ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ, Αρ. Φύλλου 7, 30 Ιανουαρίου 1997
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2454
Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Αρθρο 1

1. Επαναφέρεται σε ισχύ , αναδρομικώς, από τότε που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 2083/1992, η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 του νόμου αυτού, τροποποιούμενη ως εξής:

Οι κατά την έναρξη ισχύος του ν. 2083/1992 υπηρετούντες αναπληρωτές καθηγητές, μόνιμοι επίκουροι καθηγητές και μόνιμοι λέκτορες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την εξέλιξή τους για την επόμενη μόνο βαθμίδα μια φορά, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριετία από την ημερομηνία εκλογής ή την εξέλιξή τους από το οικείο εκλεκτορικό σώμα. Στην ως άνω ρύθμιση δεν συμπεριλαμβάνεται και η τυχόν εκκρεμούσα διαδικασία κρίσης κατά τη δημοσίευση του ν. 2083/1992. Η εξέλιξη των αναπληρωτών καθηγητών γίνεται χωρίς προκήρυξη της θέσης τους, ενώ των επίκουρων καθηγητών και των λεκτόρων γίνεται με ανοικτή διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των κρίσεων, στη συνέχεια υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 2083/1992.

2. Διαδικασίες εξέλιξης μελών ΔΕΠ υπαγομένων στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2083/1992, που ήταν εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του ν. 2413/1996, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με τη λήψη σχετικής απόφασης από το οικείο εκλεκτορικό σώμα. Στη συνέχεια και ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των κρίσεων, τα ως άνω μέλη ΔΕΠ υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 2083/1992.