ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΩN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠ ΤΩΝ ΤΕΙ

Ύστερα από διεξοδικές συζητήσεις, η Επιτροπή που είχε συγκροτηθεί με την υπ' αριθ. Β1/93710α/13.9.02 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων κατέληξε στην εισήγηση που ακολουθεί για το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και των μελών ΕΠ των ΤΕΙ:

1.  Το νέο μισθολόγιο αρχίζει να ισχύει από 1/1/04 και η εφαρμογή του ολοκληρώνεται μέσα σε δύο έτη.

2.              Ο βασικός μισθός του Λέκτορα, ο οποίος στις 31/12/03 θα είναι 921 ευρώ, αυξάνεται
σε 1105 ευρώ με την ολοκλήρωση της εφαρμογής του νέου μισθολογίου.

3.              Το ειδικό ερευνητικό επίδομα αυξάνεται κατά βαθμίδα ως εξής με την ολοκλήρωση
της εφαρμογής του νέου μισθολογίου:

31.12.03 Νέο μισθολόγιο

Λέκτορας

235

400

Επίκουρος Καθηγητής

264

449

Αναπληρωτής Καθηγητής

293

498

Καθηγητής (<25 έτη)

323

549

Καθηγητής (>25 έτη)

440

748

4.              Για τη διαμόρφωση των επιδομάτων δώρων και άδειας συνυπολογίζεται από 1.1.04
και το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός του πανεπιστημίου.

5.              Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής του νέου μισθολογίου, καταργείται το επίδομα
μεταπτυχιακών σπουδών, δεδομένου ότι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος αποτελεί τυπική
προϋπόθεση για την κατάληψη θέσης ΔΕΠ.

Κατ' ανάλογο τρόπο διαμορφώνεται και το νέο μισθολόγιο για τα μέλη ΕΠ των ΤΕΙ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η ολοκλήρωση της εφαρμογής του προτεινομένου νέου μισθολογίου θα έχει τα εξής αποτελέσματα:

α) Με την αναγωγή σε μηνιαία βάση της αύξησης των αποδοχών που προκύπτει από τον συνυπολογισμό στα επιδόματα δώρων και άδειας του επιδόματος διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των ιδρυμάτων, η πραγματική αύξηση των ακαθάριστων αποδοχών θα είναι κατά μέσο όρο 20% συνολικά στη διετία.

β) Η αναλογία μεταξύ της σύνταξης και των αποδοχών εξόδου παραμένει αμετάβλητη, όπως δηλαδή διαμορφώθηκε μετά τις περυσινές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Παρατήρηση:

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Κ. Tσούμας και Στ. Πέτσας) δήλωσαν τα εξής:

Το πόρισμα της Επιτροπής θα μελετηθεί και θα ληφθεί υπόψη μαζί με κάθε άλλη πρόταση η οποία θα τεθεί υπόψη της Κυβέρνησης. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών κατόπιν της επεξεργασίας αυτών των προτάσεων θα προχωρήσει στην αναμόρφωση του μισθολογίου των μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων λαμβάνοντας υπόψη

(α) την ανάγκη ενίσχυσης των αποδοχών των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας ως μιας από τις σημαντικότερες κοινωνικές ομάδες που θα συμβάλλουν στην πρόοδο της χώρας την εποχή της Κοινωνίας της Γνώσης,

(β) τις προτεραιότητες του κυβερνητικού έργου και τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

 

Η αντιπροσωπεία της ΠΟΣΔΕΠ δήλωσε, πως στην επιτροπή λειτούργησε εποικοδομητικά, επιδιώκοντας ουσιαστική αύξηση των αποδοχών των μελών ΔΕΠ και άρση του επιδοματικού τους χαρακτήρα.

Η παρούσα εισήγηση την οποία προσυπογράφουμε αποτελεί την έσχατη υποχώρηση. Η περαιτέρω στάση του κλάδου θα καθοριστεί από τις τελικές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης και τις ρυθμίσεις για τα άλλα ειδικά μισθολόγια.