Ακαδημαϊκή και Επαγγαλματική Αναγνώριση πτυχίων

( Πηγή:Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού - http://www.ekepp.gr/ )

1. Τι γίνεται με την ακαδημαϊκή αναγνώριση των πτυχίων;
2. Τι γίνεται με την επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων;
3. Ποια είναι τα εν λόγω πτυχία;
4. Πώς μπορεί να αναγνωρισθεί ένα πτυχίο;
5. ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ


1. Τι γίνεται με την ακαδημαϊκή αναγνώριση των πτυχίων;
Η ακαδημαϊκή αναγνώριση συνίσταται στο να γίνει δεκτό από ένα κράτος μέλος, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, ένα πτυχίο που εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος, ως ισοδύναμο εκείνου που εκδίδει το πρώτο κράτος μέλος, με στόχο να επιτρέψει στον κάτοχό του να συνεχίσει το σύνολο ή μέρος της κατάρτισής του πέραν των συνόρων χωρίς αρνητικές επιπτώσεις (το ίδιο ισχύει και για την αναγνώριση μιας περιόδου σπουδών). Μερικές φορές είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί η ακαδημαϊκή αναγνώριση, λόγω της ποικιλίας των προγραμμάτων σπουδών και των πτυχίων. Ως προς αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι, αν είστε σπουδαστής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS, (βλέπε κατωτέρω, "Κοινοτικά προγράμματα"), το πανεπιστήμιο προέλευσης οφείλει να αναγνωρίσει ανεπιφύλακτα ότι η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος σπουδών που αυτό προβλέπει και ότι υποκαθιστά μια συγκρίσιμη περίοδο στο πανεπιστήμιο προέλευσης, έστω και αν το περιεχόμενο του προγράμματος διαφέρει. Η αναγνώριση περιλαμβάνει τις εξετάσεις ή άλλες μορφές αξιολόγησης.
Στο πλαίσιο του ERASMUS πολλά πανεπιστήμια χρησιμοποιούν ένα ευρωπαϊκό σύστημα χορήγησης και μεταφοράς μονάδων διδασκαλίας ("ECTS: European Credit Transfer System"): το σύστημα αυτό στοχεύει στο να διευκολύνει τη διαδικασία της ακαδημαϊκής αναγνώρισης μεταξύ συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων χάρη στη διαφάνεια των προγραμμάτων σπουδών και στη χρησιμοποίηση των "σημειώσεων".
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα Εθνικά Κέντρα Πληροφοριών για την ακαδημαϊκή αναγνώριση (NARIC). Αυτά τα Εθνικά Κέντρα υπάρχουν σε κάθε κράτος μέλος και σχηματίζουν ένα δίκτυο που εξασφαλίζει τη στενή συνεργασία και την καλύτερη δυνατή ανταλλαγή πληροφοριών προς το συμφέρον του μετακινούμενου σπουδαστή. Τα εν λόγω κέντρα έχουν ως σκοπό την παροχή πληροφοριών και συμβουλών σε θέματα αναγνώρισης πτυχίων και περιόδων σπουδών σε άλλα κράτη
( http://europa.eu.int/hellas/4faq/4.1.4foryoungpeople.htm ).

2. Τι γίνεται με την επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων;
Η επαγγελματική αναγνώριση συνίσταται στην αναγνώριση ενός πτυχίου που εκδίδεται σε ένα κράτος μέλος με στόχο να επιτρέψει στον κάτοχό του να ασκεί το επάγγελμά του σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον προβλέπεται κανονιστική ρύθμιση για το επάγγελμα αυτό.
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ενέκρινε ορισμένα μέτρα που επιτρέπουν στο εξής σε κάθε ευρωπαίο πολίτη να αξιοποιεί το πτυχίο του από επαγγελματική άποψη σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ένωσης
( http://www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html ).
Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην Ελλάδα 1329 � 1333/03 (με την οποία ακυρώθηκε η άρνηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος να εγγράψει στα μητρώα του πτυχιούχους σχολών κοινοτικών κρατών), στα πλαίσια που καθορίζονται από την κοινοτική οδηγία 89/48/ΕΟΚ και το Π.Δ. 165/00, η κρίση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων είναι δεσμευτική για τους αρμόδιους επαγγελματικούς φορείς. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι Έλληνες υπήκοοι, καθώς και οι υπήκοοι των υπόλοιπων κρατών � μελών της ΕΕ που κατέχουν δίπλωμα τουλάχιστον 3ετούς επαγγελματικής εκπαίδευσης το οποίο απέκτησαν σε άλλη κοινοτική χώρα πλην της Ελλάδας και επιθυμούν να ασκήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί ένα επάγγελμα που ρυθμίζεται νομοθετικά στη χώρα μας, έχουν τη δυνατότητα, εφόσον υπάρχει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων από το ΣΑΕΙΤΤΕ, να εγγραφούν στα μητρώα του αντίστοιχου επαγγελματικού φορέα ο οποίος είναι υποχρεωμένος να δεχτεί την απόφαση του ΣΑΕΙΤΤΕ. Κάθε άρνηση εγγραφής από την πλευρά του επαγγελματικού φορέα θεωρείται παράνομη και δημιουργεί ευθύνη για αποζημίωση.

3. Ποια είναι τα εν λόγω πτυχία;
Το φάσμα είναι ευρύτατο. Αφορά όλα τα πτυχία που δίνουν πρόσβαση σε επαγγέλματα για τα οποία υπάρχει νομικό πρόβλημα στην κινητικότητα, δηλαδή τα επαγγέλματα που είναι νομικά κατοχυρωμένα στο κράτος μέλος υποδοχής του διακινούμενου σπουδαστή. Αυτά τα "επαγγέλματα που είναι νομικά κατοχυρωμένα" μπορούν να ορισθούν ως επαγγέλματα στα οποία δεν μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση χωρίς πτυχίο, τίτλο σπουδών, πιστοποιητικό ή ειδικό επαγγελματικό προσόν
( http://europa.eu.int/hellas/4faq/4.1.4foryoungpeople.htm ).

4. Πώς μπορεί να αναγνωρισθεί ένα πτυχίο;
Σε κοινοτική κλίμακα, θεσπίστηκαν κανόνες και διαδικασίες που ευνοούν την αναγνώριση των πτυχίων.
Καταρτίστηκε γενικό σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων για τα περισσότερα επαγγέλματα τα οποία κατοχυρώνονται βάσει ρυθμίσεων. Εφαρμόζεται π.χ. στα επαγγέλματα των εκπαιδευτικών, των δικηγόρων, των μηχανικών, των ψυχολόγων κ.τ.λ. Η αναγνώριση του πτυχίου σας ενισχύεται από μια βασική αρχή: κάθε πολίτης που διαθέτει τα πλήρη επαγγελματικά προσόντα για την άσκηση ενός επαγγέλματος στη χώρα προέλευσής του δύναται να ασκεί το ίδιο επάγγελμα στο κράτος μέλος υποδοχής.
Αίτηση αναγνώρισης πρέπει να υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους. Εάν η απάντηση είναι θετική, έχετε τη δυνατότητα να αρχίσετε να ασκείτε το επάγγελμά σας αμέσως. Ωστόσο, ορισμένες φορές συμβαίνει, αφού συγκριθεί το περιεχόμενο της αίτησής σας με τα ισχύοντα για τα προβλεπόμενα στο συγκεκριμένο κράτος επαγγελματικά προσόντα, να διαπιστωθούν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τη διάρκεια ή το περιεχόμενο των σπουδών. Το κράτος μέλος υποδοχής έχει τότε τη δυνατότητα να σας ζητήσει επαγγελματική πείρα επιπλέον της κατάρτισής σας, να εργαστείτε ως ασκούμενος για μια ορισμένη περίοδο ή να δώσετε ειδικές εξετάσεις.
Κάθε κράτος μέλος διαθέτει υπηρεσία ενημέρωσης που προορισμός της είναι να δίνει κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με την κατάσταση των επαγγελμάτων στη χώρα, τη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων, τις προθεσμίες κ.τ.λ. Ωστόσο, σε ορισμένα κράτη μέλη μπορεί το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών για την ακαδημαϊκή αναγνώριση και η υπηρεσία ενημέρωσης για την επαγγελματική αναγνώριση να αποτελούν ένα μόνον κέντρο πληροφοριών.
Για επτά επαγγέλματα (γιατροί γενικής ιατρικής και με ειδίκευση, ανειδίκευτοι νοσοκόμοι, οδοντίατροι, μαίες, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί και αρχιτέκτονες), θεσπίστηκε αυτόματος μηχανισμός αναγνώρισης των πτυχίων και των επαγγελματικών προσόντων. Σήμερα, αν ασκείτε ένα από τα επαγγέλματα αυτά, μπορείτε με την αυτόματη αναγνώριση να εργαστείτε σε άλλο κράτος μέλος.
Υπενθυμίζουμε ότι όταν το επάγγελμά σας δεν περιλαμβάνεται στα "νομικά κατοχυρωμένα" στο κράτος μέλος υποδοχής, δεν απαιτείται καμία αναγνώριση των πτυχίων σας. Κατά συνέπεια, μπορείτε να εργαστείτε στην εν λόγω χώρα χωρίς να τεθεί κανένα νομικό πρόβλημα που συνδέεται με την κατάρτισή σας ή με τα επαγγελματικά σας προσόντα
( http://europa.eu.int/hellas/4faq/4.1.4foryoungpeople.htm )

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 1252/14.07.2003 έγγραφο του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για να είναι ένα ίδρυμα που λειτουργεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε άλλες χώρες, ομοταγές προς τα ΤΕΙ πρέπει να ανήκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας στην οποία λειτουργεί και μετά από τριετείς ή τετραετείς σπουδές να οδηγεί σε ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών.
Ειδικότερα, οι τίτλοι που αναγνωρίζονται κατ' αρχήν ως ισότιμοι προς τίτλους σπουδών των ΤΕΙ είναι οι εξής:
Ην. Βασίλειο: Bachelor Universities, Colleges
Γαλλία: Licence - Universites
Γερμανία: Diplom - Fachhochschule
Ιταλία: Diploma Universitario ή Laurea Breve - Universita
Βέλγιο: Diplom Gradue - Ecole Superieur
Ολλανδία: HBO - Hogeschool
Δανία: Bachelor (Eksamensbevis) - Universities level first stage
Σουηδία: University Certificate - Hoges
Φινλανδία: Kandidaatii/Kandidat - Universities level first stage
Νορβηγία: Candidatus/Candidata Magisterii - Universities level first stage
Αυστρία: Diplom - Fachhochschule
Ιρλανδία: Diploma - National Diploma - Colleges, Institutes
Ισπανία: Diplomado - Universidad

Φορείς που σχετίζονται με την αναγνώριση Τίτλων Σπουδών και
Επαγγελματικών Τίτλων Αλλοδαπής και Ημεδαπής

1. Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)
Λ. Μεσογείων 223
11525 Αθήνα
Τηλέφωνα : 210 6756362-368-464-494
Fax : 0106756709
E-mail: dikatsa@otenet.gr
URL : http://www.ypepth.gr/el_ec_page711.htm
http://www.dikatsa.gr (Ανεπίσημος δικτυακός τόπος του ΔIΚΑΤΣΑ)

Λειτουργεί γραφείο διαβίβασης αιτήσεων του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) στη Θεσσαλονίκη. Το γραφείο βρίσκεται σε χώρο του Υπουργείου Μακεδονίας � Θράκης.

2. Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)
Πανεπιστημίου 67
10564 Αθήνα
Τηλέφωνα : 210 3243923
Fax : 210 3243926, 3316651
E-mail : srpq@otenet.gr
URL : www.srpq.gr

3. Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.ΤΕ.)
Αναγνωρίσεις Τίτλων Σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ομοταγών προς τα ΤΕΙ
Συγγρού 56
11742 Αθήνα
210 9221000
Fax : 210 9227716
E-mail : inteek@hellasnet.gr
URL: www.ypepth.gr/ite/

4. Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.ΕΚ.)/Διεύθυνση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και Ισοτιμιών
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41,
142 34 Νέα Ιωνία (πρώην κτίριο Ανατόλια),
Τμήμα Επαγγελματικών Δικαιωμάτων

Τηλέφωνο :210 2709134
E-mail : tm.ed@oeek.gr
Τμήμα Ισοτιμιών
Τηλέφωνο : 010 2709145
FAX : 010-2715921
E-mail : tm.isotimion@oeek.gr
URL : www.oeek.gr

 

5. ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών

Οδηγία 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 σχετικά με ένα δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ

Οδηγία 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001 που τροποποιεί τις οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων/COM/2002/0119

Πηγή: http://www.ekepp.gr/