραστικά) κατάλοιπα ισχυροποιούν τη σύνδεση ανάμεσα στις τρεις αλυσίδες ώστε να σχηματιστεί το ινίδιο του προκαλλαγόνου.
346773 Οι θέσεις αυτές μπορούν να παραβληθούν με τις θέσεις για τις βαριές αλυσίδες γ1 και γ3, αλλά δεν δείχνουν παρόλα αυτά την έκταση της διαφοράς που δείχνουν τα γονίδια της γ αλυσίδας.
346774 Σήμερα πιστεύεται ότι αν συνέβηκε διπλασιασμός και ανεξάρτητη εξέλιξη κατά την ανάπτυξη των γονιδίων για τις ανοσοσφαιρινικές αλυσίδες, τα δύο λ γονίδια αποτελούν ίσως ένα παράδειγμα συγκριτικά πρόσφατης σταθεροποιήσεως ενός γονιδιακού διπλασιασμού με μικρή ακόμα μοριακή εξέλιξη.
259019 Λαμβανομένου υπόψη ότι η αρχή της επικουρικότητας διατρέχει πλέον το σύνολο της κοινοτικής έννομης τάξης βάσει του άρθρου 3 ΣΤ και όχι μόνον το περιβάλλον βάσει του άρθρου 130 Π είναι ενδεχόμενο η εν λόγω απόφαση να αποτελέσει την απαρχή μίας νέας αλυσίδας αποφάσεων, όπου θα αναγνωρίζεται μεγαλύτερη ευχέρεια στα Κράτη μέλη όσον αφορά την προάσπιση του κοινοτικού συμφέροντος για την ομαλή λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς.
346799 Οι δύο τύποι πολυπεπτιδίων ονομάζονται α και β αλυσίδες και οι διαφορές μεταξύ των τριών κοινών τάξεων απτοσφαιρινών εξαρτώνται από δομικές διαφορές στην α αλυσίδα. οι β αλυσίδες φαίνεται να είναι οι ίδιες σε κάθε τάξη.
276177 Έτσι για την μελέτη της συμπεριφοράς των ραδιενεργών ρυπαντών στο θαλάσσιο περιβάλλον (και ειδικότερα στα παράκτια οικοσυστήματα) όπως και την εν γένει επιβάρυνση της τροφικής αλυσίδας με τελικό κρίκο τον άνθρωπο καταναλωτή, απαιτείται πρώτιστα σωστή επιλογή του δικτύου δειγματοληψίας, ώστε να παρέχει καλή γεωγραφική και οικολογική κάλυψη.
1513326 Γύρω μας δεκάδες Αφρικανοί με κόκκινα μπλουζάκια, πράσινα σακάκια, φορώντας ό,τι πιο έντονο και χρυσές αλυσίδες.
1527157 Και μπορεί στην Ελλάδα τώρα οι μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ να έχουν κρεμάσει γαλανόλευκες πάνω από τα ράφια για να διαφημίζουν τα ντόπια προϊόντα, αλλά το ίδιο συμβαίνει και μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.
244682 Η αυτοσυγκρότηση κάθε μιας αλυσίδας παράγει ένα ελλειψοειδές πρωτεϊνικό μόριο με λόγο αξόνων 3:1.
246855 Κλείστηκε με τη βοήθεια του προξένου μας, κ. Πανόπουλου, στη Λίμα, καταβάλλοντας μάλιστα μικρό, συμβολικό ποσό, επιθυμία του Έλληνα διευθυντή αλυσίδας τέτοιων ξενοδοχείων στη Λατινική Αμερική.
345548 Οι αιμοσφαιρίνες αυτές έχουν μια αμινοξική ακολουθία, που αρχίζει όπως η ακολουθία της φυσιολογικής δ αλυσίδας και τελειώνει με την ακολουθία της φυσιολογικής β αλυσίδας.
345548 Οι αιμοσφαιρίνες αυτές έχουν μια αμινοξική ακολουθία, που αρχίζει όπως η ακολουθία της φυσιολογικής δ αλυσίδας και τελειώνει με την ακολουθία της φυσιολογικής β αλυσίδας.
345801 Στον άνθρωπο δεν υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την πιθανή σύνδεση των θέσεων των αλυσίδων β και δ με τη θέση της αλυσίδας γ.
345802 Για τη θέση της αλυσίδας ε τίποτε δεν είναι γνωστό, εκτός από το ότι η Hb Gοwer-2 είναι σε μεγάλη αναλογία σε βρέφη με D1 τρισωμία, συσχετισμός ως τώρα ανεξήγητος.
345807 Στην πρώτη εμβρυϊκή ζωή η θέση που ελέγχει τη δομή της αλυσίδας ε είναι ενεργή κι έτσι συντίθεται η ΗbGοwer-2 (α2 ε2) ή Hb-Gοwer - 1 (ε4) και ίσως η ε2 γ2.
345832 Στην ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αμύλου και σε ρΗ 8,6 κινείται προς την άνοδο λίγο ταχύτερα από την Hb Α. Η παρουσία της σε μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 5 - 15%) κατά τον τοκετό είναι ένδειξη για ετερόζυγη κατάσταση α-μεσογειακής αναιμίας, στην οποία η σύνθεση της α αλυσίδας είναι μειωμένη. 4.
345844 Όπως με τις άλλες πρωτεΐνες έτσι και η σύνθεση μιας σφαιρινικής αλυσίδας αρχίζει στο Ν-άκρο και προχωρεί προς το C-άκρο, με διαδοχική προσθήκη αμινοξέων που κωδικοποιούνται από το mRΝΑ καθώς μετακινείται κατά μήκος του πολυσώματος δικτυοκυττάρων, το οποίο συνήθως περιέχει από τέσσερα ως έξι ριβοσώματα.
345845 Διαπιστώθηκε ότι η εν σειρά προσθήκη αμινοξέων δεν προχωρεί με ομοιόμορφο ρυθμό, αλλά η σύνθεση τόσο της α όσο και της β αλυσίδας επιβραδύνεται περίπου στη θέση 90.
345852 Επομένως η σύνθεση της β αλυσίδας αποτελεί ίσως το περιοριστικό στάδιο. για τη φυσιολογική παραγωγή της σφαιρίνης.
345859 Η σύνθεση των ε αλυσίδων διακόπτεται συνήθως πρώιμα κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη και αρχίζει η σύνθεση β αλυσίδας, που αυξάνει βαθμιαία ως την ώρα της γεννήσεως, οπότε προφταίνει γρήγορα και ξεπερνά τη σύνθεση της γ αλυσίδας, η οποία πέφτει σε πολύ χαμηλό επίπεδο μέσα σε λίγους μήνες.
345859 Η σύνθεση των ε αλυσίδων διακόπτεται συνήθως πρώιμα κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη και αρχίζει η σύνθεση β αλυσίδας, που αυξάνει βαθμιαία ως την ώρα της γεννήσεως, οπότε προφταίνει γρήγορα και ξεπερνά τη σύνθεση της γ αλυσίδας, η οποία πέφτει σε πολύ χαμηλό επίπεδο μέσα σε λίγους μήνες.
345861 Η μείωση όμως στη σύνθεση της γ αλυσίδας δεν είναι τόσο γρήγορη και έτσι η Hb F, επί τρία ως πέντε χρόνια, μπορεί και ανεβαίνει πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα του ενήλικου κατά 0,5%.
345863 Η σύνθεση της αλυσίδας δ στο έμβρυο αρχίζει ακριβώς ή περίπου ταυτόχρονα με τη σύνθεση της β αλυσίδας και η αύξηση στη συγκέντρωση Hb Α συνοδεύεται με αύξηση της Hb Α2.
345863 Η σύνθεση της αλυσίδας δ στο έμβρυο αρχίζει ακριβώς ή περίπου ταυτόχρονα με τη σύνθεση της β αλυσίδας και η αύξηση στη συγκέντρωση Hb Α συνοδεύεται με αύξηση της Hb Α2.
345864 Διαπιστώθηκε τέλος ότι στον φυσιολογικό μυελό των οστών ο ρυθμός συνθέσεως της δ αλυσίδας είναι σημαντικά βραδύτερος παρά της α η της β αλυσίδας, με αποτέλεσμα τη μικρή ποσότητα της Hb Α2 που υπάρχει φυσιολογικά στο περιφερικό αίμα.
345864 Διαπιστώθηκε τέλος ότι στον φυσιολογικό μυελό των οστών ο ρυθμός συνθέσεως της δ αλυσίδας είναι σημαντικά βραδύτερος παρά της α η της β αλυσίδας, με αποτέλεσμα τη μικρή ποσότητα της Hb Α2 που υπάρχει φυσιολογικά στο περιφερικό αίμα.
345887 Υδρόφιλες αλληλεπιδράσεις συμβαίνουν ανάμεσα στα καρβοξύλια προπιονικού οξέος της αίμης και της σερίνης CD3 και λυσίνης Ε 10, της Ε 10 της β αλυσίδας, όπως με την ιστιδίνη CD3 της α αλυσίδας.
345887 Υδρόφιλες αλληλεπιδράσεις συμβαίνουν ανάμεσα στα καρβοξύλια προπιονικού οξέος της αίμης και της σερίνης CD3 και λυσίνης Ε 10, της Ε 10 της β αλυσίδας, όπως με την ιστιδίνη CD3 της α αλυσίδας.
345953 Αntοine (έλλειψη της β74 και 75, Gly-Leu), η Hb Τοurs (έλλειψη της β87 θρεονίνης) και η Hb Gun Ηill (έλλειψη του β93 ως 97) σχηματίστηκαν ίσως με τον ίδιο τρόπο. οι αιμοσφαιρίνες Lepοre περιέχουν φυσιολογικές α αλυσίδες, αλλά στερούνται τόσο των β όσο και των δ αλυσίδων, Δομικές μελέτες απέδειξαν ότι η Hb Lepοre Βοstοn έχει μια δ ακολουθία από κατάλοιπα 1 ως 87 και κατάλοιπα β αλυσίδας από 116 ως 146.
345981 Το ακόλουθο σχήμα συγκεφαλαιώνει τις διατυπωθείσες προτάσεις της εξελίξεως των σφαιρινικών γονιδίων των σπονδυλωτών: 1) Στον κοινό πρόγονο των αγνάθων πρωτόγονων σπονδυλωτών και του ανθρώπου συνέβη κάποιος γονιδιακός διπλασιασμός του σφαιρινικού γονίδιου, με αποτέλεσμα να αποχωριστεί το γενεαλογικό στέλεχος του γονίδιου της μυοσφαιρίνης από το στέλεχος του γονίδιου της αιμοσφαιρίνης. 2) οι μονομερείς αιμοσφαιρίνες των πρωτόγονων ιχθύων εξελίχθηκαν από ένα διπλασιασμό του γονίδιου της μυοσφαιρίνης που ακολουθεί αμέσως τον διπλασιασμό μυοσφαιρίνης αιμοσφαιρίνης. 3) Στους πρώτους οστεϊχθύες, πρόγονους των χερσόβιων σπονδυλωτών, ένα γονίδιο αιμοσφαιρίνης διπλασιάστηκε και σχημάτισε τα γονίδια της α και β αλυσίδας. 4) Πολύ αργότερα, στον κλάδο που οδηγεί στα ευθήρια θηλαστικά, ένα γονίδιο β γ αλυσίδας διπλασιάστηκε και έδωσε δύο ξεχωριστές γραμμές εξελίξεως (α) το προγονικό γονίδιο για τη μη α αλυσίδα των μαρσιποφόρων και τη γ αλυσίδα του ανθρώπου και (β) το προγονικό γονίδιο για τις β αλυσίδες των θηλαστικών. 5) Γονίδια β αλυσίδας διπλασιάστηκαν ανεξάρτητα σε ξεχωριστές γραμμές εξελίξεως των θηλαστικών και σχημάτισαν τα β και δ γονίδια στα πρωτεύοντα, τα βΑ και βC γονίδια σε ορισμένα πρόβατα. τα πολλαπλά β γονίδια στους ποντικούς και τα βΙ και βΙΙ γονίδια στις γάτες. 6) Γονίδια α αλυσίδας διπλασιάστηκαν επίσης ανεξάρτητα σε θηλαστικά και σχημάτισαν τα Ια και ΙΙα γονίδια, επίσης στις έχιδνες, στα μονοτρήματα και τέλος κατά τη χωριστή εξέλιξη των ειδών των τελεοστέων ιχθύων διπλασιασμοί του α γονίδιου συνέβηκαν στις οικογένειες των σολομιδών, ενώ διπλασιασμοί του β γονίδιου είναι γνωστοί σε ορισμένους άλλους οργανισμούς, όπως π.χ. στους γαδόμορφους και τετραοδοντοειδείς ιχθύες.
345981 Το ακόλουθο σχήμα συγκεφαλαιώνει τις διατυπωθείσες προτάσεις της εξελίξεως των σφαιρινικών γονιδίων των σπονδυλωτών: 1) Στον κοινό πρόγονο των αγνάθων πρωτόγονων σπονδυλωτών και του ανθρώπου συνέβη κάποιος γονιδιακός διπλασιασμός του σφαιρινικού γονίδιου, με αποτέλεσμα να αποχωριστεί το γενεαλογικό στέλεχος του γονίδιου της μυοσφαιρίνης από το στέλεχος του γονίδιου της αιμοσφαιρίνης. 2) οι μονομερείς αιμοσφαιρίνες των πρωτόγονων ιχθύων εξελίχθηκαν από ένα διπλασιασμό του γονίδιου της μυοσφαιρίνης που ακολουθεί αμέσως τον διπλασιασμό μυοσφαιρίνης αιμοσφαιρίνης. 3) Στους πρώτους οστεϊχθύες, πρόγονους των χερσόβιων σπονδυλωτών, ένα γονίδιο αιμοσφαιρίνης διπλασιάστηκε και σχημάτισε τα γονίδια της α και β αλυσίδας. 4) Πολύ αργότερα, στον κλάδο που οδηγεί στα ευθήρια θηλαστικά, ένα γονίδιο β γ αλυσίδας διπλασιάστηκε και έδωσε δύο ξεχωριστές γραμμές εξελίξεως (α) το προγονικό γονίδιο για τη μη α αλυσίδα των μαρσιποφόρων και τη γ αλυσίδα του ανθρώπου και (β) το προγονικό γονίδιο για τις β αλυσίδες των θηλαστικών. 5) Γονίδια β αλυσίδας διπλασιάστηκαν ανεξάρτητα σε ξεχωριστές γραμμές εξελίξεως των θηλαστικών και σχημάτισαν τα β και δ γονίδια στα πρωτεύοντα, τα βΑ και βC γονίδια σε ορισμένα πρόβατα. τα πολλαπλά β γονίδια στους ποντικούς και τα βΙ και βΙΙ γονίδια στις γάτες. 6) Γονίδια α αλυσίδας διπλασιάστηκαν επίσης ανεξάρτητα σε θηλαστικά και σχημάτισαν τα Ια και ΙΙα γονίδια, επίσης στις έχιδνες, στα μονοτρήματα και τέλος κατά τη χωριστή εξέλιξη των ειδών των τελεοστέων ιχθύων διπλασιασμοί του α γονίδιου συνέβηκαν στις οικογένειες των σολομιδών, ενώ διπλασιασμοί του β γονίδιου είναι γνωστοί σε ορισμένους άλλους οργανισμούς, όπως π.χ. στους γαδόμορφους και τετραοδοντοειδείς ιχθύες.
345981 Το ακόλουθο σχήμα συγκεφαλαιώνει τις διατυπωθείσες προτάσεις της εξελίξεως των σφαιρινικών γονιδίων των σπονδυλωτών: 1) Στον κοινό πρόγονο των αγνάθων πρωτόγονων σπονδυλωτών και του ανθρώπου συνέβη κάποιος γονιδιακός διπλασιασμός του σφαιρινικού γονίδιου, με αποτέλεσμα να αποχωριστεί το γενεαλογικό στέλεχος του γονίδιου της μυοσφαιρίνης από το στέλεχος του γονίδιου της αιμοσφαιρίνης. 2) οι μονομερείς αιμοσφαιρίνες των πρωτόγονων ιχθύων εξελίχθηκαν από ένα διπλασιασμό του γονίδιου της μυοσφαιρίνης που ακολουθεί αμέσως τον διπλασιασμό μυοσφαιρίνης αιμοσφαιρίνης. 3) Στους πρώτους οστεϊχθύες, πρόγονους των χερσόβιων σπονδυλωτών, ένα γονίδιο αιμοσφαιρίνης διπλασιάστηκε και σχημάτισε τα γονίδια της α και β αλυσίδας. 4) Πολύ αργότερα, στον κλάδο που οδηγεί στα ευθήρια θηλαστικά, ένα γονίδιο β γ αλυσίδας διπλασιάστηκε και έδωσε δύο ξεχωριστές γραμμές εξελίξεως (α) το προγονικό γονίδιο για τη μη α αλυσίδα των μαρσιποφόρων και τη γ αλυσίδα του ανθρώπου και (β) το προγονικό γονίδιο για τις β αλυσίδες των θηλαστικών. 5) Γονίδια β αλυσίδας διπλασιάστηκαν ανεξάρτητα σε ξεχωριστές γραμμές εξελίξεως των θηλαστικών και σχημάτισαν τα β και δ γονίδια στα πρωτεύοντα, τα βΑ και βC γονίδια σε ορισμένα πρόβατα. τα πολλαπλά β γονίδια στους ποντικούς και τα βΙ και βΙΙ γονίδια στις γάτες. 6) Γονίδια α αλυσίδας διπλασιάστηκαν επίσης ανεξάρτητα σε θηλαστικά και σχημάτισαν τα Ια και ΙΙα γονίδια, επίσης στις έχιδνες, στα μονοτρήματα και τέλος κατά τη χωριστή εξέλιξη των ειδών των τελεοστέων ιχθύων διπλασιασμοί του α γονίδιου συνέβηκαν στις οικογένειες των σολομιδών, ενώ διπλασιασμοί του β γονίδιου είναι γνωστοί σε ορισμένους άλλους οργανισμούς, όπως π.χ. στους γαδόμορφους και τετραοδοντοειδείς ιχθύες.
345981 Το ακόλουθο σχήμα συγκεφαλαιώνει τις διατυπωθείσες προτάσεις της εξελίξεως των σφαιρινικών γονιδίων των σπονδυλωτών: 1) Στον κοινό πρόγονο των αγνάθων πρωτόγονων σπονδυλωτών και του ανθρώπου συνέβη κάποιος γονιδιακός διπλασιασμός του σφαιρινικού γονίδιου, με αποτέλεσμα να αποχωριστεί το γενεαλογικό στέλεχος του γονίδιου της μυοσφαιρίνης από το στέλεχος του γονίδιου της αιμοσφαιρίνης. 2) οι μονομερείς αιμοσφαιρίνες των πρωτόγονων ιχθύων εξελίχθηκαν από ένα διπλασιασμό του γονίδιου της μυοσφαιρίνης που ακολουθεί αμέσως τον διπλασιασμό μυοσφαιρίνης αιμοσφαιρίνης. 3) Στους πρώτους οστεϊχθύες, πρόγονους των χερσόβιων σπονδυλωτών, ένα γονίδιο αιμοσφαιρίνης διπλασιάστηκε και σχημάτισε τα γονίδια της α και β αλυσίδας. 4) Πολύ αργότερα, στον κλάδο που οδηγεί στα ευθήρια θηλαστικά, ένα γονίδιο β γ αλυσίδας διπλασιάστηκε και έδωσε δύο ξεχωριστές γραμμές εξελίξεως (α) το προγονικό γονίδιο για τη μη α αλυσίδα των μαρσιποφόρων και τη γ αλυσίδα του ανθρώπου και (β) το προγονικό γονίδιο για τις β αλυσίδες των θηλαστικών. 5) Γονίδια β αλυσίδας διπλασιάστηκαν ανεξάρτητα σε ξεχωριστές γραμμές εξελίξεως των θηλαστικών και σχημάτισαν τα β και δ γονίδια στα πρωτεύοντα, τα βΑ και βC γονίδια σε ορισμένα πρόβατα. τα πολλαπλά β γονίδια στους ποντικούς και τα βΙ και βΙΙ γονίδια στις γάτες. 6) Γονίδια α αλυσίδας διπλασιάστηκαν επίσης ανεξάρτητα σε θηλαστικά και σχημάτισαν τα Ια και ΙΙα γονίδια, επίσης στις έχιδνες, στα μονοτρήματα και τέλος κατά τη χωριστή εξέλιξη των ειδών των τελεοστέων ιχθύων διπλασιασμοί του α γονίδιου συνέβηκαν στις οικογένειες των σολομιδών, ενώ διπλασιασμοί του β γονίδιου είναι γνωστοί σε ορισμένους άλλους οργανισμούς, όπως π.χ. στους γαδόμορφους και τετραοδοντοειδείς ιχθύες.
345993 Υπάρχουν διαφορά γονίδια για τη β μεσογειακή αναιμία, καθένα από τα οποία χαρακτηρίζεται από διαφορετικό βαθμό αναστολής της συνθέσεως της β αλυσίδας.
345995 Στη β δ μεσογειακή αναιμία αναστέλλεται συγχρόνως η σύνθεση και της β και της δ αλυσίδας και γι' αυτό συμβαίνει μια ελάττωση στο περιεχόμενο των ερυθρών αιμοσφαιρίων και των Α και των Α2 αιμοσφαιρινών. οι δύο σημαντικότεροι τύποι της β δ μεσογειακής αναιμίας είναι η F-μεσογειακή αναιμία και η μεσογειακή αναιμία τύπου Lepοre. οι τύποι αυτοί μπορεί να βρεθούν σε ομόζυγη ή ετερόζυγη κατάσταση ή ακόμα σε συνδυασμό με ένα γονίδιο για τη β.μεσογειακή αναιμία η με μια ανώμαλη αιμοσφαιρίνη.
346004 Στην αναιμία αυτή μια διπλή δόση γονιδίων επιφέρει ισχυρή αναστολή της συνθέσεως της β αλυσίδας, με αποτέλεσμα τη σοβαρή έλλειψη ή ακόμα και την πλήρη απουσία της Hb Α από τα ερυθρά αιμοσφαίρια.
346024 Τα ερυθρά αιμοσφαίρια των ασθενών περιέχουν σχεδόν μόνο αιμοσφαιρίνη S. Η διαφορά από τη φυσιολογική Hb Α οφείλεται στην αντικατάσταση του γλουταμινικού οξέος από βαλίνη στη θέση 6 της β αλυσίδας.
346045 Το ηλεκτροφορητικό πρότυπο δείχνει μόνο την Hb C, ενώ λείπει τελείως η Hb Α. Η Hb C διαφέρει από την Hb Α στο ότι η λυσίνη έχει αντικαταστήσει το γλουταμινικό οξύ στην 6η θέση της β αλυσίδας.
346079 Ένα τέτοιο σύστημα προσφέρει μοναδική πιθανότητα για τον προσδιορισμό της επιδράσεως πάνω στην εκδήλωση του δβ γονίδιου τόσο της δ όσο και της β αλυσίδας.
346080 Με το πρόβλημα αυτό μελετήθηκε και διαπιστώθηκε ότι οι ρυθμοί μεταφράσεως των mRΝΑ των β, γ και βδ αλυσίδων έχουν πολύ μεγάλη ομοιότητα μεταξύ τους και επομένως δεν αποτελούν την πιθανή αιτία για τις υπάρχουσες διαφορές στις ποσότητες συνθέσεως της κάθε αλυσίδας.
346086 Έχει διαπιστωθεί ότι η σύνθεση της δβ αλυσίδας είναι ελαττωματική σε τέτοιους αρρώστους και επειδή η δβ αλυσίδα μπορεί να διαχωρίζεται χημικά από τη φυσιολογική β αλυσίδα, η εξέταση του σχετικού ρυθμού συνθέσεως είναι δυνατή.
346215 Ενδεχομένως απαιτεί μια ειδική L-φουκοζυλο-τρανσφεράση, ικανή να μεταφέρει ένα κατάλοιπο L-φουκόζης από υπόστρωμα κατάλληλου δότη στο ακραίο κατάλοιπο γαλακτόζης της ολιγοσακχαριτικής αλυσίδας.
16963 Και ως παράδοξο θα αναφέρουμε ότι η σύναξη των ισχυρών που συνασπίζονται να πατάξουν την τρομοκρατία έγινε στο ξενοδοχείο Μέβενπικ της πασίγνωστης ελβετικής αλυσίδας.
242753 Στα προκαρυωτικά κύτταρα: - η ερυθρομικίνη εμποδίζει μετατόπιση μεταφορικού RNA από Α θέση σε P θέση, - η στρεπτομυκίνη εμποδίζει τη μετάβαση από την αρχική δέσμευση μεταφορικού RNA - ριβοσώματος στην επιμήκυνση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας, - η χλωραμφαινικόλη αναστέλει τη δράση της πεπτιδυλο-τρανσφεράσης, - η πουρομυκίνη προκαλεί πρόωρη ελευθέρωση πολυπεπτιδικής αλυσίδας επειδή είναι δομικό ανάλογο μεταφορικού RNA.
346730 Σε κάθε τάξη βαριάς ανοσοσφαιρινικής αλυσίδας υπάρχει μεγάλος αριθμός αλυσίδων με διαφορετικές ακολουθίες αμινοξέων, που διαφέρουν στο μεταβλητό τμήμα.
346754 Οι χαρακτήρες Inv είναι εντοπισμένοι στο σταθερό τμήμα της κ αλυσίδας και αλυσίδες με κατάλοιπο λευκίνης στη θέση 191 έχουν Inv (1,2) ειδικότητα, ενώ αλυσίδες με βαλίνη στη θέση αυτή έχουν Ιnν (3) ειδικότητα.
346759 Όσο αφορά στην Ιnν (3), πιστεύεται σήμερα ότι η ειδικότητά της οφείλεται στην υποκατάσταση λευκίνης - βαλίνης στη θέση 191 της κ αλυσίδας.
346760 Η έκφραση Ιnν μιας ελαφριάς αλυσίδας επηρεάζεται από τη βαριά αλυσίδα, με την οποία είναι συνδυασμένη, αλλά παίζει ρόλο εν μέρει και μια εγγενής ιδιότητα της ιδιαίτερης κ αλυσίδας.
346760 Η έκφραση Ιnν μιας ελαφριάς αλυσίδας επηρεάζεται από τη βαριά αλυσίδα, με την οποία είναι συνδυασμένη, αλλά παίζει ρόλο εν μέρει και μια εγγενής ιδιότητα της ιδιαίτερης κ αλυσίδας.
346766 Η Οz (+) ειδικότητα εντοπίζεται σε ένα κατάλοιπο λυσίνης στη θέση 190 της αλυσίδας και η Οz (-) σε ένα κατάλοιπο αργινίνης.
346767 Η θέση αυτή μοιάζει πολύ με τη θέση 191 της κ αλυσίδας του Ιnv και κάνει πιο πιστευτή την υπόθεση ότι υπάρχουν παρόμοιες αλλοτυπικές ομάδες και στις δύο κλάσεις κ και λ των ελαφριών αλυσίδων.
346773 Οι θέσεις αυτές μπορούν να παραβληθούν με τις θέσεις για τις βαριές αλυσίδες γ1 και γ3, αλλά δεν δείχνουν παρόλα αυτά την έκταση της διαφοράς που δείχνουν τα γονίδια της γ αλυσίδας.
346825 Αξιοσημείωτο για την αλληλουχία του hp2α που περιλαμβάνει 142 αμινοξέα είναι ότι η διαδοχή των 71 πρώτων αμινοξέων είναι η ίδια με τη διαδοχή των 7I αμινοξέων της hp1α αλυσίδας, ενώ η διαδοχική σειρά από τη θέση 71 προς το καρβοξυλικό άκρο της hp2α αλυσίδας είναι η ίδια με τη διαδοχική σειρά της hp1α αλυσίδας από τη θέση 12 προς το καρβοξυλικό τους άκρο.
346825 Αξιοσημείωτο για την αλληλουχία του hp2α που περιλαμβάνει 142 αμινοξέα είναι ότι η διαδοχή των 71 πρώτων αμινοξέων είναι η ίδια με τη διαδοχή των 7I αμινοξέων της hp1α αλυσίδας, ενώ η διαδοχική σειρά από τη θέση 71 προς το καρβοξυλικό άκρο της hp2α αλυσίδας είναι η ίδια με τη διαδοχική σειρά της hp1α αλυσίδας από τη θέση 12 προς το καρβοξυλικό τους άκρο.
346825 Αξιοσημείωτο για την αλληλουχία του hp2α που περιλαμβάνει 142 αμινοξέα είναι ότι η διαδοχή των 71 πρώτων αμινοξέων είναι η ίδια με τη διαδοχή των 7I αμινοξέων της hp1α αλυσίδας, ενώ η διαδοχική σειρά από τη θέση 71 προς το καρβοξυλικό άκρο της hp2α αλυσίδας είναι η ίδια με τη διαδοχική σειρά της hp1α αλυσίδας από τη θέση 12 προς το καρβοξυλικό τους άκρο.
346826 Οι θέσεις της υποκαταστάσεως της λυσίνης από γλουταμινικό οξύ στις hρ1Fα και hp1Sα αλυσίδες αντιστοιχεί στις θέσεις 54 και 113 της hp2α αλυσίδας.
346828 Το πεπτίδιο J (χαρακτηριστικό του πεπτιδικού αποτυπώματος της hp2α) αντιπροσωπεύει μια αμινοξική αλληλουχία στο μέσο της αλυσίδας.
346829 Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι η αλυσίδα hp2α μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει μια σύντηξη από άκρο σε άκρο μιας hp1Fα και μιας hp1Sα αλυσίδας, με απώλεια όμως στο σημείο της συντήξεως 12 ή 13 καταλοίπων από το καρβοξυλικό άκρο ενός hp1α πολυπεπτιδίου και 12 η 11 καταλοίπων από το αμινικό άκρο του άλλου hp1α πολυπεπτιδίου.
346852 α. Παραλλαγές της α αλυσίδας
346867 β. Παραλλαγές της β αλυσίδας
346870 Επιπλέον, αν και κατά την εξέταση του υποτύπου η καθαρή Hp δεν περιείχε α πολυπεπτιδικά κλάσματα, εντούτοις υπήρχε κάποια μικρή διαφορά στην εμφάνιση της β αλυσίδας.
346872 Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι το πεπτιδικό αποτύπωμα της Μarburg β αλυσίδας έχει πραγματικά αλλάξει.
346876 Φάνηκε έτσι πως ο παρατηρούμενος φαινότυπος αντανακλούσε κάποια μεταβολή στο πρωτεϊνικό τμήμα, που οφειλόταν στην ετερόζυγη κατάσταση της γενετικής θέσεως της β αλυσίδας.
346879 Η απτοσφαιρίνη και στους τρεις γιους είχε την ίδια ανοσολογική συμπεριφορά με την Hp 2_-_1 Βellevue, πράγμα που οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά είχαν κληρονομήσει το ανώμαλο γονίδιο της β αλυσίδας του πατέρα τους.
346883 Τελευταία διαπιστώθηκε ότι οι γονιδιακές θέσεις που καθορίζουν τη δομή των αλυσίδων α και β της απτοσφαιρίνης δεν είναι συνδεμένες και η σχετική με τη σύνθεση της β αλυσίδας θέση ονομάστηκε Βp.
346885 γ. Σπάνιοι φαινότυποι, πιθανώς παραλλαγές της β αλυσίδας
346895 Άλλοι ερευνητές προτείνουν σαν εξήγηση το ότι οι Ρ και L παραλλαγές αντιπροσωπεύουν πρόσθετες μεταλλάξεις στο δομικό γονίδιο της β αλυσίδας.
356628 Ένας στροφικός άξονας οδηγείται άμεσα από έναν ηλεκτρικό κινητήρα ή έμμεσα μέσω ενός συστήματος αλυσίδας ή οδοντωτών τροχών.
357071 Οι σύνδεσμοι της σειριακής ρομποτικής αλυσίδας αριθμούνται από το 0 μέχρι το n, όπως δείχνει το Σχ.9.
1745712 Στις προμήθειες υπέγραψαν μια αποδειξούλα και πήραν κλομπ, γάντια και αλυσίδες.
357123 Για ευκολία στο Σχ.12 δίνουμε όλα τα n+1 διαδοχικά πλαίσια συντεταγμένων από τη βάση μέχρι τον "καρπό" (τελικό στοιχείο δράσης) της σειριακής κινηματικής αλυσίδας.
357171 Το αριστερό μέλος της αρχικής κινηματικής εξίσωσης (2.45) παριστά τη θέση και τον προσανατολισμό του τελικού συνδέσμου (αρπάγης, κοκ.) απ' ευθείας ως προς τη βάση, ενώ το δεξιό μέλος παριστάνει τη θέση και τον προσανατολισμό του ιδίου τελικού συνδέσμου μέσω ενός άλλου δρόμου κατά μήκος της κινηματικής αλυσίδας του ρομπότ.
357177 Η τέταρτη στήλη του δεξιού μέλους της (2.47) παριστά τη θέση του σημείου Σ σε σχέση με το πρώτο πλαίσιο συντεταγμένων μέσω της αλυσίδας των συνδέσμων (όπως φαίνεται στο Σχ.16) και ισούται με
357377 Το δεύτερο πρόβλημα αναφέρεται στη σχέση ανάμεσα στις δυνάμεις/ροπές που εξασκούνται πάνω στο ρομπότ από το περιβάλλον και την κάμψη (απόκλιση) της ρομποτικής αλυσίδας των συνδέσμων.
357381 Ας θεωρήσουμε το διάγραμμα ελευθέρου σώματος ενός σώματος ενός συνδέσμου μιας ανοικτής ρομποτικής αλυσίδας.
357092 Η μέθοδος Denavit-Hartenberg (D-Η) χρησιμοποιεί ένα ελάχιστο πλήθος παραμέτρων για την πλήρη περιγραφή της κινηματικής αλυσίδας.
346620 Γενικά, δεν είναι ολόκληρο το μόριο της πρωτεΐνης που δρα σαν αντιγόνο, αλλά κάποιο τμήμα της πεπτιδικής αλυσίδας του αντιγόνου με κάποια ασυνήθιστη επιφανειακή διαμόρφωση το οποίο δρα σαν μια ανοσολογικά ειδική καθοριστική ομάδα.
357420 Σημειώνουμε ότι τα δq και δp δεν είναι ανεξάρτητα αλλά πληρούν τη σχέση (3.8) ώστε να είναι συμβιβαστά με τους γεωμετρικούς περιορισμούς της ρομποτικής αλυσίδας.
357408 Οι ροπές των αρθρώσεων παριστούν τις εισόδους στα στοιχεία δράσης των αρθρώσεων της ρομποτικής αλυσίδας.
357622 Όπως δε είδαμε στην εξίσωση (3.4) ή (3.5), η ροπή τi στην άρθρωση i, που αποτελεί μια είσοδο της κινηματικής αλυσίδας, περιλαμβάνεται στη δύναμη ή ροπή σύζευξης.
357662 Η πρώτη φάση του αναδρομικού μοντέλου Newton - Euler είναι να προσδιορίσουμε όλες τις κινηματικές μεταβλητές που χρειάζονται για τον υπολογισμό των εξισώσεων Newton - Euler (δηλαδή τις γραμμικές και γωνιακές ταχύτητες και επιταχύνσεις όλων των συνδέσμων της κινηματικής αλυσίδας).
364153 Μια γνωστή μετάλλαξη (αλλαγή από G σε Τ) μετατρέπει μια γλυκίνη της αλυσίδας 1 του κολλαγόνου σε κυστεϊνη και οδηγεί στη σοβαρή πάθηση της ατελούς οστεογένεσης (οsteogenesis imperfecta).
387703 Άλλο είναι να συνεχίζει ένας άντρας να είναι το ισχυρό μέλος της οικογένειας, να διαχειρίζεται τα πάντα και να αποφασίζει για τα πάντα, από συνήθεια, νοοτροπία, συνθήκες κ.λπ., και άλλο να 'ναι αυτός ο ρόλος του, ως επίσημο και φυσικό επακόλουθο μιας ολόκληρης αλυσίδας νομικών ρυθμίσεων σε συνδυασμό με τις συνήθειες, νοοτροπίες και συνθήκες ζωής που κάποτε κάλυψαν ή συνεχίζουν να καλύπτουν οι νομικές ρυθμίσεις.
357631 Όπως δε ήδη γνωρίζουμε οι μετατοπίσεις q των αρθρώσεων συνιστούν ένα πλήρες σύνολο ανεξαρτήτων γενικευμένων μεταβλητών που καθορίζουν τη θέση ολόκληρης της ρομποτικής κινηματικής αλυσίδας, ενώ οι ροπές τ των αρθρώσεων αποτελούν ένα σύνολο ανεξαρτήτων εισόδων που είναι ξεχωριστές από τις δυνάμεις και ροπές περιορισμών.
241422 Οι παραπάνω εργασίες μπορούν να παρομοιαστούν με μια ακολουθία κρίκων, όπου η συνοχή του κάθε ενός κρίκου καθορίζει και τη συνοχή ολόκληρης της αλυσίδας.
50192 Για το διάστημα από 2-10/6/1988 έως και 28/2-31/5/1989 διαπιστώθηκε ότι οι εξεταζόμενοι έπαιρναν 0-3, 7 Bq/ημέρα καισίου 137 μέσω της τροφικής αλυσίδας.
242767 Αυτοί, περιλαμβάνουν ειδικούς υποδοχείς, που δεσμεύονται σε συγκεκριμένα δομικά στοιχεία της πολυπεπτιδικής αλυσίδας με αποτέλεσμα αλλαγές στη στερεομορφία της.
242753 Στα προκαρυωτικά κύτταρα: - η ερυθρομικίνη εμποδίζει μετατόπιση μεταφορικού RNA από Α θέση σε P θέση, - η στρεπτομυκίνη εμποδίζει τη μετάβαση από την αρχική δέσμευση μεταφορικού RNA - ριβοσώματος στην επιμήκυνση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας, - η χλωραμφαινικόλη αναστέλει τη δράση της πεπτιδυλο-τρανσφεράσης, - η πουρομυκίνη προκαλεί πρόωρη ελευθέρωση πολυπεπτιδικής αλυσίδας επειδή είναι δομικό ανάλογο μεταφορικού RNA.
432326 Το ξεκίνημα από ένα μικρό κατάστημα στην Κυψέλη, η άνοδος μιας αλυσίδας που έφτασε τα 25 καταστήματα και τώρα η σύγκρουση, με συνέπειες ανυπολόγιστες για το μέλλον της εταιρείας.
242769 Κατά τη σύνθεση διαμεμβρανικής πρωτεΐνης, η ύπαρξη υδρόφοβων αμινοξέων στην πρωτοδιάταξη της πολυπεπτιδικής αλυσίδας "αναγκάζει" το ριβόσωμα να συνεχίσει την πρωτεϊνοσύνθεση ξεκολλώντας από τη μεμβράνη του κοκκιώδους ενδοπλασματικού δικτύου, οπότε τελικά η πρωτεΐνη ενσωματώνεται στη μεμβράνη του κοκκιώδους ενδοπλασματικού δικτύου με το καρβοξυλικό της άκρο προς την κυτταροπλασματική πλευρά - έτσι όταν με αποκοπή κυστιδίων και σύντηξη ενσωματωθεί στην πλασματική μεμβράνη, το αμινικό άκρο της πρωτεΐνης προεξέχει στον εξωκυττάριο χώρο (Π.χ. γλυκοφορίνη ερυθροκυτταρικής μεμβράνης.)
242780 Είναι γνωστό, από πολλές μελέτες πως το αμινικό (νεοσυντιθέμενο) άκρο της πολυπεπτιδικής αλυσίδας περιέχει το σήμα για τη δέσμευση του ριβοσώματος πάνω σε μεμβράνη ΕΔ και ακόμα, πως τα ριβοσώματα από μόνα τους δεν εμφανίζουν καμία τέτοια ειδίκευση ή αναγνώριση, δηλαδή δεν υπάρχουν ειδικά ριβοσώματα, που μεταφράζουν εκκριτικές πρωτεΐνες.
511858 Τα καταστήματα της αλυσίδας έχουν φτάσει τα 34 σε αριθμό, με τα 24 να είναι υποκαταστήματα και τα 10 να λειτουργούν μέσω franchising, ενώ οι επενδύσεις ρέουν.
514125 "Ήταν το πιο αδύνατο κομμάτι της αλυσίδας, αφού πάντα την πληρώνει ο προπονητής.
533314 Ακριβή στοιχεία για τη διείσδυση των « ιδιωτικών κόλα » δεν υπάρχουν, αλλά σύμφωνα με τον κ. Βερόπουλο, η « American Cola » κατέχει μερίδιο περίπου 20% στα καταστήματα της αλυσίδας, δεύτερη πίσω από την « Coca Cola ».
541793 Ακριβή στοιχεία για τη διείσδυση των « ιδιωτικών κόλα » δεν υπάρχουν, αλλά σύμφωνα με τον κ. Βερόπουλο, η « American Cola » κατέχει μερίδιο περίπου 20% στα καταστήματα της αλυσίδας, δεύτερη πίσω από την « Coca Cola ».
568007 Η Ταινιοθήκη, βλέπετε, δεν μπορεί να τους καταβάλλει το μεγάλο ενοίκιο, που, αντίθετα, ένας επιχειρηματίας αλυσίδας φούρνων πολυτελείας μπορεί και παραμπορεί.
242800 Σε πολλές πρωτεΐνες έχουν βρεθεί πως "σήματα παύσης" αποτελούν υδρόφοβες περιοχές της αλυσίδας πολύ κοντά στο τερματικό καρβοξυλικό άκρο.
242804 Στην αρχική διείσδυση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας στις δεξαμενές του κοκκιώδους ενδοπλασματικού δικτύου (ΚΕΔ) μπορούν να ακολουθηθούν δύο δρόμοι.
616101 Εκείνο που δεν είναι θεμιτό, λέει ο κ. Δασκαλόπουλος, είναι η τιμή που συμφωνείται εκ των προτέρων από τις δύο πλευρές "να προσαρμόζεται ξαφνικά κατά 50 τοις εκατό, ας πούμε, με την αυθαίρετη βούληση της αλυσίδας και με την απειλή ή το δέχεσαι αυτό ή μένεις απ' έξω από το μαγαζί μου...
656473 Για την ώρα η διοίκηση της αλυσίδας εστιατορίων ετοιμάζεται να εγκαινιάσει μέσα στο Νοέμβριο το νέο κατάστημά της στη Σόφια.
656478 Ήδη, στελέχη της αλυσίδας έχουν επαφές στη γείτονα χώρα και εκτιμούν ότι το κατάστημα αυτό θα αρχίσει να λειτουργεί μέσα στο 1998.
1745871 Εκεί άρχισαν να δουλεύουν στο φουλ σιδερογροθιές και αλυσίδες, κεφαλιές και μπουνιές, κι εκεί άρχισαν να βρυχώνται και να κλοτσάνε ένα εκατομμύριο γυναίκες.
243219 Στη μεμβράνη αυτή έχουν εντοπισθεί αρκετά ένζυμα ταυ κύκλου του Κrebs (π.χ. ηλεκτρική αφυδρογονάση) της αναπνευστικής αλυσίδας (κυττοχρώματα b, C1, c, a, a3) και της σύνθεσης ΑΤΡ με τη βοήθεια "συντελεστών σύζευξης" (cοupling factοrs) F1,Fο και άλλων.
1555400 Πολύτιμοι «συνεργάτες» των ένοπλων αστυνομικών αποδείχτηκαν χιλιάδες εθελοντές ισλαμιστές με πολιτικά -οι μπασιντζί, που ήταν οπλισμένοι με αλυσίδες, ξύλινα ρόπαλα ακόμη και αυτόματα και επιτέθηκαν εναντίον των «ταραξιών», σύμφωνα με την επίσημη ορολογία για τους διαδηλωτές.
678537 Γενναία παρέμβαση σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας στον τομέα του φαρμάκου.
691749 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της αλυσίδας ζαχαροπλαστείων με ανατολίτικα γλυκά Oriental.
691750 Οι ιδιοκτήτες της αλυσίδας ανέπτυξαν μέσα σε τρία χρόνια πάνω από πενήντα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα μιας φαινομενικά υγιούς εταιρείας.
691752 Μέσα στους επόμενους μήνες αρκετά καταστήματα έκλεισαν, ενώ όσα συνεχίζαν να φέρουν το σήμα της αλυσίδας προμηθεύονταν γλυκά από διαφορετικές πηγές.
691758 Εκτός όμως από το κλείσιμο μιας αλυσίδας υπάρχουν περιπτώσεις μείωσης του αριθμού καταστημάτων, όπως στην περίπτωση της Hambo, ή επιστροφής καταστημάτων στον δικαιοπάροχο, όπως έχει συμβεί στην περίπτωση της McDonald's.
691761 Φυσικά δεν πρέπει να επαναπαύεται σε αυτές τις πληροφορίες αλλά να ανατρέχει και σε άλλες πηγές, όπως είναι οι επιχειρηματίες που ήδη λειτουργούν καταστήματα της αλυσίδας, σε περιοχές με παραπλήσιο πληθυσμό και οικονομική επιφάνεια.
691784 Η επιλογή της σωστής αλυσίδας για επένδυση από τον franchisee παίζει σημαντικό ρόλο εάν αναλογιστεί κανείς ότι ένα 30% των franchisors σε Ευρώπη και Αμερική αποτυγχάνουν.
691802 Επίσης ένας τρόπος για τη δημιουργία αλυσίδας είναι και το leasing, με το οποίο μειώνονται και οι πιθανότητες να χάσετε χρήματα εάν η επένδυσή σας δεν πετύχει.
1759818 Μ' αυτό μας έρχεται στο νού το υπέροχο καλαμπούρι που ένας από τους πιο γνωστούς μας φυσιοδίφες είπε για τις αποκαλούμενες «ηλεκτρομαγνητικές αλυσίδες του Goldberg»: δεν είναι βέβαιο αν το ηλεκτρικό ρεύμα δύναται να θεραπεύσει ασθένειες -- είναι όμως βέβαιο ότι οι «αλυσίδες του Goldberg» δεν είναι σε θέση να παραγάγουν ηλεκτρικό ρεύμα.
243301 Εξελικτικά μετά από προσεκτικές συγκρίσεις κυτοχρωμάτων από διάφορα είδη βακτηρίων καθώς και από μιτοχόνδρια, έχει προταθεί πως τα οργανίδια αυτά προήλθαν συμβιωτικά από ένα προγονικό τύπο φωτοσυνθετικού ροδοβακτηρίου που έχασε την ικανότητα της φωτοσύνθεσης μένοντας μόνο με την ικανότητα της αναπνευστικής αλυσίδας.
732683 "Ο τρόπος της μυθοπλασίας του ήρωα είναι παραληρηματικός, όχι μόνο λόγω της φαινομενικής τρέλας του, αλλά γιατί τα πάντα είναι άρρηκτα δεμένα μεταξύ τους σαν κρίκοι μιας αλυσίδας, σαν κόμποι σε ηλεκτροφόρα καλώδια, όπου σε όποιο σημείο τους και αν τα ενώσεις θα παράγουν σπίθα".
45948 Εφοπλιστής, ιδιοκτήτης αλυσίδας ξενοδοχείων, πετρελαιάς.
786198 Έτσι το μιτοχονδριακό DNA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξακρίβωση της ταυτότητας μιας γυναίκας σε οποιοδήποτε σημείο μιας αλυσίδας γυναικών που είναι συγγενείς μεταξύ τους σε ευθεία γραμμή.
346674 Έτσι η περιοχή συνδέσεως του αντισώματος σχηματίζεται από τα μεταβλητά τμήματα μιας ελαφριάς αλυσίδας και τη βαριά αλυσίδα προς την οποία ενώνεται με ένα δισουλφιδικό δεσμό.
396131 Ακούσιος ήρωας αυτής της πρωτοφανούς ιστορίας ήταν μία γυναίκα της φυλής Γκουαγιάμι του Παναμά, το αίμα της οποίας είχε ληφθεί από δύο Αμερικανούς γιατρούς, που με τη σειρά τους το κατέθεσαν στο υπουργείο Εμπορίου της χώρας τους, κι εκείνο υπέβαλε αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας για αποκλειστική εμπορική χρήση της κυτταρικής αλυσίδας του συγκεκριμένου αίματος.
391427 Τα δύο ιδιωτικά καζίνα, της Θεσσαλονίκης ( "Regency" της αμερικανικής αλυσίδας HYATT) και του Λουτρακίου (της ισραηλινής "Power Brook"), διαγωνίστηκαν στο τριήμερο της Πρωτοχρονιάς για την πρωτιά σε κέρδη και παίκτες που συνέρευσαν εκεί. - Ο τζίρος στο Καζίνο Θεσσαλονίκης έφτασε στα 459 εκατ. δρχ. στις 30 Δεκεμβρίου 1996, στα 431 εκατ. δρχ. την παραμονή Πρωτοχρονιάς και 511 εκατ. δρχ. την 1η Ιανουαρίου 1997, ενώ στο τριήμερο κόπηκαν περίπου 17.000 εισιτήρια. - Αντίστοιχα στο Καζίνο Λουτρακίου παίχτηκαν στο τριήμερο 467,459 και 547 εκατ. δρχ. από περίπου 14.000 επισκέπτες.
374939 Ο σύνδεσμος τάσεως μέσα στους φυσούνες μοιάζει με μονό κρίκο αλυσίδας που συνδέει δύο τμήματα αγωγών.
396135 Οι Γκουαγιάμι - ως φυλή πλέον - απαίτησαν την ακύρωση της αίτησης του υπουργείου και την επιστροφή της κυτταρικής αλυσίδας στη φυλή.
809474 "Είναι αλήθεια ότι ο τομέας των αλλαντικών είναι ιδιαίτερα πλουραλιστικός, με πολλές καλές εταιρείες", σχολιάζει εκπρόσωπος μιας αλυσίδας σουπερμάρκετ.
421048 Τονίζω « με λύπη », επειδή ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που γνωρίζουν, δίχως αμφιβολία, πως το μπάσκετ ζει και εξελίσσεται μόνο στο πλαίσιο μιας λεπτής σχέσης που υπάρχει ανάμεσα σε παίκτες, προπονητές, διαιτητές, οπαδούς, μέσα μαζικής ενημέρωσης, και κάθε αδύνατος κρίκος αυτής της αλυσίδας, όπως και κάθε αβάσιμη σύγκρουση μέσα της, δημιουργεί αναπόφευκτα προβλήματα.
423214 Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας αξιόπιστος και αποτελεσματικός μηχανισμός παρακολούθησης όλης της αλυσίδας, από την παραγωγή - ή την εισαγωγή - ως την κατανάλωση και τον... κάδο των αχρήστων.
813581 Πρόσφατο γεγονός που επιβεβαιώνει τα παραπάνω είναι η εξαγορά του 100% των μετοχών της σχετικά μικρής αλυσίδας σουπερμάρκετ Χριστόπουλος ΑΕΒΕ από την Ατλάντικ ΑΕ.
817082 Η ίδια εταιρεία φαίνεται να συζητά να αναλάβει προμηθευτής μεγάλης αλυσίδας, η οποία σκέφτεται να αναπροσαρμόσει ένα μέρος του μενού της.
817603 ΤΡΙΑ νέα καταστήματα της αλυσίδας "Μετρό", συνολικού κόστους επένδυσης 1,5 δισεκατομμυρίων δραχμών, πρόκειται να λειτουργήσουν ως τις αρχές Απριλίου σε επαρχιακές πόλεις.
510617 "Ο έλεγχος ολόκληρης της αλυσίδας" είναι η φιλοδοξία, το νέο σύνθημα των κολοσσών που έχουν κυριαρχήσει στο χώρο των επιχειρήσεων Τύπου, διακίνησης πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών.
434036 Στις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την οριοθέτηση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων θα είναι και ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ Μ. Παράβαλος, αν και το τελευταίο διάστημα επιχειρεί να διατηρήσει σε λειτουργία τα καταστήματα της αλυσίδας του (Κωτσόβολος) μέχρι τις 7.30μ.μ. το βράδυ του Σαββάτου.
821292 Τι θα κάνει όμως ο ιδιοκτήτης κάποιας αλυσίδας που δραστηριοποιείται εκτός από την Αθήνα και σε άλλες επαρχιακές πόλεις αν οι ημερομηνίες ενάρξεως των εκπτώσεων που καθορίζονται από τους εμπορικούς συλλόγους διαφέρουν; ".
821298 Ο κ. Θ. Βάρδας, ένας από τους ιδιοκτήτες της ομώνυμης αλυσίδας καταστημάτων, τόνισε προς "Το Βήμα" ότι η αγορά και η οικονομική κατάσταση καθενός επιχειρηματία είναι οι μόνοι παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν την πολιτική των εκπτώσεων.
579643 Κι αν αυτό μοιάζει φυσιολογικό, μετά την αποκατάσταση κάποιων στοιχειωδών ισορροπιών στο εσωτερικό των κοινωνιών που αποτέλεσαν κρίκους μιας αλυσίδας που κατέρρευσε, είναι αναπάντεχο ότι προσυπέγραψαν όλοι (συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, αρκεί να τηρήσει την υπογραφή της), το σεβασμό των διεθνών συνόρων, προϋπόθεση που έθεσε ο Θ. Πάγκαλος στην εναρκτήρια ομιλία του για την ευόδωση της συνάντησης της Θεσσαλονίκης.
825481 Το ελπίζω γιατί γνωρίζω ότι με αυτούς τους συναδέλφους μου είμαστε όμοιοι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας.
575979 Πριν όμως τη « Φιξ » του κ. Κουρτάκη έκανε την εμφάνισή της, προ δυο μηνών περίπου, η μπίρα « Κάρολος Φιξ », η οποία παράγεται στην Ολλανδία για λογαριασμό της « Νίκη Α.Ε. » και διατίθεται αποκλειστικά από τα καταστήματα της αλυσίδας.
833696 (38% της αξίας της εκδόσεως) θα χρηματοδοτήσει την αγορά νέας συνθετικής αλυσίδας βιβλιοδετείου Muller - Martini, έξι θέσεων εργασίας, η οποία θα προστεθεί ως συνέχεια της νεοαποκτηθείσης γραμμής Roland.
835033 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της αλυσίδας καταστημάτων Εικόνα - Ήχος - Α. Βογιατζής & amp;
838033 Συγκεκριμένα, τον επόμενα μήνα θα λειτουργήσουν δύο καταστήματα Bhs (από τα επτά), στη Λάρισα και στο Ηράκλειο της Κρήτης, στους χώρους των σουπερμάρκετ της γαλλικής αλυσίδας, ενώ το ίδιο πρόκειται να συμβεί και σε κάθε νέο κατάστημα Continent που θα λειτουργήσει μελλοντικά στην ελληνική αγορά.
840001 Ενδεικτικά αναφέρουμε την προσφορά μεγάλης αλυσίδας σουπερμάρκετ η οποία πωλούσε τον κιμά μόσχου από λάπα 990 δραχμές το κιλό έναντι 1.390 δραχμών που επωλείτο κανονικά.
670558 Οι φήμες αυτές είχαν τροφοδοτηθεί, πάντως, από το γεγονός ότι ο Λιούις βαθμιαία είχε αρχίσει στη Βρετανία ανοίγματα που αναπόφευκτα προσέλκυσαν τη δημοσιότητα - χαρακτηριστικά, τα τελευταία χρόνια ο Λιούις έχει αγοράσει μερίδιο της γνωστής αλυσίδας εστιατορίων "Hard Rock Cafe", το 30% του περίφημου οίκου δημοπρασιών "Κρίστις" και βέβαια το 25% της ποδοσφαιρικής ομάδας Ρέιντζερς της Γλασκόβης αντί του ποσού των 40 εκατομμυρίων στερλινών, γύρω στα 18 δισ. δραχμές.
841159 Το κατάστημα όμως, της ίδιας αλυσίδας, που βρίσκεται στο Νέο Ηράκλειο, δεν προτιμήθηκε από ένοπλους ληστές, αλλά από τους παραδοσιακούς "ριφιφήδες", και μάλιστα δύο φορές.
841161 Από τις πιο γνωστές ληστείες, που όμως κατέληξαν σε πραγματική τραγωδία, είναι αυτή που συνέβη πριν από μερικά χρόνια έξω από το σουπερμάρκετ "Σκλαβενίτη" που βρίσκεται στο Γαλάτσι, ενώ άλλες που συνέβησαν στα καταστήματα του Πειραιά και του Νέου Κόσμου, της ίδιας αλυσίδας, απέβησαν άκαρπες για τους ληστές.
670550 Αλλά, στα μέσα της δεκαετίας του '70, ο Τζόζεφ Λιούις βρίσκεται ιδιοκτήτης μιας τεράστιας αλυσίδας εστιατορίων και αιθουσών δεξιώσεων και βαθμιαία επεκτείνεται και σε τουριστικά καταστήματα.
850583 Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι το άλλο μεγάλο ξενοδοχείο - το Μελίτων - τελεί υπό τη διαχείριση της ξενοδοχειακής αλυσίδας Grecotel, που ως γνωστόν διευθύνεται από τον επιχειρηματία κ. Νίκο Δασκαλαντωνάκη.
674333 Κυρίως επειδή με αυτό θα πετύχαινε την αποδέσμευση των Ιμίων από τους υπόλοιπους "κρίκους" της αλυσίδας με τις τουρκικές διεκδικήσεις.
717010 Ο κυριότερος λόγος είναι ότι ο μοναδικός εμπνευστής και χρηματοδότης του μουσείου είναι ένας λευκός, ο εκατομμυριούχος Πίτερ Μουρς, ιδιοκτήτης της αλυσίδας καταστημάτων Littlewoods, ο οποίος ως τώρα δεν είχε συνηθίσει τους συμπατριώτες του σε τέτοιου μεγέθους κοινωνικές προσφορές.
855644 Τα πλεονεκτήματα των ακτοπλοϊκών μεταφορών μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως, μόνον εφόσον τα λιμάνια λειτουργούν αποδοτικά ως κρίκος της μεταφορικής αλυσίδας.
856972 Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση της αλυσίδας ξενοδοχείων Grecotel αλλά και των αλυσίδων Καψή, Δερβένη, Αστέρα, Μαμιδάκη, Sunmarotel, Χανδρή, Ηλέκτρα, Διβάνη, Κουλουβάτου (τα ξενοδοχεία Αμαλία) κλπ.
858592 Από τα 56 καταστήματα της αλυσίδας αυτής, έξι αλλάζουν πρόσωπο με τη νέα σεζόν: βαφτίζονται Galeries Lafayette και ταυτίζονται με τα καταστήματα της πρώτης εταιρείας του ομίλου.
858593 Την ίδια τύχη θα έχουν σταδιακά 20 ακόμη καταστήματα της αλυσίδας Nouveles Galeries, το μέγεθος των οποίων δικαιολογεί τη μεταλλαγή τους.
858626 ΤΟ CONTINENT Μακεδονίας, που ήδη λειτουργεί, ανήκει στο γκρουπ επιχειρήσεων Promodes, με έδρα τη Γαλλία, και είναι το δεύτερο στην Ελλάδα και το 158ο της αλυσίδας στην Ευρώπη.
717334 Ο συγγραφέας εντοπίζει τη συστηματική επίθεση μιας μερίδας του βρετανικού Τύπου εναντίον οποιασδήποτε ελληνικής ενέργειας, σαν ευκαιρία των "ευρωσκεπτικιστών" να χτυπήσουν την ΕΕ προβάλλοντας τον πιο αδύνατο κρίκο της αλυσίδας.
861627 Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια εκπροσώπου μεγάλης επώνυμης αλυσίδας:
861665 Το κατάστημα αυτό θα λειτουργήσει πιλοτικά και, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς των διοικούντων την Artisti Italiani, θα είναι ο πρώτος κρίκος μιας αλυσίδας παρόμοιων μικρών καταστημάτων, που υπολογίζεται να ανεβάσουν αισθητά τις πωλήσεις της συγκεκριμένης αλυσίδας.
861665 Το κατάστημα αυτό θα λειτουργήσει πιλοτικά και, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς των διοικούντων την Artisti Italiani, θα είναι ο πρώτος κρίκος μιας αλυσίδας παρόμοιων μικρών καταστημάτων, που υπολογίζεται να ανεβάσουν αισθητά τις πωλήσεις της συγκεκριμένης αλυσίδας.
864479 Ο κ. Δημήτρης Σπανός, πρόεδρος της αλυσίδας σουπερμάρκετ "Τροφό ΑΕ" και της εταιρείας χονδρικού εμπορίου (cash and carry) ΕΝΑ ΑΕ και προσφάτως εκλεγείς αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΣΕΣΜΕ), είναι σαφής όταν αναφέρεται στην προοπτική της εταιρείας του να επεκταθεί, κατ' αρχήν, στη βουλγαρική αγορά μέσα στον επόμενο χρόνο, αφού προηγουμένως δημιουργήσει την κατάλληλη οργανωτική υποδομή για να υποστηρίξει το εγχείρημα.
813452 Ο ΠΟΛΥΣΥΖΗΤΗΜΕΝΟΣ ομογενής επιχειρηματίας κ. Άλεξ Σπάνος μαζί με την Conrad Hotels, που αποτολμά την πρώτη έξοδο στη Γηραιά Ήπειρο μετά την πώληση της αλυσίδας ξενοδοχείων "Hilton" εκτός Αμερικής, είναι οι νέοι διαχειριστές του "Αστέρα" στη Βουλιαγμένη (φωτογραφία).
813444 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους νέους όρους του διαγωνισμού, ο υποψήφιος επενδυτής θα πρέπει να είναι "κρίκος" κάποιας πολυεθνικής αλυσίδας επιχειρήσεων.
871499 Τα προϊόντα της μάλιστα δεν υπάρχουν πια στα ράφια της συγκεκριμένης αλυσίδας.
870209 Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας Super Markets Τροφό ΑΕ κ. Δ. Σπανό.
878574 Τα ρεπορτάζ από τα πολεμικά μέτωπα μέσα στη Βοσνία φθάνουν μέσω μιας αλυσίδας ερασιτεχνικών ραδιοφωνικών σταθμών που τα μεταφέρουν από πόλη σε πόλη με τελική κατεύθυνση το Σεράγεβο.
806798 Η 60χρονη ισπανίδα βιομήχανος κυρία Χοσέφα Ορτέγα Γαόνα, ιδρύτρια της μεγάλης αλυσίδας "Zara", ελέγχει εδώ και λίγο καιρό απολύτως τη μικρή ελληνική μέχρι πρότινος εμπορική αλυσίδα ειδών ενδύσεως "Ελίζα", την οποία - δηλώνει - θα κάνει συντόμως μεγάλη.
807830 ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΑ κέρδη έκλεισε τη χρήση 1992 η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία Όπτιμα ΑΕ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο κ. Π. Παντελιάδης, ιδιοκτήτης, επίσης, μεγάλης αλυσίδας σουπερμάρκετ.
940749 Ενδεχομένως να μην παρουσιαστεί πια κανένα κρούσμα ή και να παρουσιαστούν δεκάδες εκατομμύρια. β) Ουδείς είναι εις θέσιν να οροθετήσει επακριβώς όλους τους κρίκους της διατροφικής αλυσίδας.
917357 Στη διάσκεψη αυτή θα συζητηθεί το θέμα των 12 τοξικών ουσιών οι οποίες δε διασπώνται με φυσιολογικές, βιολογικές ή χημικές διεργασίες, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται μέσω της τροφικής αλυσίδας στους ζωντανούς οργανισμούς και να μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις προκαλώντας ανεπανόρθωτες βλάβες στο ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ παράλληλα απειλούν με εξαφάνιση ζωικά και φυτικά είδη.
946248 Έστριψα την μοτοσυκλέτα κι άρχισα να την τσουλάω με τα πόδια, παίρνοντας ύφος "κάνω στην άκρη, για να ελέγξω τα μπόσικα της αλυσίδας".
944593 (Το ιαπωνικό DR σας σίγουρα δεν έχει πίσω λασπωτήρα και προστατευτικό αλυσίδας.
947368 Στο ελεύθερο αριστερό άκρο του στροφάλου προσαρμόστηκε ένα γραναζάκι και από εκεί μεταδίδεται η κίνηση μέσω μιας αλυσίδας.
876572 Ο βιασμός μιας δωδεκάχρονης μαθήτριας από τρεις αμερικανούς στρατιώτες ήταν το τελευταίο μιας αλυσίδας εγκλημάτων από τα "στρατεύματα κατοχής"
953698 Πήγανε σε όλα τα Yamaha Centers και μάζεψαν οδηγούς βαλβίδων, τεντωτήρες αλυσίδας εκκεντροφόρων, δίσκους συμπλέκτη και ό,τι άλλα ανταλλακτικά για ΧΤ, βρήκαν.
954177 Ν' αυξηθεί το ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος φορτίου στα 300 και 400 κιλά αναλογικά (η ως τότε ισχύουσα νομοθεσία επέτρεπε μέχρι 150 κιλά σε μοτοσικλέτες με τελική μετάδοση αλυσίδας και μέχρι 250 σ' αυτές με μετάδοση άξονα). 3.
958794 Το ψαλίδι είναι ατσάλινο και έχει τέσσερις έκκεντρους ρεγουλατόρους (δύο μπροστά και δύο πίσω) για το τέντωμα της αλυσίδας και την μεταβολή του μεταξονίου που κυμαίνεται μεταξύ 1390 και 1440 χιλ.
954672 Λίπανση αλυσίδας - Scottoiler
820125 Στην περίπτωση αυτή λοιπόν ως μέτρο σύγκρισης λαμβάνονται τα λεπτά της ώρας που χρειάζεται να εργασθεί κάποιος για να αγοράσει ένα κιλό ψωμί ή ένα "διεθνές" γεύμα που περιλαμβάνει - τι άλλο; - ένα χάμπουργκερ τύπου Big Mac της πολυεθνικής αλυσίδας McDonald's και μια μερίδα πατάτες.
1039137 Έχοντας στα σίγουρα κι αποβραδίς συνωμοτήσει με αιφνιδίασαν ένα ζεστό πρωινό σούρνοντας τον στην άκρη ατσάλινης αλυσίδας.
960195 Ο προφυλακτήρας της αλυσίδας είναι διαιρούμενος για χρήση σε άσφαλτο και χώμα (μεγαλύτερο γρανάζι).
958675 Αν θέλετε κι άλλο απτό παραδείγμα της πρόθεσης του Ιάπωνα σχεδιαστή, παρατηρείστε από αριστερά το κάλυμμα της αλυσίδας του εκκεντροφόρου: στις κάθετες πλευρές του διακρίνονται καθαρά δύο χωριστά στοιχεία, σαν καλύμματα ωστηρίων.
1047562 Έχει μεγάλη σημασία να καλυφθεί με αποτελεσματικότητα και συνέπεια το σύνολο της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων.
1044293 Τέλος, προϊόντα που θεωρούνται κύρια και ζωτικά για την επιβίωση ενός οικισμού είναι συνήθως μεταβατικά: γίνονται γρήγορα αντικείμενο κατανάλωσης στο επόμενο στάδιο της καταναλωτικής αλυσίδας και είναι πολύ απίθανο να διατηρηθούν, γι΄ αυτό και η αρχαιολογική τους σπουδαιότητα είναι ελάχιστη (Hillman, 1984).
1062657 Με τη μελέτη της αλληλουχίας των αμινοξέων σε ένα μεγάλο αριθμό βαριών και ελαφριών αλυσίδων αποδείχτηκε ότι το αμινοτελικό άκρο κάθε αλυσίδας (περίπου 110 αμινοξικά κατάλοιπα) έχει μεγαλύτερη ποικιλομορφία στην αμινοξική αλληλουχία από ότι το αντίστοιχο καρβοξυτελικό άκρο.
1062669 Η τάξη και υπόταξη (ισότυπος) ενός μορίου ανοσοσφαιρίνης καθορίζεται από τον τύπο της βαριάς αλυσίδας.
1062694 Ένα άλλο στοιχείο που χαρακτηρίζει το μόριο της ΙgM είναι η ύπαρξη μιας πρόσθετης πεπτιδικής αλυσίδας που ονομάζεται αλυσίδα J (συνδετική), μοριακού βάρους 15.000.
1062656 Και οι δύο αυτοί τύποι ελαφριών αλυσίδων μπορούν να συνδεθούν με οποιοδήποτε τύπο βαριάς αλυσίδας, όμως σε κάθε μόριο ανοσοσφαιρίνης και οι δύο ελαφριές αλυσίδες είναι του ίδιου τύπου (υβριδικά μόρια ανοσοσφαιρίνης δεν υπάρχουν στη φύση).
1045162 Η ανθρώπινη ομάδα δεν αντιμετωπίζει μόνη τις φυσικές συνθήκες, διότι βρίσκεται στο κέντρο μιας βιολογικής αλυσίδας, η ύπαρξη των μελών της οποίας είναι αποτέλεσμα αλληλεξαρτήσεως.
1062823 Στον άνθρωπο, είναι σήμερα γνωστοί οι αλλότυποι Gm της γ αλυσίδας των υποτάξεων IgG1, IgG2 και ΙgG3, οι αλλότυποι Am της α2 αλυσίδας της ΙgA2 και οι km (ή ΙnV) της κ αλυσίδας.
1062823 Στον άνθρωπο, είναι σήμερα γνωστοί οι αλλότυποι Gm της γ αλυσίδας των υποτάξεων IgG1, IgG2 και ΙgG3, οι αλλότυποι Am της α2 αλυσίδας της ΙgA2 και οι km (ή ΙnV) της κ αλυσίδας.
1062823 Στον άνθρωπο, είναι σήμερα γνωστοί οι αλλότυποι Gm της γ αλυσίδας των υποτάξεων IgG1, IgG2 και ΙgG3, οι αλλότυποι Am της α2 αλυσίδας της ΙgA2 και οι km (ή ΙnV) της κ αλυσίδας.
1062839 Το γεγονός ότι οι ιδιοτυπικοί καθοριστές είναι συνδεδεμένοι με την αντισωματική δράση, υποδηλώνει ότι οι καθοριστές αυτές εντοπίζονται στις υπερμεταβλητές περιοχές της βαριάς και ελαφριάς αλυσίδας.
818066 Όπως τονίζει η εταιρεία, η επιτυχία της αλυσίδας "La Frianderie" οφείλεται στην καλή ποιότητα των προϊόντων της, στο service, αλλά και στη νέα φιλοσοφία που εφαρμόζει, σύμφωνα με την οποία προσφέρει στους συνεργάτες της όλα τα πλεονεκτήματα των ομαδικών συμφωνιών με τους προμηθευτές υπολοίπων προϊόντων, όπως καφέ, παγωτών, αναψυκτικών, καθώς και τους προμηθευτές μηχανολογικού εξοπλισμού.
1064635 Η ανοσοχημική ταυτοποίηση (φύση της βαριάς και ελαφριάς αλυσίδας) πραγματοποιείται χάρη στην ανοσοκαθήλωση των πρωτεϊνών του ορού και δεν δημιουργεί γενικά κανένα πρόβλημα ερμηνείας, αφού παρέχει μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα.
1064642 Μεταξύ της φυσιολογικής λειτουργίας του ανοσολογικού συστήματος και της διαταραχής που οδηγεί σε υπερέκκριση από ένα Β λεμφοκυτταρικό κλώνο ενός ομοιογενούς πληθυσμού ανοσοσφαιρινών (ταυτοποίηση με ανοσοκαθήλωση ενός και μοναδικού τύπου βαριάς και ελαφριάς αλυσίδας), μπορεί να παρατηρηθούν και ενδιάμεσες καταστάσεις όπου ένας μικρός αριθμός Β λεμφοκυτταρικών κλώνων παρουσιάζει δυσλειτουργία.
1064836 Με τη μέθοδο αυτή μπορούν να ανιχνευθούν έως και 0.03mg ελαφριάς αλυσίδας σε ούρα 24 ωρών.
825431 Οι ίδιοι, που συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων που συνέπραξαν στο καινοτομικό για τα ελληνικά τραπεζικά χρονικά εγχείρημα της 15ης Νοεμβρίου 1975, έχουν να αναμετρηθούν με την ίδια "συνταγή επιτυχίας" που δίδαξε με το προσωπικό παράδειγμα με επιμονή και συνέπεια για δεκαοκτώ ολόκληρα χρόνια ο κ. Καψάσκης - μια συνταγή που έχουν, ως "όμοιοι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας", αποδεχθεί και οι σημερινοί διοικούντες.
840479 Εν τω μεταξύ άνοιξε πρόσφατα 12ο κατάστημα της αλυσίδας στην περιοχή του Αμαρουσίου, ενώ ως το τέλους του χρόνου σχεδιάζεται η δημιουργία δύο ακόμη καταστημάτων, το ένα στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο και το άλλο στη Χαλκίδα τον Ιούλιο.
831090 Κομμάτια του πολύχρωμου αυτού "παζλ" της εικόνας της "Δέλτα" ήταν όλοι οι "κρίκοι" της αλυσίδας του γάλακτος (αγελαδοτρόφοι, υπεύθυνοι σταθμών συγκέντρωσης γάλακτος, οδηγοί φορτηγών, παραγωγικές μονάδες κλπ.).
1069003 Και από τότε τις εσεβάστηκε ο σακάτης. Όμως κάθε βράδυ προτού κοιμηθούν, η Ραραού έδενε τη μια άκρη της αλυσίδας στο χέρι του ανάπηρου και την άλλη στο ποδαρικό του δικού τους κρεβατιού.
844301 Το στήσιμο, λοιπόν, μιας αξιόπιστης αλυσίδας συγκέντρωσης - επεξεργασίας και διανομής του γάλακτος απαιτεί αρκετό χρόνο και πολλά δισεκατομμύρια δραχμές για επενδύσεις.
855625 Οι ακτοπλοϊκές μεταφορές, επίσης, δεν είναι αρκούντως ενοποιημένες με άλλα μέσα της μεταφορικής αλυσίδας και δεν μπορούν εύκολα να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της παροχής υπηρεσιών "την κατάλληλη στιγμή".
851068 Την οικογένεια Pritzker που έχει τον έλεγχο της διεθνούς αλυσίδας ξενοδοχείων Hyatt, την οικογένεια Β. Θεοχαράκη που μεταξύ των άλλων δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων και την εφοπλιστική οικογένεια Λασκαρίδη.
1109895 Το κατάστημα της αλυσίδας δισκοπωλείων «Μετρόπολις» , που βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου 54 - και μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου φιλοξενούσε τις εκδόσεις βινυλίου - συγκεντρώνει πλέον αποκλειστικά cd ελληνικής μουσικής.
1109901 Ήδη από το 1985, χρονιά που το πρώτο κατάστημα της αλυσίδας άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, αφιέρωσαν ένα ανεξάρτητο τμήμα, έναν ολόκληρο όροφο, στην ελληνική μουσική, μας θυμίζει η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Φούλη Μανωλοπούλου.
882904 Στην περίπτωση που επιθυμείτε να συνδυάσετε την εκδρομή με επίσκεψη στην αρχαία Ολυμπία ή αν δεν θέλετε να στερηθείτε το λουσάκι σας και τις ανέσεις που παρέχουν οι πιο εξοπλισμένες ξενοδοχειακές μονάδες, η Ολυμπία σας ταιριάζει. - Ακριβό μα σίγουρο το Αμαλία της γνωστής αλυσίδας. 28.000 δρχ. το δίκλινο με πρωινό, 0624-22190 - 1. - Το σύγχρονο Europa είναι γνωστό και για το καλό του εστιατόριο.
1062769 Έτσι, το αντιγόνο έρχεται τελικά σε επαφή με μικρό αριθμό αμινοξέων της υπερμεταβλητής περιοχής τόσο της βαριάς όσο και της ελαφριάς αλυσίδας του αντισώματος.
1060598 Πιο συχνά σε αυτή την υποκατηγορία είναι τα σπειροειδή μοτίβα, που είτε έχουν τη μορφή μιας αλυσίδας σπειρών είτε σχηματίζουν S. Μερικές φορές η επιφάνεια χωρίζεται σε τμήματα με σύνολα κάθετων εγχάρακτων γραμμών ή με ταινίες με στικτή διακόσμηση.
1179676 Είδη ψαριού της ίδιας οικογένειας ζουν σε όλες τις θάλασσες του πλανήτη και μπορεί να αποτελέσουν τροφή σε ενδιάμεσες βαθμίδες ανάπτυξης της τροφικής αλυσίδας, αλλά ταυτόχρονα να μεταφέρει ενδεχόμενη μόλυνση του βυθού από τοξικά ή ραδιενεργά απόβλητα που έχουν ριχτεί στο βυθό σε ελάχιστο χρονικό διάστημα με όχημα τα ανερχόμενα αβγά τους στην επιφάνειας της θάλασσας.
1062756 Αναλυτικά, διακρίνονται τα πιο κάτω επίπεδα ετερογένειας: α) η διαίρεση των ανοσοσφαιρινών σε πέντε τάξεις (ΙgG, IgA, IgM, IgD και IgE) και έξι υποτάξεις (4 IgG και 2 IgA), αλλά και η ύπαρξη δύο διαφορετικών τύπων ελαφριάς αλυσίδας (κ, λ). β) το πλήθος των αντισωματικών εξειδικεύσεων (πολλά αντιγόνα-πολλοί παράτοποι). γ) η ποικιλία των αντισωμάτων που παράγεται έναντι συγκεκριμένου αντιγόνου (ένα αντιγόνο-πολλοί παράτοποι), ή ακόμα και έναντι ενός επίτοπου (ένας επίτοπος-πολλοί παράτοποι). 2.7.
242501 Άλλωστε η στερεομορφία της πολυπεπτιδικής αλυσίδας, όπως μπορεί να φανταστεί κανείς, βρίσκεται σε συμφωνία με μία τέτοια λειτουργία, αφού τα πέντε τμήματα της αλυσίδας που διαπερνούν τη λιπιδική διπλοστοιβάδα είναι εύκολο να σχηματίσουν δίαυλο σε αντίθεση με την μονή διείσδυση της γλυκοφορίνης.
43495 Ο Νίκος Βερόπουλος, της γνωστής αλυσίδας σουπερμάρκετ, εκτιμά ότι η κίνηση στην πασχαλινή αγορά των τροφίμων είναι μειωμένη κατά 10-15%, έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
1264255 Το τελευταίο ισχύει και για την Continent, που διαχειρίζεται μέρος από τα καταστήματα της ομώνυμης αλυσίδας σουπερμάρκετ, χωρίς όμως ακόμα να καταφέρει να ξεφύγει από τις ζημιογόνες χρήσεις.
1239697 Τα υπέρ και τα κατά σε 13 καίρια σημεία της αλυσίδας των νέων μέτρων που αλλάζουν τη διαδρομή του μαθητή από το Λύκειο προς το Πανεπιστήμιο, καταγράφει σήμερα η «E».
1268976 Τρεις εταιρείες που διαχειρίζονται καταστήματα της αλυσίδας καλλυντικών Hondos Center περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών που ξεχώρισαν το 1997.
1255340 H φωτιά ξεκίνησε από το πολυκατάστημα «Μουστάκη», συμφερόντων της γνωστής αλυσίδας Κλαουδάτου, το αρχαιότερο μαγαζί της Πάτρας, ένα τέταρτο πριν από τις 5 το απόγευμα.
1064540 Οι ετερόλογοι αντιοροί μπορεί να είναι μονοειδικοί (π.χ. αντι-IgG, έναντι της βαριάς αλυσίδας γ), ή πολυειδικοί (π.χ. έναντι ολικών ανοσοσφαιρινών).
1254807 Σύμφωνα με τις επιστημονικές μελέτες, τα υψηλά ποσοστά υπέρυθρης ακτινοβολίας μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο του δέρματος και να καταστρέψουν τα ευπαθή μικρά φυτά, που βρίσκονται στην αρχή της τροφικής αλυσίδας.
1287805 Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τα χτυπήματα με βόμβες ενάντια σε δύο υποκαταστήματα της αμερικάνικης αλυσίδας κατακτημάτων Mac Donalds, στην αντιπροσωπεία αμερικάνικων αυτοκινήτων General Motors, Chrysler, Οpel (θυγατρική στη Γερμανία της General Motors) και για το χτύπημα με ρουκέτα ενάντια στην αμερικάνικη τράπεζα Citibank.
1362927 Ξεκίνησε πριν από περίπου ενάμιση χρόνο και αποτελεί την πρόταση στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας και του home computing της αλυσίδας ηλεκτρικών συσκευών «Κωτσόβολος» και του Μιχάλη Ζαχαριάδη, πρώην διευθύνοντος συμβούλου της «Γερμανός».
1362934 Προήλθε από τη συνεργασία των ιδιοκτητών μιας εταιρείας πληροφορικής (Info Quest»), μιας αλυσίδας σουπερμάρκετ («Μαρινόπουλος») και μιας ασφαλιστικής εταιρείας («Ελληνοβρετανική»).
1362938 Σύμφωνα με το γενικό διευθυντή της «E - motion» Δημήτρη Γρηγοράκη, η εταιρεία έχει θέσει στόχο τη δημιουργία περίπου 20 καταστημάτων στις δύο μεγάλες πόλεις της χώρας, ενώ ο συνολικός αριθμός σημείων πώλησης της αλυσίδας το 2000 εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 70.
1362942 Πριν από λίγους μήνες η πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας πέρασε στην «Altec», η οποία έχει θέσει στόχο τη γρήγορη ανάπτυξη της αλυσίδας.
1363175 Λιγότερο από ένα χρόνο μετά την ασιατική κρίση του περασμένου Οκτωβρίου, τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου αποδείχτηκαν και πάλι ο αδύνατος κρίκος της αλυσίδας.
1335983 Επανήλθαν όμως οι κρίκοι της αλυσίδας, επανήλθε ο κ. Αραβαντινός.
1354521 Οι κρίκοι της εγκληματικής αυτής αλυσίδας μπλέκονται μεταξύ τους τόσο περίεργα, και σε διάφορα σημεία σύνδεσής τους ακούγονται ακόμη και ηχηρότατα ονόματα του υπόκοσμου.
1277461 H εταιρεία σχεδιάζει να κάνει εντονότερη την παρουσία της στην αγορά με την επέκταση της ομώνυμης αλυσίδας καταστημάτων λιανικής πώλησης αρτοσκευασμάτων.
1364797 Στη νησίδα της πλατείας Αλυσίδας, στο κέντρο της Μυτιλήνης, ο Κώστας Γεωργαντής σταμάτησε το αυτοκίνητο που οδηγούσε και έβαλε όπισθεν, προφανώς για να πάει προς τα πίσω και να «πειράξει» την παρέα με τα τέσσερα κορίτσια, που μόλις είχε προσπεράσει.
1364793 Είναι γεγονός που συνέβη χθες στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα στην πολυσύχναστη πλατεία Αλυσίδας της Μυτιλήνης.
1391963 Τον Ιούλιο του 1999 πιθανολογεί η διοίκηση της Γερμανός, της κορυφαίας αλυσίδας στην λιανική πώληση κινητής τηλεφωνίας, την εισαγωγή της εταιρείας στο ΧΑΑ.
1283033 Είναι, βεβαίως, αυτές που κάνουν τους Δυτικούς συμμάχους μας να γκρινιάζουν κατά καιρούς, ότι η χώρα μας αποτελεί τον αδύνατο κρίκο της αλυσίδας του Βορειοατλαντικού Συμφώνου.
1065331 Αυτή η ικανότητά τους μπορεί να χρησιμεύσει για τη διάγνωση στο κλινικό εργαστήριο και τη στόχευση σημαντικών κυτταρικών λειτουργιών in vivo. 2) Τα χιμαιρικά μονοκλωνικά αντισώματα, από τα οποία περισσότερο χρησιμοποιούνται τα χιμαιρικά αντισώματα ποντικού-ανθρώπου, όπου η σταθερή περιοχή ανθρώπινου αντισώματος προσαρτάται σε μεταβλητή περιοχή της πολυπεπτιδικής αλυσίδας της ανοσοσφαιρίνης ποντικού.
1065010 Κατά την ανάλυση της φύσης των ανοσοσυμπλεγμάτων βρέθηκε ότι η δομή των μεταβλητών περιοχών της βαριάς και ελαφριάς αλυσίδας της ανοσοσφαιρίνης του ανοσοσυμπλέγματος καθορίζει την αλληλεπίδρασή του με τα ερυθροκύτταρα.
1496081 Ήδη έχουν δημιουργηθεί 12 καταστήματα μέσω franchising, ενώ η ανάπτυξη της καινούριας αλυσίδας συνεχίζεται.
1496085 • Η Telestet προχώρησε πρόσφατα στη δημιουργία νέας αλυσίδας καταστημάτων με την επωνυμία «Telepolis».
1496087 Οικονομικά κίνητρα για τη δημιουργία επώνυμης αλυσίδας δίνουν στα καταστήματα με τα οποία συνεργάζονται οι εταιρείες Βασιλιάς, Ντάκος και Lantec (και οι τρεις είναι εμπορικοί συνεργάτες της Telestet).
1496090 Προς αυτή την κατεύθυνση δηλαδή τη δημιουργία επώνυμης αλυσίδας «σπρώχνει» τους εμπορικούς της συνεργάτες (Spacephone, Klimaphone, Altcom και Sanyo).
1496097 Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση της αλυσίδας Ε-motion, η οποία ανήκει στην Unifon.
1433598 H νεολαία προτιμά μπαράκια και στέκια με δυνατή μουσική, ελληνάδικα της γνωστής αλυσίδας, ταβερνούλες, μεζεδοπωλεία, μπουζουκομάγαζα, που μετακαλούν από τα κεντρικά της Αθήνας γνωστούς αοιδούς της πίστας.
1480069 H εταιρεία που κατέχει τη μερίδα του λέοντος, η «Levi Strauss Ελλάς» ετοιμάζεται σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Ανδριόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, να αντιμετωπίσει τη στασιμότητα στην αγορά των τζιν με τη δημιουργία δεύτερης αλυσίδας - πέρα από τα Οriginal Levi Stores.
1453249 Νταβός, Σκόπια, Ιμια και S-300 είναι ορισμένοι από τους πιο μεγάλους, γνωστούς κρίκους της αλυσίδας των πολύ σοβαρών λαθών που έγιναν εξαιτίας της άσκησης μιας ανερμάτιστης μονοκομματικής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής.
1496120 Ήδη η Elmec Sport σχεδιάζει τη δημιουργία αλυσίδας αθλητικών, κίνηση που αναμένεται να γίνει και από τον όμιλο Γλου.
1527158 Στην άλλη μεριά του τηλεφώνου από τις Βρυξέλλες η υπεύθυνη μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων της μεγαλύτερης βελγικής αλυσίδας τροφίμων «GΒ», Ζενεβιέβ Μπρουινσίλ.
1433541 Με το λούνα παρκ και το προσφάτως αναγειρόμενο υποκατάστημα γνωστής αλυσίδας καφέ.
1496078 Επρόκειτο για συμφωνία κυρίων μεταξύ 22 μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η οποία προέβλεπε κοινή επωνυμία στα καταστήματα, ώστε να αποκτήσουν χαρακτήρα αλυσίδας αλλά και σημαντικά κονδύλια για διαφήμιση.
1558083 Επρόκειτο για συμφωνία κυρίων μεταξύ 22 μικρομεσαίων επιχειρήσεων η οποία προέβλεπε κοινή επωνυμία στα καταστήματα ώστε να αποκτήσουν χαρακτήρα αλυσίδας αλλά και σημαντικά κονδύλια για διαφήμιση.
1558086 Ήδη έχουν δημιουργηθεί 12 καταστήματα μέσω franchising, ενώ η ανάπτυξη της καινούριας αλυσίδας συνεχίζεται.
242501 Άλλωστε η στερεομορφία της πολυπεπτιδικής αλυσίδας, όπως μπορεί να φανταστεί κανείς, βρίσκεται σε συμφωνία με μία τέτοια λειτουργία, αφού τα πέντε τμήματα της αλυσίδας που διαπερνούν τη λιπιδική διπλοστοιβάδα είναι εύκολο να σχηματίσουν δίαυλο σε αντίθεση με την μονή διείσδυση της γλυκοφορίνης.
1486757 Στο σχήμα αυτό των νέων μετόχων της τράπεζας μετείχε ο κ. Ηλιάδης της Σέλμαν, ο κ. Καπέτας της Σωληνουργίας Θηβών, ο κ. Φουρλής της ομώνυμης εταιρείας εισαγωγής ηλεκτρικών ειδών, ο κ. Παπαγεωργίου της Sanyo, ο κ. Βασιλάκης ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα του αυτοκινήτου, ο κ. Μπήτρος της ομώνυμης μεταλλουργικής εταιρείας, ο κ. Νικ. Δασκαλαντωνάκης της αλυσίδας ξενοδοχείων Grecotel.
277030 Στην περίπτωση του φυτοπλαγκτού οι παρατηρηθείσες υψηλές συγκεντρώσεις μπορούν να αποδοθούν αναγκαστικά στην αναλογία επιφανείας/όγκου των οργανισμών όπως παραπάνω, που βοηθά στην προσρόφηση των ραδιονουκλιδίων εφόσον το φυτοπλαγκτόν αποτελεί την βάση της τροφικής αλυσίδας και δεν δέχεται επίδραση μέσω της οδού της τροφής.
1500198 Για την ακρίβεια, συνειδητοποιούμε ότι με τις μεθόδους ...επιστημονικής φαντασίας, που χρησιμοποιούνται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας και σε όλα σχεδόν τα ζωικά και φυτικά προϊόντα, κινδυνεύουμε να γίνουμε κυριολεκτικά εξωγήινοι κι εμείς και τα παιδιά μας.
1500206 Από τη μια η αγοραία λογική, που έχει αναγάγει το κέρδος σε ύψιστο αγαθό, από την άλλη η ανεξέλεγκτη εισβολή της Χημείας, της Γενετικής, της Βιολογίας σε όλους τους τομείς της τροφικής αλυσίδας, οδηγούν σ' έναν εφιαλτικό βιασμό της φύσης.
1558028 Ένα επιμέρους σχέδιο της εταιρείας είναι η ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης αλυσίδας της «Ηλεκτρονική Πολυμέσα» η οποία θα επικεντρώσει τις δραστηριότητές της στο χώρο της πληροφορικής και των πολυμέσων αλλά και η δημιουργία αποθηκευτικών χώρων.
1506962 • Εναντίον του οικοσυστήματός της με τη διατάραξη της αλυσίδας ζωής και τη μόλυνση των υδάτων ως τη Μαύρη Θάλασσα.
243247 Τα συστατικά της αναπνευστικής αλυσίδας που αναφέραμε, εμφανίζουν διάχυση στα επίπεδα της μεμβράνης (~100 Α ανά δευτερόλεπτο).
1575920 Στο πλαίσιο αυτό εισάγεται η έννοια της τροφικής αλυσίδας.
1564563 Την ανάπτυξη αλυσίδας καταστημάτων προωθεί ο όμιλος Goody's και στην κατεύθυνση αυτή λειτουργεί ήδη κατάστημα της εταιρείας στη Σόφια.
1536988 Το ΝΑΤΟ θα «συστήσει και θα ηγηθεί στρατιωτικής δύναμης» (KFΟR), που «το ΝΑΤΟ θα εγκαταστήσει και θα αναπτύξει» εντός και γύρω από το Κόσοβο, που «θα επιχειρεί υπό τη δικαιοδοσία και θα υπόκειται στη διοίκηση και τον πολιτικό έλεγχο του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου (NAC) μέσω της διοικητικής αλυσίδας του ΝΑΤΟ».
1626711 Τρίτον, η ύπαρξη κάτω από μία κοινή ομπρέλα όλων των απαραίτητων κρίκων της αλυσίδας που ξεκινάει από τη βασική έρευνα σε θέματα υψηλής τεχνολογίας και φτάνει μέχρι την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της παραγωγής.
1615251 «Το περίπλοκο των κυκλωμάτων απόφασης ενισχύθηκε από το διπλό της αλυσίδας διοίκησης, καθώς οι στρατηγοί (που ήταν υπεύθυνοι για το ΝΑΤΟ) ήταν εξίσου υπεύθυνοι για τις αμερικανικές δυνάμεις που δεν είχαν τεθεί υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ», ανέφερε ο Γάλλος υπουργός.
242837 Η πληροφορία για την επιλογή αυτή υπάρχει στην πρωτοδιάταξη, όπως έχει βρεθεί για το κυττόχρωμα c και μάλιστα σε τμήμα της πολυ-πεπτιδικής αλυσίδας, που είναι εξελικτικά συντηρητικό.
1648876 Πέραν από τα συνταρακτικά αυτά στοιχεία, η τραγική εικόνα συμπληρώνεται εφιαλτικά από τις εκατόμβες νεκρών στις πολεμικές συγκρούσεις, με τις πολλαπλές και δραματικές συνέπειες, τις εκατόμβες αθώων θυμάτων του ακήρυκτου πολέμου των ναρκωτικών, της τρομοκρατίας και των εγκλημάτων, των επιδημικών ασθενειών και της ρύπανσης του περιβάλλοντος, της νοθείας της τροφικής αλυσίδας και, τέλος, τα εκατομμύρια -αφανών τις περισσότερες φορές- θυμάτων του κοινωνικού αποκλεισμού, της κοινωνικής αδικίας.
1655048 Την ίδια ώρα που οι αθωωτικές αποφάσεις σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση των καταστημάτων Kannabi Shop διαδέχεται η μία την άλλη, και πάλι χθες ο εκπρόσωπος της αλυσίδας Γιάννης Γκανιάτσας οδηγήθηκε στην ανακρίτρια, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.
1659261 Η αμερικανική εργατική συνομοσπονδία έχει προειδοποιήσει ότι θα κατεβάσει δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους, ενώ άλλες οργανώσεις έχουν προγραμματίσει το σχηματισμό ανθρώπινης αλυσίδας γύρω από το συνεδριακό κέντρο όπου θα γίνει η τετραήμερη συνάντηση.
1679590 «Πέρασα πολύ καλά προωθώντας το βιβλίο on line με τη συνεργασία της αμερικανικής αλυσίδας βιβλιοπωλείων Μπαρνς και Νομπλ.
1681285 Από τους πρώτους κρίκους της αλυσίδας ήταν η εν θερμώ άποψη του «πατριάρχη» των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού.
1672858 Ο όμιλος που κατέχει ηγετική θέση στην αγορά ηλεκτρικών συσκευών θα αποκτήσει τις ανάλογες υπεραξίες από την επικείμενη είσοδο της Κωτσόβολος, της μεγαλύτερης αλυσίδας ηλεκτρικών ειδών στη χώρα και μητρικής εταιρείας μιας ακόμα αλυσίδας καταστημάτων, της Οne Way.
243178 Οξείδωση της οξεικής ομάδας του ακετυλο-CoΑ σε νερό και διοξείδιο του άνθρακα με παραγωγή ΝΑDΗ που προκαλεί το σχηματισμό Α ΤΡ μέσω της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων.
1680054 Ο νέος όμιλος δημιουργείται με την απορρόφηση από τη Μουριάδης των εταιρειών Ελξάν και Creene Hellas, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή και αντιπροσώπευση αθλητικών ειδών, καθώς και στην ανάπτυξη της μόνης αλυσίδας καταστημάτων του κλάδου, την The Athlete's Foot, με 30 σημεία πώλησης ανά την Ελλάδα.
1680042 Περαιτέρω, στο χώρο των γραφικών ειδών, ο όμιλος προχωρεί στη δημιουργία αλυσίδας καταστημάτων μέσω του Πάλλη που επίσης ανήκει στον όμιλο και δικτύου χονδρικής.
1690046 Με μια πολυσέλιδη και άκρως ενδιαφέρουσα πρότασή του προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο εισαγγελέας Παν. Παναγιωτόπουλος ζητεί να απαλλαγούν από την κατηγορία για «πρόκληση στη χρήση και διαφήμιση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών διά του Τύπου» ο εκπρόσωπος της αλυσίδας καταστημάτων στη Ελλάδα Γιάννης Γκανιάτσας, η ιδιοκτήτρια καταστήματος στην Αθήνα Γεωργία Καλοφωλιά και οι εκδότες Θανάσης Τεγόπουλος (Ελευθεροτυπία), Πέτρος Κωστόπουλος (Nitro, Big, Down Tawn) και Γιώργος Θαλασσινός (Μετρό).
1680079 Η Sanyo μετά τη μετατροπή της σε συμμετοχική εταιρεία κινείται σε μια σειρά από χώρους πέραν της εμπορίας ηλεκτρικών συσκευών, όπως η παροχή υπηρεσιών υγείας, η εκμετάλλευση φυσικού αερίου στην Ουκρανία, η ανάπτυξη αλυσίδας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.
1680043 Ο χώρος των ειδών πληροφορικής είναι η νέα δραστηριότητα του ομίλου, μετά την εξαγορά της αλυσίδας Big City.
1702050 Η παρέκκλιση που παράγει η αβεβαιότητα και η ανακολουθία σε σχέση με τους προηγούμενους σχεδιασμούς δεν συνδέεται με την καλή ή μη καλή ακολουθία της αιτιακής αλυσίδας.
1695782 Ο κ. Γιώργος Δεληολάνης, ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας καταστημάτων, στάθηκε απέναντι από τους δικαστές του Αυτόφωρου για να υπερασπιστεί τον εαυτό του και το κύρος της εταιρείας του, που «πληγώθηκε» μετά την καταγγελία ότι «διοχέτευσε ποσότητα 100 κιλών αλλοιωμένου κοτόπουλου στους σεισμοπαθείς του Περιστερίου και του Ηρακλείου».
1698775 Την ίδια στιγμή εξετάζεται από την Παπαέλληνας η εξαγορά αλυσίδας πώλησης καλλυντικών καθώς και εταιρείας παιδικών ενδυμάτων, ενώ όσον αφορά στην αλυσίδα ειδών πληροφορικής Big City προωθείται συνεργασία με την Κορασίδης η οποία θα εισέλθει στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό της τάξης του 20%.
1729520 Σταθμός στη βιολογική ωκεανογραφία ήταν η εργασία του Pomeroy (1974) και του Azam et al. (1983) που πρότειναν μία ριζική αναθεώρηση του μοντέλου της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας.
12388 Ιδρύθηκε από την αλυσίδα κινηματογράφων το club "Cineφίλοι Assos Odeon".
1696341 Δεν απελπίστηκε όταν -δειλά- ρώτησε στο κοντινό της υποκατάστημα γνωστής μεγάλης αλυσίδας σουπερμάρκετ, αν θα ήθελαν να τους φέρνει και τα δικά της οικολογικά ζυμαρικά.
3112 Ο παραγωγικός μετασχηματισμός και η αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη είναι ο άλλος απαραίτητος κρίκος στην αλυσίδα της επιτυχίας.
1600368 Κάποιοι διαδηλωτές έσπασαν τα τζάμια ενός λεωφορείου, άλλοι έγραψαν τη φράση «Μακ Σκ...» στην πρόσοψη ενός εστιατορίου της αλυσίδας «Μακ Ντόναλντς», οι πελάτες του οποίου αναγκάστηκαν να φύγουν με αστυνομική προστασία.
33254 "Απόφαση να απομακρυνθούν από τη διατροφική αλυσίδα όλα τα βοοειδή του Ην.
1727111 Η αιματηρή επίθεση στο Γυμνάσιο του Λίτλετον δεν είναι παρά ο τελευταίος κρίκος μιας αλυσίδας επιθέσεων που έχουν σημειωθεί τα δυο τελευταία χρόνια σε αμερικανικά σχολεία.
1727043 Η αιματηρή επίθεση στο Γυμνάσιο του Λίτλετον δεν είναι παρά ο τελευταίος κρίκος μιας αλυσίδας επιθέσεων που έχουν σημειωθεί τα δυο τελευταία χρόνια σε αμερικανικά σχολεία.
1672858 Ο όμιλος που κατέχει ηγετική θέση στην αγορά ηλεκτρικών συσκευών θα αποκτήσει τις ανάλογες υπεραξίες από την επικείμενη είσοδο της Κωτσόβολος, της μεγαλύτερης αλυσίδας ηλεκτρικών ειδών στη χώρα και μητρικής εταιρείας μιας ακόμα αλυσίδας καταστημάτων, της Οne Way.
12401 Η κάρτα δεν ισχύει για την αλυσίδα Odeon στο εξωτερικό.
44662 Η εξουσιαστική βιομηχανία της κινδυνολογίας, διά μέσου της οποίας καλλιεργείται στην κοινωνία η μια υστερική φοβία μετά την άλλη, πρόσθεσε στην αλυσίδα των ουσιών που δήθεν απειλούν την ύπαρξή μας το ecstasy.
378 Σ΄ αυτήν την πορεία της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε πράγματι να διαμορφώσουμε ένα καινούργιο κρίκο στην αλυσίδα της πολιτισμικής μας συνέχειας.
1065332 Τα μονοκλωνικά αυτά αντισώματα είναι πολύ χρήσιμα για χορήγηση in vivo. 3) Τα μονοκλωνικά αντισώματα με συγκεκριμένες δραστικές λειτουργίες, τα οποία παρασκευάζονται με αντικατάσταση του Fc τμήματος της βαριάς αλυσίδας από άλλη δραστική πρωτεΐνη, ένζυμο η τοξίνη.
1069289 Και την άλλη άκρη της αλυσίδας δεν την περνούσε τώρα στο πόδι του κρεβατιού, αλλά στο χέρι της Και όταν τη νύχτα τυχόν ξυπνούσε από τράνταγμα της αλυσίδας, η Ραραού την τραβούσε και την τραβούσε μέχρι να τον ακούσει να ουρλιάξει.
38700 Και τρίτον, παραμερίζοντας ορισμένους από τους εταίρους τους στο ΝΑΤΟ, να οικοδομήσουν μια νέα αλυσίδα παράλληλη της νότιας πτέρυγας της συμμαχίας, η οποία να συνδέει την Τουρκία με την Αλβανία μέσω της Μακεδονίας και, πιθανόν, μέσω της Βουλγαρίας.
1672868 Ο όμιλος, πέραν της αλυσίδας Ράδιο Κορασίδης, ελέγχει ένα ξεχωριστό δίκτυο μικρών καταστημάτων πληροφορικής και ειδών κινητής τηλεφωνίας και τη συγγενική αλυσίδα των μικρότερων καταστημάτων ηλεκτρικών ειδών Elephant.
1069289 Και την άλλη άκρη της αλυσίδας δεν την περνούσε τώρα στο πόδι του κρεβατιού, αλλά στο χέρι της Και όταν τη νύχτα τυχόν ξυπνούσε από τράνταγμα της αλυσίδας, η Ραραού την τραβούσε και την τραβούσε μέχρι να τον ακούσει να ουρλιάξει.
1078439 Η άμεση εξωτερική ρύπανση των χόρτων και των ζωοτροφών σηματοδοτεί την έναρξη της διακίνησης ορισμένων ραδιενεργών ισοτόπων, όπως αυτών του ιωδίου και του καισίου, μέσω της σημαντικότερης από ραδιολογική σκοπιά τροφικής αλυσίδας: χόρτα (ζωοτροφές) - ζώα - (κρέας - γάλα - γαλακτοκομικά προϊόντα) - άνθρωπος.
1115304 Η εταιρεία προγραμματίζει την επέκταση της αλυσίδας καταστημάτων «Γερμανός» με 40 νέα σημεία πώλησης, καθώς και τη δημιουργία 25 νέων καταστημάτων Multirama, σημειώνει ο γενικός διευθυντής της Γιάννης Καραγιάννης.
87563 Στο χορό μπαίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, και η αλυσίδα σουπερμάρκετ Μαρινόπουλος, η οποία έχει συμφωνήσει με την Τράπεζα Πίστεως στην από κοινού έκδοση πιστωτικής κάρτας για τους πελάτες του καταστήματος.
1125444 Η τελευταία (προχθεσινή) καταδίκη προϊσταμένου αλυσίδας σουπερμάρκετ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση εργαζόμενης - υφισταμένης του - επανέφερε το θέμα στην επικαιρότητα.
31377 Ο Θ. Γεωργακόπουλος θεωρεί ότι στην αλυσίδα των λαθών προστέθηκε προχθές ένας ακόμη κρίκος με πιο σοβαρό το λάθος του αποκλεισμού του Φ. Κουβέλη, που αποκαλύπτει ελλείμματα πολιτικής επάρκειας.
32875 "Ν' αποσυρθούν από την τροφική αλυσίδα όλα τα βοοειδή ηλικίας 30 μηνών και πάνω."
52598 Ερωτά ακόμα με ποιο τρόπο πρόκειται να αντιδράσει η Επιτροπή, δεδομένων και των αντιδράσεων που αντιμετωπίζει η κατασκευή του σταθμού ακόμη και από τους Τούρκους περιβαλλοντολόγους, αφού στις 25 Μαΐου θα σχηματίσουν ανθρώπινη αλυσίδα μήκους 80 χλμ.
50269 Αλυσίδα δηλώσεων
34264 "Τα κράτη δεν πρέπει να επιτρέπουν την είσοδο ύποπτων (για τη μετάδοση της νόσου) κατηγοριών προϊόντων στην αλυσίδα διατροφής - αλλά και στον κύκλο των ζωοτροφών.
34260 "Κανένα τμήμα οιουδήποτε ζώου, για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις της νόσου των τρελών αγελάδων, δεν πρέπει να εισέρχεται στην αλυσίδα διατροφής."
1713579 Στην Ιταλία άλλωστε εξετάζεται μία ανάλογη υπόθεση από τις αρχές ανταγωνισμού, ύστερα από καταγγελίες της Pepsico και μιας ιταλικής αλυσίδας σουπερμάρκετ, της Esselunga.
1630232 ς' αυτή τη διαλεκτική διάσταση, που κατ' εξοχήν χαρακτηρίζει τις δικαιικές ρυθμίσεις, δέον να γίνονται διακρίσεις, που κινούνται στο στερεότυπο μιας αλυσίδας από διαρκή «ναι μεν, αλλά...»:
1635295 Πάντως ο άργυρος, που θεωρείται βαρύ, τοξικό μέταλλο έχει την ικανότητα μέσω της τροφικής αλυσίδας να μεταφέρεται στον άνθρωπο και να βλάψει ζωτικά του όργανα προκαλώντας τελικά ασθένειες.
224409 Ορθή αλυσίδα συλλογισμού από τα δεδομένα προς τις υποθέσεις και ανάστροφη αλυσίδα συλλογισμού από την υπόθεση προς τα δεδομένα κατά την οποία προσπαθούμε να βρούμε δεδομένα προς απόδειξη ή απόρριψη μιας υπόθεσης.
224409 Ορθή αλυσίδα συλλογισμού από τα δεδομένα προς τις υποθέσεις και ανάστροφη αλυσίδα συλλογισμού από την υπόθεση προς τα δεδομένα κατά την οποία προσπαθούμε να βρούμε δεδομένα προς απόδειξη ή απόρριψη μιας υπόθεσης.
224410 Η αμιγής ορθή αλυσίδα συλλογισμού οδηγεί σε μη εστιασμένη μορφή ερωτο-αποκρίσεων, ενώ η αμιγής ανάστροφη αλυσίδα συλλογισμού τείνει μάλλον να είναι άκαμπτη κατά την κατευθυνόμενη μορφή ερωτήσεων.
224410 Η αμιγής ορθή αλυσίδα συλλογισμού οδηγεί σε μη εστιασμένη μορφή ερωτο-αποκρίσεων, ενώ η αμιγής ανάστροφη αλυσίδα συλλογισμού τείνει μάλλον να είναι άκαμπτη κατά την κατευθυνόμενη μορφή ερωτήσεων.
224411 Στην πράξη τα περισσότερα επιτυχημένα συστήματα χρησιμοποιούν κάποιο συνδυασμό των δυο παραπάνω αλυσίδων που ονομάζεται αμφίδρομη αλυσίδα συλλογισμού (sideways chaining).
230421 Σ ` αυτή την περίπτωση η κίνηση από τον στροφαλοφόρο προς τον κνωδακοφόρο γίνεται με αλυσίδα.
176248 Υπάρχει ανησυχία... όταν βλέπει κανείς τον αριθμό των μολυσμένων ζώων που μπήκαν στην τροφική αλυσίδα, δήλωσε ο Κριστλ Ντόνελι, στατιστικολόγος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ο οποίος συνυπογράφει την έκθεση.
45133 Έχει συμπληρωθεί η ιστορική αλυσίδα.
186887 Παράλληλα όμως μέσα στους αιώνες, στην Ευρώπη και σ' όλο τον κόσμο, δεν παύει να υπάρχει και μια αλυσίδα λαϊκών μουσικοθεατρικών δρώμενων, που συνδυάζουν το λόγο, τη μουσική, τη δράση και τις εικόνες.
239577 Η απλουστευτική αλυσίδα επιχειρημάτων της θεωρίας της πόλωσης δημιουργεί επίσης αντιρρήσεις.
242277 Στην πρώτη περίπτωση, χρησιμοποιώντας ένζυμα που κόβουν την πρωτεΐνη (σε άθικτες μεμβράνες) στα σημεία που προεξέχει η πολυπεπτιδική αλυσίδα από τις κεφαλές των λιπιδίων, μπορούμε με "χαρτογράφηση πεπτιδίων" να καταλάβουμε ποια κομμάτια προεξέχουν από τη διπλοστοιβάδα (όπως π.χ., στην περίπτωση της γλυκοφορίνης).
242527 Πρόσφατες μελέτες αμινοξικής ακολουθίας και πρόγνωσης δευτεροταγούς δομής, έδειξαν πως κάθε πολυπεπτιδική αλυσίδα αποτελείται από επαναλαμβανόμενα τμήματα 106 αμινοξέων που έχουν κάποια ομολογία μεταξύ τους και σχηματίζουν το καθένα τρεις αντιπαράλληλες α-έλικες.
242560 Η παρουσία μορίων πρωτεΐνης 4.1 ενισχύει σημαντικά τους δεσμούς ανάμεσα στα μόρια σπεκτρίνης και ακτίνης, ιδιότητα που αποδίδεται στην ύπαρξη ειδικής ακολουθίας 67 αμινοξέων στην αλυσίδα της 4.1.
242578 Κάθε μόριο ζώνης-3 αποτελείται από μία πολυπεπτιδική αλυσίδα 929 αμινοξέων που διαπερνά πλήρως 12 φορές τη λιπιδική διπλοστοιβάδα και όχι 5 φορές όπως αναφέρεται αλλού:
242737 Το ίδιο μήνυμα RNA, μετά την σύνδεση 25 αμινοξέων χρησιμοποιείται για παράλληλη (αλλά εκτός φάσης) μετάφραση από άλλο ριβόσωμα έτσι που ανάλογα και με το μέγεθος του mRNA μπορούν να "διαβάζουν" το ίδιο μήνυμα μέχρι και 20 ριβοσώματα (αυτό αντιστοιχεί σε πολυπεπτιδική αλυσίδα που έχει 20Χ2+20Χ25=540 αμινοξέα δηλαδή Μοριακό Βάρος=60.000 daltοns).
242741 UAA, UAG, UGA ενώ η πεπτιδυλο-τρανσφεράση αντί για αμινοξύ προσθέτει ένα μόριο νερού στο πεπτιδυλο - tRNA και έτσι ελευθερώνεται η πεπτιδική αλυσίδα και αποσυγκροτείται το ριβόσωμα στις υπομονάδες του.
50568 Νομικοί κύκλοι, οι οποίοι σχολίαζαν την επίμαχη απόφαση, τη χαρακτήριζαν μείζονος σπουδαιότητας και εκτιμούσαν ότι σε περίπτωση που και η Ολομέλεια καταλήξει στην ίδια κρίση, ο νομοθέτης θα αναγκαστεί να τροποποιήσει τη συγκεκριμένη διάταξη προς την κατεύθυνση που του υποδεικνύει το ανώτατο δικαστήριο, διαφορετικά θα προκληθεί αλυσίδα ακυρωτικών δικών που είναι βέβαιο ότι θα τελεσφορήσουν.
242818 Αργότερα η παρουσία τέτοιων πεπτιδίων οδηγεί την πολυπεπτιδική αλυσίδα σε διείσδυση στο ΕΔ. κ.ο.κ. μέχρι να ολοκληρωθεί η πρωτεϊνοσύνθεση.
242819 Κατά συνέπεια η θέση ύπαρξης "πεπτιδίου-οδηγητή" αλλά και η διαδοχή τους από "σήμα παύσης" μπορεί να καθορίσει πόσες φορές η πολυπεπτιδική αλυσίδα θα διαπεράσει την διπλοστοιβάδα και ακόμα αν το αμινικό ή το καρβοξυλικό άκρο θα βρίσκεται στον κυτταροπλασματικό χώρο.
223992 Η αλυσίδα μεταφοράς των ηλεκτρονίων περιλαμβάνει τα κυτοχρώματα a, c και b, ουβικινόνη και δύο πρωτεόνες, την ρουστικυανίνη, και την φερρεδοξίνη.
243187 Τώρα με αποακυλίωση σχηματίζεται ηλεκτρικό οξύ το οποίο με τη βοήθεια "ηλεκτρικής αφυδρο-γονάσης" μετατρέπεται σε φουμαρικό - το ένζυμο αυτό βρίσκεται στην εσωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη και σχετίζεται με την αναπνευστική αλυσίδα.
243189 Τα κύρια προϊόντα του κύκλου, ΝΑDΗ και FΑDΗ2 δίνουν τα ηλεκτρόνιά τους στην αναπνευστική αλυσίδα όπου με την αναγωγή του οξυγόνου σε νερό δημιουργούν τη διαφορά συγκέντρωσης πρωτονίων που ενεργοποιεί το ένζυμο της εσωτερικής μεμβράνης F0F1 ΑΤΡάση για να παραχθεί ΑTP. - Μεταφορά των ηλεκτρονίων που φέρνουν τα μόρια NADH και FADH2 στα κυττοχρώματα της εσωτερικής μιτοχονδριακής μεμβράνης με ταυτόχρονη έξοδο πρωτονίων από τον μιτ. χυμό προς τον εξωμιτοχονδριακό χώρο (χημειώσμωση).
223996 Η ρουστικυανίνη είναι μια πρωτείνη που αποτελείται από μία πολυπεπτιδική αλυσίδα η οποία φέρει ένα άτομο χαλκού και χρησιμεύει σαν ο πρωταρχικός δέκτης των ηλεκτρονίων.
223999 Ο Thiobacillus ferroocidans έχει μια άλλη αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων υπεύθυνη για το 10% της συνολικής ροής.
244574 Στην πιο απλή περίπτωση, αποτελούνται από μια πολυπεπτιδική αλυσίδα, και στην πιο πολύπλοκη από δύο ή περισσότερες υπομονάδες, που κάθε μία αποτελείται, με τη σειρά της, από μια, ή περισσότερες αλυσίδες.
244586 Στην αλυσίδα αυτή, σειρά έχουν τα λειτουργικά μακρομόρια - υπερμοριακά συμπλέγματα (ένζυμα, πολυενζυμικά συστήματα, μεμβράνες, οργανίδια, νουκλεοσώματα, χρωματίνη, ριβοσώματα, ινίδια, κολλαγόνο, ιοί, φάγοι κ.ά.
244608 Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που είναι αδύνατο να ξαναφτιαχτεί η αρχική στερεοδιάταξη και γι' αυτό πιστεύεται πως αποφασιστικό ρόλο παίζει το δίπλωμα του μορίου κατά την ώρα της πρωτεϊνοσύνθεσης, δηλαδή πριν καλά καλά φύγει η πολυπεπτιδική αλυσίδα από το ριβόσωμα.
244800 Τα συστατικά τους συνθέτονται από τα "υπερκείμενα" κύτταρα και περιλαμβάνουν κυρίως κολλαγόνο τύπου ΙV με Μοριακό Βάρος 108.000 daltοns (για κάθε αλυσίδα α1, α1, α1), φιμπρονεκτίνη, πρωτεογλυκάνες και λαμινίνη.
245470 Το ορεινό σύστημα των Άνδεων, του περισσότερο ανεμοδαρμένου συγκροτήματος της Γης και του πρώτου σε μήκος (8.900 χιλ.), δεν αποτελεί μια απλή σειρά από ψηλές κορυφές, αλλά μια αλυσίδα από παράλληλες και εγκάρσιες οροσειρές, με παρεμβαλλόμενα οροπέδια και βυθίσματα, τις περίφημες κορδιλιέρες.
245497 Σχεδόν στη μέση της πυκνής αλυσίδας των κορυφών της "Λευκής κορδιλιέρας" δεσπόζει το δίδυμο του Χουασκαράν, που το μέγιστο ύψος της νότιας κορυφής του φτάνει στα 6.768 μέτρα.
104674 Αυτό ίσχυε ακόμη και για το Αλγέρι, όπου οι καταδιωκόμενοι για οτιδήποτε έτρεχαν στην πύλη της καζέρνας των γενιτσάρων και έπιαναν την επί τούτω κρεμασμένη αλυσίδα.
102482 Πρώτος κρίκος στην αλυσίδα των αποφάσεων του Μ. Έβερτ είναι η σύνθεση της εκλογικής επιτροπής.
247154 Ταξιδεύουμε σε ύψος τεσσάρων χιλιάδων μέτρων πλάι σε αλυσίδα ενεργών και ημιενεργών ηφαιστείων.
256396 Παρά όμως τη μακρά αλυσίδα νομολογίας του ΔΕΚ, τα ερμηνευτικά προβλήματα που προκαλεί η εισαγωγή της νομολογιακής έννοιας των επιτακτικών αναγκών δεν έχουν λυθεί ακόμη.
59453 Επίσης, η αμερικανική ξενοδοχειακή αλυσίδα Sheraton - που συνδέεται με την πανίσχυρη πολυεθνική ΙΤΤ - είχε καταστήσει από παλιά έμπρακτο το ενδιαφέρον της για την ανέγερση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην περιοχή του Φλοίσβου και, βεβαίως, για την απόκτηση άδειας καζίνου στην περιοχή της πρωτεύουσας.
242848 Παράλληλα οι ενζυμικοί (πρωτεολυτικοί) μηχανισμοί, μπορούσαν να τροποποιήσουν την αρχική πολυπεπτιδική αλυσίδα.
238936 Ενόψει των πολλών εμπειρικών αποδείξεων για το ανεκμετάλλευτο δυναμικό οικονομιών κλίμακας στην Κοινότητα, δεν είναι πειστικές οι αντιρρήσεις του Dicke για τη μικροοικονομική αλυσίδα των αποτελεσμάτων ενοποίησης της αγοράς ( "αύξηση του όγκου παραγωγής - οικονομίες κλίμακας"). 3.2.
242491 Κάθε μόριο αποτελείται από μία απλή πολυπεπτιδική αλυσίδα που διαπερνά τη διπλοστοιβάδα και έχει το αμινικό άκρο προς τον εξωκυττάριο χώρο.
276636 Η συγκριτική επιβάρυνση (σε δόσεις ακτινοβολίας τεχνητών ραδιονουκλιδίων) του ανθρώπου (μέσου Έλληνα καταναλωτή) σαν τελικού αποδέκτη - κρίκου στην τροφική αλυσίδα, από την κατανάλωση ψαριών, εκτιμάται στο 0.20% της ολικής επιβάρυνσης από τις διάφορες οδούς ακτινοβόλησης.
39768 Σημειώνεται ότι μέλος της οικολογικής οργάνωσης Οι φίλοι της γης σε δηλώσεις του, στο ίδιο δημοσίευμα, τόνιζε ότι οι πρωτεΐνες που θεωρείται ότι προκαλούν την ασθένεια Κρόιτσφελντ-Γιάκομπ είναι πολύ ανθεκτικές και θα μπορούσαν κάλλιστα να περάσουν στη θαλάσσια αλυσίδα τροφής.
276720 Προχωρώντας στην τροφική αλυσίδα στα πλαγκτονοφάγα ψάρια (Sardina pilchardus, Engraulis encrasicolus), παρατηρούμε ότι τα Ψάρια παρουσιάζουν χαμηλότερες συγκεντρώσεις 234Th, 226Ra, 228Ra και 228Th, ενώ οι συγκεντρώσεις του 40Κ κυμαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα (Πιν. 25 και 27).
276722 Με τον όρο βιομεγέθυνση αποδίδεται ο όρος biomagnification από τη διεθνή βιβλιογραφία (Bernhard and Andreae, 1984), που δηλώνει την αύξηση της συγκέντρωσης του στοιχείου ανεβαίνοντας την τροφική αλυσίδα από τους παραγωγούς των πρώτων επιπέδων στους καταναλωτές των υψηλοτέρων επιπέδων.
277035 Τούτο προκύπτει και από εργαστηριακά πειράματα (Fisher et al, 1978) που έδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις του Τh είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες του U. Το γεγονός αυτό καθιστά του πλαγκτονικούς οργανισμούς κατάλληλο υλικό για μελέτη της μεταφοράς των ραδιοϊσότοπων του Th από τα αβιοτικά υλικά στην τροφική αλυσίδα του θαλασσίου περιβάλλοντος.
289947 Καθιερώνεται πλέον η αλυσίδα παραγωγής.
297457 Αν ο γράφος είναι πεπερασμένος, δηλαδή αν ο αριθμός των καταστάσεων είναι πεπερασμένος, τότε το φαινόμενο ορίζεται ως μία πεπερασμένη (finite) Μαρκοβιανή αλυσίδα.
297488 Μία Μαρκοβιανή αλυσίδα ονομάζεται μη ελαττώσιμη (irreducible) αν μπορεί να γίνει μετάβαση από οποιαδήποτε κατάσταση προς οποιαδήποτε άλλη.
297489 Προφανώς, μία μη ελαττώσιμη αλυσίδα αντιστοιχεί σε ένα ισχυρά συνδεδεμένο κατευθυνόμενο γράφο.
297500 Αν όλες οι καταστάσεις είναι εργοδικές, τότε εργοδική ονομάζεται η αντίστοιχη Μαρκοβιανή αλυσίδα.
299113 Για παράδειγμα, άλλος συγγραφέας αντί των όρων: περίπατος - ίχνος - μονοπάτι χρησιμοποιεί αντίστοιχα τους όρους: αλυσίδα (chain) - περίπατος - μονοπάτι ή ακολουθία ακμών - μονοπάτι - αλυσίδα κ.λπ.
299113 Για παράδειγμα, άλλος συγγραφέας αντί των όρων: περίπατος - ίχνος - μονοπάτι χρησιμοποιεί αντίστοιχα τους όρους: αλυσίδα (chain) - περίπατος - μονοπάτι ή ακολουθία ακμών - μονοπάτι - αλυσίδα κ.λπ.
60740 Νικητής σε εκείνη τη διελκυστίνδα για το μάνατζμεντ του Αστέρα ­ αλλά όχι τελικά και για το καζίνο ­ αναδεικνύεται εκείνο τον Αύγουστο του 1993, με την έγκριση της Εθνικής, ο γνωστός ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Άλεξ Σπάνος, σε συνεργασία με τη διεθνή ξενοδοχειακή αλυσίδα Conrad Hotels.
245645 Σημείο καλά φυλαγμένο, απάνεμο από πραγματική αλυσίδα μονόλιθων.
306912 Πρόκειται για ένα είδος αχρονικής δομής, η οποία δεν συνδέεται απ' ευθείας με τη διαδοχή των γεγονότων στον χρόνο, αλλά περισσότερο με τα ίδια τα γεγονότα, ανεξάρτητα από τη θέση τους στη χρονολογική αλυσίδα.
306915 Με αυτήν την έννοια, η βασική χωροχρονική και αιτιακή αλυσίδα είναι επαρκώς δικαιολογημένη και προετοιμασμένη, ενώ η αχρονική αιτιότητα ακολουθεί τον χρόνο: οι προθέσεις και τα συναισθήματα των χαρακτήρων προηγούνται ή ακολουθούν τα γεγονότα και ο πραγματικός λόγος για την ανταρσία είναι γνωστός από την αρχή στους θεατές.
245549 Από το τίποτα ορθώνεται κατάλευκη η αλυσίδα της Μπλάνκα.
314409 Από τη μέσα μεριά του τζακιού κρέμεται αλυσίδα που κατεβαίνει ως κάτω, από το άκρο της δε κρεμούν το γκιούμι ή το κακάβι με το νερό.
314439 Στο τζάκι κρέμεται η αλυσίδα, που στο άκρο φέρει ένα γάντζο, για να κρεμιέται το γκιούμι ή το κακάβι με νερό, που ήθελαν να ζεσταθή.
306511 Ο Bordwell, ένας από τους εξέχοντες σύγχρονους θιασώτες της φορμαλιστικής παράδοσης, ορίζει την ιστορία ως εξής: "... η ιστορία ενσωματώνει τη δράση ως μία χρονολογική, αιτιακή αλυσίδα γεγονότων που εμφανίζονται με συγκεκριμένη διάρκεια και σε ορισμένο χωρικό πεδίο.
276659 Ειδικότερα μελετάται η βιοσυσσώρευση των ραδιονουκλιδίων σε σχέση με την θέση, που κατέχει η κάθε εξετασθείσα ομάδα οργανισμών στην τροφική αλυσίδα.
344852 Ο Darlingtοn φαντάζεται το λεπτοταινιακό χρωμόσωμα σαν μια απλή αλυσίδα από νουκλεοτίδια, που έχει μια ακόρεστη συζευκτική επιφάνεια.
344853 Κάθε χρωμόσωμα με την αλυσίδα του από νουκλεοτίδια δρα σαν μια δομική μονάδα, η δε σύζευξη γίνεται μεταξύ δύο ακόρεστων ομόλογων.
345567 Αν ο αριθμός των ζευγών είναι 3 ή πολλαπλάσιος του 3, τότε μια και ο γενετικός κώδικας είναι γραμμένος σε τριάδες η πρόσληψη ή η απόρριψη των ζευγών αυτών θα οδηγήσει σε παραγωγή αμινοξικών αλυσίδων, που διαφέρουν από την αρχική αλυσίδα κατά την πρόσληψη ή την απόρριψη ενός ή περισσοτέρων αμινοξέων.
345796 Εκείνα τα αμινοξέα που βρίσκονται στην επιφάνεια και έχουν μεγάλη μη πολική πλευρική αλυσίδα τείνουν να κρυφτούν σε "σχισμές" προκειμένου να αποφύγουν την επαφή με το νερό.
345805 Επιπλέον τα προϊόντα των γονίδιων ΗbγF σχηματίζουν κι αυτά τετραμερή με την αA αλυσίδα:
345846 Επειδή η θέση αυτή είναι ακριβώς η περίπου το σημείο προσφύσεως της αίμης στο εγγύτατο ιστιδύλιο, είναι πιθανό ότι η επιβράδυνση της συνθέσεως σχετίζεται με την ενσωμάτωση της αίμης, ενώ η σφαιρινική αλυσίδα βρίσκεται ακόμα πάνω στο ριβόσωμα.
345870 Η α αλυσίδα που περιέχει 141 αμινοξέα στερείται των έξι αμινοξέων που σχηματίζουν τη D έλικα στη μυοσφαιρίνη.
345875 Η γ αλυσίδα έχει 107 κοινά αμινοξέα με τη β, ενώ η δ διαφέρει μόνο σε 10 από τη β.
345876 Τέλος η ε αλυσίδα, που είναι λιγότερο γνωστή, διαφέρει σημαντικά από όλες τις άλλες, καθώς δείχνουν οι μέχρι τώρα αναλύσεις της.
345903 Επίσης άλλα γεγονότα, όπως π.χ. ο άνισος επιχιασμός μεταξύ χρωμοσωμάτων που περιέχουν στενά συνδεμένες θέσεις, μπορούν να προκληθούν σε ορισμένα άτομα που περιέχουν μια γενετική θέση, η οποία κωδικοποιεί μια αιμοσφαιρινική πολυπεπτιδική αλυσίδα που προέρχεται από τμήματα των δύο αρχικών θέσεων, λ.χ. η αιμοσφαιρίνη Lepοre.
345981 Το ακόλουθο σχήμα συγκεφαλαιώνει τις διατυπωθείσες προτάσεις της εξελίξεως των σφαιρινικών γονιδίων των σπονδυλωτών: 1) Στον κοινό πρόγονο των αγνάθων πρωτόγονων σπονδυλωτών και του ανθρώπου συνέβη κάποιος γονιδιακός διπλασιασμός του σφαιρινικού γονίδιου, με αποτέλεσμα να αποχωριστεί το γενεαλογικό στέλεχος του γονίδιου της μυοσφαιρίνης από το στέλεχος του γονίδιου της αιμοσφαιρίνης. 2) οι μονομερείς αιμοσφαιρίνες των πρωτόγονων ιχθύων εξελίχθηκαν από ένα διπλασιασμό του γονίδιου της μυοσφαιρίνης που ακολουθεί αμέσως τον διπλασιασμό μυοσφαιρίνης αιμοσφαιρίνης. 3) Στους πρώτους οστεϊχθύες, πρόγονους των χερσόβιων σπονδυλωτών, ένα γονίδιο αιμοσφαιρίνης διπλασιάστηκε και σχημάτισε τα γονίδια της α και β αλυσίδας. 4) Πολύ αργότερα, στον κλάδο που οδηγεί στα ευθήρια θηλαστικά, ένα γονίδιο β γ αλυσίδας διπλασιάστηκε και έδωσε δύο ξεχωριστές γραμμές εξελίξεως (α) το προγονικό γονίδιο για τη μη α αλυσίδα των μαρσιποφόρων και τη γ αλυσίδα του ανθρώπου και (β) το προγονικό γονίδιο για τις β αλυσίδες των θηλαστικών. 5) Γονίδια β αλυσίδας διπλασιάστηκαν ανεξάρτητα σε ξεχωριστές γραμμές εξελίξεως των θηλαστικών και σχημάτισαν τα β και δ γονίδια στα πρωτεύοντα, τα βΑ και βC γονίδια σε ορισμένα πρόβατα. τα πολλαπλά β γονίδια στους ποντικούς και τα βΙ και βΙΙ γονίδια στις γάτες. 6) Γονίδια α αλυσίδας διπλασιάστηκαν επίσης ανεξάρτητα σε θηλαστικά και σχημάτισαν τα Ια και ΙΙα γονίδια, επίσης στις έχιδνες, στα μονοτρήματα και τέλος κατά τη χωριστή εξέλιξη των ειδών των τελεοστέων ιχθύων διπλασιασμοί του α γονίδιου συνέβηκαν στις οικογένειες των σολομιδών, ενώ διπλασιασμοί του β γονίδιου είναι γνωστοί σε ορισμένους άλλους οργανισμούς, όπως π.χ. στους γαδόμορφους και τετραοδοντοειδείς ιχθύες.
345981 Το ακόλουθο σχήμα συγκεφαλαιώνει τις διατυπωθείσες προτάσεις της εξελίξεως των σφαιρινικών γονιδίων των σπονδυλωτών: 1) Στον κοινό πρόγονο των αγνάθων πρωτόγονων σπονδυλωτών και του ανθρώπου συνέβη κάποιος γονιδιακός διπλασιασμός του σφαιρινικού γονίδιου, με αποτέλεσμα να αποχωριστεί το γενεαλογικό στέλεχος του γονίδιου της μυοσφαιρίνης από το στέλεχος του γονίδιου της αιμοσφαιρίνης. 2) οι μονομερείς αιμοσφαιρίνες των πρωτόγονων ιχθύων εξελίχθηκαν από ένα διπλασιασμό του γονίδιου της μυοσφαιρίνης που ακολουθεί αμέσως τον διπλασιασμό μυοσφαιρίνης αιμοσφαιρίνης. 3) Στους πρώτους οστεϊχθύες, πρόγονους των χερσόβιων σπονδυλωτών, ένα γονίδιο αιμοσφαιρίνης διπλασιάστηκε και σχημάτισε τα γονίδια της α και β αλυσίδας. 4) Πολύ αργότερα, στον κλάδο που οδηγεί στα ευθήρια θηλαστικά, ένα γονίδιο β γ αλυσίδας διπλασιάστηκε και έδωσε δύο ξεχωριστές γραμμές εξελίξεως (α) το προγονικό γονίδιο για τη μη α αλυσίδα των μαρσιποφόρων και τη γ αλυσίδα του ανθρώπου και (β) το προγονικό γονίδιο για τις β αλυσίδες των θηλαστικών. 5) Γονίδια β αλυσίδας διπλασιάστηκαν ανεξάρτητα σε ξεχωριστές γραμμές εξελίξεως των θηλαστικών και σχημάτισαν τα β και δ γονίδια στα πρωτεύοντα, τα βΑ και βC γονίδια σε ορισμένα πρόβατα. τα πολλαπλά β γονίδια στους ποντικούς και τα βΙ και βΙΙ γονίδια στις γάτες. 6) Γονίδια α αλυσίδας διπλασιάστηκαν επίσης ανεξάρτητα σε θηλαστικά και σχημάτισαν τα Ια και ΙΙα γονίδια, επίσης στις έχιδνες, στα μονοτρήματα και τέλος κατά τη χωριστή εξέλιξη των ειδών των τελεοστέων ιχθύων διπλασιασμοί του α γονίδιου συνέβηκαν στις οικογένειες των σολομιδών, ενώ διπλασιασμοί του β γονίδιου είναι γνωστοί σε ορισμένους άλλους οργανισμούς, όπως π.χ. στους γαδόμορφους και τετραοδοντοειδείς ιχθύες.
345991 Γενετικά οι μεσογειακές αναιμίες κατατάσσονται σε β, β δ και α, ανάλογα με το ποια αλυσίδα της αιμοσφαιρίνης συντίθεται ελαττωματικά.
346054 Οι ασθενείς είναι ετερόζυγοι και τα ερυθρά τους αιμοσφαίρια περιέχουν την ασταθή αιμοσφαιρίνη, καθώς και τη φυσιολογική Α. Υπάρχουν περισσότερες από 20 τέτοιες ασταθείς αιμοσφαιρίνες, π.χ. Ηb Seattle, Hb Κοln, Hb Ζurίch, που διαφέρουν από τη φυσιολογική Α στην αντικατάσταση ή την έλλειψη αμινοξέος στην α η β αλυσίδα.
346086 Έχει διαπιστωθεί ότι η σύνθεση της δβ αλυσίδας είναι ελαττωματική σε τέτοιους αρρώστους και επειδή η δβ αλυσίδα μπορεί να διαχωρίζεται χημικά από τη φυσιολογική β αλυσίδα, η εξέταση του σχετικού ρυθμού συνθέσεως είναι δυνατή.
346086 Έχει διαπιστωθεί ότι η σύνθεση της δβ αλυσίδας είναι ελαττωματική σε τέτοιους αρρώστους και επειδή η δβ αλυσίδα μπορεί να διαχωρίζεται χημικά από τη φυσιολογική β αλυσίδα, η εξέταση του σχετικού ρυθμού συνθέσεως είναι δυνατή.
346164 Τέλος σε άτομα ομόζυγα ως προς το αλληλόμορφο Ο δεν υπάρχει προφανώς το αντίστοιχο ένζυμο και έτσι δεν προστίθεται καμιά υδατανθρακική αλυσίδα.
346169 Καθεμιά αλυσίδα μπορεί να συμπληρώνεται είτε σαν Α ενεργός σχηματισμός, με την προσθήκη Ν ακετυλογαλακτοζαμίνης, είτε σαν Β ενεργός σχηματισμός, με την προσθήκη D γαλακτόζης.
346193 Το αλληλόμορφο Se είναι, κατά τα φαινόμενα, αναγκαίο για τον σχηματισμό του ειδικού τμήματος στην υδατανθρακική αλυσίδα, που είναι υπεύθυνο για την Η ειδικότητα στις υδατοδιαλυτές γλυκοπρωτεΐνες.
346669 Οι αλυσίδες αυτές είναι ενωμένες με δισουλφιδικούς δεσμούς ανάμεσα στις βαριές αλυσίδες και ανάμεσα στην καθεμιά από τις ελαφριές με μια βαριά αλυσίδα.
346674 Έτσι η περιοχή συνδέσεως του αντισώματος σχηματίζεται από τα μεταβλητά τμήματα μιας ελαφριάς αλυσίδας και τη βαριά αλυσίδα προς την οποία ενώνεται με ένα δισουλφιδικό δεσμό.
346689 Τα διμερή αυτά αποτελούνται από δύο μονομερή IgΑ, ενωμένα με μια πολυπεπτιδική αλυσίδα που αναφέρεται ως τμήμα μεταφοράς ή εκκριτικός παράγοντας ή SG.
346690 Η αλυσίδα αυτή παίζει σπουδαίο ρόλο στη μεταφορά των μορίων IgΑ δια μέσου των μεμβρανών στα εκκρίματα.
346699 Στο μόριο IgΜ τελευταία βρέθηκε μια πρόσθετη πολυπεπτιδική αλυσίδα, η j, με Μ.Β. 26.000, που ο ρόλος της σχετίζεται με τη διατήρηση της τριτοταγούς δομής του μορίου.
346732 Πιθανώς να υπάρχει μεγάλος αριθμός ανοσοσφαιρινικών γονιδίων στο γονιδίωμα, ένα για κάθε ειδική ακολουθία αμινοξέων, δηλαδή 1000 διαφορετικά γονίδια γ3, που το καθένα τους εξειδικεύει μια ορισμένη αλυσίδα γ3.
346758 Έτσι δεν αποκλείεται το κατάλοιπο λευκίνης στη θέση 191 να καθορίζει την Ιnν (2) ειδικότητα και η Ιnv (1) ειδικότητα να βρίσκεται κάπου αλλού στην πολυπεπτιδική αλυσίδα, πιθανώς στο μεταβλητό τμήμα, μια και η μόνη αμινοξική διαφορά που παρατηρήθηκε στο σταθερό τμήμα είναι στη θέση 191.
346760 Η έκφραση Ιnν μιας ελαφριάς αλυσίδας επηρεάζεται από τη βαριά αλυσίδα, με την οποία είναι συνδυασμένη, αλλά παίζει ρόλο εν μέρει και μια εγγενής ιδιότητα της ιδιαίτερης κ αλυσίδας.
346799 Οι δύο τύποι πολυπεπτιδίων ονομάζονται α και β αλυσίδες και οι διαφορές μεταξύ των τριών κοινών τάξεων απτοσφαιρινών εξαρτώνται από δομικές διαφορές στην α αλυσίδα. οι β αλυσίδες φαίνεται να είναι οι ίδιες σε κάθε τάξη.
346805 Η απτοσφαιρίνη της τάξεως 1_-_1 από μερικά άτομα περιέχει μόνο την αλυσίδα hp1Fα, ενώ σε άλλα άτομα υπάρχει μόνο η hp1Sα.
346815 Φαίνεται λοιπόν ότι το Ηp2 αλληλόμορφο γονίδιο καθορίζει μια πολυπεπτιδική αλυσίδα με περίπου διπλάσιο μέγεθος από τις πολυπεπτιδικές αλυσίδες που καθορίζονται από τα Ηp1F και Ηp1S αλληλόμορφα γονίδια.
346820 Το πεπτιδικό αποτύπωμα που έδωσε η hp2α αλυσίδα έδειξε μια περίεργη κατάσταση.
346829 Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι η αλυσίδα hp2α μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει μια σύντηξη από άκρο σε άκρο μιας hp1Fα και μιας hp1Sα αλυσίδας, με απώλεια όμως στο σημείο της συντήξεως 12 ή 13 καταλοίπων από το καρβοξυλικό άκρο ενός hp1α πολυπεπτιδίου και 12 η 11 καταλοίπων από το αμινικό άκρο του άλλου hp1α πολυπεπτιδίου.
346839 Στο άλλο καινούργιο χρωμόσωμα η γενετική θέση θα λείπει, εκτός από μια μικρή σειρά βάσεων που πιθανότατα δεν καθορίζει μια βιώσιμη πολυπεπτιδική αλυσίδα.
346854 Η πιο γνωστή από αυτές είναι η Hp Jοhnsοn (η Ηρ 1-J), όπου εμφανίζεται το ένα ή το άλλο από τα hp1Fα ή hp1Sα πολυπεπτίδια, καθώς επίσης μια πολύ πιο βραδυκίνητη, έντονα χρωματισμένη, α αλυσίδα, που πιστεύεται ότι αποτελεί συνέπεια μερικού γονιδιακού τριπλασιασμού.
346855 Η πεπτιδική αυτή αλυσίδα ονομάζεται είτε hpα1 είτε hρα3.
346863 Η φύση, όμως, της σπάνιας μεταλλάξεως, που ευθύνεται γι' αυτό το ηρΒ γονίδιο σε μια καυκασιανή οικογένεια, είναι τελείως άγνωστη και χρειάζονται νέες μελέτες, για να εξακριβωθεί αν πρόκειται για τη β αλυσίδα η για την α αλυσίδα που έχει αλλοιωθεί.
346863 Η φύση, όμως, της σπάνιας μεταλλάξεως, που ευθύνεται γι' αυτό το ηρΒ γονίδιο σε μια καυκασιανή οικογένεια, είναι τελείως άγνωστη και χρειάζονται νέες μελέτες, για να εξακριβωθεί αν πρόκειται για τη β αλυσίδα η για την α αλυσίδα που έχει αλλοιωθεί.
346871 Με τέτοια αποτελέσματα οδηγούμεθα στο συμπέρασμα ότι οι ιδιότητες αυτές των τύπων Μarburg οφείλονται σε μετάλλαξη στη θέση που καθορίζει μάλλον τη β παρά την α αλυσίδα της Hp.
346882 Μια άλλη πιθανότητα ότι η ανώμαλη β αλυσίδα δεν είναι, ίσως, σε θέση να πάρει μέρος στον σχηματισμό της μη πολυμερισμένης Hp - 1 πρωτεΐνης φαίνεται τελείως απίθανη, λόγω της φυσιολογικής ποσότητας της πρωτεΐνης αυτής που υπάρχει στην Hp 2_-_1 Βellevue.
346910 Εκεί διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μόνο ένα Ν-ακραίο αμινοξικό κατάλοιπο βαλίνης ανά μόριο Tf, πράγμα που δείχνει πως αυτό το μόριο αποτελείται πιθανώς από μια και μόνη μακριά πολυπεπτιδική αλυσίδα.
347004 Σύμφωνα όμως με την γνώμη ορισμένων ερευνητών ότι το μόριο της τρανσφερίνης αποτελείται από δύο παρόμοιες πολυπεπτιδικές αλυσίδες, που ελέγχονται από ξεχωριστές γενετικές θέσεις, υποστηρίχθηκε πως το μόριο Tf D1 περιέχει μια αλυσίδα κοινή με την Τf C και μια άλλη αλυσίδα, που έχει υποκαταστήσει το ασπαρτικό οξύ από γλυκίνη.
347004 Σύμφωνα όμως με την γνώμη ορισμένων ερευνητών ότι το μόριο της τρανσφερίνης αποτελείται από δύο παρόμοιες πολυπεπτιδικές αλυσίδες, που ελέγχονται από ξεχωριστές γενετικές θέσεις, υποστηρίχθηκε πως το μόριο Tf D1 περιέχει μια αλυσίδα κοινή με την Τf C και μια άλλη αλυσίδα, που έχει υποκαταστήσει το ασπαρτικό οξύ από γλυκίνη.
347091 Αν π.χ. η ακτινοβολία έχει προκαλέσει μεταβολή στη μια αλυσίδα του DΝΑ, τότε το αλλοιωμένο τμήμα μπορεί να αποκοπεί και να αντικατασταθεί με φυσιολογικό τμήμα.
347097 Επιπλέον, μετά την ακτινοβόληση, τα φυσιολογικά κύτταρα δείχνουν αύξηση και ύστερα ελάττωση του αριθμού των θραυσμάτων στη μια αλυσίδα του DΝΑ, ενώ τα πάσχοντα κύτταρα δεν δείχνουν αυτές τις αυξομειώσεις.
348126 Το εκκριτικό IgA διαφέρει από το χημικό IgA στο μοριακό μέγεθος και κατασκευή, είναι διμερές, οι δε περιοχές Fc ενώνονται με την αλυσίδα J και ένα επιπλέον εκκριτικό στοιχείο.
350190 Αντίθετα, μια τέτοια πραγματικότητα βάζει με οξύτητα το πρόβλημα για τις ρυθμίσεις εκείνες, που είτε σε κρατική, είτε σε μεικτή, είτε σε ιδιωτική βάση θα σπάσουν την αλυσίδα της χαμηλής παραγωγικότητας, των κακών και ακριβών υπηρεσιών, της αδυναμίας προσφοράς τεχνολογικά εξελιγμένων υπηρεσιών. 4) Το κριτήριο της αποτελεσματικότητας λαμβάνει υπόψη μόνο την πλευρά της παραγωγής ενός αγαθού/υπηρεσίας.
351805 Ο ενυπάρχων ανταγωνισμός μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιαπωνίας (είναι π.χ. πολύ χαρακτηριστική η έκθεση Nora-Minc στο Γάλλο Πρόεδρο το 1978) είναι πρόσθετο, σημαντικό γεγονός στην αλυσίδα όσων προηγήθηκαν των παραπάνω αποφάσεων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
356999 Όταν οι σύνδεσμοι (μέλη) ενός ρομπότ είναι συνδεδεμένοι μέσω των αρθρώσεων σε σειρά, τότε απαρτίζουν μια ανοικτή κινηματική αλυσίδα.
357000 Υπάρχει όμως δυνατότητα και παράλληλης σύνδεσης των συνδέσμων οπότε έχουμε ρομπότ που περιέχουν κλειστή κινηματική αλυσίδα.

Επόμενη Σελίδα     (Σελίδα 1 σε σύνολο 2 σελίδων - 1000 προτάσεις σε σύνολο 1589 προτάσεων)