ΝΟΜΟΣ 2517

ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 1

Εκλογή Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Η εκλογή μέλους ΔΕΠ γίνεται με προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης και με ανοικτή διαδικασία. Η προκήρυξη αφορά είτε πλήρωση νέων θέσεων ΔΕΠ στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, είτε πλήρωση θέσεων ύστερα από αίτηση του μέλους ΔΕΠ για εξέλιξη. Τα μέλη ΔΕΠ έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την προκήρυξη της θέσης τους στην αμέσως επόμενη βαθμίδα, μετά την συμπλήρωση τριών ετών παραμονής στη θέση της βαθμίδας που κατέχουν κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

Λέκτορες:

α) Οι Λέκτορες εκλέγονται με θητεία. Μετά τη συμπλήρωση τριών ετών στη βαθμίδα αυτή και πριν την πάροδο επτά ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού του, ο Λέκτορας έχει το δικαίωμα να ζητήσει την προκήρυξη της θέσης του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μέχρι δύο φορές.

β) Σε περίπτωση θετικής κρίσης υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος περί Επίκουρων Καθηγητών.

γ) Εάν κατά την πρώτη κρίση εκλεγεί άλλος υποψήφιος λήγει αυτοδικαίως η θητεία του Λέκτορα.

δ) Εάν κατά την πρώτη κρίση η διαδικασία αποβεί άγονη ή είναι ο μοναδικός υποψήφιος και δεν εκλεγεί ο ίδιος, παραμένει στη θέση που κατέχει και δικαιούται εντός της επταετίας να ζητήσει για δεύτερη φορά την προκήρυξη της θέσης του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

ε ) Εάν κατά τη δεύτερη κρίση η διαδικασία αποβεί άγονη , εκλεγεί άλλος υποψήφιος ή κριθεί αρνητικά, λήγει αυτοδικαίως η θητεία του Λέκτορα.

στ) Μετά την πάροδο της επταετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού του στη βαθμίδα του Λέκτορα λήγει αυτοδικαίως η θητεία του, εκτός των περιπτώσεων που η διαδικασία εξέλιξης δεν έχει ολοκληρωθεί, οπότε παρατείνεται η διάρκεια της θητείας έως την ολοκλήρωση της για χρονικό διάστημα ενός έτους, κατά ανώτατο όριο, εντός του οποίου κρίνεται υποχρεωτικά, άλλως θεμελιώνεται παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας.

Επίκουροι Καθηγητές:

α) Οι Επίκουροι Καθηγητές εκλέγονται με θητεία. Μετά τη συμπλήρωση τριών ετών παραμονής στη βαθμίδα αυτή, οι Επίκουροι Καθηγητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για μονιμοποίηση στη θέση της βαθμίδας που κατέχουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από τη παρέλευση της τριετίας. Σε αντίθετη περίπτωση λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους.

β) Εάν η κρίση για μονιμοποίηση είναι θετική, οι Επίκουροι Καθηγητές μονιμοποιούνται στην θέση την οποία κατέχουν.

γ) Εάν η κρίση για μονιμοποίηση είναι αρνητική, λήγει η θητεία τους.

δ) Η κρίση για μονιμοποίηση βασίζεται κυρίως στο συνολικό διδακτικό και ερευνητικό έργο των κρινομένων, λαμβανομένου υπόψη και του διοικητικού τους έργου.

ε) Μετά τη μονιμοποίηση τους οι Επίκουροι Καθηγητές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προκήρυξη της θέσης τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή μέχρι δύο φορές, που θα απέχουν τουλάχιστον τρία έτη μεταξύ τους.

Αναπληρωτές Καθηγητές -Καθηγητές.

α) Οι Αναπληρωτές Καθηγητές και οι Καθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι.

β) Οι Αναπληρωτές Καθηγητές μετά την συμπλήρωση τριών ετών στη βαθμίδα που βρίσκονται, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προκήρυξη της θέσης τους στη βαθμίδα του Καθηγητή μέχρι δύο φορές που θα απέχουν τουλάχιστον τρία έτη μεταξύ τους.

5. Το χρονικό διάστημα της τριετίας για τη δεύτερη κρίση εξέλιξης των Επίκουρων Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών υπολογίζεται από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας για την μονιμοποίηση.

6. Αρμόδιο όργανο για την κρίση εκλογής ή εξέλιξης των μελών ΔΕΠ και για την κρίση μονιμοποίησης των Επίκουρων Καθηγητών είναι το εκλεκτορικό σώμα, όπως αυτό ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

7. Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας η άρνηση ψήφου ή η λευκή ψήφος θεωρούνται ψήφοι αρνητικού περιεχομένου.

8. Οι θέσεις που κενώνονται για οποιαδήποτε αιτία επαναπροκηρύσσονται εκτός ετήσιου προγραμματισμού, σε οποιαδήποτε βαθμίδα.

9. Μέλη ΔΕΠ, που υπηρετούν με οποιοδήποτε καθεστώς στα ΑΕΙ, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα σε οποιαδήποτε προκήρυξη με ανοικτή διαδικασία θέσεων μελών ΔΕΠ σε οποιαδήποτε βαθμίδα, στο ίδιο ή άλλο ΑΕΙ, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες τυπικές προϋποθέσεις και ειδικότερα καλύπτουν το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.

Άρθρο 2
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Λέκτορες:

α) Οι κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες Λέκτορες επί θητεία υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ 2 του παρόντος περί Λεκτόρων. Όσοι έχουν υποβάλει ή υποβάλλουν αίτηση εξέλιξής τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2083/1992, κρίνονται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή. Σε περίπτωση θετικής κρίσης ο ενδιαφερόμενος υπάγεται στις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 1 του παρόντος περί Επίκουρων Καθηγητών. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την προκήρυξη της θέσης του ακόμη μία φορά εντός της επταετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού του στην βαθμίδα του Λέκτορα. Σε περίπτωση θετικής κρίσης υπάγεται στις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 1 του παρόντος περί Επίκουρων. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης λήγει αυτοδικαίως η θητεία του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του εδ. στ της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος.

β) Οι κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες μόνιμοι Λέκτορες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προκήρυξη της θέσης τους στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, δύο φορές που απέχουν τουλάχιστον τρία χρόνια μεταξύ τους. Όσοι έχουν υποβάλει ή υποβάλλουν αίτηση εξέλιξής τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, βάσει του άρθρου 7 παρ 1 του Ν. 2083/1992, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2454/1997, κρίνονται σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη . Σε περίπτωση θετικής κρίσης , ο ενδιαφερόμενος υπάγεται στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 1 του παρόντος, περί Επίκουρων Καθηγητών, διατηρώντας τη μονιμότητα του. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης , ο μόνιμος Λέκτορας έχει το δικαίωμα να ζητήσει μία ακόμη φορά την προκήρυξη της θέσης του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, οποτεδήποτε μετά την παρέλευση τριών ετών από την αρνητική κρίση.

Σε αυτή τη διάταξη υπάγονται και συνεχίζεται η διαδικασία εξέλιξής τους στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και οι Μόνιμοι Λέκτορες των οποίων κατά την έναρξη ισχύος του ν. 2083/1992 εκκρεμούσε η διαδικασία για την ένταξή τους στη βαθμίδα του Λέκτορα και είχε κατατεθεί θετική έκθεση της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, εφ ΄όσον η κρίση για την ένταξη απέβη θετική.

2. Επίκουροι Καθηγητές:

α) Οι κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες Επίκουροι Καθηγητές επί θητεία υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ 3 του παρόντος περί Επίκουρων Καθηγητών. Οι ως άνω Επίκουροι Καθηγητές μετά την παρέλευση τριετούς παραμονής στη βαθμίδα αυτή υποβάλλουν αίτηση για μονιμοποίηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Όσοι έχουν υποβάλει ή υποβάλλουν αίτηση εξέλιξής τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2083/1992, κρίνονται σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη. Σε περίπτωση θετικής κρίσης ο ενδιαφερόμενος εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος περί Αναπληρωτών Καθηγητών. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη μονιμοποίηση του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την αρνητική κρίση. Εάν η κρίση για μονιμοποίηση είναι θετική, ο Επίκουρος Καθηγητής μονιμοποιείται στην θέση την οποία κατέχει. Μετά τη μονιμοποίησή του, ο Επίκουρος Καθηγητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει μία ακόμη φορά την προκήρυξη της θέσης του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή οποτεδήποτε, μετά την παρέλευση τριών ετών από την πρώτη αρνητική κρίση. Εάν η κρίση για μονιμοποίηση είναι αρνητική, λήγει η θητεία του ενδιαφερομένου.

β) Οι κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ 3 του παρόντος περί Επίκουρων Καθηγητών. Όσοι έχουν υποβάλει ή υποβάλλουν αίτηση εξέλιξής τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, βάσει του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2083/1992, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.2454/1997, κρίνονται σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη. Σε περίπτωση θετικής κρίσης, ο ενδιαφερόμενος υπάγεται στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 1 του παρόντος, περί Αναπληρωτών Καθηγητών. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, ο μόνιμος Επίκουρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει μία ακόμη φορά την προκήρυξη της θέσης του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, οποτεδήποτε, μετά την παρέλευση τριών ετών από την αρνητική κρίση.

3.Αναπληρωτές Καθηγητές:

Οι κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες Αναπληρωτές Καθηγητές κρίνονται για εξέλιξη στη βαθμίδα του καθηγητή χωρίς προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης, μετά τη συμπλήρωση τριετίας στη βαθμίδα που βρίσκονται. Κατά τα λοιπά υπάγονται στις διατάξεις της παρ 4 του άρθρου 1 του παρόντος. Όσοι έχουν υποβάλει ή υποβάλλουν αίτηση εξέλιξής τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, βάσει του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2083/1992, όπως αυτό τροποιήθηκε με το άρθρο 1του ν. 2454/1997, κρίνονται σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη. Σε περίπτωση θετικής κρίσης, ο ενδιαφερόμενος υπάγεται στις διατάξεις του νόμου περί Καθηγητών. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, ο Αναπληρωτής Καθηγητής κρίνεται για εξέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή μία ακόμα φορά χωρίς προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης, οποτεδήποτε, μετά την παρέλευση τριών ετών από την αρνητική κρίση.

4. Το χρονικό διάστημα της τριετίας για τη δεύτερη κρίση εξέλιξης των υπηρετούντων Λεκτόρων, Επίκουρων Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών υπολογίζεται από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας για την πρώτη κρίση.

5. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί υποψήφιος να ζητήσει την προκήρυξη της θέσης του μετά από δύο αρνητικές κρίσεις στην ίδια βαθμίδα, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εκείνες πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου.

6. Στην περίπτωση κατά την οποία μέλος ΔΕΠ αποσύρει αίτηση εξέλιξής του, που είχε υποβάλει βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2083/1992, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν2454/1997 ή βάσει της παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.2083/92, η αίτησή του θεωρείται ότι ουδέποτε κατατέθηκε , εφ' όσον δεν έχει δημοσιευθεί η προκήρυξη της θέσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Διαδικασίες κρίσης μελών ΔΕΠ που είναι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με τη λήψη σχετικής απόφασης από το οικείο εκλεκτορικό σώμα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εκλογής ή εξέλιξης των αντίστοιχων διατάξεων του παρόντος νόμου.

Άρθρο 3

Επιστημονικοί Συνεργάτες, Βοηθοί, Επιμελητές, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό (ΕΔΤΠ).

1. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες μόνιμοι Βοηθοί, Επιστημονικοί Συνεργάτες, Επιμελητές και τα μέλη του Ε.Ε.Π., οι οποίοι έχουν ή θα αποκτήσουν διδακτορικό, υπηρετούν τουλάχιστον επί επταετία στο Α.Ε.Ι., καλύπτουν γνωστικά αντικείμενα που ανήκουν σε τομείς Τμημάτων και πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής στη βαθμίδα του Λέκτορα, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 1268/82, όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο α΄ της παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν. 1566/85, έχουν δικαίωμα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, να ζητήσουν μία φορά την ένταξή τους μετά από κρίση στη βαθμίδα του Λέκτορα. Για όσα από τα μέλη ΕΕΠ ανήκουν οργανικά στο ΑΕΙ η σχετική αίτηση υποβάλλεται στη γραμματεία του Τμήματος του ΑΕΙ που από πλευράς γνωστικού αντικειμένου έχει συνάφεια με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής των ενδιαφερομένων για την οποία αποφαίνεται η ΓΣ του Τμήματος. Σε περίπτωση θετικής κρίσης ο ενδιαφερόμενος υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του παρόντος περί Λεκτόρων, διατηρώντας τη μονιμότητα του. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ο ενδιαφερόμενος παραμένει στη θέση που κατέχει και δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει εκ νέου την ένταξή του στη βαθμίδα του Λέκτορα.

2. Εκκρεμείς διαδικασίες ένταξης μελών του ως άνω προσωπικού συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με τη δημοσίευση της σχετικής πράξης του Πρύτανη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

3. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες μόνιμοι Βοηθοί, Επιστημονικοί Συνεργάτες, Επιμελητές και τα μέλη του ΕΕΠ, όπως και οι υπηρετούντες Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με απόσπαση στα ΤΕΦΑΑ που ασκούν διδακτικό έργο, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και δεν έκαναν χρήση του δικαιώματος ένταξής τους, καθώς και τα μέλη του ΕΔΤΠ, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μία φορά την προκήρυξη θέσης Λέκτορα, η πλήρωση της οποίας γίνεται με ανοικτή διαδικασία. Για όσα από τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΤΠ ανήκουν οργανικά στο ΑΕΙ εφαρμόζεται αναλόγως η αντίστοιχη διάταξη της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση θετικής κρίσης, ο ενδιαφερόμενος διορίζεται σε θέση Λέκτορα επί θητεία και υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του παρόντος. Σε περίπτωση που εκλεγεί άλλος υποψήφιος, εάν η διαδικασία αποβεί άγονη ή κριθεί αρνητικά, ο ενδιαφερόμενος, εφόσον δεν κατέχει μόνιμη θέση, παραμένει σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση και δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει εκ νέου την προκήρυξη της θέσης του.  

Άρθρο 4
Καταργούμενες - Τροποποιούμενες Διατάξεις

1.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται η παρ.1 και τα εδ. α,β,γ,δ,ε,ζ και η πρώτη περίοδος του εδ. στ της παρ. 2 της περ. Δ΄ του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992, που αναριθμήθηκε σε περίπτωση Β' του ίδιου άρθρου με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 6α του Ν. 2188/1994, καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόμου που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος.

Η δεύτερη περίοδος του εδ. β΄ της παρ. 1 της περ. ΣΤ του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 , που αναριθμήθηκε σε περ. Δ με το άρθρο 1 της παρ.6α του Ν 2188/1994 , καταργείται.

Η παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/82 ,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 παρ. 6 εδ. ζ ΄του Ν. 1566/85 αντικαθίσταται ως εξής:

"Η κρίση για εξέλιξη ή εκλογή μελών ΔΕΠ βασίζεται στο συνολικό διδακτικό έργο των κρινομένων, στη συνολική τους επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με έμφαση στη διεθνή τους παρουσία , ικανό μέρος των οποίων πρέπει να έχει συντελεσθεί τα τελευταία πέντε έτη από την υποβολή της αίτησης για εξέλιξη ή εκλογή".

4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 της περ. Γ του άρθρου 6 του Ν.2083/92 που αναριθμήθηκε σε περ. Α του ίδιου άρθρου με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ 6α του Ν. 2188/1994 ,αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Στην προκήρυξη αναφέρεται η βαθμίδα, ο τομέας και το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, το οποίο πρέπει να καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της οικείας επιστήμης με εύρος τουλάχιστον μιας αναγνωρισμένης ειδικότητας."

Το άρθρο μόνο του ΠΔ 107/88 τροποποιείται ως εξής:

" Στη Διοικούσα Επιτροπή των Πανεπιστημίων Ιονίου και Θεσσαλίας μετέχουν:

α) εννέα (9) μέλη που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, χωρίς συγκεκριμένη θητεία και μέχρι να αναδειχθούν τα οικεία Παν/κα όργανα διοίκησης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου μόνου του ΠΔ 107/88, με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 5 του ΠΔ 83/84, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ΠΔ 302/85,

β) οι Πρόεδροι των αυτοδύναμων Τμημάτων

γ) ένας εκπρόσωπος για κάθε μη αυτοδύναμο Τμήμα εκλεγόμενος κατ' έτος από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, με την προϋπόθεση ότι στα Τμήματα αυτά υπηρετούν τουλάχιστον τρία μέλη ΔΕΠ.

δ) τέσσερις εκπρόσωποι των φοιτητών που ανήκουν σε διαφορετικά Τμήματα και εκλέγονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79 παρ. 1 εδ. α΄ του Ν. 1566/85.

Κατά τα λοιπά, παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις των εδ. δ΄ και ε΄ της παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου μόνου του ΠΔ 107/88".

Άρθρο 5

1. α) Τα μέλη ΔΕΠ, που συμπληρώνουν τουλάχιστον τρία χρόνια υπηρεσίας σε αυτοδύναμο Τμήμα στο οποίο υπηρετούν, έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου, στην ίδια θέση της βαθμίδας που κατέχουν, στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο και σε οργανική θέση του Τμήματος υποδοχής και εάν δεν υπάρχει σε συνιστώμενη αυτοδικαίως σε αυτό προσωποπαγή θέση. Αποκλείεται η μετακίνηση μελών ΔΕΠ προς τα Πανεπιστήμια των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Για τη μετακίνηση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Τμήμα του και προς το Τμήμα υποδοχής, καθώς και αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων των δύο Τμημάτων. Η μετακίνηση γίνεται με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου υποδοχής, μετά από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου προελεύσεως .

Η πίστωση για τη θέση που καταλαμβάνει το μέλος ΔΕΠ μεταφέρεται από το Πανεπιστήμιο προέλευσης προς το Πανεπιστήμιο υποδοχής.

Ο χρόνος υπηρεσίας στη βαθμίδα λαμβάνεται υπόψη ενιαία, στο σύνολο του χρόνου παραμονής στην ίδια βαθμίδα, ανεξαρτήτως του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου ή Τμήματος.

β) Οι προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου ισχύουν και για τη μετακίνηση των Επιμελητών, Βοηθών και Επιστημονικών Συνεργατών σε άλλο Τμήμα του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ.

2.α)Το εδ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2194/94 αναδιατυπώνεται και συμπληρώνεται ως ακολούθως:

" H εποπτεία του Κράτους επί της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) ασκείται από τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας. Στην αποκλειστική εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υπάγονται: α) η έγκριση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών της Σχολής, β) ο έλεγχος της νομιμότητας των αποφάσεων των εκλεκτορικών σωμάτων για την εκλογή ή την εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού της Σχολής, γ) η ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, κατάτμηση ή μετονομασία των Τμημάτων και Τομέων της Σχολής.Για κάθε άλλο θέμα της Σχολής η εποπτεία ασκείται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας".

β) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 2194/1994 προστίθενται περιπτώσεις ως ακολούθως:

"6) η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ίδρύσης, κατάργησης, συγχώνευσης, κατάτμησης ή μετονομασίας Τμημάτων και Τομέων της Σχολής.

7) η ισοτιμία των πτυχίων που έχουν απονεμηθεί μέχρι την έκδοση του Προεδρικού αυτού Διατάγματος

  1. υπηρεσιακά θέματα του Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής κατ' αντιστοιχία με τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ."
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά από πρόταση της ΕΣΔΥ, εκδίδεται ο κανονισμός λειτουργίας της Σχολής.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση της ΕΣΔΥ, εκδίδεται ο κανονισμός σπουδών της Σχολής

Η παράγραφος 2 της περ. Γ΄ του άρθρου 15 ν.1566/85 αναδιατυπώνεται ως εξής:

"2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται: α) ο αριθμός των θέσεων που πρόκειται να πληρωθούν για κάθε κλάδο, β) τα προσόντα, τα οποία δεν μπορούν να είναι κατώτερα από τα οριζόμενα για κάθε κλάδο από αυτόν τον νόμο, με επιπλέον προσόν τον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού συναφούς ειδικότητας ή επιστημών αγωγής και γ) η διαδικασία επιλογής."

α) Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 και η διάταξη της παραγράφου 6 στο μέρος που αφορά την εισαγωγή υποψηφίων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ ημεδαπής του άρθρου 11 του Ν. 2413/1996 καταργούνται.

β)Το εδ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 1351/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που, ο ένας τουλάχιστον των γονέων τους, υπηρέτησε, επί 5 πλήρη έτη ή πέντε σχολικά έτη σε ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υποψηφίου και με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος τελείωσε με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τρεις (3) τάξεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου στο εξωτερικό, κατά το χρόνο που ο γονέας του υπηρετούσε στο εξωτερικό. Εάν ο γονέας επανήλθε στην Ελλάδα για υπηρεσιακούς λόγους χωρίς αίτησή του κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτους της απόσπασης του και μετά την έναρξη του σχολικού έτους κατά το οποίο ο υποψήφιος πληροί την προϋπόθεση της πλήρης φοίτησης της 3ης τάξης Β΄/θμιας Εκπαίδευσης ή της τελευταίας τάξης του Λυκείου, κατά περίπτωση θεωρείται ότι πληρούται η ανωτέρω προϋπόθεση.

Η διάταξη του αντικαθιστώμενου, με την παρούσα, εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 1351/83 διατηρείται σε ισχύ ειδικά και μόνο για όσους πληρούν ή θα πληρούν τις προϋποθέσεις της αντικαθιστώμενης διάταξης για εισαγωγή με την ειδική αυτή κατηγορία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέχρι και το έτος 1999 και για ποσοστό θέσεων, όπως αυτό έχει καθοριστεί με την αριθμ. Φ. 152.11/Β3/1916/1992 (ΦΕΚ 306ΤΒ) υπουργικής απόφασης, εφ΄όσον ο γονέας αποσπάστηκε στο εξωτερικό πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου."

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει για τους υποψήφιους για εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 1998-99.
 

Αρθρο 6

Το Ίδρυμα Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών επιχορηγείται με το ποσό των 100.000.000 δρχ. από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ολοσχερή εξόφληση του ισόποσου εναπομείναντος κεφαλοποιημένου δανείου προς την Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της Σχολής.

Για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των σχολείων του Αρμενικού Κυανού Σταυρού στο μάθημα της Αρμένικης γλώσσας και ιστορίας, μπορούν να προσλαμβάνονται από το επόμενο σχολικό έτος και σε αριθμό ανάλογο με τις ανάγκες του προγράμματος, με πράξη του Προϊσταμένου του αντίστοιχου Γραφείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του διοικούντος οργάνου του σχολείου, απόφοιτοι των Αρμενικών Κολεγίων του εξωτερικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για ένα σχολικό έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμα σχολικό έτος. Με την ίδια σύμβαση καθορίζονται και τα θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης.

Οι αποδοχές τους είναι αντίστοιχες με των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εγγράφονται στους αντίστοιχους φορείς του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ.

3. Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του Ν. 2341/95 και στην αρχή αυτής προστίθεται το εξής:

"Οι επιχορηγήσεις, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, των Ειδικών Λογαριασμών του ΥΠΕΠΘ, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, των ΑΕΙ, ΤΕΙ, και των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ, που υλοποιούν προγράμματα ή έργα συγχρηματοδοτούμενα από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία ή άλλες πηγές χρηματοδότησης, μπορούν να καλύπτουν όλες τις κατηγορίες δαπανών που είναι επιλέξιμες από τα ανωτέρω ταμεία και προβλέπονται για την εκτέλεση προγραμμάτων, έργων, ενεργειών, δραστηριοτήτων, σε αποφάσεις, συμβάσεις ή τεχνικά δελτία. Οι επιχορηγήσεις γίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στους ανωτέρω ειδικούς λογαριασμούς και τα νομικά πρόσωπα."

Αρθρο 7

Στο τέλος του άρθρου 19 του Ν. 2470/97 "Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις" προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:

"Οι διατάξεις που προίσχυσαν του Ν. 2470/97 και αφορούσαν την συμμετοχή και αποζημίωση του κάθε φύσης προσωπικού που συμμετέχει σε επιτροπές και ομάδες εργασίας, που καθορίζονται από τις διατάξεις αυτές και αφορούν την οργάνωση και διεξαγωγή των γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικασίας εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έκδοση των αποτελεσμάτων επιλογής καθώς και στις εξετάσεις ιδιωτικών, γενικών και τεχνικών επαγγελματικών λυκείων και τεχνικών επαγγελματικών σχολών και στις αναβαθμολογήσεις γραπτών δοκιμίων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν θίγονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού."

Αρθρο 8

Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄)΄όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :

"δδ΄. Απολυτηρίου γενικού λύκειου ή απολυτήριου ενιαίου πολυκλαδικού λύκειου (Ε.Π.Λ.) που στη Γ΄τάξη παρακολούθησαν μαθήματα δέσμης, μετά από κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. μέχρι τεσσάρων εξαμήνων."

Αρθρο 9
Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Ωράριο Διδασκαλίας των Εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων

1. Ως βάση για τον αριθμό των προσλήψεων του πάσης φύσεως εκπαιδευτικού προσωπικού στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α'), λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των υπηρετούντων τακτικών εκπαιδευτικών και προσωρινών αναπληρωτών την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους, στον οποίο προστίθεται και ο αριθμός των συνιστώμενων νέων οργανικών θέσεων από την ίδρυση και προαγωγή δημόσιων σχολείων.

2. Για το σχολικό έτος 1997-1998 η πρόσληψη εκπαιδευτικών αφορά και στην κάλυψη νέων οργανικών θέσεων, που συνιστώνται κατά τη διαδικασία του άρθρου 47 του Ν. 2413/1997 και του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985.

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 13 του Ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

"7.α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία, ορίζεται από 1-9-1997 ως εξής:

ι) Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 20.

ιι) Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 12.

ιιι) Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 10.

ιν) Διευθυντές 12/θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 8.

ν) Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.

νι) Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 23 αν έχουν από δέκα μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, ώρες 22 αν έχουν από δέκα πέντε μέχρι είκοσι έτη υπηρεσίας και 21 ώρες αν έχουν πάνω από είκοσι έτη υπηρεσίας.

β) Στους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν το οριζόμενο στην προηγούμενη περίπτωση χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και στους λοιπούς από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους.

γ) Σε περίπτωση που οι ώρες διδασκαλίας του προγράμματος κάθε δημοτικού σχολείου δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων, ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Για τα όργανα, τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις, το ανώτατο όριο υπερωριακής διδασκαλίας και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 16, 18 και 19 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του Ν. 2470/1997".

Αρθρο 10

Στα μονοτμηματικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όπου ο Πρόεδρος του τμήματος ασκεί ταυτόχρονα και καθήκοντα Αντιπρύτανη, συμφωνα με το άρθρο 30 του ν.1268/1982, ο χρόνος της θητείας τους εξομοιώνεται προς το χρόνο θητείας των Πρυτανικών Αρχών και των άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Αρθρο 11

Στους από εικοσαετίας άμισθους υφηγητές, σήμερα άμισθους επίκουρους καθηγητές, οι οποίοι έχουν διατελέσει διευθυντές κρατικών κλινικών ή εντεταλμένοι υφηγητές και εφ΄ όσον στην ειδικότητά τους δεν έγινε εκλογή καθηγητή με ανοικτή διαδικασία, αλλά μόνο με εξέλιξη, απονέμεται ο τίτλος του άμισθου καθηγητή.

Αρθρο 12

Το Ιατρικό προσωπικό, που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις των πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγηνίτειου και Αρεταίειου και έχει ή θα αποκτήσει διδακτορικό δίπλωμα, έχει το δικαίωμα, εντός διετίας από τη δημοσίευση του παρόντος, να προκηρύξει τη θέση του, με ανοικτή διαδικασία, μιά μόνο φορά, μετά από κρίση, στη βαθμίδα του Λέκτορα, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 1268/82, όπως τροποποιήθηκε με το εδ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν. 1566/85, σε αυτοδικαίως συνιστώμενη οργανική θέση ή εφόσον δεν υπάρχει, σε συνιστώμενη αυτοδικαίως προσωποπαγή θέση.

Άρθρο 13

Η παρ 4 περιπτώσεις αα', δδ', εε', στστ', εδ (ι) του άρθρου 25 του ν 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής : "πτυχίο τμήματος αντίστοιχης ειδικότητας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς Ιδρύματος της Αλλοδαπής ή πτυχίο ΑΕΙ άλλης ειδικότητας που σε συνδυασμό με την εξειδίκευση που αποκτήθηκε με το διδακτορικό δίπλωμα, καλύπτει το γνωστικό πεδίο της προκηρυσσόμενης θέσης συμβούλου/ μόνιμου παρέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου."

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται από τις ειδικότερες διατάξεις του.

Παραγγέλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Ακταίον, 11 Αυγούστου 1997

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ