ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 1997 Αρ. ΙΒ /10900

ΘΕΜΑ: "Οργάνωση και Λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών ΑΕΙ και ΤΕΙ σύμφωνα με το Ν. 2530/97"
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Την παρ. 7 του άρθρου 24 του Ν. 2530/97 (ΦΕΚ Α΄218)

 1. Το άρθρο 50 του Ν. 2413/96 (ΦΕΚ Α΄ 124)
 2. Την ΚΥΑ ΚΑ/679/22-8-96 (ΦΕΚ Β΄ 826)
 3. Το άρθρο 29α του Ν. 1558/85, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97.
 4. Την αριθμ. 1107147/1239/006Α/4-10-96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών"
 5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο μόνον
 1. Οι κρατήσεις, με τις οποίες επιβαρύνονται οι αμοιβές των εδ. δ, ε, στ και ζ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.2530/97 των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ πλήρους απασχόλησης και οι αμοιβές των εδ. γ, δ, ε και στ της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2530/97 των μελών ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν. 2530/97, αποτελούν έσοδα του "Ειδικού Λογαριασμού για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος" και εισπράττονται μέσω αυτού.
 2. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού ορίζει το ποσοστό κράτησης που επιβάλλεται στις αμοιβές των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ και ΕΠ των ΤΕΙ από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή από ερευνητικά ινστιτούτα ή κέντρα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή τη συνεποπτεία του ΥΠΕΠΘ, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της πρώτης περιόδου της παρ. 8 του άρθρου 2 και της αντίστοιχης περιόδου της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν. 2530/97.
 3. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού αποφασίζει την υπαγωγή των αμοιβών των εδ. δ, ε,στ, και ζ της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.2530/97 των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ πλήρους απασχόλησης και των αμοιβών των εδ. γ,δ,ε και στ της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2530/97 των μελών ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης στις κατηγορίες των ποσοστών κράτησης, που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν. 2530/97.
 4. Τα ποσοστά της παρ. 8 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν.2530/97 επιβάλλονται επί των ακαθαρίστων αμοιβών των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ και των μελών ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης αντίστοιχα.
 5. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού εισπράττει και καταβάλλει στα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ και στα μέλη ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης τις αμοιβές των εδ. δ,ε,στ και ζ της παρ. 2 του άρθρου 2 και των εδ. γ, δ, ε και στ της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2530/97, μετά την παρακράτηση του ανάλογου ποσοστού που περιέρχεται στο Ίδρυμα.
 6. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ και ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης εισπράττονται από τον "Ειδικό Λογαριασμό για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος", μέσω του μέλους ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης. Τα ως άνω μέλη θεωρούν στις Δ.Ο.Υ. που υπάγονται στοιχεία παροχής υπηρεσιών (Απόδειξη ή Τιμολόγιο) στα οποία, εκτός των οριζομένων από τις διατάξεις του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92), αναγράφονται επί πλέον τα στοιχεία του ΑΕΙ ή ΤΕΙ και του "Ειδικού Λογαριασμού για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος". Τα στοιχεία παροχής υπηρεσιών (Απόδειξη, Τιμολόγιο) εκδίδονται τουλάχιστον τριπλότυπα με την ένδειξη στο πρώτο "για τον πελάτη", στο δεύτερο "για τον Ειδικό Λογαριασμό για την Αξιοποίηση των Κονδυλίων του Ιδρύματος" και στο τελευταίο "στέλεχος". Απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση των στοιχείων αυτών κατά την ανωτέρω διαδικασία είναι η προσκόμιση από τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης βεβαίωσης του οικείου "Ειδικού Λογαριασμού για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος" στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δ.Ο.Υ. που υπάγονται. Σε περίπτωση μεταβολών στο καθεστώς των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης, οι υπηρεσίες "των Ειδικών Λογαριασμών για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος" θα ενημερώνουν εγγράφως τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης δεν δικαιούνται άλλων, εκτός των κατά τα ως άνω στοιχείων παροχής υπηρεσιών. Από την ισχύ της παρούσης τα ως άνω μέλη υποχρεούνται να εκδώσουν νέα στοιχεία κατά τα ως άνω εκτεθέντα. Σε περίπτωση που μετά την ισχύ της παρούσης και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την δημοσίευσή της εκδοθούν από τα ως άνω μέλη προϋπάρχοντα στοιχεία παροχής υπηρεσιών, οφείλονται τα προαναφερόμενα ποσά κράτησης προς τον "Ειδικό Λογαριασμό για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος". Μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας απαγορεύεται η χρήση των προϋπαρχόντων στοιχείων παροχής υπηρεσιών από τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης.
 7. Ο χρόνος απόδοσης στον "Ειδικό Λογαριασμό για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος" του ποσοστού κρατήσεων, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν. 2530/97, επί των αμοιβών των εδ. δ, ε, στ και ζ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.2530/97 των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ πλήρους απασχόλησης και επί των αμοιβών των εδ. γ,δ,ε και στ της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2530/97 των μελών ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης, καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, λαμβανομένων υπόψη του ύψους των αμοιβών και των φορολογικών υποχρεώσεων των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ και ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του τριμήνου.
 8. Οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης, που προκύπτουν από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος και εισπράττονται μέσω του "Ειδικού Λογαριασμού για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος", αποτελούν εισόδημα Ζ πηγής και υπόκεινται στις φορολογικές ρυθμίσεις των εισοδημάτων αυτών. Τα ως άνω μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ τηρούν τα προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία από τον ΚΒΣ, όπως ισχύει. Για την παρακράτηση του ποσοστού της παρ. 8 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 8 αντίστοιχα του Ν. 2530/97 εκδίδεται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου στο όνομα του μέλους ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης βεβαίωση από τον "Ειδικό Λογαριασμό για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος", η οποία καταχωρείται στα βιβλία του και αποτελεί το νόμιμο δικαιολογητικό της συγκεκριμένης δαπάνης.
 9. Οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης, που προκύπτουν από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή από ερευνητικά ινστιτούτα ή κέντρα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή τη συνεποπτεία του ΥΠΕΠΘ και από κάθε είδους έργο, αποτελούν πρόσθετες αμοιβές από εξαρτημένη εργασία και εκδίδεται προς τούτο σχετική βεβαίωση από τον "Ειδικό Λογαριασμό για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος" για το ποσό που προκύπτει μετά την παρακράτηση του αντίστοιχου ποσοστού της παρ. 8 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν. 2530/97.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΑΡΣΕΝΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ