ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

 

 

 

 

«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις»

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α’

Προσωπικό Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

 

Άρθρο 1

Έκταση εφαρμογής
 
1.-        Στις διατάξεις του Μέρους Α’ υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί υπάλληλοι:
 
α.-     του Δημοσίου,
 
β.-     της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας,
 
γ.-     των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και
 
δ.-     οι γιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και μόνιμοι αγροτικοί γιατροί.
 
2.-            Δεν υπάγονται στις διατάξεις του Μέρους Α’ του παρόντος νόμου:
 
α.-     κατηγορίες πολιτικών υπαλλήλων που δεν εμπίπτουν ευθέως στις διατάξεις του ν.2470/1997 (ΦΕΚ 40/τ.Α').
 
β.-     λοιπές κατηγορίες υπαλλήλων και λειτουργών που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια.
 
 
 
 
 
Άρθρο 2
Μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων
 
1.-        Το προσωπικό της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου εξελίσσεται, ανεξάρτητα από το βαθμό που κάθε φορά έχει, σε μισθολογικά κλιμάκια, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του νόμου αυτού.
 
2.-        Οι υπάλληλοι που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και έχουν το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο δικαιούνται το βασικό μισθό που αντιστοιχεί σ' αυτό, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκει η θέση τους.
 
 
Άρθρο 3
Μισθολογικά κλιμάκια
 
1.-        Τα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) των υπαλλήλων των κατηγοριών, 
 
-   Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών αλλοδαπής,
 
-   Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα  Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής,
 
-   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) και
 
-   Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)
 
ορίζονται σε δεκαοκτώ (18) για κάθε κατηγορία και οι υπάλληλοι εκάστης κατηγορίας εξελίσσονται σε αυτά με εισαγωγικό το 18ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 1ο Μ.Κ.
 
2.-        Ειδικά, οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν κατά την 1.1.1997 και ανήκουν στις κατηγορίες:
 
α.-     Δ.Ε. και έχουν πτυχίο μέσων τεχνικών σχολών που καταργήθηκαν με το ν.576/1977 (ΦΕΚ 102/τ.Α') και το πτυχίο αυτό αποτέλεσε τυπικό προσόν για το διορισμό τους, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Δ.Ε. κατηγορίας με εισαγωγικό το 17ο και καταληκτικό το 1ο.
 
β.-     Τ.Ε. ή Π.Ε., χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίου, αντίστοιχα, ή ισότιμο με αυτά, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Δ.Ε. κατηγορίας με εισαγωγικό το 17ο και καταληκτικό το 1ο.
 
γ.-     Τ.Ε. και είναι απόφοιτοι της Κρατικής Σχολής διετούς φοίτησης του ν.2065/1952 (ΦΕΚ 107/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Τ.Ε. κατηγορίας.
 
3.-        Ειδικά, οι υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε. με πτυχίο ή δίπλωμα διάρκειας πλήρους πενταετούς φοίτησης εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας με εισαγωγικό το 17ο και καταληκτικό το 1ο, και με πτυχίο ή δίπλωμα διάρκειας πλήρους εξαετούς φοίτησης με εισαγωγικό το 16ο και καταληκτικό το 1ο.
 
4.-        Τα εισαγωγικά και καταληκτικά Μ.Κ. του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ορίζονται ως εξής:
 
α.-     Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προσχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαίδευσης): 
Εισαγωγικό το 18ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 1ο Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας.
 
β.-     Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
 
i.-    Κλάδων Π.Ε.1 – Π.Ε.20, εισαγωγικό το 18ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 1ο Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας και προκειμένου για πτυχιούχους ή διπλωματούχους τμημάτων Πανεπιστημίων πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης εισαγωγικό το 17ο ή 16ο, αντίστοιχα, και καταληκτικό το 1ο της Π.Ε. κατηγορίας.
 
ii.-   Κλάδου Τ.Ε.1 εισαγωγικό το 18ο και καταληκτικό το 1ο της Τ.Ε. κατηγορίας σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) του βασικού μισθού κάθε κλιμακίου. 
 
iii.-  Κλάδου Δ.Ε.1 εισαγωγικό το 17ο και καταληκτικό το 1ο της Δ.Ε. κατηγορίας.
 
 
Άρθρο 4
Μισθολογικά κλιμάκια εισόδου στην Υπηρεσία
 
1.-        Ο διοριζόμενος εισέρχεται στην Υπηρεσία με το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας στην οποία ανήκει η θέση που διορίζεται.
 
2.-        Όπου από τις ισχύουσες ειδικές οργανικές διατάξεις προβλέπεται η πλήρωση της θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας με απευθείας διορισμό, ο διοριζόμενος στη θέση αυτή εισέρχεται στην Υπηρεσία με το μισθολογικό κλιμάκιο της οικείας κατηγορίας και κλάδου, το οποίο αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του βαθμού της θέσης που διορίζεται.
 
 
Άρθρο 5
Χρόνος μισθολογικής εξέλιξης
 
1.-        Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, από κατώτερο σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, απαιτείται υπηρεσία ως εξής:
 
α.-     Για την απονομή του αμέσως επόμενου μετά το εισαγωγικό Μ.Κ. υπηρεσία ενός (1) έτους στο εισαγωγικό Μ.Κ.
 
β.-     Για την απονομή όλων των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων, υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο.
 
2.-        Για την, κατά την προηγούμενη παράγραφο, μισθολογική εξέλιξη λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας που ορίζεται στο άρθρο 15 του νόμου αυτού.
 
 
Άρθρο 6
Τρόπος μισθολογικής εξέλιξης
 
1.-        Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων από κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.
 
Κατ' εξαίρεση, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις που έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή, ή υπάρχει ποινική καταδίκη σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του, ή όταν από τις εκθέσεις αξιολόγησης και επιθεώρησης ή και λοιπά στοιχεία του προσωπικού μητρώου του προκύπτει η μη ικανοποιητική ανταπόκριση στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του στην υπηρεσία ή η συμπεριφορά του προς τους πολίτες κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας δεν είναι η πρέπουσα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
 
Στην περίπτωση που το Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν συμφωνεί για τη χορήγηση του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου, ο υπάλληλος επανακρίνεται μετά δύο έτη από τότε που συμπλήρωσε τον απαιτούμενο χρόνο στο μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. Αν και πάλι δεν χορηγηθεί το επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο, η κρίση επαναλαμβάνεται κάθε φορά μετά δύο έτη από την προηγούμενη κρίση.
 
2.-        Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη του υπαλλήλου γίνεται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 3 του ν.2303/1995 (ΦΕΚ 80/τ.Α').
 
3.-        Η εξέλιξη θεωρείται ότι συντελείται από την ημέρα συμπλήρωσης του χρόνου υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου αυτού, πλην των περιπτώσεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για τις οποίες η εξέλιξη θεωρείται ότι συντελείται από την ημέρα συμπλήρωσης της διετίας για τη θετική κρίση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τη χορήγηση του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου.
 
 
 
 
Άρθρο 7
Αποδοχές μισθολογικών κλιμακίων
 
1.-        Οι μηνιαίες αποδοχές του κάθε υπαλλήλου αποτελούνται από το βασικό μισθό του Μ.Κ. της κατηγορίας του και τα επιδόματα και τις παροχές των άρθρων 8, 11, 12, 13 και 24 του παρόντος νόμου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους.
 
 
2.-        Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 18 της Υ.Ε. κατηγορίας ορίζεται σε πεντακόσια ενενήντα ευρώ (590€).
 
Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. της κατηγορίας αυτής διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ανωτέρω εισαγωγικού βασικού μισθού με το συντελεστή 0,0424. 
 
Το προστιθέμενο ποσό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
 
3.-        Οι βασικοί μισθοί όλων των άλλων Μ.Κ. των κατηγοριών Δ.Ε., Τ.Ε., Π.Ε. προσδιορίζονται με βάση το βασικό μισθό του αντίστοιχου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας πολλαπλασιαζόμενο με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενοι στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Υ.Ε.
1,00
Δ.Ε.
1,17
Τ.Ε.
1,31
Π.Ε.
1,37

 

 

 
Άρθρο 8
Επιδόματα
 
Εκτός από το βασικό μισθό του κάθε μισθολογικού κλιμακίου, όπως αυτός ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο, χορηγούνται και τα εξής επιδόματα κατά μήνα:
 
Α.-        1.-               Μεταπτυχιακών Σπουδών, οριζόμενο ως εξής:
 
α.-   Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε εβδομήντα πέντε ευρώ (75€).
 
β.-   Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε ευρώ (45€).
 
Το επίδομα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυχίου ανωτάτης εκπαίδευσης.
 
Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 
Το Επίδομα Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας, από τον Οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
 
Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση ή συνάφειά τους.
 
Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.
 
2.-        Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης οριζόμενο σε σαράντα ευρώ (40€).
 
3.-        Εξωδιδακτικής Απασχόλησης Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οριζόμενο σε τριακόσια δύο ευρώ (302€).
 
4.-        Προβληματικών και Παραμεθόριων Περιοχών, όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται με τις ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/ 30.10.1992 (ΦΕΚ 667/τ.Β') και ΔΙΔΑΔ/Φ.42/2175/11943, 11639 και 11981/20.12.1995 (ΦΕΚ 1054/τ.Β') κοινές υπουργικές αποφάσεις και το άρθρο 1 του ν.287/1976 (ΦΕΚ 78/τ.Α') αντίστοιχα και μόνο για όσο χρόνο οι δικαιούχοι του επιδόματος αυτού υπηρετούν σε αυτές, οριζόμενο ως εξής:
 
α.-   Για προβληματικές περιοχές κατηγορίας Β', σε τριάντα τρία ευρώ (33€).
 
β.-   Για προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α', με εξαίρεση τις εξ’ αυτών παραμεθόριες του ν.287/1976, σε σαράντα τέσσερα ευρώ (44€).
 
γ.-   Για όσες περιοχές χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα προβληματικές και παραμεθόριες, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, σε εκατόν δέκα ευρώ (110€).
 
 
5.-        Νοσοκομειακό και Τροφής, για το προσωπικό των Νοσοκομείων και Θεραπευτηρίων της χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, οριζόμενο ως εξής:
 
α.-   Για το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων, των κλάδων Τ.Ε. Φυσικοθεραπευτών, Δ.Ε. Βοηθών Φαρμακείου και καθαριότητας, σε διακόσια σαράντα ευρώ (240€).
 
β.-   Για το τεχνικό προσωπικό και προσωπικό εργαζόμενο στην εστίαση, καθώς και το λοιπό προσωπικό σε διακόσια δέκα ευρώ (210€).
 
γ.-   Για το προσωπικό που υπηρετεί στα αντικαρκινικά νοσοκομεία, τα ποσά των περιπτώσεων α' και β'  προσαυξάνονται κατά δέκα ευρώ (10€), αντίστοιχα.
 
δ.-   Για το προσωπικό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 105 του ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123/τ.Α’), τα ποσά των περιπτώσεων α' και β'  προσαυξάνονται κατά δεκαπέντε ευρώ (15€), αντίστοιχα. 
 
6.-        Ειδικής Απασχόλησης, για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού οριζόμενο ως εξής:
 
α.-   Για το προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων, αφοδευτηρίων, οδηγούς απορριμματοφόρων αυτοκινήτων, χειριστές σαρώθρων, εργατοτεχνίτες αποχέτευσης, νεκροταφείων και ρίψης ασφάλτου, καθώς και για τους μηχανοτεχνίτες συνεργείων αυτοκινήτων, σε εκατόν τριάντα δύο ευρώ (132€).
 
β.-   Για το εποπτικό προσωπικό καθαριότητας, τεχνικό προσωπικό, τεχνίτες εν γένει, υγειονομικό προσωπικό, γεωπονικό προσωπικό, μουσικούς πνευστών οργάνων, ένστολο προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας, οδηγούς και χειριστές μηχανημάτων έργου και για όλους τους κλάδους της κατηγορίας Υ.Ε., σε εκατόν δεκαέξι ευρώ (116€).
 
γ.-   Για το λοιπό προσωπικό, σε ογδόντα τέσσερα ευρώ (84€).
 
7.-        Μεταφραστών - Διερμηνέων, οριζόμενο σε τριάντα ευρώ (30€).
 
8.-        Πληροφορικής, για τους ειδικευμένους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε κλάδους πληροφορικής, υπηρετούν σε νομοθετημένες υπηρεσίες, κέντρα, διευθύνσεις ή τμήματα πληροφορικής και κατέχουν τα προσόντα που ορίζονται στο π.δ.50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α'), καθώς και τους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς Ασφαλείας εναερίου κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οριζόμενο κατά ειδικότητα ως εξής:
 
α.-   Αναλυτές Προγραμματιστές, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί σε ογδόντα οκτώ ευρώ (88€).
 
β.-   Χειριστές – Χειρίστριες Η/Υ, διατρητικών μηχανών και εισαγωγής στοιχείων σε εβδομήντα τέσσερα ευρώ (74€).
 
γ.-   Ειδικά στους κωδικογράφους και στους χειριστές κοπτικών μηχανημάτων, που απασχολούνται κατά πλήρες ωράριο εργασίας σε οργανωμένα κέντρα πληροφορικής, χορηγείται επίδομα οριζόμενο σε σαράντα τέσσερα ευρώ (44€).
 
Σε περίπτωση που ανατίθεται, με απόφαση του οικείου προϊσταμένου διεύθυνσης, η αναπλήρωση των καθηκόντων των προαναφερόμενων θέσεων και ειδικοτήτων σε υπαλλήλους αντίστοιχης εξειδίκευσης άλλων κατηγοριών, το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στους υπαλλήλους αυτούς με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
 
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μόνον εφόσον και για όσο διάστημα οι δικαιούχοι εργάζονται στις προαναφερόμενες ειδικότητες, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στις υπηρεσίες που έχει προβλεφθεί η ειδική θέση. Για τη σωρευτική συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται, κάθε μήνα, βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση. 
 
Πλην των ανωτέρω περιοριστικά αναφερόμενων περιπτώσεων, το επίδομα πληροφορικής δεν καταβάλλεται σε άλλες ειδικότητες, όπως σε δακτυλογράφους, χρήστες Η/Υ ή Προσωπικών Υπολογιστών, ούτε και σε εκπαιδευτικούς κλάδων πληροφορικής.
 
Στους δικαιούχους του ανωτέρω επιδόματος δεν καταβάλλονται παράλληλα και τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου επιδόματα ειδικών συνθηκών εργασίας.
 
9.-        Αρχαιολογικών ερευνών, στους αρχαιολόγους του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, οριζόμενο σε διακόσια τριάντα ευρώ (230€).
 
10.-      Ειδικής απασχόλησης, για τα στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οριζόμενο ως εξής:
 
α.-   Σχολικοί Σύμβουλοι, προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών και νομαρχιών, Προϊστάμενοι Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, διακόσια τριάντα πέντε ευρώ (235€).
 
β.-   Διευθυντές Γυμνασίων, Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών, Τετραθέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ (176€).
 
γ.-   Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, Υπεύθυνοι Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, ογδόντα οκτώ ευρώ (88€).
 
Τα επιδόματα της παραγράφου αυτής χορηγούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου.
 
11.-      Ειδικών συνθηκών εργασίας, στο οποίο ενοποιούνται τα επιδόματα ανθυγιεινής, επικίνδυνης και ειδικών συνθηκών εργασίας, τα οποία διατηρήθηκαν με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.2470/1997 (ΦΕΚ 40/τ.Α’) και  αναπροσαρμόστηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 49 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/τ.Α’), καθώς και της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου και νόμου, οριζόμενα ως εξής:
 
α.-   Της κατηγορίας α’, σε είκοσι δύο ευρώ (22€).
 
β.-   Της κατηγορίας β’, σε τριάντα πέντε ευρώ (35€).
 
γ.-   Της κατηγορίας γ’, σε πενήντα τρία ευρώ (53€).
 
δ.-   Ποσά άνω των πενήντα τριών ευρώ (53€) παραμένουν αμετάβλητα, στο ύψος που αυτά καταβάλλονται την 31.12.2003.
 
12.-      Ειδικά επιδόματα του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα οποία διατηρήθηκαν με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.2470/1997, οριζόμενα ως εξής:
 
 
 
 
α.-   Μειονοτικών σχολείων :
 
i.-      πεδινών περιοχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σαράντα ευρώ (40€), 
 
ii.-     ορεινών και ημιορεινών περιοχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ορεινών Γυμνασίων Ξάνθης και Ροδόπης, σαράντα πέντε ευρώ (45€),
 
iii.-    απομακρυσμένων απομονωμένων περιοχών, πενήντα ευρώ (50€),
 
iv.-    δυσπρόσιτων μειονοτικών περιοχών όπως έχουν οριστεί με τις αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ (425€).
 
β.-  Ειδικής αγωγής :
Στο προσωπικό που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και σε σχολικούς συμβούλους που επισκέπτονται σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ (195€).
 
13.-      Υψηλού βαθμού ευθύνης και ασφάλειας του προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), καθοριζόμενο με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης, εξακολουθούν να χορηγούνται τα ποσά που καταβάλλονταν την 31.12.2003. 
 
14.-      Αντισταθμίσματος διαχειριστικών λαθών οριζόμενο σε εξήντα ευρώ (60€).
 
Το επίδομα αυτό χορηγείται σε ταμίες, διαχειριστές και εκδότες, οι οποίοι σωρευτικά πρέπει:
 
α.-   να κατέχουν οργανική θέση,
 
β.-   να διαχειρίζονται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο ημερήσιας απασχόλησης χρήματα και
 
γ.-   εφόσον το μηνιαίο ποσό της χρηματικής διαχείρισης είναι ανώτερο των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€), σε μετρητά (πλην επιταγών).
 
Στον περιορισμό του ανωτέρω ποσού μετρητών δεν εμπίπτουν ταμίες, διαχειριστές και εκδότες που αποδίδουν ετήσιο λογαριασμό διαχείρισης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 
Στους δικαιούχους της παροχής αυτής δεν περιλαμβάνονται οι διαχειριστές πάγιων προκαταβολών και υλικών ή άλλων αξιών (επιταγών, τίτλων και αξιών εν γένει μη ρευστών διαθεσίμων).
 
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθμού που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125/τ.Α’).
 
15.-      Ειδικό επίδομα προσωπικού σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οριζόμενο σε διακόσια πενήντα ευρώ (250€) το μήνα.
 
16.-      Ειδικό επίδομα ραδιενέργειας του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) "Δημόκριτος" και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) οριζόμενα κατά ζώνη, ως εξής:
 
Ζώνη Α΄          διακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (264€).
Ζώνη Β'          εκατόν σαράντα επτά ευρώ (147€). 
Ζώνη Γ΄          ογδόντα οκτώ ευρώ (88€).
 
17.-      Ειδικής απασχόλησης υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οριζόμενο σε πενήντα ευρώ (50€). Το επίδομα αυτό καταβάλλεται, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καταβαλλόταν μέχρι την 31.12.2003, σε υπαλλήλους που κατέχουν οργανικές θέσεις και υπηρετούν σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας τους και των εξόδων κίνησης στα οποία υποβάλλονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η προκαλούμενη, από τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, δαπάνη βαρύνει τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
 
18.-      Στους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου και μονίμους αγροτικούς γιατρούς καθώς και στο προσωπικό που υπηρετεί στα αγροτικά ιατρεία, λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας, καταβάλλονται:
 
α.-   Έξοδα κίνησης, τριάντα πέντε ευρώ (35€). Το ποσό αυτό καταβάλλεται στο διπλάσιο σε περίπτωση μετακινήσεών τους για την εξυπηρέτηση κατοίκων όμορων περιοχών. 
 
β.-   Ετοιμότητας:
 
i.-     σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές, τριάντα πέντε ευρώ (35€).
 
ii.-    σε ορεινές περιοχές, πενήντα ευρώ (50€).
 
Ειδικά, στους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου και μονίμους αγροτικούς γιατρούς για όσο χρόνο  υπηρετούν στα αγροτικά ιατρεία άγονων περιοχών καταβάλλεται ποσό πεντακόσια πενήντα ευρώ (550€).
 
19.-      Η αποζημίωση, που χορηγείται στο φυλακτικό προσωπικό των Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων καθώς και στο προσωπικό  φρούρησης σωφρονιστικών καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για κάθε ημέρα απασχόλησης, πέραν του πενθημέρου, ορίζεται σε σαράντα ένα ευρώ (41€).
 
20.-      Τα χορηγούμενα για αντιμετώπιση πραγματικών δαπανών έξοδα κίνησης και ιατρείων των μονίμων και συμβασιούχων γιατρών και οδοντιάτρων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διαμορφώνονται ως εξής:
 
α.- Έξοδα κίνησης, σε τριάντα τέσσερα ευρώ (34€).
β.- Έξοδα ιατρείων, σε ενενήντα δύο ευρώ (92€).
 
21.-       Η αποζημίωση για πρόσθετη απασχόληση του προσωπικού του άρθρου 8 του ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α’), ορίζεται σε εκατόν δέκα ευρώ (110€).
 

Β.-        1.-         Τα επιδόματα των παραγράφων 4, 5, 6, 7, 11,  12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 και 21, καταβάλλονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτών προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή τους. Επίσης καταβάλλονται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λ.π.).

 

Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται, κάθε μήνα, βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.
 
Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση) από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγησή τους, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή τους με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.
 
2.-        Το εκπαιδευτικό νοσηλευτικό προσωπικό των Μέσων Τεχνικών Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών λαμβάνει το επίδομα της παραγράφου Α.3. του παρόντος άρθρου, όχι όμως και το επίδομα της παραγράφου Α.5. του παρόντος άρθρου.
 
3.-        Πέραν των επιδομάτων και παροχών του παρόντος άρθρου, όλα τα λοιπά επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους υπαλλήλους που εμπίπτουν στις διατάξεις του Μέρους Α’ του νόμου αυτού, κατά την έναρξη της ισχύος του, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή, καταργούνται εφόσον δεν προβλέπεται ρητά η χορήγησή τους από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Στα ως άνω καταργούμενα επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις δεν περιλαμβάνονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις, της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/τ.Α’), της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του ν.2819/2000 (ΦΕΚ 84/τ.Α’), της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.2965/2001 (ΦΕΚ 270/τ.Α’) και της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν.2606/1998 (ΦΕΚ 89/τ.Α’).
 
 
Άρθρο 9
Επιδόματα Εορτών και Αδείας
 
1.-        Το Επίδομα Εορτών Χριστουγέννων ορίζεται ίσο με το μηνιαίο βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου που έχει κάθε φορά ο υπάλληλος. Το επίδομα αυτό χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους και καταβάλλεται στις 16 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
 
2.-        Το Επίδομα Εορτών Πάσχα ορίζεται ίσο προς το ήμισυ του μηνιαίου βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου που έχει κάθε φορά ο υπάλληλος. Το επίδομα αυτό χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου μέχρι και 15 Απριλίου του επόμενου έτους και καταβάλλεται δέκα ημέρες πριν από το Πάσχα.
 
3.-        Το Επίδομα Αδείας ορίζεται ίσο προς το ήμισυ του μηνιαίου βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου που έχει κάθε φορά ο υπάλληλος. Το επίδομα αυτό χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου μέχρι και 30 Ιουνίου του επόμενου έτους και καταβάλλεται την 1η Ιουλίου κάθε έτους.
 
4.-        Τα παραπάνω επιδόματα υπολογίζονται στο βασικό μισθό που έχει ο υπάλληλος, κατά τις οριζόμενες στις προηγούμενες παραγράφους ημερομηνίες.
 
5.-        Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστημα μικρότερο από τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, καταβάλλεται τμήμα επιδόματος ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του.
 
6.-        Υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. στους οποίους ανατίθεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία, δεν δικαιούνται για το ως άνω έργο τα αναλογούντα επιδόματα των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και την αποζημίωση για τη μη θεμελίωση δικαιώματος λήψης αδείας της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.1288/1982 (ΦΕΚ 120/τ.Α’).
Τυχόν καταβληθέντα ποσά για την αιτία αυτή, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν αναζητούνται.
 
 
Άρθρο 10
Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα
 
1.-         Σε υπαλλήλους στους οποίους ανατίθενται, με απόφαση του οικείου υπουργού, καθήκοντα αυξημένης ευθύνης λόγω φύσεως της εργασίας και για απολύτως συγκεκριμένες περιπτώσεις ή λόγω ειδικής εργασίας πέρα από τα συνήθη καθήκοντά τους, καταβάλλεται αμοιβή για το χρόνο άσκησης των παραπάνω καθηκόντων, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρεις (3) μήνες για κάθε έτος.
 
2.-         Η αναγκαιότητα και η διάρκεια της σχετικής απασχόλησης, καθώς και το ύψος της αμοιβής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.
 
Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται με ξεχωριστό τίτλο πληρωμής και δεν περιλαμβάνεται στην έννοια των αποδοχών.
 
 
Άρθρο 11
Οικογενειακή παροχή
 
1.-         Για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων, ως εξής:
 
α.-      Για έγγαμο υπάλληλο, χωρίς ή με ενήλικα τέκνα, τριάντα πέντε ευρώ (35€).
 
β.-      Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, η ανωτέρω παροχή προσαυξάνεται κατά δεκαοκτώ ευρώ (18€) για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα, κατά τριάντα πέντε ευρώ (35€) για το τρίτο, κατά σαράντα επτά ευρώ (47€) για το τέταρτο και κατά εβδομήντα τρία ευρώ (73€) για καθένα από το πέμπτο τέκνο και άνω.
 
Η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση χορηγείται για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση.
 
2.-         Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), η προσαύξηση της προηγούμενης παραγράφου παρέχεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, όπως αυτός προβλέπεται από τον οργανισμό κάθε Σχολής, σε καμιά όμως περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.
 
3.-         Για τη διακοπή της προσαύξησης της παροχής αυτής, λόγω συμπλήρωσης των ανωτέρω, κατά περίπτωση, ορίων, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους και προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.
 
4.-         Σε περίπτωση θανάτου του ενός των συζύγων ο επιζών σύζυγος, εφόσον είναι υπάλληλος και έχει τέκνα για το οποία δικαιολογείται η καταβολή της προσαύξησης της οικογενειακής παροχής, εξακολουθεί να λαμβάνει στο ακέραιο την παροχή της παραγράφου 1.α. του άρθρου αυτού, μέχρι τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για τη διακοπή της προσαύξησης λόγω τέκνων. Το ίδιο ισχύει και προκειμένου περί συζύγων που τελούν σε διάζευξη ή διάσταση, καθώς και για άγαμους γονείς.
 
 
Άρθρο 12
Κίνητρο Απόδοσης
 
1.-        Για την αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων, την προσαρμογή των υπηρεσιών και του προσωπικού στις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, χορηγείται μηνιαίως χρηματικό ποσό, ως κίνητρο απόδοσης, οριζόμενο κατά κατηγορία υπαλλήλων ως εξής:
 
α.-    Κατηγορία Υ.Ε. ογδόντα έξι ευρώ (86€).
 
β.-    Κατηγορία Δ.Ε. ενενήντα έξι ευρώ (96€).
 
γ.-    Κατηγορία Τ.Ε. ή Π.Ε., χωρίς πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής, εκατόν είκοσι ευρώ (120€).
 
δ.-    Κατηγορία Τ.Ε. με πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο, εκατόν τριάντα πέντε ευρώ (135€).
 
ε.-    Κατηγορία Π.Ε. με πτυχίο Πανεπιστημίου ή ισότιμο, καθώς και εκπαιδευτικοί λειτουργοί, εκατόν πενήντα ευρώ (150€).
 
Τα ποσά των ανωτέρω περιπτώσεων α’ και β’ της παρούσας παραγράφου προσαυξάνονται κατά δέκα ευρώ (10€) με την συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών (25) υπηρεσίας.
 
2.-        Κριτήρια για τη χορήγηση του ανωτέρω κινήτρου είναι η ποιοτική και ποσοτική απόδοση του υπαλλήλου, η μη αξιολόγηση του με δυσμενή βαθμό, καθώς και ο βαθμός του ενδιαφέροντός του, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
 
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι τεθείσες προϋποθέσεις, γίνεται κατ' αρχήν περιορισμός του κινήτρου στο ήμισυ επί δίμηνο και εφόσον οι λόγοι περικοπής του κινήτρου εξακολουθούν να υφίστανται και μετά την παρέλευση διμήνου, διακόπτεται η καταβολή του επί ένα ακόμη δίμηνο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφαση.
 

3.-        Το Κίνητρο Απόδοσης περικόπτεται σε κάθε περίπτωση θέσεως του υπαλλήλου σε αργία ή διαθεσιμότητα για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από το διάστημα που οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λ.π.).

 
4.-        Προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οι προϋπολογισμοί των οποίων βαρύνονται εξ ολοκλήρου με τη μισθοδοσία του προσωπικού τους, το ανωτέρω κίνητρο καταβάλλεται από τις πιστώσεις των προϋπολογισμών αυτών και δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 
5.-        Προκειμένου περί Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για μέρος της μισθοδοσίας του προσωπικού τους, το ύψος της κρατικής επιχορήγησης για την αιτία αυτή δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση το Κίνητρο Απόδοσης του παρόντος άρθρου.
 
6.-        Το ποσό του Κινήτρου Απόδοσης του άρθρου αυτού συνεντέλλεται με τις μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων, υπόκειται στις συνήθεις κρατήσεις των επιδομάτων, πλην ασφαλιστικών - συνταξιοδοτικών εισφορών και βαρύνει τους οικείους λογαριασμούς από τους οποίους καταβάλλονται τα ποσά της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου.
 
7.-        Στον Κρατικό Προϋπολογισμό ή στους οικείους προϋπολογισμούς των Ν.Π.Δ.Δ., που επιβαρύνονται εξ ολοκλήρου με τη μισθοδοσία του προσωπικού τους, αποδίδονται από τους οικείους λογαριασμούς εκτός προϋπολογισμού τα ποσά του Κινήτρου Απόδοσης που καταβάλλονταν μέχρι 31.12.2003, και όχι τα ποσά που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Τυχόν θέματα που ανακύπτουν για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών.
 
Προκειμένου περί:
 
-   Τελωνειακών υπαλλήλων και υπαλλήλων του Γενικού Χημείου του Κράτους, το Κίνητρο Απόδοσης βαρύνει τους Λογαριασμούς Δικαιωμάτων Εκτελέσεως Τελωνειακών και Χημικών Εργασιών (Δ.Ε.Τ.Ε., Δ.Ε.Χ.Ε.).
 
Όπου στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.1798/1988 (ΦΕΚ 166/τ.Α') αναφέρεται "επίδομα εξομάλυνσης", νοείται από 1.1.1997 το Κίνητρο Απόδοσης του παρόντος άρθρου.
 
-   Δασικών υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας και οδηγών οχημάτων δασικών υπηρεσιών του ίδιου Υπουργείου, το Κίνητρο Απόδοσης του άρθρου αυτού, βαρύνει τις πιστώσεις του επιδόματος που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2342/1995 (ΦΕΚ 208/τ.Α').
 
-   Υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το αναφερόμενο στο άρθρο αυτό Κίνητρο Απόδοσης, βαρύνει τις πιστώσεις των επιδομάτων του άρθρου 4 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256/τ.Α').
 
8.-        Τα καταβαλλόμενα ποσά ή παροχές υπέρ των δικαιούχων από λογαριασμούς ή διατάξεις της παραγράφου 9, μετά την αφαίρεση των ποσών της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού, ρυθμίζονται από 1.1.2004 με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Μέχρι την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων, οι προβλεπόμενες εκ των λογαριασμών αυτών αμοιβές και λοιπές παροχές ή αποζημιώσεις εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ίδιο ύψος που έχουν διαμορφωθεί μέχρι την 31.12.2003, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις. 
 
Όπου από τις ισχύουσες διατάξεις έχουν συσταθεί ειδικοί λογαριασμοί περισσότεροι του ενός, μπορεί να ενοποιούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από έκφραση γνώμης των ενδιαφερομένων.
 
Με τις ίδιες αποφάσεις ρυθμίζονται και περιπτώσεις συρροής αξιώσεων υπαλλήλων για λήψη παροχών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και από λογαριασμούς εκτός του Υπουργείου ή της Υπηρεσίας που ανήκουν οργανικά.
 
9.-        Στη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου εμπίπτουν τα ποσά που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 24 του ν.1884/1990 (ΦΕΚ 81/τ.Α' - ΔΙ.Β.Ε.Ε.Τ.), της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν.1965/1991 (ΦΕΚ 146/τ.Α'), των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24 του ν.2145/1993 (ΦΕΚ 88/τ.Α'), των παραγράφων 7, 34 και 38 του άρθρου 27 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137/τ.Α'), της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.2227/1994 (ΦΕΚ 129/τ.Α'), του άρθρου 3 του ν.2242/1994 (ΦΕΚ 162/τ.Α'), της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2273/1994 (ΦΕΚ 233/τ.Α'), της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του ν.2289/1995 (ΦΕΚ 27/τ.Α'), του άρθρου 24 του ν. 2300/1995 (ΦΕΚ 69/τ.Α'), του άρθρου 57 του ν.2324/1995 (ΦΕΚ 146/τ.Α'), της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.2331/1995 (ΦΕΚ 173/τ.Α'), του άρθρου 11 του ν.2332/1995 (ΦΕΚ 181/τ.Α'), του άρθρου 29 του ν.2339/1995 (ΦΕΚ 204/τ.Α'), των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του ν.2342/1995 (ΦΕΚ 208/τ.Α'), της παραγράφου 15 του άρθρου 2 του ν.2349/1995 (ΦΕΚ 224/τ.Α'), των άρθρων 2, 4 και 8 παράγραφος 20 του ν.2366/1995 (ΦΕΚ 256/τ.Α'), του άρθρου 5 του ν.2390/1996 (ΦΕΚ 54/τ.Α'), της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του ν.2408/1996 (ΦΕΚ 104/τ.Α'), του άρθρου 8 του ν. 2430/1996 (ΦΕΚ 156/τ.Α'), του άρθρου 7 του ν.2435/1996 (ΦΕΚ 189/τ.Α'), των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 3 του ν.928/1917 (ΦΕΚ 218/τ.Α'), του άρθρου 1 του διατάγματος της 22.12.1917 (ΦΕΚ 297/τ.Α'), του άρθρου 10 του ν.5415/1932 (ΦΕΚ 129/τ.Α'), του άρθρου 7 του π.δ/τος της 27.8.1932 (ΦΕΚ 254/τ.Α'), της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του α.ν,434/1945 (ΦΕΚ 169/τ.Α'), του άρθρου 94 του ν.1041/1980 (ΦΕΚ 75/τ.Α') και των πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμ.29/1985, 35/1985, 144/1991, 237/1996 και 238/1996, του άρθρου 5 του ν.2229/1994 (ΦΕΚ 138/τ.Α'), του άρθρου τέταρτου του ν.2371/1996 (ΦΕΚ 2/τ.Α') και της παραγράφου 22 του άρθρου 14 του ν.2328/1995 (ΦΕΚ 159/τ.Α'), όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν στις 31.12.2003, καθώς και κάθε άλλη παροχή από οποιονδήποτε ειδικό λογαριασμό ή διάταξη νόμου ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης των εσόδων τους.
 
 
Άρθρο 13
Επίδομα Θέσης Ευθύνης
 
1.-        Στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, μηνιαίο Επίδομα Θέσης Ευθύνης οριζόμενο, κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:
 
α.-               Προϊστάμενοι Διοίκησης:
 
i.-    Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, εκατόν τριάντα ευρώ (130€).
 
ii.-   Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων Διοίκησης (υποδιευθυντές) και επιθεωρητές που δεν προΐστανται Διευθύνσεων, εβδομήντα ευρώ (70€).
 
iii.-  Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης, εξήντα πέντε ευρώ (65€).
 
iv.-  Προϊστάμενοι Αυτοτελών Γραφείων Διοίκησης και  Παιδικών Σταθμών, είκοσι πέντε ευρώ (25€).
 
β.-               Προϊστάμενοι εκπαίδευσης:
 
i.-    Σχολικοί Σύμβουλοι προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ (175€).
 
ii.-   Προϊστάμενοι Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής επαγγελματικής Εκπαίδευσης, εκατόν τριάντα πέντε ευρώ (135€). 
 
iii.-  Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, εκατόν τριάντα ευρώ (130€).
 
iv.-  Διευθυντές Γυμνασίων, Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών, Τετραθέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, εκατόν δεκαπέντε ευρώ (115€).
 
v.-   Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, Υπεύθυνοι Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εβδομήντα ευρώ (70€).
 
vi.-  Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, τριάντα πέντε ευρώ (35€).
 
 
 
2.-        Το επίδομα της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται και στην περίπτωση προσωρινής απουσίας του δικαιούχου από τα καθήκοντά του, για οποιαδήποτε αιτία, αλλά όχι πέρα των δύο (2) μηνών συνολικά κατ' έτος.
 
3.-        Σε περίπτωση νόμιμης αναπλήρωσης των προϊσταμένων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το επίδομα της αντίστοιχης βαθμίδας καταβάλλεται μετά την παρέλευση διμήνου στους αναπληρωτές των θέσεων αυτών. Ειδικότερα, στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδος καταβάλλεται το ως άνω επίδομα στο νόμιμο αναπληρωτή, από την έναρξη της αναπλήρωσης.
 
4.-        Επί συρροής αξιώσεων για λήψη του επιδόματος από δύο βαθμίδες καταβάλλεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθμίδα.
 
5.-        Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 και της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α’) καθώς και των παραγράφων 8, 34, 35 και 36 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/τ.Α’), εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.
 
 
Άρθρο 14
Αποδοχές Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Υπουργείων και Περιφερειών, Γενικών Διευθυντών Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων
και Περιφερειών, Δικαστηρίων, Ασφαλιστικών Οργανισμών
 και του Ο.Α.Ε.Δ., Γενικών Διευθυντών Ν.Π.Δ.Δ.  και Ο.Τ.Α, 
Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων, Οικονομικών Επιθεωρητών
και Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων 
 
 
               Οι κάθε είδους αποδοχές και επιδόματα ή προσαυξήσεις των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Γενικών Διευθυντών Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων και Περιφερειών, Δικαστηρίων, Ασφαλιστικών Οργανισμών  και του Ο.Α.Ε.Δ., Γενικών Διευθυντών Ν.Π.Δ.Δ.  και Ο.Τ.Α, Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων, Οικονομικών Επιθεωρητών και Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου.
 
               Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης εξακολουθούν να καταβάλλονται οι αποδοχές στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2003.

 

 

Άρθρο 15
Υπηρεσία για μισθολογική εξέλιξη
 
1.-        Ως υπηρεσία για την εξέλιξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, λαμβάνεται υπόψη:
 
α.-     Η υπηρεσία που προσφέρεται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
 
β.-     Η προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντίστοιχες με αυτές του προηγούμενου εδαφίου.
 
γ.-     Κάθε πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία που υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της 35ετίας, ανεξάρτητα από το φορέα που έχει προσφερθεί.
 
δ.-     Ο χρόνος αποδεδειγμένης υπηρεσίας στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες των πολιτικών προσφύγων, των συζύγων και των τέκνων αυτών, που έχουν επαναπατρισθεί μέχρι την 31.12.1996.
 
ε.-      Κάθε προϋπηρεσία, που από ισχύουσες διατάξεις αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία στις θέσεις που υπηρετούν.
 
στ.-   Η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί με την ιδιότητα του μόνιμου, εθελοντή ή ανακαταταγμένου στρατιωτικού στις Ένοπλες Δυνάμεις, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα, μετά την αφαίρεση του χρόνου που θα υπηρετούσε ο υπάλληλος ως κληρωτός ή έφεδρος, εάν δεν είχε καταταγεί ως στρατιωτικός (μόνιμος, εθελοντής ή ανακαταταγμένος).
 
ζ.-      Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου και ισότιμα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απονομή σύνταξης, καθώς και η προϋπηρεσία τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
 
η.-     Χρόνος μέχρι οκτώ (8) έτη που έχει ληφθεί υπόψη ως προσόν διορισμού υπαλλήλων που υπηρετούσαν κατά την 31.12.1996.
 
θ.-     Ο χρόνος απεργίας, κανονικής αδείας και διαθεσιμότητας λόγω νόσου.
 
ι.- Ο χρόνος παροχής υπηρεσίας με σύμβαση μίσθωσης έργου ή με ανάθεση κατ’ αποκοπήν εργασίας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές έχουν χαρακτηριστεί με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ότι διανύθηκαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (εξαρτημένης) ή εφόσον σύμφωνα με τα υπηρεσιακά έγγραφα συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
 
i.-     Απασχόληση κατά το σύνηθες δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο,
 
ii.-    Παροχή εργασίας στο χώρο της δημόσιας υπηρεσίας και με την άμεση εποπτεία της υπηρεσίας και
 
iii.-   Αμοιβή ανάλογη με των προσλαμβανομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
 
ια.-    Η ιεροψαλτική προϋπηρεσία με τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.2320/1995 (ΦΕΚ 133/τ.Α’).
 
2.-        Δεν υπολογίζεται για μισθολογική εξέλιξη:
 
α.-     Η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου. Κατ΄ εξαίρεση, αναγνωρίζεται η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου που συμπίπτει με πολιτική υπηρεσία, εφόσον παρασχέθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
 
β.-     Ο χρόνος φοίτησης σε σχολές, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ειδικών διατάξεων.
 
γ.-     Ο χρόνος αδείας άνευ αποδοχών, πέραν του μηνός κατ' ημερολογιακό έτος.
 
δ.-     Ο χρόνος που προβλέπεται από τα ακόλουθα άρθρα του Υπαλληλικού Κώδικα ν.2683/1999 (ΦΕΚ 19/τ.Α’):
 
i.-     άρθρο 99, με εξαίρεση το χρόνο διαθεσιμότητας λόγω ασθένειας,  
 
ii.-    άρθρο 104 παράγραφος 1α, 1β και 1γ, με την προϋπόθεση να έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, 
 
iii.-   άρθρο 107 παράγραφος 1δ, αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων και 
 
iv.-   άρθρο 109 παράγραφος 1ε, προσωρινής παύσης.
 
ε.-      Η προϋπηρεσία σε Ν.Π.Ι.Δ., με την επιφύλαξη της Παραγράφου 4 του άρθρου 22 του ν.3156/2003 (ΦΕΚ 157/τ.Α’), και στον ιδιωτικό τομέα εν γένει.
 
στ.-   Ο χρόνος πρακτικής άσκησης, όπου απαιτείται, για τη λήψη πτυχίου ή για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν εμπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
 
3.-        Για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο τακτικών δημοσίων υπαλλήλων.
 
4.-        Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, καθώς και να έχουν παρασχεθεί μετά τη συμπλήρωση του δεκάτου εβδόμου (17ου) έτους της ηλικίας τους ή, για όσους στη συνέχεια μονιμοποιήθηκαν σε υπηρεσία του ιδίου υπουργείου μετά τη συμπλήρωση του δεκάτου πέμπτου (15ου) έτους.
 
Σε κάθε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη, τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής δεν μπορεί να ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής όλων των κατά νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 

 

Άρθρο 16

Υπερωριακή εργασία

 

1.-        Η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

 

            Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται με απόφαση του καθ' ύλη αρμόδιου Υπουργού στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω εργασία πέρα από το κανονικό ωράριο. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) ανά υπάλληλο μηνιαίως.

 

Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις επιτρέπεται η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ’ υπέρβαση αυτής, σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση. Ειδικά, στην καθ’ υπέρβαση εργασία οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις δεκαέξι (16) ώρες κατά περίπτωση το μήνα.

 
            Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α’) και της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α’) προκειμένου περί υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, αντίστοιχα.

 

Δαπάνες υπερωριακής, νυκτερινής και Κυριακών ή εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, που πραγματοποιούνται το τελευταίο δίμηνο κάθε έτους, δύνανται να επιβαρύνουν το προϋπολογισμό του επομένου έτους, με την προϋπόθεση ότι είχαν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν και δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους.

 

Αύξηση των συνολικών αρχικών πιστώσεων του προϋπολογισμού για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του διατάκτη.

 

 

   

2.-        Η διαπίστωση και ο καθορισμός των ωρών υπερωριακής, νυχτερινής ή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών απασχόλησης των υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται για την εξυπηρέτηση των κατωτέρω Γραφείων και καλύπτουν οργανικές θέσεις των Γραφείων αυτών, θα γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στην αρχή εκάστου έτους και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις:

 

α.-     ογδόντα (80) ώρες μηνιαία ανά υπάλληλο των Γραφείων του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών και των Αναπληρωτών Υπουργών για απογευματινή απασχόληση. Στην περίπτωση απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, δύνανται να χορηγηθούν μέχρι είκοσι πέντε (25) ώρες για εξαιρέσιμες ημέρες και είκοσι (20) ώρες για νυκτερινή εργασία εντός του ανωτέρω ορίου των ογδόντα (80) ωρών.

 

β.-     εβδομήντα (70) ώρες μηνιαία ανά υπάλληλο των Γραφείων των Υφυπουργών, καθώς και των Γραφείων των Βουλευτών, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων και του Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για απογευματινή απασχόληση. Στην περίπτωση απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, δύνανται να χορηγηθούν μέχρι είκοσι (20) ώρες για εξαιρέσιμες ημέρες και δεκαπέντε (15) ώρες για νυκτερινή εργασία εντός του ανωτέρω ορίου των εβδομήντα (70) ωρών.

 

γ.-     εξήντα (60) ώρες μηνιαία ανά υπάλληλο των Γραφείων των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου, των Ειδικών Γραμματέων, και των Διοικητών των Ασφαλιστικών Οργανισμών, για απογευματινή απασχόληση. Στην περίπτωση απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, δύνανται να χορηγηθούν μέχρι δεκαπέντε (15) ώρες για εξαιρέσιμες ημέρες και δέκα (10) ώρες για νυκτερινή εργασία εντός του ανωτέρω ορίου των εξήντα (60) ωρών.

 

Οι πιστώσεις  για την υπερωριακή, νυχτερινή ή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση των υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται για την εξυπηρέτηση των γραφείων των Βουλευτών, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, καθώς και του Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών και μεταφέρονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους αρμόδιους, για την πληρωμή των αποζημιώσεων, φορείς.

 

 
 
 
3.-        Οι κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενες αποφάσεις δεν μπορεί να έχουν αναδρομική ισχύ πέραν του μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η προκύπτουσα σχετική δαπάνη δεν δύναται να υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο (1/12) των εγγεγραμμένων πιστώσεων.
 
4.-        Η ωριαία αμοιβή των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων ορίζεται ως εξής:
 
α.-     Για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο.
 
β.-     Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχεται από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, πέρα από την υποχρεωτική, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
 
γ.-     Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής:
 
i.-     Από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
 
ii.-    Από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%).
 
δ.-     Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ίση με το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του ωρομισθίου.
 
ε.-      Για εργασία νυκτερινή ή ημερήσια Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών, που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου.
 
στ.-   Για το προσωπικό των Υπηρεσιών που λειτουργούν, βάσει νόμου, σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα, η ωριαία αμοιβή των προηγούμενων περιπτώσεων β', γ', δ' και ε' προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
 
5.-        Το ωρομίσθιο ορίζεται στο ένα διακοσιοστό (1/200) του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου της κατηγορίας του κάθε υπαλλήλου. Το ίδιο ωρομίσθιο ισχύει και για υπαλλήλους αποσπασμένους σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., με βάση το μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας τους, σε συνάρτηση και με τα τυπικά τους προσόντα.
 
 
 
 
6.-        Στις ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου αυτού δεν εμπίπτει το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικότητάς του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιμίσθιο), της οποίας η ωριαία αμοιβή εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ύψος που έχει διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η αποζημίωση αυτή μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 
7.-        Οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται για την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο αυτό, δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α’).

 

 

Άρθρο 17
Αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων
 
1.-        Απαγορεύεται η καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης σε υπαλλήλους ή μισθωτούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. για συμμετοχή τους σε κάθε είδους μόνιμα ή προσωρινά συλλογικά όργανα (συμβούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας), που λειτουργούν στο χώρο των υπηρεσιών αυτών εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των ανωτέρω υπαλλήλων ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
 
2.-            α.-  Σε υπαλλήλους ή ιδιώτες που συμμετέχουν σε μόνιμα ή προσωρινά συλλογικά όργανα, που λειτουργούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας των ανωτέρω υπαλλήλων και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, με την ιδιότητα προέδρου, μέλους ή γραμματέα καταβάλλεται κατά συνεδρίαση ή μηνιαία, αποζημίωση.
 
β.-     Η κατά συνεδρίαση αποζημίωση που καθορίζεται με απόφαση του καθ’ ύλη αρμόδιου υπουργού, δεν μπορεί να είναι ανώτερη των επτά εκατοστών (7/100) του βασικού μισθού του 18ου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας και σε καμία περίπτωση, η αμοιβή, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως.
 
γ.-     Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση κατά μήνα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ' ύλη αρμόδιου Υπουργού με κριτήρια την ιδιαίτερη σημασία του συλλογικού οργάνου για την οικονομία της χώρας, την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., με βάση το μέγεθος, τη σπουδαιότητα και τα στοιχεία του προϋπολογισμού τους. 

 

Η αμοιβή αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη, για μεν τους προέδρους από το βασικό μισθό του 18ου Μ.Κ. της Δ.Ε. κατηγορίας, για δε τα μέλη και τους γραμματείς από το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αμοιβής του προέδρου με τους συντελεστές 0,85 και 0,65 αντίστοιχα. Το ποσό που προκύπτει στρογγυλοποιείται στη πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

 

Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται με την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα.

 

δ.-     i.-      Για τα προσωρινά συλλογικά όργανα που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και για τα οποία έχουν καθοριστεί αμοιβές ή αποζημιώσεις, αυτές εξακολουθούν να καταβάλλονται μέχρι τη λήξη των εργασιών του συλλογικού οργάνου. Σε περίπτωση που δοθεί παράταση της λειτουργίας των συλλογικών αυτών οργάνων η αποζημίωση καθορίζεται με τη διαδικασία της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

ii.-    Προκειμένου περί μονίμων συλλογικών οργάνων που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και των οποίων οι αποζημιώσεις έχουν καθοριστεί με ειδικές διατάξεις, οι οποίες υπερβαίνουν το όριο της παραγράφου 2.γ. του άρθρου αυτού, αυτές εξακολουθούν να καταβάλλονται μη επιτρεπομένου του επανακαθορισμού τους σε υψηλότερα επίπεδα.

 

3.-        Σε νομικούς συμβούλους που καλούνται στις συνεδριάσεις των συλλογικών αυτών οργάνων, προκειμένου να παρέχουν τις νομικές συμβουλές τους επί των θεμάτων που συζητούνται, καθώς και στους εισηγητές που εκ του νόμου προβλέπεται η συμμετοχή τους, καταβάλλεται η αμοιβή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για την συμβουλή ή εισήγησή τους στην συγκεκριμένη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου που παρέστησαν.
 
4.-        Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό που συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη των γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικασίας εισαγωγής στην Ανωτάτη Εκπαίδευση και την έκδοση των αποτελεσμάτων επιλογής, καθώς και στις εξετάσεις ιδιωτικών, Γενικών και Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών και στις αναβαθμολογήσεις γραπτών δοκιμίων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με όμοια απόφαση καθορίζεται εφάπαξ αμοιβή για το διοικητικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που συμμετέχει στις ανωτέρω διαδικασίες.
 
5.-        Σε καμία περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο το σύνολο των πρόσθετων μηνιαίων αμοιβών ή απολαβών των λειτουργών, υπαλλήλων και μισθωτών του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από συμμετοχή σε μόνιμα ή προσωρινά συλλογικά όργανα των υπηρεσιών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης, συμπεριλαμβανομένης και της αναλογίας των επιδομάτων του άρθρου 9 του παρόντος νόμου. Οι πάσης φύσεως αμοιβές υπολογίζονται κατά το μήνα πραγματοποίησης της αντίστοιχης εργασίας.
 
            Δεν υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, το προσωπικό του Κεφαλαίου Γ’ του παρόντος νόμου.
 
6.-        Οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με την περίπτωση β’  της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α’).
 
 
Άρθρο 18
Κοινοβουλευτικός έλεγχος πρόσθετων αμοιβών
 
1.-        Με τη λήξη κάθε οικονομικού έτους ο αρμόδιος υπουργός υποβάλλει στη Βουλή συγκεντρωτική κατάσταση, στην οποία περιέχονται τα εξής στοιχεία:
 
α.-     Ο αριθμός των υπαλλήλων που έλαβαν αμοιβή για υπερωριακή εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος νόμου, καθώς και το συνολικό ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε για την αιτία αυτή.
 
β.-     Ο αριθμός των συλλογικών οργάνων του άρθρου 17 του παρόντος νόμου που λειτούργησαν με αμοιβή στον τομέα της αρμοδιότητάς του (Υπουργείο και Ν.Π.Δ.Δ. της εποπτείας του), ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων που συμμετείχαν με αμοιβή στα συλλογικά αυτά όργανα, καθώς και το συνολικό ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε.
 
γ.-     Οι πάσης φύσεως πρόσθετες αποδοχές που καταβλήθηκαν από οποιαδήποτε πηγή (εντός ή εκτός προϋπολογισμού).
 
2.-        Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 
 
 
 
 
 

 

Άρθρο 19
Υπάλληλοι ειδικής ή περιορισμένης διαβάθμισης
 
1.-        Οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και οι αγροφύλακες και οι αρχιφύλακες Αγροφυλακής που η μισθολογική τους εξέλιξη, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι περιορισμένη, εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας στην οποία ανήκουν.
 
2.-        Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.2470/1997 εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του συγκεκριμένου προσωπικού.
 
 
Άρθρο 20
Κατάταξη υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια
 
Η κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στα Μ.Κ. του άρθρου 3 του νόμου αυτού, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, γίνεται με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 15 του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. 
 
Ο χρόνος υπηρεσίας που πλεονάζει μετά την κατάταξή τους αυτή θεωρείται ότι διανύθηκε στο Μ.Κ. της κατάταξής τους για την απονομή του επόμενου Μ.Κ.

 

 

 

 

Άρθρο 21
Επέκταση διατάξεων
 
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, οι διατάξεις του Μέρους Α’ του παρόντος νόμου μπορεί να επεκτείνονται, εν όλω ή εν μέρει, και σε προσωπικό του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. που δεν υπάγεται στις διατάξεις του Μέρους αυτού, πλην όμως έχει βαθμολογική ή μισθολογική αντιστοιχία με μόνιμους υπαλλήλους Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., καθώς και σε διαβαθμισμένους κληρικούς και δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής. Ειδικά, για τους διαβαθμισμένους κληρικούς με την ίδια απόφαση χορηγείται μηνιαίο, κατά κατηγορία, επίδομα ειδικού λειτουργήματος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και ισχύουν από 1.1.2004.
 
 
Άρθρο 22
Αντιστοιχία όρων - Προσαρμογή διατάξεων
 
1.-        Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία αναφέρονται Μ.Κ. του ν.2470/1997 (ΦΕΚ 40/τ.Α'), για κατάταξη υπαλλήλων που δεν εμπίπτουν στον πεδίο εφαρμογής του Μέρους αυτού, νοούνται τα μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας του Μέρους Α’ του παρόντος νόμου που αντιστοιχούν στα ίδια έτη υπηρεσίας. Σε περιπτώσεις υπολογισμού επιδομάτων, παροχών ή αποζημιώσεων εν γένει, σε αντιστοιχία με τα Μ.Κ. του ν.2470/1997, νοούνται τα ποσά που είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2003.
 
2.-        Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέρους Α’ του νόμου αυτού ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δύναται να ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
 
 
Άρθρο 23
Εποπτεία ειδικών λογαριασμών
 
1.-        Ειδικοί λογαριασμοί που έχουν συσταθεί εκτός προϋπολογισμού, για τη χορήγηση σε προσωπικό του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. παροχών με οποιαδήποτε ονομασία ή μορφή (πριμ παραγωγικότητας ή αποδοτικότητας ή αυξημένης ευθύνης), στους οποίους απομένουν αδιάθετα υπόλοιπα που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του Μέρους Α’ του παρόντος νόμου, εποπτεύονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης των εσόδων τους.
 
2.-        Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου δεν επιτρέπεται πλέον η σύσταση ειδικών λογαριασμών εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού ή προϋπολογισμών Ν.Π.Δ.Δ. για χορήγηση σε υπαλλήλους παροχών με οποιαδήποτε ονομασία ή μορφή, ούτε η καθιέρωση νέων πηγών εσόδων των λογαριασμών της προηγούμενης παραγράφου.
 
 
Άρθρο 24
Διασφάλιση αποδοχών- Τροποποίηση μισθολογίου
 
1.-        Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του Μέρους Α’ του νόμου αυτού προκύπτουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές μικρότερες από αυτές που έπαιρναν οι δικαιούχοι τους κατά την 31.12.2003, η τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών. Για τον υπολογισμό της τυχόν προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά της επόμενης παραγράφου και της οικογενειακής παροχής.
 
2.-        Ειδικότερα, ποσά που καταβάλλονται μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σύμφωνα με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 14 του ν.3016/2002 (ΦΕΚ 110/τ.Α’) ως ειδική παροχή και του άρθρου 49 του ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258/τ.Α’), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του ν.3016/2002 και της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν.3050/2002 (ΦΕΚ 214/τ.Α’), διατηρούνται ως προσωπική διαφορά μειούμενη από οποιαδήποτε μελλοντική χορήγηση νέου επιδόματος, παροχής ή αποζημίωσης ή από αύξηση του Κινήτρου Απόδοσης του άρθρου 12 του παρόντος νόμου. Οι ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 
 
3.-        Τα θέματα του νόμου αυτού δεν αποτελούν αντικείμενο συλλογικών διαπραγματεύσεων.
 
Η χορήγηση οποιονδήποτε άλλων παροχών ή αποζημιώσεων εν γένει, πέραν των προβλεπομένων στο νόμο αυτό επιτρέπεται μόνο με τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος.
 
Η καταβολή αποδοχών σε υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου με βάση διατάξεις άλλων κατηγοριών υπαλλήλων του Δημοσίου, στις οποίες δεν ανήκουν οργανικά, δεν επιτρέπεται.
 
 
Άρθρο 25
Περικοπή αποδοχών
 
Σε όλες τις περιπτώσεις αποχής των υπαλλήλων από τα καθήκοντά τους, πλην της απεργίας, ο μήνας λογίζεται για τριάντα (30) ημέρες.
 
Σε περίπτωση απεργίας ο μήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ημέρες.
 
Τα ποσά από περικοπή αποδοχών αποδίδονται στους οικείους προϋπολογισμούς από τους οποίους εκταμιεύτηκαν.
 
 
Άρθρο 26
Καταβολή αναδρομικών οικογενειακής παροχής
 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος και ο ακριβής χρόνος εξόφλησης των απαιτήσεων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, των εν ενεργεία υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίες απορρέουν από τη μη σύγχρονη καταβολή και στους δύο συζύγους της οικογενειακής παροχής λόγω γάμου και τέκνων του άρθρου 12 του ν.2470/1997, κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2001 μέχρι 30.6.2002, είτε έχουν ασκήσει αγωγές είτε όχι. Στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται και οι περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες ή αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και οι απαιτήσεις που απορρέουν από αυτές για το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου. Για το ίδιο χρονικό διάστημα οι εκκρεμείς δίκες καταργούνται.
 
Με όμοια απόφαση θα τακτοποιηθούν και οι αντίστοιχες απαιτήσεις των συνταξιούχων του Δημοσίου.
 
 
Άρθρο 27
Τρίμηνες αποδοχές – Αποδοχές εκπαιδευτικής άδειας
 
1.-        Για τον υπολογισμό των τριμήνων αποδοχών των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. λαμβάνονται υπόψη ο βασικός μισθός και η οικογενειακή παροχή.
 
2.-        Για τον υπολογισμό της προσαύξησης των αποδοχών λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός. Τα επιδόματα εορτών και αδείας υπολογίζονται μόνο επί των αποδοχών της οργανικής θέσης όχι δε επί των τυχόν προσαυξημένων αποδοχών.
 
 
Άρθρο 28
Κατάργηση διατάξεων
 
Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
 
1.-         Τα άρθρα 1 έως και 27 και 29 έως και 33 του ν.2470/1997 (ΦΕΚ 40/τ.Α’), με εξαίρεση την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ιδίου νόμου.
 
2.-         Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/τ.Α’).
 
3.-         Το άρθρο 105 του ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123/τ.Α’), ως προς το ειδικό επίδομα.
 
4.-         Το άρθρο 49 του ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258/τ.Α’), η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του ν.3050/2002 (ΦΕΚ 214/τ.Α’), το άρθρο 14 του ν.3016/2002 (ΦΕΚ 110/τ.Α’) και όλες οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του.
 
5.-         Οι παράγραφοι 2 και 5 του άρθρου 9 του ν.2085/1992 (ΦΕΚ 170/τ.Α΄) από την ημερομηνία ισχύος αυτών.
 
6.-         Οι παράγραφοι 1 έως και 4 του άρθρου 25 του ν.2716/1999 (ΦΕΚ 96/τ.Α’).
 
7.-         Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 3 του ν.828/1978 (ΦΕΚ 202/τ.Α’) και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 20 του ν.1963/1991 (ΦΕΚ 138/τ.Α’).
 
8.-         Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν.2521/1997 (ΦΕΚ 174/τ.Α).
 
9.-         Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του Μέρους Α’ του νόμου αυτού ή κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από αυτό. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β’

Λοιπά Μισθολόγια

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Α.- Ειδικό Μισθολόγιο Δικαστικών Λειτουργών

 
 
Άρθρο 29
Βασικός μισθός
 
1.-        Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας των δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.), των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (Τ.Δ.Δ.) και της Γενικής Επιτροπείας αυτών, καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Πρωτοδίκη και των αντίστοιχων με αυτόν βαθμών, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές, και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
 
α.-
Πρόεδρος Σ.τ.Ε., Πρόεδρος και Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου (Α.Π.), Πρόεδρος του Ε.Σ., Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ε.Σ., Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των Τ.Δ.Δ.
2,00
β-
Αντιπρόεδρος του Σ.τ.Ε., του Α.Π. και του Ε.Σ. και Επίτροπος της Επικρατείας των  Τ.Δ.Δ.
1,80
γ-
Σύμβουλος της Επικρατείας, Αρεοπαγίτης, Αντεισαγγελέας του Α.Π., Σύμβουλος και Αντεπίτροπος του Ε.Σ., Αντεπίτροπος Επικρατείας των Τ.Δ.Δ., Πρόεδρος και Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων
1,60
δ.-
Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Εφέτης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Πάρεδρος του Ε.Σ. και Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων
1,40
ε.-
Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Α' Τάξης
1,20
στ.-
Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και του Ε.Σ., Πρωτοδίκης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Β' Τάξης
1,00
ζ.-
Δόκιμος Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και του Ε.Σ., Πάρεδρος Πρωτοδικείου, Πάρεδρος Εισαγγελίας, Πάρεδρος Πρωτοδικείου των Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Γ' Τάξης
0,80
η.-
Ειρηνοδίκης Δ’ Τάξης
0,72
 
2.-        Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της προηγούμενης παραγράφου ο μηνιαίος βασικός μισθός του Πρωτοδίκη ορίζεται σε χίλια είκοσι ευρώ (1.020 €).
Άρθρο 30
Επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις
 
Α.-        Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, κατά μήνα:
 
1.-     Χρόνου υπηρεσίας, οριζόμενο σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους υπηρεσίας, προσαυξανόμενο στη συνέχεια ανά διετία από τη χορήγηση του ποσοστού αυτού και μέχρι δεκατέσσερις (14) διετίες κατά τέσσερις (4) ποσοστιαίες μονάδες και μέχρι συνολικού ποσοστού εξήντα τοις εκατό (60%). Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στο βασικό μισθό που δικαιούται κάθε φορά ο δικαστικός λειτουργός.
 
2.-     Μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Α.1. του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.
 
3.-     Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου), οριζόμενο κατά βαθμό ως εξής:
 
α.-
Ειρηνοδίκης Δ’, Δόκιμος Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι
436 €
β.-
Ειρηνοδίκες Γ’ τάξεως:
 
 
i.-  Χωρίς προσαύξηση του βασικού μισθού 
436 €
 
ii.- Με μία προσαύξηση του βασικού μισθού
466 €
 
iii.-Με περισσότερες προσαυξήσεις του βασικού 
     μισθού
496 €
γ.-
Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι:
 
 
i.-  Χωρίς προσαύξηση του βασικού μισθού
565 €
 
ii.- Με μία προσαύξηση του βασικού μισθού
595 €
 
iii.-Με περισσότερες προσαυξήσεις του βασικού 
     μισθού
635 €
δ.-
Πρόεδρος Πρωτοδικών και αντίστοιχοι:
 
 
i.-  Χωρίς προσαύξηση του βασικού μισθού                                           
678 €
 
ii.- Με μία προσαύξηση του βασικού μισθού                              
708 €
 
iii.-Με περισσότερες προσαυξήσεις του βασικού
     μισθού                          
740 €
ε.-
Πάρεδρος του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι
740 €
στ.-
Πρόεδρος Εφετών, Σύμβουλος της Επικρατείας και αντίστοιχοι:
 
 
i.-  Χωρίς προσαύξηση του βασικού μισθού 
740 €
 
ii.- Με προσαύξηση του βασικού μισθού 
805 €
ζ.-
Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος και αντίστοιχοι 
805 €
 
 
 
4.-     Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου αυτού.
 
5.-     Πάγια αποζημίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών (πολύωρη παραμονή στην έδρα, απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας, κατ' οίκον εργασία, προσφορά υπηρεσιών σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές), οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής:
 
Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών και αντιστοίχων μέχρι και το βαθμό του Προέδρου Ανωτάτου Δικαστηρίου
880 €
 
 
Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθμό του Ειρηνοδίκη Δ’ Τάξης μέχρι και το βαθμό του Εισηγητή του Σ.τ.Ε. και αντιστοίχων
734 €
 
6.-     Αποζημίωση εξόδων παράστασης στους δικαστές που φέρουν βαθμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και Συμβούλου Επικρατείας ή αντίστοιχους, οριζόμενο κατά βαθμό ως εξής:
 
Πρόεδρος Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι 
176 €
Αντιπρόεδρος Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι
147 €
Σύμβουλος Επικρατείας και αντίστοιχοι
  73 €
 
         Η αποζημίωση αυτή δεν παρέχεται σε δικαστικούς λειτουργούς που δεν φέρουν τους ανωτέρω βαθμούς, ανεξαρτήτως της τυχόν μισθολογικής εξομοίωσης προς αυτούς.
 
Β.-        Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 7 του ν.2521/1997 εξακολουθούν να ισχύουν.
 
 
Άρθρο 31
Επιδόματα Εορτών και Αδείας
 
 
α.-        Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ορίζεται ίσο με το μηνιαίο βασικό μισθό που έχει κάθε φορά ο δικαστικός λειτουργός μαζί με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας. Το επίδομα αυτό χορηγείται στο ακέραιο εφόσον ο δικαστικός λειτουργός μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους και καταβάλλεται στις 16 Δεκεμβρίου.
 
β.-        Το επίδομα εορτών Πάσχα ορίζεται ίσο με το ήμισυ του βασικού μισθού και το ήμισυ του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας που έχει κάθε φορά ο δικαστικός λειτουργός και χορηγείται στο ακέραιο εφόσον μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου μέχρι 15 Απριλίου του επόμενου έτους. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται δέκα (10) ημέρες πριν από το Πάσχα.
 
γ.-        Το επίδομα αδείας ορίζεται ίσο με το ήμισυ του βασικού μισθού και το ήμισυ του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας που έχει κάθε φορά ο δικαστικός λειτουργός και χορηγείται στο ακέραιο εφόσον μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου μέχρι 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται την 1η Ιουλίου.
 
               Τα επιδόματα της παραγράφου αυτής υπολογίζονται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας που έχει ο δικαστικός λειτουργός κατά τις οριζόμενες στα προηγούμενα εδάφια ημερομηνίες καταβολής τους.
 
               Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δικαστικός λειτουργός μισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστημα μικρότερο από τα οριζόμενα στα ανωτέρω εδάφια α, β, και γ καταβάλλεται τμήμα επιδόματος ανάλογο με αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του.

 

 

Β.- Κύριο Προσωπικό

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

 

Άρθρο 32

Βασικός μισθός

 

1.-        Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Δικαστικού Αντιπροσώπου, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
 
α.-
Πρόεδρος
2,00
β.-
Αντιπρόεδρος
1,80
γ.-
Σύμβουλος
1,60
δ.-
Πάρεδρος
1,40
ε.-
Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α’ Τάξεως                                          
1,20
στ.-
Δικαστικός Αντιπρόσωπος                                                         
1,00
ζ.-
Δόκιμος Δικαστικός Αντιπρόσωπος                                             
0,80
         
2.-        Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών της προηγούμενης παραγράφου ο μηνιαίος βασικός μισθός του Δικαστικού Αντιπροσώπου ορίζεται σε χίλια είκοσι ευρώ (1020 €).
 
 
Άρθρο 33
Επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις
 
Α.-        Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
 
               1.-  Χρόνου υπηρεσίας με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1. του άρθρου 30 του παρόντος νόμου.
 
2.-     Μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Α.1. του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.
 
3.-     Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποστηριζόμενων ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οριζόμενο κατά βαθμό ως εξής:
 
α.-
Δόκιμος Δικαστικός Αντιπρόσωπος
436€
β.-
Δικαστικός Αντιπρόσωπος:
 
 
i.-  Χωρίς προσαύξηση του βασικού μισθού
565€
 
ii.- Με μία προσαύξηση του βασικού μισθού                                            
595€
 
iii.-Με περισσότερες προσαυξήσεις του βασικού 
     μισθού                         
635€
γ.-
Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α Τάξεως:
 
 
i.-  Xωρίς προσαύξηση του βασικού μισθού
678€
 
ii.- Με μία προσαύξηση του βασικού μισθού                                            
708€
 
iii.-Με περισσότερες προσαυξήσεις του βασικού 
     μισθού
740€
δ.-
Πάρεδρος
740€
ε. -
Σύμβουλος:
 
 
i.-  Χωρίς προσαύξηση του βασικού μισθού
740€
 
ii.- Με προσαύξηση του βασικού μισθού                                             
805€
στ.
Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος                                                                      
805€
 
4.-     Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με το άρθρο 11, του νόμου αυτού.
 
5.-     Πάγια αποζημίωση, λόγω της πολύωρης παραμονής στα δικαστήρια, της απασχόλησής τους χωρίς ωράριο εργασίας, καθώς και των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών σε παραμεθόριες περιοχές, οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής:
 
Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α' Τάξεως μέχρι Πρόεδρο                              
880€
Δόκιμος και Δικαστικός Αντιπρόσωπος                                                    
734€
 
6.-     Αποζημίωση εξόδων παράστασης οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής:
         Πρόεδρος                          176€
         Αντιπρόεδρος     147€
         Σύμβουλος                          73€
 
Β.-        Εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, του παρόντος νόμου.
 
Γ.-        Οι διατάξεις των παραγράφων 8 έως 13 του άρθρου 10 του ν.2521/1997 εξακολουθούν να ισχύουν.
Γ.- Ιατροδικαστές
 
 
Άρθρο 34
Βασικός μισθός
 
1.-        Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας των Ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού Ιατροδικαστή Δ' Τάξεως, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
 
Ιατροδικαστής Α΄ Τάξεως                                            1,60
Ιατροδικαστής Β΄ Τάξεως                                            1,40
Ιατροδικαστής Γ΄ Τάξεως                                            1,20
Ιατροδικαστής Δ΄ Τάξεως                                            1,00
 
2.-        Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών της προηγούμενης παραγράφου, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ιατροδικαστή Δ' Τάξεως ορίζεται σε χίλια δεκαοκτώ ευρώ (1.018€).
 
 
Άρθρο 35
Επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις
 
Α.-        Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
 
1.-     Χρόνου υπηρεσίας με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1. του άρθρου 30 του παρόντος νόμου.
 
2.-     Μεταπτυχιακών σπουδών, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1. του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.
 
3.-     Ειδικό επίδομα Ιατροδικαστικής υπηρεσίας, για την ανθυγιεινή και επικίνδυνη εργασία τους, καθώς και για την απασχόλησή τους πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο κατά τις απογευματινές και νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, οριζόμενο για όλους τους Ιατροδικαστές σε οκτακόσια ευρώ (800€).
 
4.-     Στους Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης χορηγείται, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών, της απασχόλησής τους χωρίς ωράρια εργασίας, καθώς και για τη δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, πάγια αποζημίωση οριζόμενη κατά μήνα, για όλους τους βαθμούς της ιεραρχίας, οριζόμενη σε πεντακόσια ευρώ (500€).
 
5.-     Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.
 
6.-     Ιατροδικαστές Β΄ Τάξεως, που συμπληρώνουν δέκα (10) έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν και δεν προάγονται στον επόμενο ελλείψει κενών θέσεων, λαμβάνουν προσαύξηση στο βασικό τους μισθό ίση με το ήμισυ της διαφοράς του βασικού μισθού μεταξύ του αμέσως επόμενου και του κατεχόμενου βαθμού.
 
Β.-        Εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος νόμου.
 
Γ.-           1.-  Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του ν.2521/1997 έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή.
 
2.-     Πέρα από τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όλα τα άλλα που έχουν χορηγηθεί στους Ιατροδικαστές με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις ή με δικαστικές ή υπουργικές αποφάσεις καταργούνται.
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

 

Α.- Μέλη Δ.Ε.Π. – Πανεπιστημίων

 πλήρους απασχόλησης

 

 

Άρθρο 36

Βασικός μισθός - επιδόματα

 

1.-        Ο βασικός μηνιαίος μισθός όλων των βαθμίδων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων με πλήρη απασχόληση, των Επιμελητών, Βοηθών και Επιστημονικών Συνεργατών, καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Λέκτορα, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
 
α.-
Καθηγητής  
1,50
β.-
Αναπληρωτής Καθηγητής
1,30
γ.-
Επίκουρος Καθηγητής
1,10
δ.-
Λέκτορας
1,00
ε.-
Μόνιμοι: Επιμελητές, Βοηθοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες
0,90
 
               Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της παραγράφου αυτής ο μηνιαίος βασικός μισθός του Λέκτορα ορίζεται σε χίλια είκοσι πέντε ευρώ (1.025€).
 
2.-            Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
 
α.-     Χρόνου υπηρεσίας, οριζόμενο σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους υπηρεσίας, προσαυξανόμενο στη συνέχεια ανά διετία από τη χορήγηση του ποσοστού αυτού και μέχρι δεκατέσσερις (14) διετίες κατά τέσσερις (4) ποσοστιαίες μονάδες και μέχρι συνολικού ποσοστού εξήντα τοις εκατό (60%). Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στο βασικό μισθό που έχει κάθε φορά το μέλος Δ.Ε.Π.
 
         Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου αυτού, καθώς και η αναφερόμενη στις διατάξεις των εδαφίων (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν.1268/1982 (ΦΕΚ 87/τ.Α'), με τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές, κατά περίπτωση.
 
β.-     Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης εντός των Πανεπιστημίων, οριζόμενο, ως εξής:
         
i.
Καθηγητής  
587€
ii.
Αναπληρωτής Καθηγητής
528€
iii.
Επίκουρος Καθηγητής
470€
iv.
Λέκτορας
411€
v.
Μόνιμοι: Επιμελητές, Βοηθοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες
176€
 
         Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας.
 
γ.-     Πάγια αποζημίωση, για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως εξής:
                   
i.
Καθηγητής  
411€
ii.
Αναπληρωτής Καθηγητής
264€
iii.
Επίκουρος Καθηγητής
176€
iv.
Λέκτορας
176€
v.
Μόνιμοι: Επιμελητές, Βοηθοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες
88€
 
δ.-     Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο, ως εξής:
         
i.
Καθηγητής  
426€
ii.
Αναπληρωτής Καθηγητής
386€
iii.
Επίκουρος Καθηγητής
351€
iv.
Λέκτορας
316€
 
ε.-               Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.
 
στ.-   Έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες και Προέδρους Τμημάτων, οριζόμενα, ως εξής:
 
i.
Πρύτανης  
440€
ii.
Αντιπρύτανης
382€
iii.
Κοσμήτορας ή Πρόεδρος Τμήματος
323€
 
3.-        Εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος νόμου.
 
4.-        Τα ποσά των περιπτώσεων i των εδαφίων β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου προσαυξάνονται κατά εκατόν δέκα επτά ευρώ (117€) με τη  συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας.
 
5.-        Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή, για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, καθώς και για τους Επιμελητές, Βοηθούς και Επιστημονικούς Συνεργάτες.
 
6.-        Οι αποδοχές και τα επιδόματα περικόπτονται κατά τις ημέρες της συλλογικής ή ατομικής αποχής από τα καθήκοντά τους (διδακτικά και εξεταστικά).
 
7.-        Η συνδρομή των προϋποθέσεων, για τη χορήγηση των επιδομάτων των περιπτώσεων β,' γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, εξετάζεται σε συνδυασμό με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν.2530/1997.
 
8.-        Στους Επιμελητές, Βοηθούς και Επιστημονικούς Συνεργάτες χορηγείται επίσης επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1. του άρθρου 8 του νόμου αυτού.
 
 
Β.- Μέλη Ε.Π. - A.Τ.Ε.Ι.

 

 

 

Άρθρο 37
Βασικός μισθός - επιδόματα
 
1.-        Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ε.Π. – Α.Τ.Ε.Ι.), καθώς και των μελών Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Καθηγητή Εφαρμογών, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
 
α.-
Καθηγητής
1,50
β.-
Αναπληρωτής Καθηγητής
1,30
γ.-
Επίκουρος Καθηγητής
1,15
δ.-
Καθηγητής Εφαρμογών
1,00
ε.-
Μέλος Ε.ΔΙ.Π.
1,00
 
            Ο βασικός μηνιαίος μισθός του Καθηγητή Εφαρμογών ορίζεται σε εννιακόσια οκτώ ευρώ (908€).
 
2.-        Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα: 
 
α.-     Χρόνου υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2.α. του άρθρου 36 του παρόντος νόμου.
 
β.-     Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των Α.Τ.Ε.Ι., οριζόμενο, ως ακολούθως:
 
i.-
Καθηγητής
558€
ii.-
Αναπληρωτής Καθηγητής
499€
iii.-
Επίκουρος Καθηγητής
382€
iv.- 
Καθηγητής Εφαρμογών
264€
v.-
Μέλος Ε.ΔΙ.Π.
117€
 
               Το ανωτέρω επίδομα, καταβάλλεται στους δικαιούχους και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας.
 
γ.-     Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως ακολούθως:
 
i.-
Καθηγητής
323€
ii.-
Αναπληρωτής Καθηγητής
264€
iii.-
Επίκουρος Καθηγητής
176€
iv.- 
Καθηγητής Εφαρμογών
147€
v.-
Μέλος Ε.ΔΙ.Π.
  88€
 
δ.-     Ερευνητικό επίδομα τεχνολογικής έρευνας, οριζόμενο, ως ακολούθως:
   
   αα.-  Για τους κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:
 
i.-
Καθηγητής
364€
ii.-
Αναπληρωτής Καθηγητής
322€
iii.-
Επίκουρος Καθηγητής
267€
iv.- 
Καθηγητής Εφαρμογών
178€
 
 
 
 
   ββ.- Για τους μη κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:
 
i.-
Καθηγητής
210€
ii.-
Αναπληρωτής Καθηγητής
210€
iii.-
Επίκουρος Καθηγητής
170€
iv.- 
Καθηγητής Εφαρμογών
125€
 
ε.-      Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.
 
στ.-   Έξοδα παράστασης στους Προέδρους, Αντιπροέδρους, Διευθυντές Σχολών και Προϊσταμένους Τμήματος οριζόμενα, κατά μήνα, ως ακολούθως:
 
i.-
Πρόεδρος
382€
ii.-
Αντιπρόεδρος
323€
iii.-
Διευθυντής Σχολής
176€
iv.- 
Προϊστάμενος Τμήματος και Διευθυντής Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής
117€
 
3.-        Τα ποσά των περιπτώσεων i των στοιχείων β', γ' και δ' της παραγράφου αυτής προσαυξάνονται κατά ογδόντα οκτώ ευρώ (88€) με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών υπηρεσίας.
 
4.-        Εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου αυτού.
 
5.-        Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή, για μέλη Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Τ.Ε.I..
 
6.-        Οι μηνιαίες αποδοχές των μελών Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι. μερικής απασχόλησης ορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών και των επιδομάτων αντίστοιχης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης με τα ίδια έτη υπηρεσίας. Η οικογενειακή παροχή καταβάλλεται στο ακέραιο. 
 
7.-        Οι αποδοχές και τα επιδόματα των ανωτέρω περικόπτονται κατά τις ημέρες της συλλογικής ή ατομικής αποχής από τα καθήκοντά τους (διδακτικά ή εξεταστικά).
 
8.-        Η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση των επιδομάτων των στοιχείων β', γ' και δ' της παραγράφου 2 εξετάζεται σε συνδυασμό με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.2530/1997.
 
9.-        Διατάξεις τυπικών νόμων που παραπέμπουν, ως προς τον καθορισμό αποδοχών και παροχών εν γένει, σε αποδοχές βαθμίδων μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και μελών Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι. παύουν να ισχύουν. 
 
10.-       Στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. χορηγείται επίσης, επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1. του άρθρου 8 του νόμου αυτού.
 
Γ.- Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες
 
 
Άρθρο 38
Βασικός μισθός - επιδόματα
 
1.-        Ο βασικός μηνιαίος μισθός των Ερευνητών που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα και ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα, τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του ν.1514/1985 (ΦΕΚ 13/τ.Α'), καθώς και σε κέντρα έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό της βαθμίδας του Ερευνητή Δ', ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
 
α.-
Ερευνητής Α’
1,50
β.-
Ερευνητής Β’
1,30
γ.-
Ερευνητής Γ’
1,10
δ.-
Ερευνητής Δ’
1,00
 
            Για τη διαμόρφωση των ανωτέρω νέων βασικών μισθών, ο βασικός μηνιαίος μισθός του Ερευνητή Δ' ορίζεται σε εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ (981€).
 
2.-        Ο βασικός μηνιαίος μισθός των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) των ανωτέρω Ερευνητικών Κέντρων και ανεξάρτητων Ερευνητικών Ινστιτούτων καθορίζεται, με βάση το βασικό μισθό του Ειδικού Λειτουργικού  Επιστήμονα Δ', ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
 
α.-
Ε.Λ.Ε. Α’
1,40
β.-
Ε.Λ.Ε. Β’
1,30
γ.-
Ε.Λ.Ε. Γ’
1,08
δ.-
Ε.Λ.Ε. Δ’
1,00
 
            Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της παραγράφου αυτής, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ε.Λ.Ε. Δ' ορίζεται σε εννιακόσια δεκαοκτώ ευρώ (918€).
 
3.-        Πέρα από το βασικό μισθό των προηγούμενων παραγράφων παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
 
α.-     Χρόνου υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2.α. του άρθρου 36 του παρόντος νόμου.
 
β.-     Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως εξής:
 
i.-
Ερευνητές Α’
411€
Ερευνητές Β’
264€
Ερευνητές Γ’
176€
Ερευνητές Δ’
176€
ii.-
Ε.Λ.Ε. Α’
396€
 
Ε.Λ.Ε. Β’
205€
 
Ε.Λ.Ε. Γ’
103€
 
Ε.Λ.Ε. Δ’
103€
 
γ.-     Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο, ως εξής:
 
i.-
Ερευνητές Α’
388€
Ερευνητές Β’
354€
Ερευνητές Γ’
319€
Ερευνητές Δ’
288€
ii.-
Ε.Λ.Ε. Α’
327€
 
Ε.Λ.Ε. Β
251€
 
Ε.Λ.Ε. Γ’
187€
 
Ε.Λ.Ε. Δ’
140€
 
δ.-     Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.
 
ε.-      Ραδιενέργειας, στους ερευνητές και στους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", οριζόμενο, κατά ζώνη, ως εξής.
 
-
Ζώνη Α’
264€
-
Ζώνη Β’
147€
-
Ζώνη Γ’
  88€
 
   Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους που δικαιολογείται η καταβολή του, η οποία θα βεβαιώνεται, κάθε μήνα, από τον οικείο προϊστάμενο. 
 
   Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος αυτού διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου. 
   Η κατανομή του προσωπικού σε ζώνες (Α, Β, Γ) θα γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.
 
4.-        Εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος νόμου.
 
5.-        Οι αποδοχές των Διευθυντών των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων τους και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και του Προέδρου της Ε.Ε.Α.Ε. είναι ο βασικός μισθός του ερευνητή Δ' με συντελεστή 1,7 στρογγυλοποιούμενος στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ, μαζί με όλα τα επιδόματα, τις παροχές και τις αποζημιώσεις, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 1, 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Πέραν των αποδοχών αυτών, στους Διευθυντές αυτούς καταβάλλεται και επίδομα θέσης ευθύνης, ύψους πεντακοσίων ογδόντα επτά (587) ευρώ το μήνα για τους Διευθυντές των Ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων και επτακοσίων τριάντα τεσσάρων (734) ευρώ για τους Διευθυντές των ερευνητικών κέντρων. Διευθυντές που είναι μέλη Δ.Ε.Π. εισπράττουν ολόκληρο το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας που αναγνωρίζονται από το οικείο Α.Ε.Ι.
 
6.-        Προκειμένου περί Ερευνητών Α' τα ποσά των περιπτώσεων i των εδαφίων β' και γ' της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, προσαυξάνονται κατά εκατόν δεκαεπτά ευρώ (117€), με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας.
 
7.-        Αμοιβή αποδοτικότητας που καθορίζεται ετησίως με κυμαινόμενο συντελεστή ως 120% επί του συνόλου των αποδοχών και υπολογίζεται για τους Ερευνητές, τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες και τις άλλες κατηγορίες προσωπικού από τη Διοίκηση του Ερευνητικού Κέντρου ή αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. ή της Ε.Ε.Α.Ε., με βάση τα ποσά των κονδυλίων που εισέρευσαν κατά τα παρελθόντα τρία έτη στον ερευνητικό φορέα από προγράμματα ή έργα χρηματοδοτούμενα, εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού και στα οποία συμμετείχαν ενεργά οι ερευνητές και οι Ε.Λ.Ε. ή από εκμετάλλευση τεχνογνωσίας και ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι κατηγορίες των εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού χρηματοδοτήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αμοιβής αποδοτικότητας αποφασίζονται από τη διοίκηση του αρμόδιου φορέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται η χορήγηση της πιο πάνω αμοιβής αποδοτικότητας σε Διευθυντές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων αυτών και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και στη Διοίκηση της Ε.Ε.Α.Ε.
 
8.-        Τα επιδόματα των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου καταβάλλονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προβαίνουν στις ενέργειες και ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται για τη χορήγησή τους.
 
9.-        Πέραν των ανωτέρω επιδομάτων, παροχών και αποζημιώσεων δεν δικαιολογείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή για ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου αυτού, πλην συγγραφικών δικαιωμάτων και επιμισθίων για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, οι λεπτομέρειες των οποίων ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου υπουργού και των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
 
 
 
Δ.- Καθηγητές Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
και Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών
 
 
Άρθρο 39
Βασικός μισθός-επιδόματα
 
1.-        Oι αποδοχές των καθηγητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών διαμορφώνονται ως εξής:
 
α.-     Για το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος νόμου.
 
β.-     Στο εκπαιδευτικό προσωπικό των Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών βαθμίδων Α', Β' και Γ' καταβάλλεται ο βασικός μισθός των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος νόμου αντίστοιχα, καθώς και οι παροχές και αποζημιώσεις των περιπτώσεων α', γ' (κατά την ίδια ως άνω αντιστοιχία), ε' της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου. Στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Ανωτέρω Εκκλησιαστικών Σχολών χορηγείται επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1. του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.
   
2.-        Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή, σε Καθηγητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών.
 
 
 
Ε.- Επιστημονικό Ερευνητικό Προσωπικό Κ.Ε.Π.Ε.
 
 
Άρθρο 40
Βασικός μισθός – Επιδόματα
 
1.-        Ο μηνιαίος βασικός μισθός του ερευνητικού προσωπικού του Κ.Ε.Π.Ε. καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Συνεργάτη Β', ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
 
α.-
Ερευνητής Α'                  
1,50
β.-
Ερευνητής Β’
1,40
γ.-
Ερευνητής Γ’
1,30
δ.-
Ερευνητής Δ’
1,20
ε.-
Ερευνητής Ε’
1,15
στ.-
Ερευνητής ΣΤ’
1,10
ζ.-
Συνεργάτης Α’
1,05
η.-
Συνεργάτης Β’
1,00
θ.-
Συνεργάτης Γ’
0,88
ι.-
Συνεργάτης Δ’
0,86
ια.-
Συνεργάτης Ε’
0,82
 
Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της παραγράφου αυτής, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Συνεργάτη Β' ορίζεται σε οκτακόσια ογδόντα ευρώ (880€).
 
2.-        Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
 
α.-     Χρόνου υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή του εδαφίου α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του νόμου αυτού.
 
β.-     Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως εξής:
 
i.-  Για ερευνητές, σε διακόσια ενενήντα τέσσερα (294) ευρώ.
ii.- Για συνεργάτες, σε διακόσια τριάντα πέντε (235) ευρώ.
 
γ.-     Επίδομα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο ως εξής:
 
i.-  Ερευνητές     454€
ii.- Συνεργάτες    324€
 
δ.-     Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου αυτού.
 
3.-        Εορτών και άδειας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος νόμου.
 
4.-        Τα επιδόματα των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 2 καταβάλλονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προβαίνουν στις ενέργειες και ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται για τη χορήγησή τους.
 
5.-        Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού, δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή, σε ερευνητές και συνεργάτες του Κ.Ε.Π.Ε..
 
 
ΣΤ.- Καθηγητές Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
 
 
Άρθρο 41
Βασικός μισθός – επιδόματα
 
1.-        Ο βασικός μηνιαίος μισθός των τακτικών καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) ορίζεται σε χίλια τετρακόσια εξήντα έξι ευρώ (1.466€).
 
2.-        Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου, παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα.
 
α.-     Χρόνου υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2.α. του άρθρου 36 του νόμου αυτού.
 
β.-     Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης, εντός των χώρων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οριζόμενο σε διακόσια ενενήντα τρία ευρώ (293€).
 
γ.-     Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη σε τετρακόσια έντεκα ευρώ (411€).
 
δ.-     Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.
 
ε.-      Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο σε διακόσια πενήντα δύο ευρώ (252€). 
   
   Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι επιτελούν με επάρκεια τις ερευνητικές δραστηριότητες.
 
3.-        Εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου αυτού.
 
4.-        Τα επιδόματα των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 2 καταβάλλονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προβαίνουν στις ενέργειες και ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται για τη χορήγηση τους.
 
5.-        Πέραν των επιδομάτων, παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού, δεν δικαιολογείται. από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή, σε καθηγητές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.
 
 
Ζ. Προσωπικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
 
 
Άρθρο 42
Αποδοχές Συμβούλων και Παρέδρων
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
 
1.-        Ο βασικός μηνιαίος μισθός των συμβούλων και των παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Παρέδρου με θητεία, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
 
α.-
Σύμβουλος
1,36
β.-
Μόνιμος Πάρεδρος
1,18
γ.-
Πάρεδρος με θητεία και Ειδικός Πάρεδρος
1,00
 
            Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της παραγράφου αυτής, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Παρέδρου με θητεία ορίζεται σε χίλια πενήντα οκτώ ευρώ (1.058€).
 
2.-        Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
 
α.-     Χρόνου υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2.α. του άρθρου 36 του παρόντος νόμου.
 
β.-     Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως εξής:
   
 
   i.-   Σύμβουλος         411€ 
   ii.-  Μόνιμος Πάρεδρος             293€
   iii.- Πάρεδρος με θητεία           176€
   iv.- Ειδικός Πάρεδρος              117€
 
γ.-     Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων οριζόμενο σε:
   i.-   Σύμβουλος         394€ 
   ii.-  Μόνιμος Πάρεδρος             357€
   iii.- Πάρεδρος με θητεία           319€
   iv.- Ειδικός Πάρεδρος              172€
 
δ.-     Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου αυτού.
 
3.-        Εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος νόμου.
 
4.-        Οι κατέχοντες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης λαμβάνουν τις αποδοχές του μόνιμου Παρέδρου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 
            Στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18/τ.Α') καταβάλλονται οι αποδοχές του ειδικού Παρέδρου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 
5.-        Τα επιδόματα των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 2 καταβάλλονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προβαίνουν στις ενέργειες και ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται για τη χορήγησή τους.
 
6.-        Στους Συμβούλους και στους Εισηγητές του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) καταβάλλεται ο βασικός μισθός των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 1, αντίστοιχα, καθώς και τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού.
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Γιατροί Εθνικού Συστήματος Υγείας

 

 

Άρθρο 43

Βασικός μισθός

 

1.-        Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κλάδου των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Επιμελητή Β’, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
            
α.-               Διευθυντής                                                             1,40
          β.-           Επιμελητής Α'                                         1,20
          γ.-           Επιμελητής Β'                                         1,00
δ.-               Επιμελητής Γ' και ειδικευόμενος                0,70
 
2.-        Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών της προηγούμενης παραγράφου, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Επιμελητή Β' ορίζεται σε  χίλια σαράντα δύο ευρώ (1.042€).
 
3.-        Στο ιατρικό προσωπικό του κλάδου ΕΣΥ περιλαμβάνονται και οι οδοντίατροι.
 
 

 

Άρθρο 44
Επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις
 
Α.-        Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
 
1.-     Χρόνου υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου Α.1. του άρθρου 30 του νόμου αυτού.
   
         Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού λαμβάνεται υπόψη εκείνη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος νόμου, υπολογιζόμενου και του χρόνου απόκτησης ειδικότητας.
 
2.-     Μεταπτυχιακών σπουδών, για τη χορήγηση του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου Α. 1.- του άρθρου 8 του νόμου αυτού.
 
3.-     Νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου οριζόμενο κατά βαθμό, ως εξής:
            
α.-      Διευθυντής                                               450€
β.-      Επιμελητής Α'                                          389€
γ.-      Επιμελητής Β'                                          327€
δ.-      Επιμελητής Γ’ και ειδικευόμενος                265€
 
4.-     Πάγια αποζημίωση για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οριζόμενη κατά βαθμό, ως εξής:
 
α.-      Διευθυντής                                                339€
   β.-  Επιμελητής Α'                                                    293€
   γ.-  Επιμελητής Β’                                                    247€
   δ.-  Επιμελητής Γ' και ειδικευόμενος            185€
 
5.-     Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.
 
6.-     Θέσεως - ευθύνης στους Διευθυντές, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα του βαθμού τους, οριζόμενο σε διακόσια τριάντα πέντε ευρώ (235€).
  
Στους Επιμελητές Α', που απονέμεται ο τίτλος του Αναπληρωτή Διευθυντή, καταβάλλεται επίδομα θέσεως - ευθύνης ίσο με τα σαράντα εκατοστά (40/100) του αντίστοιχου επιδόματος του Διευθυντή, για όσο χρονικό διάστημα φέρουν τον τίτλο αυτόν. Το ίδιο επίδομα και στο αυτό ύψος με τους Αναπληρωτές Διευθυντές καταβάλλεται και σε γιατρούς που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις Διευθυντών.
  
Το επίδομα θέσεως - ευθύνης καταβάλλεται και στην περίπτωση απουσίας του δικαιούχου από τα καθήκοντα του, για οποιαδήποτε αιτία, αλλά όχι πέρα των δύο (2) μηνών συνολικά κατ’ έτος.
 
Β.-           1.-  Εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου αυτού.
 
2.-     Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών  Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, καθορίζονται τα κίνητρα προσέλκυσης, εγκατάστασης και παραμονής του ιατρικού προσωπικού του Συστήματος σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και κρατικά θεραπευτήρια, που έχουν την έδρα τους σε προβληματικές περιοχές, καθώς και σε άγονες ειδικότητες, όπως οι περιοχές αυτές και άγονες ειδικότητες χαρακτηρίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις.
 
Μέχρι την έκδοση του προεδρικού αυτού διατάγματος τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί για την προσέλκυση και παραμονή ιατρικού προσωπικού σε προβληματικές περιοχές ή για την προσέλκυση στο σύστημα συγκεκριμένης ειδικότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την 31.12.1997 και με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασία.
 
3.-     Οι διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος νόμου έχουν ανάλογη εφαρμογή και στο προσωπικό του Ε.Σ.Υ.
 
 

 

Άρθρο 45
Εφημερίες
 
1.-        Η συμμετοχή των γιατρών του Ε.Σ.Υ., των μελών Δ.Ε.Π. τμημάτων ιατρικής και όλων των γιατρών που με οποιαδήποτε σχέση προσφέρουν υπηρεσία στα νοσοκομεία στο πρόγραμμα εφημεριών, είναι  υποχρεωτική  για όλους τους βαθμούς και βαθμίδες, σύμφωνα με 
 
τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. 
 
2.-        Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας όλης της χώρας, για την πραγματοποίηση εφημεριών, κατατάσσονται σε τρεις (3) ζώνες, ανάλογα με την έδρα τους ως εξής:
 
α.-     Ζώνη Α'
Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του Ηρακλείου και των Ιωαννίνων, συμπεριλαμβανομένων και των πανεπιστημιακών, καθώς και τα κέντρα υγείας του λεκανοπέδιου Αττικής και Θεσσαλονίκης.
 
β.-     Ζώνη Β'
   Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα περιφερειακά και νομαρχιακά νοσοκομεία των υπόλοιπων νομών ή πόλεων, καθώς και της Αλεξανδρούπολης και της Λάρισας.
 
γ.-     Ζώνη Γ'
   Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα νοσοκομεία που έχουν την έδρα τους σε, χαρακτηρισμένες από ισχύουσες διατάξεις, προβληματικές περιοχές, όλα τα υπόλοιπα κέντρα υγείας, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) με τα παραρτήματα του.
 
3.-        Το ανώτατο όριο συμμετοχής του προσωπικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος νόμου, σε εφημεριακή απασχόληση κατά νοσοκομείο, από το σύνολο των υπηρετούντων σε αυτό με οποιαδήποτε σχέση ορίζεται κατά ζώνη ως εξής:
            
Α' Ζώνη: Μέχρι το ένα τρίτο (1/3) των υπηρετούντων γιατρών σε περίπτωση γενικής εφημερίας και μέχρι το ένα πέμπτο (1/5) σε περίπτωση εσωτερικής εφημερίας του τελευταίου ποσοστού δυναμένου να αυξάνεται. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, μέχρι τα ένα τρίτο (1/3), με αιτιολογημένη απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.
            
Β' Ζώνη: Μέχρι το ένα δεύτερο (1/2) των υπηρετούντων γιατρών, του ποσοστού αυτού δυναμένου να αυξάνεται, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας μέχρι τα τρία πέμπτα (3/5).
  
Γ' Ζώνη: Μέχρι το σύνολο των υπηρετούντων γιατρών
 
4.-        Η συνολική αμοιβή για κάθε ενεργό εφημερία ανάλογα με τη διάρκειά της προσδιορίζεται με ωρομίσθιο ως εξής:
 
α.-     Για εφημερία ημέρας καθημερινής μέχρι την 22η ώρα, το ωρομίσθιο επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.
 
β.-     Για νυκτερινή εφημερία καθημερινής, από 22η ώρα μέχρι 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί τις αντίστοιχες ώρες ,νυκτερινής απασχόλησης.
 
γ.-     Για εφημερία ημέρας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 6η πρωινή μέχρι 22η, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.
 
δ.-     Για νυκτερινή εφημερία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 22η μέχρι 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%) επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.
            
Τα ανωτέρω προκύπτοντα συνολικά ποσά αμοιβής δεκαεξάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφημερίας, κατά περίπτωση, προσαυξάνονται κατά τριάντα ευρώ (30€)   για Επιμελητές Γ’, Β’, και Α’ και κατά εξήντα ευρώ (60€) για Διευθυντές.
 
Το ωρομίσθιο των εφημεριών υπολογίζεται με συντελεστή 0,0059 επί του βασικού μισθού που κατέχει ο δικαιούχος. Το ωρομίσθιο και οι προσαυξήσεις των εφημεριών δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
            
ε.-      Στους γιατρούς που υπηρετούν με βαθμό Διευθυντή σε νοσοκομεία της Α' Ζώνης και στους διευθυντές των πανεπιστημιακών κλινικών εργαστηρίων και μονάδων, ως αποζημίωση εφημεριών καταβάλλεται πάγιο μηνιαίο ποσό ύψους επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ (756 €). 
 
5.-        Η συνολική αμοιβή για κάθε εφημερία ετοιμότητας ορίζεται σε σαράντα εκατοστά (40/100) της αντίστοιχης συνολικής αμοιβής ενεργού εφημερίας, συμπεριλαμβανομένης και της  προσαύξησής της.
 
6.-        Οι γιατροί που συμμετέχουν σε ενεργό εφημερία υποχρεούνται να βρίσκονται εντός του νοσοκομείου και των λοιπών μονάδων, σε όλη τη διάρκειά της. Σε περίπτωση απουσίας τους, πέραν των πειθαρχικών κυρώσεων περικόπτεται ολόκληρη η αμοιβή της εφημερίας.
            
Οι γιατροί που συμμετέχουν σε εφημερία ετοιμότητας υποχρεούνται να προσέρχονται στα νοσοκομεία και στις λοιπές μονάδες όταν και όσες φορές καλούνται για παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση κλήσης και μη προσέλευσης τους πέρα από τη στέρηση της αμοιβής της εφημερίας κινείται αρμοδίως και πειθαρχική διαδικασία εναντίον τους.
  
Ο χαρακτήρας και ο τρόπος αποζημίωσης των γιατρών που μετέχουν σε πρόγραμμα εφημερίας ετοιμότητας δεν μεταβάλλονται από τις τυχόν σωρευτικές κλήσεις και τη διάρκεια παραμονής τους στους νοσοκομειακούς και λοιπούς χώρους. Η κλήση και η προσέλευση ή μη γιατρών στην περίπτωση αυτή διαπιστώνεται από τα στοιχεία της κάθε νοσηλευτικής μονάδας και με ευθύνη του γιατρού της ενεργού εφημερίας.
 
7.-        Οι γιατροί και οδοντίατροι των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας του Ε.Σ.Υ., όπως αναφέρονται στο άρθρο 43 του παρόντος, συμμετέχουν σε μικτή εφημερία, αποτελούμενη από ενεργό 6ωρη   εφημερία, μετά το πέρας του τακτικού ωραρίου, που συνεχίζεται με εφημερία ετοιμότητας μέχρι τη συμπλήρωση του 16ωρου.
    
            Η αμοιβή της εφημερίας αυτής καθορίζεται συνολικά σε εβδομήντα εκατοστά (70/100) της αντίστοιχης συνολικής αμοιβής της 16ωρης ενεργού εφημερίας. Η κατάρτιση του προγράμματος εφημεριών γίνεται εντός των ορίων των εγκεκριμένων πιστώσεων.
 
8.-        Εντός του τελευταίου τριμήνου του κάθε έτους, εκδίδονται κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας με τις οποίες καθορίζονται τα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού για τις εφημερίες κάθε νοσοκομείου, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για τον τρόπο της εφημερίας και τον έλεγχό τους.
    
Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου από αρμόδια προς τούτο όργανα και διαπίστωσης υπέρβασης της κοινής απόφασης ή απουσίας των εφημερευόντων από τα καθήκοντά τους, κινείται πειθαρχική διαδικασία κατά παντός υπευθύνου από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.
 
9.-        Το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών ή άλλων απολαβών των γιατρών περιλαμβανομένων και των αποζημιώσεων από εφημερίες, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί κατά μήνα τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, χωρίς συνυπολογισμό σε αυτές της οικογενειακής παροχής και των επιδομάτων εορτών και άδειας.
  
Το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και των πρόσθετων αμοιβών τους κατά μήνα δεν μπορεί να υπερβεί τις μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν σε Αρεοπαγίτη με 29 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς την οικογενειακή παροχή. Τυχόν υπέρβαση του ποσού αυτού περικόπτεται από την αποζημίωση των εφημεριών.
 
10.-       Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις αντίστοιχες κατηγορίες ιατρικού προσωπικού των πανεπιστημιακών νοσοκομείων (Αιγινήτειο και Αρεταίειο).
 
Η απόφαση για την έγκριση εφημεριών στα δύο αυτά πανεπιστημιακά νοσοκομεία εκδίδεται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από πρόταση της Εφορείας του οικείου νοσοκομείου.

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Διπλωματικοί Υπάλληλοι

 

 

Άρθρο 46

Βασικός μισθός
 
1.-        Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και των υπαλλήλων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων του ίδιου Υπουργείου, καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Ακολούθου Πρεσβείας, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
 
α.-
Πρέσβης
2,00
β.-
Πληρεξούσιος Υπουργός Α' Τάξεως, Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής - Σύμβουλος Α' Τάξεως
1,85
γ.-
Πληρεξούσιος Υπουργός Β' Τάξεως, Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Β' Τάξεως
1,70
δ.-
Σύμβουλος Πρεσβείας Α' Τάξεως, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Α' Τάξεως                                         
1,55
ε.-
Σύμβουλος Πρεσβείας Β' Τάξεως και Εμπειρογνώμονας Β' Τάξεως 
1,40
στ.-
Γραμματέας Πρεσβείας Α' Τάξεως και Εισηγητής της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας
1,30
ζ.-
Γραμματέας Πρεσβείας Β' Τάξεως
1,20
η.-
Γραμματέας Πρεσβείας Γ' Τάξεως
1,10
θ.-
Ακόλουθος Πρεσβείας
1,00
 
2.-        Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της προηγούμενης παραγράφου ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ακολούθου Πρεσβείας ορίζεται σε οκτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ (878€).
 

 

Άρθρο 47
Επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις
 
Α.-        Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, κατά μήνα:
 
1.-     Χρόνου Υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1. του άρθρου 30 του παρόντος νόμου. 
 
         Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, λαμβάνεται υπόψη εκείνη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος νόμου.
 
2.-     Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Α. 1.- του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.
 
3.-     Κίνητρο απόδοσης οριζόμενο σε διακόσια οκτώ ευρώ (208€).
 
         Κριτήρια για τη χορήγηση του ανωτέρω κινήτρου είναι η ποιοτική και ποσοτική απόδοση του υπαλλήλου, η μη αξιολόγησή του με δυσμενή βαθμό, καθώς και ο βαθμός του ενδιαφέροντός του για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
 
         Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι τεθείσες προϋποθέσεις, γίνεται κατ' αρχήν περιορισμός του κινήτρου στο ήμισυ επί δίμηνο και, εφόσον οι λόγοι περικοπής του κινήτρου εξακολουθούν να υφίστανται και μετά την παρέλευση διμήνου, διακόπτεται η καταβολή του επί ένα δίμηνο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφαση.
 
         Το Κίνητρο Απόδοσης περικόπτεται σε κάθε περίπτωση θέσεως του υπαλλήλου σε αργία ή διαθεσιμότητα, καθώς και σε περίπτωση απουσίας του λόγω αναρρωτικής άδειας, με εξαίρεση τη χορηγούμενη από νοσοκομεία, καθώς και την άδεια κύησης και λοχείας και παύει καταβαλλόμενο με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης. Για την περικοπή του επιδόματος ο μήνας λογίζεται ότι έχει είκοσι δύο (22) ημέρες.
 
         Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται και ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης και απόδοσης για την καταβολή του ανωτέρω κινήτρου, ανάλογα με τη φύση των αντιμετωπιζόμενων από την υπηρεσία αντικειμένων.
 
4.-     Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου αυτού.
 
5.-     Ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών, οριζόμενο ως εξής:
 
α.-     Για το βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (285 €)
 
β.-     Για το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄ μέχρι και για το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας A΄ καθώς και για το βαθμό του Εισηγητή της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας τριακόσια δέκα οκτώ ευρώ (318 €)
 
γ.-     Για το βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ και Εμπειρογνώμονα Β΄ τριακόσια σαράντα ευρώ (340 €)
 
δ.-     Για το βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Α΄, του Αναπληρωτή Νομικού Συμβούλου και του Εμπειρογνώμονα Α΄ τετρακόσια είκοσι οκτώ ευρώ (428 €)  
 
ε.-      Για το βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄, του Νομικού Συμβούλου, του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή-Συμβούλου Β΄ και για όλους τους ανώτερους βαθμούς  τετρακόσια πενήντα ένα ευρώ (451 €).
 
6.-     Πάγια αποζημίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς διπλωματικών ή επιστημονικών υπηρεσιών και της απασχόλησής τους πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής:
 
α.-     Ακόλουθος Πρεσβείας εκατόν σαράντα επτά ευρώ (147€)
β.-     Γραμματέας Πρεσβείας Γ' Τάξεως εκατόν σαράντα επτά ευρώ (147€)  
γ.-     Γραμματέας Πρεσβείας Β' Τάξεως διακόσια πέντε ευρώ (205€)
δ.-     Γραμματέας Πρεσβείας Α' Τάξεως και Εισηγητής της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας διακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (264€)
ε.-      Σύμβουλος Πρεσβείας Β' Τάξεως και Εμπειρογνώμονας Β' Τάξεως τριακόσια πενήντα δύο ευρώ (352€)
στ.-   Σύμβουλος Πρεσβείας Α' Τάξεως, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Α' Τάξεως τετρακόσια σαράντα ευρώ (440€)
ζ.-      Πληρεξούσιος Υπουργός Β' Τάξεως, Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής - Σύμβουλος Β' Τάξεως πεντακόσια πενήντα οκτώ ευρώ (558€)
η.-     Πληρεξούσιος Υπουργός Α' Τάξεως, Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Α’ Τάξεως εξακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (675€)
θ.-     Πρέσβης επτακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ (734€).
 
Β.-        Εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος νόμου.
 
Γ.-        Πέρα από τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όλες οι άλλες παροχές, επιδόματα και αποζημιώσεις που έχουν χορηγηθεί στους υπαλλήλους των κλάδων αυτών του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις ή με δικαστικές ή υπουργικές αποφάσεις, καταργούνται.
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Αρχιερείς
 
Άρθρο 48
Βασικός Μισθός – επιδόματα
 
1.-        Ο μηνιαίος βασικός μισθός των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
 
            α.- Αρχιεπίσκοπος                                                                    1,40
            β.- Μητροπολίτης και Τιτουλάριος Μητροπολίτης          1,20
            γ.- Τιτουλάριος Επίσκοπος και Βοηθός Επίσκοπος      1,00
 
Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου ορίζεται σε χίλια τριάντα επτά ευρώ (1.037€).
 
2.-        Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής επιδόματα και παροχές κατά μήνα:
 
α.-     Χρόνου υπηρεσίας με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1. του άρθρου 30 του παρόντος νόμου.
 
         Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, λαμβάνεται υπόψη εκείνη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος νόμου.
 
β.-     Μεταπτυχιακών σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Α.1. του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.
 
γ.-     Αποκλειστικού ειδικού λειτουργήματος οριζόμενο σε διακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ (274€). 
 
δ.-     Αποζημίωση εξόδων παράστασης οριζόμενη ως εξής:
         
         Αρχιεπίσκοπος, εκατόν σαράντα επτά ευρώ (147€ ).
         Εν ενεργεία Μητροπολίτης, εβδομήντα τέσσερα ευρώ (74€ ).
 
3.-        Εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος νόμου.
 
4.-        Το Δημόσιο υποχρεούται στην καταβολή των εξόδων κηδείας των αποθνησκόντων Αρχιερέων στις οικείες ιερές Μητροπόλεις, οι οποίες αναλαμβάνουν και τα έξοδα αυτά. Τα έξοδα κηδείας των Αρχιερέων ορίζονται στο ίδιο ποσό που καταβάλλεται για τους αποθνήσκοντες εφημέριους.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

 

 

 

Μουσικοί
 
Άρθρο 49
 
1.-        Ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών του μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.) και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.) καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό της κατηγορίας του Μουσικού, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
 
Αρχιμουσικός – Εξάρχων
1,63
Κορυφαίος Α’           
1,55
Κορυφαίος Β’
1,38
Μουσικός
1,00
 
2.-        Για τη διαμόρφωση των ανωτέρω βασικών μισθών της προηγούμενης παραγράφου ο μηνιαίος βασικός μισθός του μουσικού ορίζεται οκτακόσια τριάντα πέντε ευρώ (835€)
 
3.-        Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής επιδόματα κατά μήνα:
 
α.-     Χρόνου υπηρεσίας με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1. του άρθρου 30 του παρόντος νόμου.
 
         Για τον υπολογισμό του επιδόματος αυτού λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της υπηρεσίας του μουσικού με την επαγγελματική του ιδιότητα στις κρατικές ορχήστρες, στις ορχήστρες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη προϋπηρεσία αναγνωρίζεται από το Δημόσιο. Αποκλείεται η προσμέτρηση υπηρεσίας η οποία έχει προσφερθεί με παράλληλη απασχόληση στους ανωτέρω φορείς.
 
β.-     Μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Α.1. του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.
 
γ.-     Ειδικό Μουσικό επίδομα, οριζόμενο σε εξακόσια σαράντα επτά ευρώ (647€).
 
δ.-     Ειδικό επίδομα για τη διευκόλυνση αγοράς, συντήρησης και επισκευής οργάνων, οριζόμενο σε τριακόσια σαράντα πέντε ευρώ (345€).
 
ε.-      Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος νόμου.
4.-        Εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος νόμου.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

 

Μόνιμα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος
 
Άρθρο 50
Βασικός μισθός
 
1.-        Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της κλίμακας της ιεραρχίας των μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Ανθυπολοχαγού και αντίστοιχων, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
 
2.-        Οι συντελεστές προσδιορισμού των βασικών μισθών της παραγράφου 1 είναι οι εξής:
 
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.)
2,50
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας (Α/Γ.Ε.Σ.. Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α.), Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος
2,30
Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής 1ης Στρατιάς, Αρχηγός Στόλου και Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας
2,10
Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι
1,95
Υποστράτηγος και αντίστοιχοι
1,83
Ταξίαρχος και αντίστοιχοι
1,68
Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι 
1,44
Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι
1,28
Ταγματάρχης και αντίστοιχοι
1,19
Λοχαγός και αντίστοιχοι
1,13
Υπολοχαγός και αντίστοιχοι
1,08
Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι
1,00
Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι
0,96
Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι
0,93
Επιλοχίας και αντίστοιχοι
0,89
Λοχίας και αντίστοιχοι
0,76
Δεκανέας και αντίστοιχοι
0,57
Μόνιμος Στρατιώτης και Αστυφύλακας που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις
0,32
 
3.-        Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού και αντίστοιχων, ορίζεται σε επτακόσια είκοσι ευρώ (720€). 
Άρθρο 51
Επιδόματα
 
Α.-        Πέρα από το μηνιαίο βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα κατά μήνα:
 
1.-     Χρόνου υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1. του άρθρου 30 του παρόντος νόμου.
   
   Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος νόμου καθώς και η προβλεπόμενη από ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τα αντίστοιχα της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος με τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές.
 
2.-     Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου αυτού.
 
3.-     Εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, ποσού εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ (138€) για όλους τους στρατιωτικούς εν γένει.
 
   Για τους εγγάμους χωρίς τέκνα, που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε διακόσια εννιά ευρώ (209€).
 
   Για εγγάμους ή διαζευγμένους ή σε διάσταση ή σε χηρεία ή αγάμους οι οποίοι έχουν τέκνα, που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, το ποσό του επιδόματος αυτού ορίζεται σε διακόσια εβδομήντα εννιά ευρώ (279€).
 
   Σε περίπτωση συζύγων που αμείβονται και οι δύο με τις διατάξεις του παρόντος, τα προστατευόμενα μέλη οικογένειας (τέκνα) λαμβάνονται υπόψη μόνο για τον έναν εξ αυτών.
 
   Στη βάση υπολογισμού των μηνιαίων αποδοχών των μαθητών των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των Εφέδρων και των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το επίδομα εξομάλυνσης ορίζεται σε εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ (138€).
 
4.-     Ειδικής Απασχόλησης για την Εθνική Άμυνα, Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια:
 
α.-     Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ορίζεται, κατά περίπτωση, ως εξής:
 
i.-      Για ανώτατους αξιωματικούς σε τετρακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (464€) και για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπασπιστές σε διακόσια εξήντα τρία ευρώ (263€). 
 
ii.-     Για υπαξιωματικούς και μόνιμους στρατιώτες σε διακόσια ένα ευρώ (201€). 
 
β.-     Για το αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και για το προσωπικό του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος που ορίζεται κατά περίπτωση ως εξής:
 
i.-      Για ανώτατους αξιωματικούς σε τετρακόσια είκοσι επτά ευρώ (427€) και για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπαστυνόμους ή αντίστοιχους σε διακόσια σαράντα ένα ευρώ (241€).
 
ii.-     Για υπαξιωματικούς και αστυφύλακες ή αντίστοιχους σε εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ (179€).
 
Από τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος εξαιρούνται οι τελούντες σε  κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας και οι έφεδροι και δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας και βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών).
 
5.-     Θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης, οριζόμενο κατά βαθμό ως εξής:
 
α.-     Για τον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. σε οκτακόσια ογδόντα ένα ευρώ (881€).
 
β.-     Για τους Αρχηγούς Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α., το Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, το Διοικητή της 1ης Στρατιάς, τον Αρχηγό Στόλου και τον Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας καθώς και για τους Αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος σε πεντακόσια ογδόντα επτά ευρώ (587€).
 
γ.-     Για τον Αντιστράτηγο ή αντίστοιχο σε τετρακόσια σαράντα ένα ευρώ (441€).
          
δ.-     Για τον Υποστράτηγο ή αντίστοιχο σε τριακόσια είκοσι τρία ευρώ (323€). 
 
ε.-      Για τον Ταξίαρχο ή αντίστοιχο, σε διακόσια πέντε ευρώ (205€). 
 
στ.-    Για το Συνταγματάρχη ή αντίστοιχο, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στο βαθμό, σε εκατόν σαράντα επτά ευρώ (147€).
 
ζ.-      Για τον Αντισυνταγματάρχη και Ταγματάρχη ή αντίστοιχους, με εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθμούς αυτούς, σε πενήντα εννιά ευρώ (59€).
 
η.-     Για τους κατώτερους Αξιωματικούς (Λοχαγούς, Υπολοχαγούς και Ανθυπολοχαγούς ή αντίστοιχους) με εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθμούς αυτούς, σε σαράντα τέσσερα ευρώ (44€). 
 
θ.-     Για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και μόνιμους Στρατιώτες, σε τριάντα έξι ευρώ (36€).
 
6.-     Έξοδα παράστασης τα οποία ορίζονται ως εξής:
 
α.-     Για τον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. σε διακόσια τριάντα πέντε ευρώ (235€).
 
β.-     Για τους Αρχηγούς Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., του Λ.Σ. και Π.Σ. σε εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ (177€). 
 
γ.-     Για το Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, το Διοικητή της Πρώτης Στρατιάς, τον Αρχηγό του Στόλου και τον Αρχηγό της Τακτικής Αεροπορίας σε εκατόν δέκα οκτώ ευρώ (118€).
 
7.-     Ευθύνης Διοίκησης-Διεύθυνσης ορίζεται ως εξής:
 
α.-     Για τους Ανώτατους Αξιωματικούς, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά, σε εκατόν σαράντα επτά ευρώ (147€).
 
β.-     Για το Συνταγματάρχη ή αντίστοιχο, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στο βαθμό, σε εκατόν δέκα οκτώ ευρώ (118€).
 
γ.-     Για τον Αντισυνταγματάρχη και Ταγματάρχη ή αντίστοιχους, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στους βαθμούς αυτούς, σε ογδόντα οκτώ ευρώ (88€).
 
δ.-     Για κατώτερους Αξιωματικούς (Λοχαγούς, Υπολοχαγούς και Ανθυπολοχαγούς ή αντίστοιχους) με εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθμούς αυτούς, σε πενήντα εννιά ευρώ (59€).
 
ε.-      Για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Μόνιμους Στρατιώτες σε τριάντα ευρώ (30€).
 
8.-     Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων:
 
α.-      για τους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, ορίζεται σε πενήντα εννιά ευρώ (59€).
 
β.-     Για το στρατιωτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. του Π.Σ. και του Λ.Σ. το επίδομα αυτό προσδιορίζεται σε ώρες νυχτερινής απασχόλησης και οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής του, καθώς και ο αριθμός των δικαιούχων αυτού καθορίζονται με κοινή απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
         Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, εξακολουθούν να χορηγούνται τα ποσά που καταβάλλονταν την 31.12.2003.
 
9.-     Πληροφορικής για το στρατιωτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Α.8. του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.
 
Β.-           1.-  Από τη χορήγηση των ανωτέρω επιδομάτων των παραγράφων Α.7. και Α.8. του παρόντος άρθρου, εξαιρούνται οι τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας και οι έφεδροι και δόκιμοι έφεδροι Αξιωματικοί και Οπλίτες θητείας και βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών).
 
2.-     Τα επιδόματα των παραγράφων Α.4., Α.5. και Α.6. του άρθρου αυτού, καταβάλλονται μόνο για το χρονικό διάστημα που οι δικαιούχοι αυτών βρίσκονται σε ενέργεια.
               
               3.-  Οι δόκιμοι αστυφύλακες και οι αντίστοιχοι του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος λαμβάνουν το βασικό μισθό του μόνιμου στρατιώτη και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, χωρίς τα λοιπά επιδόματα του παρόντος άρθρου.
 
4.-     Για τον υπολογισμό των τριμήνων αποδοχών του προσωπικού του παρόντος Κεφαλαίου λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, η οικογενειακή παροχή και το επίδομα εξομάλυνσης.
 
5.-     Εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος νόμου.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

 

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)

 

 

Άρθρο 52

Βασικός μισθός - επιδόματα

 

1.-        Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών Ε.Π. των Α.Ε.Ν. καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του επιμελητή, με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενος στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

 

α.- Καθηγητής                                                           1,25

 

            β.- Επίκουρος Καθηγητής                                          1,10

 

            γ.- Επιμελητής                                                          1,00

 

            δ.- Καθηγητής ειδικών μαθημάτων 0,98

 

            Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών της παραγράφου αυτής ο βασικός μισθός του Επιμελητή ορίζεται σε οκτακόσια εξήντα ευρώ (860€).

 

 2.-       Στα μέλη Ε.Π. των Α.Ε.Ν. καταβάλλονται, κατά μήνα, τα εξής επιδόματα και έξοδα παράστασης:

 

α.-     Το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Α.1. του άρθρου 30 του νόμου αυτού.

 

         Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού υπολογίζεται:

 

i.-      Η επαγγελματική προϋπηρεσία που απαιτείται ως προσόν διορισμού για κάθε θέση.

 

ii.-     Η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ή η υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου και δεν συμπίπτει με την προϋπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου.

 

β.-     Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των Α.Ε.Ν. οριζόμενο ως εξής:

 

i.-   Καθηγητής                                                 293€

 

ii.-  Επίκουρος Καθηγητής                 235€

 

iii.- Επιμελητής                                 176€

 

ιv.- Καθηγητής ειδικών μαθημάτων      147€

 

γ.-     Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οριζόμενο ως εξής:

 

i.-   Καθηγητής                                                 276€

 

ii.-  Επίκουρος Καθηγητής                 210€

 

iii.- Επιμελητής                                 179€

 

ιv.- Καθηγητής ειδικών μαθημάτων      146€

 

δ.-     Ειδικό επίδομα ναυτικής εκπαίδευσης, οριζόμενο για όλες τις βαθμίδες σε εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ (176€).

 

ε.-      Έξοδα παράστασης σε Διευθυντές και Αναπληρωτές Διευθυντές Σχολών, οριζόμενα ως εξής:

 

i.-      Διευθυντές Σχολών:                                                 117€

 

ii.-     Αναπληρωτές Διευθυντές Σχολών,

εφόσον στη Σχολή λειτουργούν

τουλάχιστον πέντε τμήματα                                        59€

 

στ.-   Μεταπτυχιακών σπουδών με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1. του άρθρου 8 του νόμου αυτού.

 

ζ.-      Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου αυτού.

 

3.-        Επιδόματα εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος νόμου.

 

4.-        Στα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Α.Ε.Ν. καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ογδόντα οκτώ ευρώ (88€) για την ενημέρωσή του σε θέματα ναυτικών τεχνολογικών εφαρμογών.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

 

Υπάλληλοι κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών

 

Άρθρο 53

 

Οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών υπάγονται από 1.1.2004, στο μισθολόγιο των υπαλλήλων των αντίστοιχων βαθμών του διπλωματικού κλάδου του Κεφαλαίου Δ’ του παρόντος νόμου. Οι μηνιαίες αποδοχές τους κατά βαθμό, όπως διαμορφώνονται την ανωτέρω ημερομηνία και κάθε φορά, από οποιεσδήποτε αυξήσεις εισοδηματικής πολιτικής, μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης κ.λ.π. δεν καταβάλλονται στο ακέραιο, αλλά σε ποσοστό, ως εξής:

 

1.-                           Για τους βαθμούς του Ακολούθου και Γραμματέα Γ’,

α.-

από 1.1.2004 έως 31.12.2004

Ποσοστό

78%

β.-

από 1.1.2005 έως 31.12.2005

»

84%

γ.-

από 1.1.2006 έως 31.12.2006

»

90%

δ.-

από 1.1.2007 έως 31.12.2007

»

95%

ε.-

από 1.1.2008 και εφεξής 

»

100%

 

2.-                           Για τους βαθμούς του Γραμματέα Β’ και Γραμματέα Α’,

α.-

από 1.1.2004 έως 31.12.2004

Ποσοστό

66%

β.-

από 1.1.2005 έως 31.12.2005

»

75%

γ.-

από 1.1.2006 έως 31.12.2006

»

83%

δ.-

από 1.1.2007 έως 31.12.2007

»

92%

ε.-

από 1.1.2008 και εφεξής 

»

100%

 

3.-                           Για τους βαθμούς του Συμβούλου Β’ και Συμβούλου Α’,

α.-

από 1.1.2004 έως 31.12.2004

Ποσοστό

58%

β.-

από 1.1.2005 έως 31.12.2005

»

68%

γ.-

από 1.1.2006 έως 31.12.2006

»

78%

δ.-

από 1.1.2007 έως 31.12.2007

»

89%

ε.-

από 1.1.2008 και εφεξής 

»

100%

 

4.-                           Για τους βαθμούς του Γενικού Συμβούλου Β’ και Γενικού Συμβούλου Α’,

α.-

από 1.1.2004 έως 31.12.2004

Ποσοστό

50%

β.-

από 1.1.2005 έως 31.12.2005

»

62%

γ.-

από 1.1.2006 έως 31.12.2006

»

75%

δ.-

από 1.1.2007 έως 31.12.2007

»

87%

ε.-

από 1.1.2008 και εφεξής 

»

100%

 

Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και η οικογενειακή παροχή δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω ποσοστά και καταβάλλονται στο ακέραιο.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

Συναφείς Διατάξεις

 

Άρθρο 54

Τρίμηνες Αποδοχές – Αποδοχές εκπαιδευτικής άδειας

 

1.-        Για τον υπολογισμό των τρίμηνων αποδοχών των υπαγομένων στο Μέρος Β’ του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τους υπαγόμενους στο Κεφάλαιο Ζ’, λαμβάνονται υπόψη, ο βασικός μισθός, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και η οικογενειακή παροχή.

 

2.-        Για τον υπολογισμό της προσαύξησης των αποδοχών λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας στο προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας. Τα επιδόματα εορτών και αδείας υπολογίζονται μόνο επί των αποδοχών της οργανικής τους θέσης όχι δε επί των τυχόν προσαυξημένων αποδοχών.

Άρθρο 55

Κατάργηση διατάξεων

 

                               Από την έναρξη ισχύος του Μέρους Β΄ του παρόντος νόμου καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:

 

1.-        Τα άρθρα 1, 2, 8, 9, οι παράγραφοι 1 έως 8 του άρθρου 10, το άρθρο 11, οι παράγραφοι 1 έως 5 του άρθρου 12, καθώς και οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 14 του ν.2521/1997 (ΦΕΚ 174/τ.Α’).

 

2.-        Τα άρθρα 1, 2, 4, 5, 7 9, 11, 16 και η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν.2606/1998 (ΦΕΚ 89/τ.Α’)

 

3.-        Τα άρθρα 13, 15, 17, 18, 19, 20 και 21 του ν.2530/1997 (ΦΕΚ 218/τ.Α’).

 

4.-        Η περίπτωση Η’ του άρθρου 4 του ν.2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α’).

 

5.-        Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του ν.2919/2001 (ΦΕΚ 128/τ.Α’).

 

6.-        Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 7 του ν.3075/2002 (ΦΕΚ 297/τ.Α’).

 

7.-        Τα εδάφια α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/τ.Α’),

 

8.-        Το εδάφιο α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του ν.3160/2003 (ΦΕΚ 165/τ.Α’).

 

9.-        Οι περιπτώσεις α’ και γ’ πλην του τελευταίου εδαφίου αυτής του άρθρου 13 του ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72/τ.Α΄)

 

10.-       Τα άρθρα 1 και 2 του ν.2448/1996 (ΦΕΚ 279/τ.Α’).

 

11.-       Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 και οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 18 του ν.2592/1998 (ΦΕΚ 57/τ.Α’)

 

12.-       Το άρθρο 31 του ν.2768/1999 (ΦΕΚ 273/τ.Α’)

 

13.-       Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν.2512/1997 (ΦΕΚ 138/τ.Α’).

 

14.-       Το άρθρο 17 του ν.2638/1998 (ΦΕΚ 204/τ.Α’)

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 56

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από 1.1.2004, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.
 
Αθήνα 2003
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 
 
ΝΙΚ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
 

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

 

 
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 
 
ΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
 
 
ΥΓΕΙΑΣ -  ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 
 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
 
 
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ
 
 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 
 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ