ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

στο σχέδιο νόμου: «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις»

 

 

 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

 

 

 

Ι.- ΓΕΝΙΚΑ

 

Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την εφαρμογή του ν.2470/1997, διαμόρφωσε εκ νέου μια πολύπλοκη μισθολογική κατάσταση η οποία ήταν ανάγκη να αντιμετωπισθεί με την καθιέρωση ενός νέου μισθολογίου (Μέρος Α’ παρόντος νόμου) για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), καθώς στο χρόνο αυτό έλαβαν χώρα σημαντικές μισθολογικές παρεμβάσεις.

 

Για τους ίδιους περίπου λόγους, κρίθηκε επιβεβλημένη η αναδιάρθρωση και ο εξορθολογισμός της δομής και των ειδικών μισθολογίων (Μέρος Β’ παρόντος νόμου), που ρυθμίζουν έως σήμερα τις αποδοχές συγκεκριμένων κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου και των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας.

 

            Τόσο στο Α’ όσο και στο Β’ Μέρος του νόμου αυτού έγινε ταυτόχρονα και μια προσπάθεια κωδικοποίησης των σημαντικότερων μισθολογικού περιεχομένου διατάξεων που ισχύουν ήδη και βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορους νόμους κ.λ.π.

 

 

ΜΕΡΟΣ Α’

 

 

1.-        Το προτεινόμενο μισθολόγιο του Μέρους αυτού, αποσκοπεί στην περαιτέρω εκλογίκευση του συστήματος αμοιβών του προσωπικού του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και στην κατά δικαιότερο τρόπο εξομάλυνση των διαμορφωθεισών στο μεταξύ μισθολογικών διαφορών.

2.-        Με το παρόν Μισθολόγιο αυξάνονται οι αποδοχές των υπαλλήλων σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα του πληθωρισμού, κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης, στο βασικό τους μισθό, μέρους των καταβαλλομένων επιδομάτων.

 

Το γεγονός αυτό οδηγεί σε υψηλότερες αυξήσεις των ετήσιων από τις μηνιαίες αποδοχές, αλλά και σε αύξηση των συντάξεων.

 

Ειδικότερα το νέο μισθολόγιο έχει τα εξής χαρακτηριστικά :

 

α.-     Ενσωματώνει στον βασικό μισθό το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, το επίδομα εξομάλυνσης και μέρος του κινήτρου απόδοσης του ισχύοντος μισθολογίου.

 

β.-     Καθιερώνει 18 Μισθολογικά Κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε κατηγορία υπαλλήλων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), στις οποίες εντάσσονται οι υπάλληλοι σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα που κατέχουν.

 

γ.-     Απλοποιεί τον υπολογισμό των αποδοχών συνδέοντας με σταθερούς συντελεστές το βασικό μισθό των Μ.Κ. όλων των υπολοίπων κατηγοριών με το βασικό μισθό των Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Υ.Ε.

1,00

Δ.Ε.

1,17

Τ.Ε.

1,31

Π.Ε.

1,37

 

δ.-      Προσδιορίζει σε ένα μόνο άρθρο (άρθρο 8) όλα τα επιδόματα αναλύοντας ταυτόχρονα τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής τους.  

 

Περαιτέρω,

·                Αυξάνει το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών και αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.).

 

·                Αυξάνει το νοσοκομειακό επίδομα και ενσωματώνει σ’ αυτό το επίδομα τροφής.

 

·                Κωδικοποιεί όλα τα διατηρούμενα επιδόματα (που είχαν καθιερωθεί με διατάξεις που δεν περιλαμβάνονταν στον ν.2470/1997) και προσδιορίζει το ύψος τους, ώστε κάθε εκκαθαριστής να γνωρίζει το σύνολο των αποδοχών και αποζημιώσεων ανατρέχοντας μόνο στον παρόντα νόμο και την ερμηνευτική του εγκύκλιο.

 

ε.-      Αυξάνει το επίδομα θέσης ευθύνης των Προϊσταμένων Διοίκησης και Εκπαίδευσης.

 

στ.-    Προβλέπει επιπλέον αυξήσεις:

 

αα.-      για τους εκπαιδευτικούς γενικά και για τα στελέχη της εκπαίδευσης ειδικότερα, με στόχο την βελτίωση των αποδοχών τους, ώστε να επιβραβευτεί η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο,

 

ββ.-      για τους Υγειονομικούς, με στόχο την παροχή επιπλέον κινήτρων στο προσωπικό του χώρου αυτού, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

 

ζ.-      Θέτει αυστηρότερες προϋποθέσεις στην δυνατότητα καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας, στο προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης. Ταυτόχρονα αυξάνει την ωριαία αποζημίωση (απογευματινή, νυκτερινή κ.λ.π. εργασία) κατά 22% περίπου, ώστε να προσεγγίσει τα ισχύοντα στον ιδιωτικό τομέα.

 

Εκχωρεί την αρμοδιότητα έγκρισης υπερωριακής εργασίας, στον καθ’ ύλη αρμόδιο διατάκτη, (Υπουργό, Νομάρχη κ.λ.π.) ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και να απλουστευτούν οι διαδικασίες έκδοσης των συγκεκριμένων διοικητικών πράξεων, με αυστηρούς όμως περιορισμούς ως προς την υπέρβαση των εγγεγραμμένων, στον προϋπολογισμό τους, πιστώσεων και το επιτρεπόμενο όριο ωρών.

 

η.-     Στα πλαίσια ελέγχου των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για αποζημιώσεις συλλογικών οργάνων θέτει όριο στο ύψος της αποζημίωσης από συμμετοχή σε αυτά, με εξαίρεση τις περιπτώσεις συγκρότησης συλλογικών οργάνων με ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία της χώρας, την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

θ.-      Καταργεί την ειδική μηνιαία παροχή των 176€ που χορηγήθηκε με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.3016/2002. Τα ποσά της παροχής αυτής, διατηρούνται ως προσωπική διαφορά. Η ανωτέρω ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αποφευχθούν αποσπασματικές παροχές σε επί μέρους κατηγορίες υπαλλήλων του Δημοσίου, καθώς στην πορεία εφαρμογής της ως άνω ρύθμισης αποδείχθηκε ότι δεν περιορίζονταν οι μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των υπαλλήλων διαφόρων φορέων.

 

 

 

 

ι.-      Προβλέπει την εξόφληση των απαιτήσεων που προέρχονται από την μη σύγχρονη καταβολή και στους δύο συζύγους της οικογενειακής παροχής κατά το χρονικό διάστημα από  1.3.2001  μέχρι 30.6.2002. Με την ρύθμιση αυτή, εξοφλούνται αναδρομικά τα οφειλόμενα για την εν λόγω αιτία ποσά, από την έναρξη του μήνα εντός του οποίου εκδόθηκε η αριθμ. 3/2001 απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.

 

Το προτεινόμενο μισθολόγιο με απλό και λειτουργικό τρόπο, παρέχει τελικά ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές όλων των κατηγοριών υπαλλήλων, στα πλαίσια των υφιστάμενων δημοσιονομικών δυνατοτήτων και αποτελεί σταθερή βάση για την μελλοντική αναμόρφωσή του προς την κατεύθυνση της σταδιακής σύγκλισης των αποδοχών του προσωπικού που εμπίπτει στις ρυθμίσεις του, προς τις αντίστοιχες των συναδέλφων τους στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

ΜΕΡΟΣ Β’

 

 

Με τις διατάξεις του Μέρους αυτού, τροποποιούνται, κωδικοποιούνται και αναδιαρθρώνονται σε νέες βάσεις οι διατάξεις των λοιπών ειδικών μισθολογίων με σκοπό να τις καταστήσουν περισσότερο λειτουργικές, ιδίως για εκείνα τα ειδικά μισθολόγια στα οποία παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στη δομή τους από  την έναρξη ισχύος τους μέχρι σήμερα.

 

Ειδικότερα:

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

 

 

1.-        Με τις διατάξεις του ισχύοντος σήμερα μισθολογίου (ν.2521/1997) των δικαστικών λειτουργών και του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, είχε δημιουργηθεί ένα απλό και λειτουργικό πλαίσιο προσδιορισμού των αποδοχών τους. Εν όψει αυτού κρίθηκε σκόπιμο να μην γίνουν ριζικές αλλαγές στη δομή του, αλλά να αναπροσαρμοστούν δύο από τα βασικά μεγέθη που το συνθέτουν.

 

Με τις παρούσες ρυθμίσεις, αυξάνεται ο βασικός μισθός του ανωτέρω προσωπικού κατά 6%. Επίσης, αυξάνεται κατά 10% το επίδομα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου), ώστε, επτά χρόνια μετά από την έναρξη ισχύος του μισθολογίου τους, να αυξηθούν ουσιαστικά οι συνολικές αποδοχές τους.

 

 

2.-        Όσον αφορά τους Ιατροδικαστές σημειώνεται ότι, από την καθιέρωση του μισθολογίου τους (ν.2521/1997) έλαβαν χώρα μια σειρά από νομοθετικές παρεμβάσεις με τις οποίες χορηγήθηκαν νέα και αναπροσαρμόστηκαν υφιστάμενα επιδόματα. Για λόγους απλοποίησης και λειτουργικότητας του μισθολογίου τους οι αλλαγές αυτές ενσωματώνονται σε ένα άρθρο.

 

Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές αποδοχές τους αναπροσαρμόζονται κατά 3%, λόγω της εντός του 2003, αναπροσαρμογής του ειδικού επιδόματος ιατροδικαστικής υπηρεσίας κατά 36% και της πάγιας αποζημίωσης για την απασχόλησή τους χωρίς ωράριο εργασίας και για τη δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κατά 14%.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

 

 

1.-        Με τις διατάξεις του ν.2530/1997, είχε δημιουργηθεί ένα σύστημα αμοιβών για τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων και Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ε.Π.-Τ.Ε.Ι.), που χαρακτηρίζονταν από καινοτομίες και ως προς την δομή του και ως προς το ύψος των αποδοχών που περιλάμβανε.

Οι ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται, στο διεθνές αλλά και το εθνικό περιβάλλον της ανώτατης παιδείας κατέστησαν επιβεβλημένες τις  αναφερόμενες πιο κάτω μισθολογικές παρεμβάσεις, έτσι ώστε το ισχύον καθεστώς να εναρμονισθεί με τις σημερινές ανάγκες.

 

Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν αυξήσεις των βασικών μισθών καθώς και αυξήσεις και ενσωματώσεις υφιστάμενων επιδομάτων. Για τις αναπροσαρμογές αυτές ελήφθησαν υπόψη και ορισμένες από τις προτάσεις της Επιτροπής που είχε συσταθεί με την συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και συνδικαλιστών.

 

Ειδικότερα, το εν λόγω νέο μισθολόγιο έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 

α.-     Αυξάνει τους υφιστάμενους βασικούς μισθούς κατά 8% και ενσωματώνει σε αυτούς ποσό 30€ από το χορηγούμενο επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών.

 

β.-     Διατηρεί σταθερές τις σχέσεις μεταξύ των βασικών μισθών όλων των βαθμίδων.

 

γ.-     Αυξάνει το ειδικό ερευνητικό επίδομα κατά 25%, ενσωματώνοντας σ’ αυτό το υπόλοιπο ποσό του επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών, για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων.

 

δ.-     Αυξάνει το ειδικό ερευνητικό επίδομα του Ε.Π. του Τ.Ε.Ι., σε ποσοστό 37% κατά μέσο όρο. Επιπλέον, ενσωματώνονται σ’ αυτό, το υπόλοιπό του επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών και το ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων.

 

2.-        Με τις διατάξεις του ν.2530/1997, ρυθμίστηκαν επίσης οι αποδοχές μιας σειράς ειδικών κατηγοριών ερευνητών και ειδικών επιστημόνων. Με τις διατάξεις του παρόντος μισθολογίου διαφοροποιείται εν μέρει η σημερινή δομή του καθώς αυξάνονται οι βασικοί μισθοί και ενσωματώνονται υφιστάμενα επιδόματα των κλάδων αυτών.

           

Ειδικότερα το νέο μισθολόγιο όσον αφορά τις ειδικές κατηγορίες ερευνητών και ειδικών επιστημόνων:

 

α.-     Αυξάνει τους υφιστάμενους βασικούς μισθούς κατά 8% και ενσωματώνει σ’ αυτούς ποσό 30€ από το χορηγούμενο επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών.

 

β.-     Διατηρεί σταθερές τις σχέσεις μεταξύ των βασικών μισθών όλων των βαθμίδων.

 

γ.-     Αυξάνει το ειδικό ερευνητικό επίδομα των Ερευνητών, των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.), του Επιστημονικού Ερευνητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Κέντρου Προγραμματισμού και Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.) και των Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) κατά 12%, 13%, 14% και 30% αντίστοιχα, ενσωματώνοντας σ’ αυτά και το υπόλοιπο του χορηγούμενου σήμερα επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

 

 

1.-        Με το ν.2606/1998, όπως είναι γνωστό, κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις που αφορούσαν τις αποδοχές των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ). Με την πάροδο όμως του χρόνου διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα αναπροσαρμογής του ανωτέρω πλαισίου αμοιβών με σκοπό τη βελτίωση των αποδοχών των νοσοκομειακών γιατρών, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η λειτουργία του Ε.Σ.Υ.

 

Για τις αναπροσαρμογές που επιχειρούνται με τον παρόντα νόμο, ελήφθησαν υπόψη τα αιτήματα του κλάδου και ειδικότερα αυτά που αφορούσαν την ενσωμάτωση μέρους των επιδομάτων τους στο βασικό μισθό, με σκοπό την ανατροπή της υφιστάμενης σήμερα σχέσης μεταξύ αποδοχών - εφημεριών.

 

Ειδικότερα, το νέο μισθολόγιο των γιατρών του Ε.Σ.Υ., προβλέπει:

 

α.-      Ενσωμάτωση στο βασικό μισθό μέρους του υφιστάμενου επιδόματος νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών.

β.-      Αύξηση των νέων βασικών μισθών όλων των βαθμίδων που προκύπτουν μετά την ενσωμάτωση, κατά 8%.

 

γ.-      Αύξηση κατά 5% της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης καθώς και του εναπομείναντος επιδόματος νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών.

 

δ.-      Αύξηση του ωρομισθίου των εφημεριών κατά 3%. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται υπέρ των αποδοχών η σχέση μεταξύ αποδοχών της οργανικής θέσης και εφημεριών.

 

ε.-      Διατήρηση των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ των βασικών μισθών όλων των βαθμίδων.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

 

 

1.-        Το ισχύον μισθολόγιο των διπλωματικών υπαλλήλων, που καθιερώθηκε με τις διατάξεις του ν.2606/1998 απλοποίησε σημαντικά το προγενέστερο πλαίσιο που ρύθμιζε τις αποδοχές του προσωπικού αυτού.

           

Με νομοθετική παρέμβαση εντός του 2002, αναπροσαρμόστηκαν τόσο ο βασικός μισθός όσο και το επίδομα ξενίας-παράστασης και ξένων γλωσσών.

 

Κρίθηκε σκόπιμο να μην γίνουν ριζικές αλλαγές στη δομή του ισχύοντος μισθολογίου και οι συνολικές αποδοχές τους να αναπροσαρμοστούν μόνο κατά 3%, λόγω της πρόσφατης αυτής αναπροσαρμογής των συνολικών αποδοχών τους κατά 25% περίπου.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

 

 

            Οι αποδοχές των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος διέπονται από τις διατάξεις του ν.2606/1998. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την έναρξη ισχύος του, οι καθιερωθείσες με αυτό αποδοχές ενισχύθηκαν με το επίδομα αποκλειστικού ειδικού λειτουργήματος.

 

            Με το προτεινόμενο μισθολόγιο κωδικοποιούνται οι ισχύουσες ήδη σχετικές διατάξεις και προβλέπεται:

 

α.-        Αύξηση του βασικού μισθού κατά 3%.

 

β.-        Αύξηση του επιδόματος αποκλειστικού ειδικού λειτουργήματος κατά 37%.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

 

            Από την καθιέρωση του ισχύοντος μισθολογίου των Μουσικών, παρενεβλήθησαν ορισμένες διορθωτικές αυξήσεις ιδίως στα καταβαλλόμενα στον κλάδο αυτό επιδόματα. Πολύ πρόσφατα (το έτος 2002) αναπροσαρμόστηκε το επίδομα συντήρησης και επισκευής οργάνων.

 

            Για τους λόγους αυτούς και με δεδομένο ότι, η δομή του μισθολογίου τους δεν παρουσίασε δυσλειτουργίες τα χρόνια που ακολούθησαν από την καθιέρωσή του, αποφασίστηκε αύξηση των συνολικών αποδοχών τους κατά 6%.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

 

 

Το ενιαίο μισθολόγιο (ν.2448/1996) του προσωπικού των Μονίμων Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος από την έναρξη ισχύος του μέχρι σήμερα τροποποιήθηκε σε σημαντικά του σημεία καθώς αναπροσαρμόσθηκαν υφιστάμενα ή χορηγήθηκαν νέα επιδόματα.

 

Με τις διατάξεις του προτεινόμενου μισθολογίου:

 

-         κωδικοποιούνται οι αλλαγές που επήλθαν μέχρι σήμερα.

 

-         χορηγούνται επιπλέον αυξήσεις ώστε η δομή του να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σύγχρονες ανάγκες του προσωπικού αυτού.

 

Πιο συγκεκριμένα, το προτεινόμενο μισθολόγιο των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος:

 

α.-        Αυξάνει τους βασικούς μισθούς κατά 5,6%.

 

β.-        Αυξάνει κατά 5,5% το επίδομα ειδικής απασχόλησης.

 

γ.-        Διατηρεί σταθερές τις υφιστάμενες σχέσεις μεταξύ των βασικών μισθών όλων των βαθμών.

 

δ.-        Ειδικά, στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, χορηγείται επιπλέον αύξηση, σε επιδόματα και αποζημιώσεις που συνδέονται με την παροχή πρόσθετης εργασίας, ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

 

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού αυξάνονται οι αποδοχές του εκπαιδευτικού προσωπικού της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).

 

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

 

α.-        Αύξηση του βασικού μισθού τους κατά 8%.

 

β.-        Αύξηση του επιδόματος βιβλιοθήκης κατά 22%.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

 

            Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ορίζεται ότι οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών υπάγονται από 1.1.2004, όσον αφορά τη μισθολογική τους εξέλιξη, στους αντίστοιχους βαθμούς της ιεραρχίας των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου.

Οι σχετικές μισθολογικές διαφορές, που θα προκύψουν από την αιτία αυτή, θα καταβληθούν σταδιακά εντός 5ετίας (2004 έως 2008).

 

-.-

 

            Οι διαφοροποιήσεις που προκύπτουν για κάθε ένα από τα ανωτέρω μισθολόγια, σύμφωνα και με όσα κατά περίπτωση αναφέρθηκαν παραπάνω, οφείλονται αφενός στο γεγονός ότι ελήφθησαν υπόψη, κατά τη σύνταξη του προτεινόμενου νομοσχεδίου, οι παρεμβάσεις που μεσολάβησαν για κάθε ένα από τα ισχύοντα σήμερα μισθολόγια, αφετέρου διότι σε επιμέρους κατηγορίες λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, κρίθηκε ότι έπρεπε να δοθούν πρόσθετα οικονομικά κίνητρα, κυρίως εξαιτίας του αυξημένου κοινωνικού τους ρόλου και των επιπτώσεών του, στην ανάπτυξη και την ευημερία της Χώρας, αλλά και την επιτάχυνση της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης της Ελλάδος με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

 

 

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ

 

Για τις επιμέρους ρυθμίσεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου σημειώνονται αναλυτικότερα τα εξής :

 

 

ΜΕΡΟΣ Α’

 

 

Επί του άρθρου 1

 

            Στο άρθρο αυτό ορίζεται η έκταση εφαρμογής του Α’ Μέρους του νομοσχεδίου, το οποίο καλύπτει τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., τους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου και τους αγροτικούς γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής, επαγγελματικής, Τεχνικής και Εκκλησιαστικής) τους υπαλλήλους της γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της Χώρας.

 

 

Επί του άρθρου 2

 

            Διατηρείται η αποσύνδεση του μισθού από τον βαθμό, με εξέλιξη των υπαλλήλων σε Μ.Κ. ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους. Για την κάθε κατηγορία υπαλλήλων (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., Υ.Ε.) καθιερώνεται ανεξάρτητη μισθολογική κλίμακα βασικών μισθών.

 

 

Επί του άρθρου 3

 

            Ορίζονται 18 ανεξάρτητα Μ.Κ. για την κάθε κατηγορία υπαλλήλων (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., Υ.Ε.). Κάθε υπάλληλος που εμπίπτει στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, θα εξελίσσεται στα Μ.Κ. της κατηγορίας που ανήκει, με εισαγωγικό το 18ο και καταληκτικό το 1ο.

 

            Επίσης, προβλέπεται διαφοροποίηση της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων εκείνων που διορίστηκαν με αυξημένα τυπικά προσόντα, έναντι των συναδέλφων τους της ίδιας κατηγορίας, καθώς και όσων στερούνται των τυπικών προσόντων της κατηγορίας που ανήκουν.

 

 

Επί του άρθρου 4

 

     Στο παρόν άρθρο ορίζεται το εισαγωγικό Μ.Κ. των νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων καθώς και εκείνων που με απευθείας διορισμό  καταλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένων οργανικής μονάδας. 

 

 

Επί του άρθρου 5

 

            Για την εξέλιξη των υπαλλήλων από κλιμάκιο σε κλιμάκιο της κάθε κατηγορίας απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους για την απονομή πρώτου Μ.Κ. μετά το εισαγωγικό και δύο (2) έτη υπηρεσίας για κάθε επόμενο Μ.Κ. και μέχρι την απονομή του καταληκτικού κλιμακίου.

 

 

Επί του άρθρου 6

 

            Προβλέπεται ο τρόπος εξέλιξης των υπαλλήλων από κατώτερο σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο και προσδιορίζονται οι περιπτώσεις στέρησης απονομής κλιμακίου καθώς και η διαδικασία και ο χρόνος επανάκρισης και επαναπονομής του.

 

 

 

 

Επί του άρθρου 7

 

            Ορίζεται η έννοια των αποδοχών των υπαλλήλων, όλων των κατηγοριών.

Καθορίζεται σε 590€ ο βασικός μισθός του 18ου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας που αποτελεί την βάση υπολογισμού των βασικών μισθών των υπολοίπων κλιμακίων της ίδιας κατηγορίας, με βάση σταθερό συντελεστή.

Οι βασικοί μισθοί των Μ.Κ. των υπολοίπων κατηγοριών προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας με σταθερούς συντελεστές, ιδιαίτερους για κάθε κατηγορία.

 

 

 

Επί του άρθρου 8

 

            Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού χορηγούνται πέρα από το βασικό μισθό  και τα εξής επιδόματα:

 

1.-        Μεταπτυχιακών Σπουδών. Για τους κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών, είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησής τους.

 

Το ανωτέρω επίδομα αυξάνεται σε 45€ μηνιαίως για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και σε 75€  μηνιαίως σε κατόχους διδακτορικού.

 

Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

 

2.-        Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Το ήδη καταβαλλόμενο, για το λόγο αυτό, επίδομα διαμορφώνεται σε  40€  μηνιαίως.

 

 

3.-        Εξωδιδακτικής Απασχόλησης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το επίδομα αυτό αυξάνεται σε 302€ μηνιαίως, ενιαία, για όλους τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

 

4.-        Προβληματικών και Παραμεθορίων Περιοχών. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στο προσωπικό που υπηρετεί σε περιοχές που καθορίζονται με συγκεκριμένες διατάξεις και υπουργικές αποφάσεις, μόνο για όσο χρόνο οι δικαιούχοι υπηρετούν σ’ αυτές, οριζόμενο κατά μήνα από 33€ έως 110€ κατά κατηγορία περιοχής.

 

5.-        Νοσοκομειακό και Τροφής. Αφορά το προσωπικό των Νοσοκομείων και Θεραπευτηρίων της χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, των Κέντρων Υγείας και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας. Ορίζεται από 210€ μέχρι 240€ μηνιαίως. Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται για ειδικές κατηγορίες προσωπικού. Στο επίδομα αυτό ενοποιούνται τα ήδη χορηγούμενα επιδόματα Νοσοκομειακό και Τροφής.

 

6.-        Ειδικής Απασχόλησης Ο.Τ.Α.  Α’ βαθμού. Καθορίζεται διαβαθμιζόμενο ανάλογα με τις κατηγορίες του προσωπικού από 84€ μέχρι 132€ μηνιαίως.

 

7.-        Μεταφραστών-Διερμηνέων. Ορίζεται σε 30€ μηνιαίως, με την προϋπόθεση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

 

8.-        Πληροφορικής. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σε ειδικευμένους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε κλάδους πληροφορικής, υπηρετούν κατά πλήρες ωράριο εργασίας σε νομοθετημένες Υπηρεσίες, Διευθύνσεις, Τμήματα ή Κέντρα Πληροφορικής και κατέχουν τα προσόντα που ορίζονται στο π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α’). Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται και στους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς Ασφαλείας εναερίου κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οριζόμενο κατά ειδικότητα από 88€ έως 44€.

 

9.-        Αρχαιολογικών Ερευνών. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στους αρχαιολόγους του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, ορίζεται δε σε  230€ μηνιαίως.

 

10.-      Ειδικής απασχόλησης για τα στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οριζόμενο από 86€ έως 235€ όπως αναλυτικά αναφέρονται οι δικαιούχοι στη σχετική διάταξη.

 

11.-                  Ειδικών συνθηκών εργασίας. Στο επίδομα αυτό ενοποιούνται και ομαδοποιούνται τα επιδόματα ανθυγιεινής, επικίνδυνης και ειδικών συνθηκών εργασίας, τα οποία διατηρήθηκαν με το άρθρο 10 του ν.2470/1997 και αναπροσαρμόστηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 49 του ν.2873/2000, καθώς και της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου και νόμου και ορίζεται κατά κατηγορία από 22€ μέχρι 53€ μηνιαίως. Ποσά του ιδίου επιδόματος, τα οποία έχουν διαμορφωθεί σε επίπεδα ανώτερα των 53€ μηνιαίως, εξακολουθούν να καταβάλλονται και μετά την 1.1.2004 στο ύψος που έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2003.

 

12.-      Ειδικά επιδόματα εκπαιδευτικού προσωπικού. Καταβάλλονται σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε μειονοτικά σχολεία, καθώς και στο προσωπικό που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής. Τα επιδόματα αυτά έχουν διατηρηθεί με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.2470/97, ορίζονται δε κατά περίπτωση από 40€ μέχρι 425€ μηνιαίως.

 

13.-      Υψηλού βαθμού ευθύνης και ασφάλειας του προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) Καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.  Μέχρι την έκδοση της εν λόγω Κ.Υ.Α.  εξακολουθούν να χορηγούνται τα ποσά που καταβάλλονται την 31.12.2003.

 

14.-      Αντισταθμίσματος διαχειριστικών λαθών. Το επίδομα αυτό ορίζεται σε 60€ το μήνα και καταβάλλεται σε ταμίες, διαχειριστές και εκδότες, που κατέχουν οργανική θέση και διαχειρίζονται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο ημερήσιας απασχόλησης,  μετρητά. Το μηνιαίο ποσό της χρηματικής διαχείρισης θα πρέπει να υπερβαίνει τις 150.000€ (πλην επιταγών).

 

Για τους ταμίες, διαχειριστές και εκδότες υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού ισχύουν και οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.3146/2003 λόγω της ιδιαιτερότητας της ταμειακής τους διαχείρισης. Διευκρινίζεται επίσης ότι, στους κατά τα ως άνω δικαιούχους, δεν περιλαμβάνονται οι διαχειριστές παγίων προκαταβολών και υλικών ή άλλων αξιών (επιταγών, τίτλων και αξιών και εν γένει μη μετρητών διαθεσίμων).                 

 

 15.-     Ειδικό επίδομα προσωπικού σωφρονιστικών και αναμορφωτικών Καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ορίζεται σε 250€ μηνιαίως, και καταβάλλεται σε ειδική κατηγορία προσωπικού των σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων.

 

16.-      Ειδικό επίδομα ραδιενέργειας. Αφορά στο προσωπικό του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος και της Ε.Ε.Α.Ε. Το ειδικό αυτό επίδομα διαβαθμίζεται σε ζώνες (Α’, Β’, Γ’) και ορίζεται από 88€ μέχρι 264€ μηνιαίως, κατά ζώνη.

 

17.-      Ειδικής απασχόλησης υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Το επίδομα αυτό ορίζεται σε 50€ μηνιαίως. Καταβάλλεται στο προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις καταβολής του κατά την 31.12.2003. Η σχετική δαπάνη του βαρύνει τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Ν.Α. Το επίδομα αυτό δικαιούνται όσοι εκ του ανωτέρω προσωπικού κατέχουν οργανικές θέσεις και υπηρετούν σε Ν.Α.

 

18.-      Ετοιμότητας και κίνησης αγροτικών γιατρών. Στους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, στους μόνιμους αγροτικούς γιατρούς και στο προσωπικό που υπηρετεί στα αγροτικά ιατρεία, καταβάλλονται:

α.-      έξοδα κίνησης 35€ μηνιαίως. Το επίδομα αυτό διπλασιάζεται στις περιπτώσεις μετακινήσεών τους για τη εξυπηρέτηση κατοίκων και άλλων περιοχών,

 

β.-      επίδομα ετοιμότητας 35€ μηνιαίως σε όσους υπηρετούν σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές και 50€ μηνιαίως σε όσους υπηρετούν σε ορεινές περιοχές.

 

Ειδικά για τους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, καθώς και για τους μόνιμους αγροτικούς γιατρούς, το ανωτέρω επίδομα ορίζεται σε 550€ μηνιαίως, για όσο χρόνο υπηρετούν στα αγροτικά ιατρεία άγονων περιοχών.

 

19.-      Αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης πέραν του πενθημέρου. Η αποζημίωση αυτή προβλέπεται για το φυλακτικό προσωπικό των Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και το προσωπικό φρούρησης των σωφρονιστικών καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ορίζεται δε σε 41€.

 

20.-      Έξοδα πραγματικών δαπανών κίνησης-έξοδα ιατρείων. Χορηγούνται σε μόνιμους και συμβασιούχους γιατρούς και οδοντιάτρους του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και ορίζονται σε 34€  και 92€, μηνιαίως, αντίστοιχα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους.

 

21.-      Αποζημίωση για πρόσθετη απασχόληση του προσωπικού του άρθρου 8 του ν.2986/2002, οριζόμενη σε 110€.

 

 

Επί του άρθρου 9

 

Με το άρθρο αυτό καθορίζεται το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού καθώς και ο χρόνος καταβολής των επιδομάτων Εορτών (Χριστούγεννα-Πάσχα) και αδείας.

 

Με το ίδιο επίσης άρθρο ορίζεται ότι, υπάλληλοι του Δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε με τον ν.1256/1982, στους οποίους ανατίθεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία, δεν δικαιούνται για το ως άνω έργο τα αναλογούντα επιδόματα εορτών και αδείας, καθώς και την αποζημίωση για τη μη θεμελίωση δικαιώματος λήψης αδείας (παράγραφος 3 άρθρου 2 ν.1288/1982).

 

 

Επί  του άρθρου 10

 

Με το περιεχόμενο του άρθρου αυτού ορίζεται, η αναγκαιότητα και η διάρκεια της απασχόλησης, καθώς και το ύψος της αμοιβής σε υπαλλήλους στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα αυξημένης ευθύνης, λόγω της φύσης της εργασίας τους, ή λόγω ειδικής εργασίας που επίσης τους ανατίθεται πέρα από τα συνήθη καθήκοντά τους, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού. Η αμοιβή αυτή δεν  περιλαμβάνεται  στην έννοια των αποδοχών και καταβάλλεται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.

Επί του άρθρου 11

 

Στο παρόν άρθρο τίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της οικογενειακής παροχής στους υπαλλήλους. Το ύψος της εν λόγω παροχής καθορίζεται στο βασικό ποσό των 35€ μηνιαίως. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου.

 

Στις περιπτώσεις θανάτου του ενός των συζύγων, αγάμων γονέων, καθώς και συζύγων που τελούν σε διάζευξη ή διάσταση, ο σύζυγος που είναι υπάλληλος και έχει τέκνα για τα οποία δικαιολογείται η καταβολή της προσαύξησης της οικογενειακής παροχής, εξακολουθεί να λαμβάνει και το βασικό ποσό της οικογενειακής παροχής των 35€ το μήνα.

 

 

Επί του άρθρου 12

 

Προκειμένου να αυξηθεί η ποιοτική και ποσοτική απόδοση του υπαλλήλου και να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η εξυπηρέτηση του πολίτη, χορηγείται χρηματικό ποσό, ως κίνητρο απόδοσης, διαβαθμιζόμενο κατά κατηγορία υπαλλήλου, από 86€ μέχρι 150€ μηνιαίως.

 

Στις κατηγορίες Υ.Ε. και Δ.Ε. μετά τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας, τα ποσά του επιδόματος αυτού που τους αντιστοιχούν, αυξάνονται κατά 10€, ως αντιστάθμισμα της μη δυνατότητας ανάληψης από μέρους των υψηλότερων θέσεων ευθύνης.

 

Με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις καταβολής του κινήτρου απόδοσης και ορίζονται οι περιπτώσεις περικοπής του.

 

Προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. των οποίων οι προϋπολογισμοί βαρύνονται εξ’ ολοκλήρου με τη μισθοδοσία του προσωπικού τους, το εν  λόγω κίνητρο καταβάλλεται από ίδιες πιστώσεις του προϋπολογισμού τους, χωρίς δηλαδή επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Η επιχορήγηση που λαμβάνουν τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για μέρος της μισθοδοσίας του προσωπικού τους δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση  το παρόν κίνητρο.

 

Καθορίζονται τα αποδιδόμενα ποσά του κινήτρου απόδοσης στο ύψος που αυτά καταβάλλονταν μέχρι την 31.12.2003., από τους ειδικούς λογαριασμούς στον Κρατικό Προϋπολογισμό ή στους προϋπολογισμούς των Ν.Π.Δ.Δ., που επιβαρύνονται εξ ολοκλήρου με τη μισθοδοσία του προσωπικού τους.

 

Για τα εναπομένοντα υπόλοιπα μετά την απόδοση στον κρατικό προϋπολογισμό ή στον προϋπολογισμό των Ν.Π.Δ.Δ. των προαναφερόμενων ποσών, παρέχεται η δυνατότητα να ρυθμίζονται από 1.1.2004 με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Μέχρι την έκδοση των εν λόγω Κ.Υ.Α. τα κατά περίπτωση χορηγούμενα ποσά εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2003.

 

 

Επί του άρθρου 13

 

            Αυξάνεται το ήδη χορηγούμενο μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης, στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, οποιουδήποτε επιπέδου και για όσο χρόνο ασκούν νόμιμα τα καθήκοντά τους. Το επίδομα αυτό καθορίζεται  για  μεν τους προϊσταμένους Διοίκησης από 25€ μέχρι 130€, για δε τους Προϊσταμένους Εκπαίδευσης από 35€ μέχρι 175€, ανάλογα με το επίπεδο της οργανικής μονάδας της οποίας προΐστανται. Με τις παραγράφους 2 και 3 του ίδιου άρθρου αναλύονται οι προϋποθέσεις καταβολής του στις περιπτώσεις προσωρινής απουσίας, κένωσης ή σύστασης θέσης, καθώς και νόμιμης αναπλήρωσης.

           

 

Επί του άρθρου 14

 

            Με το άρθρο αυτό, επαναλαμβάνεται η όμοια διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν.2470/1997 περί δυνατότητας καθορισμού των κάθε είδους αποδοχών, επιδομάτων ή προσαυξήσεων των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Γενικών Διευθυντών Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων και Περιφερειών, Δικαστηρίων, Ασφαλιστικών Οργανισμών και του Ο.Α.Ε.Δ., Γενικών Διευθυντών Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., υπαλλήλων ειδικών θέσεων, Οικονομικών Επιθεωρητών και Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου.

 

 

Επί του άρθρου 15

 

            Καθορίζονται οι υπηρεσίες και οι προϋπηρεσίες των υπαλλήλων που υπολογίζονται για την κατάταξη και εξέλιξή τους στα Μ.Κ. της κατηγορίας που ανήκουν. Ταυτόχρονα γίνεται αναφορά και στις υπηρεσίες οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη για την μισθολογική τους εξέλιξη.

 

Για να υπολογισθούν οι προϋπηρεσίες αυτές για μισθολογική εξέλιξη, θα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμιάς άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος και να έχουν παρασχεθεί μετά τη συμπλήρωση του  17ου έτους της ηλικίας τους. Ειδικά, για τις περιπτώσεις υπαλλήλων οι οποίοι στη συνέχεια μονιμοποιήθηκαν σε υπηρεσία του ιδίου υπουργείου η ως άνω ρύθμιση ισχύει μετά τη συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας τους.

 

            Σε κάθε περίπτωση τα οικονομικά αποτελέσματα αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη, δεν μπορεί να ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής όλων των κατά νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 

Επί του άρθρου 16

 

            Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιχειρούνται αλλαγές στον τρόπο καθιέρωσης της απασχόλησης, πέρα από το κανονικό ωράριο του προσωπικού του δημοσίου και της αποζημίωσης που οφείλεται  για τον λόγο αυτό, ενώ ταυτόχρονα διατηρούνται οι αυστηρές προϋποθέσεις για την καθιέρωσή της. Πιο συγκεκριμένα η αρμοδιότητα για τον καθορισμό υπερωριακής εργασίας μεταβιβάζεται στον καθ’ ύλη αρμόδιο υπουργό. Η σχετική μηνιαία δαπάνη για το σκοπό αυτό, δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1/12 των εγγεγραμμένων στον Προϋπολογισμό πιστώσεων για την αιτία αυτή. Αύξηση των αρχικών πιστώσεων του εκτελούμενου προϋπολογισμού  επιτρέπεται μόνον με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και  Οικονομικών μετά από αιτιολογημένη πρόταση του διατάκτη.

 

Επίσης, τίθενται αυστηροί περιορισμοί ως προς τον αριθμό των ωρών της καθιέρωσης απασχόλησης για απογευματινές ώρες, καθώς και για την απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου.

 

Ειδικά, για την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απογευματινές ή νυκτερινές ώρες, καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε γραφεία Προέδρου της Δημοκρατίας, Υπουργών, Βουλευτών κ.λ.π. απαιτείται έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Επίσης, τίθενται ειδικότεροι περιορισμοί του αριθμού των ωρών που δύνανται να χορηγηθούν.

 

Το ωρομίσθιο ορίζεται στο 1/200 του βασικού μισθού κάθε Μ.Κ. της κατηγορίας που ανήκει ο υπάλληλος.

 

Στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού δεν εμπίπτει το εκπαιδευτικό προσωπικό της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικότητάς του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιμίσθιο).

 

 

Επί του άρθρου 17

 

            Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιχειρούνται αλλαγές στον τρόπο αποζημίωσης των μελών των συλλογικών οργάνων. Ταυτόχρονα διατηρούνται οι ισχύοντες ήδη περιορισμοί και λοιπές προϋποθέσεις.

 

Εισάγεται, ο καθορισμός της κατά συνεδρίασης αποζημίωσης των μελών των συλλογικών οργάνων (μόνιμων και προσωρινών) τα οποία λειτουργούν πέραν του κανονικού ωραρίου και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή εργασία  καθώς και των νομικών συμβούλων που εκ του νόμου προβλέπεται η συμμετοχή τους σ’ αυτά με απόφαση του καθ’ ύλη αρμόδιου Διατάκτη (Υπουργός, Νομάρχης κ.λ.π.). Εκτός από τους ήδη ισχύοντες στην περίπτωση αυτή περιορισμούς τίθεται και επιπλέον περιορισμός σύμφωνα με τον οποίο το ύψος της κατά συνεδρίαση αποζημίωσης δεν μπορεί να είναι ανώτερο των 7/100 του βασικού μισθού του 18 Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας και σε καμία περίπτωση η αμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως.

            Σε εξαιρετικές περιπτώσεις συλλογικών οργάνων με ιδιαίτερη σημασία, μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση σε μηνιαία βάση με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ’ ύλη αρμόδιου Υπουργού. Στην  περίπτωση αυτή η κατά μήνα αμοιβή του Προέδρου δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το βασικό μισθό του 18ου Μ.Κ. της Δ.Ε. κατηγορίας για δε τα μέλη και του γραμματείς δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αμοιβής του προέδρου με το συντελεστή 0,85 και 0,65 αντίστοιχα.

 

Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους εκπαιδευτικούς και στο λοιπό προσωπικό που συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση και διεξαγωγή των γενικών και ειδικών εξετάσεων. Με όμοια απόφαση καθορίζεται εφάπαξ αμοιβή του διοικητικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων που συμμετέχει στις πιο πάνω διαδικασίες. 

          

Επίσης ορίζεται ότι σε καμία περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί το σύνολο των πρόσθετων μηνιαίων αποδοχών και αποζημιώσεων από τη συμμετοχή σε μόνιμα ή προσωρινά συλλογικά όργανα (Συμβούλια, Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας) να υπερβαίνει το 50% των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής θέσης των υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένης και της αναλογίας των επιδομάτων του άρθρου 9 του παρόντος σχεδίου νόμου.

 

 

Επί του άρθρου 18

 

Διατηρείται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των προσθέτων αμοιβών των υπαλλήλων από αμοιβές συλλογικών οργάνων και από προσφορά υπερωριακής εργασίας με την διαδικασία που ήδη ισχύει. (Επανάληψη όμοιας διάταξης του ν.2470/1997).

 

 

Επί του άρθρου 19

 

Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και οι αγροφύλακες, οι αρχιφύλακες Αγροφυλακής,  εξελίσσονται πλέον στα Μ.Κ. της κατηγορίας στην οποία ανήκουν.

 

Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.2470/1997, που αναφέρεται στη μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών κ.λ.π., εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του συγκεκριμένου προσωπικού.

 

 

Επί του άρθρου 20

 

Προβλέπεται ο τρόπος κατάταξης των υπηρετούντων υπαλλήλων στα νέα κατά κατηγορία μισθολογικά κλιμάκια, ανάλογα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 15 του παρόντος νόμου, την κατηγορία που ανήκουν, καθώς και τα τυπικά προσόντα που κατέχουν.

 

 

Επί του άρθρου 21

 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, η οποία αποτελεί επανάληψη όμοιας διάταξης του ν.2470/1997, παρέχεται εξουσιοδότηση επέκτασης των διατάξεων του νομοσχεδίου και σε προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που δεν εμπίπτει ευθέως στις διατάξεις του, πλην όμως έχει βαθμολογική ή μισθολογική αντιστοιχία με μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. (προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κληρικοί κ.λ.π.). Επίσης, με την ίδια απόφαση, στην περίπτωση των διαβαθμισμένων κληρικών, το χορηγούμενο ήδη μηνιαίο επίδομα ειδικού λειτουργήματος, θα αυξηθεί κατά 74€ και καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσης ρύθμισης.

 

 

Επί του άρθρου 22

 

Στην ισχύουσα νομοθεσία, γίνεται συνήθως παραπομπή για μισθολογικά θέματα στις διατάξεις του ν.2470/1997. Λόγω κατάργησης των προαναφερομένων διατάξεων και προς αποφυγή δημιουργίας κενού νόμου, με το άρθρο αυτό ορίζεται η αντιστοιχία των μισθολογικών κλιμακίων της κάθε κατηγορίας του παρόντος νόμου.

 

 

Επί του άρθρου 23

 

Συνεχίζεται η εποπτεία των ειδικών λογαριασμών, που έχουν συσταθεί εκτός προϋπολογισμού, για τη χορήγηση σε προσωπικό του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ., διαφόρων παροχών (πριμ παραγωγικότητας, αποδοτικότητας, αυξημένης ευθύνης κ.λ.π.),  από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, γιατί αφενός η Ταμειακή Διαχείριση των πόρων του Δημοσίου αποτελεί αντικείμενο της δημοσιονομικής πολιτικής του Κράτους, αφετέρου η μισθολογική πολιτική των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. θα πρέπει να ασκείται αποκλειστικά από τον Υπουργό Οικονομίας και  Οικονομικών.

Πέραν των προαναφερομένων λόγων με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εξασφαλίζεται η ορθή διαχείριση και η διαφάνεια των λογαριασμών αυτών.

Επίσης, δεν επιτρέπεται η σύσταση νέων ειδικών λογαριασμών, ούτε και η καθιέρωση νέων εσόδων για τους ήδη υφιστάμενους.

 

 

Επί του άρθρου 24

 

1.-        Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού διασφαλίζονται οι καταβαλλόμενες την 31.12.2003 αποδοχές όλων των υπαλλήλων.

 

Σε περίπτωση που οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές του νέου μισθολογίου υπολείπονται των αποδοχών της 31.12.2003, ο υπάλληλος διατηρεί τη σχετική διαφορά «ως προσωπική» μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών του, μετά την 1.1.2004.

 

Για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς της παραγράφου αυτής δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που προκύπτουν με βάση τις διατάξεις  της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και της οικογενειακής παροχής.

 

2.-        Ποσά που καταβάλλονται μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος σχεδίου νόμου σύμφωνα με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.3016/2002 και του άρθρου 49 του ν.2956/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του ν.3016/2002 και της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν.3050/2002, διατηρούνται ως προσωπική διαφορά. Η εν λόγω διαφορά μειώνεται μόνον από μελλοντική χορήγηση οποιουδήποτε νέου επιδόματος, παροχής ή αποζημίωσης ή αύξηση του κινήτρου απόδοσης του άρθρου 12 του παρόντος σχεδίου νόμου. Οι ανωτέρω αποφάσεις καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νομοσχεδίου.

 

3.-        Επιπλέον των ανωτέρω με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ορίζεται ακόμη ότι τα ρυθμιζόμενα με τον παρόντα νόμο θέματα, δεν αποτελούν αντικείμενο συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Οι διατάξεις αυτές αποσκοπούν στη διασφάλιση του ενιαίου, των αρχών και της δομής του μισθολογίου, ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον η ευκαιριακή καταστρατήγησή τους.

 

 

Επί του άρθρου 25

 

Ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση περικοπής αποδοχών του υπαλλήλου, η περικοπή αυτή υπολογίζεται στο 1/25 των μηνιαίων αποδοχών κάθε εργάσιμης ημέρας απουσίας. Η ρύθμιση κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των εκκαθαριστών αποδοχών και κατ’ επέκταση το διοικητικό κόστος παρακολούθησης και εφαρμογής των μισθολογικού περιεχομένου διατάξεων.

 

           

Επί του άρθρου 26

 

            Με το παρόν άρθρο εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών να καθορίσει με απόφασή του τον τρόπο, τον ακριβή χρόνο καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την εξόφληση των απαιτήσεων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. όπως και των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των αντίστοιχων Σωμάτων Ασφαλείας που προέρχονται από τη μη σύγχρονη καταβολή και στους δυο συζύγους της οικογενειακής παροχής του άρθρου 12 του ν.2470/1997 κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2001 μέχρι 30.6.2002.

 

 

Επί του άρθρου 27

 

Ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τρίμηνων αποδοχών για υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. & λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και ο υπολογισμός της προσαύξησης των αποδοχών για υπαλλήλους που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια.

 

 

Επί του άρθρου 28

 

            Με το άρθρο αυτό καταργούνται οι μισθολογικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που δεν ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο του Μέρους Α’ του παρόντος νόμου.

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β’

 

ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 

  

Α.-        ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

 

Επί του άρθρου 29

 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθορίζεται ο νέος βασικός μισθός του Πρωτοδίκη, που αποτελεί τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών όλων των άλλων βαθμών, σε 1.020€.

 

 
Επί του άρθρου 30

 

Με το άρθρο αυτό ορίζονται τα ειδικά επιδόματα και οι παροχές που καταβάλλονται πέραν του βασικού μισθού. Ειδικότερα αυξάνονται τα εξής επιδόματα:

 

α.-        Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το επίδομα αυτό ορίζεται σε 45€ για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης και σε 75€ για κατόχους διδακτορικού διπλώματος.

 

β.-        Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλεται κατά την άσκηση του λειτουργήματός του το προσωπικό που υπάγεται στις διατάξεις αυτές (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου), προβλέπεται η καταβολή επιδόματος το οποίο ορίζεται κατά βαθμό από 436€ έως 805€.

 

 

Επί του άρθρου 31

 

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού και χορήγησης των επιδομάτων εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) καθώς και του επιδόματος αδείας με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους με τη διαφορά ότι συμπεριλαμβάνεται στη βάση υπολογισμού τους και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας.

 

 

Β.-        ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

 

Επί του άρθρου 32

 

            Με το άρθρο αυτό ο βασικός μηνιαίος μισθός του Δικαστικού Αντιπροσώπου, που αποτελεί τη βάση υπολογισμού όλων των βασικών μισθών των υπολοίπων βαθμών του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. ορίζεται σε 1.020€.

 

 

Επί του άρθρου 33

 

Στο άρθρο αυτό ορίζονται τα ειδικά επιδόματα και οι παροχές που καταβάλλονται πέραν του βασικού μισθού.  Ειδικότερα, αυξάνονται τα εξής επιδόματα:

 

α.-        Μεταπτυχιακών σπουδών σε 45€ για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος και σε 75€ σε κατόχους διδακτορικού και

 

β.-        Ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων από 436€ έως 805€.

 

 

Γ.-        ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ

 

 

Επί του άρθρου 34

 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται ο βασικός μισθός του Ιατροδικαστή  Δ΄ τάξεως, ο οποίος και αποτελεί τη βάση υπολογισμού των υπολοίπων βασικών μισθών όλων των βαθμών της ιεραρχίας των Ιατροδικαστών, σε 1.018€.

 

Επί του άρθρου 35

 

Με το άρθρο αυτό ορίζονται τα επιδόματα και οι παροχές των Ιατροδικαστών στο ύψος που έχουν ήδη διαμορφωθεί μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 3160/2003.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 

 

 

Α.-        ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

 

 

 

Επί του άρθρου 36

 

            Με το παρόν άρθρο αυξάνεται ο βασικός μισθός των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων  κατά 8% και ενσωματώνεται σ’ αυτόν ποσό 30€ από το χορηγούμενο επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών.

Ο βασικός μισθός του Λέκτορα, που αποτελεί τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών των λοιπών μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων διαμορφώνεται στο ποσό των 1.025€, ενώ διατηρούνται οι υφιστάμενες σήμερα σταθερές σχέσεις μεταξύ των Β.Μ. όλων των βαθμίδων. Το ερευνητικό επίδομα αυξάνεται κατά 25% περίπου. Στο επίδομα αυτό ενσωματώνεται και το υπόλοιπο του επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών. Τα ισχύοντα σήμερα λοιπά επιδόματα εξακολουθούν να καταβάλλονται και μετά την 1.1.2004 στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Η ενσωμάτωση του επιδόματος μεταπτυχιακών στο βασικό μισθό και στο ερευνητικό, κρίθηκε εν προκειμένω σκόπιμη, δεδομένου ότι η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αποτελεί προϋπόθεση διορισμού για όλες σχεδόν τις κατηγορίες λειτουργών και υπαλλήλων του παρόντος Κεφαλαίου.

 

 

 

            Β.-        ΜΕΛΗ Ε.Π. – Τ.Ε.Ι.

 

 

Επί του άρθρου  37

 

Με το άρθρο αυτό, ο βασικός μισθός των μελών Ε.Π.-Τ.Ε.Ι. αυξάνεται  κατά 8% και ενσωματώνεται σε αυτόν ποσό 30€ από το χορηγούμενο επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών.

 

Για τον Καθηγητή Εφαρμογών, ο βασικός μισθός του οποίου αποτελεί τη βάση υπολογισμού των λοιπών βασικών μισθών των μελών Ε.Π.Α.Τ.Ε.Ι., διαμορφώνεται στο ποσό των 908€. Διατηρούνται οι υφιστάμενες σήμερα σχέσεις μεταξύ των Β.Μ. όλων των βαθμίδων. Το ερευνητικό επίδομα αυξάνεται κατά 37% περίπου κατά μέσο όρο. Στο επίδομα αυτό ενσωματώνονται, το υπόλοιπο του επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών και το επίδομα μεταδιδακτορικής έρευνας. Τα λοιπά ισχύοντα σήμερα επιδόματα εξακολουθούν να καταβάλλονται.

 

 

 

Γ.-        ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

 

 

Επί του άρθρου 38

 

Με το άρθρο αυτό, αυξάνεται ο βασικός μισθός του Ερευνητή Δ’, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού για τις υπόλοιπες βαθμίδες κατά 9% και ενσωματώνεται σ’ αυτόν ποσό 30€ από το χορηγούμενο επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών και διαμορφώνεται σε 981€. Διατηρούνται στα ίδια επίπεδα οι ισχύουσες σήμερα μεταξύ των Β.Μ. σχέσεις όλων των βαθμίδων. Το ερευνητικό επίδομα αυξάνεται κατά 12%. Στο επίδομα αυτό ενσωματώνεται και το υπόλοιπο του επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών. Τα λοιπά ισχύοντα σήμερα επιδόματα εξακολουθούν να καταβάλλονται και μετά την 1.1.2004, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

 

Με το ίδιο άρθρο ο βασικός μισθός του Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (Ε.Λ.Ε. Δ’) ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού, αυξάνεται κατά 9% και ενσωματώνεται σ’ αυτόν ποσό 30€ από το χορηγούμενο επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών και διαμορφώνεται σε 918€ ενώ διατηρούνται οι υφιστάμενες σταθερές σχέσεις μεταξύ των Β.Μ. όλων των βαθμίδων. Το Ερευνητικό Επίδομα αυξάνεται κατά 12%. Στο ερευνητικό επίδομα ενσωματώνεται και το υπόλοιπο του επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών. Τα λοιπά καταβαλλόμενα την  31.12.2003 επιδόματα συνεχίζουν να καταβάλλονται.

 

 

 

Δ.-        ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

 

 

Επί του άρθρου 39

 

            Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού οι αποδοχές των Καθηγητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών διαμορφώνονται σε επίπεδα ανάλογα των αποδοχών του εκπαιδευτικού προσωπικού των αντίστοιχων βαθμίδων των Α.Τ.Ε.Ι.

 

 

 

Ε.-        ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κ.Ε.Π.Ε.

 

 

Επί του άρθρου 40

 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ο βασικός μισθός του Συνεργάτη Β’ αυξάνεται κατά 9% και ενσωματώνεται σ’ αυτόν ποσό 30€ από το χορηγούμενο επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών και έτσι ο βασικός μισθός διαμορφώνεται σε 880€, ενώ διατηρούνται οι υφιστάμενες σταθερές σχέσεις μεταξύ των Β.Μ. όλων των βαθμίδων. Το Ερευνητικό Επίδομα αυξάνεται κατά 13%. Στο επίδομα αυτό ενσωματώνεται και το υπόλοιπο του επιδόματος  μεταπτυχιακών σπουδών. Τα λοιπά υφιστάμενα σήμερα επιδόματα εξακολουθούν να καταβάλλονται.

 

 

ΣΤ.-      ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

Επί του άρθρου 41

 

Με το άρθρο αυτό ο βασικός μισθός των Τακτικών Καθηγητών της Ε.Σ.Δ.Υ. αυξάνεται κατά 8% και ενσωματώνεται σε αυτόν ποσό 30€ από το χορηγούμενο επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών και διαμορφώνεται σε 1.466€ ενώ διατηρούνται οι υφιστάμενες σταθερές σχέσεις μεταξύ των Β.Μ. όλων των βαθμίδων. Το ερευνητικό επίδομα αυξάνεται κατά 30% και ενσωματώνεται σε αυτό το υπόλοιπο του επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών. Τα λοιπά υφιστάμενα σήμερα επιδόματα εξακολουθούν να καταβάλλονται.

 

 

 

Ζ.-        ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

 

 

Επί του άρθρου 42

 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ο βασικός μισθός του Παρέδρου με θητεία αυξάνεται κατά 8% και ενσωματώνεται σε αυτόν ποσό 30€ από το χορηγούμενο επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών και διαμορφώνεται σε 1.058€ ενώ διατηρούνται οι υφιστάμενες σταθερές σχέσεις μεταξύ των Β.Μ. όλων των βαθμίδων.

 

Επίσης, το ερευνητικό επίδομα αυξάνεται κατά 12% και ενσωματώνεται σ’ αυτό και το υπόλοιπο του επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών.

 

Τα λοιπά υφιστάμενα σήμερα επιδόματα εξακολουθούν να καταβάλλονται.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

Επί του άρθρου 43

 

Με το παρόν άρθρο, ποσό 70€ του επιδόματος Νοσοκομειακής απασχόλησης ενσωματώνεται στο βασικό μισθό ο οποίος ακολούθως αυξάνεται κατά 8%. Ο βασικός μισθός του Επιμελητή Β’, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών των υπόλοιπων βαθμίδων διαμορφώνεται σε 1.042€. Οι υφιστάμενες σταθερές σχέσεις μεταξύ των βασικών μισθών όλων των βαθμίδων διατηρούνται ως έχουν σήμερα.

 

Τα καταβαλλόμενα και στο προσωπικό επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών εναρμονίζονται με τα ισχύοντα και για το προσωπικό του Α’ Μέρος του παρόντος νόμου.

 
 
Επί του άρθρου 44

 

            Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, διατηρούνται τα υφιστάμενα σήμερα επιδόματα. Η καταβαλλόμενη όμως σήμερα πάγια μηνιαία αποζημίωση για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης καθώς και το εναπομείναν, μετά την ενσωμάτωση μέρους του, στους βασικούς μισθούς, επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, αυξάνονται κατά 5%.

 

 

Επί του άρθρου 45

 

            Η διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών, κατέστησε αναγκαίο τον επανακαθορισμό του τρόπου υπολογισμού του ωρομισθίου των εφημεριών. Μετά τον επανακαθορισμό η προκύπτουσα αύξηση περιορίζεται στο 3%. Ανάλογη αύξηση δίνεται και στην πάγια μηνιαία αποζημίωση εφημεριών των Διευθυντών του Ε.Σ.Υ. Διατηρούνται ως ισχύουν σήμερα, ο τύπος, η διαδικασία, καθώς και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις καθιέρωσης της εφημεριακής απασχόλησης.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

 

Επί του άρθρου 46

 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, προσδιορίζεται ο βασικός μισθός του Ακολούθου, ο οποίος και αποτελεί τη βάση υπολογισμού όλων των βασικών μισθών των λοιπών βαθμών της ιεραρχίας των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου, σε 878€.

 

 

Επί του άρθρου 47

 

Με το άρθρο αυτό ορίζονται τα ειδικά επιδόματα και οι παροχές που καταβάλλονται επιπλέον του βασικού μισθού στους διπλωματικούς υπαλλήλους, καθώς και στους εξομοιούμενους με αυτούς.

 

Ειδικότερα:

 

α.-        αυξάνεται το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο σε 45€ για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και σε 75€ για κατόχους διδακτορικού διπλώματος. Τα επιδόματα αυτά καταβάλλονται με τις ίδιες προϋποθέσεις και στο ίδιο ύψος με αυτά των πολιτικών υπαλλήλων.

 

β.-        Το κίνητρο απόδοσης διαμορφώνεται στα 208€, όσο δηλαδή ισχύει σήμερα για το ίδιο προσωπικό με τις ίδιες προϋποθέσεις καταβολής. Η διαφοροποίηση με το παρόν νομοσχέδιο του ύψος του κινήτρου απόδοσης των διπλωματών, σε σχέση με αυτό που προβλέπεται για τους πολιτικούς υπαλλήλους, μετά την 1.1.2004 οφείλεται στο ότι στους διπλωμάτες διατηρήθηκε στο ύψος που σήμερα καταβάλλεται, ενώ στους δημοσίους υπαλλήλους, μέρος του κινήτρου ενσωματώθηκε στο βασικό μισθό. 

 

γ.-        Το επίδομα ξενίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στα ποσά που είχαν οριστεί με την αριθ. 2/5925/0022/20-2-2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών και μετά την 1.1.2004 καταργούμενης της δυνατότητας εκ νέου αναπροσαρμογής με Κ.Υ.Α.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

 

ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ

 

 

Επί του άρθρου 48

 

Με το παρόν άρθρο ο μηνιαίος βασικός μισθός του Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου, που αποτελεί και τη βάση διαμόρφωσης των βασικών μισθών των Αρχιερέων, αυξάνεται κατά 3% και διαμορφώνεται σε 1.037€.

 

Επιπλέον, το επίδομα αποκλειστικού ειδικού λειτουργήματος αυξάνεται κατά 74€ και διαμορφώνεται σε 274€ μηνιαίως.

 

Τα καταβαλλόμενα και στο προσωπικό επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών εναρμονίζονται με τα ισχύοντα και για το προσωπικό του Α’ Μέρος του νομοσχεδίου.


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

 

ΜΟΥΣΙΚΟΙ

 

 

Επί του άρθρου 49

 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ο βασικός μισθός του Μουσικού, ο οποίος αποτελεί την βάση διαμόρφωσης  των βασικών μισθών των μελών του μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.) και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.) αυξάνεται κατά 6,6% περίπου και διαμορφώνεται σε 835€ το μήνα.

 

Ανάλογα αυξάνεται και το μουσικό επίδομα, το οποίο από 1.1.2004 διαμορφώνεται σε 647€.

 

Τα λοιπά, πέραν του βασικού μισθού, επιδόματα διατηρούνται στο ύψος που θα διαμορφωθούν την 31.12.2003 και μετά την 1.1.2004.

 

Τα καταβαλλόμενα και στο προσωπικό επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών εναρμονίζονται με τα ισχύοντα και για το προσωπικό του Α’ Μέρος του νομασχεδίου.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

 

ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

 

Επί του άρθρου 50

 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αυξάνεται ο βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού, που αποτελεί και τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών των υπολοίπων βαθμών, σε 720€.

 

Οι ισχύοντες σήμερα συντελεστές διαμόρφωσης των βασικών μισθών όλων των άλλων βαθμίδων παραμένουν αμετάβλητοι.

 

 

Επί του άρθρου 51

 

Με το άρθρο αυτό ορίζονται τα ειδικά επιδόματα και οι λοιπές παροχές που καταβάλλονται επιπλέον του βασικού μισθού.

 

Ειδικά:

α.-        Αυξάνεται το επίδομα ειδικής απασχόλησης των ενόπλων δυνάμεων σε 464 ευρώ για τους ανώτατους αξιωματικούς, σε 263€ για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπασπιστές και σε 201€ για υπαξιωματικούς και μόνιμους στρατιώτες.

 

Το ίδιο επίδομα, για τα σώματα ασφαλείας καθορίζεται σε 427€  για τους ανώτατους αξιωματικούς, σε 241€ για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπαστυνόμους ή αντίστοιχους και σε 179€ για υπαξιωματικούς και αστυφύλακες ή αντίστοιχους.

 

β.-        Ορίζεται ρητά ότι τα επιδόματα του άρθρου αυτού δίδονται μόνο στους εν ενεργεία μονίμους στρατιωτικούς που ασκούν πραγματικά καθήκοντα σε θέσεις για τις οποίες δικαιολογείται η καταβολή τους.

 

Τέλος, για τον υπολογισμό των τρίμηνων αποδοχών του προσωπικού του παρόντος Κεφαλαίου λαμβάνονται υπόψη ο βασικός μισθός, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, η οικογενειακή παροχή και το επίδομα εξομάλυνσης.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού

 

 

Επί του άρθρου 52

 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ο βασικός μισθός του Επιμελητή της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού αυξάνεται κατά 8% και διαμορφώνεται στο ποσό των 860€, διατηρούνται οι υφιστάμενες σήμερα σταθερές σχέσεις μεταξύ των Β.Μ. όλων των βαθμίδων και αυξάνεται κατά 22% το επίδομα βιβλιοθήκης.

 

Τα καταβαλλόμενα και στο προσωπικό επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών εναρμονίζονται με τα ισχύοντα και για το προσωπικό του Α’ Μέρος του νομοσχεδίου.

 

Τα λοιπά υφιστάμενα σήμερα επιδόματα εξακολουθούν να καταβάλλονται.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

 

Υπάλληλοι Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών

Υποθέσεων Υπουργείου Εξωτερικών

 

Επί του άρθρου 53

 

            Ο κλάδος των Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και εντάχθηκε στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Μετά από αυτό, κρίθηκε σκόπιμο με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, να υπαχθούν από 1.1.2004, στο μισθολόγιο των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου του ιδίου υπουργείου.

 

            Οι διαφορές αποδοχών που θα προκύψουν σε σύγκριση με το ισχύον μισθολογικό καθεστώς θα καταβληθούν σταδιακά σε πέντε (5) έτη όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο αυτό του νομοσχεδίου.

 

            Από την εν λόγω σύγκριση, εξαιρούνται το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών και η οικογενειακή παροχή, τα οποία δεν καταβάλλονται στο σύνολο των υπαλλήλων του ως άνω κλάδου. Τα επιδόματα αυτά καταβάλλονται στο ακέραιο.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

Συναφείς διατάξεις

 

Επί του άρθρου 54

 

            Ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τρίμηνων αποδοχών, καθώς και της προσαύξησης των αποδοχών των ευρισκόμενων σε εκπαιδευτική άδεια λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Μέρους Β’ του νομοσχεδίου.

 

 

Επί του άρθρου 55

 

            Με το άρθρο αυτό καταργούνται οι μισθολογικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που δεν ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο του Μέρους Β΄ του νομοσχεδίου.

 

 

Έναρξη ισχύος

 

Επί του άρθρου 56

 

            Με το ακροτελεύτιο αυτό άρθρο ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου αρχίζει από 1.1.2004, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις.

Αυτός είναι ο σκοπός και το περιεχόμενο του νομοσχεδίου το οποίο παρακαλούμε όπως περιβάλετε με την ψήφο σας.-

 

 

Αθήνα 2003
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 
 
ΝΙΚ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
 

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

 

 
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 
 
ΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
 
 
ΥΓΕΙΑΣ -  ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 
 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
 
 
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ
 
 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 
 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ