Αύξηση βασικού Λέκτορα στα 1025 €,  Αύξηση ερευνητικού, κατάργηση μεταπτυχιακού

 
Βασικός
Χρόνια Υπηρεσ.
% Χρονο-επίδομα
Χρονο-επίδομα
Διδακτ. Προετ.
Βιβλιο-θήκης
Ερευνητικό Επίδομα
Μετα-πτ/κό Επίδ.
Δώρα / μήνα
Επιδ / Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ
Αύξηση σε €
% Μετα-βολής
Λέκτορας
1.025,00 €
0
0
0,00 €
410,86 €
176,08 €
316,00 €
170,83 €
46,8%
2.098,77 €
149,98 €
7,7%
Επίκουρος
1.127,50 €
0
0
0,00 €
469,55 €
176,08 €
351,00 €
187,92 €
46,9%
2.312,05 €
167,80 €
7,8%
Αναπληρ.
1.332,50 €
0
0
0,00 €
528,25 €
264,12 €
386,00 €
222,08 €
46,9%
2.732,95 €
197,76 €
7,8%
Καθηγητής
1.537,50 €
0
0
0,00 €
586,94 €
410,86 €
426,00 €
256,25 €
48,1%
3.217,55 €
232,73 €
7,8%
                           
Λέκτορας
1.025,00 €
5
12
123,00 €
410,86 €
176,08 €
316,00 €
191,33 €
44,0%
2.242,27 €
164,57 €
7,9%
Επίκουρος
1.127,50 €
5
12
135,30 €
469,55 €
176,08 €
351,00 €
210,47 €
44,1%
2.469,90 €
183,84 €
8,0%
Αναπληρ.
1.332,50 €
5
12
159,90 €
528,25 €
264,12 €
386,00 €
248,73 €
44,1%
2.919,50 €
216,73 €
8,0%
Καθηγητής
1.537,50 €
5
12
184,50 €
586,94 €
410,86 €
426,00 €
287,00 €
45,3%
3.432,80 €
254,61 €
8,0%
                           
Λέκτορας
1.025,00 €
15
32
328,00 €
410,86 €
176,08 €
316,00 €
225,50 €
40,0%
2.481,44 €
188,88 €
8,2%
Επίκουρος
1.127,50 €
15
32
360,80 €
469,55 €
176,08 €
351,00 €
248,05 €
40,1%
2.732,98 €
210,59 €
8,3%
Αναπληρ.
1.332,50 €
15
32
426,40 €
528,25 €
264,12 €
386,00 €
293,15 €
40,1%
3.230,42 €
248,34 €
8,3%
Καθηγητής
1.537,50 €
15
32
492,00 €
586,94 €
410,86 €
426,00 €
338,25 €
41,2%
3.791,55 €
291,09 €
8,3%
                           
Λέκτορας
1.025,00 €
23
48
492,00 €
410,86 €
176,08 €
316,00 €
252,83 €
37,3%
2.672,77 €
208,34 €
8,5%
Επίκουρος
1.127,50 €
23
48
541,20 €
469,55 €
176,08 €
351,00 €
278,12 €
37,4%
2.943,45 €
231,99 €
8,6%
Αναπληρ.
1.332,50 €
23
48
639,60 €
528,25 €
264,12 €
386,00 €
328,68 €
37,4%
3.479,15 €
273,63 €
8,5%
Καθηγητής
1.537,50 €
23
48
738,00 €
586,94 €
410,86 €
426,00 €
379,25 €
38,5%
4.078,55 €
320,26 €
8,5%
                           
Λέκτορας
1.025,00 €
29
60
615,00 €
410,86 €
176,08 €
316,00 €
273,33 €
35,5%
2.816,27 €
222,93 €
8,6%
Επίκουρος
1.127,50 €
29
60
676,50 €
469,55 €
176,08 €
351,00 €
300,67 €
35,6%
3.101,30 €
248,04 €
8,7%
Αναπληρ.
1.332,50 €
29
60
799,50 €
528,25 €
264,12 €
386,00 €
355,33 €
35,6%
3.665,70 €
292,59 €
8,7%
Καθηγητής
1.537,50 €
29
60
922,50 €
704,33 €
498,90 €
543,00 €
410,00 €
41,5%
4.616,23 €
341,76 €
8,0%
                           
Σύνταξη Αύξ. € Αύξ. % Σύν/αποδ.
Συνολική μηνιαία αύξηση από την αρχή των κινητοποιήσεων
Λέκτορας 1.914,14 € 155,62 € 8,85% 67,97% 604,48 € 46,16%
Επίκουρος 2.121,98 € 171,18 € 8,77% 68,42% 681,36 € 47,30%
Αναπληρωτής 2.482,90 € 202,31 € 8,87% 67,73% 780,35 € 45,83%
Καθηγητής 2.953,37 € 233,43 € 8,58% 63,98% 988,89 € 50,34%