Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Ειδήσεις


Εισηγητική οικονομική έκθεση στο νομοσχέδιο για την υπηρεσιακή κατάσταση το μισθολόγιο ΔΕΠ

Ενημερώθηκε στις 27/9/97

Η επεξεργασία των κειμένων ανήκει στον Γιώργο Λιτσαρδάκη lits@vergina.eng.auth.gr 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου: "Yπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. , Τ.Ε.Ι. ) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών".

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Το παρόν σχέδιο νόμου υλοποιεί τη δεδομένη πρόθεση της Πολιτείας για την αποκατάσταση του επιπέδου μισθών και αμοιβών του διδακτικού προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επίπεδα τα οποία ανταποκρίνονται στο ρόλο τους ως δημόσιων λειτουργών.
Το παρόν σχέδιο νόμου, που αποτελεί συνέχεια του νομοσχεδίου για την "Εκλογή του διδακτικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων", προωθεί τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας και συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών, [απο]συνδέοντας τη δραστηριότητα του διδακτικού προσωπικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη δραστηριότητα των αντίστοιχων ιδρυμάτων.
Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο έχουν διπλή αποστολή: αφ' ενός μεν θεμελιώνουν στην ελληνική πραγματικότητα τη διάσταση ενός σύγχρονου ανταγωνιστικού δημοσίου χαρακτήρα των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αφ' ετέρου συμβάλλουν να ανταπεξέλθει η τριτοβάθμια εκπαίδευση στον αυξημένο ανταγωνισμό που προέρχεται από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες.

Οι κεντρικοί άξονες στους οποίους στηρίζεται το νομοσχέδιο αυτό συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:

1. Εισάγεται η διάκριση των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και των μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. σε κατηγορίες πλήρους και μερικής απασχόλησης.

2. Θεσπίζονται κριτήρια με τα οποία υλοποιείται η ως άνω διάκριση.

3. Προβλέπονται οι αναγκαίες διαδικασίες ελέγχου και συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις.

Επί της Ενότητας Α'

Κεφάλαιο Α'
Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται οι διατάξεις που σχετίζονται με την υπηρεσιακή κατάσταση του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).
Ειδικότερα: ...

Κεφάλαιο Β'
Σύμφωνα με τις εξαγγελίες και δεσμεύσεις της Κυβέρνησης και έπειτα από σχετική πρόταση διϋπουργικής επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν και Καθηγητές Πανεπιστημίου, προτείνεται η θέσπιση ειδικού μισθολογίου για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. εν όψει και του άρθρου 16 παράγρ.6 του Συντάγματος, βάσει του οποίου τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. είναι δημόσιοι λειτουργοί και ως εκ τούτου οι αποδοχές τους θα πρέπει να είναι ανάλογες με το λειτούργημά τους.

- Καθορίζονται ενιαίες αποδοχές, κατά βαθμίδα, για Καθηγητές πλήρους απασχόλησης όλων των Πανεπιστημίων της χώρας.

- Ορίζονται οι αποδοχές Καθηγητών μερικής απασχόλησης ίσες με το ένα τρίτο (1/3) των αποδοχών αντίστοιχης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης.

- Καθιερώνονται σταθεροί συντελεστές προσδιορισμού των μισθών κατά τρόπον ώστε να διατηρείται σταθερή η αναλογία των αποδοχών της κάθε βαθμίδας και να αποφεύγεται η μισθολογική ισοπέδωση.

- Λαμβάνονται υπόψη οι γενικές αρχές που θεσπίζονται στα μισθολόγια και των λοιπών λειτουργών και υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης, ως προς τις παροχές και τα γενικά επιδόματα και γίνονται ανάλογες προσαρμογές, με σημαντικές βελτιώσεις, και στις αποδοχές των άλλων συναφών κατηγοριών (όπως Καθηγητών Τ.Ε.Ι., Ερευνητών και λοιπών Ειδικών Επιστημόνων).

Ειδικότερα: ...

Επί του άρθρου 13 ...
...Τα επιδόματα των περιπτώσεων γ' (διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης), δ' (πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για αντιμετώπιση δαπανών συμμετοχής σε συνέδρια) και ε' (ειδικό επίδομα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των Ερευνητικών Προγραμμάτων), προκειμένου για τους καθηγητές της πρώτης βαθμίδας που συμπληρώνουν 25 έτη υπηρεσίας προσαυξάνονται κατά 40.000 δρχ., 30.000 δρχ. και 40.000 δρχ. αντίστοιχα, ώστε να δημιουργηθεί κίνητρο παραμονής στα Πανεπιστήμια των καθηγητών και μετά τα 25 έτη που εξαντλείται η βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη.
...

Επί του άρθρου 16. Μέχρι σήμερα θεσπίστηκαν διατάξεις με τις οποίες κατηγορίες υπαλλήλων του Δημοσίου που δεν προσφέρουν διδακτικό πανεπιστημιακό έργο (όπως Ερευνητές, Ειδικοί Επιστήμονες, Πάρεδροι Παιδαγωγικών Ινστιτούτων κ.λ.π.) εν τούτοις έχουν εξομοιωθεί με αντίστοιχες βαθμίδες μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αποσυνδέεται πλέον το μισθολόγιο των κατηγοριών αυτών από το μισθολόγιο των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι και των μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.. Ορίζεται δηλαδή ρητά πλέον ότι, οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο σε μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. με ταυτόχρονη κατάργηση των σχετικών διατάξεων που παραπέμπουν στο μισθολόγιο των μελών αυτών.

Επί της Ενότητας Β'

Κεφάλαιο Α'

Επί του άρθρου 17. Οι Ερευνητές, καθώς και οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.) των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων που διέπονται από τις διατάξεις του ν.1514/1985 έχουν μεν μισθολογική εξομοίωση με βαθμίδες των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. πλην όμως δεν λαμβάνουν όλες τις αποδοχές των τελευταίων. Με τις διατάξεις του άρθρου 17 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου καθορίζονται αυτοτελώς πλέον οι αποδοχές των Ερευνητών και Ε.Λ.Ε., χωρίς καμία παραπομπή ή σύνδεση με το μισθολόγιο των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι..
...
Παρέχεται επίσης εξουσιοδότηση στους αρμόδιους υπουργούς για επέκταση των διατάξεων του άρθρου αυτού, εν όλω ή εν μέρει και σε ερευνητικό προσωπικό που δεν διέπεται από τις διατάξεις του ν.1514/1985, πλην όμως έχει τα υπ' αυτού προβλεπόμενα προσόντα και ασκεί ισότιμο ερευνητικό έργο.

Κεφάλαιο Β'

Επί του άρθρου 18. Οι Σύμβουλοι και οι πάρεδροι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και οι καθηγητές της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και των Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών, έχουν βαθμολογική και μισθολογική εξομοίωση με αντίστοιχες βαθμίδες μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. κατά περίπτωση, πλήν όμως δεν λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών και παροχών των τελευταίων. Με τη διάταξη του άρθρου αυτού καταργείται η σύνδεση του μισθολογίου των ανωτέρω με το μισθολόγιο μελών Δ.Ε.Π. και καθορίζονται αυτοτελώς οι αποδοχές τους.
...

Επί του άρθρου 19. Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι αποδοχές του Επιστημονικού Ερευνητικού προσωπικού του ΚΕ.Π. Ε.

Επί του άρθρου 20. Οι τακτικοί καθηγητές των Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών (Α.Σ.Σ.) και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) είναι ισότιμοι ως προς το βαθμό και τις αποδοχές με αντίστοιχους καθηγητές Α.Ε.Ι.. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται αυτοτελώς οι αποδοχές και των Καθηγητών των ανωτέρω Σχολών.

Επί της Ενότητας Γ'

Κεφάλαιο Α'

Επί του άρθρου 21. Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η ανάλογη εφαρμογή γενικής ισχύος διατάξεων του ν.2470/1997, που αναφέρονται σε αποζημιώσεις λόγω συμμετοχής σε συμβούλια και επιτροπές, σε έλεγχο ορθής εφαρμογής της μισθοδοσίας, καθώς και σε διασφάλιση τυχόν ανώτερων καταβαλλόμενων αποδοχών πριν την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου σχεδίου νόμου και στους λειτουργούς που διέπονται από τις διατάξεις του υπό ψήφιση νομοσχεδίου.

Επί του άρθρου 22. Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η καταβολή των επιπλέον διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου σε δύο δόσεις δηλαδή το 50% της επιπλέον διαφοράς που θα προκύψει κατά δικαιούχο από 1.9.1997 και το σύνολο της διαφοράς από 1.1.1998.
Προβλέπεται, επίσης, ότι διαφορές μέχρι ποσού 30.000 δρχ. κατά δικαιούχο καταβάλλονται στο ακέραιο από 1.1.1997.

Κεφάλαιο Β'

Επί του άρθρου 23. Με το άρθρο αυτό τίθεται προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου στα μέλη Δ.Ε.Π. - Ε.Π. για την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 3 και 9 του σχεδίου νόμου, αναφορικά με την ένταξή τους σε κατηγορία πλήρους και αποκλειστικής ή μερικής απασχόλησης.
Προβλέπεται επίσης, ο τρόπος αμοιβής έκτακτου επιστημονικού και ειδικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., καθώς και το όριο αμοιβών, λειτουργών και υπαλλήλων που κατέχουν δεύτερη έμμισθη θέση.

Επί του άρθρου 24. Με το άρθρο αυτό καταργούνται διατάξεις γενικές ή ειδικές που είναι αντίθετες με τις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου ή που ρυθμίζουν διαφορετικά τα υπ' αυτού ρυθμιζόμενα θέματα.

Επί του άρθρου 25 . Τέλος, με το άρθρο 25 προβλέπεται η έναρξη της ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων του νομοσχεδίου.

Αυτός είναι ο σκοπός και το περιεχόμενο του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, το οποίο παρακαλούμε όπως περιβάλετε με την ψήφο σας.
Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 1997
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγματος)

1. Με τις διατάξεις του ως άνω σχεδίου νόμου προκαλείται πρόσθετη ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 19.789 εκατ. περίπου, αναλυόμενη ως εξής:

α. άρθρα 13 και 14 πρόσθετη δαπάνη 15.200 εκατ.

β. άρθρο 15 πρόσθετη δαπάνη 4.830 εκατ.

γ. άρθρο 17 πρόσθετη δαπάνη 1.650 εκατ.

δ. άρθρο 18 πρόσθετη δαπάνη 250 εκατ.

ε. άρθρο 19 πρόσθετη δαπάνη 70 εκατ.

στ. άρθρο 20 πρόσθετη δαπάνη 50 εκατ.

------------ ΣΥΝΟΛΟ: 22.050 εκατ.

2. Για το έτος 1997 η πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού περιορίζεται σε 4.000 εκατ. περίπου.

Η κατά τα ανωτέρω προκαλούμενη πρόσθετη δαπάνη θα καλυφθεί για μεν το έτος 1997 από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού του έτους αυτού, για δε τα έτη 1998 και επόμενα από σχετικές πιστώσεις που θα προβλεφθούν στους υπό κατάρτιση προϋπολογισμούς.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 1997

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


Eπιστροφή στις Ειδήσεις

Επιστροφή στην κεντρική σελίδα