ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΕΙ


Δείτε επίσης την εισηγητική έκθεση

 

ΝΟΜΟΣ 2530 (ΦΕΚ 218/23-10-97)
"Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις".
EΝΟΤΗΤΑ Α'. Υπηρεσιακή κατάσταση και αποδοχές μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ και ΕΠ των ΤΕΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'. Υπηρεσιακή κατάσταση μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ και ΕΠ των ΤΕΙ

΄Αρθρο 1. ΄Εργο των μελών Δ.Ε.Π.

1. - Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί και απολαμβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των διδακτικών και ερευνητικών καθηκόντων τους.

2. - Τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν την υποχρέωση να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό - επιστημονικό και διοικητικό έργο.

α. - Το διδακτικό έργο περιλαμβάνει κυρίως:
-Διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων
-Οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων και κλινικών, εργαστηριακών ή κλινικών ασκήσεων και εργασιών.
-Συμμετοχή σε φροντιστηριακά μαθήματα και σεμινάρια.
-Συγγραφή διδακτικών βοηθημάτων.
-Συνεργασία με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.
-Διεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση φοιτητών, καθώς και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία.

β. - Το ερευνητικό - επιστημονικό έργο περιλαμβάνει κυρίως:
- Βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα.
- Καθοδήγηση διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών.
- Συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια.

γ. - Το διοικητικό έργο περιλαμβάνει κυρίως:
- Συμμετοχή στα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. (Γ.Σ.Τομέα, Γ.Σ.Τμήματος, Δ.Σ. Τμήματος, Σύγκλητος).
- Συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια του Α.Ε.Ι.
- Κατοχή θέσης Διευθυντή Τομέα, Προέδρου Τμήματος, Κοσμήτορα Σχολής, Αντιπρύτανη, Πρύτανη.
- Συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα και εισηγητικές επιτροπές.

΄Αρθρο 2. Μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους και μερικής απασχόλησης

1. - Τα μέλη Δ.Ε.Π. εντάσσονται σε μία από τις εξής δύο κατηγορίες:
α. - της πλήρους απασχόλησης
β. - της μερικής απασχόλησης
Η ένταξη σε μία από τις δύο κατηγορίες γίνεται μετά από αίτηση του μέλους Δ.Ε.Π. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος. Στην περίπτωση που μέλος Δ.Ε.Π. δεν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση, τεκμαίρεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ασυμβιβάστου.

2. - Τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης
υποχρεούνται:
α. - να διαμένουν και εγκαθίστανται στο νομό όπου εδρεύει το Τμήμα του Α.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν.
β. - να παραδίδουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, καθώς και να διδάσκουν σε φροντιστήρια ή σεμινάρια, σε εργαστήρια ή κλινικές, ενταγμένα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στο οποίο ανήκουν ή σε άλλο Τμήμα ή σε προγράμματα σπουδών του οικείου ΑΕΙ, κατ'ελάχιστο όριο έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως, μετά από σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων
γ. - να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους δέκα τέσσερις (14) ώρες εβδομαδιαίως κατ' ελάχιστο όριο, πέραν των έξι ωρών διδασκαλίας και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό, ερευνητικό - επιστημονικό και διοικητικό έργο.
Δύνανται μόνον:
δ. - να αμείβονται από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας ΄Ερευνας και Τεχνολογίας ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή την συνεποπτεία του ΥΠ.Ε.Π.Θ.,
ε. - να αμείβονται από κάθε είδους έργο,
στ. - να ασκούν εξωπανεπιστημιακή υπερωριακή απασχόληση, εφόσον δεν αμείβονται από τη θέση για την οποία παρέχουν την υπερωριακή τους απασχόληση.
ζ. - να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα,
η. - να αμείβονται από συγγραφικά δικαιώματα,
θ. - να διδάσκουν στο Ε.Α.Π., σε δημόσιες σχολές, σε δημόσια Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ. ή να παρέχουν διδακτικό ή διευθυντικό έργο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στα Π.Ε.Κ.,
ι. - να συμμετέχουν ως έμμισθα μέλη σε δύο κατ' ανώτατο όριο επιτροπές και Δ.Σ. του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στις οποίες προβλέπεται υποχρεωτικώς εκ του νόμου η συμμετοχή τους, καθώς και σε Διοικούσες Επιτροπές ΑΕΙ και ως μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, του Επιστημονικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Βουλής καθώς και ως μέλη ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, εξαιρουμένων των Προέδρων τους
ια. - να ασκούν χωρίς αμοιβή, συμπεριλαμβανομένης και της κατ' αποκοπήν αποζημίωσης, κάθε είδους έργο ή δραστηριότητα.

Οι ώρες διδασκαλίας και παρουσίας στους πανεπιστημιακούς χώρους των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης δεν μπορεί να πραγματοποιούνται σε λιγότερο από τρεις (3) ημέρες εβδομαδιαίως. Ο έλεγχος γίνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Οι ως άνω αμοιβές των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης υπό στοιχεία δ', ε', στ' και ζ' εισσπράττονται υποχρεωτικώς μέσω του 'Ειδικού Λογαριασμού για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος.

Η εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης κατά τα εδάφια ε', στ' και ζ' της παρούσης παραγράφου δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις οκτώ (8) ώρες εβδομαδιαίως, κατανεμόμενες σε δύο ημέρες κατά ανώτατο όριο.

3. - α. - Μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης είναι όσοι δεν υπάγονται στην κατηγορία πλήρους απασχόλησης και δεν εμπίπτουν στις προυποθέσεις περί ασυμβιβάστου και αναστολής της ιδιότητας μέλους Δ.Ε.Π.

β. - Μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν αμειβόμενη θέση, συμπεριλαμβανομένης και της κατ' αποκοπήν αποζημίωσης, Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διοικητή, Υποδιοικητή και των αναπληρωτών τους σε Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. υπαγόμενα στο Δημόσιο Τομέα, Τράπεζες, Οργανισμούς, δημόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και κερδοσκοπικά ιδρύματα είναι υποχρεωτικώς μερικής απασχόλησης, εκτός εάν επιθυμούν την αναστολή της ιδιότητας του μέλους Δ.Ε.Π.

γ. - Τα μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης υποχρεούνται:
i) να παραδίδουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, καθώς και να διδάσκουν σε φροντιστήρια ή σεμινάρια, σε εργαστήρια ή κλινικές, ενταγμένα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στο οποίο ανήκουν ή σε άλλο Τμήμα ή σε πρόγραμμα σπουδών του οικείου Πανεπιστήμιου, κατ'ελάχιστο όριο τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως, μετά από σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων
ii) να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους επτά (7) ώρες εβδομαδιαίως κατ' ελάχιστο όριο, πέραν των τριών ωρών διδασκαλίας και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό, ερευνητικό - επιστημονικό ή διοικητικό έργο.

4. - Οι αντίστοιχες προυποθέσεις των εδ. α', β', γ' της παραγράφου 2 και των εδαφίων α', β' και γ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν σωρευτικά για την υπαγωγή στην πλήρη ή μερική απασχόληση αντίστοιχα.

5. α. - Με απόφαση του Δ.Σ. του Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι. μετά από εισήγηση του Προέδρου είναι δυνατόν να χορηγείται άδεια μέχρι δύο εβδομάδες ανά εξάμηνο σε μέλη ΔΕΠ για τη συμμετοχή τους σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, βραχύχρονη διδασκαλία σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού ή και για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Τμήματος αναπληρώνονται οι ώρες διδασκαλίας.
β. - Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος του οικείου ΑΕΙ, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος, που εγκρίνεται ως προς τη νομιμότητά της από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να επιτρέπεται σε μέλη ΔΕΠ μερικής απασχόλησης να διδάσκουν σε αντίστοιχα αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, υπό την προϋπόθεση οτι για όσο χρονικό διάστημα αντιστοιχεί στο χρόνο απουσίας τους στο εξωτερικό εκπληρώνουν στο οικείο Τμήμα ώρες διδασκαλίας και παρουσίας αντίστοιχες των μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης, που προβλέπονται από τα εδάφια β' και γ' της παρ.2 του παρόντοςάρθρου, χωρίς αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών τους. Η ως άνω άδεια δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το ένα εξάμηνο ανά ακαδημαϊκό έτος.

6. - Στις περιπτώσεις συνδιδασκαλίας, οι ώρες διδασκαλίας για κάθε μέλος ΔΕΠ υπολογίζονται ισομερώς.

7.- Αποκλίσεις από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας, όπως προσδιορίζεται από το εδάφιο β' της παραγράφου 2 και από την περίπτωση i του εδαφίου γ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπονται, μετά από αίτηση του μέλους ΔΕΠ και εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος με αιτιολογημένες αποφάσεις της Γ.Σ. του Τμήματος για κάθε μέλος ΔΕΠ στην αρχή κάθε διδακτικού εξαμήνου, που εγκρίνονται, ως προς τη νομιμότητά τους, από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
Η ως άνω έγκριση χορηγείται μόνο στις περιπτώσεις:
α) ύπαρξης πλεονάζοντος διδακτικού προσωπικού σε σχέση με τα μαθήματα, ασκήσεις, εργαστήρια ή κλινικές, που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και τις ώρες διδασκαλίας,
β) των Γενικών Τμημάτων, των οποίων τα προγράμματα σπουδών έχουν μεγάλο αριθμό κοινών μαθημάτων, σύμφωνα με το εδάφιο α' παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν.1268/1982 και
γ) για τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. (Πρόεδρος Τμήματος, Διευθυντής Τομέα, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών) και σε επιτροπές που έχουν συσταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.
Η μείωση αυτή δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ήμισυ των καθορισθέντων ορίων με το εδάφιο β' της παραγράφου 2 και την περίπτωση i του εδαφίου γ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Επιπλέον μείωση των ωρών διδασκαλίας, πέραν του ημίσεως των καθορισθέντων ορίων με το εδάφιο β' της παραγράφου 2 και την περίπτωση i του εδαφίου γ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται μόνο με ειδική διάταξη του εσωτερικού κανονισμού που θεσπίζεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, που εγκρίνεται ως προς τη νομιμότητα της από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Στις περιπτώσεις μείωσης του ελαχίστου ορίου διδασκαλίας, όπως προσδιορίζεται με το εδάφιο β' της παραγράφου 2 και την περίπτωση i του εδαφίου γ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το μέλος ΔΕΠ οφείλει να καλύπτει το ελάχιστο όριο διδασκαλίας με συναφή επιστημονική απασχόληση που του ανατίθεται από τον Διευθυντή του Τομέα, από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή από το Πρυτανικό Συμβούλιο.

8. - Το ποσοστό που περιέρχεται στο οικείο Α.Ε.Ι. από τις αμοιβές των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, που εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού για την αξιοποίηση κονδυλίων του Ιδρύματος, ορίζεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% ανά αμοιβή από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας ΄Ερευνας και Τεχνολογίας ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή την συνεποπτεία του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. Το ως άνω ποσοστό ορίζεται σε 20% ανά αμοιβή από την άσκηση κάθε είδους έργου και σε 30% ανά αμοιβή από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να τροποποιούνται τα ως άνω ποσοστά.

9. - Τα μέλη ΔΕΠ μερικής απασχόλησης δεν μπορούν να αμείβονται από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα του Ειδικού Λογαριασμού για την αξιοποίηση κονδυλίων στο οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τις ήδη ανειλημμένες υποχρεώσεις των ερευνητικών προγραμμάτων της ως άνω κατηγορίας. Στην περίπτωση αυτή οι αμοιβές των μελών Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων ΄Ερευνας, κατά τα οριζόμενα στην πρώτη περίοδο της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.

10. - Κάθε μέλος ΔΕΠ είναι υποχρεωτικώς πλήρους απασχόλησης για τα πρώτα τρία (3) έτη από το διορισμό του σε Ελληνικό Α.Ε.Ι.

11. - Τα μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης δεν μπορούν να εκλέγονται Πρόεδροι ή Αναπληρωτές Πρόεδροι Τμημάτων, Κοσμήτορες, Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, δεν συμμετέχουν στη Σύγκλητο και δεν εκλέγονται Διευθυντές σε εργαστήρια και κλινικές.

΄Αρθρο 3. Διαδικασία ένταξης

1. - Τον Απρίλιο κάθε έτους όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση στην Υπηρεσία Διδακτικού Προσωπικού και στην υπηρεσία Διοικητικών Υποθέσεων του οικείου Α.Ε.Ι., στην οποία αναγράφεται η κατηγορία όπου επιθυμούν να ενταχθούν από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου και η τυχόν παράλληλη απασχόλησή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2 του παρόντος. Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκδίδει για κάθε μέλος Δ.Ε.Π. πράξη ένταξης σε κάθε κατηγορία, την οποία εγκρίνει ή όχι η Σύγκλητος και η οποία, μέσω του Πρύτανη, διαβιβάζεται στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. και στο Υπουργείο Οικονομικών. Η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. αποφασίζει λαμβανομένων ιδίως υπόψη της εύρυθμης λειτουργίας και των αναγκών του Ιδρύματος.

2. - Τον Ιούνιο κάθε έτους το μέλος Δ.Ε.Π., ανάλογα με την κατηγορία πλήρους ή μερικής απασχόλησης που επιλέγει να ενταχθεί, βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωση του, που καταγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, τον τρόπο με τον οποίο εξειδικεύονται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος οι υποχρεώσεις του σε διδασκαλία και παρουσία στους πανεπιστημιακούς χώρους. Ο Διευθυντής του Τομέα εισηγείται σχετικά στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφασίζει επί των δηλώσεων των μελών Δ.Ε.Π. και διαβιβάζει την απόφασή της στη Σύγκλητο προς έγκριση. Στα πρακτικά της Γ.Σ. του Τομέα υποβάλλεται απολογισμός των δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ για το προηγούμενο εξάμηνο, ο οποίος επικυρώνεται από το αρμόδιο όργανο..

3. - Οι υπεύθυνες δηλώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου μπορούν να ανακαλούνται μία μόνο φορά κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους για την αλλαγή κατηγορίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης από τα μέλη Δ.Ε.Π. Η ως άνω δήλωση ανακλήσεως εγκρίνεται ή όχι από τη Γ.Σ. του Τμήματος του οικείου ΑΕΙ.

4. - Για τα μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης που κατέχουν δεύτερη έμμισθη θέση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα απαιτείται σχετική άδεια της Συγκλήτου, μετά από γνώμη της Γ.Σ. του Τμήματος στο οποίο ανήκουν.

΄Αρθρο 4. ΄Ελεγχος

1. - Η παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων συνιστά πειθαρχικό αδίκημα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

2. - Η πειθαρχική δίωξη ασκείται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αναφοράς και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή από τον Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι.. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ασκήσει πειθαρχική δίωξη, μετά από γνώμη της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ. Η πειθαρχική ποινή επιβάλλεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 2 του ν.249/1976, όπως ισχύει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την παραπομπή της υπόθεσης στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

3. - Η διάπραξη του ανωτέρω αδικήματος επισύρει την ποινή της προσωρινής, εξάμηνης και πέραν, παύσης έως και την οριστική παύση του πειθαρχικώς διωχθέντος.

4. - Η παράλειψη έγερσης πειθαρχικής δίωξης από τα αρμόδια όργανα του οικείου Α.Ε.Ι. αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

5. - Η παράνομη, κατά τα ανωτέρω, καταβολή αποδοχών σε μέλος Δ.Ε.Π. συνεπάγεται την αναζήτησή τους ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Α.Ε.Ι. και του Υπουργείου Οικονομικών.

΄Αρθρο 5. Αναστολή

1. - Σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως μέλη Δ.Ε.Π. τελούν:
α. - Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί που δεν είναι βουλευτές, δήμαρχοι και νομάρχες,
β. - Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων και όσοι κατέχουν θέση σε διεθνείς οργανισμούς.

2. - Μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν θέσεις των εδαφίων α' και β' της ως άνω παραγράφου δύνανται κατόπιν αιτήσεώς τους να ασκούν χωρίς αμοιβή διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντα στο οικείο Τμήμα του Α.Ε.Ι. που ανήκουν.

3. - Ο χρόνος παραμονής στις ανωτέρω θέσεις υπολογίζεται στο χρόνο που απαιτείται για την εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα, αλλά όχι για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας. Κατά τη διάρκεια παραμονής στις ανωτέρω θέσεις και για διάστημα έξι (6) μηνών από την απομάκρυνσή τους, αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες προκήρυξης και εξέλιξης που αφορούν το μέλος Δ.Ε.Π.

4. - Για το χρόνο αναστολής τα μέλη Δ.Ε.Π. δεν αμείβονται. Κατά την διάρκεια της αναστολής το μέλος ΔΕΠ, υποχρεούται στην καταβολή των εισφορών του, υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και κάθε άλλης προβλεπόμενης για τα μέλη ΔΕΠ επιβάρυνσης, απαλλασσόμενο από την υποχρέωση καταβολής εισφορών που προβλέπονται από την κατεχόμενη θέση.

5. Το καθεστώς βουλευτών και ευρωβουλευτών που είναι μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 56 του Συντάγματος. Οι ως άνω δεν αμείβονται από την πανεπιστημιακή τους θέση.

΄Αρθρο 6. Ασυμβίβαστα

1. - Στα μέλη ΔΕΠ απαγορεύεται:

α. - να απασχολούνται ως σύμβουλοι, ή με διοικητικό ή διδακτικό έργο, ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση και χρονική διάρκεια, σε ιδιωτικό φορέα μη υπαγόμενο στο δημόσιο τομέα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

β. - να ιδρύουν ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα σε επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων, ή η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ή η προμήθεια υλικού, ή η παροχή υπηρεσιών από το οικείο ή άλλο ΑΕΙ ή από τα εποπτευόμενα από το ίδιο ή άλλο ΑΕΙ Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα.

γ. - να κατέχουν αμειβόμενη θέση ως μέλη σε περισσότερες από δύο επιτροπές ή Δ.Σ. του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

δ. - να κατέχουν άλλη, πλην του ΑΕΙ, μόνιμη οργανική θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι κατέχοντες τέτοια θέση υποχρεούνται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού να επιλέξουν αν θα διατηρήσουν την πανεπιστημιακή θέση ή τη θέση του δημοσίου.

2.- Σε περίπτωση που συντρέχουν ενδείξεις, η Σύγκλητος του ΑΕΙ, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν σχετικής καταγγελίας, υποχρεούται με αιτιολογημένη απόφασή της εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την υποβολή της σχετικής καταγγελίας, να παραπέμψει την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 2 του ν. 249/1976, όπως ισχύει. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου για την ύπαρξη ασυμβιβάστου συνεπάγεται την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης και λαμβάνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από την παραπομπή της υπόθεσης σε αυτό.

3. - α. - Η ιδιότητα του Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Κοσμήτορα, Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικούσας Επιτροπής για τα μέλη ΔΕΠ είναι ασυμβίβαστη με κάθε εξωπανεπιστημιακή επαγγελματική απασχόληση, καθώς και με την κατοχή έμμισθης θέσης στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Το ασυμβίβαστο συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραπομπή μέσω του Πρύτανη ή του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου για την ύπαρξη ασυμβιβάστου λαμβάνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την παραπομπή της υπόθεσης σε αυτό.

β. - Τα ανωτέρω μέλη ΔΕΠ κατά τη διάρκεια της θητείας τους στα ως άνω πανεπιστημιακά αξιώματα δύνανται να απαλλάσσονται μερικώς ή ολικώς από τα διδακτικά τους καθήκοντα με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'. Μισθολόγιο μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ και ΕΠ των ΤΕΙ

΄Αρθρο 13. Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης

1. - Ο βασικός μηνιαίος μισθός όλων των βαθμίδων των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ με πλήρη απασχόληση, των βοηθών, των επιστημονικών συνεργατών, επιμελητών και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού αυτών (Ε.Ε.Π.), καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Λέκτορα, με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενος στην πλησιέστερη εκατοντάδα:
α. - Καθηγητής 1,50
β. - Αναπληρωτής Καθηγητής 1,30
γ. - Επίκουρος Καθηγητής 1,10
δ. - Λέκτορας 1,00
ε. - Μόνιμοι: i. Επιμελητές, ii. Βοηθοί, iii. Επιστημονικοί Συνεργάτες, iv. Μέλη Ε.Ε.Π., 0.90
Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της παραγράφου αυτής ο μηνιαίος βασικός μισθός του Λέκτορα ορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχμές.

2. - Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

α. - Επίδομα χρόνου υπηρεσίας, οριζόμενο σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) με τη συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας, προσαυξανόμενο στη συνέχεια ανά διετία από τη χορήγηση του ποσοστού αυτού και μέχρι δεκατέσσερις (14) διετίες κατά τέσσερις (4) ποσοστιαίες μονάδες και μέχρι συνολικού ποσοστού εξήντα τοις εκατό (60%). Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στο βασικό μισθό που έχει κάθε φορά το μέλος ΔΕΠ.
Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α'), καθώς και η αναφερόμενη στις διατάξεις των εδαφίων (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α'), με τις σχετικές προυποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές, κατά περίπτωση.

β. - Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές για τους κατόχους ειδικού μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) δραχμές για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος. Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ΑΕΙ το επίδομα παρέχεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα ΑΕΙ της ημεδαπής σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο για την αναγνώριση όργανο.

γ. - Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης εντός των Πανεπιστημίων, οριζόμενο ως εξής:
αα. - Καθηγητής 200.000 δραχμές
ββ. - Αναπληρωτής Καθηγητής 180.000 δραχμές
γγ. - Επίκουρος Καθηγητής 160.000 δραχμές
δδ. - Λέκτορας 140.000 δραχμές
εε. - Μόνιμοι i. Επιμελητές, ii. Βοηθοί, iii. Επιστημονικοί Συνεργάτες, iv. Μέλη Ε.Ε.Π., 60.000 δραχμές

δ. - Πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως εξής:
αα) Καθηγητής 140.000 δραχμές
ββ) Αναπληρωτής Καθηγητής 90.000 δραχμές
γγ) Επίκουρος Καθηγητής 60.000 δραχμές
δδ) Λέκτορας 60.000 δραχμές
εε) Μόνιμοι :i. Επιμελητές, ii. Βοηθοί, iii. Επιστημονικοί Συνεργάτες, iv. Μέλη Ε.Ε.Π., 30.000 δραχμές

ε. - Ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο ως εξής:
αα) Καθηγητής 110.000 δραχμές
ββ) Αναπληρωτής Καθηγητής 100.000 δραχμές
γγ) Επίκουρος Καθηγητής 90.000 δραχμές
δδ) Λέκτορας 80.000 δραχμές

στ. - Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2470/1997.

ζ. - ΄Εξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες και Προέδρους Τμημάτων, οριζόμενα ως εξής:
Πρύτανης 100.000 δραχμές -Αντιπρύτανης 80.000 δραχμές - Κοσμήτορας ή Πρόεδρος Τμήματος 60.000 δραχμές

η. - Επίδομα εορτών και άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2470/1997.

θ. - Τα ποσά των περιπτώσεων αα' των εδαφίων γ', δ' και ε' της παραγράφου αυτής προσαυξάνονται κατά σαράντα χιλιάδες (40.000), τριάντα χιλιάδες (30.000) και σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές αντίστοιχα με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας.

3. - Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή, για μέλη ΔΕΠ, Βοηθούς, Επιστημονικούς Συνεργάτες , Επιμελητές και Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. Το βοήθημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 533/1932 (ΦΕΚ 86/Α') ή από άλλες μεταγενέστερες διατάξεις με όμοιο περιεχόμενο, παύει καταβαλλόμενο στους εξερχόμενους της Υπηρεσίας από 1.9.1997, ενώ για όσους έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας πριν από την ανωτέρω χρονολογία το βοήθημα αυτό διατηρείται στο ύψος που έχει διαμορφωθεί κατά την προηγούμενη έναρξης της ισχύος του παρόντος.

4. - Οι αποδοχές και τα επιδόματα περικόπτονται κατά τις ημέρες της συλλογικής ή ατομικής αποχής από τα καθήκοντά τους (διδακτικά και εξεταστικά).

5. - Η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση των επιδομάτων των περιπτώσεων γ, δ και ε της παρ.2 του άρθρου αυτού εξετάζεται σε συνδυασμό με την διαδικασία της παρ.2 του άρθρου 3 του παρόντος.

΄Αρθρο 14. Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης

Οι μηνιαίες αποδοχές των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ μερικής απασχόλησης ορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) του συνόλου αποδοχών και επιδομάτων (πλην οικογενειακής παροχής) αντίστοιχης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης με τα ίδια έτη υπηρεσίας. Η οικογενειακή παροχή καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2470/1997.

Γενικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'. Γενικές διατάξεις

'Αρθρο 21. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων του ν.2470/1997

Οι διατάξεις των άρθρων 19 [αποζημιώσεις Συμβουλίων-επιτροπών], 28 [έλεγχος μισθοδοσίας] και 29 [διασφάλιση αποδοχών] του ν.2470/1997, ως διατάξεις γενικής ισχύος, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους διεπόμενους από τις διατάξεις του νόμου αυτού.
['Αρθρο 29 ν.2470/1997 (ΦΕΚ 40/τ.Α') Διασφάλιση αποδοχών : Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές μικρότερες από αυτές που έπαιρναν οι δικαιούχοι τους κατά την έναρξη της ισχύος του, η τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών.]

'Αρθρο 22. Πληρωμή διαφορών

Οι επιπλέον διαφορές αποδοχών που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, σε σύγκριση με τις καταβαλλόμενες κατά την προηγούμενη έναρξης της ισχύος του, καταβάλλονται σταδιακά ως εξής:

- Το ήμισυ των διαφορών από 1.9.1997

- Το σύνολο (100%) από 1.1.1998.

Συνολικές διαφορές μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών καταβάλλονται στο ακέραιο από 1.9.1997.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'. Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

΄Αρθρο 23. Λοιπές διατάξεις ...

΄Αρθρο 24. Υποβολή δηλώσεων - Ρύθμιση ειδικών θεμάτων

1. -Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, τα μέλη ΔΕΠ και Ε.Π. υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 των άρθρων 3 και 9 του παρόντος. Κατά το χρονικό διάστημα από 1-9-97 μέχρι ενός (1) μηνός μετά τη δημοσίευση του παρόντος, εφαρμόζεται το προϊσχύον νομικό καθεστώς για την ένταξη των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ και ΕΠ των ΤΕΙ στις κατηγορίες πλήρους και μερικής απασχόλησης.

2. -Προκειμένου περί του επιστημονικού προσωπικού των ΑΕΙ του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112/Α'), καθώς και του προσωπικού των ΤΕΙ του άρθρου 19 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 57 του ν. 2413/1996, η μηνιαία ή ωριαία αποζημίωση, κατά περίπτωση, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία προσλαμβάνονται και το έργο που τους ανατίθεται.

3. -Λειτουργοί, υπάλληλοι και μισθωτοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α'), οι οποίοι κατέχουν νόμιμα και δεύτερη έμμισθη θέση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα άλλα Ν.Π.Δ.Δ., λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και τα τριάντα εκατοστά (30%) των αποδοχών της δεύτερης θέσης στην οποία απασχολούνται, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος ή από άλλες ειδικές προς τούτο διατάξεις.

4. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα κίνητρα προσέλκυσης, εγκατάστασης και παραμονής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές.

5. Προκειμένου για τα ήδη ανειλημμένα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ), οι συμβάσεις των οποίων έχουν συναφθεί ή θα συναφθούν, βάσει προτάσεων που υποβλήθηκαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης εξακολουθούν να εισπράττονται μέσω του ΙΤΕ.

6. Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν.2188/94, καθώς και οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 23 του Ν.2519/97 παραμένουν σε ισχύ για μια διετία από τη δημοσίευση του παρόντος όσον αφορά τα μέλ ΔΕΠ τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής των ΑΕΙ, που διορίστηκαν στο ΕΣΥ ή σε άλλη νοσηλευτική μονάδα ΝΠΔΔ πριν τη δημοσίευση του Ν.2519/97.

7.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευματων ρυθμίζεται ο τρόπος οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης των ειδικών λογαριασμών των ΑΕΙ και ΤΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευματων καθορίζονται τα έξοδα κινήσεως των μελών της Ακαδημίας Αθηνών. Η ισχύς της απόφασης αυτής μπορεί να ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος.

΄Αρθρο 25. Κατάργηση διατάξεων

Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργούνται :
Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 15134/1985.
Η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 18 του Προεδρικού Διατάγματος 71/1987 (ΦΕΚ 43/Α')
Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από αυτόν.

Αρθρο 26. ...

΄Αρθρο 27. ΄Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 22, των οποίων η ισχύς αρχίζει από 1.9.97 .